Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 467 din 17 mai 2007referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 5 din Legea nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, precum şi a Legii nr. 236/2006 în ansamblul ei
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 19 iunie 2007Data intrării în vigoare 19-06-2007

    Ioan Vida - preşedinteAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecător
    Ion Tiucă - procurorIrina Loredana Gulie - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, excepţie invocată de Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului în Dosarul nr. 2.052/102/2006 (număr în format vechi 5.142/2006) al Tribunalului Mureş - Secţia civilă.La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea dispune a se face apelul şi în dosarele nr. 296D/2007, nr. 301D/2007, nr. 303D/2007 şi nr. 304D/2007, ce au ca obiect excepţia de neconstituţionalitate a aceloraşi prevederi legale şi este invocată de Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului şi Primăria Oraşului Miercurea Nirajului în dosarele nr. 2.467/102/2006 (număr în format vechi 5.650/2006), nr. 2.470/102/2006 (număr în format vechi 5.653/2006), nr. 2.469/102/2006 (număr în format vechi 5.652/2006) şi nr. 2.468/102/2006 (număr în format vechi 5.651/2006) ale Tribunalului Mureş - Secţia civilă.La apelul nominal lipsesc părţile. Procedura de citare a fost legal îndeplinită.Curtea, având în vedere că obiectul excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 96D/2007, nr. 296D/2007, nr. 301D/2007, nr. 303D/2007 şi nr. 304D/2007 este identic, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu măsura conexării.Curtea, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, dispune conexarea dosarelor nr. 296D/2007, nr. 301D/2007, nr. 303D/2007 şi nr. 304D/2007 la Dosarul nr. 96D/2007, care a fost primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul pe fond.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin încheierile din 11 ianuarie 2007, 5 februarie 2007 şi 20 februarie 2007, pronunţate în dosarele nr. 2.052/102/2006 (număr în format vechi 5.142/2006), nr. 2.467/102/2006 (număr în format vechi 5.650/2006), nr. 2.470/102/2006 (număr în format vechi 5.653/2006), nr. 2.469/102/2006 (număr în format vechi 5.652/2006) şi nr. 2.468/102/2006 (număr în format vechi 5.651/2006), Tribunalul Mureş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor Legii nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical. Excepţia a fost ridicată de Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului în Dosarul nr. 2.052/102/2006 (număr în format vechi 5.142/2006) al Tribunalului Mureş - Secţia civilă şi de Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului şi Primăria Oraşului Miercurea Nirajului în dosarele nr. 2.467/102/2006 (număr în format vechi 5.650/2006), nr. 2.470/102/2006 (număr în format vechi 5.653/2006), nr. 2.469/102/2006 (număr în format vechi 5.652/2006) şi nr. 2.468/102/2006 (număr în format vechi 5.651/2006) ale aceleiaşi instanţe în cauze având ca obiect judecarea acţiunii în contencios administrativ prin care prefectul judeţului Mureş a solicitat instanţei de judecată să constate refuzul nejustificat al autorităţii administrative de a aproba lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale, aflate în proprietatea privată a consiliului local, în temeiul art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate se susţine că prevederile legale criticate contravin protecţiei constituţionale a dreptului de proprietate privată şi principiilor de bază ale administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, deoarece încalcă dreptul de proprietate privată a acestora, cu atât mai mult cu cât consiliul local este obligat prin lege la vânzarea unor imobile către persoane fizice la un preţ cu mult sub valoarea de piaţă, stabilit fără acordul proprietarului.Tribunalul Mureş - Secţia civilă apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată în dosarele acestei instanţe nr. 2.052/102/2006 (număr în format vechi 5.142/2006) şi nr. 2.467/102/2006 (număr în format vechi 5.650/2006) nu este întemeiată, arătând că actul normativ criticat este în concordanţă cu dispoziţiile art. 44 alin. (1) din Constituţie, potrivit cărora conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege.Exprimându-şi opinia asupra aceleiaşi excepţii de neconstituţionalitate invocate în dosarele acestei instanţe nr. 2.470/102/2006 (număr în format vechi 5.653/2006), nr. 2.469/102/2006 (număr în format vechi 5.652/2006) şi nr. 2.468/102/2006 (număr în format vechi 5.651/2006), Tribunalul Mureş - Secţia civilă apreciază că art. I pct. 11 din Legea nr. 236/2006 este neconstituţional, deoarece stabileşte preţurile de vânzare ale spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale într-un mod arbitrar, cu ignorarea valorii de piaţă a imobilelor şi a posibilităţii autorităţii locale, în calitate de proprietar, de a face o evaluare a bunului pe care este obligată să îl înstrăineze.Potrivit art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, în sensul în care s-a mai pronunţat anterior şi Curtea Constituţională.Avocatul Poporului apreciază că dispoziţiile legale criticate sunt constituţionale.
    Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Potrivit motivării excepţiei, obiectul acesteia îl constituie prevederile art. I pct. 5 din Legea nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 14 iunie 2006, precum şi Legea nr. 236/2006 în ansamblul ei.Prevederile legale criticate au următorul cuprins: "5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) În termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, consiliile judeţene sau consiliile locale, după caz, aprobă prin hotărâre lista spaţiilor din proprietatea privată a acestora ori din proprietatea privată a statului şi care se află în administrarea lor, ce urmează să fie vândute potrivit dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă. Listele astfel aprobate vor fi afişate în mod obligatoriu la sediul consiliului local/judeţean şi publicate pe site-ul consiliului judeţean.(2) Instituţiile proprietare ale spaţiilor medicale au obligaţia de a comunică actualilor utilizatori, prin scrisoare cu confirmare de primire, faptul că spaţiul respectiv face obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă."Autorii excepţiei invocă încălcarea dispoziţiilor constituţionale cuprinse în art. 44 alin. (2) teza întâi referitoare la garantarea şi ocrotirea proprietăţii private în mod egal de lege, indiferent de titular, art. 120 alin. (1) referitor la principiile descentralizării, autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice din unităţile administrativ-teritoriale.Examinând prevederile actului normativ criticat, Curtea constată că, potrivit prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005, modificată, actul normativ criticat stabileşte cadrul juridic pentru vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale în care funcţionează unităţi medicale, precum şi a spaţiilor cu destinaţie pentru activităţi medicale sau activităţi conexe actului medical, neutilizate.Potrivit art. 4 din acelaşi act normativ, consiliile judeţene sau cele locale aprobă prin hotărâre lista spaţiilor cu destinaţia de cabinete medicale sau în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, aflate în proprietatea acestora ori în proprietatea privată a statului, şi care se află în administrarea lor.Aşadar, stabilirea listei cu spaţiile având destinaţia de cabinete medicale sau în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, ce urmează a fi vândute, este dată prin lege în competenţa consiliilor judeţene sau a celor locale, aspect ce nu contravine dispoziţiilor constituţionale privind protecţia dreptului de proprietate privată, ci, dimpotrivă, este în conformitate cu principiul constituţional stabilit prin art. 44 alin. (1) teza a doua, potrivit căruia conţinutul şi limitele dreptului de proprietate sunt stabilite prin lege.În ceea ce priveşte invocarea încălcării dispoziţiilor constituţionale ale art. 120 alin. (1) referitor la principiile descentralizării autonomiei locale şi deconcentrării serviciilor publice din unităţile administrativ-teritoriale, Curtea constată că exercitarea autonomiei locale se circumscrie principiului constituţional al respectării legilor, prevăzut de art. 1 alin. (5) din Legea fundamentală.Asupra semnificaţiei principiului statuat prin art. 120 alin. (1) din Constituţie, Curtea Constituţională a reţinut, prin Decizia nr. 136 din 3 mai 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 647 din 16 octombrie 2001, că acest text constituţional se referă la "principiul autonomiei locale în cadrul organizării administraţiei publice din unităţile administrativ-teritoriale, iar nu la existenţa unei autonomii de decizie în afara cadrului legal, care este general obligatoriu". Aşa fiind, principiul autonomiei locale nu exclude, ci impune obligaţia autorităţilor administraţiei publice locale de a respecta legile cu caracter general, aplicabile pe întreg teritoriul ţării, în interesul comunităţilor locale, interese care, în acest domeniu, al sănătăţii, nu trebuie să fie în contradicţie cu interesele naţionale.De asemenea, în lumina Cartei europene a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, şi ratificată de România prin Legea nr. 199/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997, "Prin autonomie locală se înţelege dreptul şi capacitatea efectivă ale autorităţilor administraţiei publice locale de a soluţiona şi de a gestiona, în cadrul legii, în nume propriu şi în interesul populaţiei locale, o parte importantă a treburilor publice".Cele statuate în decizia menţionată sunt valabile şi în prezenta cauză, astfel încât excepţia de neconstituţionalitate urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
    În numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. I pct. 5 din Legea nr. 236/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 110/2005 privind vânzarea spaţiilor proprietate privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, precum şi a Legii nr. 236/2006 în ansamblul ei, excepţie invocată de Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului în Dosarul nr. 2.052/102/2006 (număr în format vechi 5.142/2006) al Tribunalului Mureş - Secţia civilă şi de Consiliul Local al Oraşului Miercurea Nirajului şi Primăria Oraşului Miercurea Nirajului în dosarele nr. 2.467/102/2006 (număr în format vechi 5.650/2006), nr. 2.470/102/2006 (număr în format vechi 5.653/2006), nr. 2.469/102/2006 (număr în format vechi 5.652/2006) şi nr. 2.468/102/2006 (număr în format vechi 5.651/2006) ale aceleiaşi instanţe.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 17 mai 2007.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Irina Loredana Gulie-------