Exemple de căutare: asigurare sociala impozit pe profit lege 215 2001 norme codul fiscal mof 846 2001 Legea 98 2016


Ultimele acte aparute
ACTE OFICIALE

1. LEGE nr. 63 din 18 aprilie 2019
pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 22.04.2019

2. DECRET nr. 361 din 18 aprilie 2019
privind promulgarea Legii pentru completarea Legii nr. 282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente sanguine de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 22.04.2019

3. LEGE nr. 65 din 18 aprilie 2019
pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 22.04.2019

4. DECRET nr. 363 din 18 aprilie 2019
privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere, a căilor ferate forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 22.04.2019

5. LEGE nr. 66 din 18 aprilie 2019
privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Naţională a Meseriilor"

EMITENT: Parlamentul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 22.04.2019

6. DECRET nr. 364 din 18 aprilie 2019
pentru promulgarea Legii privind instituirea zilei de 11 martie ca "Ziua Naţională a Meseriilor"

EMITENT: Preşedintele României
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 22.04.2019

7. HOTĂRÂRE nr. 229 din 18 aprilie 2019
privind reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Autostrada Lugoj-Deva"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 312 din 22.04.2019

8. HOTĂRÂRE nr. 232 din 18 aprilie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Sală Polivalentă Municipiul Piteşti"

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 312 din 22.04.2019

9. HOTĂRÂRE nr. 233 din 18 aprilie 2019
pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Drum de legătură DN 66A km 47+600-km 66+204, Câmpu lui Neag - Cerna“, judeţul Gorj

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 312 din 22.04.2019

10. ORDIN nr. 1.080 din 16 aprilie 2019
pentru stabilirea competenţei privind preluarea şi valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, a modului de constituire a comisiilor privind activitatea de valorificare, precum şi a unor măsuri privind preluarea activităţii de valorificare a bunurilor intrate în proprietatea privată a statului în materie civilă

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 312 din 22.04.2019

11. ORDIN nr. 40 din 10 aprilie 2019
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Afacerilor Interne

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 311 din 22.04.2019

12. ORDIN nr. 852 din 11 martie 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din unitatea administrativ-teritorială Bălceşti din judeţul Vâlcea în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 312 din 22.04.2019

13. ORDIN nr. 853 din 11 martie 2019
privind aducerea la cunoştinţa publică a sectoarelor cadastrale din 8 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj în care se derulează lucrări de înregistrare sistematică

EMITENT: Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 312 din 22.04.2019

14. RECTIFICARE nr. 60 din 10 februarie 2016
referitoare la Hotărârea Guvernului nr. 60/2016

EMITENT: Guvernul
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 312 din 22.04.2019

LEGISLAȚIE EUROPEANĂ

1. Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9313 – Equistone/CH&CO)
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9313 – Equistone/CH&CO) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

2. Notificare prealabilă a unei concentrări - Cazul M.9296
Notificare prealabilă a unei concentrări (Cazul M.9296 – Macquarie/China Investment Corporation/Allianz/Dalmore/INPP/Gas distribution business of National Grid) – Caz care poate face obiectul procedurii simplificate (Text cu relevanță pentru SEE.)

3. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2019

4. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Executive a Consiliului European pentru Cercetare pentru exercițiul financiar 2018 – Bugetul rectificativ nr. 1

5. Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene
Situația veniturilor și cheltuielilor Agenției Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Aplicare a Legii pentru exercițiul financiar 2019

6. Regulamentul (UE) 2019/516 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019
Regulamentul (UE) 2019/516 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 martie 2019 privind armonizarea venitului național brut la prețurile pieței și de abrogare a Directivei 89/130/CEE, Euratom a Consiliului și a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1287/2003 al Consiliului (Regulamentul VNB) (Text cu relevanță pentru SEE.)

7. Repartizarea vicepreședintei la o cameră de cinci judecători
Repartizarea vicepreședintei la o cameră de cinci judecători

8. Repartizarea vicepreședintei și a președinților de camere de cinci judecători
Repartizarea vicepreședintei și a președinților de camere de cinci judecători la camere de trei judecători

9. Decizia Tribunalului din 27 februarie 2019 privind vacanțele judecătorești
Decizia Tribunalului din 27 februarie 2019 privind vacanțele judecătorești

10. Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1986 a Comisiei din 13 decembrie 2018
Decizia de punere în aplicare (UE) 2018/1986 a Comisiei din 13 decembrie 2018 de instituire a programelor specifice de control și inspecție pentru anumite activități de pescuit și de abrogare a Deciziilor de punere în aplicare 2012/807/UE, 2013/328/UE, 2013/305/UE și 2014/156/UE

11. Informare cu privire la intrarea în vigoare
Informare cu privire la intrarea în vigoare a Acordului dintre Comunitatea Europeană și Republica Federativă a Braziliei privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

12. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1979 al Comisiei din 13 decembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1979 al Comisiei din 13 decembrie 2018 de stabilire a mediei ponderate a tarifelor maxime de terminare a apelurilor mobile din întreaga Uniune și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2017/2311 (Text cu relevanță pentru SEE.)

13. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1710 al Comisiei din 13 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1710 al Comisiei din 13 noiembrie 2018 de adaptare a ratei de ajustare a plăților directe în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește anul calendaristic 2018 și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/866 al Comisiei

14. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1660 al Comisiei din 7 noiembrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1660 al Comisiei din 7 noiembrie 2018 de impunere a unor condiții speciale de reglementare a importurilor de anumite produse alimentare de origine nonanimală din anumite țări terțe din cauza riscurilor de contaminare cu reziduuri de pesticide, de modificare a Regulamentului (CE) nr. 669/2009 și de abrogare a Regulamentului (UE) nr. 885/2014 (Text cu relevanță pentru SEE.)

15. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1624 al Comisiei din 23 octombrie 2018
Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2018/1624 al Comisiei din 23 octombrie 2018 de stabilire a unor standarde tehnice de punere în aplicare cu privire la procedurile și formularele și machetele standard care trebuie utilizate pentru furnizarea informațiilor necesare în scopul planurilor de rezoluție pentru instituțiile de credit și firmele de investiții în temeiul Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1066 al Comisiei (Text cu relevanță pentru SEE.)

16. Regulamentul (Euratom) 2018/1563 al Consiliului din 15 octombrie 2018
Regulamentul (Euratom) 2018/1563 al Consiliului din 15 octombrie 2018 privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 și de abrogare a Regulamentului (Euratom) nr. 1314/2013

17. Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Propunerea de regulament al Consiliului
Avizul Comitetului Economic şi Social European privind Propunerea de regulament al Consiliului privind Programul pentru cercetare și formare al Comunității Europene a Energiei Atomice (2019-2020) de completare a Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 [COM(2017) 698 final – 2017/312 (NLE)]

18. Decizia nr. 316/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 decembrie 2015
Decizia nr. 316/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 decembrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/1827]

19. Decizia nr. 317/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 decembrie 2015
Decizia nr. 317/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 decembrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/1828]

20. Decizia nr. 318/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 decembrie 2015
Decizia nr. 318/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 decembrie 2015 de modificare a anexei XIII (Transporturile) la Acordul privind SEE [2017/1829]

21. Decizia nr. 320/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 decembrie 2015
Decizia nr. 320/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 decembrie 2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/1831]

22. Decizia nr. 319/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 decembrie 2015
Decizia nr. 319/2015 a Comitetului mixt al SEE din 11 decembrie 2015 de modificare a anexei XX (Mediul) la Acordul privind SEE [2017/1830]

23. 2013/648/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei (consolidată la 11 februarie 2019)
2013/648/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6 noiembrie 2013 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6) în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2013) 4719] (Numai textele în limbile engleză, franceză și neerlandeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 11 februarie 2019)

24. 2013/650/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei (consolidată la 11 februarie 2019)
2013/650/UE: Decizia de punere în aplicare a Comisiei din 6 noiembrie 2013 de autorizare a introducerii pe piață a produselor care conțin, sunt compuse sau fabricate din porumb modificat genetic (MG) MON89034 × 1507 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), patru soiuri înrudite de porumb MG care combină trei evenimente unice MG diferite (MON89034 × 1507 × MON88017 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON89034 × 1507 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × DAS-59122-7), MON89034 × MON88017 × 59122 (MON-89Ø34-3 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON 88017 × 59122 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)] și patru soiuri înrudite de porumb MG care combină două evenimente unice MG diferite (MON89034 × 1507 (MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1), MON89034 × 59122 (MON-89Ø34-3 × DAS-59122-7), 1507 × MON88017 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3), MON 88017 × 59122 (MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7)], în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1829/2003 al Parlamentului European și al Consiliului [notificată cu numărul C(2013) 4755] (Numai textele în limbile engleză, franceză și neerlandeză sunt autentice) (Text cu relevanță pentru SEE) (consolidată la 11 februarie 2019)

25. Implementarea programelor-cadru de cercetare Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2010
Implementarea programelor-cadru de cercetare Rezoluția Parlamentului European din 11 noiembrie 2010 referitoare la simplificarea implementării programelor-cadru de cercetare (2010/2079(INI))

26. Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Acord sub forma unui schimb de scrisori între Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Confederația Elvețiană privind aplicarea Acordului de instituire a Organizației internaționale ITER pentru energia de fuziune în scopul punerii în aplicare în comun a proiectului ITER, a Acordului privind privilegiile și imunitățile Organizației internaționale ITER pentru energia de fuziune în vederea punerii în aplicare în comun a proiectului ITER și a Acordului dintre Euratom și Guvernul Japoniei privind implementarea în comun a activităților din programul extins de colaborare în domeniul cercetării asupra energiei de fuziune în cazul teritoriului Confederației Elvețiene

27. Acord privind instituirea Organizației Internaționale ITER pentru Energia prin Fuziune
Acord privind instituirea Organizației Internaționale ITER pentru Energia prin Fuziune în vederea punerii în aplicare comune a proiectului ITER

Ultimele căutări generale efectuate