Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 878 din 3 mai 2022privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 mai 2022Data intrării în vigoare 11-05-2022


  În temeiul prevederilor art. 47 alin. (16),art. 54 şi ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând cont de dispoziţiile art. 46 alin. (4) şi ale art. 69 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,luând în considerare necesitatea creării mecanismului privind automatizarea înfiinţării şi ridicării popririlor bancare de către organele de executare silită din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în limita sumelor înscrise în actele de executare silită, astfel încât disponibilităţile băneşti existente în conturile contribuabililor să nu fie afectate peste limita sumelor înscrise în adresa de înfiinţare a popririi bancare şi să nu se producă sincope în activitatea desfăşurată de aceştia, iar ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire bancară să se realizeze cu operativitate,având în vedere avizul Autorităţii pentru Digitalizarea României comunicat prin Adresa nr. 959 din 30 martie 2022 şi avizul Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 739.491 din 19 aprilie 2022,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1
  Comunicarea către instituţiile de credit a actelor de executare se realizează prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, potrivit prezentului ordin.
  Articolul 2(1) Pentru comunicarea prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare emise de organele de executare silită, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., un sistem informatic prin care utilizatorii încarcă şi descarcă documente. Actele de executare se comunică prin portal, sub forma unui fişier .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă, conform legii.(2) Mijloacele de identificare a instituţiilor de credit în mediul electronic şi procedura privind aprobarea accesului la sistemul informatic sunt cele stabilite prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. pentru aprobarea procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 3Formalizarea asistenţei reciproce, a acţiunilor comune şi pentru interconectarea proceselor operaţionale aferente furnizării de servicii pentru implementarea sistemului automat prin care se realizează comunicarea actelor de executare către instituţiile de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă se efectuează prin încheierea unui protocol de colaborare între A.N.A.F., instituţiile de credit şi, după caz, Asociaţia Română a Băncilor.
  Articolul 4(1) Procedura de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează sunt prevăzute în anexa nr. 1.(2) Instituţiile de credit care doresc să adere la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită încheie Convenţia-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2. Începând cu data semnării convenţiei-cadru, instituţia de credit, împreună cu A.N.A.F., realizează reconcilierea informaţiilor existente în bazele de date proprii cu privire la măsurile de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti înfiinţate înainte de data intrării în vigoare a prezentului ordin, inclusiv în ceea ce priveşte actualizarea sumelor rămase de recuperat din acestea la data concilierii.Articolul 5Se aprobă modelele, precum şi modul de difuzare, utilizare şi de păstrare a următoarelor formulare:1. adresă pentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, prevăzută în anexa nr. 3;2. adresă privind comunicarea motivelor pentru care nu au fost înregistrate măsurile dispuse prin documentele comunicate de A.N.A.F., prevăzută în anexa nr. 4;
  3. adresă privind comunicarea sumelor pe care le poate plăti instituţia de credit, prevăzută în anexa nr. 5;4. ordonanţare de plată, prevăzută în anexa nr. 6;5. referat privind nevirarea de către instituţia de credit a sumei cuprinse în ordonanţarea de plată, prevăzut în anexa nr. 7.
  Articolul 6Data comunicării către instituţia de credit a actului de executare este prima zi bancară următoare zilei încărcării acestuia în sistemul informatic prevăzut la art. 2, iar ora comunicării este ora de începere a zilei bancare. Aceste informaţii se stabilesc, pentru fiecare instituţie de credit, prin protocolul prevăzut la art. 3 sau convenţia-cadru prevăzută la art. 4 alin. (2), după caz.
  Articolul 7Prelucrările de date cu caracter personal cuprinse în actele de executare comunicate instituţiilor de credit prin intermediul mijloacelor electronice de transmitere la distanţă se realizează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare RGPD.Articolul 8În vederea asigurării respectării prevederilor art. 7, A.N.A.F. publică pe portalul de internet propriu o informare cu privire la modul de ducere la îndeplinire a prevederilor RGPD.Articolul 9Actele de executare emise în formă electronică de organul fiscal central se semnează cu semnătură electronică extinsă a Ministerului Finanţelor, bazată pe un certificat calificat, sau cu semnătură electronică calificată emisă de un prestator de servicii de încredere calificat, înscris în Trusted List, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE.Articolul 10Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 11(1) Prevederile prezentului ordin se aplică pentru popririle înfiinţate de către organele fiscale competente începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin.(2) Popririle înfiinţate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân supuse regulilor stabilite la momentul înfiinţării lor, cum ar fi: viramentele efectuate de către instituţiile de credit pentru stingerea obligaţiilor fiscale, precum şi a obligaţiilor bugetare individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale centrale de către alte instituţii sau autorităţi publice, ce au stat la baza acestora, ori, după caz, suspendarea, continuarea, ridicarea acestor popriri.(3) Comunicarea către instituţiile de credit a deciziilor de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti, aferente popririlor înfiinţate până la data intrării în vigoare a prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, se realizează de către Punctul central prin preluarea informaţiilor cuprinse în acestea de la Unitatea de Imprimare Rapidă şi încărcarea în spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., prin intermediul platformei e-Popriri. Dispoziţiile art. 1-3 şi 6-9 se aplică în mod corespunzător.Articolul 12Protocolul de colaborare privind implementarea sistemului de instituire electronică a popririi asupra conturilor bancare încheiat între A.N.A.F., Asociaţia Română a Băncilor şi instituţiile de credit, precum şi Convenţia-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită încheiată între A.N.A.F. şi instituţiile de credit, în temeiul prevederilor Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în vigoare până la încheierea unui nou protocol de colaborare şi a unei noi convenţii-cadru.Articolul 13(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Dispoziţiile prezentului ordin intră în vigoare la data abrogării Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.665/2020 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 200 din 12 martie 2020, cu modificările şi completările ulterioare.
  p. Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Sandu Costea
  Bucureşti, 3 mai 2022.Nr. 878.Anexa nr. 1
  Deschideți PROCEDURĂprivind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executareşi a procedurii de comunicare a acestora
  Anexa nr. 2Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Nr. ....../.... Instituţia de credit.......Nr. ...../.... ... .....CONVENŢIE-CADRUde aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silităÎntreAgenţia Naţională de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., cu sediul în localitatea ..............................., str. ................ nr. ...., sectorul ...., reprezentată prin doamna/domnul .............., în calitate de preşedinte,şiinstituţia de credit .................., denumită în continuare instituţie de credit, cu sediul în localitatea ......................, str. ...................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., ap. ...., sectorul/judeţul ................, telefon/fax ....................., număr de ordine în registrul comerţului .................., cod unic de înregistrare ..................., atribut fiscal RO, număr de înmatriculare în Registrul instituţiilor de credit .............., înregistrată cu nr. ....... în registrul de evidenţă a prelucrării datelor cu caracter personal, operator de date cu caracter personal ..............., reprezentată prin doamna/domnul .................................., în calitate de preşedinte,s-a încheiat prezenta Convenţie-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, denumită în continuare Convenţie-cadru.Părţile au convenit următoarele:Articolul 1Obiectul Convenţiei-cadruObiectul prezentei convenţii-cadru îl reprezintă aderarea instituţiei de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, aplicându-se prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.Articolul 2Obligaţiile părţilorÎn îndeplinirea obiectivului prezentei convenţii-cadru, părţile semnatare au obligaţia respectării prevederilor referitoare la protejarea secretului fiscal potrivit Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, la protejarea secretului bancar potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 227/2007, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi la protecţia datelor cu caracter personal conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), denumit în continuare RGPD.
  Articolul 3Obligaţiile instituţiei de credit semnatare3.1. Instituţia de credit semnatară se obligă să respecte prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.3.2. Instituţia de credit semnatară confirmă ora de începere a zilei bancare, la semnarea Convenţiei-cadru, ca fiind ora ....... . În sensul prezentei convenţii-cadru, prin zi bancară se înţelege orice zi, cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi a zilelor de sărbători legale.3.3. În cazul modificării orei de începere a zilei bancare, instituţia de credit semnatară va transmite A.N.A.F. o notificare prin care comunică schimbarea orei prevăzute la pct. 3.2, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de implementarea acesteia la nivelul instituţiei de credit.3.4. Cooperativele de credit afiliate împuternicesc casa centrală pentru semnarea în numele şi pe seama acestora a prezentei convenţii-cadru, precum şi pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, iar împuternicirea se anexează, în original, la prezenta convenţie-cadru. Cooperativele de credit afiliate sunt responsabile pentru îndeplinirea obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentei convenţii-cadru.3.5. În cazul organizaţiilor cooperatiste de credit, actele de executare silită se încarcă în spaţiul privat al A.N.A.F. (platforma e-Popriri) pentru casa centrală atât în nume propriu, cât şi pentru fiecare cooperativă de credit afiliată acesteia, iar primirea actelor de executare silită de către cooperativele de credit afiliate se realizează prin intermediul casei centrale. Data comunicării către cooperativele de credit afiliate se consideră a fi data comunicării către casa centrală potrivit pct. 3.2 sau 3.3, după caz.
  Articolul 4Obligaţiile Agenţiei Naţionale de Administrare FiscalăA.N.A.F. se obligă să ducă la îndeplinire prevederile Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora.Articolul 5Protecţia datelor cu caracter personal5.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ce constituie obiectul prezentei convenţii-cadru se realizează în conformitate cu prevederile RGPD şi cele ale legislaţiei naţionale aplicabile domeniului de referinţă.5.2. Datele cu caracter personal ce sunt prelucrate de către părţi în vederea îndeplinirii obiectului prezentei convenţii-cadru, menţionat la art. 1, sunt următoarele:a) numele, prenumele;b) adresa de domiciliu;
  c) codul numeric personal/numărul de identificare fiscală (NIF);d) cuantumul obligaţiilor fiscale.
  5.3. Datele cu caracter personal în cauză sunt prelucrate numai pentru realizarea obiectului prevăzut la art. 1, cu respectarea legislaţiei în vigoare, şi nu pot face obiectul diseminării către alte instituţii/persoane fizice/persoane juridice decât în condiţiile legii, cu acordul prealabil al părţilor.5.4. În situaţia în care persoana vizată îşi retrage consimţământul ce a stat la baza legalităţii prelucrării datelor cu caracter personal ce o privesc, părţile se informează reciproc pentru a dispune măsurile legale ce se impun.5.5. În conformitate cu prevederile RGPD, persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate beneficiază de următoarele drepturi: dreptul la informare, dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, precum şi dreptul de a depune plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.5.6. Dacă persoanele vizate au exercitat şi au obţinut de la una dintre părţi dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, dreptul la ştergerea datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, părţile se informează reciproc despre acest fapt.
  5.7. Părţile pun în aplicare măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru a garanta şi a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea se efectuează în conformitate cu normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern referitoare la protecţia datelor cu caracter personal.5.8. Orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea uneia dintre părţi şi are acces la datele cu caracter personal ce fac obiectul prezentei convenţii-cadru are obligaţia să păstreze confidenţialitatea acestor date şi nu le prelucrează decât la cererea părţilor, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii Europene sau dreptul intern o obligă să facă acest lucru.5.9. În situaţia în care părţile constată o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal se vor informa reciproc şi vor dispune măsurile prevăzute de normele de drept al Uniunii Europene sau de drept intern, în special cele privind informarea persoanei vizate şi notificarea Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.5.10. În scopul garantării prelucrării datelor cu caracter personal în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată, atât A.N.A.F., cât şi instituţia de credit asigură publicarea pe site-ul/portalul propriu a unei informări privind obiectul prezentei convenţii-cadru.
  Articolul 6Dispoziţii finale6.1.
  Părţile vor trata informaţiile pe care le dobândesc ca urmare a realizării atribuţiilor reciproce prevăzute în Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora ca fiind confidenţiale şi nu le vor dezvălui terţilor, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.
  6.2. Părţile se angajează ca orice impediment survenit în aplicarea prevederilor din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora să fie notificat în timp util celeilalte părţi, iar remedierea acestuia va fi făcută având la bază consultarea reciprocă şi dialogul constructiv.6.3. În cazul fuziunii, divizării sau dizolvării unor instituţii de credit, precum şi în alte situaţii de restructurare/reorganizare a acestora, instituţia de credit semnatară este obligată să informeze A.N.A.F. de îndată şi, după caz, să întreprindă demersurile necesare în vederea semnării unui act adiţional la prezenta convenţie-cadru de către instituţia de credit şi A.N.A.F.6.4. Prezenta convenţie-cadru intră în vigoare la data semnării acesteia de către părţi şi este valabilă pe o perioadă nedeterminată.6.5. Orice modificare sau completare ulterioară încheierii prezentei convenţii-cadru se va putea realiza cu acordul părţilor, prin act adiţional.
  Prezenta convenţie-cadru s-a semnat astăzi, ............, în ...... exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂPreşedinte,....................................
  INSTITUŢIA DE CREDIT.................................................Preşedinte, …..............................................
  Anexa nr. 3ANTET^1)Nr. ..... din ......................Către ......................................................................................^2)ADRESĂpentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă
  În baza prevederilor art. 230 alin. (5) şi art. 233 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, vă înştiinţăm că pentru poprirea înfiinţată asupra disponibilităţilor băneşti având numărul de evidenţă a plăţii .................., pentru codul de identificare fiscală ...............^3), ca urmare a neachitării obligaţiilor fiscale/bugetare datorate de către debitorul având codul de identificare fiscală .....................^4) se actualizează suma rămasă de recuperat în cuantum de ........... lei.Celelalte prevederi din Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, având numărul de evidenţă a plăţii ..................., rămân valabile.Prezenta înştiinţare privind actualizarea sumelor rămase de recuperat produce efecte din momentul primirii de către dumneavoastră a acesteia. În acest sens aveţi obligaţia să înregistraţi atât ziua, cât şi ora primirii prezentei adrese.Împotriva prezentului înscris se poate introduce contestaţie la instanţa judecătorească competentă, în termen de 15 zile de la comunicare sau luare la cunoştinţă, în conformitate cu prevederile art. 260 şi 261 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.Potrivit dispoziţiilor art. 9 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, când urmează să se ia măsuri de executare silită, audierea contribuabilului nu este obligatorie.Conducătorul organului de executareNumele şi prenumele .......................Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor)1. Denumire: Adresă pentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă2. Format: A4/t1 + A4/t13. Se utilizează în baza prevederilor art. 230 alin. (5) şi art. 233 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.4. Se întocmeşte electronic de către organul de executare.5. Circulă: electronic la instituţia de credit.6. Se arhivează electronic.^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.^2) Se va menţiona codul de identificare fiscală al instituţiei de credit.^3) Se va/vor menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, alte date de identificare ale debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, ale contribuabilului/plătitorului care le-a înfiinţat.^4) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, al debitorului care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate.
  Anexa nr. 4Instituţia de credit ................................^1)Nr. ......... din ........................
  Către: Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetareADRESĂprivind comunicarea motivelor pentru care nu au fost înregistrate măsurile dispuse prin documentele comunicate de A.N.A.F.În temeiul prevederilor pct. 2.5 teza a 2-a din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, vă transmitem anexat Lista debitorilor pentru care nu au fost înregistrate măsurile dispuse prin documentele comunicate^2) de A.N.A.F. pe platforma e-Popriri, împreună cu motivele aferente.Reprezentantul instituţiei de creditNumele şi prenumele ..........................Listadebitorilor pentru care nu fost înregistrate măsurile dispuse prin documentele comunicate^2) de A.N.A.F. pe platforma e-Popriri, împreună cu motivele aferente
  ID poprireNumărul de evidenţă a plăţii^3)Codul de identificare fiscală^4)Motivul neînregistrării^5)
  ^1) Se va menţiona codul de identificare fiscală al instituţiei de credit.^2) Se vor avea în vedere măsurile dispuse de organul fiscal pentru care instituţiile de credit trebuie să transmită motivele de neînfiinţare potrivit Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare.^3) Se va menţiona numărul de evidenţă a plăţii aferent adresei de înfiinţare a popririi.^4) Se va menţiona codul de identificare fiscală al beneficiarului, respectiv al debitorului pe numele căruia s-a înfiinţat poprirea.^5) Se va menţiona, după caz, unul dintre următoarele motive de neînregistrare (neînfiinţare), respectiv 1, 2, 3 sau 4, cu semnificaţia:1 - nu are cont deschis;
  2 - societate aflată în procedura insolvenţei;3 - contul a fost închis;4 - debitor decedat/radiat;5 - alte motive convenite de instituţiile de credit cu Punctul central.
  Anexa nr. 5
  Instituţia de credit ................................^1)Nr. ......... din .........................Către: Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetareADRESĂprivind comunicarea sumelor pe care le poate plăti instituţia de creditÎn temeiul prevederilor pct. 3.3 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, vă transmitem anexat lista debitorilor pentru care vă comunicăm sumele care pot fi plătite.Reprezentantul instituţiei de creditNumele şi prenumele ..........................Listadebitorilor pentru care vă comunicăm sumele care pot fi plătite
  ID poprireNumărul de evidenţă a plăţii^2)Codul de identificare fiscală^3)Data^4)Suma care poate fi plătită - lei -
  ^1) Se va menţiona codul de identificare fiscală al instituţiei de credit.^2) Se va menţiona numărul de evidenţă a plăţii aferent adresei de înfiinţare a popririi.^3) Se va menţiona codul de identificare fiscală al beneficiarului, respectiv al debitorului pe numele căruia s-a înfiinţat poprirea.^4) Se va menţiona în format ZZ.LL.AAAA.
  Anexa nr. 6ANTET^1)Nr. ......... din ..............................Către .................................................................................................^2)ORDONANŢARE DE PLATĂÎn temeiul prevederilor art. 236 alin. (20) şi (21) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu pct. 3.5 şi 3.6 din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 878/2022 privind stabilirea mijloacelor electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare şi a procedurii de comunicare a acestora, ca urmare a comunicării de către dumneavoastră a sumei ce poate fi plătită pentru poprirea bancară înfiinţată, cu numărul de evidenţă a plăţii ................, ID poprire ................, din contul debitorului .........................^3), vă rugăm să procedaţi la virarea sumei în cuantum de ......... lei.Sumele indisponibilizate se vor vira în contul IBAN RO08TREZ999506702XXXXXXX, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, codul de identificare fiscală ......................^4), utilizând numărul de evidenţă a plăţii ..................…Conducătorul organului de executareNumele şi prenumele ..........................Document care conţine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679^1) Se vor trece sigla, conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului fiscal central emitent al prezentului act.^2) Se va menţiona codul de identificare fiscală al instituţiei de credit.
  ^3) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz, ale contribuabilului/plătitorului care le-a înfiinţat.^4) Se va menţiona codul de identificare fiscală al debitorului care înregistrează obligaţii fiscale/bugetare restante, respectiv: persoane fizice, persoane juridice, sedii secundare sau orice altă entitate.1. Denumire: Ordonanţare de plată2. Format: A4/t1 + A4/t13. Se utilizează în baza prevederilor art. 236 alin. (20) şi (21) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.4. Se întocmeşte electronic de către organul de executare.5. Circulă electronic la instituţia de credit.6. Se arhivează electronic.
  Anexa nr. 7ANTET^1)Nr. ... din ..........Către .......................................................................................................^2)REFERATprivind nevirarea de către instituţia de credit a sumei cuprinse în ordonanţarea de platăAvând în vedere faptul că instituţia de credit ........................, căreia i s-a comunicat Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, având numărul de evidenţă a plăţii ................, pentru debitorul ...........................^3), cod de identificare fiscală .........................^4), nu a virat sau a virat cu întârziere, după caz, suma cuprinsă în ordonanţarea de plată transmisă acesteia în fişierul încărcat pe platforma e-Popriri cu nr. ......... din data ................, vă rugăm să procedaţi la analizarea cauzelor care au condus la nevirarea sumelor şi luarea măsurilor conform prevederilor legale în vigoare, respectiv:[ ] - atragerea răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta a virat suma de ............. lei din suma confirmată ce poate fi plătită, de ......... lei, pentru care s-a emis ordonanţare de plată;[ ] - atragerea răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta nu a virat suma confirmată ce poate fi plătită, de ............... lei, pentru care s-a emis ordonanţare de plată;[ ] - sancţionarea instituţiei de credit conform art. 336 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, întrucât aceasta a virat cu întârziere suma de ............. lei din suma confirmată ce poate fi plătită, pentru care s-a emis ordonanţare de plată.Conducătorul organului de executareNumele şi prenumele ...............
  ^1) Se vor trece sigla conform Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, denumirea şi adresa organului de executare emitent al prezentului act.^2) Se va menţiona denumirea organului fiscal competent care administrează creanţele fiscale ale debitorului.^3) Se vor menţiona numele şi prenumele/denumirea debitorului. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona contribuabilul/plătitorul care le-a înfiinţat.^4) Se va menţiona codul numeric personal, numărul de identificare fiscală, codul de înregistrare fiscală sau codul unic de înregistrare, după caz.