Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 26 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Ciprian Raul Romiţan (1)
 • Marieta Safta (1)
 • Tudorel Toader (1)
 • Flaviu Ciopec (1)
 • Sevastian Cercel (2)
 • Mihaela-Adriana Oprescu (1)
 • Carmen Tamara Ungureanu (1)
An
 • 2020 (3)
 • 2021 (2)
 • 2022 (5)
 • 2023 (16)
Luna
 • Ianuarie (1)
 • Martie (2)
 • Aprilie (6)
 • Mai (4)
 • Iulie (4)
 • August (2)
 • Octombrie (1)
 • Noiembrie (4)
 • Decembrie (2)
Categorii
 • Varia (4)
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (4)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (4)
 • Drept Internaţional (3)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (2)
 • Dreptul Familiei (1)
 • Arbitraj şi Mediere (1)
 • RSJ (26)
 • Drept Procesual Penal (1)
 • Insolvență (2)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Atragerea răspunderii pentru intrarea în insolvenţă şi subiecţii procesuali ai acestei acţiuni

UJ Premium | | 16 august 2023
Publicat în : Insolvență și RSJ |

În cuprinsul prezentului studiu autorul analizează prevederile cuprinse în Legea nr. 85/2014 referitoare la cazurile de atragere a răspunderii civile patrimoniale a persoanelor responsabile pentru insolvenţa debitorului, îndreptându-și atenția cu precădere asupra persoanelor care pot avea calitate procesuală activă într-o acțiune în acest sens.

2. Obligațiile militare ale cetățenilor romani în perioada Republicii

UJ Premium | | 09 august 2023
Publicat în : Varia și RSJ |

Autorul surprinde în cuprinsul prezentului studiu importanța îndatoririlor militare pentru comunitatea cetățenilor romani din perioada Republicii. Pentru a surprinde această importanță deosebită, autorul detaliază atât drepturile cât și obligațiile pe care le aveau cetățenii romani și care era regimul juridic al moștenirii obligațiilor militare în perioada Romei regale,

3. Protocolul nr. 16 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale-mecanism internaţional de dialog între judecători

UJ Premium | | 28 iulie 2023
Publicat în : Drept Internaţional și RSJ |

Protocolul nr. 16 la Convenţia Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentalea intrat în vigoare la data de 01.08.2018 și a fost ratificat până momentul realizării studiului de Albania, Andorra, Armenia, Estonia, Finlanda, Franţa, Georgia, Grecia, Lituania, Olanda, San Marino, Slovenia, Ucraina. Din analiza realizată de autor reiese faptul că România a semnat Protocolul la data de 14.10.2014, fără însă a-l ratifica, moment la care a semnat și o declaraţie prin care a desemnat cele mai înalte jurisdicţii române competente să solicite avizul consultativ, respectiv Curtea Constituţională, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi cele 15 curţi de apel.

4. Normele europene de competență procesuală în materie civilă. Aplicabilitate, semnificații și rezonanța cu normele interne similare sau echivalente (I)

UJ Premium | | 19 iulie 2023
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Drept Internaţional și RSJ |

În cuprinsul prezentului studiu autorul dezvoltă câteva concepte de drept internațional în materie procesual civilă, pornind de la dispozițiile Regulamentului nr. 1215/2012 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială. Cu trimiteri la soluții pronunțate de Curtea de Justiție a Uniunii Europene, autorul analizează aspecte care țin de Competența de drept comun și cea specială, de protecția consumatorilor, a asiguraților și a angajaților, precum și despre competența exclusivă, litispendență și conexitate.

5. Principiul valabilității în deciziile Curții Constituționale

UJ Premium | | 16 mai 2023
Publicat în : Drept Internaţional și RSJ |

Studiul de fază conturează câteva dintre elementele definitorii și funcționale ale Curții Constituționale ucrainiene, punându-se accentul pe argumentarea juridică în jurisdicția constituțională și pe valențele principiului valabilității deciziilor pronunțate de această instanță, care își exercită atribuțiile stabilite de lege în sarcina sa prin raportare la principiile statului de drept.

6. Analiză teoretică și jurisprudențială a modalităților de individualizare judiciară a aplicării și a executării pedepsei

UJ Premium | | 15 mai 2023
Publicat în : RSJ și Drept penal |

Pornind de la jurisprudența Curții de Apel Craiova, autorul analizează în cuprinsul prezentului studiu modalitatea de individualizare judiciară a aplicării și executării pedepsei. Autorul pornește de la ideea că aceste aspecte prezintă o deosebită importanță pentru conturarea politicii sancționatorii a statului. Astfel, pe parcursul studiului sunt analizate aspectele care țin de criteriile determinante în alegerea unei forme de individualizare a pedepsei, de interpretarea conduitei inculpatului față de actul de justiție, de acordul cu privire la prestarea unei munci neremunerate în folosul comunității, precum și care sunt consecințele anulării amânării aplicării pedepsei, respectiv modalitățile de executare a pedepsei și acordul de recunoaștere a vinovăției.

7. Certificatul de moștenitor-act de jurisdicție bazat pe convenția părților

UJ Premium | și | 12 mai 2023
Publicat în : RSJ și Drept civil |

Pornind de la noțiunea de moștenire legală și de la cea de moștenire testamentară, ca modalități de dobândire a dreptului de proprietate, autorii prezentului studiu subliniază prin această cercetare importanța certificatului de moștenitor ca instrument juridic prin intermediul căruia se realizează transmiterea drepturilor defunctului către moștenitorii săi. Acest instrument este vizat de o serie de norme juridice care îi conturează importanța în circuitul civil, printre care autorii amintesc: regulile de competență în materia eliberării certificatului de moștenitor, cele care vizează procedura de eliberare a unui certificat de moștenitor și a demersurilor prealabile necesar a fi îndeplinite anterior eliberării sale.

8. Aspecte de practică notarială în materia vânzării de bunuri imobile

UJ Premium | | 27 aprilie 2023
Publicat în : RSJ și Drept civil |

În țara noastră, vânzarea bunurilor imobile este supusă unor anumite condiții de formă speciale, aceasta fiind valabilă numai în măsura în care s-a realizat printr-un contract de vânzare încheiat în formă autentică. Astfel, din acest punct de vedere, răspunderea pentru respectarea tuturor condițiilor prevăzute de lege pentru încheierea sa valabilă aparține notarului public. În cuprinsul prezentului studiu autorul aduce în discuție două dintre elementele esențiale ale contractului de vânzare având ca obiect bunuri imobile, respectiv prețul și existența unui titlu de proprietate valid, elemente pe care își propune să le clarifice într-un mod cât mai cuprinzător.

9. Momentul curgerii termenului în care Prefectul poate solicita anularea autorizaţiei de construire

UJ Premium | | 14 aprilie 2023
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și RSJ |

În cuprinsul prezentului studiu autorul analizează câteva aspecte referitoare la autorizația de construire emisă de către primar, în accepțiunea dată acesteia de către dispozițiile art. 2 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, precum și asupra controlului exercitat de Prefect asupra acestor tipuri de documente, respectiv a termenului în care prefectul poate introduce acţiunea în anularea autorizaţiei de construire şi momentul de la care curge acest termen.

10. Încetarea adopţiei în reglementarea actualului Cod Civil

UJ Premium | | 12 aprilie 2023
Publicat în : Dreptul Familiei și RSJ |

În cuprinsul prezentului studiu autorul prezintă modalitatea în care este reglementată în prezent procedura adopției în accepțiunea Noului Cod civil, îndreptându-și atenția asupra aspectelor care pot determina încetarea acesteia. Astfel, prezentul studiu analizează cu precădere cazurile de desfacere și cazurile de anulare care pot să intervină în această procedură, precum și efectele pe care oricare dintre aceste incidente juridice le produc.

11. Perspectiva normativă a determinării conflictului de interese în materie societară

UJ Premium | | 07 aprilie 2023
Publicat în : RSJ |

Prezentul articol analizează conflictul de interese în materie societară. Astfel, se observă faptul că prevederile legale în materie nu stabilesc criterii obiective de determinare a anumitor situații drept conflicte de interese și lasă la latitudinea instanțelor de judecată să le încadreze în categoria incidentului menționat prin referire la noțiunile de „interes al companiei” și „interes personal”.

12. Concepte de drept contemporan (II): cultură juridică, transplant juridic, multilingvism, traducere juridică

UJ Premium | | 06 aprilie 2023
Publicat în : Varia și RSJ |

În cuprinsul prezentului studiu autorul descrie pe larg câteva dintre conceptele cu care operează dreptul contemporan, printre acestea identificându-se următoarele: cultură juridică, transplant juridic, multilingvism, traducere juridică. Toate aceste noțiuni sunt dezbătute pe larg de către autor, studiul cuprinzând și câteva repere istorice aflate în legătură cu apariția acestor termeni, elemente care vin în sprijinul persoanelor interesate de a urmări modalitatea în care aceste concepte s-au integrat în literatura juridică.

13. Titularul de fond de comerț în raport de evoluția definiției fondului de comerț

UJ Premium | | 04 aprilie 2023
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RSJ |

Prezentul articol analizează problematica generată de identificarea titularului de fond de comerț în raport cu modificările pe care le-a suferit definiția acestei instituții juridice. Astfel, se observă faptul că, în ciuda preocupărilor doctrinare constante și a jurisprudenței existente cu privire la bunăvoință, abordarea legislativă a acestui concept a fost și continuă să fie disparată și nespecifică.

14. Modalitățile de exercitare a supravegherii urmăririi penale

UJ Premium | și | 29 martie 2023
Publicat în : RSJ și Drept Penal şi Procesual Penal |

În prezentul studiu se analizează modalitățile de exercitare a supravegherii urmăririi penale. Studiul începe prin prezentarea atribuțiilor procurorului în materie penală. Mai apoi, se prezintă modalitățile de exercitarea a atribuțiilor de conducere și de supraveghere a activității organelor de cercetare penală.

15. Impactul Codului insolvenței asupra procedurii concordatului preventiv

UJ Premium | | 27 martie 2023
Publicat în : Insolvență și RSJ |

Instituție reglementată în dreptul roman, concordatul preventiv a reușit să își găsească aplicabilitatea și să-și contureze utilitatea până în prezent, regăsindu-se stipulat în legislația țării noastre în cuprinsul Legii nr. 85/2014 . Desigur această instituție de drept s-a remodelat de-a lungul timpului, însă autorul își îndreptă atenția asupra modalității în care este aceasta reglementată la momentul actual, insistând în prezentul studiu pe condițiile pe care o persoană trebuie să le îndeplinească pentru a fi eligibilă să apeleze la procedura concordatului preventiv, pe de o parte, și pe procedura concordatului preventiv în sine, pe de altă parte.

16. Vârsta matrimonială – condiție de fond la încheierea căsătoriei

UJ Premium | | 19 ianuarie 2023
Publicat în : RSJ |

Articolul analizează vârsta matrimonială, în calitate de condiție de fond la încheierea unei căsătorii. Ulterior, se observă faptul că, atât dreptul intern, cât și cel internațional impun doar o vârstă minimă a viitorilor soți pentru a încheia căsătoria, fără a prevedea o vârstă maximă.

17. Opţiunea între jurisdicţia penală şi cea civilă. O (dez)iluzie?

UJ Premium | | 28 decembrie 2022
Publicat în : RSJ și Drept Penal şi Procesual Penal |

În sistemul de drept românesc a existat încă de la adoptarea Codului de procedură penală de la 1864 dreptul de opțiune al persoanei vătămate (sau al succesorilor acesteia) de a introduce la instanţa civilă o acţiune pentru repararea prejudiciului cauzat prin infracţiune, dacă aceasta nu s-a constituit parte civilă în cadrul procesului penal. În cuprinsul prezentului studiu, autorul arată care sunt incidentele care pot să apară când persoana vătămată învestește instanța civilă cu o cerere în repararea prejudiciului cauzat prin infracțiune, oprindu-și atenția asupra cauzelor de suspendare a procesului civil, conform dispozițiilor art. 413 alin. (1) Cod de procedură civilă.

18. Câteva considerații privind stabilitatea juridică versus garantarea drepturilor omului

UJ Premium | | 24 noiembrie 2022
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și RSJ |

În cuprinsul acestui studiu autorul pornește de la dreptul de a invoca excepția de neconstituționalitate a unor prevederi legale aplicabile în cauza dedusă judecății, atât în materie penală cât și civilă. După ce procedează la expunerea situațiilor în care această excepție poate fi invocată și a condițiilor pe care trebuie să le îndeplinească norma juridică vizată de excepția neconstituționalității, autorul prezintă optica Curții Constituționale referitoare privind declararea neconstituționalității motivului de revizuire prevăzut de art. 453, alin. (1), lit. f), Codul de procedură penală din 2010. De asemenea, autorul efectuează și o corelare între evoluția suspendării judecății în cazul invocării excepției de neconstituționalitate și stabilitatea juridică.

19. Aspecte privind unitatea de infracţiune în cazul infracţiunilor contra vieţii, ulterior Deciziei nr. 650/2018 a Curţii Constituţionale

UJ Premium | | 07 noiembrie 2022
Publicat în : Drept constituțional și Drept penal și RSJ și Drept Penal şi Procesual Penal și Drept Administrativ şi Constituţional și Drept Procesual Penal |

Infracţiunea este continuată când o persoană săvârşeşte la diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluţii infracţionale, acţiuni sau inacţiuni care prezintă, fiecare în parte, conţinutul aceleiaşi infracţiuni. În cazul infracţiunilor contra persoanei, forma continuată se reţine numai când faptele sunt săvârşite împotriva aceluiaşi subiect pasiv...

20. Delocalizarea. Între avantaje și dezavantaje

UJ Premium | | 28 octombrie 2022
Publicat în : Arbitraj şi Mediere și RSJ |

Pornind de la aspectele definitorii ale arbitrajului, autorul prezintă în cuprinsul prezentului studiu Teoria delocalizării. În cercetarea sa, autorul arată că această teorie este disputată la nivel mondial, existând atât argumente care o susțin, cât și argumente contrare, prezentând succint care sunt ideile care guvernează cele două poziții, pentru ca la finalul studiului să contureze o cale de mijloc.