Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. HOTĂRÂRE nr. 937 din 7 decembrie 2018
pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1045 din 10.12.2018

2. HOTĂRÂRE nr. 938 din 7 decembrie 2018
privind suplimentarea bugetului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2018

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1045 din 10.12.2018

3. HOTĂRÂRE nr. 939 din 7 decembrie 2018
pentru modificarea art. 19 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, precum şi pentru modificarea art. 11 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei "Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1045 din 10.12.2018

4. COMUNICAT din 6 decembrie 2018
privind dispozițiile art. 3 lit. f) din Legea nr. 51/1991

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 0 din 06.12.2018

5. LEGE nr. 292 din 3 decembrie 2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1043 din 10.12.2018

6. DECRET nr. 1.134 din 3 decembrie 2018
pentru promulgarea Legii privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1043 din 10.12.2018

7. PROCEDURĂ din 3 decembrie 2018
privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1043 din 10.12.2018

8. HOTĂRÂRE nr. 1.073 din 3 decembrie 2018
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1044 din 10.12.2018

9. REGULAMENT din 3 decembrie 2018
de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii

EMITENT: Consiliul Superior al Magistraturii
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1044 din 10.12.2018

10. ORDIN nr. 6.321 din 28 noiembrie 2018
privind acordarea titlului de parc industrial Societăţii PARC INDUSTRIAL BREAZA - S.R.L.

EMITENT: Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1043 din 10.12.2018

11. ORDIN nr. 1.616 din 19 noiembrie 2018
pentru modificarea Ordinului directorului general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară nr. 1.138/2016 privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 16 unităţi administrativ-teritoriale din judeţele Bihor, Buzău, Călăraşi şi Neamţ

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1043 din 10.12.2018

12. ORDIN nr. 1.779 din 19 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii

EMITENT: Ministerul Transporturilor
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1043 din 10.12.2018

13. DECIZIA nr. 497 din 17 iulie 2018
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 466 alin. (2) fraza a doua teza întâi din Codul de procedură penală

EMITENT: Curtea Constituţională
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 1045 din 10.12.2018

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Decizia nr. 48/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017
Decizia nr. 48/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1812]

2. Decizia nr. 49/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017
Decizia nr. 49/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1813]

3. Decizia nr. 47/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017
Decizia nr. 47/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1811]

4. Decizia nr. 46/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017
Decizia nr. 46/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) la Acordul privind SEE [2018/1810]

5. Decizia nr. 52/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017
Decizia nr. 52/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017 de modificare a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1816]

6. Decizia nr. 51/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017
Decizia nr. 51/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) și a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1815]

7. Decizia nr. 50/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017
Decizia nr. 50/2017 a Comitetului mixt al SEE din 17 martie 2017 de modificare a anexei I (Chestiuni veterinare și fitosanitare) și a anexei II (Reglementări tehnice, standarde, încercări și certificare) la Acordul privind SEE [2018/1814]

8. Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (consolidat la 1 decembrie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor, de modificare și de abrogare a Directivelor 67/548/CEE și 1999/45/CE, precum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidat la 1 decembrie 2018)

9. Regulamentul (CE) nr. 1254/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008
Regulamentul (CE) nr. 1254/2008 al Comisiei din 15 decembrie 2008 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice în ceea ce privește producția ecologică, etichetarea și controlul

10. Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (consolidat la 1 decembrie 2018)
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH), de înființare a Agenției Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 793/93 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 1488/94 al Comisiei, precum și a Directivei 76/769/CEE a Consiliului și a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE și 2000/21/CE ale Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE)Text cu relevanță pentru SEE (consolidat la 1 decembrie 2018)

Ultimele căutări generale efectuate