Tipul dumneavoastră de abonament nu vă permite accesul la toate facilităţile modulului
Accesul restricţionat la toate facilităţile modulului

Număr articole 14 <
Categorii
            			            			            		

Caută text în rezultate

Autori
 • Șerban Mircioiu (3)
 • Arina Dragodan (1)
 • Cristian Tănasă (1)
 • Raluca Panduru (1)
 • Ioan Gârbuleț (1)
 • Radu-Mihai Necula (1)
 • George-Alexandru Lazăr (1)
 • Adrian Stoica (1)
 • Mădălina Voican (1)
An
 • 2020 (2)
 • 2021 (5)
 • 2022 (7)
Luna
 • Ianuarie (4)
 • Februarie (2)
 • Martie (3)
 • Aprilie (3)
 • Octombrie (1)
 • Noiembrie (1)
Categorii
 • Drept Civil şi Procesual Civil (7)
 • RRES (14)
 • Executare silită (4)
 • Senior-editori (1)
 • Executori Judecătorești (1)

Tip act

Tip publicatie

Tip emitent

Domeniu

1. Importanţa procesului de negociere în medierea conflictelor

UJ Premium | | 13 aprilie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRES |

Odată cu evoluția societății, conflictele s-au accentuat, fiind necesară medierea și negocierea. Acestea reprezintă soluțiile care pot conduce la rezolvarea diferendelor. Astfel, în cadrul acestei lucrări se analizează importanța procesului de negociere în materia conflictelor.

2. Scurte considerații privitoare la rezoluțiune şi efectele declarației de rezoluțiune unilaterală

UJ Premium | | 15 martie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRES |

Printre cele mai întâlnite mijloace juridice practice care se află la dispoziția creditorului se numără rezoluțiunea și rezilierea. Astfel, în cadrul acestei lucrări se realizează o scurtă prezentare a noțiunilor de rezoluțiune și reziliere a contractului potrivit Codului civil intrat în vigoare în anul 2011. De asemenea, autorul prezintă regimul și efectele juridice juridice atât în ceea ce privește rezoluțiunea, cât și rezilierea unui contract.

3. Procedura înscrierii unor raporturi, acte sau fapte juridice în registrele publice pe calea executării silite. Scurtă analiză a dispozițiilor art. 909 din Codul de procedură civilă

UJ Premium | | 07 martie 2022
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și Executare silită și RRES |

În cadrul procedurii executării silite există o multitudine de probleme, atât de ordine teoretică, cât și de natură practică. În cadrul acestei lucrări se analizează problematica procedurii înscrierii unor raporturi, acte sau fapte juridice în registrele publice pe calea executării silite. Totodată, autorul efectuează o scurtă analiză a prevederilor art. 909 C. pr. civ., privind efectuarea înscrierilor în registrele publice.

4. Executorul judecătoresc este funcţionar public. Pentru că norma penală este prioritară la aplicare

UJ Premium | | 23 februarie 2022
Publicat în : Executori Judecătorești și RRES |

Prezentul articol cuprinde două componente esențiale, mai precis, în prima parte, se susține teza conform căreia executorul judecătoresc este un funcționar public din perspectiva normelor penale care sunt prioritare. De asemenea, în a doua parte studiul prezintă elementele care compun statutul executorului judecătoresc ca funcționar public.

5. Obligația achitării cauțiunii de consumatori, pentru a obține suspendarea executării şi suspendarea provizorie a executării, ar putea constitui o încălcare a directivei 93/13/CEE

UJ Premium | | 04 februarie 2022
Publicat în : Executare silită și RRES |

Articolul își propune să ofere soluții în vederea asigurării protecției juridice a consumatorilor cu respectarea standardelor minime cerute de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, în raport cu posibilitatea actuală a instanțelor române de a dispune măsuri provizorii conform prevederilor dreptul intern.

6. Efectul împlinirii prescripţiei dreptului de a obţine executarea silită. Ce se mai poate face după împlinirea prescripţiei executării silite de către creditorul aflat în posesia unui titlu care şi-a pierdut forţa executorie?

UJ Premium | | 26 ianuarie 2022
Publicat în : Executare silită și RRES |

Deținerea unui titlu executoriu reprezintă un prim pas în vederea punerii sale în executare prin procedura de executare silită, atunci când debitorul obligației nu o execută de bună voie. În cuprinsul prezentului studiu, autorul analizează situația creditorului care deține un astfel de titlu prin prisma prescripţiei dreptului creditorului de a obţine executarea silită.

7. Invocarea în cadrul contestaţiei la executare formulate împotriva popririi şi a actelor subsecvente a unor motive ce ţin exclusiv de executarea silită însăşi. Inadmisibilitate

UJ Premium | | 11 ianuarie 2022
Publicat în : Senior-editori și Drept Civil şi Procesual Civil și RRES |

Prin sentinţa civilă nr. 2640 din 10 aprilie 2019, pronunţată de Judecătoria Sectorului 6 Bucureşti, instanţa a admis excepţia tardivităţii formulării contestaţiei la executare împotriva executării silite însăşi, invocată de intimată; a respins contestaţia la executare împotriva executării silite înseşi, ca tardiv formulată...

8. Compatibilitatea modificărilor aduse Codului de procedură civilă, prin Legea nr. 310/2018, în ceea ce priveşte contestaţia la executare, cu jurisprudenţa CJUE în materia clauzelor abuzive cuprinse în contractele de credit

UJ Premium | | 08 noiembrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRES |

Articolul examinează modificările aduse Codului de procedură civilă, prin Legea nr. 310/2018, în ceea ce priveşte contestaţia la executare, şi are ca scop stabilirea compatibilității acestor modificări cu jurisprudenţa CJUE în materia clauzelor abuzive cuprinse în contractele de credit.

9. Dificultăţi practice în cazul mai multor urmăriri asupra aceluiaşi debitor - limitele urmăririi

UJ Premium | | 14 octombrie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRES |

Existenţa mai multor urmăriri asupra aceluiaşi debitor reprezintă o situaţie comună în dreptul execuţional civil român. Ca regulă, angajarea mai multor obligaţii contractuale, faţă de creditori diferiţi (sau chiar faţă de acelaşi creditor), aduce debitorul, neglijent în raport de propria solvabilitate, în faza executării sale silite.

10. Contract de locaţiune încheiat pe durată determinată înregistrat la organul fiscal competent reziliat unilateral. Lipsa titlului executoriu pentru evacuarea locatarului din imobil. Respingerea cererii de încuviinţare a executării silite

UJ Premium | | 11 martie 2021
Publicat în : RRES |

Problema care se ridică în speța de față este aceea dacă un contract de locațiune încheiat pe durată determinată, înregistrat la Administrația Finanțelor Publice și reziliat de plin drept printr-o notificare înmânată debitorului, este titlu executoriu în ceea ce privește obligația de restituire a bunului dat în locațiune...

11. Necomunicarea legală a titlului de creanţă către contribuabil – motiv de nelegalitate a executării silite invocat pe calea contestaţiei la executare

UJ Premium | | 20 ianuarie 2021
Publicat în : Drept Civil şi Procesual Civil și RRES |

Acest articol are ca scop examinarea depunerii contestației împotriva executării silite în caz de necomunicare legală a instrumentului datoriei fiscale și a titlului executoriu către contribuabil. Astfel, se observă că anularea hotărârii fiscale s-ar putea face de către o instanță civilă, și nu de către o instanță administrativă.

12. Executarea silită a hotărârilor pronunţate în apel

UJ Premium | și | 11 ianuarie 2021
Publicat în : Executare silită și RRES |

Există oare satisfacţie procesuală mai mare decât aceea a părţii care tocmai a câştigat o cale de atac, după eforturi susţinute, uneori, şi ani de‑a rândul? Îmbătată de gloria triumfului, partea victorioasă va căuta, cum este firesc, să obţină de îndată ceea ce adversarul său îi datorează. Pentru aceasta, va cerceta conţinutul art. 632 şi 633 C. pr. civ. şi va observa că hotărârile definitive ori cele date în apel constituie titluri executorii, astfel că va merge degrabă în faţa adversarului ori a executorului, fluturând hotărârea pronunţată în calea de atac şi cerându‑şi drepturile.

13. Contestație la executare − act administrativ fiscal. Indicarea greșită a numelui debitorului − nulitatea adresei de înființare a popririi. Neîntreruperea cursului prescripției extinctive. Stingerea creanțelor fiscale prin împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a obține executarea silită împotriva debitorului

UJ Premium | | 15 aprilie 2020
Publicat în : RRES |

Prin cererea înregistrată pe rolul judecătoriei Cluj-Napoca la data de 18.02.2019, sub numărul ..../211/2019, contestatorul G. E. a solicitat instanţei, în contradictoriu cu intimata Municipiul Cluj-Napoca – Direcţia impozite şi taxe locale, anularea somaţiilor emise de intimată, a titlurilor executorii din dosarele execuţionale...

14. Contestație la executare. Recunoașterea intimatului a pretențiilor contestatorului la primul termen de judecată. Exonerarea intimatului de la plata chetuielilor de judecată

UJ Premium | | 10 aprilie 2020
Publicat în : RRES |

La data de 07.03.2018, intimata A.J.F.P. Cluj a emis titlul executoriu nr. 4320 din 07.03.2018 din dosarul de executare nr. 24792374/12/30/1/2018/485237, iar la rubrica A, Venituri din amenzi și alte sancţiuni aplicate de către alte instituţii de specialitate, figurează „hot. jud. nr. D.C.1224/A din data 28.09.2017 în suma de 200 lei”.