Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 23 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Andreea Deli Diaconescu (1)
 • Marcela Comșa (2)
 • Carmen-Adriana Domocoș (1)
 • Gabriela Mititelu (1)
 • Corneliu Mititelu (1)
 • Simona Maria Miloș (2)
An
 • 2015 (1)
 • 2018 (1)
 • 2019 (1)
 • 2021 (2)
 • 2022 (18)
Luna
 • Februarie (2)
 • Martie (4)
 • Aprilie (2)
 • Mai (7)
 • Iunie (4)
 • August (1)
 • Octombrie (1)
 • Decembrie (2)
Categorii
 • Ştiri juridice (15)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (3)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (2)
 • Revista Universul Juridic (1)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (1)
 • RRDJ (1)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (3)
 • UNPIR (14)
 • Insolvență (23)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Corelarea măsurii preventive a interzicerii unor operaţiuni patrimoniale cu regimul persoanei juridice aflate în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 24 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Potrivit art. 493 alin. (1) lit. c) C. pr. pen., în cursul procesului penal, organele judiciare avizate pot lua împotriva suspectului sau inculpatului persoană juridică anumite măsuri preventive, prin care se interzice desfăşurarea „unor operaţiuni patrimoniale, susceptibile de a antrena dimi­nuarea activului patrimonial sau insolvenţa persoanei juridice”.

2. Invocarea moratoriului legal al rambursării împrumuturilor bancare în vederea evitării intrării în insolvenţă a debitorilor

UJ Premium | | 20 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență și UNPIR |

Măsurile restrictive impuse de autorităţi pe fondul crizei sanitare generate de pandemie au determinat restrângerea activităţilor economice şi lucrative, ceea ce creează riscul generării unei crize financiare.

3. Restricţionarea regimului de valorificare a creanţelor curente în procedura insolvenţei prin efectul Legii nr. 113/2020

UJ Premium | | 08 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

În cele ce urmează, ne propunem să evidenţiem modificările pe care cea mai recentă reglementare din materia insolvenţei le‑a adus regimului de realizare a creanţelor curente în cadrul procedurii.

4. Creanţe incerte, creanţe sub condiţie sau afectate de termen în procedura insolvenţei; înscrierea creanţei fiscale

UJ Premium | și | 02 iunie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Modalitatea de aplicare a normei juridice trebuie să fie, înainte de toate, echilibrată, în raport de cele cinci repere fundamentale ale sale: imperativul ipotetic, constrângerea, validitatea, înlănţuirea şi eficacitatea.

5. Adaptarea cadrului legal în cazul crizelor sistemice bancare

UJ Premium | | 25 mai 2022
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență și Revista Universul Juridic |

O criză sistemică bancară este caracterizată ca o instabilitate financiară a sectorului bancar, care are efecte directe asupra sectorului real al economiei per ansamblu...

6. Compatibilitatea dintre O.G. nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale şi Legea nr. 85/2014 – studiu de caz

UJ Premium | | 25 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Principiul de care se prevalează contestatoarea intimată şi la care a făcut referire şi judecătorul‑sindic nu face altceva decât să consacre faptul că în cadrul procedurii colective trebuie asigurat un tratament echitabil...

7. Administratorul special, un participant în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 16 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Un studiu relativ recent arată că, la nivelul Uniunii Europene, jumătate dintre întreprinderi supravieţuiesc mai puţin de 5 ani. Aceasta se datorează atât unor factori obiectivi, cât şi unor factori subiectivi.

8. Denunţarea contractelor păguboase în procedura insolvenţei – la confluenţa dintre teorie şi practică (art. 123 din Legea nr. 85/2014)

UJ Premium | și | 10 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Spre deosebire de reglementările anterioare – care preve­deau posibilitatea denunţării contractelor în derulare, însă nu stipulau vreun termen în interiorul căruia să se poată adopta o asemenea măsură –, Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă a venit cu dispoziţii care s‑au dorit a fi exprese şi fără echivoc...

9. Aspecte particulare ale sechestrului asigurător penal în cazul persoanei juridice

UJ Premium | | 03 mai 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Insolvență |

În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează unul dintre aspectele de interes cu privire la bunurile care fac obiectul unui sechestru penal și aparţin, în acelaşi timp, debitorului aflat în procedura insolvenţei. Astfel, pornind de la dispozițiile art. 53 și art. 91 din Legea nr. 85/2014 privind prevenirea insolvenţei şi procedurile de insolvenţă, autorul conturează particularitățile dreptului de dispoziţie juridică şi/sau materială pe care îl are proprietarul unor astfel de bunuri, particularități analizate și prin prisma deciziilor pronunțate de instanța supremă în această materie.

10. Cum funcționează angajamentul unilateral prevăzut de Regulamentul (UE) 2015/848 ca alternativă la procedura secundară de insolvență, în România și în Ungaria?

UJ Premium | și și | 02 mai 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Diferențele dintre legislațiile statelor membre, în ceea ce privește normele de fond și de procedură, sunt, de obicei, o sursă de dificultăți în dimensiunea transfrontalieră. Același lucru este valabil și în cazul procedurilor de insolvență.

11. Aspecte relevante derivând din testul de compatibilitate dintre procedura insolvenței și alte legislații

UJ Premium | | 21 aprilie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Studiul de față va avea în vedere (i) analiza permisiunii, de plano, conferită unui ofertant într‑o procedură de achiziție publică, de a se califica într‑o astfel de procedură, în situația insolvenței sale, precum și (ii) care ar fi standardele rezo­nabile de probațiune într‑o astfel de calificare, în accepțiunea interpretării corelate a unor texte normative din Codul insolvenței.

12. Decizia nr. 1/2020 - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă

UJ Premium | | 07 aprilie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și Insolvență |

Prezentul articol se axează pe o prezentare în detaliu a Deciziei nr. 1/2020, pronunțată de către completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă. Astfel, observăm cum autorul analizează procedura de instituire a procedurii de insolvență, alături de alte detalii adiacente.

13. Măsuri necesare pentru transpunerea reglementărilor europene pe insolvenţă şi restructurare în cadrul legislativ naţional

UJ Premium | | 31 martie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Analiza legislaţiei actuale a insolvenţei, făcută de către practicienii în insolvenţă, de către doctrinari sau de către avocaţii specializaţi în această ramură de drept – prin raportare la exigenţele impuse de această Directivă...

14. Comentarii referitoare la aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilități fiscale

UJ Premium | | 23 martie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR și Drept financiar și fiscal |

Studiul de faţă îşi propune să analizeze mecanismele de funcţionare a Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale (denumită în continuare „O.G. nr. 6/2019” sau „Ordonanţa”), act normativ apreciat a fi cel mai puternic cadru de restructurare în afara insolvenţei existent la nivel intern în momentul de faţă, deşi, din păcate, insuficient popularizat.

15. Planul de rambursare a datoriilor în procedura insolvenței persoanelor fizice

UJ Premium | | 21 martie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și Insolvență |

Procedura de insolvență pe bază de plan de rambursare a datoriilor este procedura de insolvență concursuală, colectivă și egalitară, care se aplică debitorului persoană fizică de bună-credință în vederea redresării situației financiare a acestuia...

16. Configurarea cadrelor de remitere de datorie şi decăderi în lumina prevederilor directivei privind restructurarea preventivă

UJ Premium | | 09 martie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Insolvență și UNPIR |

Insecuritatea şi fragilitatea cadrului economic ce caracte­rizează scena pieţei unice în ultimii ani creează pericolul ca între­prinzătorii care exercită o activitate economică sau meşte­şu­gărească ori care activează independent ca liber‑profesionişti să se confrunte cu riscul de a deveni insolvenţi.

17. Creanţele curente în procedura insolvenţei

UJ Premium | | 25 februarie 2022
Publicat în : Ştiri juridice și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și Insolvență și UNPIR |

În primele norme legale privind procedura insolvenţei, emise după 1990, nu erau prevederi referitoare la plata crean­ţelor născute după data deschiderii procedurii.

18. Efectele Deciziei nr. 1/2020 pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materia insolvenței

UJ Premium | | 04 februarie 2022
Publicat în : Insolvență |

Prezentul articol analizează o problemă recentă privind procedurile de insolvență, prin care se reconfigurează relația dintre interesele publice și cele private. Astfel, autorul indică rolul și responsabilitățile judecătorului de silabă, atât dintr-o perspectivă istorică, cât și în reglementarea actuală.

19. Deschiderea procedurii la cererea debitorului. Obligativitatea depunerii declaraţiilor de creanţă din partea creditorilor

UJ Premium | | 07 octombrie 2021
Publicat în : Insolvență și RRDJ |

Potrivit art. 114 alin. (1) teza I din Legea nr. 85/2014, cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s‑a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 42, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură...

20. Jurisprudență (practică judiciară) privind obiecțiunile împotriva rapoartelor de evaluare în procedurile de insolvență

UJ Premium | | 31 mai 2021
Publicat în : Insolvență |

Creditorul a formulat obiecțiuni împotriva raportului de evaluare din anul 2015, având ca obiect un imobil, întocmit în procedura de faliment, stabilite pentru imobilul aflat în proprietatea debitoarei și în garanția reclamantei, arătând instanței la ce valori a mai fost evaluat imobilul de către alți evaluatori...