Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.08.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.984/1.070/2021pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 "Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate"
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ Nr. 1.984 din 15 decembrie 2021
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 1.070 din 10 decembrie 2021
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021Data intrării în vigoare 20-12-2021

  Având în vedere dispoziţiile art. 153 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor comunicat prin Adresa nr. 742.285 din data de 18.11.2021,în temeiul prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 342 alin. (1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa nr. 1 la prezentul ordin.
  Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“, prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.Articolul 3Formularul prevăzut la art. 2 se completează şi se depune conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.Articolul 4În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal reprezintă trimiteri la Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularului menţionat la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 4 la prezentul ordin.Articolul 6Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 7La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 3.697/727/2016 pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 603 „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 26 ianuarie 2017.Articolul 8
  Direcţiile de specialitate şi structurile subordonate din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, direcţiile de specialitate din cadrul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, precum şi casele de asigurări de sănătate care funcţionează în subordinea Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 9Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Adela CojanAnexa nr. 1 Deschideți PROCEDURAde exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizicecare nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate
  Anexa nr. 2*)*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
  Anexa nr. 3INSTRUCŢIUNI DE COMPLETAREa formularului „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“1. Depunerea declaraţieiDeclaraţia se depune la organul fiscal competent de către persoanele care obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, şi care deţin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţiei Elveţiene şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României.Declaraţia se depune de persoana în cauză sau de către împuternicitul acesteia ca urmare a îndeplinirii condiţiilor legale în vederea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate şi face dovada acestui fapt.Declaraţia se completează în două exemplare; originalul se depune la organul fiscal competent, iar copia se păstrează de către contribuabil sau de către împuternicitul acestuia. Declaraţia se poate completa şi depune şi prin mijloace electronice, potrivit legii.Declaraţia se depune, după caz:a) pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul persoanei de a solicita exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.Data depunerii declaraţiei este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poştă, după caz;b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.Data depunerii declaraţiei este data înregistrării pe pagina de internet a organului fiscal, astfel cum rezultă din mesajul electronic de confirmare transmis ca urmare a primirii declaraţiei, potrivit art. 103 din Codul de procedură fiscală.
  2. Organul fiscal competentPrin organ fiscal competent se înţelege organul fiscal la care persoana are obligaţia să declare veniturile realizate, potrivit legii.3. Completarea declaraţieiDeclaraţia se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, înscriind corect, complet şi cu bună-credinţă informaţiile prevăzute de formular.Declaraţia în format hârtie se semnează de către contribuabil sau de către împuternicit.I. DATE DE IDENTIFICARE A CONTRIBUABILULUICod de identificare fiscală - se înscrie codul numeric personal sau numărul de identificare fiscală, atribuit de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu ocazia înregistrării fiscale, după caz.În cazul în care declaraţia este completată de către împuternicit, se va înscrie codul numeric personal/numărul de identificare fiscală al contribuabilului pe care îl reprezintă.Adresa - se înscrie adresa unde îşi are domiciliul sau adresa unde locuieşte efectiv contribuabilul, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, conform legii.În cazul persoanelor fizice nerezidente, care nu au domiciliul fiscal în România, se înscrie adresa acestora din străinătate.Banca, cont bancar (IBAN) - se înscriu denumirea băncii şi codul IBAN al contului bancar al contribuabilului.
  II. DATE DE IDENTIFICARE A ÎMPUTERNICITULUISe completează cu datele de identificare a împuternicitului numai în cazul în care declaraţia se depune de către împuternicitul desemnat de contribuabil, potrivit dispoziţiilor art. 18 din Codul de procedură fiscală.Cod de identificare fiscală - se înscrie codul de identificare fiscală a împuternicitului.Adresa - se înscrie adresa domiciliului fiscal al împuternicitului, conform legii.Nr./dată act împuternicire - se înscriu numărul şi data cu care împuternicitul a înregistrat actul de împuternicire, în formă autentică şi în condiţiile prevăzute de lege, la organul fiscal.III. DATE PRIVIND EXCEPTAREA DE LA PLATA CONTRIBUŢIEI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATESe bifează căsuţa corespunzătoare categoriei de contribuabil exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, potrivit prevederilor art. 153 alin. (1) şi (2) din Codul fiscal.Se completează cu denumirea documentelor justificative pe care contribuabilul le anexează la declaraţie.Documentele justificative care atestă că persoana nu are calitatea de contribuabil la sistemul naţional de asigurări sociale de sănătate şi nu datorează contribuţie de asigurări sociale de sănătate pot fi:a) Documentul portabil A1, care dovedeşte menţinerea titularului la sistemul de securitate socială al statului de care aparţine instituţia emitentă, în situaţia persoanelor aflate sub incidenţa regulamentelor europene de coordonare a sistemelor de securitate socială;b) TR/R1 - Formular privind legislaţia aplicabilă;c) PM/RO101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă;
  d) MD/RO101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă;e) E104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă sau echivalentul în documente electronice structurate S041 - Răspuns la cererea pentru confirmarea perioadelor - tip de risc asigurat: boală şi maternitate;f) TR/R2 - Totalizarea perioadelor de asigurare pentru persoanele îndreptăţite la prestaţii în caz de boală şi maternitate;g) QUE/ROU 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare în România sau de reşedinţă în Québec;h) SRB/RO 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare.
  Documentele în format hârtie se prezintă în copie şi original. Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul“, iar originalul se restituie contribuabilului.În situaţia depunerii declaraţiei prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată.În situaţia depunerii declaraţiei prin mijloace electronice, documentele justificative se vor anexa în copie, în format electronic.
  Anexa nr. 4Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a formularuluiDenumire: „Declaraţie pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“ (603)1. Format: A4/t22. Caracteristici de tipărire:– se tipăreşte pe ambele feţe;– se poate utiliza şi echipament informatic pentru editare şi completare.
  3. Se difuzează gratuit.4. Se utilizează în vederea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate în România.5. Se întocmeşte de contribuabil sau de împuternicitul acestuia, după caz.6. Circulă:– în format electronic, la organul fiscal competent; sau– în format hârtie, în două exemplare, semnat potrivit legii: un exemplar la contribuabil şi un exemplar la organul fiscal central competent.7. Se arhivează la dosarul contribuabilului.


  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!