Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 480 din 29 mai 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397 şi art. 399 din Codul de procedură penală
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 418 din 22 iunie 2007Data intrării în vigoare 22-06-2007

    Ion Predescu - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecător
    Şerban Viorel Stănoiu - judecătorTudorel Toader - judecătorIuliana Nedelcu - procurorAfrodita Laura Tutunaru - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397 şi art. 399 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Miron Mitrea în Dosarul nr. 14.429/1/2006 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală.La apelul nominal lipseşte autorul excepţiei, faţă de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată, sens în care invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 22 noiembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 14.429/1/2006, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 397 şi art. 399 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Miron Mitrea în dosarul de mai sus având ca obiect soluţionarea unei cauze penale.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că prevederile legale menţionate încalcă dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (1) şi (4) referitoare la liberul acces la justiţie şi caracterul facultativ şi gratuit al jurisdicţiilor speciale administrative, precum şi ale art. 6 paragraful 1 referitoare la Dreptul la un proces echitabil din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.Astfel, autorul excepţiei arată că, potrivit textelor legale criticate, se atribuie procurorului, care în accepţiunea Curţii Europene nu este magistrat, prerogativa exclusivă de a sesiza instanţa competentă să soluţioneze cererea de revizuire. Or, potrivit art. 21 alin. (1) din Legea fundamentală, orice persoană are libertatea de a se adresa instanţei de judecată pentru apărarea drepturilor sale, fără a exista vreo cenzură prealabilă. În plus, competenţa procurorului de a efectua acte de cercetare dispuse prin ordonanţă nu face parte din procedura specifică oricărei căi de atac contra unor hotărâri judecătoreşti.În sfârşit, deşi din încheierea de sesizare a Curţii Constituţionale rezultă că obiectul excepţiei îl constituie dispoziţiile art. 397 şi art. 399 din Codul de procedură penală, autorul excepţiei, care arată că au fost abrogate, invocă şi neconstituţionalitatea dispoziţiilor art. 400 din acelaşi cod.Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală opinează că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece întreaga activitate desfăşurată de procuror, precum şi întregul material probator administrat sunt supuse controlului instanţei de judecată.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece dispoziţiile legale criticate sunt în deplină concordanţă cu art. 21 din Constituţia României, având în vedere că întreaga activitate desfăşurată de procuror şi de organele de urmărire penală, precum şi întreg probatoriul administrat sunt supuse controlului instanţei judecătoreşti.Avocatul Poporului consideră că excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397 şi art. 399 din Codul de procedură penală este neîntemeiată, deoarece liberul acces la justiţie semnifică faptul că orice persoană poate sesiza instanţele judecătoreşti în cazul în care consideră că drepturile, libertăţile şi interesele sale legitime au fost încălcate, iar nu faptul că acest acces nu poate fi supus niciunei condiţionări, competenţa de a stabili regulile de desfăşurare a procesului în faţa judecătorului revenindu-i legiuitorului.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate ridicate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
    Curtea Constituţională constată că a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 397, cu denumirea marginală Cererea de revizuire, şi ale art. 399, cu denumirea marginală Efectuarea actelor de cercetare, ambele din Codul de procedură penală, care au următorul conţinut:- Art. 397: "Cererea de revizuire se adresează procurorului de la parchetul de pe lângă instanţa care a judecat cauza în primă instanţă.Cererea se face în scris, cu arătarea cazului de revizuire pe care se întemeiază şi a mijloacelor de probă în dovedirea acestuia.Dacă cererea nu îndeplineşte condiţiile arătate în alin. 2, procurorul cheamă persoana care a făcut cererea în vederea completării sau precizării acesteia.";- Art. 399: "După introducerea cererii de revizuire procurorul ascultă, dacă este cazul, potrivit art. 397 alin. 3, persoana care solicită revizuirea. În cazul când este necesară efectuarea de cercetări pentru a verifica temeinicia cererii de revizuire, procurorul dispune aceasta prin ordonanţă.Totodată, procurorul cere, dacă este necesar, dosarul cauzei.Pentru efectuarea actelor de cercetare procurorul poate delega organul de cercetare penală. Dispoziţiile art. 217 alin. ultim sunt aplicabile.Termenul de efectuare a actelor de cercetare este de 2 luni şi curge de la data introducerii cererii de revizuire.După efectuarea cercetărilor, procurorul înaintează întregul material împreună cu concluziile sale instanţei competente."Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că nu poate fi primită critica referitoare la încălcarea liberului acces la justiţie consacrat de art. 21 alin. (1) din Legea fundamentală şi de art. 6 paragraful 1 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, deoarece dispoziţiile art. 397 şi ale 399 din Codul de procedură penală nu instituie niciun fel de cenzură referitoare la acest drept. Împrejurarea că cererea de revizuire este adresată procurorului care dispune efectuarea unor acte de cercetare cu privire la temeinicia acesteia nu este de natură a fi convertită într-un fine de neprimire, ci, dimpotrivă, reprezintă o procedură prealabilă ce va fi supusă cenzurii instanţei de judecată, procurorul neavând menirea de a se pronunţa asupra admiterii ori respingerii cererii.De asemenea, dispoziţiile constituţionale ale art. 21 alin. (4) din Constituţie nu au incidenţă în cauză, întrucât procedura prealabilă prevăzută de dispoziţiile legale criticate nu este o procedură specială administrativă.În sfârşit, Curtea constată că, asupra dispoziţiilor art. 397 şi ale art. 399 din Codul de procedură penală, s-a mai pronunţat prin Decizia nr. 155 din 27 februarie 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 186 din 19 martie 2007, prilej cu care a respins ca neîntemeiată excepţia de neconstituţionalitate invocată pentru considerentele acolo arătate.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 397 şi ale art. 399 din Codul de procedură penală, excepţie ridicată de Miron Mitrea în Dosarul nr. 14.429/1/2006 al Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie - Secţia penală.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 29 mai 2007.
    PREŞEDINTE,ION PREDESCUMagistrat-asistent,Afrodita Laura Tutunaru_________