Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 39 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ioana Nicolae (6)
 • Anthony Murphy (1)
 • Daniela Moțiu (1)
 • Anca Niță (1)
 • Ilie Dumitru (1)
 • Șerban Mircioiu (1)
 • Ioana-Anamaria Filote-Iovu (1)
 • Ionuț Adrian Șipețan (1)
An
 • 2022 (27)
 • 2023 (12)
Luna
 • Ianuarie (1)
 • Februarie (3)
 • Martie (3)
 • Aprilie (6)
 • Mai (4)
 • Iunie (2)
 • Iulie (3)
 • August (5)
 • Septembrie (3)
 • Octombrie (4)
 • Noiembrie (2)
 • Decembrie (3)
Categorii
 • Varia (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (1)
 • Revista Universul Juridic (11)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (9)
 • Drept Internaţional (2)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (4)
 • Drept Financiar (1)
 • RSJ (2)
 • Drept contravențional (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Raportul stabilit de Codul administrativ cu Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ din perspectiva normelor de tehnică legislativă

UJ Premium | | 05 septembrie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept civil și Drept administrativ și RDP |

Determinarea raportului dintre Codul administrativ și Legea nr. 554/2004 comportă interes în condițiile în care ambele acte normative,  abandonând linia doctrinară clasică, refractară soluției definițiilor date prin lege, cuprind câte un articol prin ale cărui dispoziții dau sensul termenilor și expresiilor folosite...

2. Obligația postumă de întreținere, o rezervă succesorală incipientă? Când tradiția common law se inspiră involuntar din dreptul roman

UJ Premium | | 11 august 2023
Publicat în : Drept civil |

Prezentul articol se centrează pe analiza istorică și comparată a obligației postume de întreținere. Astfel, autorul analizează factorii care au dus la apariția acesteia în dreptul anglo-american și susține că ne aflăm în prezența unei rezerve succesorale incipiente, mai precis toate „ingredientele” care au permis conceptualizarea moștenirii necesare în dreptul roman sunt prezente, astăzi, în jurisdicțiile de tip common law,

3. Cultura și patrimoniul cultural în era crizelor globale

UJ Premium | | 17 mai 2023
Publicat în : Drept civil |

Criza sanitară a avut un mare impact și asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Este cunoscut că pe timpul pandemiei de COVID-19 multe dintre aceste drepturi și libertăți au fost restrânse de către autorități. Astfel, în cadrul acestei lucrări autorul își propune să analizeze pe de o parte cultura, iar pe de altă parte patrimoniul cultural pe perioada crizelor globale.

4. Certificatul de moștenitor-act de jurisdicție bazat pe convenția părților

UJ Premium | și | 12 mai 2023
Publicat în : RSJ și Drept civil |

Pornind de la noțiunea de moștenire legală și de la cea de moștenire testamentară, ca modalități de dobândire a dreptului de proprietate, autorii prezentului studiu subliniază prin această cercetare importanța certificatului de moștenitor ca instrument juridic prin intermediul căruia se realizează transmiterea drepturilor defunctului către moștenitorii săi. Acest instrument este vizat de o serie de norme juridice care îi conturează importanța în circuitul civil, printre care autorii amintesc: regulile de competență în materia eliberării certificatului de moștenitor, cele care vizează procedura de eliberare a unui certificat de moștenitor și a demersurilor prealabile necesar a fi îndeplinite anterior eliberării sale.

5. Aspecte de practică notarială în materia vânzării de bunuri imobile

UJ Premium | | 27 aprilie 2023
Publicat în : RSJ și Drept civil |

În țara noastră, vânzarea bunurilor imobile este supusă unor anumite condiții de formă speciale, aceasta fiind valabilă numai în măsura în care s-a realizat printr-un contract de vânzare încheiat în formă autentică. Astfel, din acest punct de vedere, răspunderea pentru respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru încheierea sa valabilă aparține notarului public. În cuprinsul prezentului studiu autorul aduce în discuție două dintre elementele esențiale ale contractului de vânzare având ca obiect bunuri imobile, respectiv prețul și existența unui titlu de proprietate valid, elemente pe care își propune să le clarifice într-un mod cât mai cuprinzător.

6. Acordarea cheltuielilor de judecată, pe cale separată, în procesul civil

UJ Premium | | 18 aprilie 2023
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept civil și Drept procesual civil |

În cazul cererilor de acordare a cheltuielilor pe cale separată vor fi urmate regulile de competenţă de drept comun, pre­tenţia nemaiputând fi considerată accesorie, pentru ca, prin efectul proro­gării de competenţă, să fie în căderea instanţei învestite cu judecata liti­giului principal...

7. Buna-credinţă în executarea contractelor de muncă

UJ Premium | | 22 martie 2023
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și Drept civil și Litigii de muncă și Dreptul muncii și Obligații comerciale |

Operaţiunea privitoare la calificarea contractului ca fiind un contract individual de muncă este de ordin public, cu caracter imperativ, instanţa de judecată sau inspectorii de muncă nefiind ţinuţi de calificarea dată de părţi sau de denumirea înscrisului pe care l‑au încheiat sau nu l‑au încheiat în formă scrisă acestea ori de periodicitatea îndeplinirii obliga­ţiilor asumate...

8. Câteva consideraţii asupra viciilor bunului vândut. Predarea conformă versus garanţia contra viciilor ascunse versus garanţia pentru buna funcţionare în contractul de vânzare

UJ Premium | | 09 martie 2023
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept contravențional și Drept civil și Drept procesual civil |

Viciul bunului reprezintă o defecţiune materială sau o lipsă a unei calităţi convenite, care poate fi constatată prin simpla observare sau examinare exterioară a produsului la momentul predării lui, sau prin utili­zarea unor mijloace tehnice disponibile în mod legal în momentul recep­ţiei bunului, ori numai cu ocazia utilizării lui...

9. Comparație între partajul voluntar și partajul judiciar

UJ Premium | | 27 februarie 2023
Publicat în : Drept civil |

Studiul de față dezvoltă procedura prevăzută de lege pentru efectuarea partajului voluntar și cea a partajului judiciar, fiind reținute care limite de referință atât dispozițiile comune de drept material corespunzătoare partajului din Noul Cod Civil, cât și cele referitoare la Procedura partajului judiciar cuprinse în Noul Cod de Procedură Civilă, sens în care autorul identifică în concret care este obiectul acestei proceduri, pe de o parte, dar și care sunt efecte sale, pe de altă parte.

10. Raportul donaţiilor - persoanele care pot solicita raportul donațiilor și modul în care operează

UJ Premium | | 15 februarie 2023
Publicat în : Drept civil și Revista Universul Juridic și Drept Civil şi Procesual Civil |

Noutatea adusă de Codul civil vizează introducerea, între persoanele care pot solicita raportul donaţiilor, a creditorilor personali ai descendenţilor şi ai soţului supravieţuitor. Ei pot promova acţiunea oblică, cu respectarea condiţiilor de admisibilitate impuse de art. 1560 C. civ.

11. Stabilirea competenței instanței de executare în cazul pluralității de debitori cu domicilii sau sedii diferite

UJ Premium | și | 07 februarie 2023
Publicat în : Drept comercial și Drept civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Drept Civil şi Procesual Civil |

Fideiusiunea este contractul prin care o parte, fideiusorul, se obligă faţă de cealaltă parte, care are într‑un alt raport obligaţional calitatea de creditor, să execute, cu titlu gratuit sau în schimbul unei remuneraţii, obligaţia debitorului, dacă acesta din urmă nu o execută...

12. Procedura recunoașterii uzucapiunii în vechile și noile dispoziții civile

UJ Premium | | 12 ianuarie 2023
Publicat în : Drept civil |

În studiul de față autorul conturează câteva dintre aspectele principale ale uzucapiunii, prin raportare la modalitatea de recunoaștere a acesteia, atât în vechile cât și în noile reglementări civile din țara noastră. Lucrarea de față cuprinde și câteva argumente în sprijinul informatizării în materia uzucapiunii, arătând care sunt beneficiile unui astfel de demers în întregul circuit civil.

13. Buna credinţă a moştenitorilor şi acceptarea forţată a moştenirii

UJ Premium | | 30 decembrie 2022
Publicat în : Drept civil |

Procedura succesorală reglementată în prezent în legislația țării noastre este una care reclamă o atenție deosebită asupra faptelor întreprinse de către moștenitorii defunctului. Astfel, acceptarea moștenirii poate îmbrăca mai multe forme decât simpla exprimarea a acordului în acest sens, acesta fiind unul dintre punctele de interes manifestate de autorul prezentului studiu. Lucrarea de față se concentrează asupra acceptării forțare a moștenirii dar și asupra bunei-credințe a moștenitorilor.

14. Înalta Curte de Casație și Justiție – Rolul completului pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă în unificarea practicii judiciare

UJ Premium | | 27 decembrie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept civil și Drept procesual civil |

Numai hotărârile pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție în recurs în interesul legii și în procedura dezlegării unor chestiuni de drept cu caracter prealabil sunt obligatorii pentru instanțe, cu precizarea că cele din urmă reprezintă un remediu a posteriori pentru unificarea practicii judiciare...

15. Grămada lui Eubulide şi pragul onerozităţii excesive

UJ Premium | | 16 decembrie 2022
Publicat în : Drept civil |

Analiza efectuată de autor în cuprinsul prezentului studiu pornește de la dispozițiile art. 1.271 alin. (2) din Codul civil român, care consacră impreviziunea în materie contractuală. Autorul dezvoltă conceptul executării contractuale „excesiv de oneroase” considerând formularea legiuitorului ca fiind una vagă, câtă vreme nu există criterii de apreciere în acest sens la care instanța învestită cu soluționarea cauzei să poată apela pentru stabilirea pragului de onerozitate.

16. Deciziile Curții Constituționale, legitimitate prin discriminare

UJ Premium | și | 24 noiembrie 2022
Publicat în : Drept constituțional și Drept civil și Drept Administrativ şi Constituţional |

Pe perioada de activitate a unui act normativ, acesta se bucură de prezumția de constituționalitate, astfel încât Decizia CCR nu se va aplica în privința procedurilor de executare silită încuviințate până la data publicării sale, aplicându‑se, în schimb, în privința contestațiilor la executare formulate împotriva încheierii de încuviințare a executării silite date de executorul judecătoresc...

17. Despre regimul juridic al activităţilor de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto intermediate prin platforme digitale

UJ Premium | | 02 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Financiar și Dreptul transporturilor și Drept civil și Drept financiar și fiscal și Drept comercial |

Proiectele de tip smart mobility urmăresc să facă sistemele de transport mai inteligente, mai sigure şi mai eficiente, prin utilizarea noilor tehnologii digitale şi ele vizează un spectru amplu de segmente ca: managementul traficului urban, domeniul transportului public, modernizarea infrastructurii de transport...

18. Procedeele electronice și suporturile informatice utilizate în cadrul procedurii de executare silită în Republica Moldova. Analiza cadrului normativ

UJ Premium | | 28 octombrie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și Drept civil și Drept procesual civil |

Litigiile apărute în cadrul circulației electronice a documentelor, precum și cele legate de utilizarea documentelor electronice și de aplicarea semnăturii electronice se soluționează de către subiecții circulației electronice a documentelor în conformitate cu legislația și contractele încheiate...

19. Este jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție creatoare de drept?

UJ Premium | | 24 octombrie 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și Drept civil și Drept procesual civil și Drept constituțional și Drept internațional public |

Izvoarele formale ale dreptului au în vedere mijlocul cu ajutorul căruia se exprimă izvoarele materiale, forma exterioară pe care o îmbracă dreptul în ansamblul normelor sale, modalitățile prin care conținutul normei de drept devine regulă de conduită și se impune ca model de urmat în relațiile dintre oameni...

20. Renunţarea la judecată, expresie a principiului disponibilităţii în procesul civil

UJ Premium | | 14 octombrie 2022
Publicat în : Drept civil și Drept Civil şi Procesual Civil și Drept procesual civil |

Principiul disponibilităţii cuprinde o serie de drepturi şi anume: dreptul părţii interesate de a introduce sau nu acţiunea civilă, dreptul de a determina limitele acţiunii sau ale apărării, dreptul de a renunţa la acţiune sau la dreptul subiectiv, de a recunoaştepretenţiile din acţiuneşi de a stinge litigiul printr‑o tranzacţie, dreptul de a ataca pe căile legale hotărârea judecătorească...