Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (30.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 3 mai 2022de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă către instituţiile de credit a actelor de executare silită, precum şi condiţiile în care aceasta se realizează
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 466 din 10 mai 2022Data intrării în vigoare 11-05-2022  Conținută de ORDINUL nr. 878 din 3 mai 2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 466 din 10 mai 2022.
  Capitolul I Dispoziţii generale1.1.
  Pentru stingerea creanţelor fiscale, precum şi a creanţelor bugetare individualizate în titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale centrale de către alte instituţii sau autorităţi publice, după expirarea termenelor prevăzute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală, debitorii titulari de conturi bancare pot fi urmăriţi prin înfiinţarea popririi asupra disponibilităţilor băneşti existente în acestea.
  1.2. În sensul prezentei proceduri, termenii de mai jos au următoarele semnificaţii:a) e-Popriri - sistemul informatic utilizat de Punctul central, prin care se realizează gestionarea informaţiilor cuprinse în actele de executare silită comunicate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sistem creat de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, denumit în continuare C.N.I.F.;b) Punctul central - organul de executare silită stabilit prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, denumită în continuare A.N.A.F., potrivit art. 220 alin. (2^1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, prin intermediul căruia se realizează procesele electronice masive;c) acte de executare silită - actele ce se emit în cadrul procedurii de executare silită prin poprire;d) număr de evidenţă a plăţii - numărul unic de identificare al actului prin care s-a înfiinţat poprirea, respectiv al adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti;e) sumă poprire - cuantumul obligaţiilor pentru care s-a înfiinţat poprirea;f) suma rămasă de recuperat - cuantumul obligaţiilor pentru care subzistă adresa de înfiinţare a popririi, ca urmare a actualizării cu stingerile efectuate de organele fiscale competente, inclusiv cu viramentele făcute de instituţiile de credit;
  g) suma ce poate fi plătită de instituţia de credit - suma confirmată de instituţia de credit ce poate fi plătită din conturile deschise de debitori;h) ordonanţare de plată - mesajul transmis instituţiilor de credit, prin care se solicită virarea sumelor ce pot fi plătite de către acestea;i) statusul - starea în care se află adresa de înfiinţare a popririi, inclusiv suma individualizată în aceasta, respectiv:i1) transformare - starea de trecere de la măsură asigurătorie la măsură executorie;i2) înfiinţare - starea iniţială a actului de executare silită;i3) suspendare totală sau parţială - starea generată de suspendarea executării silite, în condiţiile legii, totală (pentru întreaga sumă rămasă de recuperat) sau parţială (pentru o parte din suma rămasă de recuperat);i4) continuare - starea de reluare a popririi executorii ca urmare a încetării suspendării executării silite;
  i5) ridicare - starea de încetare a executării silite, în condiţiile prevăzute la art. 234 din Codul de procedură fiscală;i6) actualizare sume - starea prin care se actualizează sumele rămase de recuperat din adresa de înfiinţare a popririi;
  j) mesajul - fişierul prin care se individualizează acţiunea ce se realizează de către Punctul central, instituţiile de credit sau organul fiscal competent, în funcţie de tipul acesteia;k) instituţia de credit - orice instituţie la care debitorul are deschise conturi;l) platforma e-Popriri - spaţiul privat de pe portalul A.N.A.F., pus la dispoziţia instituţiilor de credit, prin intermediul căruia sunt comunicate actele de executare silită prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.1.3. Zilnic, organele fiscale centrale prevăzute la art. 30,33 şi 35 din Codul de procedură fiscală, denumite în continuare organe fiscale competente, transmit electronic adresele de înfiinţare a popririi către Unitatea de Imprimare Rapidă, denumită în continuare U.I.R., în vederea procesării acestora.1.4. După procesarea şi validarea de către U.I.R. a informaţiilor cuprinse în adresele de înfiinţare a popririi, sistemul informatic e-Popriri preia şi prelucrează aceste informaţii şi le comunică instituţiilor de credit prin intermediul platformei ePopriri.
  1.5. Operaţiunile ce se realizează în legătură cu actele de executare sunt gestionate în funcţie de numărul de evidenţă a plăţii.1.6. Organul fiscal competent poate accesa, în orice moment, informaţiile existente în sistemul informatic e-Popriri, astfel încât să fie analizate în contextul respectării prevederilor legale de către instituţiile de credit, cum ar fi atragerea răspunderii solidare sau sancţionarea acestora, după caz.1.7. Schimbul de mesaje cu instituţiile de credit se realizează prin intermediul platformei e-Popriri.
  Capitolul II Generarea, comunicarea adreselor de înfiinţare a popririi şi indisponibilizarea sumelor existente în conturile bancare2.1. Pentru comunicarea adreselor de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, organul fiscal competent va proceda la generarea acestora din aplicaţiile informatice existente, pentru creanţele gestionate în aceste sisteme şi pentru fiecare instituţie de credit, unde debitorul are deschise conturi. În acest sens, organele fiscale competente vor transmite datele cuprinse în acestea către U.I.R., urmând procedura existentă privind transmiterea documentelor pentru tipărire/spaţiul privat virtual.
  2.2. U.I.R. procesează şi validează informaţiile cuprinse în adresele de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti.2.3. Sistemul informatic e-Popriri preia şi prelucrează de la U.I.R. adresele de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti şi le încarcă pe platforma e-Popriri, pentru fiecare instituţie de credit, până la ora 24.00. Acestea se consideră a fi comunicate în prima zi bancară următoare zilei încărcării acestora, la ora de începere a zilei bancare.2.4. Adresele de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti se încarcă pe platforma e-Popriri, astfel încât acestea să fie puse la dispoziţie instituţiilor de credit în vederea descărcării fişierelor prin care se comunică actele de executare silită.2.5. Informaţiile privind data şi ora comunicării adreselor de înfiinţare a popririi prevăzute la pct. 2.3 se actualizează automat în sistemul informatic e-Popriri. În situaţia în care poprirea nu a fost înfiinţată de către instituţia de credit, ca urmare a primirii adresei de înfiinţare a popririi, această informaţie, împreună cu motivul ce a stat la baza neînfiinţării, se preia în sistemul informatic e-Popriri, pe baza schimbului de mesaje cu instituţiile de credit, respectiv la termenul prevăzut la pct. 3.2. Mesajul transmis de instituţia de credit va cuprinde următoarele informaţii:a) numărul de evidenţă a plăţii aferent adresei de înfiinţare a popririi;b) codul de identificare fiscală al beneficiarului, respectiv al debitorului pe numele căruia s-a înfiinţat poprirea. În cazul sediilor secundare înregistrate fiscal, potrivit legii, se va menţiona codul de identificare fiscală al acestora;c) motivele de neînfiinţare, care pot fi:c1) nu are cont deschis;
  c2) societate aflată în procedura insolvenţei;c3) contul a fost închis;c4) debitor decedat/radiat;c5) alte motive convenite de instituţiile de credit cu Punctul central.
  2.6. În situaţia în care, ulterior înfiinţării popririi asupra disponibilităţilor băneşti, organul fiscal competent constată existenţa unui cont nou deschis de debitori la alte instituţii de credit decât cele la care au fost deja comunicate adrese de înfiinţare a popririi, acesta comunică către U.I.R. adresele de înfiinţare a popririi noi care cuprind soldul creanţelor din adresele de înfiinţare a popririi deja comunicate celorlalte instituţii de credit. Prevederile pct. 2.1-2.5 se aplică în mod corespunzător.
  2.7. Organul fiscal competent poate accesa, în orice moment, informaţiile existente în sistemul informatic e-Popriri, astfel încât să verifice starea adresei de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor băneşti, inclusiv informaţiile despre sumele ce fac obiectul acestora, în vederea actualizării, în aplicaţiile informatice prin care se gestionează creanţele, a informaţiilor privind înfiinţarea/neînfiinţarea adreselor de înfiinţare a popririi.2.8. Pentru comunicarea adresei de înfiinţare a popririi, ca urmare a transformării popririi asigurătorii în poprire executorie, prevederile prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.
  Capitolul III Procedura de analiză a sumelor indisponibilizate prin popririle înfiinţate3.1. Prevederile prezentului capitol se aplică pentru analiza sumelor indisponibilizate prin popririle înfiinţate, în funcţie de suma pentru care s-a înfiinţat poprirea asupra conturilor deschise de debitori.3.2. După primirea adresei de înfiinţare a popririi, precum şi ori de câte ori sunt încasate sume în conturile deschise de debitori, instituţiile de credit transmit un mesaj în format .pdf cu .xml ataşat, semnat electronic, cu sumele pe care le pot plăti ca urmare a înfiinţării popririi. Aceste informaţii se transmit într-un singur fişier, astfel:a) până la ora 17.00 a următoarei zile bancare celei în care a fost comunicată adresa de înfiinţare a popririi;b) până la ora 17.00 a următoarei zile bancare celei în care au fost încasate sume în conturile deschise de debitori.3.3. Mesajul transmis de instituţiile de credit cu sumele pe care le pot plăti trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii:a) numărul de evidenţă a plăţii aferent adresei de înfiinţare a popririi;b) codul de identificare fiscală al beneficiarului, respectiv al debitorului pe numele căruia s-a înfiinţat poprirea;c) suma pe care o poate plăti;d) orice alte informaţii relevante pentru identificarea sumelor care pot fi plătite de instituţiile de credit.3.4. Din momentul transmiterii de către instituţiile de credit a mesajului cu informaţiile privind suma ce poate fi plătită, acestea nu procedează la decontarea documentelor de plată primite, respectiv la debitarea conturilor debitorilor, şi nu acceptă alte plăţi din conturile acestora până la realizarea plăţii efective. Plata sumelor prevăzute la art. 236 alin. (14) din Codul de procedură fiscală poate fi realizată până la data la care instituţiile de credit transmit informaţiile privind suma disponibilă de plată.
  3.5. După expirarea termenului prevăzut la pct. 3.2, sumele ce pot fi plătite, confirmate de către instituţiile de credit, se sortează automat, în sistemul informatic e-Popriri, în ordinea descrescătoare a valorii lor. Pe baza analizei sumelor ce pot fi plătite, zilnic, până la ora 24.00, se încarcă pe platforma ePopriri mesajele referitoare la ordonanţările de plată, pentru virarea sumelor ce trebuie plătite de instituţiile de credit.3.6. Analiza sumelor confirmate de către instituţiile de credit ce pot fi plătite şi pentru care ordonanţările de plată se transmit până la ora prevăzută la pct. 3.5 se realizează astfel:3.6.1. În cazul în care există o instituţie de credit care a confirmat o sumă ce poate fi plătită, la nivelul celei rămase de recuperat din poprirea înfiinţată, se transmite automat ordonanţarea de plată către această instituţie de credit.3.6.2. În situaţia în care cuantumul sumelor ce pot fi plătite, transmise de către instituţiile de credit, nu acoperă în integralitate suma rămasă de recuperat, se transmite ordonanţarea de plată fiecărei instituţii de credit pentru a vira sumele confirmate în conturile indicate în adresa de înfiinţare a popririi.3.6.3. În situaţia în care cuantumul sumelor ce pot fi plătite este mai mare decât suma rămasă de recuperat, se transmite ordonanţarea de plată, în limita sumei rămase de recuperat din poprirea înfiinţată, pentru a fi virată în contul indicat în adresa de înfiinţare a popririi. Dacă ultima valoare a sumei ce poate fi plătită este mai mare decât diferenţa rămasă de recuperat, se transmite ordonanţarea de plată către instituţia de credit ce a confirmat suma respectivă, prin care se solicită virarea în contul indicat în adresa de înfiinţare a popririi în limita acestei diferenţe de sumă, şi nu în limita sumei ce a fost confirmată că poate fi plătită de către aceasta.3.7. În cazul în care debitorul nu are în conturile bancare sume ce pot fi plătite de către instituţiile de credit, poprirea rămâne înfiinţată, urmând ca în situaţia în care pe viitor vor exista astfel de sume, să se aplice în mod corespunzător prevederile pct. 3.1-3.6.3.8. La deschiderea programului de lucru al instituţiilor de credit, acestea descarcă fişierele cuprinzând mesajele privind ordonanţările de plată şi, în aceeaşi zi, virează sumele de plată în contul indicat în adresa de înfiinţare a popririi. Informaţiile ce trebuie completate de instituţiile de credit în documentele de plată, la rubricile destinate beneficiarului, sunt următoarele:a)
  în rubrica „Beneficiar“ se înscrie denumirea debitorului pe numele căruia se vor vira sumele de bani pentru care s-a înfiinţat poprirea;
  b) în rubrica „Cod de identificare fiscală“ se înscrie codul de identificare fiscală al debitorului pe numele căruia se vor vira sumele de bani pentru care s-a înfiinţat poprirea;c) în rubrica „Cod IBAN beneficiar“ se înscrie codul IBAN RO08TREZ999506702XXXXXXX;d) în rubrica „La“ se înscrie „Trezoreria Operativă Centrală“;e) în rubrica „Nr. de evidenţă a plăţii“ se completează numărul de evidenţă a plăţii potrivit adresei de înfiinţare a popririi.
  3.9. În situaţia în care în ziua descărcării fişierelor cu ordonanţările de plată instituţiile de credit cărora le-au fost transmise ordonanţări de plată nu au virat sau au virat parţial sumele cuprinse în acestea, sumele rămase de recuperat se actualizează, în mod corespunzător, în sistemul informatic ePopriri cu cele virate. Instituţiile de credit retransmit suma ce poate fi plătită, actualizată cu noile disponibilităţi băneşti, după caz.3.10.
  În cazul prevăzut la pct. 3.9, suma confirmată că va fi plătită de instituţia de credit şi nevirată de aceasta se anulează automat, urmând să se reia sortarea sumelor rămase din confirmările instituţiilor de credit, precum şi a celor noi confirmate, după caz.
  3.11. Pentru situaţia prevăzută la pct. 3.9 sau în cazul virării cu întârziere de către instituţia de credit a sumei cuprinse în ordonanţarea de plată, Punctul central transmite organului fiscal competent un referat privind nevirarea de către instituţia de credit a sumei cuprinse în ordonanţarea de plată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la ordin, şi solicită acestuia analizarea cauzelor care au condus la nevirarea sumelor şi luarea măsurilor conform prevederilor legale în vigoare.3.12. Pe baza referatului prevăzut la pct. 3.11, organul fiscal competent procedează astfel:a) în cazul în care instituţia de credit nu virează suma confirmată ce poate fi plătită, pentru care s-a emis ordonanţare de plată, iar suma pentru care s-a înfiinţat poprirea este nestinsă în evidenţa fiscală, analizează posibilitatea atragerii răspunderii solidare a acesteia în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, în limita sumei rămase nestinsă;b) în cazul în care instituţia de credit virează parţial suma confirmată ce poate fi plătită, pentru care s-a emis ordonanţare de plată, iar suma pentru care s-a înfiinţat poprirea este nestinsă în evidenţa fiscală, analizează posibilitatea atragerii răspunderii solidare în conformitate cu prevederile art. 25 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură fiscală, în limita sumei rămase nestinsă;c) în cazul în care instituţia de credit virează cu întârziere suma confirmată ce poate fi plătită, pentru care s-a emis ordonanţare de plată, analizează posibilitatea sancţionării acesteia în conformitate cu prevederile art. 336 alin. (2) lit. d) din Codul de procedură fiscală. În acest caz, organul fiscal competent solicită instituţiei de credit motivele care au condus la virarea cu întârziere a sumelor, pentru care va solicita punctul de vedere şi eventuale documente doveditoare de la instituţia de credit în cauză.3.13. Prin excepţie de la pct. 3.12 lit. b), nu se atrage răspunderea solidară în cazul sumelor indisponibilizate în conturile în valută, pentru care sunt diferenţe de curs valutar de la ziua transmiterii soldului ce poate fi plătit, faţă de cel din ziua efectuării viramentului. În cazul în care după efectuarea viramentului instituţiile de credit constată că mai rămân sume indisponibilizate în conturile în valută, iar suma rămasă de recuperat din poprirea înfiinţată nu este acoperită, acestea vor comunica în ziua efectuării viramentului suma ce poate fi plătită, rămasă în contul în valută ca urmare a efectuării conversiei.
  Capitolul IV Validarea şi înregistrarea plăţilor virate în contul deschis special la nivelul Trezoreriei Operative Centrale4.1. Sumele ce fac obiectul actelor de executare silită se virează de instituţiile de credit în contul 50.67.02 reprezentând „Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţi) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor“, deschis la Trezoreria Operativă Centrală, cod IBAN RO08TREZ999506702XXXXXXX. La efectuarea plăţilor în contul 50.67.02, instituţiile de credit vor completa în documente la plată numărul de evidenţă a plăţii şi celelalte informaţii prevăzute la pct. 3.8. Organizaţiile cooperatiste de credit vor completa în rubrica „Cod de identificare fiscală plătitor“ codul de identificare fiscală al cooperativei de credit.4.2. Trezoreria Operativă Centrală validează automat, prin intermediul programului pus la dispoziţia acesteia de Centrul Naţional pentru Informaţii Financiare, viramentele efectuate de instituţiile de credit în contul prevăzut la pct. 4.1, în funcţie de numărul de evidenţă a plăţii şi corespondenţa acestuia cu codul de identificare fiscală al beneficiarului, identificate în sistemul informatic e-Popriri. Pentru viramentele efectuate de organizaţiile cooperatiste de credit se validează şi codul de identificare fiscală al plătitorului. În cazul în care suma rămasă de recuperat este „zero“ lei, în aplicaţia informatică e-Popriri, viramentul efectuat de instituţia de credit nu se validează.4.3. În cazul în care viramentele nu sunt validate la nivelul Trezoreriei Operative Centrale, acestea se returnează în contul bancar din care au fost virate, în următoarea zi lucrătoare înregistrării în contabilitate a viramentelor.4.4. Sumele validate de Trezoreria Operativă Centrală sunt supuse în aceeaşi zi procesului de distribuire către contul 50.67.02 „Disponibil din sume încasate din înfiinţarea popririi (bancă/terţi) asupra sumelor ce se cuvin debitorilor“ codificat cu codul de identificare fiscală al debitorului deschis la unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent care administrează creanţele fiscale ale acestuia. Sumele distribuite de Trezoreria Operativă Centrală sunt înregistrate în contabilitatea unităţilor Trezoreriei Statului în următoarea zi lucrătoare, iar fişierul cu încasările se transmite organului fiscal competent în aceeaşi zi. În cazul în care organul fiscal competent constată că a recepţionat viramente transmise de către unităţile Trezoreriei Statului pentru contribuabili care nu se află în administrarea sa, acesta dispune, în următoarea zi lucrătoare, unităţii Trezoreriei Statului transferul sumelor către unitatea Trezoreriei Statului la care este arondat organul fiscal competent care administrează creanţele fiscale ale debitorului.4.5. Odată cu procesul de distribuire, Trezoreria Operativă Centrală transmite sistemului informatic e-Popriri informaţiile din documentele de plată, respectiv:a) codul de identificare fiscală al beneficiarului;
  b) suma înscrisă în documentul de plată;c) numărul documentului de plată;d) data documentului de plată;e) numărul de evidenţă a plăţii;f) codul SWIFT/BIC al instituţiei de credit;g) data extrasului, respectiv ziua în care s-a înregistrat plata;h) data plăţii;
  i) codul de identificare fiscală al plătitorului;j) explicaţiile menţionate în documentul de plată.
  4.6. Pe baza informaţiilor prevăzute la pct. 4.5, cu suma înscrisă în documentul de plată se actualizează automat, în sistemul informatic e-Popriri, suma rămasă de recuperat.
  Capitolul V Suspendarea şi reluarea executării silite prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti5.1. În cazul în care executarea silită se suspendă sau, după caz, se continuă, potrivit legii, organul fiscal competent transmite către sistemul informatic e-Popriri informaţia despre această stare, actualizându-se statusul popririi.5.2.
  După actualizarea informaţiilor conform pct. 5.1 şi, după caz, pct. 6.2, Punctul central emite, prin sistemul informatic ePopriri, adresa de suspendare, temporară, totală sau parţială a indisponibilizării conturilor sau adresa privind continuarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti, pentru poprirea înfiinţată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, după caz, şi o încarcă pe platforma ePopriri, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 2.3-2.5 şi 2.7. Prin excepţie de la prevederile pct. 2.5, instituţia de credit nu transmite mesajul privind motivul neînfiinţării, acesta urmând să se actualizeze automat, săptămânal, de sistemul informatic e-Popriri prin preluarea informaţiilor existente în bazele de date deţinute sau la care are acces Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
  5.3. În cazul suspendării executării silite, sumele existente la momentul comunicării adresei prevăzute la pct. 5.2 rămân indisponibilizate în conturile deschise la instituţiile de credit. Până la momentul la care instituţiile de credit transmit informaţiile privind suma disponibilă de plată, debitorul poate dispune de sumele indisponibilizate conform prevederilor art. 233 alin. (5) din Codul de procedură fiscală.5.4. În cazul în care pe perioada suspendării executării silite prin poprire se sting în totalitate creanţele pentru care s-a înfiinţat poprirea sau adresa de înfiinţare a popririi nu mai subzistă, se aplică în mod corespunzător prevederile cap. VII.5.5. În cazul continuării măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti, comunicarea către instituţia de credit a adresei prevăzute la pct. 5.2 are ca efect virarea de către aceasta a sumelor indisponibilizate şi/sau continuarea indisponibilizării sumelor viitoare, în limita sumelor individualizate în această adresă. Prevederile cap. III, VI şi VII, după caz, se aplică în mod corespunzător.
  Capitolul VI Actualizarea sumelor rămase de recuperat ca urmare a stingerilor efectuate la nivelul organului fiscal competent6.1. În fiecare zi până la ora 11.00, sistemul informatic ePopriri preia de la organele fiscale competente informaţiile privind sumele rămase de recuperat din popririle înfiinţate, respectiv:a) numărul de evidenţă a plăţii;b) codul de identificare fiscală al beneficiarului;c) suma rămasă de recuperat.6.2. Pe baza informaţiilor prevăzute la pct. 6.1 se actualizează automat, în sistemul informatic e-Popriri, suma rămasă de recuperat, caz în care se preia cea mai mică valoare dintre suma rămasă de recuperat existentă în sistemul informatic e-Popriri la momentul actualizării şi suma rămasă de recuperat la nivelul organului fiscal.6.3. După actualizarea sumelor efectuată conform pct. 4.6 şi 6.2, se transmite adresa pentru înştiinţarea instituţiilor de credit privind sumele rămase de recuperat, ca urmare a stingerilor efectuate, din popririle înfiinţate prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, instituţiilor de credit cărora li s-au comunicat adresele de înfiinţare a popririi, indiferent dacă acestea au încheiat sau nu cu A.N.A.F. convenţia-cadru prevăzută în anexa nr. 2 la ordin. Prevederile pct. 2.3-2.5 se aplică în mod corespunzător. Prin excepţie de la prevederile pct. 2.5, instituţia de credit nu transmite mesajul privind motivul neînfiinţării, acesta urmând să se actualizeze automat, săptămânal, de sistemul informatic e-Popriri prin preluarea informaţiilor existente în bazele de date deţinute sau la care are acces Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.6.4. Prin excepţie de la pct. 6.3, în cazul în care suma rămasă de recuperat, ca urmare a actualizării efectuate potrivit pct. 6.2, este „zero“ lei, se ridică poprirea, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 7.2.Capitolul VII Ridicarea măsurilor de executare silită prin poprire asupra disponibilităţilor băneşti
  7.1. În situaţia în care poprirea înfiinţată nu mai subzistă ca urmare a încetării executării silite din oricare dintre motivele prevăzute de lege, cu excepţia cazului în care s-au stins în totalitate sumele ce au stat la baza înfiinţării popririi, organul fiscal competent transmite către sistemul informatic e-Popriri statusul adresei de înfiinţare a popririi, respectiv „ridicare“.7.2. În baza informaţiilor prevăzute la pct. 7.1, precum şi în cazul în care în urma actualizării sumei rămase de recuperat potrivit pct. 4.6 aceasta este „zero“ lei, Punctul central emite, prin sistemul informatic e-Popriri, decizia de ridicare a măsurilor de executare silită asupra disponibilităţilor băneşti, pentru poprirea înfiinţată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, şi o încarcă pe platforma e-Popriri, aplicându-se în mod corespunzător prevederile pct. 2.3-2.5 şi 2.7. Prin excepţie de la prevederile pct. 2.5, instituţia de credit nu transmite mesajul privind motivul neînfiinţării, acesta urmând să se actualizeze automat, săptămânal, de sistemul informatic e-Popriri prin preluarea informaţiilor existente în bazele de date deţinute sau la care are acces Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.
  Capitolul VIII Dispoziţii finale8.1. Înregistrarea documentelor emise de către Punctul central se realizează în mod automat prin sistemul informatic ePopriri, prin păstrarea numărului de înregistrare al adresei de înfiinţare a popririi şi menţionarea datei la care a fost încărcat actul de executare silită emis de acesta, pe platforma e-Popriri.8.2. În situaţia în care platforma e-Popriri nu este funcţională, comunicarea actelor de executare silită, precum şi schimbul de mesaje cu instituţiile de credit se realizează prin calea alternativă pusă la dispoziţie privind schimbul masiv de date.8.3. În cazul în care în procesul de stingere a creanţelor ce au făcut obiectul înfiinţării popririlor potrivit prevederilor prezentei proceduri au intervenit erori materiale în viramentele efectuate de către instituţiile de credit, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 164 din Codul de procedură fiscală.8.4.
  Până la data semnării Convenţiei-cadru de aderare a instituţiilor de credit la mecanismul de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă a actelor de executare silită, instituţiile de credit aplică prevederile prezentei proceduri, cu excepţia dispoziţiilor cap. III.
  8.5. Instituţiile de credit au obligaţia să plătească sumele indisponibilizate în contul indicat de organul de executare silită, în ordinea vechimii primirii adreselor de înfiinţare a popririi.8.6. Actele de executare silită şi mesajele reprezentând fişierele prin care se individualizează acţiunea ce se realizează de către Punctul central, instituţiile de credit sau organul fiscal competent se arhivează automat în Arhiva electronică centrală pe o perioadă de 5 ani de la încetarea executării silite.8.7. În situaţia în care informaţiile cu privire la viramentele efectuate de către instituţiile de credit în contul deschis la Trezoreria Operativă Centrală nu pot fi transmise în aplicaţia e-Popriri, până la ora 20.00 a fiecărei zile, pentru a putea fi procesate în vederea comunicării ordonanţărilor de plată, ca urmare a nefuncţionării sistemului, acestea se vor comunica în ziua lucrătoare imediat următoare.8.8. Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor preluate şi prelucrate în sistemul informatic e-Popriri, în vederea comunicării actelor de executare potrivit prevederilor prezentei proceduri, aparţine exclusiv organelor de executare de la nivel teritorial.
  -----