Actualizare (1) din data 22-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 65 din 21 martie 2023
privind constituirea Comitetului interinstituţional pentru organizarea Summitului Iniţiativei celor Trei Mări şi a Forumului de Afaceri, precum şi pentru coordonarea altor colaborări în marja Iniţiativei celor Trei Mări

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 231 din 21.03.2023

2. HOTĂRÂRE nr. 241 din 15 martie 2023
pentru completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.112/2020 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Muzeului Ororilor Comunismului în România

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 21.03.2023

3. HOTĂRÂRE nr. 243 din 15 martie 2023
privind aprobarea desfiinţării imobilului Complex Sportiv Michael Klein din municipiul Hunedoara, bd. Mihai Viteazu nr. 6A, judeţul Hunedoara, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii "Construire şi dotare Complex Sportiv Michael Klein, bd. Mihai Viteazu nr. 6A, municipiul Hunedoara, judeţul Hunedoara"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 21.03.2023

4. ORDIN nr. 163 din 14 martie 2023
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 141/2017 privind aprobarea formularelor specifice pentru verificarea respectării criteriilor de eligibilitate aferente protocoalelor terapeutice pentru medicamentele notate cu (**)1, (**)1Ω şi (**)1β în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi a metodologiei de transmitere a acestora în platforma informatică din asigurările de sănătate

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 231 din 21.03.2023

5. ORDIN nr. 406/C din 14 martie 2023
privind prelungirea aplicării, în anul 2023, a Ordinului ministrului justiţiei nr. 820/C/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale funcţionarilor publici cu statut special şi personalului civil din sistemul administraţiei penitenciare şi a Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.291/C/2017 privind aprobarea Normelor metodologice de acordare a majorării pentru lucrări de excepţie sau misiuni speciale, pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei

EMITENT: Ministerul Justiției
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 21.03.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 203 din 9 martie 2023
privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Varianta de ocolire a municipiului Reghin", aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi a listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 231 din 21.03.2023

7. ORDIN nr. 3.721 din 22 februarie 2023
pentru aprobarea Metodologiei privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 21.03.2023

8. METODOLOGIE din 22 februarie 2023
privind finanţarea cercetării ştiinţifice universitare din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat în anul 2023

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 21.03.2023

9. DECIZIA nr. 580 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 232 din 21.03.2023

10. RECTIFICARE nr. 4.957 din 30 august 2022
referitoare la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.957/2022

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 231 din 21.03.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/617 a Comisiei din 17 martie 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/617 a Comisiei din 17 martie 2023 de încheiere a procedurii antisubvenție privind importurile de acizi grași originari din Indonezia

2. Decizia (PESC) 2023/613 a Comitetului politic și de securitate din 14 martie 2023
Decizia (PESC) 2023/613 a Comitetului politic și de securitate din 14 martie 2023 privind numirea șefului misiunii PSAC a Uniunii Europene în Mali (EUCAP Sahel Mali) (EUCAP Sahel Mali/1/2023)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/612 al Comisiei din 17 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/612 al Comisiei din 17 martie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 307/2012 în ceea ce privește anumite proceduri pentru evaluarea de către Uniune a siguranței unei substanțe sau a unui grup de substanțe supuse examinării (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul (UE) 2023/607 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2023
Regulamentul (UE) 2023/607 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2023 de modificare a Regulamentelor (UE) 2017/745 și (UE) 2017/746 în ceea ce privește dispozițiile tranzitorii pentru anumite dispozitive medicale și pentru anumite dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Decizia (PESC) 2023/614 a Comitetului politic și de securitate din 14 martie 2023
Decizia (PESC) 2023/614 a Comitetului politic și de securitate din 14 martie 2023 privind numirea comandantului forței misiunii UE pentru misiunea de parteneriat militar a Uniunii Europene în Niger (EUMPM Niger) (EUMPM Niger/1/2023)

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/610 al Comisiei din 17 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/610 al Comisiei din 17 martie 2023 de reinstituire a unei taxe compensatorii definitive asupra importurilor de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză în ceea ce privește Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd. în urma hotărârii Tribunalului în cauza T-243/19

7. Regulamentul (UE) 2023/606 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2023
Regulamentul (UE) 2023/606 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) 2015/760 în ceea ce privește cerințele referitoare la politicile de investiții și condițiile de funcționare ale fondurilor europene de investiții pe termen lung și sfera activelor de investiții eligibile, cerințele privind structura și diversificarea portofoliului, precum și împrumutul de numerar și alte reguli ale fondurilor (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/646 a Consiliului din 20 martie 2023
Decizia de punere în aplicare (PESC) 2023/646 a Consiliului din 20 martie 2023 privind punerea în aplicare a Deciziei 2011/235/PESC privind măsuri restrictive îndreptate împotriva anumitor persoane și entități având în vedere situația din Iran

9. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/645 al Consiliului din 20 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/645 al Consiliului din 20 martie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 359/2011 privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Iran

10. Decizia (UE) 2023/616 a Comisiei din 17 martie 2023
Decizia (UE) 2023/616 a Comisiei din 17 martie 2023 de modificare a Deciziei 2005/37/CE în ceea ce privește sarcinile efectuate de Centrul Tehnic și Științific European (CTSE)

11. Informare privind intrarea în vigoare a Acordului
Informare privind intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Islanda și Regatul Norvegiei cu privire la modalitățile de participare a acestor state la Agenția Europeană pentru Gestionarea Cooperării Operaționale la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale Uniunii Europene

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/609 al Comisiei din 17 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/609 al Comisiei din 17 martie 2023 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză în ceea ce privește Giant Electric Vehicle (Kunshan) Co., Ltd ca urmare a hotărârii Tribunalului în cauza T-242/19

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/608 al Comisiei din 17 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/608 al Comisiei din 17 martie 2023 de modificare a Regulamentelor de punere în aplicare (UE) 2020/761 și (UE) 2020/1988 în ceea ce privește sistemul de gestionare a anumitor contingente tarifare în urma acordului dintre Uniunea Europeană și Noua Zeelandă ca urmare a retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/611 al Comisiei din 17 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/611 al Comisiei din 17 martie 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 88/97 privind autorizarea scutirii importurilor de anumite componente pentru biciclete originare din Republica Populară Chineză de la extinderea, prin Regulamentul (CE) nr. 71/97 al Consiliului, a taxei antidumping instituite prin Regulamentul (CEE) nr. 2474/93 al Consiliului

15. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Investiții bazate pe gen în planurile naționale de redresare și reziliență (aviz din proprie inițiativă)

16. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Raport privind politica în domeniul concurenței pentru anul 2021 [COM(2022) 337 final]

17. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Investiții care integrează o perspectivă de gen ca modalitate de îmbunătățire a egalității de gen în Uniunea Europeană (aviz din proprie inițiativă)

18. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Situația socioeconomică din America Latină în urma crizei COVID-19 – rolul societății civile în procesul de redresare (aviz din proprie inițiativă)

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – O nouă agendă europeană de inovare [COM(2022) 332 final]

20. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Tranziția digitală în regiunea euromediteraneeană (aviz din proprie inițiativă)

21. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Comunicarea în materie de drepturi fundamentale și stat de drept (aviz din proprie inițiativă)

22. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind cerințele orizontale în materie de securitate cibernetică pentru produsele cu elemente digitale și de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 [COM(2022) 454 final – 2022/0272 (COD)]

23. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind (a) propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a unui instrument pentru situații de urgență pe piața unică și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 2679/98 al Consiliului [COM(2022) 459 final – 2022/0278 (COD)] (b) propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) 2016/424, (UE) 2016/425, (UE) 2016/426, (UE) 2019/1009 și (UE) nr. 305/2011 în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei urgențe a pieței unice [COM(2022) 461 final – 2022/0279 (COD)] (c) propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2000/14/CE, 2006/42/CE, 2010/35/UE, 2013/29/UE, 2014/28/UE, 2014/29/UE, 2014/30/UE, 2014/31/UE, 2014/32/UE, 2014/33/UE, 2014/34/UE, 2014/35/UE, 2014/53/UE și 2014/68/UE în ceea ce privește procedurile de urgență pentru evaluarea conformității, adoptarea specificațiilor comune și supravegherea pieței ca urmare a unei situații de urgență pe piața unică [COM(2022) 462 final – 2022/0280 (COD)]

24. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Capacitarea tinerilor pentru a realiza dezvoltarea durabilă prin educație (aviz din proprie inițiativă)

25. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind recuperarea și confiscarea activelor [COM(2022) 245 final]

26. Rezoluția Comitetului Economic și Social European
Rezoluția Comitetului Economic și Social European pe tema Impactul de lungă durată al Anului European al Tineretului: integrarea aspectelor legate de tineret și responsabilizarea tinerilor

27. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Inițiativa cetățenească europeană Salvați albinele și fermierii! (aviz din proprie inițiativă)

28. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema O verificare a competitivității pentru a construi o economie a UE mai puternică și mai rezilientă (aviz exploratoriu)

29. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Criza prețurilor la alimente: rolul speculațiilor și propuneri concrete de acțiune ca urmare a războiului din Ucraina (aviz din proprie inițiativă)

30. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema O strategie industrială pentru sectorul tehnologiei maritime (aviz din proprie inițiativă)

Actualizare (1) din data 21-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 63 din 17 martie 2023
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2023

2. DECRET nr. 221 din 17 martie 2023
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2023

3. LEGE nr. 64 din 17 martie 2023
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2023

4. DECRET nr. 222 din 17 martie 2023
privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 86/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2023

5. ORDIN nr. 768 din 17 martie 2023
pentru aprobarea Ghidului specific privind condiţiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2023/C2/S/I.2.B, pentru subinvestiţia I.2.B. "Acordarea de sprijin de minimis pentru dezvoltarea de capacităţi moderne de producere a materialului forestier de reproducere", investiţia 2. "Dezvoltarea de capacităţi moderne de producere a materialului forestier de reproducere", schemă de ajutor de minimis, componenta 2. "Păduri şi protecţia biodiversităţii"

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 20.03.2023

6. LEGE nr. 61 din 16 martie 2023
pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2023

7. DECRET nr. 219 din 16 martie 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr. 107/1996

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2023

8. LEGE nr. 62 din 16 martie 2023
pentru modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2023

9. DECRET nr. 220 din 16 martie 2023
privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2023

10. ORDIN nr. 14 din 16 martie 2023
privind modificarea şi completarea unor ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2023

11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 13 din 15 martie 2023
pentru modificarea art. 205 alin. (10) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 şi prorogarea unor termene

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 20.03.2023

12. HOTĂRÂRE nr. 236 din 15 martie 2023
pentru aprobarea metodologiei de derulare a procedurii de evaluare de mediu pentru amenajamentele silvice

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 20.03.2023

13. HOTĂRÂRE nr. 229 din 15 martie 2023
pentru modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 729/2015 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 20.03.2023

14. CIRCULARĂ nr. 11 din 14 martie 2023
privind lansarea în circuitul numismatic a unor monede din aur şi argint cu tema 100 de ani de la adoptarea Constituţiei României Mari

EMITENT: Banca Națională a României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2023

15. HOTĂRÂRE nr. 218 din 9 martie 2023
privind scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aflat în administrarea Institutului de Speologie "Emil Racoviţă", ca urmare a restituirii acestuia persoanei îndreptăţite, actualizarea valorilor de inventar, modificarea datelor de identificare, precum şi înscrierea unor bunuri în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Institutului de Speologie "Emil Racoviţă" din subordinea Academiei Române

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 226 din 20.03.2023

16. HOTĂRÂRE nr. 206 din 9 martie 2023
privind actualizarea datelor de identificare şi a valorilor de inventar, după caz, ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor Caransebeş, din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 20.03.2023

17. HOTĂRÂRE nr. 208 din 9 martie 2023
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Bihor, Cluj, Vrancea şi municipiul Bucureşti, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 20.03.2023

18. HOTĂRÂRE nr. 209 din 9 martie 2023
privind recunoaşterea Asociaţiei Caritas Catolică Oradea ca fiind de utilitate publică

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 20.03.2023

19. DECIZIA nr. 41 din 22 februarie 2023
referitoare la sesizarea de neconstituţionalitate a Hotărârii Parlamentului României nr. 35/2022 privind numirea a doi membri în Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 227 din 20.03.2023

20. RECTIFICARE nr. 391 din 14 februarie 2023
referitoare la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 391/2023

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 225 din 20.03.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/595 al Comisiei din 16 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/595 al Comisiei din 16 martie 2023 de stabilire a formularului pentru raportul privind resursa proprie bazată pe deșeurile de ambalaje din plastic nereciclate în temeiul Regulamentului (UE, Euratom) 2021/770 al Consiliului

2. Decizia (PESC) 2023/598 a Consiliului din 14 martie 2023
Decizia (PESC) 2023/598 a Consiliului din 14 martie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2021/698 pentru a include Programul Uniunii privind conectivitatea securizată

3. Decizia (PESC) 2023/599 a Consiliului din 16 martie 2023
Decizia (PESC) 2023/599 a Consiliului din 16 martie 2023 privind o măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace în vederea consolidării capacităților forțelor armate ale Republicii Macedonia de Nord

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/592 al Comisiei din 16 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/592 al Comisiei din 16 martie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/244 de instituire a unei taxe compensatorii definitive la importurile de biomotorină originară din Argentina

5. Regulamentul (UE) 2023/588 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2023
Regulamentul (UE) 2023/588 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 martie 2023 de instituire a Programului Uniunii privind conectivitatea securizată pentru perioada 2023-2027

6. Decizia nr. 2/2022 a Comitetului mixt
Decizia nr. 2/2022 a Comitetului mixt constituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind transportul rutier de mărfuri din 15 decembrie 2022 privind continuarea acordului [2023/604]

7. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/601 a Comisiei din 13 martie 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/601 a Comisiei din 13 martie 2023 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2022/1668 în ceea ce privește standardele armonizate pentru concepția și încercarea aspiratoarelor destinate utilizării în atmosfere potențial explozive și cerințele de performanță ale detectoarelor de gaze inflamabile (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Decizia (UE) 2023/596 a Consiliului din 13 martie 2023
Decizia (UE) 2023/596 a Consiliului din 13 martie 2023 de numire a unui supleant, propus de Regatul Belgiei, în Comitetul Regiunilor

9. Decizia nr. 1/2022 a Comitetului mixt
Decizia nr. 1/2022 a Comitetului mixt constituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova privind transportul rutier de mărfuri din 15 decembrie 2022 privind adoptarea regulamentului său de procedură [2023/603]

10. Regulamentul delegat (UE) 2023/589 al Comisiei din 10 ianuarie 2023
Regulamentul delegat (UE) 2023/589 al Comisiei din 10 ianuarie 2023 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2016/127 în ceea ce privește cerințele referitoare la proteine aplicabile formulelor de început și de continuare fabricate din hidrolizate proteice (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/591 al Comisiei din 16 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/591 al Comisiei din 16 martie 2023 de acceptare a unei cereri de acordare a tratamentului de nou producător-exportator cu privire la măsurile antidumping definitive instituite la importurile de biciclete electrice originare din Republica Populară Chineză și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/73

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/593 al Comisiei din 16 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/593 al Comisiei din 16 martie 2023 de reinstituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de anumite tipuri de hârtie termică subțire originară din Republica Coreea în ceea ce privește grupul Hansol și de modificare a taxei reziduale

13. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/602 a Comisiei din 16 martie 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/602 a Comisiei din 16 martie 2023 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/245 de acceptare a ofertelor de angajament în urma instituirii de taxe compensatorii definitive asupra importurilor de biomotorină originară din Argentina

14. Decizia (UE) 2023/597 a Consiliului din 13 martie 2023
Decizia (UE) 2023/597 a Consiliului din 13 martie 2023 de numire a unui membru, propus de Republica Portugheză, în Comitetul Economic și Social European

15. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/600 a Comisiei din 13 martie 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/600 a Comisiei din 13 martie 2023 de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) 2019/1956 în ceea ce privește standardele armonizate aplicabile aparatelor pentru încălzit încăperi, corpurilor de iluminat pentru acvariu, întrerupătoarelor de circuit și uscătoarelor de rufe cu tambur (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Regulamentul delegat (UE) 2023/590 al Comisiei din 12 ianuarie 2023
Regulamentul delegat (UE) 2023/590 al Comisiei din 12 ianuarie 2023 de rectificare a versiunii în limba letonă a Regulamentului delegat (UE) 2019/2035 de completare a Regulamentului (UE) 2016/429 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește normele pentru unitățile care dețin animale terestre și incubatoare, precum și pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deținute și a ouălor pentru incubație (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Comunicare a Comisiei - Achizițiile publice
Comunicare a Comisiei - Achizițiile publice: un spațiu de date pentru îmbunătățirea cheltuielilor publice, stimularea procesului de elaborare a politicilor bazate pe date și îmbunătățirea accesului la licitații pentru IMM-uri

18. Stenograma dezbaterilor din 24 iunie 2015
Stenograma dezbaterilor din 24 iunie 2015

19. Rata de schimb a monedei euro - 15 martie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 15 martie 2023

20. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10841
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10841 – FIRMENICH INTERNATIONAL / KONINKLIJKE DSM) (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

22. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10990
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10990 – WESTCOAST / KOMSA) (Text cu relevanță pentru SEE)

23. Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022
Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/576 al Consiliului din 8 aprilie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 111 din 8 aprilie 2022)

24. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11028
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11028 — THE HANWHA GROUP / DAEWOO SHIPBUILDING MARINE ENGINEERING) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1668 a Comisiei din 28 septembrie 2022
Decizia de punere în aplicare (UE) 2022/1668 a Comisiei din 28 septembrie 2022 privind standardele armonizate pentru echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive, elaborate în sprijinul Directivei 2014/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (2) din data 21-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 13 din 16 martie 2023
pentru aprobarea Contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condiţiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil clienţilor casnici

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 21.03.2023

2. ORDIN nr. 153 din 13 martie 2023
privind aprobarea unor licenţe de dare în administrare pentru explorare

EMITENT: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 21.03.2023

3. ORDIN nr. 722 din 9 martie 2023
privind aprobarea derogării pentru unele specii din fauna sălbatică

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 21.03.2023

4. ORDIN nr. 133 din 8 martie 2023
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 711/2019 privind aprobarea Metodologiei de recunoaştere a titlurilor de calificare profesională pentru profesia de antrenor, obţinute într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spaţiului Economic European, în Confederaţia Elveţiană sau într-un stat terţ

EMITENT: Ministerul Sportului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 228 din 21.03.2023

5. GHID din 6 martie 2023
privind cadrul de administrare a activităţii în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/14)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 17.03.2023

6. NORMĂ nr. 10 din 6 martie 2023
pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind politicile solide de remunerare în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/13)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 21.03.2023

7. NORMĂ nr. 9 din 6 martie 2023
pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind cadrul de administrare a activităţii în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/14)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 17.03.2023

8. ORDIN nr. 581 din 27 februarie 2023
privind aprobarea Planului naţional de acţiune pentru conservarea lostriţei - Hucho hucho

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 21.03.2023

9. PLAN NAȚIONAL DE ACȚIUNE din 27 februarie 2023
pentru conservarea lostriţei - Hucho hucho

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 230 din 21.03.2023

10. LEGEA nr. 56 din 16 aprilie 1997
pentru aplicarea prevederilor Convenţiei privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării şi folosirii armelor chimice şi distrugerea acestora*)

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 229 din 21.03.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 11019 din 28 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

2. DECIZIE nr. 171 din 09 aprilie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

3. SENTINTA nr. 208 din 11 octombrie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

4. SENTINTA nr. 2005 din 11 decembrie 2019
tâlharie (art.233 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

5. DECIZIE nr. 1180 din 16 decembrie 2019
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

6. DECIZIE nr. 3343 din 09 decembrie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

7. SENTINTA nr. 2113 din 10 decembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

8. DECIZIE nr. 1522 din 18 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

9. DECIZIE nr. 896 din 04 noiembrie 2019
infractiuni la alte legi speciale

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

10. DECIZIE nr. 4273 din 07 octombrie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

11. SENTINTA nr. 2759 din 05 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

12. SENTINTA nr. 1543 din 12 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

13. DECIZIE nr. 632 din 13 noiembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

14. SENTINTA nr. 2282 din 17 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

15. DECIZIE nr. 653 din 02 octombrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

16. SENTINTA nr. 17 din 08 ianuarie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

17. SENTINTA nr. 79 din 16 ianuarie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

18. SENTINTA nr. 5590 din 11 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

19. SENTINTA nr. 1800 din 06 decembrie 2019
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

20. SENTINTA nr. 52 din 16 ianuarie 2020
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

21. DECIZIE nr. 67 din 14 ianuarie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

22. SENTINTA nr. 149 din 20 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

23. SENTINTA nr. 518 din 05 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

24. SENTINTA nr. 147 din 06 februarie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

25. DECIZIE nr. 1943 din 17 decembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

26. SENTINTA nr. 273 din 10 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

27. DECIZIE nr. 154 din 03 martie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

28. SENTINTA nr. 2008 din 12 martie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

29. SENTINTA nr. 387 din 26 martie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

30. SENTINTA nr. 7481 din 20 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

31. DECIZIE nr. 340 din 04 mai 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

32. DECIZIE nr. 310 din 30 aprilie 2020
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

33. SENTINTA nr. 1116 din 27 mai 2020
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA IASI

34. SENTINTA nr. 4196 din 17 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

35. DECIZIE nr. 209 din 10 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

36. SENTINTA nr. 1630 din 17 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

37. SENTINTA nr. 1391 din 15 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

38. SENTINTA nr. 781 din 10 iulie 2020
lipsirea de libertate în mod ilegal (art.205 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

39. SENTINTA nr. 741 din 30 iulie 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

40. SENTINTA nr. 1676 din 23 iulie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

41. SENTINTA nr. 1102 din 18 iunie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

42. DECIZIE nr. 2720 din 10 septembrie 2020
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

43. SENTINTA nr. 1143 din 15 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

44. SENTINTA nr. 947 din 24 septembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

45. DECIZIE nr. 2038 din 29 septembrie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

46. DECIZIE nr. 334 din 06 octombrie 2020
actiune în anulare

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

47. DECIZIE nr. 2304 din 06 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

48. SENTINTA nr. 390 din 13 octombrie 2020
cerere de transfer de procedura în materie penala (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

49. SENTINTA nr. 1894 din 27 octombrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

50. SENTINTA nr. 1376 din 20 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

51. DECIZIE nr. 403 din 28 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

52. SENTINTA nr. 5713 din 09 noiembrie 2020
refuz solutionare cerere

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

53. DECIZIE nr. 922 din 29 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

54. INCHEIERE nr. 12909 din 27 noiembrie 2020
cerere necontencioasa

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

55. SENTINTA nr. 7729 din 27 noiembrie 2020
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

56. DECIZIE nr. 1504 din 17 noiembrie 2020
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

57. SENTINTA nr. 5358 din 28 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

58. SENTINTA nr. 1214 din 17 noiembrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

59. SENTINTA nr. 3446 din 14 decembrie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

60. SENTINTA nr. 9302 din 02 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

61. SENTINTA nr. 5298 din 14 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

62. SENTINTA nr. 12298 din 29 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

63. SENTINTA nr. 12777 din 18 decembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

64. SENTINTA nr. 790 din 20 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

65. DECIZIE nr. 43 din 14 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

66. SENTINTA nr. 375 din 25 ianuarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

67. SENTINTA nr. 4073 din 14 august 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

68. SENTINTA nr. 39 din 25 ianuarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

69. DECIZIE nr. 194 din 04 februarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

70. SENTINTA nr. 366 din 11 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

71. DECIZIE nr. 216 din 09 februarie 2021
reexaminare anulare cerere

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

72. SENTINTA nr. 579 din 03 martie 2021
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

73. DECIZIE nr. 263 din 25 februarie 2021
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

74. DECIZIE nr. 194 din 18 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

75. SENTINTA nr. 120 din 16 februarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA VISEU DE SUS

76. DECIZIE nr. 420 din 27 aprilie 2021
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

77. SENTINTA nr. 2201 din 20 aprilie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

78. DECIZIE nr. 601 din 26 noiembrie 2020
contestatie creante

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

79. SENTINTA nr. 286 din 29 martie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

80. SENTINTA nr. 573 din 07 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU NEAMT

81. SENTINTA nr. 130 din 15 februarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

82. DECIZIE nr. 626 din 23 martie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

83. DECIZIE nr. 824 din 28 aprilie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

84. SENTINTA nr. 107 din 21 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

85. SENTINTA nr. 877 din 27 mai 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

86. SENTINTA nr. 5133 din 17 mai 2021
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

87. DECIZIE nr. 433 din 18 mai 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

88. SENTINTA nr. 8936 din 02 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

89. SENTINTA nr. 280 din 04 august 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA INTORSURA BUZAULUI

90. SENTINTA nr. 1364 din 11 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

91. SENTINTA nr. 1098 din 09 august 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

92. SENTINTA nr. 3860 din 03 iunie 2021
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

93. SENTINTA nr. 8584 din 26 mai 2021
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

94. DECIZIE nr. 857 din 03 iunie 2021
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

95. DECIZIE nr. 989 din 03 iunie 2021
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

96. SENTINTA nr. 3968 din 16 iunie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

97. SENTINTA nr. 1086 din 05 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

98. DECIZIE nr. 339 din 14 iunie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

99. SENTINTA nr. 933 din 13 iulie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

100. DECIZIE nr. 2205 din 22 iunie 2021
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

101. DECIZIE nr. 690 din 16 iunie 2021
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

102. SENTINTA nr. 508 din 05 iulie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA NOVACI

103. DECIZIE nr. 295 din 11 iunie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

104. SENTINTA nr. 1921 din 14 septembrie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

105. SENTINTA nr. 836 din 08 septembrie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA SIGHISOARA

106. SENTINTA nr. 9886 din 10 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

107. DECIZIE nr. 3807 din 08 octombrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

108. SENTINTA nr. 3339 din 19 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

109. DECIZIE nr. 1236 din 19 octombrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

110. DECIZIE nr. 811 din 18 octombrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

111. SENTINTA nr. 810 din 21 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

112. INCHEIERE nr. 7341 din 29 octombrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

113. DECIZIE nr. 147 din 03 noiembrie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

114. SENTINTA nr. 516 din 09 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

115. SENTINTA nr. 11637 din 05 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

116. SENTINTA nr. 2164 din 09 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

117. SENTINTA nr. 520 din 25 noiembrie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA HATEG

118. DECIZIE nr. 1220 din 03 noiembrie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

119. SENTINTA nr. 371 din 03 decembrie 2021
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

120. DECIZIE nr. 433 din 08 decembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

121. DECIZIE nr. 1309 din 13 decembrie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

122. DECIZIE nr. 274 din 17 noiembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

123. INCHEIERE nr. 8038 din 14 decembrie 2021
somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

124. SENTINTA nr. 13704 din 09 decembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

125. SENTINTA nr. 2145 din 21 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

126. SENTINTA nr. 904 din 23 decembrie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

127. SENTINTA nr. 6539 din 21 decembrie 2021
contestatie la titlu

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

128. DECIZIE nr. 1944 din 15 decembrie 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

129. SENTINTA nr. 393 din 04 martie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

130. SENTINTA nr. 693 din 01 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

131. SENTINTA nr. 544 din 06 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

132. SENTINTA nr. 125 din 28 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

133. SENTINTA nr. 630 din 14 februarie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

134. SENTINTA nr. 21 din 13 februarie 2019
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

135. SENTINTA nr. 2012 din 04 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

136. DECIZIE nr. 107 din 16 mai 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

137. SENTINTA nr. 874 din 08 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

138. DECIZIE nr. 658 din 29 mai 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

139. SENTINTA nr. 714 din 10 iunie 2019
radiere

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

140. SENTINTA nr. 1024 din 03 mai 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

141. DECIZIE nr. 1740 din 12 iunie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

142. SENTINTA nr. 1006 din 02 iulie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

143. DECIZIE nr. 997 din 24 mai 2019
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

144. SENTINTA nr. 2595 din 04 iulie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

145. DECIZIE nr. 750 din 27 martie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

146. DECIZIE nr. 292 din 21 martie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

147. SENTINTA nr. 2890 din 21 iunie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

148. SENTINTA nr. 3402 din 04 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

149. DECIZIE nr. 883 din 06 august 2019
omorul calificat (art.189 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

150. DECIZIE nr. 495 din 11 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

151. SENTINTA nr. 3086 din 05 septembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

152. DECIZIE nr. 105 din 08 februarie 2019
procedura insolventei - societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

153. SENTINTA nr. 1311 din 21 octombrie 2019
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

154. SENTINTA nr. 2709 din 18 octombrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

155. SENTINTA nr. 8501 din 27 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

156. SENTINTA nr. 12494 din 27 septembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

157. DECIZIE nr. 483 din 17 septembrie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

158. DECIZIE nr. 863 din 12 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

159. SENTINTA nr. 2560 din 12 septembrie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

160. SENTINTA nr. 5248 din 11 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

161. SENTINTA nr. 738 din 29 iulie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

162. DECIZIE nr. 152 din 23 iulie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

163. SENTINTA nr. 1209 din 04 iulie 2019
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

164. DECIZIE nr. 176 din 10 iunie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

165. SENTINTA nr. 705 din 06 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

166. DECIZIE nr. 905 din 30 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

167. DECIZIE nr. 2701 din 30 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

168. SENTINTA nr. 1588 din 29 mai 2019
înregistrare stare civila

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

169. SENTINTA nr. 218 din 22 mai 2019
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

170. SENTINTA nr. 3131 din 16 mai 2019
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

171. SENTINTA nr. 27 din 10 mai 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

172. SENTINTA nr. 3259 din 24 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

173. SENTINTA nr. 565 din 18 aprilie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

174. DECIZIE nr. 101 din 17 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

175. SENTINTA nr. 2796 din 16 aprilie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

176. SENTINTA nr. 1779 din 10 aprilie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

177. SENTINTA nr. 388 din 27 martie 2019
uzul de fals (art.323 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

178. SENTINTA nr. 95 din 21 martie 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

179. SENTINTA nr. 503 din 20 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

180. SENTINTA nr. 314 din 12 martie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

181. SENTINTA nr. 943 din 06 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

182. SENTINTA nr. 258 din 05 martie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

183. DECIZIE nr. 114 din 14 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

184. SENTINTA nr. 657 din 13 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

185. SENTINTA nr. 97 din 23 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ROMAN

186. SENTINTA nr. 299 din 17 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

187. SENTINTA nr. 12 din 10 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 247850 20.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Floresti

Monitor: 52 din 20-03-2023

2. PPF 247843 20.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Curtici

Monitor: 52 din 20-03-2023

3. PPF 247856 20.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Frumosu

Monitor: 52 din 20-03-2023

4. PPF 247852 20.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Targu Frumos

Monitor: 52 din 20-03-2023

5. PPF 247853 20.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Bihor

Monitor: 52 din 20-03-2023

6. PPF 247857 20.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Chibed

Monitor: 52 din 20-03-2023

7. PPF 247860 20.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lopadea Noua

Monitor: 52 din 20-03-2023

8. PPF 247844 20.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Vaslui

Monitor: 52 din 20-03-2023

9. PPF 247847 20.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Brebu

Monitor: 52 din 20-03-2023

10. PPF 247863 20.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Gornesti

Monitor: 52 din 20-03-2023

11. PCON247855 17.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Tulcea

Monitor: 52 din 20-03-2023

12. PCON247845 17.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Comarna

Monitor: 52 din 20-03-2023

13. CCON247854 17.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Consiliul Judetean Braila

Ofertant: S.C. RODBUN GRUP - S.A.

Monitor: 52 din 20-03-2023

14. CCON247864 17.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Serviciul Public Gradina Zoologica a Municipiului Sibiu

Ofertant: S.C. TAMPONARI S.R.L.

Monitor: 52 din 20-03-2023

15. PINC247848 17.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 52 din 20-03-2023

16. PINC247846 17.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Margau

Monitor: 52 din 20-03-2023

17. PINC247858 17.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Rosiori de Vede

Monitor: 52 din 20-03-2023

18. PINC247862 17.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Caracal

Monitor: 52 din 20-03-2023

19. PINC247859 17.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Golesti

Monitor: 52 din 20-03-2023

20. PINC247849 17.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Valcele

Monitor: 52 din 20-03-2023

21. CVNZ247861 17.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Sannicolau Mare

Ofertant: S.C. JURCA VET - S.R.L.

Monitor: 52 din 20-03-2023

22. CVNZ247851 17.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Cordun

Ofertant: Baston Felicia pt. minorul Tudor Theodor Gabriel

Monitor: 52 din 20-03-2023

Actualizare (1) din data 20-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 64 din 17 martie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către domnul Adrian Savu a funcţiei publice temporar vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 17.03.2023

2. DECRET nr. 223 din 17 martie 2023
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 17.03.2023

3. DECRET nr. 224 din 17 martie 2023
privind conferirea Ordinului Naţional Steaua României

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 17.03.2023

4. DECRET nr. 225 din 17 martie 2023
privind conferirea Ordinului Naţional Serviciul Credincios

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 17.03.2023

5. DECRET nr. 226 din 17 martie 2023
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 17.03.2023

6. DECRET nr. 227 din 17 martie 2023
privind conferirea Ordinului Naţional Pentru Merit

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 17.03.2023

7. DECRET nr. 228 din 17 martie 2023
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 17.03.2023

8. DECRET nr. 229 din 17 martie 2023
privind conferirea Ordinului Meritul Cultural

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 17.03.2023

9. DECIZIE nr. 262 din 17 martie 2023
privind retragerea autorizaţiei de funcţionare a Societăţii Euroins România Asigurare-Reasigurare - S.A., constatarea stării de insolvenţă şi promovarea cererii privind deschiderea procedurii falimentului împotriva acesteia*)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 17.03.2023

10. DECIZIE nr. 62 din 16 martie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detaşare, de către domnul Adrian-Daniel Găvruţa a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 17.03.2023

11. DECIZIE nr. 63 din 16 martie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mariana Cristea a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general adjunct al Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 17.03.2023

12. INSTRUCŢIUNE nr. 5.288 din 16 martie 2023
privind încetarea stării de alertă epidemiologică determinate de gripă

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 17.03.2023

13. HOTĂRÂRE nr. 235 din 15 martie 2023
pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit. a) şi b) din anexa nr. 3/13/02a la bugetul Secretariatului General al Guvernului, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 222 din 17.03.2023

14. DECIZIA nr. 551 din 17 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 155 alin. (1) din Codul penal

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 223 din 17.03.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/582 al Comisiei din 9 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/582 al Comisiei din 9 martie 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul specialităților tradiționale garantate [«Суджук Търновски/Sudzhuk Tarnovski»/«Търновски Суджук/Tarnovski Sudzhuk» (STG)]

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/584 al Comisiei din 15 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/584 al Comisiei din 15 martie 2023 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1493 privind autorizarea L-metioninei produse de Corynebacterium glutamicum KCCM 80245 și de Escherichia coli KCCM 80246 ca aditivi în hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia (UE) 2023/586 a Consiliului din 13 martie 2023
Decizia (UE) 2023/586 a Consiliului din 13 martie 2023 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în Comitetul Economic și Social European

4. Decizia nr. 2020/04 a Comitetului director regional al comunității transporturilor
Decizia nr. 2020/04 a Comitetului director regional al comunității transporturilor referitoare la normele privind deplasările personalului Comunității transporturilor [2023/587]

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/583 al Comisiei din 15 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/583 al Comisiei din 15 martie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/607 de instituire a unei taxe antidumping definitive la importurile de acid citric originar din Republica Populară Chineză, astfel cum a fost extinsă la importurile de acid citric expediat din Malaysia, indiferent dacă a fost sau nu declarat ca fiind originar din Malaysia, în urma unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor în temeiul articolului 11 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/1036 al Parlamentului European și al Consiliului

6. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/585 al Comisiei din 15 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/585 al Comisiei din 15 martie 2023 de rectificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2022/1452 privind autorizarea substanțelor 3-etilciclopentan-1,2-dionă, 4-hidroxi-2,5-dimetilfuran-3(2H)-onă, 4,5-dihidro-2-metilfuran-3(2H)-onă, eugenol, 1-metoxi-4-[prop-1 (trans)-enil]benzen, α-pentilcinamaldehidă, α-hexilcinamaldehidă și 2-acetilpiridină ca aditivi pentru hrana anumitor specii de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11039
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11039 – ERMENEGILDO ZEGNA / THE ESTEE LAUDER COMPANIES / TOM FORD INTERNATIONAL) (Text cu relevanță pentru SEE)

8. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11002
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11002 – BDT CAPITAL PARTNERS / M+W GROUP / EXYTE) (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10969
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10969 – XXXLUTZ / HOME24) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11048
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11048 – MACQUARIE / BCI / EKU ENERGY) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11023
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11023 – ADP / JCDECAUX / MEDIA AEROPORTS DE PARIS JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Rata de schimb a monedei euro - 14 martie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 14 martie 2023

13. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

14. Publicarea unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri
Publicarea unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

15. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10896
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10896 – ORANGE/MASMOVIL/JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

17. Rectificare la Public holidays 2023
Rectificare la Public holidays 2023 (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 39 din 1 februarie 2023)

18. Stenograma dezbaterilor din 27 mai 2015
Stenograma dezbaterilor din 27 mai 2015

19. Lista autorităților competente (Partea a IV-a)
Lista autorităților competente autorizate să efectueze direct căutări de date în Sistemul de informații Schengen în temeiul articolului 41 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere și al articolului 56 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (Partea a IV-a)

20. Public holidays 2023
Public holidays 2023

Actualizare (2) din data 20-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 59 din 16 martie 2023
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 20.03.2023

2. DECRET nr. 217 din 16 martie 2023
pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 67/2021 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, a Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020, şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 16/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMÂNIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19, aprobată prin art. II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 42/2020

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 20.03.2023

3. LEGE nr. 60 din 16 martie 2023
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varşovia la 3 martie 2022

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 20.03.2023

4. DECRET nr. 218 din 16 martie 2023
privind promulgarea Legii pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare, semnat la Varşovia la 3 martie 2022

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 20.03.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 231 din 15 martie 2023
privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale de participare a României în calitate de membru afiliat la Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale (ISSA) pentru anul 2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 20.03.2023

6. ORDIN nr. 31 din 1 martie 2023
privind stabilirea sistemului de management şi control la nivelul Ministerului Afacerilor Interne pentru gestionarea fondurilor europene nerambursabile, alocate Ministerului Afacerilor Interne prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă pentru implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă - componenta C7 - Transformare digitală, investiţia 8 - Carte de identitate electronică şi semnătura digitală calificată

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 20.03.2023

7. DECIZIA nr. 554 din 17 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 20.03.2023

8. DECIZIA nr. 555 din 17 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 21 alin. (4) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 20.03.2023

9. ACORD din 3 martie 2022
între Guvernul României şi Guvernul Republicii Polone privind cooperarea în domeniul industriei de apărare

EMITENT: Act Internațional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 224 din 20.03.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1528 din 19 decembrie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

2. DECIZIE nr. 864 din 23 octombrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

3. SENTINTA nr. 6062 din 03 octombrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

4. DECIZIE nr. 1009 din 11 noiembrie 2019
violenta în familie (art.199 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

5. SENTINTA nr. 2360 din 11 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

6. SENTINTA nr. 1188 din 26 iunie 2019
contestatie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

7. DECIZIE nr. 1602 din 21 noiembrie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

8. SENTINTA nr. 4 din 07 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

9. DECIZIE nr. 23 din 29 ianuarie 2020
intervenirea unei legi penale noi (art.595 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

10. SENTINTA nr. 776 din 29 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

11. SENTINTA nr. 141 din 27 februarie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

12. SENTINTA nr. 402 din 05 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

13. SENTINTA nr. 913 din 09 martie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

14. SENTINTA nr. 1426 din 18 martie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

15. SENTINTA nr. 2455 din 03 aprilie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

16. DECIZIE nr. 132 din 28 februarie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

17. SENTINTA nr. 1221 din 24 martie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

18. SENTINTA nr. 532 din 22 aprilie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

19. DECIZIE nr. 593 din 05 martie 2020
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

20. SENTINTA nr. 136 din 19 mai 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA POGOANELE

21. SENTINTA nr. 353 din 02 iunie 2020
reexaminare anulare cerere

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

22. DECIZIE nr. 185 din 18 mai 2020
amenintarea (art.206 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

23. SENTINTA nr. 241 din 04 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

24. DECIZIE nr. 186 din 21 mai 2020
transformare amenda

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

25. DECIZIE nr. 363 din 10 iunie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

26. SENTINTA nr. 926 din 09 iulie 2020
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

27. SENTINTA nr. 2956 din 10 iunie 2020
stare civila

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

28. SENTINTA nr. 666 din 17 iunie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

29. SENTINTA nr. 7776 din 02 iulie 2020
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

30. SENTINTA nr. 432 din 07 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TOPOLOVENI

31. DECIZIE nr. 619 din 25 iunie 2020
Cereri în baza OUG 116/2009

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

32. DECIZIE nr. 641 din 06 august 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

33. SENTINTA nr. 5420 din 18 august 2020
situatie juridica minor

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

34. SENTINTA nr. 506 din 14 septembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

35. SENTINTA nr. 337 din 09 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

36. SENTINTA nr. 5728 din 03 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

37. SENTINTA nr. 1984 din 21 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG

38. DECIZIE nr. 846 din 16 septembrie 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

39. SENTINTA nr. 1411 din 19 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

40. DECIZIE nr. 873 din 23 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

41. SENTINTA nr. 1054 din 26 august 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

42. SENTINTA nr. 7184 din 02 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

43. SENTINTA nr. 1725 din 06 august 2020
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

44. DECIZIE nr. 733 din 05 octombrie 2020
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

45. DECIZIE nr. 335 din 14 octombrie 2020
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

46. SENTINTA nr. 4688 din 29 iunie 2020
plângere impotriva refuzului executorului judecatoresc

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

47. DECIZIE nr. 715 din 02 noiembrie 2020
contestatie decizie de sanctionare

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

48. DECIZIE nr. 981 din 01 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

49. SENTINTA nr. 1006 din 06 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

50. DECIZIE nr. 786 din 20 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

51. SENTINTA nr. 672 din 17 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARNAVENI

52. SENTINTA nr. 9136 din 03 noiembrie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

53. SENTINTA nr. 14285 din 28 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

54. SENTINTA nr. 674 din 18 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

55. SENTINTA nr. 107 din 19 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

56. DECIZIE nr. 1671 din 27 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

57. SENTINTA nr. 10628 din 09 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

58. DECIZIE nr. 766 din 16 iulie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

59. DECIZIE nr. 899 din 15 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

60. SENTINTA nr. 12012 din 18 decembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

61. SENTINTA nr. 62 din 07 ianuarie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

62. SENTINTA nr. 484 din 22 ianuarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

63. SENTINTA nr. 996 din 03 februarie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

64. SENTINTA nr. 938 din 17 februarie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

65. DECIZIE nr. 108 din 24 februarie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

66. DECIZIE nr. 173 din 16 februarie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

67. DECIZIE nr. 1114 din 17 martie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

68. SENTINTA nr. 710 din 19 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

69. SENTINTA nr. 433 din 11 martie 2021
nulitate act

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

70. SENTINTA nr. 327 din 18 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

71. DECIZIE nr. 251 din 03 martie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

72. DECIZIE nr. 875 din 13 aprilie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

73. DECIZIE nr. 67 din 20 aprilie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

74. SENTINTA nr. 1403 din 06 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

75. DECIZIE nr. 558 din 05 aprilie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

76. SENTINTA nr. 6665 din 22 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

77. SENTINTA nr. 189 din 15 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

78. SENTINTA nr. 391 din 10 mai 2021
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

79. SENTINTA nr. 429 din 18 martie 2021
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

80. SENTINTA nr. 1964 din 29 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

81. SENTINTA nr. 8439 din 24 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

82. SENTINTA nr. 444 din 07 aprilie 2021
actiune în declararea simulatiei

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

83. SENTINTA nr. 1376 din 27 mai 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

84. SENTINTA nr. 10663 din 29 iunie 2021
actiune in regres

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

85. DECIZIE nr. 2255 din 06 aprilie 2021
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

86. DECIZIE nr. 925 din 14 iunie 2021
litigiu privind regimul strainilor

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

87. SENTINTA nr. 201 din 25 iunie 2021
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

88. SENTINTA nr. 705 din 25 iunie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

89. DECIZIE nr. 2382 din 25 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

90. SENTINTA nr. 7231 din 29 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

91. SENTINTA nr. 6040 din 06 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

92. DECIZIE nr. 364 din 16 iunie 2021
opozitia la deschiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

93. INCHEIERE nr. 5119 din 02 iulie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

94. DECIZIE nr. 2246 din 09 iulie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

95. DECIZIE nr. 94 din 17 august 2021
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

96. SENTINTA nr. 1570 din 29 iunie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

97. DECIZIE nr. 488 din 15 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

98. SENTINTA nr. 1268 din 26 mai 2021
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

99. DECIZIE nr. 4014 din 07 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

100. SENTINTA nr. 6661 din 10 septembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

101. DECIZIE nr. 1025 din 17 iunie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

102. SENTINTA nr. 961 din 12 octombrie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

103. SENTINTA nr. 10727 din 19 octombrie 2021
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA IASI

104. SENTINTA nr. 515 din 18 octombrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

105. DECIZIE nr. 662 din 13 octombrie 2021
constatare nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

106. SENTINTA nr. 3963 din 19 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

107. SENTINTA nr. 1060 din 26 octombrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

108. SENTINTA nr. 8567 din 28 septembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

109. SENTINTA nr. 8494 din 24 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

110. DECIZIE nr. 894 din 04 octombrie 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

111. DECIZIE nr. 1029 din 11 noiembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

112. DECIZIE nr. 1150 din 02 noiembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

113. SENTINTA nr. 7345 din 19 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

114. SENTINTA nr. 8791 din 01 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

115. SENTINTA nr. 1532 din 08 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

116. SENTINTA nr. 478 din 29 octombrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

117. DECIZIE nr. 1400 din 06 decembrie 2021
refuz acordare drepturi persecutati politic D.L nr. 118/1990

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

118. SENTINTA nr. 1536 din 15 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

119. SENTINTA nr. 2134 din 29 decembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

120. SENTINTA nr. 10123 din 17 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

121. SENTINTA nr. 5078 din 10 decembrie 2021
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

122. SENTINTA nr. 229 din 19 februarie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

123. SENTINTA nr. 2322 din 14 decembrie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

124. SENTINTA nr. 41 din 13 ianuarie 2022
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

125. DECIZIE nr. 28 din 12 ianuarie 2022
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

126. SENTINTA nr. 55 din 16 ianuarie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

127. DECIZIE nr. 78 din 06 februarie 2019
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

128. DECIZIE nr. 88 din 25 ianuarie 2019
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

129. SENTINTA nr. 206 din 12 februarie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA MEDIAS

130. SENTINTA nr. 271 din 01 februarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

131. SENTINTA nr. 941 din 12 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

132. SENTINTA nr. 65 din 07 martie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

133. DECIZIE nr. 445 din 07 martie 2019
nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

134. SENTINTA nr. 1902 din 25 februarie 2019
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA IASI

135. SENTINTA nr. 261 din 27 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA LIESTI

136. SENTINTA nr. 3784 din 28 martie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

137. SENTINTA nr. 2353 din 29 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

138. SENTINTA nr. 156 din 18 martie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

139. DECIZIE nr. 137 din 17 aprilie 2019
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

140. DECIZIE nr. 641 din 23 mai 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

141. SENTINTA nr. 553 din 18 februarie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

142. SENTINTA nr. 2838 din 31 mai 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

143. SENTINTA nr. 561 din 24 aprilie 2019
actiune oblica

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

144. SENTINTA nr. 3375 din 07 iunie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

145. SENTINTA nr. 134 din 16 mai 2019
înlocuirea pedepsei amenzii cu închisoarea (art.586 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

146. SENTINTA nr. 2916 din 19 iunie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

147. SENTINTA nr. 834 din 11 iulie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

148. SENTINTA nr. 4465 din 24 iunie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

149. SENTINTA nr. 5081 din 09 iulie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

150. SENTINTA nr. 5072 din 06 septembrie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

151. SENTINTA nr. 7995 din 05 iulie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

152. SENTINTA nr. 3297 din 29 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

153. SENTINTA nr. 1874 din 02 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

154. DECIZIE nr. 3038 din 01 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

155. SENTINTA nr. 2709 din 25 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

156. SENTINTA nr. 9992 din 25 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA IASI

157. SENTINTA nr. 3568 din 18 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

158. SENTINTA nr. 3140 din 11 septembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

159. SENTINTA nr. 4689 din 09 septembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

160. SENTINTA nr. 757 din 11 iulie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

161. DECIZIE nr. 19 din 04 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

162. SENTINTA nr. 7243 din 26 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

163. DECIZIE nr. 2657 din 19 iunie 2019
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

164. DECIZIE nr. 1032 din 28 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

165. SENTINTA nr. 1311 din 15 mai 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

166. SENTINTA nr. 3402 din 07 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

167. SENTINTA nr. 914 din 23 aprilie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

168. SENTINTA nr. 2413 din 22 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

169. SENTINTA nr. 2732 din 22 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

170. SENTINTA nr. 3689 din 10 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

171. DECIZIE nr. 369 din 05 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

172. DECIZIE nr. 461 din 19 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

173. DECIZIE nr. 206 din 06 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

174. SENTINTA nr. 691 din 06 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

175. SENTINTA nr. 1406 din 13 februarie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

176. SENTINTA nr. 51 din 23 ianuarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

177. DECIZIE nr. 56 din 22 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

178. SENTINTA nr. 118 din 15 ianuarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

179. DECIZIE nr. 1033 din 18 noiembrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 247842 17.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Judetean de Cultura Dambovita

Monitor: 51 din 17-03-2023

2. PPF 247837 17.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Gornesti

Monitor: 51 din 17-03-2023

3. PPF 247839 17.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lopadea Noua

Monitor: 51 din 17-03-2023

4. PPF 247841 17.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Magiresti

Monitor: 51 din 17-03-2023

5. PPF 247827 17.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural Judetean Arad

Monitor: 51 din 17-03-2023

6. PPF 247815 17.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 51 din 17-03-2023

7. PPF 247820 17.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsag

Monitor: 51 din 17-03-2023

8. RPF 247834 17.03.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Cisnadie

Monitor: 51 din 17-03-2023

9. PCON247822 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Monitor: 51 din 17-03-2023

10. PCON247824 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Galati

Monitor: 51 din 17-03-2023

11. PCON247809 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Strunga

Monitor: 51 din 17-03-2023

12. PCON247805 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Ostroveni

Monitor: 51 din 17-03-2023

13. PCON247801 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Voineasa

Monitor: 51 din 17-03-2023

14. PCON247802 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Rogova

Monitor: 51 din 17-03-2023

15. PINC247833 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Stolnici

Monitor: 51 din 17-03-2023

16. PINC247821 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Parau

Monitor: 51 din 17-03-2023

17. PINC247832 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Stolnici

Monitor: 51 din 17-03-2023

18. PINC247831 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Stolnici

Monitor: 51 din 17-03-2023

19. PINC247829 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Stolnici

Monitor: 51 din 17-03-2023

20. PINC247828 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Stolnici

Monitor: 51 din 17-03-2023

21. PINC247825 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Monitor: 51 din 17-03-2023

22. PINC247819 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea de Asistenta Medico-Sociala Boldesti-Scaeni

Monitor: 51 din 17-03-2023

23. PINC247818 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Sectorul 4 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 51 din 17-03-2023

24. PINC247816 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Girov

Monitor: 51 din 17-03-2023

25. PINC247803 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Rogova

Monitor: 51 din 17-03-2023

26. PINC247835 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Hateg

Monitor: 51 din 17-03-2023

27. PINC247806 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Draganesti

Monitor: 51 din 17-03-2023

28. PINC247823 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Ludesti

Monitor: 51 din 17-03-2023

29. PINC247826 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 51 din 17-03-2023

30. PINC247830 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Stolnici

Monitor: 51 din 17-03-2023

31. PINC247838 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Administratia Comerciala Sector 6

Monitor: 51 din 17-03-2023

32. PINC247804 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Dobresti

Monitor: 51 din 17-03-2023

33. CINC247807 16.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Vanatori Neamt

Ofertant: I.I. HUMULESCU IOAN

Monitor: 51 din 17-03-2023

34. CINC247814 16.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Crivat

Ofertant: Radu Tudorel

Monitor: 51 din 17-03-2023

35. PVNZ247836 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 51 din 17-03-2023

36. PVNZ247810 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Ulmeni

Monitor: 51 din 17-03-2023

37. PVNZ247811 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Recas

Monitor: 51 din 17-03-2023

38. PVNZ247817 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Vinga

Monitor: 51 din 17-03-2023

39. PVNZ247840 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Sinaia

Monitor: 51 din 17-03-2023

40. PVNZ247812 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Osorhei

Monitor: 51 din 17-03-2023

41. PVNZ247813 16.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Scornicesti

Monitor: 51 din 17-03-2023

42. CVNZ247808 16.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Orasul Bals

Ofertant: Serban Sorin Ovidiu si Serban Olimpia Florentina

Monitor: 51 din 17-03-2023

Actualizare (1) din data 17-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 10 din 15 martie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16.03.2023

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 11 din 15 martie 2023
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16.03.2023

3. HOTĂRÂRE nr. 224 din 15 martie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16.03.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 225 din 15 martie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu - Constanţa" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16.03.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 226 din 15 martie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16.03.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 227 din 15 martie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale "Administraţia Canalelor Navigabile" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16.03.2023

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 15 martie 2023
pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială şi modificarea unor acte normative în domeniul asistenţei sociale

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 16.03.2023

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 14 din 15 martie 2023
pentru modificarea Legii nr. 372/2005 privind performanţa energetică a clădirilor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 108/2022 privind decarbonizarea sectorului energetic

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 16.03.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 234 din 15 martie 2023
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 16.03.2023

10. REGULAMENT-CADRU din 15 martie 2023
privind criteriile pe baza cărora se stabileşte procentul de majorare salarială pentru persoanele prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum şi condiţiile de înfiinţare a posturilor în afara organigramei în cadrul instituţiilor şi/sau autorităţilor publice care implementează proiecte finanţate din fonduri europene nerambursabile şi/sau prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 16.03.2023

11. ORDIN nr. 70 din 14 martie 2023
privind publicarea Listei unităţilor sanitare cu paturi încadrate în categoriile de acreditare în luna martie 2023

EMITENT: Autoritatea Națională de Management al Calității în Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 16.03.2023

12. ORDIN nr. 359 din 6 martie 2023
privind încetarea valabilităţii unor tratate internaţionale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16.03.2023

13. ORDIN nr. 360 din 6 martie 2023
privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale

EMITENT: Ministerul Afacerilor Externe
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16.03.2023

14. DECIZIA nr. 8 din 30 ianuarie 2023
referitoare la interpretarea dispoziţiilor art. 519 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 16.03.2023

15. RECTIFICARE nr. 1.418 din 22 noiembrie 2022
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.418/2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16.03.2023

16. RECTIFICARE nr. 709 din 29 iunie 2021
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 709/2021

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16.03.2023

17. RECTIFICARE nr. 1.080 din 3 decembrie 2014
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.080/2014

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 218 din 16.03.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/580 al Comisiei din 14 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/580 al Comisiei din 14 martie 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1210/2003 al Consiliului privind anumite restricții specifice în relațiile economice și financiare cu Irak

2. Decizia (UE) 2023/581 a Consiliului din 13 martie 2023
Decizia (UE) 2023/581 a Consiliului din 13 martie 2023 de numire a unui membru și a trei supleanți, propuși de Republica Polonă, în Comitetul Regiunilor

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/579 al Comisiei din 8 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/579 al Comisiei din 8 martie 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Sörmlands Ädel (IGP)]

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/571 al Consiliului din 13 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/571 al Consiliului din 13 martie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

5. Decizia (PESC) 2023/572 a Consiliului din 13 martie 2023
Decizia (PESC) 2023/572 a Consiliului din 13 martie 2023 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

6. Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii
Comunicarea Comisiei privind nivelul actual al ratelor dobânzii aplicabile recuperării ajutoarelor de stat și al ratelor de referință/scont aplicabile de la 1 aprilie 2023 [Publicată în conformitate cu articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 (JO L 140, 30.4.2004, p. 1.)]

7. Decizia (UE) 2023/575 a Consiliului din 9 martie 2023
Decizia (UE) 2023/575 a Consiliului din 9 martie 2023 de autorizare a Poloniei să ratifice, în interesul Uniunii Europene, modificarea Convenției privind conservarea și gestionarea resurselor de cod negru din Marea Bering centrală

8. Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări
Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

9. Decizia (UE) 2023/576 a Consiliului din 9 martie 2023
Decizia (UE) 2023/576 a Consiliului din 9 martie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul comitetului mixt constituit prin Acordul dintre Uniunea Europeană și Ucraina privind transportul rutier de mărfuri, în ceea ce privește adoptarea regulamentului de procedură al comitetului mixt și continuarea acordului

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/574 al Comisiei din 13 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/574 al Comisiei din 13 martie 2023 de stabilire a normelor detaliate pentru identificarea coformulanților inacceptabili în compoziția produselor de protecție a plantelor în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Decizia (UE) 2023/577 a Consiliului din 13 martie 2023
Decizia (UE) 2023/577 a Consiliului din 13 martie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2021/509 de instituire a Instrumentului european pentru pace

12. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11011
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11011 – EQT / TRESCAL) (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10998
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10998 – MAGNA INTERNATIONAL / MINTH GROUP / HUAINAN MAGNA MINTH EXTERIORS SYSTEMS JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

14. Decizia nr. 1/2022 a Comitetului specializat privind transportul rutier
Decizia nr. 1/2022 a Comitetului specializat privind transportul rutier constituit prin Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de o parte, și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, pe de altă parte, din 21 noiembrie 2022 privind specificațiile tehnice și procedurale pentru utilizarea Sistemului de informare al pieței interne (IMI) de către Regatul Unit, participarea Regatului Unit la cooperarea administrativă în temeiul articolului 6 din partea A secțiunea 2 a anexei 31 la Acordul comercial și de cooperare și cuantumul și modalitățile aferente contribuției financiare la bugetul general al Uniunii care revine Regatului Unit aferentă costurilor generate de utilizarea IMI de către acesta [2023/578]

15. Concluziile Consiliului privind aptitudinile și competențele pentru tranziția verde
Concluziile Consiliului privind aptitudinile și competențele pentru tranziția verde

16. Raportul special 06/2023
Raportul special 06/2023 Conflictul de interese în cadrul cheltuielilor UE din domeniul coeziunii și al agriculturii – Cadrul necesar există, însă măsurile legate de transparență și de detectare sunt afectate de o serie de lacune

17. Aviz în atenția persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor
Aviz în atenția persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2023/572 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/571 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

18. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/573 al Comisiei din 10 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/573 al Comisiei din 10 martie 2023 de modificare a anexelor V, XIV și XV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește rubricile referitoare la Argentina, la Regatul Unit și la Statele Unite din listele conținând țările terțe autorizate pentru intrarea în Uniune a transporturilor de păsări de curte, de material germinativ provenit de la păsări de curte, de carne proaspătă și de produse din carne provenite de la păsări de curte și de la vânat cu pene (Text cu relevanță pentru SEE)

19. Rata de schimb a monedei euro - 13 martie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 13 martie 2023

20. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

21. Aviz în atenția persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2023/572 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/571 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

22. BCE/2023/4: Recomandarea Băncii Centrale Europene din 7 martie 2023
BCE/2023/4: Recomandarea Băncii Centrale Europene din 7 martie 2023 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Hrvatska narodna banka

23. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11031
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11031 – HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY / KIESEL / EAC) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Rata de schimb a monedei euro - 10 martie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 10 martie 2023

25. Raportul final al consilierului-auditor (Cazul M.9343)
Raportul final al consilierului-auditor (În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29) (Decizia 2011/695/UE).) Cazul M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (Text cu relevanță pentru SEE)

26. Avizul Comitetului consultativ (Cazul M.9343)
Avizul Comitetului consultativ în materie de concentrări economice adoptat în cadrul reuniunii din 10 ianuarie 2022 privind o decizie în cazul M.9343 HHIH/DSME Reuniune prin audioconferință – prin intermediul Skype for Business Raportor: Suedia (Text cu relevanță pentru SEE)

27. Comunicare a Comisiei
Comunicare a Comisiei - Programul de lucru anual al Uniunii pe 2023 referitor la activitatea de standardizare europeană

28. Rezumat al Deciziei Comisiei (Cazul M.9343)
Rezumat al Deciziei Comisiei din 13 ianuarie 2022 privind declararea unei concentrări ca fiind incompatibilă cu piața internă și cu funcționarea Acordului privind SEE (Cazul M.9343 – Hyundai Heavy Industries Holdings / Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering) [notificată cu numărul C(2022) 63] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

29. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

30. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

31. Lista autorităților competente (Partea a III-a)
Lista autorităților competente autorizate să efectueze direct căutări de date în Sistemul de informații Schengen în temeiul articolului 41 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere și al articolului 56 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (Partea a III-a)

Actualizare (2) din data 17-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 725 din 15 martie 2023
pentru completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 477/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional de Transplant, desemnarea persoanelor responsabile cu gestionarea datelor din Registrul Naţional de Transplant din cadrul unităţilor sanitare acreditate pentru efectuarea de transplant de organe, ţesuturi şi celule de origine umană în scop terapeutic şi stabilirea datelor necesare înregistrării unei persoane pentru atribuirea codului unic de înregistrare la Agenţia Naţională de Transplant

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 17.03.2023

2. ANEXĂ din 13 martie 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 16.03.2023

3. ANEXĂ din 10 martie 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 16.03.2023

4. ORDIN nr. 716 din 9 martie 2023
privind aprobarea derogării în scop ştiinţific pentru unele specii de faună sălbatică

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 17.03.2023

5. NORMĂ nr. 9 din 6 martie 2023
pentru aplicarea prevederilor Ghidului privind cadrul de administrare a activităţii în temeiul Directivei (UE) 2019/2.034 (EBA/GL/2021/14)

EMITENT: Autoritatea de Supraveghere Financiară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 17.03.2023

6. ORDIN nr. 36 din 3 martie 2023
privind modificarea Normei sanitare veterinare ce stabileşte standarde minime pentru protecţia bovinelor din exploataţiile comerciale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 10/2023

EMITENT: Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 17.03.2023

7. ORDIN nr. 1.106 din 3 martie 2023
privind aprobarea Ghidului de plată a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 7

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 17.03.2023

8. GHID DE PLATĂ din 3 martie 2023
a ajutorului de stat acordat în baza Hotărârii Guvernului nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilor cu impact major în economie - Revizia 7

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 220 din 17.03.2023

9. DECIZIA nr. 8 din 30 ianuarie 2023
privind interpretarea dispozițiilor art. 914 din Codul civil și ale art. 41 din Legea nr. 7/1996

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 219 din 16.03.2023

10. HOTĂRÂREA din 30 august 2022
în Cauza C. împotriva României

EMITENT: Curtea Europeană a Drepturilor Omului
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 221 din 17.03.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 617 din 19 noiembrie 2019
confirmare/modificare plan de reorganizare judiciara

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

2. SENTINTA nr. 11298 din 19 noiembrie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

3. SENTINTA nr. 7146 din 18 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

4. DECIZIE nr. 802 din 03 decembrie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

5. SENTINTA nr. 1778 din 11 noiembrie 2019
abuzul de încredere (art.238 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

6. SENTINTA nr. 8211 din 11 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

7. DECIZIE nr. 1485 din 05 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

8. DECIZIE nr. 1511 din 11 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

9. SENTINTA nr. 829 din 03 octombrie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SEBES

10. SENTINTA nr. 2 din 09 ianuarie 2020
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

11. SENTINTA nr. 7309 din 04 noiembrie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

12. DECIZIE nr. 298 din 05 noiembrie 2019
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

13. SENTINTA nr. 10122 din 09 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

14. SENTINTA nr. 4692 din 20 decembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

15. DECIZIE nr. 244 din 15 noiembrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

16. SENTINTA nr. 223 din 17 ianuarie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

17. DECIZIE nr. 66 din 03 februarie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

18. INCHEIERE nr. 1322 din 19 aprilie 2019
întoarcere executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

19. SENTINTA nr. 7806 din 02 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

20. SENTINTA nr. 146 din 24 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

21. SENTINTA nr. 198 din 17 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

22. SENTINTA nr. 1145 din 04 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

23. SENTINTA nr. 944 din 27 februarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

24. SENTINTA nr. 369 din 10 martie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

25. DECIZIE nr. 602 din 05 martie 2020
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

26. SENTINTA nr. 763 din 18 decembrie 2019
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

27. SENTINTA nr. 587 din 11 martie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

28. DECIZIE nr. 244 din 11 martie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

29. DECIZIE nr. 178 din 06 martie 2020
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

30. SENTINTA nr. 497 din 22 mai 2020
modificare masuri privind copilul

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

31. SENTINTA nr. 194 din 20 martie 2020
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

32. SENTINTA nr. 368 din 03 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

33. DECIZIE nr. 280 din 25 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

34. SENTINTA nr. 144 din 24 iunie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA GURA HONT

35. SENTINTA nr. 1231 din 29 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

36. SENTINTA nr. 2806 din 29 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

37. SENTINTA nr. 3484 din 02 iulie 2020
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

38. SENTINTA nr. 1801 din 25 iunie 2020
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

39. DECIZIE nr. 418 din 09 iunie 2020
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

40. DECIZIE nr. 623 din 26 iunie 2020
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

41. SENTINTA nr. 303 din 11 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

42. DECIZIE nr. 309 din 17 iunie 2020
revendicare imobiliara

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

43. SENTINTA nr. 5555 din 04 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

44. SENTINTA nr. 3788 din 24 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

45. SENTINTA nr. 193 din 23 iulie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

46. SENTINTA nr. 6169 din 08 septembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

47. SENTINTA nr. 3156 din 14 august 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

48. DECIZIE nr. 58 din 17 septembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

49. SENTINTA nr. 5915 din 09 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

50. DECIZIE nr. 508 din 09 septembrie 2020
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

51. SENTINTA nr. 8436 din 08 octombrie 2020
Validare mandat consilier

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

52. SENTINTA nr. 1108 din 05 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

53. SENTINTA nr. 5336 din 17 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

54. DECIZIE nr. 303 din 20 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

55. SENTINTA nr. 1626 din 07 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DETA

56. DECIZIE nr. 1102 din 05 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

57. SENTINTA nr. 1011 din 16 octombrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL VALCEA

58. SENTINTA nr. 758 din 01 octombrie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA DRAGASANI

59. SENTINTA nr. 2691 din 18 noiembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

60. SENTINTA nr. 2152 din 30 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

61. SENTINTA nr. 1224 din 03 noiembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

62. SENTINTA nr. 9048 din 28 octombrie 2020
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

63. INCHEIERE nr. 1298 din 07 decembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA LUDUS

64. DECIZIE nr. 1000 din 07 septembrie 2020
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 7833 din 02 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

66. DECIZIE nr. 610 din 07 decembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

67. SENTINTA nr. 946 din 03 decembrie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

68. SENTINTA nr. 9735 din 11 decembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

69. SENTINTA nr. 5521 din 22 octombrie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

70. DECIZIE nr. 278 din 29 decembrie 2020
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

71. SENTINTA nr. 3471 din 05 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

72. DECIZIE nr. 7 din 11 ianuarie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

73. DECIZIE nr. 725 din 25 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

74. DECIZIE nr. 18 din 18 ianuarie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

75. SENTINTA nr. 8506 din 18 decembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

76. DECIZIE nr. 295 din 11 februarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

77. SENTINTA nr. 1618 din 23 februarie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA GALATI

78. SENTINTA nr. 27 din 26 ianuarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA HUEDIN

79. SENTINTA nr. 190 din 10 februarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

80. SENTINTA nr. 438 din 16 martie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

81. DECIZIE nr. 144 din 02 aprilie 2021
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

82. SENTINTA nr. 883 din 09 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

83. DECIZIE nr. 170 din 29 ianuarie 2021
contestare raport si plan de distribuire sume

EMITENT: TRIBUNALUL TULCEA

84. SENTINTA nr. 446 din 05 aprilie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

85. SENTINTA nr. 2109 din 31 martie 2021
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

86. SENTINTA nr. 99 din 17 martie 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

87. DECIZIE nr. 238 din 28 aprilie 2021
nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

88. SENTINTA nr. 1393 din 04 decembrie 2020
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

89. SENTINTA nr. 246 din 15 februarie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

90. SENTINTA nr. 3406 din 22 aprilie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

91. SENTINTA nr. 539 din 27 aprilie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

92. SENTINTA nr. 10060 din 21 iulie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

93. SENTINTA nr. 8456 din 21 iulie 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA IASI

94. SENTINTA nr. 4610 din 29 iunie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

95. SENTINTA nr. 1331 din 23 iunie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

96. DECIZIE nr. 125 din 16 iunie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

97. SENTINTA nr. 6127 din 26 mai 2021
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

98. SENTINTA nr. 1435 din 08 iunie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

99. DECIZIE nr. 1711 din 17 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

100. SENTINTA nr. 845 din 02 iulie 2021
falsul în declaratii (art.326 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

101. DECIZIE nr. 987 din 08 iulie 2021
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

102. SENTINTA nr. 1881 din 29 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BARLAD

103. DECIZIE nr. 494 din 16 iunie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

104. SENTINTA nr. 1959 din 23 iunie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

105. DECIZIE nr. 705 din 09 iulie 2021
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

106. SENTINTA nr. 783 din 14 iulie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

107. SENTINTA nr. 2142 din 13 mai 2021
restabilirea echilibrului contractual

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

108. SENTINTA nr. 6174 din 12 august 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

109. SENTINTA nr. 3080 din 12 august 2021
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

110. SENTINTA nr. 2587 din 06 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

111. DECIZIE nr. 303 din 20 mai 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

112. DECIZIE nr. 218 din 09 septembrie 2021
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

113. DECIZIE nr. 4211 din 15 septembrie 2021
despagubiri

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

114. SENTINTA nr. 1965 din 22 septembrie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

115. SENTINTA nr. 5573 din 24 septembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

116. INCHEIERE nr. 4894 din 06 septembrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

117. DECIZIE nr. 2177 din 14 septembrie 2021
litigii Curtea de Conturi (Legea Nr.94/1992)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

118. SENTINTA nr. 551 din 22 septembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

119. SENTINTA nr. 8973 din 06 octombrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

120. INCHEIERE nr. 14070 din 14 octombrie 2021
evacuare art. 1033 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

121. DECIZIE nr. 535 din 29 septembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

122. DECIZIE nr. 2458 din 28 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

123. SENTINTA nr. 1778 din 04 noiembrie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA ADJUD

124. SENTINTA nr. 2245 din 12 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

125. SENTINTA nr. 2108 din 17 noiembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

126. DECIZIE nr. 680 din 18 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

127. DECIZIE nr. 1244 din 04 octombrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

128. DECIZIE nr. 899 din 16 noiembrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

129. DECIZIE nr. 1436 din 10 decembrie 2021
refuz acordare drepturi persecutati politic D.L nr. 118/1990

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

130. SENTINTA nr. 3434 din 02 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

131. DECIZIE nr. 899 din 09 decembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

132. SENTINTA nr. 47 din 13 ianuarie 2022
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

133. SENTINTA nr. 11358 din 23 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

134. DECIZIE nr. 711 din 07 mai 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

135. DECIZIE nr. 133 din 10 februarie 2022
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

136. DECIZIE nr. 330 din 07 martie 2022
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

137. INCHEIERE nr. 147 din 05 februarie 2019
refuz acordare drepturi conform O.U.G. nr. 214/1999( calitatea de luptator în rezistenta anticomunista)

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

138. INCHEIERE nr. 34 din 23 ianuarie 2019
contestatie decizie de concediere

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

139. SENTINTA nr. 218 din 17 ianuarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

140. SENTINTA nr. 2053 din 12 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

141. SENTINTA nr. 489 din 19 februarie 2019
schimbare masura educativa a internarii (art.516 si art. 517 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

142. DECIZIE nr. 243 din 17 ianuarie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

143. DECIZIE nr. 1096 din 04 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

144. SENTINTA nr. 840 din 14 mai 2019
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

145. SENTINTA nr. 1097 din 24 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

146. SENTINTA nr. 3188 din 17 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

147. DECIZIE nr. 536 din 24 aprilie 2019
Somatia europeana de plata

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

148. SENTINTA nr. 2173 din 18 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

149. SENTINTA nr. 5163 din 27 iunie 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

150. DECIZIE nr. 312 din 12 iunie 2019
constatare nulitate act juridic

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

151. DECIZIE nr. 521 din 11 aprilie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

152. DECIZIE nr. 3062 din 06 iunie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

153. SENTINTA nr. 10409 din 07 octombrie 2019
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

154. DECIZIE nr. 952 din 01 octombrie 2019
amenintarea (art.206 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

155. DECIZIE nr. 372 din 26 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

156. SENTINTA nr. 965 din 25 septembrie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

157. DECIZIE nr. 3705 din 24 septembrie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

158. SENTINTA nr. 9779 din 20 septembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA IASI

159. SENTINTA nr. 972 din 11 septembrie 2019
cerere necontencioasa

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

160. DECIZIE nr. 610 din 11 septembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

161. SENTINTA nr. 859 din 10 septembrie 2019
lovirea sau alte violente (art.193 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

162. DECIZIE nr. 802 din 02 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

163. SENTINTA nr. 2951 din 11 iunie 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU VALCEA

164. SENTINTA nr. 4790 din 14 mai 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

165. SENTINTA nr. 1978 din 14 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

166. DECIZIE nr. 600 din 13 mai 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

167. SENTINTA nr. 1147 din 03 mai 2019
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

168. SENTINTA nr. 1414 din 19 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

169. SENTINTA nr. 802 din 03 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA ROMAN

170. DECIZIE nr. 320 din 20 martie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

171. SENTINTA nr. 345 din 04 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

172. SENTINTA nr. 6 din 25 februarie 2019
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

173. SENTINTA nr. 27 din 20 februarie 2019
mandat european de arestare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

174. SENTINTA nr. 169 din 31 ianuarie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

175. SENTINTA nr. 170 din 16 ianuarie 2019
reziliere contract

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 247796 16.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Santimbru

Monitor: 50 din 16-03-2023

2. PPF 247758 16.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Varsag

Monitor: 50 din 16-03-2023

3. PPF 247778 16.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Centrul Cultural Judetean Arad

Monitor: 50 din 16-03-2023

4. PPF 247775 16.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sepreus

Monitor: 50 din 16-03-2023

5. PPF 247761 16.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Aricestii Rahtivani

Monitor: 50 din 16-03-2023

6. PPF 247757 16.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Magiresti

Monitor: 50 din 16-03-2023

7. PPF 247773 16.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Jimbolia

Monitor: 50 din 16-03-2023

8. PPF 247766 16.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Scheia

Monitor: 50 din 16-03-2023

9. PPF 247798 16.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Felnac

Monitor: 50 din 16-03-2023

10. PPF 247770 16.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Domnesti

Monitor: 50 din 16-03-2023

11. PPF 247769 16.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Dognecea

Monitor: 50 din 16-03-2023

12. PPF 247759 16.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Ardud

Monitor: 50 din 16-03-2023

13. PCON247764 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Ineu

Monitor: 50 din 16-03-2023

14. PCON247765 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Dragomiresti

Monitor: 50 din 16-03-2023

15. PCON247781 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Produlesti

Monitor: 50 din 16-03-2023

16. PCON247751 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Mihaesti

Monitor: 50 din 16-03-2023

17. PCON247767 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Negresti

Monitor: 50 din 16-03-2023

18. PCON247763 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Ineu

Monitor: 50 din 16-03-2023

19. CCON247750 15.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Timisesti

Ofertant: S.C. OXIGEN HOME CARE - S.R.L.

Monitor: 50 din 16-03-2023

20. CCON247749 15.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Helesteni

Ofertant: S.C. AGRO HELESTENI - S.R.L.

Monitor: 50 din 16-03-2023

21. CCON247787 15.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Directia Administrare Patrimoniu

Ofertant: CADITUR BUSINESS - S.R.L.

Monitor: 50 din 16-03-2023

22. PINC247772 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Carbunari

Monitor: 50 din 16-03-2023

23. PINC247771 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Calinesti

Monitor: 50 din 16-03-2023

24. PINC247779 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Tribunalul Botosani

Monitor: 50 din 16-03-2023

25. PINC247799 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Barcani

Monitor: 50 din 16-03-2023

26. PINC247752 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Rosiorii de Vede

Monitor: 50 din 16-03-2023

27. PINC247753 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Comuna Ziduri

Monitor: 50 din 16-03-2023

28. PINC247760 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Ocna Mures

Monitor: 50 din 16-03-2023

29. PINC247755 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Targu Neamt

Monitor: 50 din 16-03-2023

30. PINC247786 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.A.T. Cornu Luncii

Monitor: 50 din 16-03-2023

31. PINC247794 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Salasu de Sus

Monitor: 50 din 16-03-2023

32. PINC247795 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Lunca Ilvei

Monitor: 50 din 16-03-2023

33. PINC247776 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Belin

Monitor: 50 din 16-03-2023

34. PINC247800 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Curtici

Monitor: 50 din 16-03-2023

35. CINC247774 15.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Stefanesti

Ofertant: STANCU MIHAELA-AURORA P.F.A.

Monitor: 50 din 16-03-2023

36. CINC247777 15.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Slatina-Timis

Ofertant: Ivanici Ion

Monitor: 50 din 16-03-2023

37. CINC247792 15.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Barcani

Ofertant: ECO GLI - S.R.L

Monitor: 50 din 16-03-2023

38. PPF 247797 16.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Scobinti

Monitor: 50 din 16-03-2023

39. PVNZ247756 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 50 din 16-03-2023

40. PVNZ247784 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 50 din 16-03-2023

41. PVNZ247783 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 50 din 16-03-2023

42. PVNZ247782 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Blaj

Monitor: 50 din 16-03-2023

43. PVNZ247754 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Ghizela

Monitor: 50 din 16-03-2023

44. PVNZ247788 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Videle

Monitor: 50 din 16-03-2023

45. PVNZ247790 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Videle

Monitor: 50 din 16-03-2023

46. PVNZ247791 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Videle

Monitor: 50 din 16-03-2023

47. PVNZ247762 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Adjud

Monitor: 50 din 16-03-2023

48. PVNZ247780 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Adjud

Monitor: 50 din 16-03-2023

49. PVNZ247793 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: U.A.T. Cornu Luncii

Monitor: 50 din 16-03-2023

50. PVNZ247789 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Videle

Monitor: 50 din 16-03-2023

51. PVNZ247785 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Resita

Monitor: 50 din 16-03-2023

52. CSBV247768 15.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala Constanta

Ofertant: Fundatia Giovanni Bosco

Monitor: 50 din 16-03-2023

Actualizare (1) din data 16-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 219 din 15 martie 2023
pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 15.03.2023

2. HOTĂRÂRE nr. 220 din 15 martie 2023
pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei anuale de participare a României la Conferinţa de la Haga de Drept Internaţional Privat, pentru anul financiar 1 iulie 2022-30 iunie 2023

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 15.03.2023

3. HOTĂRÂRE nr. 221 din 15 martie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii Naţionale "Aeroportul Internaţional Timişoara - Traian Vuia" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 15.03.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 222 din 15 martie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Societăţii "Telecomunicaţii C.F.R." - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 15.03.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 223 din 15 martie 2023
pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării procesului de înfiinţare a Consiliului Naţional pentru Productivitate

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 15.03.2023

6. DECIZIE nr. 61 din 15 martie 2023
privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Gabriel-Aurelian Panaitescu, inspector guvernamental în cadrul Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 15.03.2023

7. LEGE nr. 58 din 14 martie 2023
privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 15.03.2023

8. DECRET nr. 215 din 14 martie 2023
pentru promulgarea Legii privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 15.03.2023

9. ORDIN nr. 714 din 14 martie 2023
privind modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 443/2022 pentru aprobarea preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman, valabile în România, care pot fi utilizate/comercializate de către deţinătorii de autorizaţie de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii acestora, distribuitorii angro şi furnizorii de servicii medicale şi medicamente pentru acele medicamente care fac obiectul unei relaţii contractuale cu Ministerul Sănătăţii, casele de asigurări de sănătate şi/sau direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cuprinse în Catalogul naţional al preţurilor medicamentelor autorizate de punere pe piaţă în România, a preţurilor de referinţă generice şi a preţurilor de referinţă inovative

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 15.03.2023

10. HOTĂRÂRE nr. 217 din 9 martie 2023
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 492/2004 privind organizarea şi funcţionarea institutelor culturale româneşti din străinătate prin reorganizarea centrelor culturale din străinătate, precum şi înfiinţarea unor institute noi şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 16/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 15.03.2023

11. ORDIN nr. 498 din 9 martie 2023
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii şi al unităţilor ce funcţionează în subordinea sa, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 15.03.2023

12. ORDIN nr. 3.781 din 3 martie 2023
privind aprobarea Metodologiei de monitorizare specială a Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 15.03.2023

13. METODOLOGIE din 3 martie 2023
de monitorizare specială a Universităţii Creştine "Dimitrie Cantemir" din Bucureşti

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 214 din 15.03.2023

14. DECIZIA nr. 548 din 17 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 318 alin. (1) şi (15) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 215 din 15.03.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/562 al Comisiei din 6 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/562 al Comisiei din 6 martie 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Antakya Künefesi (IGP)]

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/564 al Comisiei din 10 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/564 al Comisiei din 10 martie 2023 privind conținutul și formatul evidențelor produselor de protecție a plantelor păstrate de utilizatorii profesioniști în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/565 al Comisiei din 10 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/565 al Comisiei din 10 martie 2023 privind autorizarea heptanoatului de etil, a 2-metilbutiratului de etil, a acetatului de izopentil, a 3-metilbutiratului de 3-metilbutil, a acidului 2-metilpropionic, a butiratului de 3-metilbutil, a acetatului de 2-metilbutil, a hex-2-en-1-olului, a hex-2(trans)-enalului, a hexanoatului de alil, a heptanoatului de alil, a linaloolului, a 2-metil-1-fenilpropan-2-olului, a alfa-iononei, a beta-damasconei, a nootkatonei, a beta-iononei, a alfa-ironei, a beta-damascenonei, a (E)-beta-damasconei, a pentadecan-1,15-lactonei, a 2-feniletan-1-olului, a izovaleratului de fenetil, a 4-(p-hidroxifenil)butan-2-onei, a 2-metoxinaftalenei, a 2-izopropil-4-metiltiazolului și a valencenului ca aditivi pentru hrana tuturor speciilor de animale (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/566 al Comisiei din 10 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/566 al Comisiei din 10 martie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1998 în ceea ce privește anumite măsuri detaliate de implementare a standardelor de bază comune în domeniul securității aviației (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/563 al Comisiei din 6 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/563 al Comisiei din 6 martie 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Íslenskt lambakjöt (DOP)]

6. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/570 a Comisiei din 10 martie 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/570 a Comisiei din 10 martie 2023 de acordare a unor derogări anumitor state membre de la aplicarea Regulamentului (CE) nr. 138/2004 al Parlamentului European și al Consiliului privind conturile economice pentru agricultură [notificată cu numărul C(2023) 1562] (Numai textele în limbile italiană, polonă, slovenă și spaniolă sunt autentice)

7. Decizia (UE) 2023/568 a Consiliului din 9 martie 2023
Decizia (UE) 2023/568 a Consiliului din 9 martie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii în cadrul celei de a 228-a sesiuni a Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI) în ceea ce privește adoptarea amendamentului 93 la anexa 10 – Telecomunicații aeronautice, volumul I – Mijloace de radionavigație la Convenția privind aviația civilă internațională și a amendamentului la Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului aerian al bunurilor periculoase, pentru a admite dispozitivele de urmărire active alimentate de baterii mici pe bază de litiu în bagajele înregistrate

8. Decizia (UE) 2023/567 a Consiliului din 9 martie 2023
Decizia (UE) 2023/567 a Consiliului din 9 martie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul celei de a 66-a sesiuni a Comisiei privind stupefiantele, cu privire la modificarea tabelelor de substanțe anexate la Convenția unică asupra stupefiantelor din 1961, astfel cum a fost modificată prin Protocolul din 1972, și la Convenția asupra substanțelor psihotrope din 1971

9. Decizia (UE) 2023/569 a Consiliului din 9 martie 2023
Decizia (UE) 2023/569 a Consiliului din 9 martie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Consiliului Organizației Aviației Civile Internaționale în ceea ce privește propunerile de modificare a anexei 16 volumele I-III la Convenția de la Chicago privind standardele și practicile recomandate referitoare la protecția mediului

10. Decizia nr. 01/2021 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor
Decizia nr. 01/2021 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor (ca urmare a consultării scrise) privind adoptarea bugetului Comunității transporturilor pentru anul 2021 [2023/559]

11. Decizia nr. 2020/3 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor
Decizia nr. 2020/3 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor (ca urmare a unei consultări a membrilor Comitetului director regional) privind directorul adjunct al Secretariatului permanent al Comunității transporturilor [2023/555]

12. Publicarea unui anunț de post vacant (COM/2023/10428)
COMUNICARE ÎN TEMEIUL ARTICOLULUI 29 ALINEATUL (2) DIN STATUTUL FUNCȚIONARILOR - Publicarea unui anunț de post vacant pentru funcția de director general adjunct al Direcției Generale Industria Apărării și Spațiu (DEFIS) (gradul AD 15) (COM/2023/10428)

13. Decizia nr. 2021/03 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor
Decizia nr. 2021/03 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor referitoare la normele privind rambursarea costurilor de călătorie și de mutare suportate de personalul Secretariatului permanent al Comunității transporturilor la începerea activității și la încetarea raporturilor de muncă [2023/561]

14. Decizia nr. 2019/1 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor
Decizia nr. 2019/1 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor (ca urmare a unei consultări scrise) privind adoptarea bugetului Comunității transporturilor pentru anul 2019 [2023/551]

15. Aviz în atenția unei entități căreia i se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția unei entități căreia i se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

16. Decizia nr. 2019/2 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor
Decizia nr. 2019/2 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor (ca urmare a unei consultări scrise a membrilor Comitetului director regional) privind directorul Secretariatului permanent al Comunității transporturilor [2023/552]

17. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11063
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11063 – CVC CAPITAL / SCAN GLOBAL LOGISTICS) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Aviz în atenția unei entități căreia i se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția unei entități căreia i se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2010/413/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 267/2012 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva Iranului

19. Rata de schimb a monedei euro - 9 martie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 9 martie 2023

20. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

21. Decizia nr. 2021/02 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor
Decizia nr. 2021/02 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor referitoare la normele privind rambursarea cheltuielilor suportate de persoanele din afara Secretariatului permanent al Comunității transporturilor invitate să participe la reuniunile Comunității transporturilor [2023/560]

22. Decizia nr. 2020/05 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor
Decizia nr. 2020/05 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor referitoare la normele privind rambursarea cheltuielilor suportate de persoanele din afara Secretariatului permanent al Comunității transporturilor invitate să participe la reuniuni în calitate de experți [2023/556]

23. Notificare în temeiul Codului frontierelor Schengen
Notificare în temeiul Codului frontierelor Schengen - Ministerul de Interne al Republicii Croația

24. Decizia nr. 2020/08 a Comitetului director regional al comunității transporturilor
Decizia nr. 2020/08 a Comitetului director regional al comunității transporturilor privind înființarea Comitetului tehnic pentru transportul mărfurilor periculoase [2023/558]

25. Decizia nr. 2020/2 a Comitetului director regional al comunității transporturilor
Decizia nr. 2020/2 a Comitetului director regional al comunității transporturilor (ca urmare a unei consultări a membrilor Comitetului director regional) privind directorul Secretariatului permanent al Comunității transporturilor [2023/554]

26. CON/2023/2: Avizul Băncii Centrale Europene din 16 ianuarie 2023
CON/2023/2: Avizul Băncii Centrale Europene din 16 ianuarie 2023 cu privire la o propunere de directivă privind performanța energetică a clădirilor (reformare)

27. Modificări ale dispozițiilor practice
Modificări ale dispozițiilor practice de punere în aplicare a Regulamentului de procedură al Tribunalului

28. Rectificare la Decizia (PESC) 2023/387 a Consiliului din 20 februarie 2023
Rectificare la Decizia (PESC) 2023/387 a Consiliului din 20 februarie 2023 în sprijinul unui mecanism global de raportare privind armele convenționale ilicite și munițiile aferente pentru a reduce riscul deturnării și al transferului ilicit al acestora (iTrace V) (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 53 din 21 februarie 2023)

29. Decizia nr. 2019/3 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor
Decizia nr. 2019/3 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor [2023/553] din 5 iunie 2019 referitoare la: adoptarea normelor cu privire la recrutarea, condițiile de muncă și echilibrul geografic al personalului Secretariatului permanent al Comunității transporturilor; adoptarea Statutului personalului Comunității transporturilor; adoptarea anunțurilor pentru posturile vacante de director și de director adjunct al Secretariatului permanent al Comunității transporturilor

30. Rezumat al Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor
Rezumat al Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind armonizarea anumitor aspecte ale normelor de drept în materie de insolvență (Textul integral al avizului poate fi consultat în engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD https://edps.europa.eu)

31. Decizia nr. 2020/7 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor
Decizia nr. 2020/7 a Comitetului director regional al Comunității transporturilor privind desemnarea auditorului extern independent în vederea efectuării auditului anual pentru exercițiul financiar 2019 [2023/557]

32. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11020
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11020 – KKR / APRIL) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

33. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11044
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11044 – DERICHEBOURG / ELIOR) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

34. Lista autorităților competente (Partea a II-a)
Lista autorităților competente autorizate să efectueze direct căutări de date în Sistemul de informații Schengen în temeiul articolului 41 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere și al articolului 56 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (Partea a II-a)

Actualizare (2) din data 16-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 157 din 13 martie 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 16.03.2023

2. ORDIN nr. 689 din 10 martie 2023
privind modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 564/499/2021 pentru aprobarea protocoalelor terapeutice privind prescrierea medicamentelor aferente denumirilor comune internaţionale prevăzute în Lista cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 720/2008, şi a normelor metodologice privind implementarea acestora

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 16.03.2023

3. ORDIN nr. 495 din 7 martie 2023
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, infrastructurii şi comunicaţiilor nr. 244/2020 privind aprobarea tarifelor pentru prestaţiile de servicii specifice efectuate de Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 16.03.2023

4. ORDIN nr. 205 din 2 martie 2023
pentru aprobarea conţinutului formularului tipizat şi caracteristicilor de tipărire ale procesului-verbal de constatare a contravenţiilor şi aplicare a sancţiunilor de către reprezentanţii Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

EMITENT: Agenția Națională a Funcționarilor Publici
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 16.03.2023

5. STANDARD DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ (SPP) din 1 martie 2023
pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor, electrician sisteme fotovoltaice

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 14.03.2023

6. ORDIN nr. 3.756 din 1 martie 2023
privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor, electrician sisteme fotovoltaice

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 14.03.2023

7. ORDIN nr. 3.734 din 24 februarie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic nr. 1 din oraşul Fundulea, judeţul Călăraşi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 16.03.2023

8. ORDIN nr. 3.735 din 24 februarie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa "Rosa Zangara" din municipiul Bucureşti, sectorul 6

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 216 din 16.03.2023

9. LEGEA nr. 325 din 14 iulie 2006
serviciului public de alimentare cu energie termică

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 217 din 16.03.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 1353 din 08 octombrie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

2. DECIZIE nr. 1996 din 25 noiembrie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

3. SENTINTA nr. 1657 din 26 noiembrie 2019
partaj judiciar

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

4. SENTINTA nr. 261 din 28 noiembrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA CURTEA DE ARGES

5. SENTINTA nr. 13234 din 04 decembrie 2019
reexaminare amenda judiciara

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

6. DECIZIE nr. 1188 din 26 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

7. SENTINTA nr. 4406 din 15 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

8. DECIZIE nr. 5698 din 09 decembrie 2019
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

9. SENTINTA nr. 699 din 05 noiembrie 2019
înlocuirea pedepsei amenzii (art.560 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA LUGOJ

10. SENTINTA nr. 3651 din 12 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

11. DECIZIE nr. 1885 din 05 noiembrie 2019
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

12. DECIZIE nr. 1815 din 20 noiembrie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

13. SENTINTA nr. 389 din 21 noiembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA AGNITA

14. DECIZIE nr. 1351 din 06 noiembrie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

15. SENTINTA nr. 8812 din 06 decembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

16. DECIZIE nr. 1107 din 19 noiembrie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

17. SENTINTA nr. 3557 din 06 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

18. SENTINTA nr. 11651 din 29 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

19. SENTINTA nr. 750 din 23 ianuarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

20. SENTINTA nr. 12 din 23 ianuarie 2020
refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice (art.337 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

21. SENTINTA nr. 321 din 31 ianuarie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

22. SENTINTA nr. 159 din 13 februarie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

23. DECIZIE nr. 196 din 04 februarie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

24. SENTINTA nr. 1285 din 05 martie 2020
Cerere în anulare (OUG 119/2007)

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

25. SENTINTA nr. 76 din 04 martie 2020
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

26. SENTINTA nr. 227 din 05 martie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

27. SENTINTA nr. 2153 din 29 aprilie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

28. SENTINTA nr. 386 din 20 mai 2020
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

29. SENTINTA nr. 526 din 04 mai 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

30. SENTINTA nr. 6228 din 16 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

31. DECIZIE nr. 1574 din 19 noiembrie 2019
superficie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

32. DECIZIE nr. 110 din 03 iunie 2020
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

33. DECIZIE nr. 469 din 26 iunie 2020
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

34. SENTINTA nr. 1099 din 04 iunie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

35. SENTINTA nr. 3674 din 07 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

36. DECIZIE nr. 8 din 30 ianuarie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

37. SENTINTA nr. 2415 din 09 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

38. SENTINTA nr. 748 din 23 iunie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

39. DECIZIE nr. 4109 din 25 iunie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

40. SENTINTA nr. 1811 din 22 iulie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

41. DECIZIE nr. 643 din 18 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

42. DECIZIE nr. 719 din 03 august 2020
masuri asiguratorii

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

43. SENTINTA nr. 3278 din 17 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

44. DECIZIE nr. 239 din 22 iulie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BISTRITA NASAUD

45. SENTINTA nr. 1014 din 24 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

46. DECIZIE nr. 575 din 21 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

47. SENTINTA nr. 4931 din 27 august 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

48. SENTINTA nr. 848 din 01 septembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

49. SENTINTA nr. 1139 din 28 septembrie 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

50. DECIZIE nr. 118 din 30 septembrie 2020
conflict de competenta

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

51. SENTINTA nr. 432 din 09 septembrie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA SALONTA

52. SENTINTA nr. 2162 din 22 septembrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

53. SENTINTA nr. 1110 din 22 septembrie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

54. SENTINTA nr. 4726 din 25 septembrie 2020
fond funciar

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

55. SENTINTA nr. 7601 din 14 septembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

56. DECIZIE nr. 455 din 01 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

57. SENTINTA nr. 1116 din 29 septembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

58. DECIZIE nr. 837 din 28 octombrie 2020
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

59. SENTINTA nr. 8012 din 04 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

60. DECIZIE nr. 223 din 11 iunie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

61. DECIZIE nr. 1001 din 04 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

62. SENTINTA nr. 10565 din 06 noiembrie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 2517 din 20 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

64. SENTINTA nr. 2898 din 10 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

65. SENTINTA nr. 761 din 12 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

66. DECIZIE nr. 484 din 25 noiembrie 2020
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

67. SENTINTA nr. 6802 din 24 septembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

68. SENTINTA nr. 1930 din 24 noiembrie 2020
Cerere în anulare ordonanta - somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

69. DECIZIE nr. 365 din 11 noiembrie 2020
cererea debitorului - L85/2006 art.27 alin.5

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

70. SENTINTA nr. 17 din 07 ianuarie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

71. SENTINTA nr. 634 din 04 februarie 2021
calcul drepturi salariale

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

72. SENTINTA nr. 2131 din 19 februarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

73. SENTINTA nr. 142 din 11 februarie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA ORAVITA

74. SENTINTA nr. 1787 din 10 decembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

75. SENTINTA nr. 283 din 26 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

76. DECIZIE nr. 348 din 17 februarie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

77. SENTINTA nr. 649 din 27 mai 2020
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

78. DECIZIE nr. 90 din 11 martie 2021
închiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

79. SENTINTA nr. 385 din 23 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

80. SENTINTA nr. 584 din 09 martie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

81. SENTINTA nr. 124 din 01 aprilie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

82. SENTINTA nr. 4337 din 02 aprilie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

83. SENTINTA nr. 288 din 10 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA NEGRESTI-OAS

84. DECIZIE nr. 327 din 10 martie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

85. SENTINTA nr. 306 din 23 martie 2021
modificarea/încetarea obligatiilor (art.73, 48, 57, 61 Legea 253/2013)

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

86. SENTINTA nr. 1772 din 15 martie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

87. SENTINTA nr. 4743 din 22 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

88. SENTINTA nr. 638 din 15 martie 2021
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

89. SENTINTA nr. 506 din 21 aprilie 2021
traficul de droguri (Legea 143/2000 art. 2)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

90. SENTINTA nr. 904 din 06 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

91. SENTINTA nr. 1805 din 23 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

92. DECIZIE nr. 800 din 15 octombrie 2019
ordin de protectie

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

93. SENTINTA nr. 5543 din 21 mai 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

94. SENTINTA nr. 1146 din 20 iulie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

95. SENTINTA nr. 1647 din 18 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

96. DECIZIE nr. 216 din 03 iunie 2021
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

97. DECIZIE nr. 477 din 19 mai 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

98. SENTINTA nr. 3559 din 18 mai 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

99. SENTINTA nr. 336 din 19 mai 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

100. SENTINTA nr. 3246 din 15 iunie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

101. DECIZIE nr. 581 din 23 iunie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

102. SENTINTA nr. 435 din 24 iunie 2021
reziliere contract

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

103. SENTINTA nr. 1647 din 30 iunie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

104. DECIZIE nr. 152 din 15 iunie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

105. SENTINTA nr. 771 din 21 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA RESITA

106. SENTINTA nr. 3273 din 25 iunie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

107. SENTINTA nr. 1958 din 04 martie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

108. INCHEIERE nr. 4873 din 31 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

109. DECIZIE nr. 3457 din 22 septembrie 2021
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

110. DECIZIE nr. 82 din 05 octombrie 2021
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

111. DECIZIE nr. 1442 din 30 septembrie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

112. SENTINTA nr. 764 din 20 octombrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA TARNAVENI

113. SENTINTA nr. 10769 din 18 octombrie 2021
întoarcere executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

114. SENTINTA nr. 2386 din 07 octombrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

115. DECIZIE nr. 1738 din 19 octombrie 2021
opozitie

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

116. DECIZIE nr. 626 din 21 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

117. SENTINTA nr. 902 din 21 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

118. SENTINTA nr. 2434 din 04 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

119. SENTINTA nr. 10715 din 08 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

120. SENTINTA nr. 1189 din 18 octombrie 2021
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA PUCIOASA

121. SENTINTA nr. 11866 din 11 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

122. SENTINTA nr. 1213 din 18 noiembrie 2021
nerespectarea regimului armelor si munitiilor (art.342 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

123. DECIZIE nr. 927 din 19 octombrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

124. DECIZIE nr. 2770 din 02 noiembrie 2021
sechestru asigurator

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

125. SENTINTA nr. 13300 din 25 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

126. SENTINTA nr. 892 din 20 octombrie 2021
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA CALAFAT

127. SENTINTA nr. 16972 din 06 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

128. SENTINTA nr. 10834 din 16 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

129. SENTINTA nr. 521 din 19 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

130. SENTINTA nr. 63 din 04 noiembrie 2021
întoarcere executare

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

131. DECIZIE nr. 134 din 17 decembrie 2021
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

132. SENTINTA nr. 2587 din 03 noiembrie 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

133. DECIZIE nr. 1393 din 21 octombrie 2021
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

134. SENTINTA nr. 11503 din 25 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 496 din 16 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TOPLITA

136. SENTINTA nr. 1413 din 30 decembrie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

137. SENTINTA nr. 4905 din 28 decembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

138. DECIZIE nr. 168 din 12 martie 2021
despagubire

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

139. SENTINTA nr. 5686 din 06 octombrie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

140. DECIZIE nr. 5504 din 15 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

141. DECIZIE nr. 23 din 10 ianuarie 2019
reziliere contract

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

142. DECIZIE nr. 237 din 01 martie 2019
infractiuni de evaziune fiscala (Legea 87/1994, Legea 241/2005)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

143. DECIZIE nr. 66 din 04 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

144. SENTINTA nr. 372 din 21 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

145. DECIZIE nr. 324 din 04 februarie 2019
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

146. SENTINTA nr. 144 din 07 februarie 2019
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

147. SENTINTA nr. 371 din 16 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

148. DECIZIE nr. 23 din 23 ianuarie 2019
contestatie act

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

149. DECIZIE nr. 1265 din 14 martie 2019
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

150. DECIZIE nr. 121 din 31 ianuarie 2019
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BACAU

151. SENTINTA nr. 519 din 12 martie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

152. DECIZIE nr. 717 din 09 mai 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

153. SENTINTA nr. 1191 din 22 mai 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

154. DECIZIE nr. 1045 din 04 aprilie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

155. SENTINTA nr. 2682 din 23 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BUZAU

156. SENTINTA nr. 4953 din 18 iunie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

157. SENTINTA nr. 162 din 17 ianuarie 2019
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

158. DECIZIE nr. 320 din 18 iunie 2019
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

159. SENTINTA nr. 3816 din 11 iunie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

160. DECIZIE nr. 995 din 19 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

161. SENTINTA nr. 2326 din 23 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

162. DECIZIE nr. 79 din 28 iunie 2019
mentinere masura de arestare preventiva

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

163. DECIZIE nr. 2837 din 02 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

164. SENTINTA nr. 377 din 19 iunie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ZIMNICEA

165. DECIZIE nr. 626 din 16 mai 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

166. SENTINTA nr. 1127 din 23 septembrie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

167. SENTINTA nr. 4861 din 17 septembrie 2019
contestatie creante

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

168. DECIZIE nr. 706 din 16 septembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

169. SENTINTA nr. 9491 din 10 septembrie 2019
rezolutiune contract

EMITENT: JUDECATORIA IASI

170. SENTINTA nr. 7957 din 03 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

171. SENTINTA nr. 2450 din 13 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

172. SENTINTA nr. 709 din 22 iulie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: JUDECATORIA RUPEA

173. SENTINTA nr. 938 din 08 iulie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA AIUD

174. SENTINTA nr. 1009 din 20 mai 2019
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

175. SENTINTA nr. 2926 din 14 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

176. SENTINTA nr. 1622 din 08 mai 2019
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

177. INCHEIERE nr. 301 din 23 aprilie 2019
Comisie rogatorie internationala

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

178. SENTINTA nr. 2448 din 03 aprilie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

179. DECIZIE nr. 1513 din 27 martie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

180. SENTINTA nr. 3471 din 26 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

181. SENTINTA nr. 3472 din 21 martie 2019
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

182. SENTINTA nr. 3207 din 13 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

183. SENTINTA nr. 198 din 12 martie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DEJ

184. DECIZIE nr. 134 din 14 februarie 2019
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

185. SENTINTA nr. 38 din 13 februarie 2019
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

186. DECIZIE nr. 105 din 01 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 247718 15.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Miercurea Nirajului

Monitor: 49 din 15-03-2023

2. PPF 247712 15.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Ardud

Monitor: 49 din 15-03-2023

3. PPF 247737 15.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Domnesti

Monitor: 49 din 15-03-2023

4. PPF 247720 15.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Brasov

Monitor: 49 din 15-03-2023

5. PPF 247729 15.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Vinga

Monitor: 49 din 15-03-2023

6. PPF 247728 15.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lunca Muresului

Monitor: 49 din 15-03-2023

7. PPF 247715 15.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Monitor: 49 din 15-03-2023

8. PPF 247745 15.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Zimbor

Monitor: 49 din 15-03-2023

9. PPF 247725 15.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Ciumani

Monitor: 49 din 15-03-2023

10. PPF 247740 15.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Sovata

Monitor: 49 din 15-03-2023

11. PPF 247716 15.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 49 din 15-03-2023

12. PPF 247735 15.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Suceava

Monitor: 49 din 15-03-2023

13. PPF 247719 15.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Fetesti

Monitor: 49 din 15-03-2023

14. PPF 247732 15.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Falticeni

Monitor: 49 din 15-03-2023

15. RPF 247734 15.03.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Sighisoara

Monitor: 49 din 15-03-2023

16. PCON247709 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Naidas

Monitor: 49 din 15-03-2023

17. PCON247743 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sasciori

Monitor: 49 din 15-03-2023

18. PCON247727 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Polovragi

Monitor: 49 din 15-03-2023

19. PCON247726 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Zatreni

Monitor: 49 din 15-03-2023

20. PCON247738 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Babana

Monitor: 49 din 15-03-2023

21. PCON247731 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Holboca

Monitor: 49 din 15-03-2023

22. CCON247744 14.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Fieni

Ofertant: BELMONT INVEST - S.R.L.

Monitor: 49 din 15-03-2023

23. CCON247708 14.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Giurgiu

Ofertant: S.C. Dima Cas - S.R.L.

Monitor: 49 din 15-03-2023

24. PCNS247733 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare servicii

Contractant: Comuna Victoria

Monitor: 49 din 15-03-2023

25. PINC247748 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: U.M. 01802

Monitor: 49 din 15-03-2023

26. PINC247739 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Gheorgheni

Monitor: 49 din 15-03-2023

27. PINC247736 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Valea Seaca

Monitor: 49 din 15-03-2023

28. PINC247747 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serv. Public Jud. de Adm. a Dom. Public si Privat Galati

Monitor: 49 din 15-03-2023

29. PINC247746 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Liceul Tehnologic Aurel Vlaicu

Monitor: 49 din 15-03-2023

30. PINC247707 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Darmanesti

Monitor: 49 din 15-03-2023

31. PINC247711 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Brebu

Monitor: 49 din 15-03-2023

32. PINC247710 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Rucar

Monitor: 49 din 15-03-2023

33. CINC247723 14.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Ofertant: S.C. BELLADONNA - S.R.L.

Monitor: 49 din 15-03-2023

34. CINC247722 14.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Adm. Nat. Apele Romane - Adm. Bazinala de Apa Buzau- Ialomita

Ofertant: S.C. CONI - S.R.L.

Monitor: 49 din 15-03-2023

35. CINC247742 14.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Limanu

Ofertant: AMBALAJE DE LA A LA Z - S.R.L.

Monitor: 49 din 15-03-2023

36. CINC247730 14.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Aeroportul International Avram Iancu Cluj R.A.

Ofertant: FOOD FAMILY BISTRO - S.R.L.

Monitor: 49 din 15-03-2023

37. CINC247717 14.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Rafov

Ofertant: S.C. SCHNELBACH MEDICAL CARE - S.R.L.

Monitor: 49 din 15-03-2023

38. PVNZ247714 14.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Cerna

Monitor: 49 din 15-03-2023

39. PVNZ247741 15.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Frasinet

Monitor: 49 din 15-03-2023

40. CVNZ247724 14.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria orasului Bicaz

Ofertant: S.C. MOLDOTURISM - S.R.L.

Monitor: 49 din 15-03-2023

41. CVNZ247721 14.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Baia Sprie

Ofertant: Feher Marin

Monitor: 49 din 15-03-2023

42. CVNZ247706 14.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Petrila

Ofertant: Stoica Dumitru-Gabriel

Monitor: 49 din 15-03-2023

43. CSBV247713 15.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Municipiul Marghita

Ofertant: Asociatia Caritas - Catolica - Filiala Marghita

Monitor: 49 din 15-03-2023

Actualizare (1) din data 15-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 207 din 14 martie 2023
privind trecerea în rezervă a unui general de brigadă cu o stea din Ministerul Apărării Naţionale

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

2. DECRET nr. 208 din 14 martie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

3. DECRET nr. 209 din 14 martie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

4. DECRET nr. 210 din 14 martie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

5. DECRET nr. 211 din 14 martie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

6. DECRET nr. 212 din 14 martie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

7. DECRET nr. 213 din 14 martie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

8. DECRET nr. 214 din 14 martie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 205 din 9 martie 2023
privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unui drum forestier, precum şi trecerea cu titlu gratuit a unui tronson din acesta şi a terenului aferent din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Cuca, judeţul Argeş

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

10. HOTĂRÂRE nr. 207 din 9 martie 2023
privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea îndreptării unei erori de înregistrare

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

11. HOTĂRÂRE nr. 210 din 9 martie 2023
privind acordarea cetăţeniei române doamnei C. G. T. D. L. M.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

12. HOTĂRÂRE nr. 211 din 9 martie 2023
privind acordarea cetăţeniei române doamnei D. G. S. C.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

13. HOTĂRÂRE nr. 212 din 9 martie 2023
privind acordarea cetăţeniei române doamnei Z. T. A.

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

14. HOTĂRÂRE nr. 213 din 9 martie 2023
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 398/2015 pentru stabilirea cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a fondurilor europene structurale şi de investiţii şi pentru asigurarea continuităţii cadrului instituţional de coordonare şi gestionare a instrumentelor structurale 2007-2013

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

15. HOTĂRÂRE nr. 214 din 9 martie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, ca urmare a reevaluării, trecerea acestuia în domeniul public al comunei Herăşti, judeţul Giurgiu, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

16. HOTĂRÂRE nr. 215 din 9 martie 2023
pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

17. HOTĂRÂRE nr. 216 din 9 martie 2023
privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Barbu Ştirbei" al Judeţului Călăraşi

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

18. DECIZIA nr. 70 din 28 februarie 2023
referitoare la obiecţiile de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 3 alin. (1) lit. c), art. 21 alin. (1), art. 22, art. 25, art. 41, art. 48 şi art. 50 din Legea privind securitatea şi apărarea cibernetică a României, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 211 din 14.03.2023

19. ORDIN nr. 3.713 din 21 februarie 2023
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Teoretic "Brâncoveanu Vodă" din oraşul Urlaţi, judeţul Prahova

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

20. ORDIN nr. 3.689 din 16 februarie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Prietenii Mei" din municipiul Bucureşti, sectorul 4

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 212 din 14.03.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/548 a Comisiei din 6 martie 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/548 a Comisiei din 6 martie 2023 de neacordare a unei autorizații a Uniunii pentru familia de produse biocide UL Hydrogen Peroxide Family 1 în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2023) 1372] (Numai textul în limba neerlandeză este autentic)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/543 al Comisiei din 9 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/543 al Comisiei din 9 martie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 686/2012 în ceea ce privește alocarea către statele membre, în sensul procedurii de reînnoire, a evaluării substanțelor active a căror aprobare expiră în perioada 31 ianuarie 2029-1 octombrie 2035 (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Decizia (UE) 2023/547 a Consiliului din 7 martie 2023
Decizia (UE) 2023/547 a Consiliului din 7 martie 2023 de numire a unui membru, propus de Republica Italiană, în Comitetul Regiunilor

4. Decizia (UE) 2023/545 a Consiliului din 7 martie 2023
Decizia (UE) 2023/545 a Consiliului din 7 martie 2023 de numire a trei membri și a doi supleanți, propuși de Republica Federală Germania, în Comitetul Regiunilor

5. Recomandarea (UE) 2023/550 a Comisiei din 8 martie 2023
Recomandarea (UE) 2023/550 a Comisiei din 8 martie 2023 privind programele naționale de sprijin pentru planificarea mobilității urbane durabile [notificată cu numărul C(2023) 1524]

6. Directiva delegată (UE) 2023/544 a Comisiei din 16 decembrie 2022
Directiva delegată (UE) 2023/544 a Comisiei din 16 decembrie 2022 de modificare a Directivei 2000/53/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește exceptările pentru utilizarea plumbului în aliajele de aluminiu pentru prelucrare, în aliajele de cupru și în anumite baterii (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Decizia (UE) 2023/546 a Consiliului din 7 martie 2023
Decizia (UE) 2023/546 a Consiliului din 7 martie 2023 de numire a unui membru și a doi supleanți, propuși de Republica Slovenia, în Comitetul Regiunilor

8. Medicamente — Lista autorizațiilor de comercializare
Medicamente — Lista autorizațiilor de comercializare acordate de Statele AELS care fac parte din SEE pentru prima jumătate a anului - Subcomitetul I pentru libera circulație a mărfurilor În atenția Comitetului mixt al SEE

9. Rata de schimb a monedei euro - 8 martie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 8 martie 2023

10. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10919
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10919 – APOLLO / ATLAS AIR WORLDWIDE HOLDINGS) (Text cu relevanță pentru SEE)

11. Substanțe periculoase – Lista deciziilor de autorizare
Substanțe periculoase – Lista deciziilor de autorizare adoptate de statele AELS care fac parte din SEE în temeiul articolului 44 alineatul (5) din regulamentul (UE) 528/2012 în prima jumătate a anului 2022 - Subcomitetul I pentru libera circulație a mărfurilor În atenția Comitetului mixt al SEE

12. Hotărârea Curții din 17 noiembrie 2022 în cauza E-7/22
Hotărârea Curții din 17 noiembrie 2022 în cauza E-7/22 Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nerespectarea obligației de punere în aplicare – Cadrul de reglementare pentru piețele instrumentelor financiare)

13. Substanțe periculoase – Lista deciziilor de autorizare
Substanțe periculoase – Lista deciziilor de autorizare adoptate de statele AELS care fac parte din SEE în conformitate cu articolul 64 alineatul (8) din regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH) în prima jumătate a anului 2022 - Subcomitetul I pentru libera circulație a mărfurilor În atenția Comitetului mixt al SEE

14. Rezumatul Deciziei Comisie (Cazurile AT.40462 și AT.40703)
Rezumatul Deciziei Comisiei din 20 decembrie 2022 referitoare la o procedură inițiată în temeiul articolului 102 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 54 din Acordul privind SEE (Cazurile AT.40462 – Amazon Marketplace și AT.40703 – Amazon Buy Box) [notificată cu numărul C(2022) 9442 final] (Numai textul în limba engleză este autentic) (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10954
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10954 – BOUYGUES IMMOBILIER / CLC HOLDINGS / CLC FRANCE PROPERTY JV) (Text cu relevanță pentru SEE)

16. Avizul Comitetului consultativ (Cazul AT.40462 și AT.40703)
Avizul Comitetului consultativ privind înțelegerile și pozițiile dominante emis în cadrul reuniunii sale din 12 decembrie 2022 cu privire la un proiect de decizie în cazul AT.40462 – Amazon Marketplace și AT.40703 – Amazon Buy Box Raportor: Bulgaria (Text cu relevanță pentru SEE)

17. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11050
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11050 – PAI PARTNERS / SAVORY SOLUTIONS GROUP) (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10749
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10749 – PAI PARTNERS / THE CARLYLE GROUP / THERAMEX) (Text cu relevanță pentru SEE)

19. HOTĂRÂREA CURȚII din 17 noiembrie 2022 în cauza E-6/22
HOTĂRÂREA CURȚII din 17 noiembrie 2022 în cauza E-6/22 Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda [Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin - Nerespectarea obligației de punere în aplicare - Regulamentul (UE) nr. 2016/778]

20. Cerere adresată Curții de Justiție a AELS (Cauza E-13/22)
Cerere adresată Curții de Justiție a AELS pentru obținerea unui aviz consultativ, înaintată de Héraðsdómur Reykjavíkur la data de 4 noiembrie 2022 în cauza Birgir Þór Gylfason și Jórunn S. Gröndal/Landsbankinn hf. (Cauza E-13/22)

21. Raportul final al consilierului-auditor (Cazurile AT.40462 și AT.40703)
Raportul final al consilierului-auditor (În temeiul articolelor 16 și 17 din Decizia 2011/695/UE a președintelui Comisiei Europene din 13 octombrie 2011 privind funcția și mandatul consilierului-auditor în anumite proceduri în domeniul concurenței (JO L 275, 20.10.2011, p. 29) (Decizia 2011/695/UE).) Cazurile AT.40462 – Amazon Marketplace și AT.40703 – Amazon Buy Box (Text cu relevanță pentru SEE)

22. HOTĂRÂREA CURȚII din 17 noiembrie 2022 în cauza E-8/22
HOTĂRÂREA CURȚII din 17 noiembrie 2022 în cauza E-8/22 Autoritatea AELS de Supraveghere/Islanda (Neîndeplinirea de către un stat AELS a obligațiilor care îi revin – Nepunerea în aplicare – Cadrul privind cerințele de capital pentru bănci)

23. Publicarea unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri
Publicarea unei cereri de modificare a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol în conformitate cu articolul 105 din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

24. Lista birourilor N.SIS și a birourilor naționale SIRENE
Lista birourilor N.SIS și a birourilor naționale SIRENE

25. Lista autorităților competente (Partea I)
Lista autorităților competente autorizate să efectueze direct căutări de date în Sistemul de informații Schengen în temeiul articolului 41 alineatul (8) din Regulamentul (UE) 2018/1861 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul verificărilor la frontiere și al articolului 56 alineatul (7) din Regulamentul (UE) 2018/1862 al Parlamentului European și al Consiliului privind instituirea, funcționarea și utilizarea Sistemului de informații Schengen (SIS) în domeniul cooperării polițienești și al cooperării judiciare în materie penală (Partea I)

26. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/383 al Comisiei din 16 februarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/383 al Comisiei din 16 februarie 2023 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2870/2000 de stabilire a metodelor comunitare de referință pentru analiza băuturilor spirtoase și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2009/92 de stabilire a metodelor comunitare de analiză a alcoolului etilic de origine agricolă utilizat în obținerea băuturilor spirtoase, a vinurilor aromatizate, a băuturilor aromatizate pe bază de vin și a cocktailurilor aromatizate obținute din produse vitivinicole

27. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/366 al Comisiei din 16 februarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/366 al Comisiei din 16 februarie 2023 privind reînnoirea autorizării unui preparat de Bacillus velezensis ATCC PTA-6737 ca aditiv pentru hrana puilor pentru îngrășare, a puicuțelor pentru ouat și a speciilor minore de păsări de curte, cu excepția celor pentru ouat, autorizarea sa pentru păsările ornamentale, de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 306/2013, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 787/2013, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/1020, a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2276 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 107/2010 și a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 885/2011 (titularul autorizației: Kemin Europa N.V.) (Text cu relevanță pentru SEE)

28. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/341 al Comisiei din 15 februarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/341 al Comisiei din 15 februarie 2023 privind reînnoirea autorizației pentru vitamina E ca aditiv furajer în hrana tuturor speciilor de animale și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 26/2011 (Text cu relevanță pentru SEE)

Actualizare (2) din data 15-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 216 din 14 martie 2023
pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului de garanţie dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 4 ianuarie 2023, privind garantarea în procent de 100% a obligaţiilor aferente Acordului de împrumut (Proiect privind consolidarea instituţională şi rezistenţa plasei de siguranţă financiară) dintre Fondul de garantare a depozitelor bancare şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, în valoare de 406.000.000 EUR

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 15.03.2023

2. HOTĂRÂRE nr. 204 din 9 martie 2023
privind modificarea şi completarea inventarului bunurilor din domeniul public al statului, administrate de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii şi concesionate Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 15.03.2023

3. ORDIN nr. 3.800 din 9 martie 2023
privind structura anului şcolar 2023-2024

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 15.03.2023

4. ORDIN nr. 494 din 7 martie 2023
pentru aprobarea Instrucţiunilor de inspecţie din 2021 în conformitate cu Sistemul armonizat de inspectare şi certificare (HSSC), adoptate de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale prin Rezoluţia A.1.156(32) din 15 decembrie 2021

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 15.03.2023

5. ORDIN nr. 150 din 3 martie 2023
privind aprobarea unei licenţe de concesiune pentru exploatare

EMITENT: Agenția Națională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 15.03.2023

6. DECIZIA nr. 579 din 22 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 200 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 15.03.2023

7. DECIZIA nr. 556 din 17 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 8 alin. (5) teza a doua din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 213 din 15.03.2023

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 247685 14.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Zimbor

Monitor: 48 din 14-03-2023

2. PPF 247691 14.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Scheia

Monitor: 48 din 14-03-2023

3. PPF 247677 14.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Vinga

Monitor: 48 din 14-03-2023

4. PPF 247679 14.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Zarnesti

Monitor: 48 din 14-03-2023

5. PPF 247670 14.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Chibed

Monitor: 48 din 14-03-2023

6. PPF 247675 14.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lunca Muresului

Monitor: 48 din 14-03-2023

7. PPF 247668 14.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poplaca

Monitor: 48 din 14-03-2023

8. PPF 247671 14.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Isaccea

Monitor: 48 din 14-03-2023

9. PPF 247705 14.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Constanta

Monitor: 48 din 14-03-2023

10. PPF 247694 14.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Chiajna

Monitor: 48 din 14-03-2023

11. PPF 247688 14.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Constanta

Monitor: 48 din 14-03-2023

12. PPF 247689 14.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Garbau

Monitor: 48 din 14-03-2023

13. PPF 247686 14.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 48 din 14-03-2023

14. PPF 247697 14.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Stalpeni

Monitor: 48 din 14-03-2023

15. PPF 247695 14.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Galati

Monitor: 48 din 14-03-2023

16. PPF 247678 14.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Onesti

Monitor: 48 din 14-03-2023

17. PPF 247692 14.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Plosca

Monitor: 48 din 14-03-2023

18. RPF 247676 14.03.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lunca Muresului

Monitor: 48 din 14-03-2023

19. PCON247682 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Mircea Voda

Monitor: 48 din 14-03-2023

20. PCON247699 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi

Monitor: 48 din 14-03-2023

21. PCON247698 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Grosi

Monitor: 48 din 14-03-2023

22. PCON247680 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Judetul Timis

Monitor: 48 din 14-03-2023

23. PCON247669 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Targu Lapus

Monitor: 48 din 14-03-2023

24. PCON247700 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi

Monitor: 48 din 14-03-2023

25. CCON247690 13.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Sfantu Gheorghe

Ofertant: Demeter Melinda

Monitor: 48 din 14-03-2023

26. CCON247674 13.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Rasnov

Ofertant: S.C. Doripesco S.A.

Monitor: 48 din 14-03-2023

27. PINC247702 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Suceava

Monitor: 48 din 14-03-2023

28. PINC247701 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Monor

Monitor: 48 din 14-03-2023

29. PINC247693 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Manastireni

Monitor: 48 din 14-03-2023

30. PINC247687 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Borlesti

Monitor: 48 din 14-03-2023

31. PINC247683 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Spitalul Municipal Campulung Moldovenesc

Monitor: 48 din 14-03-2023

32. CINC247696 13.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Medico - Sociala Teaca

Ofertant: C.M.I. Dr. Gugiu Diana Luciana

Monitor: 48 din 14-03-2023

33. CINC247673 13.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Hunedoara

Ofertant: S.C. CHRISTINE COUTURE CREATIONS - S.R.L.

Monitor: 48 din 14-03-2023

34. PVNZ247703 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Municipiului Dorohoi

Monitor: 48 din 14-03-2023

35. PVNZ247704 13.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Tomesti

Monitor: 48 din 14-03-2023

36. CVNZ247681 13.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Bucuresti

Ofertant: DENTCAS LAB - S.R.L.

Monitor: 48 din 14-03-2023

37. CVNZ247684 13.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Verguleasa

Ofertant: Radulescu Cristian Razvan

Monitor: 48 din 14-03-2023

38. CVNZ247672 13.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Preutesti

Ofertant: Ursachi Iulian

Monitor: 48 din 14-03-2023

Actualizare (1) din data 14-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECRET nr. 202 din 13 martie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui judecător

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 13.03.2023

2. DECRET nr. 203 din 13 martie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 13.03.2023

3. DECRET nr. 204 din 13 martie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 13.03.2023

4. DECRET nr. 205 din 13 martie 2023
privind eliberarea din funcţie a unui procuror

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 13.03.2023

5. DECRET nr. 206 din 13 martie 2023
privind acreditarea unui ambasador

EMITENT: Președintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 13.03.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 195 din 9 martie 2023
pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 13 octombrie 2022 şi la 11 ianuarie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2023

7. HOTĂRÂRE nr. 196 din 9 martie 2023
pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei financiare voluntare a României la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) în vederea finanţării activităţii OCDE pentru evaluarea cadrului legal şi instituţional în ceea ce priveşte guvernanţa în domeniul parteneriatului public-privat

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2023

8. HOTĂRÂRE nr. 197 din 9 martie 2023
pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 201 din 9 martie 2023
pentru suplimentarea pe anul 2023 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 71/2018 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Secţiunea 1C, subsecţiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş" din cadrul obiectivului de investiţii "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", aflate pe raza localităţilor Gheorghe Doja şi Ungheni din judeţul Mureş, precum şi modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 71/2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2023

10. HOTĂRÂRE nr. 199 din 9 martie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune "CNCIR" - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 13.03.2023

11. ORDIN nr. 1.115 din 8 martie 2023
privind modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea de către Fondul de Garantare a Creditului Rural IFN - S.A. a procedurilor privind monitorizarea şi stoparea/recuperarea ajutorului de stat, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 3.244/2022

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 13.03.2023

12. HOTĂRÂRE nr. 182 din 1 martie 2023
privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorii de inventar a unor drumuri forestiere, precum şi trecerea, cu titlu gratuit, a acestora şi a terenurilor aferente din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al comunei Dorna Candrenilor, judeţul Suceava

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 13.03.2023

13. HOTĂRÂRE nr. 4 din 28 februarie 2023
pentru modificarea şi completarea Programului anual de pregătire profesională continuă, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 2/2022

EMITENT: Camera Consultanților Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 13.03.2023

14. ORDIN nr. 3.732 din 23 februarie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Colegiul Silvic "Theodor Pietraru" din comuna Brăneşti, judeţul Ilfov

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2023

15. ORDIN nr. 3.719 din 21 februarie 2023
pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4.676/2020 privind componenţa nominală a Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare pentru mandatul 2020-2024

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 13.03.2023

16. ORDIN nr. 500 din 18 ianuarie 2023
pentru aprobarea Normelor metodologice privind formarea profesională specifică, precum şi activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali

EMITENT: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2023

17. NORME METODOLOGICE din 18 ianuarie 2023
privind formarea profesională specifică, precum şi activitatea de supervizare profesională a inspectorilor sociali

EMITENT: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2023

18. DECIZIA nr. 499 din 2 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 406 alin. (1) şi ale art. 410 alin. (1) din Codul de procedură penală, în forma anterioară modificării acestora prin art. I pct. 6 şi 9 din Legea nr. 130/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 208 din 13.03.2023

19. AMENDAMENT din 13 octombrie 2022
convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 13 octombrie 2022 şi la 11 ianuarie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018

EMITENT: Act Internațional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2023

20. DECIZIA nr. 417 din 22 septembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 503 alin. (3) din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2023

21. DECIZIA nr. 419 din 22 septembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 19 alin. (6) din Legea nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11004
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11004 – ITOCHU / AMCI / FITZROY QLD RESOURCES) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2013/184/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 401/2013 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Myanmar/Birmania

3. Aviz în atenția persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului, astfel cum este modificată prin Decizia (PESC) 2023/501 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/500 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

4. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10973
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10973 – VODAFONE GROUP / ALTICE LUXEMBOURG / FIBRECO) (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.10616
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.10616 – CAF / CORADIA POLYVALENT BUSINESS / TALENT 3 BUSINESS) (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11009
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11009 – PON.BIKE / VWFS / GLINICKE / DML) (Text cu relevanță pentru SEE)

7. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

8. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11041
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11041 – VERDANE CAPITAL 2020 / FSN CAPITAL VI / POLYTECH GROUP) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Nonopoziție la o concentrare notificată - Cazul M.11038
Nonopoziție la o concentrare notificată (Cazul M.11038 – ROTHSCHILD & CO / ANDERA PARTNERS / FINANCIERE CANELLA) (Text cu relevanță pentru SEE)

10. Rata de schimb a monedei euro - 7 martie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 7 martie 2023

11. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10996
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10996 — ICG / SCOPELEC / SETELEN) (Text cu relevanță pentru SEE)

12. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

13. Publicarea unei modificări standard aprobate a caietului de sarcini
Publicarea unei modificări standard aprobate a caietului de sarcini al unei denumiri de origine protejate sau al unei indicații geografice protejate din sectorul produselor agricole și alimentare, menționată la articolul 6b alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) nr. 664/2014 al Comisiei

14. Aviz informativ – Consultare publică
Aviz informativ – Consultare publică - Indicații geografice din Japonia

15. Rectificare la Decizia (PESC) 2023/432 a Consiliului din 25 februarie 2023
Rectificare la Decizia (PESC) 2023/432 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 59 I din 25 februarie 2023)

16. Rectificare la Regulamentul (UE) 2023/426 al Consiliului din 25 februarie 2023
Rectificare la Regulamentul (UE) 2023/426 al Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 59I din 25 februarie 2023)

17. Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2023/262 al Comisiei din 7 septembrie 2022
Rectificare la Regulamentul delegat (UE) 2023/262 al Comisiei din 7 septembrie 2022 de modificare a anexei II la Regulamentul (UE) nr. 1233/2011 al Parlamentului European și al Consiliului privind aplicarea anumitor orientări în domeniul creditelor la export care beneficiază de susținere oficială (JO L 38, 8.2.2023)

18. Aviz în atenția persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor
Aviz în atenția persoanelor fizice sau juridice, entităților sau organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2023/432 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/429 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

19. Aviz în atenția RT Arabic și Sputnik Arabic
Aviz în atenția RT Arabic și Sputnik Arabic, în ceea ce privește includerea lor în Decizia 2014/512/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 833/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

20. Aviz în atenția persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor, entităților și organismelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Deciziile (PESC) 2023/432 ale Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/429 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

21. Aviz în atenția persoanei căreia i se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanei căreia i se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2017/1775, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2023/431 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2017/1770 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/428 al Consiliului, privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

22. Aviz în atenția persoanei vizate căreia i se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanei vizate căreia i se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2017/1775 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2017/1770 al Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

23. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/145/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 269/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

24. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului și în Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

25. Aviz în atenția persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive
Aviz în atenția persoanelor și entităților care fac obiectul măsurilor restrictive prevăzute în Decizia (PESC) 2020/1999 a Consiliului, astfel cum este modificată prin Decizia (PESC) 2023/433 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) 2020/1998 al Consiliului, astfel cum este pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/430 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

26. Decizia (PESC) 2023/433 a Consiliului din 25 februarie 2023
Decizia (PESC) 2023/433 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

27. Regulamentul (UE) 2023/426 al Consiliului din 25 februarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/426 al Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

28. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/430 al Consiliului din 25 februarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/430 al Consiliului din 25 februarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

29. Decizia (PESC) 2023/431 a Consiliului din 25 februarie 2023
Decizia (PESC) 2023/431 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2017/1775 a Consiliului privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

30. Decizia (PESC) 2023/434 a Consiliului din 25 februarie 2023
Decizia (PESC) 2023/434 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/512/PESC privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

31. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/429 al Consiliului din 25 februarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/429 al Consiliului din 25 februarie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 269/2014 privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

32. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/428 al Consiliului din 25 februarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/428 al Consiliului din 25 februarie 2023 privind punerea în aplicare a articolului 12 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2017/1770 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Mali

33. Regulamentul (UE) 2023/427 al Consiliului din 25 februarie 2023
Regulamentul (UE) 2023/427 al Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Regulamentului (UE) nr. 833/2014 privind măsuri restrictive având în vedere acțiunile Rusiei de destabilizare a situației în Ucraina

34. Decizia (PESC) 2023/432 a Consiliului din 25 februarie 2023
Decizia (PESC) 2023/432 a Consiliului din 25 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2014/145/PESC privind măsuri restrictive în raport cu acțiunile care subminează sau amenință integritatea teritorială, suveranitatea și independența Ucrainei

Actualizare (2) din data 14-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 198 din 9 martie 2023
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor referitoare la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 14.03.2023

2. REGULAMENT din 9 martie 2023
privind procedura de înregistrare, investigare şi soluţionare a sesizărilor referitoare la practicile comerciale neloiale dintre întreprinderi în cadrul lanţului de aprovizionare agricol şi alimentar

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 14.03.2023

3. ORDIN nr. 3.756 din 1 martie 2023
privind aprobarea Standardului de pregătire profesională (SPP) pentru calificarea profesională de nivel 3 al Cadrului naţional al calificărilor, electrician sisteme fotovoltaice

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 14.03.2023

4. ORDIN nr. 78 din 27 februarie 2023
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura şi criteriile de evaluare profesională a magistraţilor-asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 14.03.2023

5. REGULAMENT din 27 februarie 2023
privind procedura şi criteriile de evaluare profesională a magistraţilor-asistenţi din cadrul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie şi procedura privind promovarea în gradul imediat următor a acestora

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 14.03.2023

6. ORDIN nr. 270 din 21 februarie 2023
pentru aprobarea Normelor metodologice cu privire la determinarea gradului de încărcare a personalului unităţilor administrativ-teritoriale, membre ale unui consorţiu administrativ

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 14.03.2023

7. NORME METODOLOGICE din 21 februarie 2023
cu privire la determinarea gradului de încărcare a personalului unităţilor administrativ-teritoriale, membre ale unui consorţiu administrativ

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 209 din 14.03.2023

8. AMENDAMENT din 11 ianuarie 2023
convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimb de scrisori semnate la Bucureşti la 13 octombrie 2022 şi la 11 ianuarie 2023, la Acordul de împrumut (Proiect privind îmbunătăţirea managementului riscurilor de dezastre) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 1 august 2018

EMITENT: Act Internațional
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 13.03.2023

9. DECIZIA nr. 550 din 17 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 453 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 210 din 14.03.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. DECIZIE nr. 555 din 21 noiembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

2. SENTINTA nr. 11434 din 28 octombrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

3. SENTINTA nr. 571 din 09 octombrie 2019
despagubire

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

4. DECIZIE nr. 3399 din 22 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

5. SENTINTA nr. 2479 din 25 aprilie 2019
anulare somatie de plata

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

6. SENTINTA nr. 13834 din 12 decembrie 2019
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

7. SENTINTA nr. 7916 din 02 iulie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: JUDECATORIA IASI

8. SENTINTA nr. 536 din 01 noiembrie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

9. INCHEIERE nr. 12672 din 18 decembrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

10. SENTINTA nr. 2345 din 19 noiembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

11. DECIZIE nr. 711 din 24 octombrie 2019
rectificare carte funciara

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

12. SENTINTA nr. 32 din 09 ianuarie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SIGHETU MARMATIEI

13. INCHEIERE nr. 2 din 07 ianuarie 2020
abtinerea întregii instante

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

14. SENTINTA nr. 124 din 05 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

15. SENTINTA nr. 134 din 29 ianuarie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

16. DECIZIE nr. 1495 din 04 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

17. DECIZIE nr. 1593 din 12 decembrie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

18. SENTINTA nr. 4693 din 15 aprilie 2020
ordin de protectie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

19. SENTINTA nr. 1736 din 05 decembrie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA URZICENI

20. SENTINTA nr. 2 din 07 ianuarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

21. SENTINTA nr. 16 din 26 februarie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

22. DECIZIE nr. 24 din 21 mai 2020
contestatie reabilitare judecatoreasca (art.535 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

23. SENTINTA nr. 2137 din 27 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

24. SENTINTA nr. 7208 din 24 iunie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

25. SENTINTA nr. 228 din 01 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

26. SENTINTA nr. 1414 din 20 iulie 2020
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

27. SENTINTA nr. 3402 din 30 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

28. SENTINTA nr. 884 din 13 august 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

29. DECIZIE nr. 403 din 10 septembrie 2020
alte cereri

EMITENT: TRIBUNALUL SIBIU

30. SENTINTA nr. 250 din 21 septembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CARACAL

31. DECIZIE nr. 950 din 07 septembrie 2020
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

32. DECIZIE nr. 730 din 07 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

33. SENTINTA nr. 700 din 07 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VATRA DORNEI

34. SENTINTA nr. 443 din 02 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

35. SENTINTA nr. 541 din 14 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TURNU MAGURELE

36. SENTINTA nr. 65 din 15 octombrie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

37. DECIZIE nr. 1185 din 01 octombrie 2020
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

38. SENTINTA nr. 236 din 22 septembrie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

39. DECIZIE nr. 1531 din 17 septembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

40. SENTINTA nr. 63 din 13 octombrie 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

41. DECIZIE nr. 2550 din 22 octombrie 2020
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

42. DECIZIE nr. 507 din 21 iulie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

43. DECIZIE nr. 1604 din 25 septembrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

44. SENTINTA nr. 1883 din 06 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

45. SENTINTA nr. 1157 din 27 octombrie 2020
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

46. SENTINTA nr. 3354 din 12 noiembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

47. SENTINTA nr. 3192 din 03 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

48. SENTINTA nr. 1772 din 16 noiembrie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

49. SENTINTA nr. 8547 din 13 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

50. SENTINTA nr. 696 din 24 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARNAVENI

51. DECIZIE nr. 318 din 15 septembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

52. SENTINTA nr. 5437 din 05 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

53. SENTINTA nr. 607 din 07 octombrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

54. DECIZIE nr. 711 din 30 septembrie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

55. DECIZIE nr. 3477 din 13 octombrie 2020
plata asigurari sociale

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

56. DECIZIE nr. 1048 din 16 noiembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

57. DECIZIE nr. 2401 din 26 noiembrie 2020
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

58. DECIZIE nr. 713 din 01 octombrie 2020
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL IASI

59. SENTINTA nr. 5680 din 20 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

60. SENTINTA nr. 2047 din 23 decembrie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

61. SENTINTA nr. 2698 din 09 decembrie 2020
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

62. SENTINTA nr. 2576 din 10 noiembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

63. SENTINTA nr. 57 din 19 ianuarie 2021
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

64. DECIZIE nr. 1109 din 22 decembrie 2020
refuz solutionare cerere

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

65. DECIZIE nr. 126 din 19 ianuarie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

66. DECIZIE nr. 9 din 12 ianuarie 2021
contestatie împotriva masurilor administratorului/lichidatorului judiciar

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

67. DECIZIE nr. 1575 din 01 octombrie 2020
litigiu privind domeniul public

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

68. SENTINTA nr. 1160 din 10 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

69. SENTINTA nr. 1314 din 11 februarie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

70. SENTINTA nr. 154 din 05 februarie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

71. SENTINTA nr. 1614 din 17 februarie 2021
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

72. SENTINTA nr. 367 din 11 februarie 2021
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

73. DECIZIE nr. 539 din 09 februarie 2021
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

74. SENTINTA nr. 1076 din 10 februarie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

75. SENTINTA nr. 3547 din 10 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

76. SENTINTA nr. 92 din 25 februarie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA HUNEDOARA

77. DECIZIE nr. 228 din 03 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

78. SENTINTA nr. 100 din 22 martie 2021
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

79. DECIZIE nr. 1399 din 12 martie 2021
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

80. DECIZIE nr. 234 din 24 februarie 2021
pensie întretinere

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

81. SENTINTA nr. 167 din 15 aprilie 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

82. SENTINTA nr. 2304 din 21 aprilie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

83. DECIZIE nr. 99 din 02 februarie 2021
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

84. SENTINTA nr. 5021 din 28 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

85. SENTINTA nr. 491 din 10 mai 2021
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

86. SENTINTA nr. 1048 din 31 martie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

87. DECIZIE nr. 371 din 16 aprilie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

88. DECIZIE nr. 348 din 22 martie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

89. DECIZIE nr. 401 din 26 iunie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

90. SENTINTA nr. 145 din 27 aprilie 2021
luarea de mita (art.289 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

91. SENTINTA nr. 370 din 15 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

92. SENTINTA nr. 435 din 12 aprilie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

93. SENTINTA nr. 11714 din 14 iulie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

94. SENTINTA nr. 5761 din 04 mai 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

95. SENTINTA nr. 351 din 10 iunie 2021
furtul calificat (art.229 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

96. SENTINTA nr. 5090 din 17 iunie 2021
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

97. SENTINTA nr. 4553 din 28 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

98. DECIZIE nr. 602 din 23 iunie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

99. DECIZIE nr. 524 din 30 iunie 2021
litigiu privind functionarii publici statutari

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

100. DECIZIE nr. 1330 din 08 iulie 2021
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

101. SENTINTA nr. 9759 din 16 iunie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

102. SENTINTA nr. 5010 din 18 iunie 2021
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

103. SENTINTA nr. 3222 din 12 aprilie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

104. SENTINTA nr. 752 din 03 iunie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CLUJ

105. DECIZIE nr. 173 din 10 septembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

106. SENTINTA nr. 760 din 23 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA MORENI

107. SENTINTA nr. 14304 din 18 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

108. SENTINTA nr. 10926 din 20 octombrie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

109. DECIZIE nr. 727 din 28 octombrie 2021
furtul (art.228 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

110. SENTINTA nr. 818 din 14 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA ORAVITA

111. DECIZIE nr. 1027 din 27 octombrie 2021
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

112. SENTINTA nr. 12863 din 17 noiembrie 2021
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

113. DECIZIE nr. 1499 din 26 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

114. SENTINTA nr. 3170 din 23 decembrie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

115. SENTINTA nr. 5913 din 06 decembrie 2021
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

116. SENTINTA nr. 9661 din 08 decembrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

117. SENTINTA nr. 1179 din 23 noiembrie 2021
plângere conform art. 39 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

118. SENTINTA nr. 1815 din 08 decembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

119. DECIZIE nr. 1181 din 02 noiembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

120. DECIZIE nr. 102 din 27 ianuarie 2022
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL SUCEAVA

121. DECIZIE nr. 141 din 07 februarie 2022
refuz acordare drepturi protectie sociala( persoane cu handicap, protectia copilului)

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

122. DECIZIE nr. 76 din 07 februarie 2022
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

123. SENTINTA nr. 306 din 31 ianuarie 2022
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

124. SENTINTA nr. 91 din 04 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

125. SENTINTA nr. 77 din 22 ianuarie 2019
anulare act de control taxe si impozite

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

126. DECIZIE nr. 77 din 17 ianuarie 2019
redeschiderea procesului penal (la judecarea în lipsa) (art.466 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

127. SENTINTA nr. 286 din 22 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

128. SENTINTA nr. 238 din 26 februarie 2019
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

129. SENTINTA nr. 78 din 06 martie 2019
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

130. SENTINTA nr. 1051 din 11 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

131. DECIZIE nr. 827 din 28 martie 2019
actiune în raspundere patrimoniala

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

132. SENTINTA nr. 3396 din 20 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

133. SENTINTA nr. 3376 din 21 mai 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

134. SENTINTA nr. 5510 din 08 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

135. DECIZIE nr. 425 din 20 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

136. SENTINTA nr. 1869 din 06 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

137. DECIZIE nr. 231 din 27 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

138. DECIZIE nr. 1531 din 28 martie 2019
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

139. SENTINTA nr. 3214 din 17 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

140. SENTINTA nr. 1525 din 11 iulie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA NASAUD

141. SENTINTA nr. 8424 din 29 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

142. SENTINTA nr. 4201 din 26 iulie 2019
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA SIBIU

143. SENTINTA nr. 1519 din 09 aprilie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

144. DECIZIE nr. 146 din 01 august 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

145. SENTINTA nr. 941 din 27 iunie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

146. SENTINTA nr. 2974 din 15 octombrie 2019
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

147. SENTINTA nr. 1116 din 02 octombrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

148. SENTINTA nr. 5941 din 18 septembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

149. SENTINTA nr. 234 din 11 iulie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

150. SENTINTA nr. 1902 din 09 iulie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

151. SENTINTA nr. 220 din 02 iulie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

152. DECIZIE nr. 1288 din 25 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

153. DECIZIE nr. 201 din 30 mai 2019
abtinere

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

154. SENTINTA nr. 1098 din 23 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

155. SENTINTA nr. 761 din 21 mai 2019
stare civila

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

156. DECIZIE nr. 119 din 15 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

157. SENTINTA nr. 1419 din 24 aprilie 2019
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

158. DECIZIE nr. 461 din 16 aprilie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

159. SENTINTA nr. 120 din 12 aprilie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

160. DECIZIE nr. 215 din 25 martie 2019
uzucapiune

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

161. SENTINTA nr. 996 din 14 martie 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

162. SENTINTA nr. 407 din 11 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA DEVA

163. SENTINTA nr. 1715 din 11 martie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

164. SENTINTA nr. 2202 din 05 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA IASI

165. DECIZIE nr. 256 din 25 februarie 2019
infractiuni la regimul vamal (Legea 141/1997, Legea 86/2006)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

166. SENTINTA nr. 217 din 13 februarie 2019
drepturi banesti

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

167. DECIZIE nr. 68 din 07 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

168. SENTINTA nr. 187 din 05 februarie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA ROMAN

169. SENTINTA nr. 59 din 16 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA OLTENITA

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 247660 13.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Plosca

Monitor: 47 din 13-03-2023

2. PPF 247652 13.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 47 din 13-03-2023

3. PPF 247651 13.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Ineu

Monitor: 47 din 13-03-2023

4. PPF 247648 13.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Borca

Monitor: 47 din 13-03-2023

5. RPF 247653 13.03.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Hunedoara

Monitor: 47 din 13-03-2023

6. PCON247655 10.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Fundeni

Monitor: 47 din 13-03-2023

7. PCON247663 10.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Deveselu

Monitor: 47 din 13-03-2023

8. PCON247661 10.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Zorleni

Monitor: 47 din 13-03-2023

9. PCON247649 10.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Oradea

Monitor: 47 din 13-03-2023

10. PINC247645 10.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Darmanesti

Monitor: 47 din 13-03-2023

11. PINC247646 10.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Mariselu

Monitor: 47 din 13-03-2023

12. PINC247647 10.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Remetea

Monitor: 47 din 13-03-2023

13. PINC247650 10.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Tanacu

Monitor: 47 din 13-03-2023

14. CINC247644 10.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Comandau

Ofertant: S.C. DENTIUM-LUKACS - S.R.L.

Monitor: 47 din 13-03-2023

15. CINC247656 10.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: RIAL - S.R.L.

Ofertant: Iordachescu Mircea Sorin

Monitor: 47 din 13-03-2023

16. CINC247659 10.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public Piete, Targuri, Oboare

Ofertant: S.C. MADRI NOU - S.R.L.

Monitor: 47 din 13-03-2023

17. CINC247658 10.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public Piete, Targuri, Oboare

Ofertant: S.C. CHIRIPREST VALROM - S.R.L

Monitor: 47 din 13-03-2023

18. CINC247657 10.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Serviciul Public Piete, Targuri, Oboare

Ofertant: S.C. PARTY KM ZERO - S.R.L.

Monitor: 47 din 13-03-2023

19. PVNZ247654 10.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Nadrag

Monitor: 47 din 13-03-2023

20. PVNZ247662 10.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Rieni

Monitor: 47 din 13-03-2023

Actualizare (1) din data 13-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 8 din 9 martie 2023
privind procedura de închiriere a suprafeţelor de plajă cu destinaţie turistică ale Mării Negre pentru sezoanele estivale 2023-2024

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 10.03.2023

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 9 din 9 martie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit şi politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul garantării, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 10.03.2023

3. HOTĂRÂRE nr. 200 din 9 martie 2023
privind aprobarea cuantumului şi a plăţii contribuţiei voluntare a României pentru anul 2023 la Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică, din bugetul anual aprobat Secretariatului General al Guvernului pentru Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, în vederea finanţării participării României la instrumentul PaRIS

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 10.03.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 202 din 9 martie 2023
pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.532/2022 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional, aprobarea listei imobilelor proprietate publică a statului, precum şi aprobarea listei imobilelor proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Amenajare sens giratoriu la intersecţia DN 6 cu DJ 401A, în oraşul Bragadiru"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 10.03.2023

5. ORDIN nr. 91 din 9 martie 2023
privind nominalizarea şi autorizarea punctelor de debarcare şi centrelor de primă vânzare pentru debarcarea şi comercializarea capturilor de peşte obţinute din pescuit comercial în habitatele piscicole naturale

EMITENT: Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 204 din 10.03.2023

6. ORDIN nr. 60 din 6 martie 2023
pentru reînnoirea delegării atribuţiei privind organizarea testului de verificare a cunoştinţelor pentru accesul la stagiu

EMITENT: Autoritatea pentru Supravegherea Publică a Activității de Audit Statutar
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 10.03.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/514 al Comisiei din 8 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/514 al Comisiei din 8 martie 2023 de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/405 în ceea ce privește produsele înalt rafinate, lista țărilor terțe cu un plan de control aprobat și includerea Moldovei pe lista țărilor terțe din care este autorizată intrarea în Uniune a transporturilor de ouă destinate introducerii pe piață ca ouă din categoria A (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/123 al Parlamentului European și al Consiliului
Rectificare la Regulamentul (UE) 2022/123 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 ianuarie 2022 privind consolidarea rolului Agenției Europene pentru Medicamente în ceea ce privește pregătirea pentru situații de criză în domeniul medicamentelor și al dispozitivelor medicale și gestionarea acestora (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 20 din 31 ianuarie 2022)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/515 al Comisiei din 8 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/515 al Comisiei din 8 martie 2023 de reînnoire a aprobării substanței active abamectin, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului, și de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 540/2011 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/513 al Comisiei din 8 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/513 al Comisiei din 8 martie 2023 de modificare a anexelor XV și XIX la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/404 în ceea ce privește lista cu țările terțe, teritoriile sau zonele din acestea autorizate pentru introducerea în Uniune a produselor din carne provenite de la ungulate, păsări de curte și vânat cu pene, precum și a ouălor și a produselor din ouă (Text cu relevanță pentru SEE)

5. Regulamentul delegat (UE) 2023/511 al Comisiei din 24 noiembrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/511 al Comisiei din 24 noiembrie 2022 de completare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru calcularea valorilor ponderate la risc ale expunerilor organismelor de plasament colectiv în cadrul abordării pe bază de mandat (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/419 al Consiliului din 24 februarie 2023
Rectificare la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/419 al Consiliului din 24 februarie 2023 privind punerea în aplicare a articolului 8a din Regulamentul (CE) nr. 765/2006 privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 61 din 27 februarie 2023)

7. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/512 al Comisiei din 2 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/512 al Comisiei din 2 martie 2023 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Aceto Balsamico di Modena (IGP)]

8. Rata de schimb a monedei euro - 6 martie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 6 martie 2023

9. Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor
Rezumatul Avizului Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerile de regulamente privind colectarea și transferul de informații prealabile referitoare la pasageri (API) (Textul integral al avizului poate fi consultat în limbile engleză, franceză și germană pe site-ul AEPD https://edps.europa.eu)

10. Informații de prezentat în temeiul articolului 5 alineatul (2)
Informații de prezentat în temeiul articolului 5 alineatul (2) - Înființarea unei grupări europene de cooperare teritorială (GECT) (Regulamentul (CE) nr. 1082/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 (JO L 210, 31.7.2006, p. 19))

11. Publicarea unui post vacant de economist-șef în domeniul concurenței (COM/2023/10427)
Publicarea unui post vacant de economist-șef în domeniul concurenței cu gradul AD 14 Direcția Generală Concurență (DG COMP) Angajarea unui agent temporar în temeiul articolului 2 litera (a) din Regimul aplicabil celorlalți agenți (COM/2023/10427)

12. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

13. Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard
Publicarea unei comunicări privind aprobarea unei modificări standard a caietului de sarcini al unei denumiri din sectorul vitivinicol, menționată la articolul 17 alineatele (2) și (3) din Regulamentul delegat (UE) 2019/33 al Comisiei

14. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11036
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11036 – EP POWER EUROPE / CAMDEN) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

15. Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări
Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

16. Decizia Consiliului din 2 martie 2023
Decizia Consiliului din 2 martie 2023 de numire a unui membru în Comitetul consultativ european pentru guvernanță statistică

17. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.11045
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.11045 – MITSUBISHI CORPORATION / MITSUBISHI HC CAPITAL / JV) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

18. Rata de schimb a monedei euro - 3 martie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 3 martie 2023

19. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii

20. Autorizație pentru ajutoarele de stat
Autorizație pentru ajutoarele de stat acordate în conformitate cu dispozițiile articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – Cazuri în care Comisia nu ridică obiecţii (Text cu relevanță pentru SEE)

21. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor privind Reforma sistemului de indicații geografice

22. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Consolidarea sprijinului acordat în cadrul politicii de coeziune regiunilor cu handicapuri geografice și demografice (articolul 174 din TFUE)

23. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Includerea discursului de incitare la ură și a infracțiunilor motivate de ură în lista infracțiunilor incriminate de UE

24. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Zonele urbane mici ca actori-cheie în gestionarea unei tranziții juste

25. Aviz al Comitetului European al Regiunilor
Aviz al Comitetului European al Regiunilor – Garantarea securității alimentare și consolidarea rezilienței sistemelor alimentare

26. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor privind programul de lucru al Comisiei Europene și prioritățile politice ale CoR pentru 2023

27. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor pe tema O nouă agendă de inovare pentru Europa

28. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Următoarea generație de resurse proprii pentru bugetul UE

29. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor – Viitorul politicii pentru tineret în UE. Reflecții privind politica de tineret și integrarea aspectelor legate de tineret în contextul Anului European al Tineretului 2022

30. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor privind migrația legală: atragerea de competențe și de talente în UE

31. Avizul Comitetului European al Regiunilor
Avizul Comitetului European al Regiunilor privind Strategia UE pentru textile durabile și circulare

32. Rezoluția Comitetului European al Regiunilor
Rezoluția Comitetului European al Regiunilor privind Anul european al competențelor 2023

33. Publicarea unei cereri de înregistrare
Publicarea unei cereri de înregistrare în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 510/2006 al Consiliului privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare

Actualizare (2) din data 13-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 4 din 10 martie 2023
privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Camerei Deputaţilor

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 13.03.2023

2. PLANURI din 6 martie 2023
de acţiune sectoriale pentru dezvoltarea resurselor umane în sănătate 2023-2030 pe baza Strategiei Multianuale pentru Dezvoltarea Resurselor Umane în Sănătate 2022-2030

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 190 din 07.03.2023

3. ORDIN nr. 648 din 3 martie 2023
pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.202/2017 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor şi subcomisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătăţii

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 13.03.2023

4. ORDIN nr. 649 din 3 martie 2023
pentru abrogarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.393/2010 privind aprobarea ghidului de practică medicală pentru specialităţile radiologie-imagistică medicală şi medicină nucleară

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 13.03.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 183 din 1 martie 2023
privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 13.03.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 184 din 1 martie 2023
pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 991/2020 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Drum expres Brăila-Galaţi"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 13.03.2023

7. HOTĂRÂRE nr. 185 din 1 martie 2023
privind actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Aeroclubului României, precum şi aprobarea închirierii unor părţi din acestea

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 13.03.2023

8. ORDIN nr. 11 din 1 martie 2023
privind modificarea şi completarea Metodologiei pentru emiterea avizelor de amplasament de către operatorii de reţea, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 25/2016

EMITENT: Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 13.03.2023

9. ORDIN nr. 313 din 28 februarie 2023
privind aprobarea Listei cuprinzând indicativele de referinţă ale standardelor române care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcţii

EMITENT: Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 13.03.2023

10. HOTĂRÂRE nr. 3 din 28 februarie 2023
pentru aprobarea Normelor profesionale privind desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali asistenţi, pe perioada stagiului

EMITENT: Camera Consultanților Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 13.03.2023

11. NORME PROFESIONALE din 28 februarie 2023
privind desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală de către consultanţii fiscali asistenţi, pe perioada stagiului

EMITENT: Camera Consultanților Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 13.03.2023

12. ORDIN nr. 562 din 23 februarie 2023
pentru modificarea şi completarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 119/2014

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 13.03.2023

13. DECIZIA nr. 595 din 24 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 341 alin. (8) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 206 din 13.03.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 11372 din 20 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

2. DECIZIE nr. 776 din 09 octombrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

3. DECIZIE nr. 4112 din 30 septembrie 2019
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

4. SENTINTA nr. 577 din 10 octombrie 2019
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

5. DECIZIE nr. 538 din 03 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

6. SENTINTA nr. 3399 din 21 noiembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

7. SENTINTA nr. 2417 din 22 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TECUCI

8. DECIZIE nr. 1879 din 06 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

9. SENTINTA nr. 7046 din 27 noiembrie 2019
actiune în anularea hotarârilor arbitrale

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

10. SENTINTA nr. 2806 din 24 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA PETROSANI

11. DECIZIE nr. 1356 din 16 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

12. SENTINTA nr. 2128 din 20 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

13. SENTINTA nr. 4858 din 05 noiembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

14. SENTINTA nr. 2154 din 20 noiembrie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PASCANI

15. SENTINTA nr. 2434 din 28 noiembrie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

16. SENTINTA nr. 11664 din 29 octombrie 2019
autorizare desfiintare lucrari (legea 50/1991)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

17. SENTINTA nr. 536 din 21 octombrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

18. DECIZIE nr. 1261 din 07 noiembrie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

19. DECIZIE nr. 1106 din 30 octombrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

20. SENTINTA nr. 2294 din 30 decembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA ARAD

21. DECIZIE nr. 1288 din 14 noiembrie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

22. SENTINTA nr. 139 din 09 ianuarie 2020
cerere necontencioasa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

23. SENTINTA nr. 5823 din 09 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

24. DECIZIE nr. 29 din 03 februarie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

25. SENTINTA nr. 5507 din 02 august 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

26. SENTINTA nr. 1229 din 26 februarie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

27. DECIZIE nr. 100 din 27 februarie 2020
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

28. DECIZIE nr. 1356 din 16 octombrie 2019
expropriere

EMITENT: TRIBUNALUL ALBA

29. DECIZIE nr. 3 din 27 aprilie 2020
ordonanta presedintiala

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

30. SENTINTA nr. 2347 din 24 martie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

31. SENTINTA nr. 705 din 04 noiembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

32. DECIZIE nr. 38 din 20 mai 2020
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

33. DECIZIE nr. 118 din 29 mai 2020
uzucapiune

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

34. DECIZIE nr. 930 din 28 mai 2020
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

35. DECIZIE nr. 270 din 05 iunie 2020
suspendare executare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

36. SENTINTA nr. 8594 din 15 iulie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

37. SENTINTA nr. 2280 din 13 iulie 2020
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

38. DECIZIE nr. 323 din 08 iulie 2020
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

39. SENTINTA nr. 1551 din 08 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

40. SENTINTA nr. 925 din 04 august 2020
plângere conform art. 104 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

41. SENTINTA nr. 5241 din 30 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

42. SENTINTA nr. 3133 din 01 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

43. SENTINTA nr. 4795 din 03 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

44. DECIZIE nr. 329 din 21 iulie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BOTOSANI

45. INCHEIERE nr. 6770 din 10 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

46. SENTINTA nr. 2212 din 28 iulie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

47. SENTINTA nr. 3956 din 30 iulie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

48. SENTINTA nr. 203 din 01 septembrie 2020
alte modificari ale pedepsei (art.585 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

49. SENTINTA nr. 711 din 12 august 2020
partaj bunuri comune/lichidarea regimului matrimonial

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

50. SENTINTA nr. 1494 din 06 octombrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SFANTU GHEORGHE

51. SENTINTA nr. 7158 din 30 septembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

52. DECIZIE nr. 323 din 05 octombrie 2020
procedura insolventei

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

53. SENTINTA nr. 8306 din 09 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

54. SENTINTA nr. 3485 din 15 iulie 2020
stabilire program vizitare minor

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

55. SENTINTA nr. 1711 din 22 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

56. SENTINTA nr. 11324 din 21 octombrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

57. SENTINTA nr. 939 din 08 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VALENII DE MUNTE

58. DECIZIE nr. 821 din 28 septembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

59. SENTINTA nr. 941 din 05 noiembrie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA SIMLEUL SILVANIEI

60. DECIZIE nr. 997 din 16 octombrie 2020
reintegrare în familie

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

61. SENTINTA nr. 2992 din 19 noiembrie 2020
reexaminarea sanctiunii contraventionale

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

62. DECIZIE nr. 837 din 28 octombrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

63. DECIZIE nr. 320 din 16 octombrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

64. SENTINTA nr. 6389 din 17 noiembrie 2020
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

65. INCHEIERE nr. 3045 din 24 noiembrie 2020
autorizarea executarii obligatiei de a face (art. 580 ind.2 C.p.c. / art.903 NCPC)

EMITENT: JUDECATORIA RADAUTI

66. DECIZIE nr. 890 din 09 decembrie 2020
contestatie act

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

67. SENTINTA nr. 1622 din 11 decembrie 2020
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

68. DECIZIE nr. 410 din 14 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

69. SENTINTA nr. 11571 din 26 noiembrie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

70. SENTINTA nr. 9569 din 08 decembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

71. SENTINTA nr. 2288 din 27 noiembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

72. SENTINTA nr. 20 din 18 ianuarie 2021
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA ZARNESTI

73. SENTINTA nr. 112 din 04 februarie 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: TRIBUNALUL BUZAU

74. SENTINTA nr. 655 din 04 februarie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

75. DECIZIE nr. 288 din 25 februarie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

76. SENTINTA nr. 393 din 23 februarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

77. SENTINTA nr. 131 din 02 aprilie 2021
dizolvare societate

EMITENT: TRIBUNALUL GALATI

78. SENTINTA nr. 896 din 09 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

79. INCHEIERE nr. 2016 din 09 aprilie 2021
suspendare provizorie

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

80. SENTINTA nr. 9633 din 10 decembrie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

81. SENTINTA nr. 488 din 04 martie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA ALEXANDRIA

82. SENTINTA nr. 4119 din 09 aprilie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

83. DECIZIE nr. 2500 din 06 mai 2021
actiune în constatare

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

84. SENTINTA nr. 41 din 02 septembrie 2020
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

85. SENTINTA nr. 5620 din 18 mai 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

86. DECIZIE nr. 580 din 06 octombrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

87. SENTINTA nr. 7069 din 28 aprilie 2021
evacuare

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

88. DECIZIE nr. 346 din 08 iulie 2021
cerere necontencioasa

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

89. DECIZIE nr. 1049 din 09 iulie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

90. SENTINTA nr. 7319 din 24 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

91. DECIZIE nr. 1644 din 11 iunie 2021
obligatia de a face

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

92. SENTINTA nr. 128 din 10 iunie 2021
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

93. SENTINTA nr. 1278 din 16 iunie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA ONESTI

94. SENTINTA nr. 569 din 31 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

95. DECIZIE nr. 653 din 29 iunie 2021
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

96. SENTINTA nr. 3034 din 09 iunie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

97. DECIZIE nr. 28 din 20 ianuarie 2021
suspendare executare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

98. INCHEIERE nr. 8192 din 01 iulie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

99. SENTINTA nr. 1095 din 29 iulie 2021
revocarea sau anularea suspendarii executarii pedepsei (art.583 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PITESTI

100. SENTINTA nr. 3286 din 13 iulie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

101. SENTINTA nr. 2141 din 25 august 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CAMPINA

102. DECIZIE nr. 323 din 29 iulie 2021
întreruperea executarii pedepsei/contestatie (art.592 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

103. SENTINTA nr. 974 din 21 septembrie 2021
contestatie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

104. DECIZIE nr. 302 din 14 septembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

105. DECIZIE nr. 576 din 15 septembrie 2021
anulare act emis de autoritati publice locale

EMITENT: TRIBUNALUL OLT

106. SENTINTA nr. 10433 din 28 iulie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

107. SENTINTA nr. 8169 din 17 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

108. SENTINTA nr. 4980 din 15 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

109. SENTINTA nr. 999 din 24 septembrie 2021
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

110. SENTINTA nr. 558 din 29 septembrie 2021
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

111. DECIZIE nr. 1383 din 06 octombrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL ALBA IULIA

112. SENTINTA nr. 9312 din 22 septembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

113. SENTINTA nr. 323 din 07 octombrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BAILESTI

114. DECIZIE nr. 363 din 27 octombrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

115. SENTINTA nr. 1755 din 05 august 2021
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

116. DECIZIE nr. 569 din 08 noiembrie 2021
încuviintarea executarii silite

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

117. SENTINTA nr. 8198 din 16 noiembrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

118. DECIZIE nr. 410 din 26 octombrie 2021
drepturi salariale ale personalului din justitie

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

119. DECIZIE nr. 699 din 16 noiembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

120. SENTINTA nr. 2390 din 01 noiembrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

121. DECIZIE nr. 201 din 16 noiembrie 2021
deschiderea procedurii la cererea debitorului

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

122. DECIZIE nr. 24 din 07 ianuarie 2022
tâlharie calificata (art.234 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

123. SENTINTA nr. 559 din 28 septembrie 2021
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA PIATRA-NEAMT

124. SENTINTA nr. 11931 din 09 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

125. SENTINTA nr. 10754 din 20 octombrie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA IASI

126. SENTINTA nr. 13 din 11 ianuarie 2022
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

127. DECIZIE nr. 442 din 15 decembrie 2021
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

128. SENTINTA nr. 197 din 17 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

129. SENTINTA nr. 33 din 11 februarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

130. SENTINTA nr. 168 din 14 februarie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

131. DECIZIE nr. 202 din 19 februarie 2019
omorul calificat (art.189 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

132. DECIZIE nr. 877 din 20 februarie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

133. SENTINTA nr. 140 din 23 ianuarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

134. DECIZIE nr. 612 din 05 martie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

135. DECIZIE nr. 306 din 04 martie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

136. SENTINTA nr. 3254 din 06 mai 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

137. SENTINTA nr. 1548 din 06 martie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA FOCSANI

138. DECIZIE nr. 934 din 12 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

139. DECIZIE nr. 730 din 14 martie 2019
suspendare executare art.484,507,512,700,718 NCPC/art. 300,319^1,325 CPC

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

140. DECIZIE nr. 839 din 03 iunie 2019
revendicare imobiliara

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

141. SENTINTA nr. 1798 din 28 mai 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

142. SENTINTA nr. 4800 din 23 mai 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

143. DECIZIE nr. 2549 din 13 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

144. DECIZIE nr. 896 din 04 iunie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

145. SENTINTA nr. 1597 din 27 iunie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

146. SENTINTA nr. 1181 din 10 iulie 2019
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

147. SENTINTA nr. 2555 din 21 august 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

148. SENTINTA nr. 7848 din 11 iulie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

149. DECIZIE nr. 275 din 16 mai 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL NEAMT

150. SENTINTA nr. 2215 din 26 august 2019
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA TULCEA

151. SENTINTA nr. 432 din 09 octombrie 2019
înselaciunea (art.244 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA TURDA

152. SENTINTA nr. 3044 din 01 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

153. SENTINTA nr. 3036 din 26 septembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

154. SENTINTA nr. 1976 din 11 septembrie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

155. SENTINTA nr. 3639 din 09 august 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

156. SENTINTA nr. 1378 din 22 iulie 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA BRASOV

157. SENTINTA nr. 1680 din 12 iunie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALBA IULIA

158. DECIZIE nr. 502 din 22 mai 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL SUCEAVA

159. SENTINTA nr. 72 din 13 mai 2019
sesizarea cu acordul de recunoastere a vinovatiei (art.483 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL SATU MARE

160. SENTINTA nr. 116 din 09 mai 2019
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA BABADAG

161. INCHEIERE nr. 502 din 19 aprilie 2019
actiune în constatare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

162. SENTINTA nr. 1234 din 19 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

163. SENTINTA nr. 638 din 18 aprilie 2019
evacuare

EMITENT: JUDECATORIA MEDGIDIA

164. SENTINTA nr. 2144 din 12 aprilie 2019
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

165. SENTINTA nr. 1499 din 12 aprilie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

166. SENTINTA nr. 57 din 08 aprilie 2019
omorul (art.188 NCP)

EMITENT: TRIBUNALUL VRANCEA

167. SENTINTA nr. 1167 din 04 aprilie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

168. DECIZIE nr. 122 din 12 martie 2019
reziliere contract

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

169. DECIZIE nr. 244 din 26 februarie 2019
validare poprire

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

170. DECIZIE nr. 92 din 19 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

171. SENTINTA nr. 246 din 19 februarie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA MOINESTI

172. DECIZIE nr. 163 din 11 februarie 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL CONSTANTA

173. SENTINTA nr. 250 din 07 februarie 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

174. SENTINTA nr. 4 din 29 ianuarie 2019
recunoasterea hotarârilor penale sau a altor acte judiciare straine (Legea 302/2004)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

175. SENTINTA nr. 402 din 23 ianuarie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CLUJ-NAPOCA

176. SENTINTA nr. 66 din 08 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ORADEA

177. SENTINTA nr. 1019 din 05 decembrie 2019
exequator (recunoasterea inscrisurilor si hotararilor straine)

EMITENT: TRIBUNALUL SALAJ

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 247634 10.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Ineu

Monitor: 46 din 10-03-2023

2. PPF 247602 10.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Agentia Nationala Antidrog - Bucuresti

Monitor: 46 din 10-03-2023

3. PPF 247635 10.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Galati

Monitor: 46 din 10-03-2023

4. PPF 247636 10.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Isaccea

Monitor: 46 din 10-03-2023

5. PPF 247613 10.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Sectorul 3 al Municipiului Bucuresti

Monitor: 46 din 10-03-2023

6. PPF 247609 10.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Jimbolia

Monitor: 46 din 10-03-2023

7. PPF 247643 10.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Agnita

Monitor: 46 din 10-03-2023

8. PPF 247638 10.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lupeni

Monitor: 46 din 10-03-2023

9. PPF 247628 10.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Iasi

Monitor: 46 din 10-03-2023

10. PPF 247642 10.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Ialomita

Monitor: 46 din 10-03-2023

11. PPF 247608 10.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Slatina

Monitor: 46 din 10-03-2023

12. PPF 247615 10.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Orasului Tautii-Magheraus

Monitor: 46 din 10-03-2023

13. PPF 247630 10.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Daia Romana

Monitor: 46 din 10-03-2023

14. PPF 247619 10.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sacel

Monitor: 46 din 10-03-2023

15. PPF 247617 10.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Criscior

Monitor: 46 din 10-03-2023

16. PPF 247623 10.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Satchinez

Monitor: 46 din 10-03-2023

17. RPF 247606 10.03.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sacel

Monitor: 46 din 10-03-2023

18. RPF 247618 10.03.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Jimbolia

Monitor: 46 din 10-03-2023

19. RPF 247612 10.03.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Criscior

Monitor: 46 din 10-03-2023

20. RPF 247637 10.03.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Napradea

Monitor: 46 din 10-03-2023

21. PCON247633 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Regia Autonoma Administratia Zonei Libere Galati

Monitor: 46 din 10-03-2023

22. PCON247624 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Serviciul Public Administrarea Cimitirului Municipal Sibiu

Monitor: 46 din 10-03-2023

23. PCON247627 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Sinesti

Monitor: 46 din 10-03-2023

24. PCON247641 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Draganesti Vlasca

Monitor: 46 din 10-03-2023

25. PCON247626 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Runcu-Salvei

Monitor: 46 din 10-03-2023

26. CCON247616 09.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Todiresti

Ofertant: Droanca V. I. Iulian-Ionut I.I.

Monitor: 46 din 10-03-2023

27. CCON247601 09.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Comuna Pechea

Ofertant: Dragomir Alina

Monitor: 46 din 10-03-2023

28. PINC247625 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Ditrau

Monitor: 46 din 10-03-2023

29. PINC247611 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Garoafa

Monitor: 46 din 10-03-2023

30. PINC247600 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Marasu

Monitor: 46 din 10-03-2023

31. PINC247631 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Victoria

Monitor: 46 din 10-03-2023

32. PINC247621 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Chirnogi

Monitor: 46 din 10-03-2023

33. PINC247604 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 46 din 10-03-2023

34. PINC247629 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Ditrau

Monitor: 46 din 10-03-2023

35. PINC247632 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Teatrul Maghiar de Stat - Cluj-Napoca

Monitor: 46 din 10-03-2023

36. CINC247607 09.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Ofertant: S.C. PROMID - S.R.L.

Monitor: 46 din 10-03-2023

37. PVNZ247603 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Radovan - Dolj

Monitor: 46 din 10-03-2023

38. PVNZ247640 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Draganesti Vlasca

Monitor: 46 din 10-03-2023

39. PVNZ247614 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Garoafa

Monitor: 46 din 10-03-2023

40. PVNZ247605 09.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Frasinet

Monitor: 46 din 10-03-2023

41. CVNZ247620 09.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Falticeni

Ofertant: Lupu Dimitrie-Daniel

Monitor: 46 din 10-03-2023

42. CVNZ247622 09.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Trusesti

Ofertant: Tirzioru Liliana

Monitor: 46 din 10-03-2023

43. CVNZ247639 09.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Valu lui Traian

Ofertant: I.I. COTRUMBA VASILE

Monitor: 46 din 10-03-2023

Actualizare (1) din data 10-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 190 din 9 martie 2023
pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare parţială a sumelor prevăzute la lit. c) şi d) din anexa nr. 3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2023 nr. 368/2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 09.03.2023

2. HOTĂRÂRE nr. 191 din 9 martie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 09.03.2023

3. HOTĂRÂRE nr. 192 din 9 martie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Registrul Auto Român", aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 09.03.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 193 din 9 martie 2023
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", regie autonomă de interes naţional aflată sub autoritatea Secretariatului General al Guvernului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 09.03.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 194 din 9 martie 2023
privind aprobarea desfiinţării imobilului Complex Sportiv "Nicolae Dobrin" din strada Nicolae Dobrin nr. 10, municipiul Piteşti, în vederea realizării, pe acelaşi amplasament, a obiectivului de investiţii "Construire Stadion Nicolae Dobrin, str. Nicolae Dobrin nr. 10, municipiul Piteşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 09.03.2023

6. DECIZIE nr. 60 din 9 martie 2023
pentru numirea unui membru al Consiliului de administraţie al Institutului European din România şi privind modificarea Deciziei prim-ministrului nr. 320/2022 pentru numirea preşedintelui şi a patru membri ai Consiliului de administraţie al Institutului European din România

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 09.03.2023

7. ORDIN nr. 497 din 8 martie 2023
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 1.817/2005 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind revizia tehnică şi întreţinerea vagoanelor în exploatare nr. 250

EMITENT: Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 09.03.2023

8. ORDIN nr. 669 din 7 martie 2023
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 09.03.2023

9. ORDIN nr. 670 din 7 martie 2023
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 09.03.2023

10. ORDIN nr. 126 din 28 februarie 2023
privind modificarea şi completarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.605/875/2014 privind aprobarea modului de calcul, a listei denumirilor comerciale şi a preţurilor de decontare ale medicamentelor care se acordă bolnavilor în cadrul programelor naţionale de sănătate şi a metodologiei de calcul al acestora

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 09.03.2023

11. ORDIN nr. 131 din 28 februarie 2023
pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017

EMITENT: Casa Națională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 199 din 09.03.2023

12. ORDIN nr. 554 din 20 februarie 2023
pentru modificarea Regulamentului de atestare a experţilor care evaluează starea de siguranţă în exploatare a digurilor de apărare împotriva inundaţiilor, NTLH-073, aprobat prin Ordinul ministrului apelor şi pădurilor nr. 359/2019

EMITENT: Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 09.03.2023

13. HOTĂRÂRE nr. 8 din 4 ianuarie 2023
pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Tabloului mediatorilor

EMITENT: Consiliul de Mediere
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 09.03.2023

14. RECTIFICARE nr. 1.576 din 28 decembrie 2022
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 1.576/2022

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 198 din 09.03.2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul delegat (UE) 2023/502 al Comisiei din 1 decembrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/502 al Comisiei din 1 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/745 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește frecvența reevaluărilor complete ale organismelor notificate (Text cu relevanță pentru SEE)

2. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/506 al Comisiei din 6 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/506 al Comisiei din 6 martie 2023 de modificare a anexei I la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/605 de stabilire a măsurilor speciale de combatere a pestei porcine africane (Text cu relevanță pentru SEE)

3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/504 al Comisiei din 1 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/504 al Comisiei din 1 martie 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Dalmatinska janjetina (DOP)]

4. Decizia (PESC) 2023/510 a Consiliului din 7 martie 2023
Decizia (PESC) 2023/510 a Consiliului din 7 martie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2022/667 privind o măsură de asistență sub forma unui program general de sprijin pentru Uniunea Africană în cadrul Instrumentului european pentru pace pentru perioada 2022-2024

5. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/505 al Comisiei din 1 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/505 al Comisiei din 1 martie 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Azeitona Galega da Beira Baixa (IGP)]

6. Decizia (UE) 2023/508 a Consiliului din 2 martie 2023
Decizia (UE) 2023/508 a Consiliului din 2 martie 2023 de numire a unui supleant, propus de Republica Estonia, în Comitetul Regiunilor

7. Rectificare la Decizia (PESC) 2023/421 a Consiliului din 24 februarie 2023
Rectificare la Decizia (PESC) 2023/421 a Consiliului din 24 februarie 2023 de modificare a Deciziei 2012/642/PESC privind măsuri restrictive având în vedere situația din Belarus și implicarea Belarusului în agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 61 din 27 februarie 2023)

8. Regulamentul delegat (UE) 2023/503 al Comisiei din 1 decembrie 2022
Regulamentul delegat (UE) 2023/503 al Comisiei din 1 decembrie 2022 de modificare a Regulamentului (UE) 2017/746 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește frecvența reevaluărilor complete ale organismelor notificate (Text cu relevanță pentru SEE)

9. Decizia (PESC) 2023/509 a Consiliului din 7 martie 2023
Decizia (PESC) 2023/509 a Consiliului din 7 martie 2023 privind o măsură de asistență în cadrul Instrumentului european pentru pace în sprijinul forțelor armate nigeriene în corelare cu misiunea de parteneriat militar a UE în Niger

10. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/507 al Comisiei din 7 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/507 al Comisiei din 7 martie 2023 de stabilire a taxelor la import aplicabile anumitor tipuri de orez decorticat începând cu 8 martie 2023

11. Comunicarea Comisiei - Orientări privind planurile de redresare și reziliență
Comunicarea Comisiei - Orientări privind planurile de redresare și reziliență în contextul planului REPowerEU

12. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.10891
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.10891 – BUNGE / SC FRICH ENVOL / SC ONE / BZ GROUP) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

13. Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări
Publicare a unei cereri de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unui produs, în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

14. Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/119/PESC a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia (PESC) 2023/457 a Consiliului, și în Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului, astfel cum a fost pus în aplicare prin Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/449 al Consiliului, privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

15. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

16. Rata de schimb a monedei euro - 2 februarie 2023
Rata de schimb a monedei euro (Sursă: rata de schimb de referință publicată de către Banca Centrală Europeană.) 2 februarie 2023

17. Raportul special nr. 05/2023
Raportul special nr. 05/2023 Peisajul financiar al UE – O construcție eterogenă care necesită progrese în materie de simplificare și de răspundere de gestiune

18. Rectificare la Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană
Rectificare la Rata dobânzii aplicată de către Banca Centrală Europeană principalelor sale operații de refinanțare: – 3,00 % în 1 martie 2023 – Rata de schimb a monedei euro (Jurnalul Oficial al Uniunii Europene C 78 din 2 martie 2023)

19. Comunicarea Comisiei
Comunicarea Comisiei în cadrul punerii în aplicare a Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicarea titlurilor și a referințelor standardelor europene la rubrica 27 (nichel) din anexa XVII la REACH] (Text cu relevanță pentru SEE)

20. Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive
Aviz în atenția persoanelor vizate cărora li se aplică măsurile restrictive prevăzute în Decizia 2014/119/PESC a Consiliului și în Regulamentul (UE) nr. 208/2014 al Consiliului privind măsuri restrictive împotriva anumitor persoane, entități și organisme având în vedere situația din Ucraina

21. Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping
Aviz de deschidere a unei reexaminări efectuate în perspectiva expirării măsurilor antidumping aplicabile importurilor de anumite țevi și tuburi fără sudură, din oțel inoxidabil originare din Republica Populară Chineză

22. Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri
Publicarea unei cereri de înregistrare a unei denumiri în temeiul articolului 50 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European și al Consiliului privind sistemele din domeniul calității produselor agricole și alimentare

23. Rezumatul deciziilor Comisiei Europene
Rezumatul deciziilor Comisiei Europene privind autorizațiile de introducere pe piață în vederea utilizării și/sau autorizațiile de utilizare a substanțelor menționate în anexa XIV la Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH) [Publicat în temeiul articolului 64 alineatul (9) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (JO L 396, 30.12.2006 , p. 1.)] (Text cu relevanță pentru SEE)

24. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M. 11052
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M. 11052 – MACQUARIE GROUP / WPD / LUWEI WIND POWER / CHUNGWEI WIND POWER / TONGWEI WIND POWER / CHINFENG WIND POWER / ANWEI WIND POWER) Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE)

25. Rectificare la Avizul Comitetului Economic și Social European
Rectificare la Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a programului privind conectivitatea securizată pentru Europa pentru perioada 2023-2027 [COM(2022) 57 final – 2022/0039 (COD)] și Comunicarea comună către Parlamentul European și Consiliu: O abordare a UE privind managementul traficului spațial – O contribuție a UE la soluționarea unei provocări globale [JOIN(2022) 4 final] (JO C 486, 21.12.2022)

Actualizare (2) din data 10-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 667 din 7 martie 2023
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 3.626/2022 privind criteriile de performanţă în baza cărora contractul de management poate continua sau poate înceta înainte de termen

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 10.03.2023

2. METODOLOGIE din 7 martie 2023
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării activităţii managerului spitalului public pentru anul 2022

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 10.03.2023

3. ORDIN nr. 310 din 7 martie 2023
pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului 101 Grup fiscal "Declaraţie consolidată privind impozitul pe profit determinat de grupul fiscal", precum şi pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.386/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele"

EMITENT: Agenția Națională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 10.03.2023

4. ORDIN nr. 3.789 din 6 martie 2023
privind aprobarea numărului total al lunilor de bursă, tipurilor de burse, duratei stagiului unei burse, domeniilor de interes ale României pentru care se acordă bursele şi a cuantumului burselor lunare în valută, pe ţări, în anul 2023, pentru bursele instituite prin Hotărârea Guvernului nr. 118/2023 privind acordarea burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 10.03.2023

5. ORDIN nr. 3.790 din 6 martie 2023
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 10.03.2023

6. REGULAMENT din 6 martie 2023
privind organizarea şi desfăşurarea concursului naţional de acordare a burselor în străinătate pentru stagii de studii universitare de masterat şi de doctorat, pentru stagii postdoctorale şi de cercetare

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 10.03.2023

7. ORDIN nr. 1.111 din 6 martie 2023
pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete

EMITENT: Ministerul Finanțelor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 10.03.2023

8. ANEXĂ din 3 martie 2023
referitoare la lista aferentă trimestrului IV 2022, ce conţine clasificarea medicamentelor de uz uman autorizate pentru punere pe piaţă în România, raportate de furnizorii de servicii medicale şi de medicamente la casele de asigurări de sănătate şi validate de acestea, suportate din FNUASS şi din bugetul Ministerului Sănătăţii, în medicamente de tip I, tip II şi tip III

EMITENT: Ministerul Sănătății
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 187 din 06.03.2023

9. HOTĂRÂRE nr. 5 din 28 februarie 2023
pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2022

EMITENT: Camera Consultanților Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 10.03.2023

10. HOTĂRÂRE nr. 6 din 28 februarie 2023
privind convocarea Conferinţei ordinare anuale a Camerei Consultanţilor Fiscali

EMITENT: Camera Consultanților Fiscali
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 10.03.2023

11. ORDIN nr. 37 din 28 februarie 2023
pentru modificarea şi completarea Normelor de securitate nucleară privind selecţia, pregătirea, calificarea şi autorizarea personalului organizaţiilor responsabile pentru proiectarea, amplasarea, construcţia şi montajul, punerea în funcţiune, exploatarea şi dezafectarea instalaţiilor nucleare, aprobate prin Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale pentru Controlul Activităţilor Nucleare nr. 149/2021

EMITENT: Comisia Națională pentru Controlul Activităților Nucleare
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 10.03.2023

12. ORDIN nr. 84 din 28 februarie 2023
privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.205/2018 pentru aprobarea Nominalizării arealelor viticole şi încadrării localităţilor pe regiuni viticole, podgorii şi centre viticole

EMITENT: Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 10.03.2023

13. ORDIN nr. 3.715 din 21 februarie 2023
privind acordarea autorizaţiei de funcţionare provizorie pentru unitatea de învăţământ preuniversitar de stat Liceul Tehnologic de Mecatronică şi Automatizări din municipiul Iaşi, judeţul Iaşi

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 202 din 10.03.2023

14. ORDIN nr. 3.711 din 20 februarie 2023
privind acordarea acreditării pentru unitatea de învăţământ preuniversitar particular Grădiniţa cu Program Prelungit "Căsuţa Copilăriei" din municipiul Arad, judeţul Arad

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 10.03.2023

15. ORDIN nr. 506 din 18 ianuarie 2023
privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale - aparat central şi unităţi subordonate, devenite executorii în perioada 1 ianuarie 2023-31 decembrie 2023

EMITENT: Ministerul Muncii și Solidarității Sociale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 200 din 10.03.2023

16. DECIZIA nr. 647 din 13 decembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 9 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 80/2013 privind taxele judiciare de timbru

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 10.03.2023

17. DECIZIA nr. 547 din 17 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 2 alin. (3) şi ale art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 85/2006 privind stabilirea modalităţilor de evaluare a pagubelor produse vegetaţiei forestiere din păduri şi din afara acestora, precum şi ale anexei nr. 1 la aceeaşi ordonanţă de urgenţă

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 10.03.2023

18. DECIZIA nr. 504 din 2 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 97 alin. (2) lit. e) şi f) şi ale art. 329 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 201 din 10.03.2023

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 247591 09.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Satchinez

Monitor: 45 din 09-03-2023

2. PPF 247589 09.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Agnita

Monitor: 45 din 09-03-2023

3. PPF 247598 09.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Mica

Monitor: 45 din 09-03-2023

4. PPF 247579 09.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Slatina

Monitor: 45 din 09-03-2023

5. PPF 247595 09.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Baraolt

Monitor: 45 din 09-03-2023

6. PPF 247596 09.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sacel

Monitor: 45 din 09-03-2023

7. PPF 247586 09.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Mintiu Gherlii

Monitor: 45 din 09-03-2023

8. PPF 247594 09.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Rus

Monitor: 45 din 09-03-2023

9. PPF 247599 09.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Miercurea Sibiului

Monitor: 45 din 09-03-2023

10. PPF 247578 09.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Intorsura Buzaului

Monitor: 45 din 09-03-2023

11. PPF 247577 09.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poiana Stampei

Monitor: 45 din 09-03-2023

12. RPF 247593 09.03.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Baraolt

Monitor: 45 din 09-03-2023

13. PCON247580 08.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Merisani

Monitor: 45 din 09-03-2023

14. PCON247588 08.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Gura Raului

Monitor: 45 din 09-03-2023

15. CCON247581 08.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Calarasi

Ofertant: S.C. ALDIS AP - S.R.L.

Monitor: 45 din 09-03-2023

16. CCON247574 08.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Ilia

Ofertant: BMI SOLAR ENERGY - S.R.L.

Monitor: 45 din 09-03-2023

17. PINC247597 08.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Bumbesti-Jiu

Monitor: 45 din 09-03-2023

18. PINC247571 08.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Brahasesti

Monitor: 45 din 09-03-2023

19. PINC247572 08.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Ernei

Monitor: 45 din 09-03-2023

20. PINC247573 08.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Baltatesti

Monitor: 45 din 09-03-2023

21. PINC247576 08.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Tasca

Monitor: 45 din 09-03-2023

22. PINC247582 08.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Talmaciu

Monitor: 45 din 09-03-2023

23. CINC247575 08.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Daneti

Ofertant: S.C. Minainterserv - S.R.L.

Monitor: 45 din 09-03-2023

24. CINC247584 08.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Talmaciu

Ofertant: Capatina Ana

Monitor: 45 din 09-03-2023

25. PVNZ247570 08.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria comunei Forasti

Monitor: 45 din 09-03-2023

26. PVNZ247585 08.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Iasi

Monitor: 45 din 09-03-2023

27. PVNZ247592 08.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Brebu Nou

Monitor: 45 din 09-03-2023

28. CVNZ247583 08.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Comunei Sanandrei

Ofertant: Gabriel-Alin Tepelea

Monitor: 45 din 09-03-2023

29. CVNZ247587 08.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Horia

Ofertant: Samoila Constantin

Monitor: 45 din 09-03-2023

30. CSBV247590 09.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Directia de Asistenta Sociala Targu Mures

Ofertant: Fundatia "Rheum Care" - Targu Mures

Monitor: 45 din 09-03-2023

Actualizare (1) din data 09-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. DECIZIE nr. 59 din 8 martie 2023
privind exercitarea, cu caracter temporar, de către doamna Mihaela-Otilia Aroşoaie a funcţiei publice vacante din categoria înalţilor funcţionari publici de secretar general al Instituţiei Prefectului - Judeţul Botoşani

EMITENT: Prim-Ministrul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 08.03.2023

2. DECLARAŢIA PARLAMENTULUI ROMÂNIEI nr. 1 din 7 martie 2023
la împlinirea pe 24 februarie 2023 a unui an de la declanşarea războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 08.03.2023

3. HOTĂRÂRE nr. 8 din 7 martie 2023
privind adoptarea opiniei referitoare la propunerea de Recomandare a Consiliului privind o abordare coordonată la nivelul Uniunii în vederea consolidării rezilienţei infrastructurii critice - COM (2022) 551

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 08.03.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 9 din 7 martie 2023
privind adoptarea opiniei referitoare la Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - Digitalizarea sistemului energetic - Planul de acţiune al UE - COM (2022) 552

EMITENT: Camera Deputaților
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 08.03.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 174 din 1 martie 2023
privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar pentru imobilul identificat cu nr. MF 164170, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Educaţiei, prin Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad, instituţie aflată în coordonarea ministerului, ca urmare a reevaluării

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 08.03.2023

6. HOTĂRÂRE nr. 186 din 1 martie 2023
privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - U.M. 0838 Buzău (Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Buzău), ca urmare a reevaluării, precum şi trecerea acestuia în domeniul public al municipiului Buzău, judeţul Buzău, şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 08.03.2023

7. ORDIN nr. 20.319 din 1 martie 2023
privind aprobarea normelor metodologice de acordare a finanţării burselor de cercetare, a tipurilor de cheltuieli eligibile, precum şi a modelelor documentelor necesare depunerii, contractării şi monitorizării burselor de cercetare, respectiv a premiilor prin Programul "Henri Coandă"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 08.03.2023

8. NORME METODOLOGIE din 1 martie 2023
de acordare a finanţării burselor de cercetare, tipurile de cheltuieli eligibile, precum şi modelele documentelor necesare depunerii, contractării şi monitorizării burselor de cercetare prin Programul "Henri Coandă"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 08.03.2023

9. NORME METODOLOGICE din 1 martie 2023
de acordare a finanţării premiilor acordate în cadrul Programului "Henri Coandă"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 08.03.2023

10. ORDIN nr. 3.750 din 28 februarie 2023
pentru aprobarea Metodologiei-cadru de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 08.03.2023

11. METODOLOGIE-CADRU din 28 februarie 2023
de evaluare în mediul online a performanţelor şcolare şi a competenţelor elevilor

EMITENT: Ministerul Educației
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 08.03.2023

12. ORDIN nr. M.39 din 17 februarie 2023
privind pregătirea şi executarea misiunilor în străinătate de către personalul Ministerului Apărării Naţionale în baza Legii nr. 214/2022 pentru realizarea capabilităţii operaţionale aeriene de tranziţie prevăzută în Concepţia de realizare graduală a capabilităţii de apărare aeriană în cadrul programului "Avion multirol al Forţelor Aeriene"

EMITENT: Ministerul Apărării Naționale
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 195 din 08.03.2023

13. ORDIN nr. 2.661 din 16 februarie 2023
pentru aprobarea Normelor metodologice privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 08.03.2023

14. NORME METODOLOGICE din 16 februarie 2023
privind stoparea/recuperarea ajutorului de minimis acordat în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale de accelerare a digitalizării producţiei şi distribuţiei de filme, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, pilonul IV, componenta 11 - Turism şi cultură, investiţia 7

EMITENT: Ministerul Culturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 08.03.2023

15. DECIZIE nr. 663 din 15 decembrie 2022
referitoare la respingerea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 100 alin. (3) partea introductivă din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 194 din 08.03.2023

16. DECIZIA nr. 506 din 2 noiembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 14 alin. (2) din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 08.03.2023

17. DECIZIA nr. 413 din 22 septembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 509 alin. (1) pct. 8 din Codul de procedură civilă

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 196 din 08.03.2023

JURISPRUDENŢĂ ROMÂNEASCĂ

1. SENTINTA nr. 11847 din 29 noiembrie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 2 BUCURESTI

2. DECIZIE nr. 1040 din 04 decembrie 2019
litigiu privind functionarii publici (Legea Nr.188/1999)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

3. DECIZIE nr. 873 din 25 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

4. SENTINTA nr. 2668 din 09 octombrie 2019
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA IASI

5. SENTINTA nr. 2338 din 30 octombrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GIURGIU

6. DECIZIE nr. 1180 din 23 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

7. DECIZIE nr. 413 din 12 decembrie 2019
procedura insolventei

EMITENT: CURTEA DE APEL ORADEA

8. SENTINTA nr. 13588 din 06 decembrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

9. SENTINTA nr. 6940 din 25 noiembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

10. SENTINTA nr. 1410 din 23 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

11. SENTINTA nr. 2452 din 17 octombrie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BISTRITA

12. DECIZIE nr. 1615 din 22 noiembrie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

13. SENTINTA nr. 1062 din 18 iulie 2019
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA RAMNICU SARAT

14. DECIZIE nr. 1580 din 17 decembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

15. DECIZIE nr. 4092 din 27 septembrie 2019
pretentii

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

16. DECIZIE nr. 2674 din 29 octombrie 2019
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

17. SENTINTA nr. 3255 din 23 octombrie 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

18. DECIZIE nr. 675 din 20 noiembrie 2019
alte cereri

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

19. DECIZIE nr. 223 din 08 noiembrie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

20. SENTINTA nr. 274 din 06 februarie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

21. DECIZIE nr. 161 din 11 martie 2020
Plângere împotriva rezolutiei directorului ORC

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

22. DECIZIE nr. 426 din 17 martie 2020
comunicare informatii de interes public (Legea Nr.544/2001)

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

23. SENTINTA nr. 1420 din 12 martie 2020
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

24. DECIZIE nr. 309 din 10 martie 2020
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

25. SENTINTA nr. 128 din 26 februarie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PANCIU

26. SENTINTA nr. 17235 din 17 decembrie 2019
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

27. SENTINTA nr. 436 din 26 martie 2020
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

28. SENTINTA nr. 201 din 13 ianuarie 2020
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

29. DECIZIE nr. 3287 din 16 octombrie 2019
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

30. DECIZIE nr. 1009 din 26 noiembrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL MURES

31. SENTINTA nr. 2168 din 28 mai 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

32. SENTINTA nr. 237 din 03 iunie 2020
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

33. SENTINTA nr. 3217 din 18 iunie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

34. DECIZIE nr. 501 din 18 iunie 2020
conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante (art.336 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

35. SENTINTA nr. 553 din 02 iulie 2020
pensie întretinere

EMITENT: JUDECATORIA HARLAU

36. SENTINTA nr. 2826 din 05 iunie 2020
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

37. SENTINTA nr. 1142 din 07 iulie 2020
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

38. DECIZIE nr. 742 din 10 iulie 2020
autorizarea intrarii în încaperi (Art. 384 ind.1 al. 2 C.p.c./ art.679 NCPC

EMITENT: TRIBUNALUL VASLUI

39. SENTINTA nr. 866 din 01 iulie 2020
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

40. SENTINTA nr. 1873 din 24 iulie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

41. SENTINTA nr. 2566 din 07 august 2020
actiune în constatare

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

42. SENTINTA nr. 1652 din 26 august 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SLOBOZIA

43. SENTINTA nr. 3389 din 14 iulie 2020
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

44. SENTINTA nr. 4671 din 20 august 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

45. SENTINTA nr. 7519 din 15 septembrie 2020
actiune in raspundere contractuala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

46. DECIZIE nr. 839 din 28 septembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL IALOMITA

47. SENTINTA nr. 4108 din 16 iunie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

48. SENTINTA nr. 6576 din 22 octombrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA PLOIESTI

49. SENTINTA nr. 915 din 22 septembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA DOROHOI

50. SENTINTA nr. 795 din 12 noiembrie 2020
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA GHERLA

51. DECIZIE nr. 1646 din 01 octombrie 2020
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

52. SENTINTA nr. 1132 din 27 noiembrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA ALESD

53. SENTINTA nr. 1502 din 16 decembrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA DROBETA-TURNU SEVERIN

54. SENTINTA nr. 2645 din 22 septembrie 2020
declararea judecatoreasca a mortii

EMITENT: JUDECATORIA SATU MARE

55. SENTINTA nr. 7533 din 26 noiembrie 2020
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

56. DECIZIE nr. 1455 din 02 noiembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

57. DECIZIE nr. 754 din 24 decembrie 2020
anulare act administrativ

EMITENT: TRIBUNALUL BACAU

58. SENTINTA nr. 2635 din 28 decembrie 2020
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL PRAHOVA

59. DECIZIE nr. 1669 din 27 noiembrie 2020
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

60. SENTINTA nr. 27 din 19 ianuarie 2021
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA VANJU MARE

61. SENTINTA nr. 8290 din 10 decembrie 2020
rectificare carte funciara

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

62. SENTINTA nr. 1107 din 09 februarie 2021
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

63. SENTINTA nr. 90 din 29 ianuarie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

64. DECIZIE nr. 945 din 23 februarie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

65. SENTINTA nr. 3003 din 03 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

66. SENTINTA nr. 1708 din 08 martie 2021
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 1 BUCURESTI

67. SENTINTA nr. 198 din 02 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA CAMPULUNG MOLDOVENESC

68. SENTINTA nr. 7980 din 01 octombrie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA IASI

69. SENTINTA nr. 829 din 02 martie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA SUCEAVA

70. SENTINTA nr. 638 din 18 martie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA TARGU-CARBUNESTI

71. DECIZIE nr. 306 din 24 martie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

72. DECIZIE nr. 182 din 01 februarie 2021
contestatie act administrativ fiscal

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

73. SENTINTA nr. 2155 din 09 martie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

74. DECIZIE nr. 61 din 06 noiembrie 2020
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL BRASOV

75. SENTINTA nr. 987 din 20 octombrie 2020
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BOTOSANI

76. SENTINTA nr. 678 din 15 aprilie 2021
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA MOTRU

77. SENTINTA nr. 617 din 29 aprilie 2021
uzucapiune

EMITENT: JUDECATORIA MIERCUREA CIUC

78. DECIZIE nr. 444 din 17 iulie 2020
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL BIHOR

79. SENTINTA nr. 3755 din 28 aprilie 2021
exercitarea autoritatii parintesti

EMITENT: JUDECATORIA BAIA MARE

80. DECIZIE nr. 2249 din 19 mai 2021
contestatie decizie de pensionare

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

81. DECIZIE nr. 2150 din 15 aprilie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

82. SENTINTA nr. 674 din 17 iunie 2021
actiune in raspundere delictuala

EMITENT: JUDECATORIA FALTICENI

83. SENTINTA nr. 780 din 13 mai 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

84. DECIZIE nr. 1103 din 10 iunie 2021
fond funciar

EMITENT: TRIBUNALUL GORJ

85. SENTINTA nr. 6520 din 21 aprilie 2021
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

86. DECIZIE nr. 740 din 28 iunie 2021
delapidarea (art.295 NCP)

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

87. SENTINTA nr. 511 din 18 iunie 2021
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA PATARLAGELE

88. DECIZIE nr. 25 din 30 iunie 2021
stramutare (art. 55 CPP s.u./art.72 s.u. NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL TARGU MURES

89. DECIZIE nr. 1974 din 10 iunie 2021
anulare concurs

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

90. SENTINTA nr. 371 din 01 iulie 2021
anulare act

EMITENT: TRIBUNALUL BRAILA

91. SENTINTA nr. 848 din 08 iulie 2021
reabilitarea judecatoreasca (art.527 NCPP)

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

92. SENTINTA nr. 2414 din 27 aprilie 2021
contestatie creante

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

93. SENTINTA nr. 5048 din 28 iulie 2020
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

94. DECIZIE nr. 279 din 10 septembrie 2021
verificare masuri preventive (art.206 NCPP)

EMITENT: CURTEA DE APEL GALATI

95. SENTINTA nr. 8756 din 08 septembrie 2021
ordonanta presedintiala

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

96. SENTINTA nr. 247 din 17 septembrie 2021
parasirea locului accidentului ori modificarea sau stergerea urmelor acestuia (art.338 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CARANSEBES

97. DECIZIE nr. 1057 din 30 iunie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

98. SENTINTA nr. 1151 din 20 septembrie 2021
asigurari sociale

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

99. DECIZIE nr. 1202 din 28 septembrie 2021
drepturi banesti

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

100. SENTINTA nr. 2392 din 04 octombrie 2021
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA ODORHEIUL SECUIESC

101. SENTINTA nr. 849 din 30 septembrie 2021
calcul drepturi salariale

EMITENT: TRIBUNALUL COVASNA

102. SENTINTA nr. 170 din 14 octombrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA LEHLIU-GARA

103. DECIZIE nr. 513 din 08 octombrie 2021
închiderea procedurii

EMITENT: CURTEA DE APEL CLUJ

104. SENTINTA nr. 8042 din 08 octombrie 2021
anulare act

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

105. DECIZIE nr. 1752 din 26 octombrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

106. INCHEIERE nr. 3278 din 18 decembrie 2020
rezolutiune contract

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

107. SENTINTA nr. 1259 din 09 noiembrie 2021
hotarâre care sa tina loc de act autentic

EMITENT: JUDECATORIA BECLEAN

108. SENTINTA nr. 1098 din 18 noiembrie 2021
conducerea unui vehicul fara permis de conducere (art.335 NCP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

109. DECIZIE nr. 58 din 26 octombrie 2021
obligatie de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL TIMISOARA

110. SENTINTA nr. 1358 din 09 noiembrie 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

111. SENTINTA nr. 16605 din 26 noiembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

112. DECIZIE nr. 1745 din 03 decembrie 2021
legea 10/2001

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

113. SENTINTA nr. 656 din 15 decembrie 2021
cerere de valoare redusa

EMITENT: TRIBUNALUL DOLJ

114. SENTINTA nr. 2036 din 10 august 2021
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

115. SENTINTA nr. 4631 din 16 decembrie 2021
recalculare pensie

EMITENT: TRIBUNALUL CONSTANTA

116. SENTINTA nr. 222 din 30 ianuarie 2019
modificare masuri privind copilul

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

117. DECIZIE nr. 147 din 05 februarie 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL TIMIS

118. DECIZIE nr. 1020 din 26 februarie 2019
recalculare pensie

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

119. DECIZIE nr. 57 din 13 februarie 2019
servitute

EMITENT: TRIBUNALUL MARAMURES

120. DECIZIE nr. 158 din 22 ianuarie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

121. DECIZIE nr. 1149 din 06 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

122. SENTINTA nr. 488 din 13 februarie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

123. SENTINTA nr. 1344 din 26 februarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

124. SENTINTA nr. 2879 din 20 martie 2019
îndreptare eroare materiala

EMITENT: JUDECATORIA IASI

125. DECIZIE nr. 600 din 07 martie 2019
despagubire

EMITENT: CURTEA DE APEL CRAIOVA

126. SENTINTA nr. 2397 din 05 martie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

127. SENTINTA nr. 2704 din 11 aprilie 2019
modificari acte constitutive persoane juridice

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 6 BUCURESTI

128. SENTINTA nr. 668 din 22 mai 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL BRASOV

129. SENTINTA nr. 771 din 05 iunie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

130. SENTINTA nr. 5621 din 17 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA CONSTANTA

131. SENTINTA nr. 797 din 27 mai 2019
transformare amenda

EMITENT: JUDECATORIA HOREZU

132. DECIZIE nr. 2106 din 08 mai 2019
ordonanta presedintiala

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

133. SENTINTA nr. 164 din 08 mai 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL IASI

134. SENTINTA nr. 1818 din 13 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 5 BUCURESTI

135. SENTINTA nr. 3135 din 10 mai 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA TARGU JIU

136. DECIZIE nr. 313 din 30 mai 2019
pretentii

EMITENT: TRIBUNALUL CARAS SEVERIN

137. SENTINTA nr. 2232 din 26 iunie 2019
confiscare speciala (art.315 lit. c NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

138. SENTINTA nr. 7415 din 04 iulie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

139. SENTINTA nr. 1801 din 23 mai 2019
anulare act administrativ

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

140. SENTINTA nr. 767 din 05 iunie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA BOLINTIN VALE

141. SENTINTA nr. 594 din 19 iunie 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA TARGU MURES

142. SENTINTA nr. 2579 din 03 iulie 2019
plângere contraventionala

EMITENT: JUDECATORIA VASLUI

143. DECIZIE nr. 482 din 24 aprilie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL GIURGIU

144. INCHEIERE nr. 1843 din 19 august 2019
legea 10/2001

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

145. SENTINTA nr. 2212 din 08 august 2019
contestatie împotriva hotarârii judecatorului delegat

EMITENT: JUDECATORIA IASI

146. DECIZIE nr. 2323 din 22 aprilie 2019
anulare act

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

147. SENTINTA nr. 1327 din 01 august 2019
liberarea conditionata (art.587 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA GAESTI

148. DECIZIE nr. 3317 din 04 septembrie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

149. SENTINTA nr. 10544 din 09 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA CRAIOVA

150. SENTINTA nr. 9686 din 02 octombrie 2019
contestatie la executare

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 3 BUCURESTI

151. SENTINTA nr. 5107 din 16 septembrie 2019
validare poprire

EMITENT: JUDECATORIA BUFTEA

152. SENTINTA nr. 9398 din 16 iulie 2019
pretentii

EMITENT: JUDECATORIA SECTORUL 4 BUCURESTI

153. DECIZIE nr. 864 din 04 iulie 2019
litigiu privind achizitiile publice

EMITENT: CURTEA DE APEL PLOIESTI

154. INCHEIERE nr. 1984 din 21 iunie 2019
încuviintare executare silita

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

155. SENTINTA nr. 684 din 28 mai 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA ROSIORI DE VEDE

156. SENTINTA nr. 3446 din 27 mai 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA BRAILA

157. SENTINTA nr. 692 din 14 mai 2019
înlocuire amenda cu munca în folosul comunitatii

EMITENT: JUDECATORIA REGHIN

158. SENTINTA nr. 1811 din 25 aprilie 2019
ordonanta de plata - OUG 119/2007 / art.1014 CPC s.u.

EMITENT: JUDECATORIA TARGOVISTE

159. SENTINTA nr. 558 din 24 aprilie 2019
succesiune

EMITENT: JUDECATORIA CAREI

160. SENTINTA nr. 797 din 10 aprilie 2019
Completare/lamurire dispozitiv

EMITENT: JUDECATORIA CALARASI

161. DECIZIE nr. 268 din 10 aprilie 2019
succesiune

EMITENT: TRIBUNALUL DAMBOVITA

162. DECIZIE nr. 1452 din 28 martie 2019
anulare proces verbal de contraventie

EMITENT: TRIBUNALUL ILFOV

163. SENTINTA nr. 1024 din 27 martie 2019
plângere conform art. 56 din Legea 254/2013

EMITENT: JUDECATORIA TIMISOARA

164. SENTINTA nr. 1455 din 20 martie 2019
Angajarea raspunderii conform art.138 din Legea 85/2006

EMITENT: TRIBUNALUL BUCURESTI

165. DECIZIE nr. 237 din 14 martie 2019
obligatia de a face

EMITENT: CURTEA DE APEL BUCURESTI

166. SENTINTA nr. 558 din 06 martie 2019
alte cereri

EMITENT: JUDECATORIA FAGARAS

167. DECIZIE nr. 58 din 04 februarie 2019
procedura insolventei – societati cu raspundere limitata

EMITENT: CURTEA DE APEL PITESTI

168. SENTINTA nr. 109 din 31 ianuarie 2019
dizolvare societate (registrul comertului)

EMITENT: TRIBUNALUL HUNEDOARA

169. DECIZIE nr. 6 din 29 ianuarie 2019
contestatie la executare

EMITENT: TRIBUNALUL MEHEDINTI

170. DECIZIE nr. 56 din 29 ianuarie 2019
plângere împotriva încheierii de carte funciara (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996)

EMITENT: TRIBUNALUL ARAD

171. DECIZIE nr. 63 din 09 ianuarie 2019
plata lucrului nedatorat

EMITENT: TRIBUNALUL ARGES

172. SENTINTA nr. 2 din 03 ianuarie 2019
contestatia la executare (art.598 NCPP)

EMITENT: JUDECATORIA BACAU

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 247498 07.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Lupeni

Monitor: 43 din 07-03-2023

2. PPF 247479 07.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Campia Turzii

Monitor: 43 din 07-03-2023

3. PPF 247469 07.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Poiana Stampei

Monitor: 43 din 07-03-2023

4. PPF 247495 07.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Santana

Monitor: 43 din 07-03-2023

5. PPF 247499 07.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Buciumi

Monitor: 43 din 07-03-2023

6. PPF 247478 07.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Zalau

Monitor: 43 din 07-03-2023

7. PPF 247482 07.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Rus

Monitor: 43 din 07-03-2023

8. PPF 247506 07.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Agrij

Monitor: 43 din 07-03-2023

9. PPF 247483 07.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Cerbal

Monitor: 43 din 07-03-2023

10. PPF 247487 07.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Soimus

Monitor: 43 din 07-03-2023

11. PPF 247491 07.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria orasului Balan

Monitor: 43 din 07-03-2023

12. PPF 247510 07.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Carastelec

Monitor: 43 din 07-03-2023

13. PPF 247477 07.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Brasov

Monitor: 43 din 07-03-2023

14. PPF 247509 07.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Brasov

Monitor: 43 din 07-03-2023

15. PPF 247493 07.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Sita Buzaului

Monitor: 43 din 07-03-2023

16. PPF 247508 07.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Brasov

Monitor: 43 din 07-03-2023

17. PPF 247507 07.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Brasov

Monitor: 43 din 07-03-2023

18. PPF 247502 07.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Calan

Monitor: 43 din 07-03-2023

19. PPF 247503 07.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Miercurea-Ciuc

Monitor: 43 din 07-03-2023

20. CPF 247475 07.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Chiajna

Ofertant: Asociatia Club Sportiv Concordia Chiajna

Monitor: 43 din 07-03-2023

21. RPF 247514 07.03.2023

Tip: Raport anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Alesd

Monitor: 43 din 07-03-2023

22. PCON247504 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Negri

Monitor: 43 din 07-03-2023

23. PCON247489 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Joseni

Monitor: 43 din 07-03-2023

24. PCON247476 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Sfantu Gheorghe

Monitor: 43 din 07-03-2023

25. PCON247494 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Municipiul Campia Turzii

Monitor: 43 din 07-03-2023

26. PCON247488 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primăria Joseni

Monitor: 43 din 07-03-2023

27. PCON247468 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Orasului Cehu Silvaniei

Monitor: 43 din 07-03-2023

28. CCON247490 06.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Valea Lupului

Ofertant: S.C. Bonie - S.R.L.

Monitor: 43 din 07-03-2023

29. PINC247474 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Vaslui

Monitor: 43 din 07-03-2023

30. PINC247472 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Provita de Sus

Monitor: 43 din 07-03-2023

31. PINC247505 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Galati

Monitor: 43 din 07-03-2023

32. PINC247485 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Orasului Zarnesti

Monitor: 43 din 07-03-2023

33. PINC247471 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Provita de Sus

Monitor: 43 din 07-03-2023

34. PINC247513 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Domnesti

Monitor: 43 din 07-03-2023

35. PINC247512 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Farau

Monitor: 43 din 07-03-2023

36. PINC247500 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Campulung Moldovenesc

Monitor: 43 din 07-03-2023

37. PINC247470 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Saelele

Monitor: 43 din 07-03-2023

38. PINC247473 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului - Vaslui

Monitor: 43 din 07-03-2023

39. CINC247496 06.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Falticeni

Ofertant: S.C. PAINE LA LARISA S.R.L. - Falticeni

Monitor: 43 din 07-03-2023

40. CINC247481 06.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Unitatea Militara 02216

Ofertant: S.C. VENDING ZONE - S.R.L.

Monitor: 43 din 07-03-2023

41. CINC247497 06.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Falticeni

Ofertant: Zancu Mihai-Neculai

Monitor: 43 din 07-03-2023

42. PVNZ247486 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Zarnesti

Monitor: 43 din 07-03-2023

43. PVNZ247501 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Monitor: 43 din 07-03-2023

44. PVNZ247484 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Primaria Orasului Breaza

Monitor: 43 din 07-03-2023

45. PVNZ247480 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Comuna Branistea

Monitor: 43 din 07-03-2023

46. PVNZ247511 06.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Vanzare

Contractant: Municipiul Alexandria

Monitor: 43 din 07-03-2023

47. CSBV247492 06.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Subventii

Contractant: Municipiul Tulcea

Ofertant: Asociatia Maini Intinse Tulcea

Monitor: 43 din 07-03-2023

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/494 al Comisiei din 28 februarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/494 al Comisiei din 28 februarie 2023 de aprobare a unei modificări care nu este minoră a caietului de sarcini al unei denumiri înregistrate în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Emmental français est-central (IGP)]

2. Recomandarea (UE) 2023/499 a Comisiei din 1 martie 2023
Recomandarea (UE) 2023/499 a Comisiei din 1 martie 2023 referitoare la un Cod de bune practici privind gestionarea activelor intelectuale pentru valorificarea cunoștințelor în Spațiul european de cercetare

3. Decizia (UE) 2023/496 a Consiliului din 2 martie 2023
Decizia (UE) 2023/496 a Consiliului din 2 martie 2023 privind poziția care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene, în cadrul Forumului mondial pentru armonizarea regulamentelor privind vehiculele al Comisiei Economice pentru Europa a Organizației Națiunilor Unite, cu privire la propunerile de modificare a Regulamentelor ONU nr. 13-H, 30, 48, 51, 53, 67, 78, 105, 110, 116, 117, 121, 125, 131, 138, 140, 148, 149, 150, 152, 157 și 164, precum și cu privire la o propunere de amendament la Rezoluția consolidată R.E.5

4. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/500 al Consiliului din 7 martie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/500 al Consiliului din 7 martie 2023 privind punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2020/1998 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

5. Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/497 a Comisiei din 3 martie 2023
Decizia de punere în aplicare (UE) 2023/497 a Comisiei din 3 martie 2023 de modificare a anexei la Decizia de punere în aplicare (UE) 2021/641 privind măsuri de protecție vizând focarele epidemice de gripă aviară înalt patogenă din anumite state membre (Text cu relevanță pentru SEE)

6. Recomandarea (UE) 2023/498 a Comisiei din 1 martie 2023
Recomandarea (UE) 2023/498 a Comisiei din 1 martie 2023 referitoare la un cod de bune practici privind standardizarea în Spațiul european de cercetare

7. Decizia (PESC) 2023/501 a Consiliului din 7 martie 2023
Decizia (PESC) 2023/501 a Consiliului din 7 martie 2023 de modificare a Deciziei (PESC) 2020/1999 privind măsuri restrictive împotriva încălcărilor grave ale drepturilor omului și a abuzurilor grave împotriva drepturilor omului

8. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/493 al Comisiei din 28 februarie 2023
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/493 al Comisiei din 28 februarie 2023 de înregistrare a unei denumiri în Registrul denumirilor de origine protejate și al indicațiilor geografice protejate [Cebolla de la Mancha (IGP)]

9. Decizia (PESC) 2023/495 a Comitetului politic și de securitate din 28 februarie 2023
Decizia (PESC) 2023/495 a Comitetului politic și de securitate din 28 februarie 2023 privind acceptarea contribuției unui stat terț pentru misiunea de asistență militară a Uniunii Europene în sprijinul Ucrainei (EUMAM Ucraina) (EUMAM Ucraina/1/2023)

10. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Consiliului privind stabilirea normelor referitoare la o indemnizație pentru reducerea favorizării îndatorării și privind limitarea deductibilității dobânzii în scopul impozitului pe profit [COM(2022) 216 final – 2022/0154 (CNS)]

11. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Dispoziții specifice pentru programele de cooperare pentru perioada 2014-2020 sprijinite de Instrumentul european de vecinătate și în cadrul obiectivului de cooperare teritorială europeană, în urma perturbării implementării programului [COM(2022) 362 – 2022/0227 (COD)]

12. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Trecerea la o rețea de date privind durabilitatea agricolă (FSDN) [COM(2022) 296 final – 2022/0192 (COD)]

13. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Strategia UE pentru energia solară [COM(2022) 221 final] și privind Recomandarea Comisiei privind accelerarea procedurilor de acordare a autorizațiilor pentru proiectele în domeniul energiei din surse regenerabile și facilitarea contractelor de achiziție de energie electrică [C(2022) 3219 final]

14. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind abrogarea Regulamentului (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului de introducere a unui sistem de înregistrare contabilă a cheltuielilor aferente infrastructurilor de transport feroviar, rutier și pe căi navigabile interioare și a Regulamentului (CE) nr. 851/2006 al Comisiei de precizare a posturilor care se vor înscrie la diferite poziții din situația contabilă, prezentate în anexa I la Regulamentul (CEE) nr. 1108/70 al Consiliului [COM(2022) 381 final]

15. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European pe tema Instanța multilaterală de arbitraj între investitori și stat: evaluarea procesului UNCITRAL și a realizărilor sale, în lumina recomandărilor societății civile (aviz din proprie inițiativă)

16. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea modificată de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport, de modificare a Regulamentului (UE) 2021/1153 și a Regulamentului (UE) nr. 913/2010 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 1315/2013 [COM(2022) 384 final/2 – 2021/0420 (COD)]

17. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind protecția persoanelor implicate în acțiuni de mobilizare publică împotriva procedurilor judiciare vădit nefondate sau abuzive (Acțiuni strategice în justiție împotriva mobilizării publice) [COM(2022) 177 final – 2022/0117 COD]

18. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 767/2008, (CE) nr. 810/2009 și (UE) 2017/2226 ale Parlamentului European și ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1683/95, (CE) nr. 333/2002, (CE) nr. 693/2003 și (CE) nr. 694/2003 ale Consiliului și a Convenției de punere în aplicare a Acordului Schengen în ceea ce privește digitalizarea procedurii în materie de vize [COM(2022) 658 final]

19. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Diplomația culturală ca vector al relațiilor externe ale UE – Noi parteneriate și rolul organizațiilor societății civile (aviz din proprie inițiativă)

20. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor condiții armonizate pentru comercializarea produselor pentru construcții, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 305/2011 [COM(2022) 144 final]

21. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Intervenții pe termen scurt pe piața energiei electrice și îmbunătățiri pe termen lung ale organizării pieței energiei electrice – o direcție de acțiune [COM(2022) 236 final]

22. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind statutul resortisanților țărilor terțe care sunt rezidenți pe termen lung [COM(2022) 650 final] Propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții țărilor terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru [COM(2022) 655 final] Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Atragerea de competențe și de talente în UE [COM(2022) 657 final]

23. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de abrogare a Directivei 89/629/CEE a Consiliului [COM(2022) 465 final – 2022/0282(COD)]

24. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind standardele de calitate și siguranță pentru substanțele de origine umană destinate utilizării la om și de abrogare a Directivelor 2002/98/CE și 2004/23/CE [COM(2022) 338 – 2022/0216 (COD)]

25. Avizul Comitetului Economic și Social European
Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Un plan de acțiune pentru culoarele de solidaritate UE-Ucraina pentru a facilita exporturile agricole ale Ucrainei și schimburile comerciale bilaterale cu UE [COM(2022) 217 final]

Actualizare (2) din data 09-03-2023 Descarcă actualizarea în PDF


ACTE OFICIALE

1. ORDIN nr. 81 din 2 martie 2023
pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi a Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţiile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 197 din 09.03.2023

2. REGULAMENT din 2 martie 2023
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 197 din 09.03.2023

3. REGULAMENT din 2 martie 2023
privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţiile de prim-magistrat-asistent şi magistrat-asistent-şef la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

EMITENT: Înalta Curte de Casație și Justiție
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 197 din 09.03.2023

4. HOTĂRÂRE nr. 176 din 1 martie 2023
privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne cu noul administrator, reevaluarea acestuia, respectiv trecerea unei părţi din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat al statului pentru punerea în executare a unei decizii a instanţei

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 197 din 09.03.2023

5. HOTĂRÂRE nr. 177 din 1 martie 2023
privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Alba, Timiş, Mehedinţi, Argeş, Maramureş, Constanţa, municipiul Bucureşti, respectiv în oraşul Bruxelles, Belgia, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 197 din 09.03.2023

6. DECIZIA nr. 418 din 22 septembrie 2022
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.503 alin. (2) pct. 1 din Codul de procedură civilă, în interpretarea dată prin Decizia nr. 26 din 3 iunie 2019, pronunţată de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept

EMITENT: Curtea Constituțională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 197 din 09.03.2023

ANUNȚURI - ACHIZIȚII PUBLICE

1. PPF 247536 08.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Intorsura Buzaului

Monitor: 44 din 08-03-2023

2. PPF 247526 08.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria comunei Sandominic

Monitor: 44 din 08-03-2023

3. PPF 247517 08.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Fetesti

Monitor: 44 din 08-03-2023

4. PPF 247543 08.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Iasi

Monitor: 44 din 08-03-2023

5. PPF 247569 08.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Daia Romana

Monitor: 44 din 08-03-2023

6. PPF 247548 08.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Consiliul Judetean Ialomita

Monitor: 44 din 08-03-2023

7. PPF 247559 08.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Comuna Criscior

Monitor: 44 din 08-03-2023

8. PPF 247568 08.03.2023

Tip: Program anual

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Municipiului Sacele

Monitor: 44 din 08-03-2023

9. PPF 247558 08.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Bistrita-Nasaud

Monitor: 44 din 08-03-2023

10. PPF 247519 08.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 44 din 08-03-2023

11. PPF 247515 08.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Municipiul Medias

Monitor: 44 din 08-03-2023

12. PPF 247533 08.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Flamanzi

Monitor: 44 din 08-03-2023

13. PPF 247527 08.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: U.A.T. Comuna Isalnita

Monitor: 44 din 08-03-2023

14. PPF 247529 08.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Orasul Harlau

Monitor: 44 din 08-03-2023

15. PPF 247554 08.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Judetul Iasi - Consiliul Judetean Iasi

Monitor: 44 din 08-03-2023

16. PPF 247532 08.03.2023

Tip: Participare

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Buciumi

Monitor: 44 din 08-03-2023

17. CPF 247531 08.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Program de finantare

Contractant: Primaria Comunei Perisani

Ofertant: Parohia Perisani Baiasu

Monitor: 44 din 08-03-2023

18. PCON247547 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Bogati

Monitor: 44 din 08-03-2023

19. PCON247528 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Ibanesti

Monitor: 44 din 08-03-2023

20. PCON247563 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Comuna Prisacani

Monitor: 44 din 08-03-2023

21. PCON247534 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria Comunei Tiganasi

Monitor: 44 din 08-03-2023

22. PCON247552 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: U.A.T. Targu Secuiesc

Monitor: 44 din 08-03-2023

23. PCON247562 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Concesionare

Contractant: Primaria comunei Niculesti

Monitor: 44 din 08-03-2023

24. CCON247525 07.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Concesionare

Contractant: Orasul Targu Frumos

Ofertant: S.C. AS - Medical - S.R.L.

Monitor: 44 din 08-03-2023

25. PINC247539 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 44 din 08-03-2023

26. PINC247542 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Cornesti

Monitor: 44 din 08-03-2023

27. PINC247530 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Corbita

Monitor: 44 din 08-03-2023

28. PINC247549 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia pt. Administrarea Pietelor, Parcarilor si Cimitirelor Barlad

Monitor: 44 din 08-03-2023

29. PINC247535 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Godinesti

Monitor: 44 din 08-03-2023

30. PINC247518 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Lunca

Monitor: 44 din 08-03-2023

31. PINC247521 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Harghita

Monitor: 44 din 08-03-2023

32. PINC247520 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Comunei Paulis

Monitor: 44 din 08-03-2023

33. PINC247524 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Directia Complex Turistic de Natatie Targoviste

Monitor: 44 din 08-03-2023

34. PINC247540 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 44 din 08-03-2023

35. PINC247541 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 44 din 08-03-2023

36. PINC247538 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Municipiul Cluj Napoca

Monitor: 44 din 08-03-2023

37. PINC247522 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria Municipiului Curtea de Arges

Monitor: 44 din 08-03-2023

38. PINC247567 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria comunei Chiochis

Monitor: 44 din 08-03-2023

39. PINC247556 07.03.2023

Tip: Participare la licitatie deschisa

Obiect: Inchiriere

Contractant: AEROPORTUL INTERNATIONAL SIBIU - R.A.

Monitor: 44 din 08-03-2023

40. CINC247551 07.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Orasul Stefanesti

Ofertant: S.C. WTF SPORT OUTLET - S.R.L.

Monitor: 44 din 08-03-2023

41. CINC247553 07.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Primaria municipiului Urziceni

Ofertant: S.C. Luminarom - S.R.L.

Monitor: 44 din 08-03-2023

42. CINC247550 07.03.2023

Tip: Atribuire contract

Obiect: Inchiriere

Contractant: Comuna Luica

Ofertant: S.C. SPLENDENT - S.R.L.