Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.05.2022), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 15 decembrie 2021de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1205 din 20 decembrie 2021Data intrării în vigoare 20-12-2021


  Aprobată prin ORDINUL nr. 1.984/1.070/2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1205 din 20 decembrie 2021.
  1. Prezenta procedură se utilizează pentru aplicarea prevederilor privind exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de sănătate, respectiv care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi care obţin venituri pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.
  2. În sensul prezentei proceduri, organul fiscal competent este organul fiscal la care persoana fizică are obligaţia să declare veniturile realizate pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii.3. Procedura de exceptare a contribuţiilor sociale obligatorii se efectuează de către compartimentul cu atribuţii în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale din cadrul organului fiscal competent potrivit legii, denumit în continuare compartiment de specialitate.4. Persoanele fizice care deţin o asigurare pentru boală şi maternitate în sistemul de securitate socială din alt stat membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sau în statele cu care România are încheiate acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală - maternitate, în temeiul legislaţiei interne a statelor respective, care produce efecte pe teritoriul României, şi fac dovada valabilităţii asigurării nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru veniturile realizate, potrivit prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, respectiv:a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România;b) cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi au obţinut prelungirea dreptului de şedere temporară ori au domiciliul în România;c) cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, Confederaţiei Elveţiene şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, care au solicitat şi au obţinut dreptul de a sta în România pentru o perioadă de peste 3 luni;d) persoanele din statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European, din Confederaţia Elveţiană şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord care îndeplinesc condiţiile de lucrător frontalier şi desfăşoară o activitate salariată sau independentă în România şi care rezidă în alt stat membru în care se întorc de regulă zilnic ori cel puţin o dată pe săptămână.
  5. Persoanele fizice care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 4 păstrează documente justificative în vederea exceptării de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pe perioada de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale. Documentele justificative pot fi:a) Document portabil A1;b) TR/R1 - Formular privind legislaţia aplicabilă;c) PM/RO101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă;d) MD/RO101 - Certificat privind legislaţia aplicabilă;e) E104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare, de muncă sau de reşedinţă sau echivalentul în documente electronice structurate S041 - Răspuns la cererea pentru confirmarea perioadelor - tip de risc asigurat: boală şi maternitate;f) TR/R2 - Totalizarea perioadelor de asigurare pentru persoanele îndreptăţite la prestaţii în caz de boală şi maternitate;
  g) QUE/ROU 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare în România sau de reşedinţă în Québec;h) SRB/RO 104 - Atestat privind totalizarea perioadelor de asigurare.
  6. În situaţia stabilirii din oficiu a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, persoana care se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la pct. 4 depune la organul fiscal competent, direct sau prin împuternicit, „Declaraţia pe propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate“ (formular 603), însoţită de documente justificative cum sunt cele prevăzute la pct. 5.7. Formularul 603 se depune, după caz:a) pe suport hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, împreună cu documentele justificative care atestă dreptul persoanei de a solicita exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. Copia se certifică de organul fiscal „conform cu originalul“, iar originalul se restituie contribuabilului. În situaţia depunerii declaraţiei prin poştă, documentele justificative se vor anexa în copie legalizată;b) prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.În acest caz, documentele justificative se vor anexa în copie, în format electronic.
  8. (1) Compartimentul de specialitate analizează declaraţia şi documentele justificative depuse de persoana care se încadrează în una dintre situaţiile de la pct. 4.(2) În situaţia în care din documentele justificative prezentate se constată că respectivul contribuabil nu îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.(3) Compartimentul de specialitate înştiinţează în scris contribuabilul cu privire la soluţia care urmează să fie adoptată, faptele şi împrejurările relevante care au dus la luarea acestei decizii, inclusiv precizarea termenului la care acesta trebuie să se prezinte la audiere. În cadrul audierii contribuabilul are dreptul să îşi exprime în scris punctul de vedere sau să notifice despre renunţarea la acest drept.(4) Concluziile procedurii de audiere a contribuabilului sunt consemnate într-un proces-verbal încheiat în două exemplare, din care un exemplar se comunică acestuia.(5) Ulterior, compartimentul de specialitate întocmeşte un referat prin care propune respingerea solicitării, dacă este cazul.(6) Organul fiscal competent notifică contribuabilului, potrivit Codului de procedură fiscală, dacă este cazul, respingerea motivată a solicitării de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate.
  9. (1) În situaţia în care se constată că documentaţia depusă este incompletă, organul fiscal notifică contribuabilul cu privire la necesitatea completării documentelor justificative, conform legii.(2) Notificarea se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 47 din Codul de procedură fiscală.(3) În cazul în care contribuabilul nu completează documentaţia în termen de 15 zile de la data comunicării notificării ori din documentaţia depusă nu rezultă că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile de exceptare de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate, înaintea luării deciziei de respingere a cererii, va asigura exercitarea de către contribuabil a dreptului de a fi ascultat, conform prevederilor art. 9 din Codul de procedură fiscală.10. Dacă din documentele justificative prezentate se constată că respectivul contribuabil îndeplineşte condiţiile legale pentru a fi exceptat de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, compartimentul de specialitate operează în evidenţa fiscală faptul că persoana respectivă nu datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi perioada de exceptare.11. Persoanele care obţin venituri pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se reţine la sursă, potrivit legii, în vederea exceptării de la plata contribuţiei, au obligaţia prezentării plătitorului de venit a unei declaraţii pe propria răspundere care să conţină datele de identificare a persoanei în cauză, însoţită de documentele justificative de la pct. 5.
  12. Documentele justificative se prezintă plătitorului de venit în copie legalizată.13. Documentele justificative primite de la contribuabil şi cele emise de compartimentul de specialitate în aplicarea prezentei proceduri se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.------

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!