Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilitătile modulului

Număr articole 29 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Simona Mureșan (2)
 • Gabriela Liana Gheorghiu (7)
 • Florin Dima (2)
 • Corina Mihaela Șiman (1)
 • Eugen Gheorghe Crișan (1)
 • Ștefan-Robert Ștefan (1)
 • Ioana Onea (2)
 • Nicoleta Țăndăreanu (1)
An
 • 2020 (3)
 • 2021 (26)
Luna
 • Ianuarie (1)
 • Februarie (2)
 • Martie (2)
 • Aprilie (2)
 • Mai (4)
 • Iunie (2)
 • Iulie (3)
 • August (2)
 • Septembrie (2)
 • Octombrie (2)
 • Noiembrie (4)
 • Decembrie (3)
Categorii
 • Drept Penal şi Procesual Penal (3)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (2)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (12)
 • RRDJ (29)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • Magistrați (1)
 • Drept Financiar (1)
 • Insolvență (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Mandatul european de arestare – art. 548 C. pr. pen.*

UJ Premium | | 02 decembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și RRDJ |

Articolul abordează problematica mandatului european de arestare și a modului în care acesta este reglmenetat prin dispozițiile art. 548 din Codul de procedură penală. Astfel, materialul își propune să stabilească natura juridică a mandatului european de arestare, considerând că acesta reprezintă un titlu judiciar de arestare și remitere a unei persoane căutate. De asemenea, articolul își îndreaptă atenția asupra condițiilor ce trebuie îndeplinite în vederea emiterii mandatului european de arestare.

2. Contract de credit. Contract de cesiune de creanţă. Condiţii de validitate de la momentul încheierii contractelor. Efecte

UJ Premium | | 25 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Instanţa de apel a reţinut în mod greşit caracterul subsidiar al contractului de credit în raport de contractul de cesiune de creanţă, când în realitate ambele contracte sunt contracte principale, un contract de credit neputând fi considerat contract accesoriu chiar dacă scopul mediat al contractului de împrumut îl constituie plata preţului cesiunii de creanţă, această situaţie neputându‑l transforma într‑un contract accesoriu...

3. Răspundere civilă delictuală. Element de extraneitate. Stabilirea instanţei competente internaţional. Legea aplicabilă litigiului

UJ Premium | | 11 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Articolul actual tratează o serie de prevederi legale conturate în jurul răspunderii civile delictuale. Astfel, autorul analizează litigiul creat de elementul de extraneitate cu accent pe stabilirea instanței competente la nivel internațional și pe legea aplicabilă în acest context.

4. Infracţiunea de distrugere – art. 253. Analiza elementelor constitutive. Unitate de infracţiune. Analiza legii mai favorabile

UJ Premium | | 04 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și RRDJ |

În alin. (4) al art. 253 NCP este incriminată distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun, săvârşită prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, care se regăsea şi în Codul penal din 1969, prin dispoziţiile art. 217 alin. (4)...

5. Excludere asociat persoană juridică. Refuzul asociatului de a credita societatea. Modificarea actului constitutiv al societăţii prin excluderea asociatului pe parcursul derulării planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenţei

UJ Premium | | 26 octombrie 2021
Publicat în : Drept Financiar și Drept Civil şi Procesual Civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

Asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s‑a obligat şi asociatul admi­nistrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora...

6. Deschiderea procedurii la cererea debitorului. Obligativitatea depunerii declaraţiilor de creanţă din partea creditorilor

UJ Premium | | 07 octombrie 2021
Publicat în : Insolvență și RRDJ |

Potrivit art. 114 alin. (1) teza I din Legea nr. 85/2014, cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s‑a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 42, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură...

7. Pensie de serviciu. Data de la care se cuvin drepturile de pensie pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist

UJ Premium | | 24 septembrie 2021
Publicat în : RRDJ |

Prin sentinţa civilă nr. 73 din 31 ianuarie 2019, Tribunalul Mureș a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul P. A., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Mureș, în sensul că...

8. Locul citării. Neindicarea persoanei desemnate cu primirea corespondenţei. Consecinţe

UJ Premium | | 10 septembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Mureș, la data de 8 august 2017, reclamantul L.N.D. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta F.C. România S.A., anularea Deciziei nr. 25446 din 04 aprilie 2017 și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

9. Retragere asociat. Motive temeinice de retragere. Stabilirea drepturilor patrimoniale ale asociatului retras

UJ Premium | | 26 august 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

Articolul prezent tratează problema motivelor temeinice de retragere ale asociatului în cadrul societății. Astfel, se prezintă drepturile patrimoniale pe care asociatul retras le primește ulterior.

10. Valenţele execuţionale ale scrisorii de garanţie bancară

UJ Premium | | 02 august 2021
Publicat în : RRDJ |

Pentru început, vom creiona pe scurt uzanţele bancare practicate în această materie înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil la data de 01.10.2011, când legiuitorul a reglementat expres scrisoarea de garanţie în rândul garanţiilor independente, aflate la rândul lor în sfera de cuprindere mai largă a garanţiilor personale [Titlul XI Garanţiile personale, art. 2.279 şi art. 2.321 NCC]. Textul nu conţine prevederi specifice pentru scrisoarea de garanţie bancară, fiind de generală aplicare.

11. Stabilirea standardelor de integritate constituie o chestiune de oportunitate care intră în marja de apreciere a legiuitorului

UJ Premium | | 22 iulie 2021
Publicat în : RRDJ |

Acest articol are la bază analiză standarelor de integritate, conform cu dispozițiile statuate de către Curtea Constituțională. Astfel, autoarea a realizat un studiu complex, a cărui concluzie menționează faptul că aceste standarde constituie o chestiune de oportunitate.

12. Act adiţional la contractul individual de muncă încheiat pentru aducerea la îndeplinire a unei hotărâri judecătoreşti. Lămurirea ulterioară a titlului executoriu. Inexistenţa unei cauze de nulitate a actului adiţional

UJ Premium | | 13 iulie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

Lucrarea tratează chestiuni legate de lămurirea ulterioară a titlului executoriu. Mai precis, autoarea prezintă o speță în cadrul căreia reclamanta a solicitat constatarea nulității actului adițional al contractului individual de muncă prin care s-a convenit majorarea salariului de bază. În cadrul respectivei cauze, în final, Curtea a apreciat că nu sunt întrunite condițiile plății nedatorare, întrucât a existat un temei juridic pentru plata drepturilor salariale.

13. Intervenţie accesorie. Respingere. Exercitarea căii de atac. Calitate procesuală activă

UJ Premium | | 05 iulie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Potrivit art. 64 alin. (4) C. pr. civ., „Încheierea de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenţie poate fi atacată în termen de 5 zile, care curge de la pronunţare pentru partea prezentă, respectiv de la comunicare pentru partea lipsă”. Noţiunea de „parte” din textul de lege citat mai sus trebuie înţeleasă ca vizând persoana care a formulat cererea de intervenţie principală sau accesorie, iar nu părţile iniţiale ale dosarului...

14. Litigiu de muncă. Acţiune formulată de o societate prin sucursală. Competenţă teritorială

UJ Premium | | 24 iunie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

Înalta Curte apreciază că sediul reclamantei societate comercială vizat de dispoziţiile art. 269 alin. (2) C. mun. este sediul principal al societăţii, independent de existenţa unor sedii secundare şi chiar dacă raportul juridic dedus judecăţii s‑a derulat la o sucursală a societăţii reclamante...

15. Apărarea drepturilor nepatrimoniale. Articol de presă. Distincţia între informaţia de interes public, informaţia cu caracter public și informaţia de interes public general

UJ Premium | | 10 iunie 2021
Publicat în : RRDJ |

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Mureș la data de 03 noiembrie 2017 sub  nr. 4224/102/2017, reclamanta G.A.M. a chemat în judecată pe pârâţii G.I.P.F.A. și G.I.A., pentru constatarea caracterului ilicit al faptei pârâţilor constând în publicarea pe site-ul www.C.j.ro și distribuirea/promovarea pe reţelele de socializare a unor articole prin care au fost încălcate drepturi nepatrimoniale ale reclamantei...

16. Apărarea drepturilor nepatrimoniale. Articol de presă. Definirea vieţii private. Exerciţiul liber al drepturilor civile de către un magistrat, prin raportare la conceptul „informaţie de interes general”

UJ Premium | | 28 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Mureș la data de 03 noiembrie 2017, reclamanta G.A.M. a chemat în judecată pe pârâţii G.I.P.F.A. și G.I.A. pentru constatarea caracterului ilicit al faptei pârâţilor constând în publicarea pe site-ul www.C.j.ro și distribuirea/pro­mo­varea pe reţelele de socializare a unor articole prin care au fost încălcate drepturi nepatrimoniale ale reclamantei...

17. Revizuire. Art. 509 pct. 8 C. pr. civ. Condiţii de admisibilitate. Hotărâre supusă apelului

UJ Premium | | 25 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Tribunalul Covasna, Secţia civilă, prin decizia civilă nr. 563/A din 11 octombrie 2016, a respins ca inadmisibilă cererea de revizuire a deciziei civile nr. 507/A din 10 noiembrie 2016 a Tribunalului Covasna, întemeiată pe motivele prevăzute de art. 509 alin. (1) pct. 1 şi 2 C. pr. civ...

18. Expropriere. Criterii cuantificare despăgubiri. Aplicarea principiului non reformatio in peius. Limitele învestirii instanţei. Principiul dreptului la un proces echitabil din perspectiva duratei procesului

UJ Premium | | 19 mai 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Tranzacţiile depuse la dosarul cauzei privesc imobile ce nu au parametri şi caracteristici similare celui în litigiu, întrucât, în speţă, este vorba de un teren intravilan, iar contractele de vânzare‑cumpărare depuse la dosar privesc imobile situate în extravilan.

19. Recurs. Motivul de casare prevăzut de art. 488 alin. (1) pct. 8 C. pr. civ.

UJ Premium | | 10 mai 2021
Publicat în : RRDJ |

Prin sentinţa civilă nr. X, pronunţată de Judecătoria Reghin în dosar nr. X, s-a admis excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune invocată de pârâţi prin întâmpinare și, pe cale de consecinţă, s-a respins ca prescrisă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul G.I., în contradictoriu cu pârâţii U.E. și U.A.M.

20. Suspendarea de drept a judecăţii. Decesul uneia dintre părţi după închiderea dezbaterilor. Repunerea pe rol a cauzei

UJ Premium | | 26 aprilie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Prin sentinţa civilă nr. 2831 din 08 iunie 2016, pronunţată de Judecătoria Târgu-Mureș în dosarul nr. 8536/320/2015, s-a admis în parte cererea formulată de reclamantul R.V. în contradictoriu cu pârâtul L.I. și, în consecinţă, s-au dispus următoarele...