Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 37 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Simona Mureșan (2)
 • Gabriela Liana Gheorghiu (7)
 • Florin Dima (2)
 • Corina Mihaela Șiman (1)
 • Oana Cristina Niemesch (1)
 • Eugen Gheorghe Crișan (1)
 • Ștefan-Robert Ștefan (1)
 • Ioana Onea (2)
 • Nicoleta Țăndăreanu (1)
An
 • 2020 (3)
 • 2021 (28)
 • 2022 (6)
Luna
 • Ianuarie (1)
 • Februarie (3)
 • Martie (4)
 • Aprilie (4)
 • Mai (5)
 • Iunie (2)
 • Iulie (3)
 • August (2)
 • Septembrie (2)
 • Octombrie (2)
 • Noiembrie (4)
 • Decembrie (5)
Categorii
 • Drept Financiar, Fiscal şi Bancar (1)
 • Drept Penal şi Procesual Penal (3)
 • Dreptul Muncii şi Dialogului Social (4)
 • Drept Civil şi Procesual Civil (13)
 • RRDJ (37)
 • Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă (2)
 • Magistrați (1)
 • Drept Administrativ şi Constituţional (1)
 • Achiziții publice (1)
 • Drept Financiar (1)
 • Dreptul Familiei (2)
 • Insolvență (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Achiziţii publice. Procedură de atribuire. Ofertant exclus

UJ Premium | | 16 mai 2022
Publicat în : Drept Administrativ şi Constituţional și RRDJ |

În cadrul acestei lucrăi se realizeză un comentariu asupra procedurii în cadrul achizițiilor publice. Studiul pleacă de la prezentarea unei spețe în cadrul căreia oferta unui ofertant fusese exclusă de autoritatea contractantă. Mai apoi, autoarea conferă un punct de vedere prin raportare la normele juridice aplicabile în materie.

2. Reintegrare minori în familie, subsecvent plasamentului. Necesitate sprijin din partea autorităţilor competente

UJ Premium | | 14 aprilie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDJ |

În cadrul acestei lucrări se prezintă o speță privind reintegrarea în familie a minorilor față de care s-au dispus măsuri de protecție specială. Prin intermediul respectivei spețe se prezintă de către autoare modalitățile de implicare a autorităților pentru reintegrarea în familie a copiilor. Totodată, autoarea face referire și la necesitatea existenței unui sprijin din partea autorităților competente.

3. Nulitate concurs. Criticarea modului de redactare a subiectelor. Inadmisibilitate

UJ Premium | | 07 aprilie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Poate fi gestionar cel care a împlinit vârsta de 21 ani, a absolvit şcoala generală sau o şcoală echivalentă şi are cunoştinţele necesare pentru a îndeplini această funcţie. În funcţie de complexitatea gestiunilor, de natura şi valoarea bunurilor şi de cunoştinţele ce le implică gestionarea lor...

4. Motive obligatorii de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de achiziţie publică

UJ Premium | | 25 martie 2022
Publicat în : Achiziții publice și RRDJ |

Prezentul articol prezintă motivele obligatorii de excludere a operatorilor economici din cadrul procedurilor de achiziție publică. Astfel, actele contestate, emise în cadrul unei proceduri de atribuire, ar trebui să se întemeieze exclusiv pe aplicarea prevederilor legale şi în considerarea unei motivări corespunzătoare a respingerii ofertei ca inacceptabilă.

5. Răpire internaţională de copii. Noţiunea de reşedinţă a copilului. Măsuri pentru protecţia copilului după înapoierea sa

UJ Premium | | 08 martie 2022
Publicat în : Dreptul Familiei și RRDJ |

Prezentul articol analizează conceptul de răpire internațională de copii, cu accent pe noțiunea de reședință a acestora. Astfel, autoarea prezintă o serie de măsuri care se pot institui drept protecție a copilului după înapoierea sa.

6. Încetarea de drept a contractului individual de muncă la împlinirea vârstei de pensionare. Lipsa discriminării

UJ Premium | | 11 februarie 2022
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

Conform dispozițiilor regăsite în Codul muncii, contractul individual de muncă poate înceta la data împlinirii condițiilor de pensionare. Cu privire la vârsta standard de pensionare, un rol important l-a jucat Decizia CCR nr. 387/2018 art. 56 alin. (1) lit. c) din Codul muncii. Astfel, ca urmare a respectivei decizii, articolului amintit mai sus a fost modificat în urma constatării de către CCR a existenței unei discriminări pe criterii de sex.

7. Acţiune în anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii. Excepţie de la regula ascultării contribuabilului

UJ Premium | | 24 decembrie 2021
Publicat în : Drept Financiar, Fiscal şi Bancar și RRDJ |

Materialul tratează problematica acțiunii în anularea deciziei de instituire a măsurilor asigurătorii, precum și pe aceea a excepției de la regula ascultării contribuabilului. Astfel, articolul face trimitere la acele limitări pe care le presupune aplicarea în practică a dispozițiilor art. 9 din Codul de procedură fiscală. În acest sens, este prezentată o speță soluționată de către Curtea de Apel Târgu-Mureș, referitoare la aplicarea dispozițiilor art. 9, art. 135, art. 138, art. 149, art. 213 din Legea nr. 207/2015.

8. Excepţie de la art. 289 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, menţinerea calităţii de titular în învăţământ şi/sau în cercetare în baza contractului individual de muncă deja existent. Continuarea activităţii unui cadru didactic sau de cercetare după pensionare, în baza unui contract pe perioadă determinată de un an

UJ Premium | | 13 decembrie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

Curtea apreciază că, dându‑se relevanţă dispoziţiilor art. 289 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 şi menţinând calitatea de titular pentru o perioadă de timp după întrunirea condiţiilor vârstei standard de pensionare (care în cazul personalului didactic este de 65 de ani) şi a stagiului minim de cotizare, nu se exclude incidenţa ulterioară a cazului de încetare de drept prevăzut de art. 56 alin. (1) lit. c) C. mun....

9. Mandatul european de arestare – art. 548 C. pr. pen.*

UJ Premium | | 02 decembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și RRDJ |

Articolul abordează problematica mandatului european de arestare și a modului în care acesta este reglmenetat prin dispozițiile art. 548 din Codul de procedură penală. Astfel, materialul își propune să stabilească natura juridică a mandatului european de arestare, considerând că acesta reprezintă un titlu judiciar de arestare și remitere a unei persoane căutate. De asemenea, articolul își îndreaptă atenția asupra condițiilor ce trebuie îndeplinite în vederea emiterii mandatului european de arestare.

10. Contract de credit. Contract de cesiune de creanţă. Condiţii de validitate de la momentul încheierii contractelor. Efecte

UJ Premium | | 25 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Instanţa de apel a reţinut în mod greşit caracterul subsidiar al contractului de credit în raport de contractul de cesiune de creanţă, când în realitate ambele contracte sunt contracte principale, un contract de credit neputând fi considerat contract accesoriu chiar dacă scopul mediat al contractului de împrumut îl constituie plata preţului cesiunii de creanţă, această situaţie neputându‑l transforma într‑un contract accesoriu...

11. Răspundere civilă delictuală. Element de extraneitate. Stabilirea instanţei competente internaţional. Legea aplicabilă litigiului

UJ Premium | | 11 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Articolul actual tratează o serie de prevederi legale conturate în jurul răspunderii civile delictuale. Astfel, autorul analizează litigiul creat de elementul de extraneitate cu accent pe stabilirea instanței competente la nivel internațional și pe legea aplicabilă în acest context.

12. Infracţiunea de distrugere – art. 253. Analiza elementelor constitutive. Unitate de infracţiune. Analiza legii mai favorabile

UJ Premium | | 04 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Penal şi Procesual Penal și RRDJ |

În alin. (4) al art. 253 NCP este incriminată distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de neîntrebuinţare a unui bun, săvârşită prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, care se regăsea şi în Codul penal din 1969, prin dispoziţiile art. 217 alin. (4)...

13. Excludere asociat persoană juridică. Refuzul asociatului de a credita societatea. Modificarea actului constitutiv al societăţii prin excluderea asociatului pe parcursul derulării planului de reorganizare în cadrul procedurii insolvenţei

UJ Premium | | 26 octombrie 2021
Publicat în : Drept Financiar și Drept Civil şi Procesual Civil și Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

Asociatul care, pus în întârziere, nu aduce aportul la care s‑a obligat şi asociatul admi­nistrator care comite fraudă în dauna societăţii sau se serveşte de semnătura socială sau de capitalul social în folosul lui sau al altora...

14. Deschiderea procedurii la cererea debitorului. Obligativitatea depunerii declaraţiilor de creanţă din partea creditorilor

UJ Premium | | 07 octombrie 2021
Publicat în : Insolvență și RRDJ |

Potrivit art. 114 alin. (1) teza I din Legea nr. 85/2014, cu excepţia cazului în care notificarea deschiderii procedurii s‑a făcut cu încălcarea dispoziţiilor art. 42, titularul de creanţe anterioare deschiderii procedurii, care nu depune cererea de admitere a creanţelor până la expirarea termenului prevăzut la art. 100 alin. (1) lit. b), va fi decăzut, cât priveşte creanţele respective, din dreptul de a fi înscris în tabelul creditorilor şi nu va dobândi calitatea de creditor îndreptăţit să participe la procedură...

15. Pensie de serviciu. Data de la care se cuvin drepturile de pensie pentru personalul aeronautic civil navigant profesionist

UJ Premium | | 24 septembrie 2021
Publicat în : RRDJ |

Prin sentinţa civilă nr. 73 din 31 ianuarie 2019, Tribunalul Mureș a admis în parte acţiunea formulată de reclamantul P. A., în contradictoriu cu pârâta Casa Judeţeană de Pensii Mureș, în sensul că...

16. Locul citării. Neindicarea persoanei desemnate cu primirea corespondenţei. Consecinţe

UJ Premium | | 10 septembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRDJ |

Prin cererea înregistrată la Tribunalul Mureș, la data de 8 august 2017, reclamantul L.N.D. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta F.C. România S.A., anularea Deciziei nr. 25446 din 04 aprilie 2017 și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

17. Retragere asociat. Motive temeinice de retragere. Stabilirea drepturilor patrimoniale ale asociatului retras

UJ Premium | | 26 august 2021
Publicat în : Societăţi, Afaceri şi Insolvenţă și RRDJ |

Articolul prezent tratează problema motivelor temeinice de retragere ale asociatului în cadrul societății. Astfel, se prezintă drepturile patrimoniale pe care asociatul retras le primește ulterior.

18. Valenţele execuţionale ale scrisorii de garanţie bancară

UJ Premium | | 02 august 2021
Publicat în : RRDJ |

Pentru început, vom creiona pe scurt uzanţele bancare practicate în această materie înainte de intrarea în vigoare a noului Cod civil la data de 01.10.2011, când legiuitorul a reglementat expres scrisoarea de garanţie în rândul garanţiilor independente, aflate la rândul lor în sfera de cuprindere mai largă a garanţiilor personale [Titlul XI Garanţiile personale, art. 2.279 şi art. 2.321 NCC]. Textul nu conţine prevederi specifice pentru scrisoarea de garanţie bancară, fiind de generală aplicare.

19. Stabilirea standardelor de integritate constituie o chestiune de oportunitate care intră în marja de apreciere a legiuitorului

UJ Premium | | 22 iulie 2021
Publicat în : RRDJ |

Acest articol are la bază analiză standarelor de integritate, conform cu dispozițiile statuate de către Curtea Constituțională. Astfel, autoarea a realizat un studiu complex, a cărui concluzie menționează faptul că aceste standarde constituie o chestiune de oportunitate.

20. Act adiţional la contractul individual de muncă încheiat pentru aducerea la îndeplinire a unei hotărâri judecătoreşti. Lămurirea ulterioară a titlului executoriu. Inexistenţa unei cauze de nulitate a actului adiţional

UJ Premium | | 13 iulie 2021
Publicat în : Dreptul Muncii şi Dialogului Social și RRDJ |

Lucrarea tratează chestiuni legate de lămurirea ulterioară a titlului executoriu. Mai precis, autoarea prezintă o speță în cadrul căreia reclamanta a solicitat constatarea nulității actului adițional al contractului individual de muncă prin care s-a convenit majorarea salariului de bază. În cadrul respectivei cauze, în final, Curtea a apreciat că nu sunt întrunite condițiile plății nedatorare, întrucât a existat un temei juridic pentru plata drepturilor salariale.