Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANTA Nr. 43 din 29 august 1996cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 205 din 30 august 1996Data intrării în vigoare 30-08-1996

  În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, al art. 1 lit. f) din Legea nr. 65/1996 pentru abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi al art. 47 din Legea bugetului de stat pe anul 1996 nr. 29/1996,Guvernul României emite următoarea ordonanţa:Articolul 1(1)
  Bugetul de stat pe anul 1996, aprobat prin Legea nr. 29/1996, se rectifica potrivit prevederilor prezentei ordonanţe.
  (2) La venituri, comparativ cu prevederile bugetului de stat pe anul 1996, se aproba următoarele influente:
       
      - miliarde lei -
    VENITURI - TOTAL2.815,0
    1. Venituri curente2.716,6
    a) venituri fiscale,2.481,5
    din care:  
    - impozite directe829,8
    - impozite indirecte1.651,7
    b) venituri nefiscale235,1
    2. Venituri din capital98,4
  Articolul 2(1) La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevăzute în bugetul de stat pe anul 1996, se aproba următoarele influente:
       
      - miliarde lei -
    CHELTUIELI - TOTAL,3.894,8
    din care:  
    1. Cheltuieli curente3.120,9
    1.1. Cheltuieli de personal401,5
    1.2. Cheltuieli materiale şi servicii413,2
    1.3. Subvenţii712,7
    1.3.1. Alocaţii de la buget pentru instituţii publice32,6
    1.3.2. Subvenţii pe produse şi activităţi240,1
    1.3.3. Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif440,0
    1.4. Prime acordate producătorilor agricoli322,7
    1.5. Transferuri777,2
    1.6. Dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli428,3
    1.7. Rezerve65,3
    2. Cheltuieli de capital721,9
    3. Împrumuturi26,9
    3.1. Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţiibilaterale şi acorduri interguvernamentale26,9
    4. Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora25,1
    4.1. Rambursări de credite externe15,7
    4.2. Plăţi de dobânzi şi comisioane9,4
  (2) Cheltuielile de personal, astfel cum au fost modificate prin prezenta ordonanţă, includ şi influentele din indexarea şi compensare a salariilor personalului din sectorul bugetar, din majorarea salariilor potrivit Legii nr. 85/1996 pentru completarea şi modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/1994 privind stabilirea unor coeficienţi de ierarhizare a salariilor de baza pentru personalul din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 134/1994 şi republicată, precum şi influentele ce decurg din alte acte normative.
  (3) Influentele privind cheltuielile de capital se vor repartiza pe obiectivele şi lucrările cuprinse în listele-anexe la Legea nr. 29/1996 de către ordonatorii principali de credite, corespunzător cu derularea procesului investitional. Listele de investiţii se vor modifica de către ordonatorii principali de credite, cu avizul Ministerului Finanţelor.(4) Listele de investiţii modificate, anexe la bugetele locale, se aproba de fiecare autoritate publică locală sau judeteana, după caz, cu avizul organelor teritoriale ale Ministerului Finanţelor.(5) Prevederile referitoare la numărul mediu anual de personal cuprinse în anexa nr. 3 la Legea nr. 29/1996 se menţin, cu excepţia modificărilor prevăzute în anexa nr. 3 la prezenta ordonanţă.
  Articolul 3Prevederile articolului 5 alineatul (3) şi (4) din Legea nr. 29/1996 se modifica şi va avea următorul cuprins:"(3) În vederea încadrării în cheltuielile de personal aprobate pentru anul 1996, ordonatorii principali de credite au obligaţia de a urmări evoluţia şi încadrarea în numărul mediu anual de personal prevăzut în anexa nr. 3.(4) Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, cheltuielile de protocol, pentru organizarea de simpozioane, conferinţe, schimburi de experienta, seminarii şi altele asemănătoare în anul 1996 reprezintă limite maxime care nu pot fi majorate prin virari de credite bugetare de la alte capitole, articole şi alineate din cadrul cheltuielilor de personal şi cheltuielilor materiale şi servicii."
  Articolul 4(1) Cheltuielile pentru autorităţile publice se majorează cu 201,6 miliarde lei, din care pentru:
       
      - miliarde lei -
    - Preşedinţia României1,4
    - Senat1,0
    - Camera Deputaţilor6,0
    - autoritatea judecătorească32,9
    - autoritatea executivă156,6
    - alte autorităţi publice3,7
  (2) Pentru sprijinirea activităţii partidelor politice în conformitate cu prevederile Legii partidelor politice nr. 27/1996, se aloca în anul 1996 transferuri de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, în suma de 4.500,0 milioane lei.
  Articolul 5Cheltuielile pentru apărarea tarii se majorează cu 218,3 miliarde lei, iar cheltuielile pentru ordinea publică şi siguranţa naţionala, cu 148,9 miliarde lei.
  Articolul 6(1) Cheltuielile pentru acţiunile social-culturale prevăzute în bugetul de stat pe anul 1996 se majorează cu suma de 896,8 miliarde lei, din care 269,7 miliarde lei cheltuieli de personal, 127,5 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 11,4 miliarde lei alocaţii pentru instituţii publice, 91,7 miliarde lei transferuri, 390,7 miliarde lei cheltuieli de capital şi 5,8 miliarde lei rambursări de credite externe, plati de dobinzi şi comisioane aferente.(2) Pe acţiuni, aceste influente se repartizează astfel:
       
      - miliarde lei -
    - învăţământ502,2
    - sănătate265,9
    - cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret33,9
    - asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii94,8
  (3) Instituţiile de cultura şi arta care vor fi finanţate integral sau parţial de la bugetul de stat prin Ministerul Culturii şi care, în continuare, vor funcţiona în subordinea acestui minister sunt cele prevăzute în anexa la bugetul Ministerului Culturii.(4) În anul 1996, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, numărul de posturi din unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri, care beneficiază de o contribuţie la nivelul a doua salarii de baza minime brute pe ţara, prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 38/1994 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult cu venituri mici sau fără venituri şi acordarea de indemnizaţii unor ierarhi şi cadre din conducerea cultelor, aprobată prin Legea nr. 130/1994, se poate majoră cu acordul Secretariatului de Stat pentru Culte, la maximum 3.000 de posturi, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pe anul 1996 în bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.
  Articolul 7(1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe se majorează cu 15,1 miliarde lei, în care se cuprind şi transferurile pentru subvenţionarea dobinzilor aferente creditelor acordate în anul 1996 de Casa de Economii şi Consemnaţiuni pentru locuinţe.(2) Casa de Economii şi Consemnaţiuni poate acorda credite populaţiei pentru cumpărarea şi construirea de locuinţe proprietate personală cu termen de rambursare de maximum 15 ani, în condiţii convenite prin contract, cu dobinda subventionata.(3) Dobinda convenită prin contract nu poate fi mai mare decît cea practicată pe piaţa interbancara pentru depozite plasate de bănci (BUBOR) şi se va suporta:a) 15% de solicitatorul creditului;b) diferenţa, până la nivelul convenit prin contract, prin subvenţii de la bugetul de stat.(4) Pot beneficia de credite, în condiţiile prezentului articol, persoanele care nu au deţinut şi nu deţin, împreună cu familia, în proprietate o locuinta, prin familie înţelegindu-se soţul şi sotia, cu sau fără copii în întreţinere.
  (5) La primirea creditului, beneficiarul trebuie să aibă constituit la Casa de Economii şi Consemnaţiuni un depozit reprezentind până la 30% din valoarea creditului solicitat. La depozitul constituit, Casa de Economii şi Consemnaţiuni va bonifica o dobinda egala cu cea suportată de beneficiar la creditul acordat. Depozitul nu poate fi restituit înainte de rambursarea integrală a creditului.(6) Creditele vor fi garantate prin avansul de până la 30% constituit, precum şi printr-o alta forma de garantare agreată de Casa de Economii şi Consemnaţiuni.(7) Modul de plată şi cuantumul subvenţiilor prevăzute la alin. (3) se stabilesc prin convenţie între Casa de Economii şi Consemnaţiuni şi Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului.(8) În termen de 30 de zile, Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului, împreună cu Casa de Economii şi Consemnaţiuni, cu avizul Ministerului Finanţelor, vor prezenta Guvernului Normele metodologice pentru acordarea, utilizarea şi controlul utilizării subvenţiilor aferente acoperirii diferenţelor de dobinda la creditele acordate, pentru punerea în aplicare a acestor prevederi.
  Articolul 8(1) Cheltuielile bugetului de stat pentru domeniul economic se majorează cu 1.413,9 miliarde lei, din care 22,2 miliarde lei pentru cheltuieli de personal, 26,9 miliarde lei pentru cheltuieli materiale şi servicii, 440,0 miliarde lei subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif, 240,1 miliarde lei pentru subvenţii pe produse şi activităţi, 102,7 miliarde lei la transferuri, 322,7 miliarde lei pentru prime acordate producătorilor agricoli, 224,7 miliarde lei pentru cheltuieli de capital, precum şi 4,3 miliarde lei pentru rambursări de credite externe, plati de dobinzi şi comisioane aferente.
  (2) Pe principalele acţiuni economice, aceste influente se repartizează astfel:
       
      -miliarde lei -
    - industrie, din care, pentru:489,7
    - asigurarea surselor de finanţare a stocurilor de apă grea necesare Centralei Nuclearo-Electrice Cernavodă148,4
    - asigurarea surselor de finanţare a stocurilor de siguranţă la uraniu în concentrat10,0
    - agricultură şi silvicultură797,5
    - transporturi şi comunicaţii91,0
    - alte acţiuni economice35,7
  (3) Se autorizeaza Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei sa achite agenţilor economici, din bugetul pe anul 1996, sumele reprezentind subvenţionarea dobinzii la creditele acordate pentru preluarea la fondul de consum, seminţe şi furaje, a cantităţilor de grîu şi orz contractate, din producţia anului 1995, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 426/1995.(4) Contravaloarea stocului de apa grea valorificat de către Administraţia Naţionala a Rezervelor Materiale prin Regia Autonomă de Electricitate "Renel" - Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda, ca urmare a scoaterii acestui produs din Nomenclatorul produselor care se păstrează timp îndelungat în rezervele naţionale, se virează la bugetul de stat.(5) Cheltuielile destinate stimulării producţiei de export şi a exportului se majorează cu 20,0 miliarde lei pentru stabilizarea ratei dobinzii la creditele pe termen scurt acordate de băncile comerciale pentru producţia de import şi export, precum şi pentru stabilizarea ratei dobinzii la creditele pe termen scurt, mediu şi lung, acordate de băncile comerciale pentru producţia destinată exporturilor complexe, potrivit prevederilor legale.
  Articolul 9(1) Deficitul bugetului de stat pe anul 1996 se stabileşte în suma de 4.272,8 miliarde lei.(2) Sinteza modificărilor bugetului de stat, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe acţiuni, pe anul 1996, se prezintă în anexa nr. 1.(3) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetului de stat pe anul 1996, cu detalierea pe articole de cheltuieli, se prezintă în anexa nr. 2.Articolul 10Cheltuielile modificate ale bugetului de stat pe anul 1996, pe ministere şi celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi alocaţiile din bugetele acestora pentru completarea veniturilor proprii ale instituţiilor publice la care finanţarea cheltuielilor de funcţionare şi investiţii se asigura din venituri extrabugetare şi din alocaţii de la buget, potrivit legii, sunt prezentate în anexa nr. 3*).-------------- *) Anexa se publică ulterior şi se difuzează celor interesaţi.
  Articolul 11(1) În vederea încadrării deficitului bugetului de stat în limita aprobată, diferenţa dintre creditele bugetare anuale, astfel cum sunt modificate prin prezenta ordonanţă, şi creditele bugetare deschise pe primele 8 luni din acest an se blocheaza în proporţie de 30%.(2) Sumelor blocate potrivit prezentei ordonanţe li se aplică prevederile art. 24 din Legea nr. 29/1996, cu excepţia celei prevăzute în prima faza a alin. (1) din articolul sus-menţionat.Articolul 12(1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia de a analiza lunar situaţia creditelor aprobate prin bugetul de stat pe anul 1996 pentru care, în baza unor dispoziţii legale sau a altor cauze, acţiunile şi sarcinile au fost ori pot fi anulate sau aminate, şi de a propune anularea prevederilor bugetare corespunzătoare.(2) Ministerul Finanţelor poate reduce utilizarea unor credite constatate ca fără temei legal sau fără justificare în bugetele ordonatorilor principali.
  (3) Cu creditele bugetare anulate sau reduse la ordonatorii principali de credite, finantati din bugetul de stat, în condiţiile alineatelor precedente, se majorează Fondul de rezerva bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat.
  Articolul 13(1) Sumele defalcate din impozitul pe salarii, repartizate pe judeţe şi pe municipiul Bucureşti, sunt prezentate în anexa nr. 4.(2) Limitele minime de cheltuieli pe acţiuni pentru asigurarea finanţării cheltuielilor pentru întreţinere şi gospodărire, reparaţii curente şi reparaţii capitale aferente unităţilor de învăţământ preuniversitar, a cheltuielilor materiale şi a celor privind prestările de servicii, cu excepţia medicamentelor şi materialelor sanitare aferente unităţilor sanitare, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, sunt prevăzute în anexa nr. 5.(3) Diferenţa de dobinda la creditele acordate de băncile comerciale furnizorilor de energie termica către populaţie, alţii decît Regia Autonomă de Electricitate "Renel", în scopul constituirii stocurilor de pacura şi combustibil lichid uşor pentru perioada de iarna, potrivit dispoziţiilor legale, se suporta din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale pe raza cărora funcţionează sau în raport de subordonarea acestora, inclusiv pe seama sumelor defalcate din impozitul pe salarii.
  Articolul 14Transferurile din bugetul de stat către bugetele locale, repartizate pe judeţe şi municipiul Bucureşti, sunt prezentate în anexa nr. 6, fiind prevăzute cu afectatie specială, astfel:- pentru asigurarea protecţiei sociale vizind energia termica livrata populaţiei la care, prin cumularea preţului cu ridicată al producătorilor cu tariful de distribuţie, se depăşeşte nivelul maxim al preţului de livrare stabilit pentru populaţie, cu excepţia preţului cu ridicată al energiei termice livrate de Regia Autonomă de Electricitate "Renel" în calitate de producător, precum şi pentru asigurarea functionalitatii serviciilor de transport urban în comun, de călători, potrivit dipozitiilor legale şi care pot fi acoperite în completare şi din venituri proprii şi din sume defalcate din impozitul pe salarii;- pentru cheltuielile de capital la obiectivele şi lucrările de investiţii în continuare sau noi, de natura celor prevăzute în anexa nr. 7 la Legea nr. 29/1996, integral sau în completarea surselor proprii, a altor fonduri legal constituite pentru finanţarea unor astfel de investiţii şi a alocaţiilor aprobate cu aceasta destinaţie prin bugetele locale.Articolul 15(1) Veniturile şi cheltuielile bugetelor fondurilor speciale, cu modificările corespunzătoare, sunt redate în anexele nr. 7-13.(2) Din influentele de 199,2 miliarde lei la cheltuielile bugetului Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, 40,0 miliarde lei au ca destinaţie investiţiile pentru Centrala Nuclearo-Electrica Cernavoda, Unitatea nr. 2.(3) Veniturile realizate în condiţiile prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 22/1992 privind finanţarea ocrotirii sănătăţii, aprobată prin Legea nr. 114/1992, de către instituţiile de sănătate prevăzute în anexa nr. 10 la Legea nr. 29/1996 rămân la dispoziţia acestora şi vor fi utilizate pentru finanţarea unor cheltuieli de personal, materiale, prestări de servicii şi dotări ale acestora potrivit bugetului fondului special de venituri şi cheltuieli aprobat fiecărei instituţii publice de către Ministerul Sănătăţii, prin direcţiile sanitare teritoriale.
  Articolul 16(1) Ordonatorii principali şi secundari de credite, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, vor aproba şi vor transmite instituţiilor publice din subordine bugetele pe structura de cheltuieli prevăzută în anexa nr. 3, cu evidentierea distinctă a sumelor blocate, care se supun regimului prevăzut la art. 11 din prezenta ordonanţă.(2) În cadrul aceluiaşi termen se vor aproba de către Guvern bugetele de venituri şi cheltuieli pe anul 1996, ale regiilor autonome din subordinea ministerelor şi a celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care au influente din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe.(3) Consiliile locale şi consiliile judeţene vor aproba rectificarea bugetelor locale şi a bugetelor regiilor autonome din subordine în termen de cel mult 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.Articolul 17Prevederile articolului 39 alineatul (1) din Legea nr. 29/1996 se modifica şi va avea următorul cuprins:"Art. 39 - (1) Agenţii economici plătitori de impozit pe profit pot efectua cheltuieli de protocol, reclama şi publicitate, deductibile din profitul impozabil, în limita unei cote de 3% aplicată asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor şi al cheltuielilor aferente, inclusiv accizele."
  Articolul 18Veniturile extrabugetare, realizate şi reţinute potrivit unor dispoziţii legale, de către instituţiile publice finanţate integral de la bugetul de stat se încasează, se administrează şi se utilizează de către acestea, potrivit normelor privind finanţele publice.Articolul 19(1) Banca Naţionala a României poate acorda avansuri în limita de până la 50% din valoarea aurului şi argintului care se livreaza, pentru achiziţii de metale preţioase din producţia interna de aur şi argint, având ca baza nivelul achiziţiilor din anul precedent, în condiţiile contractului dintre părţi.(2) Pentru manualele şcolare, medicamentele din producţia interna, precum şi pentru lucrări fundamentale urgente propuse de secţiile de profil ale Academiei Române se pot efectua plati în avans, din fondurile publice, de până la 70%.
  Articolul 20Dobinzile aferente creditelor bancare reesalonate la plata conform unor acte normative se înregistrează la venituri, respectiv la cheltuieli, conform termenelor de încasare, respectiv de plată, prevăzute în contractele de reesalonare încheiate între părţi.Articolul 21Pentru încasarea unor creanţe bugetare, unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor pot utiliza personal angajat prin convenţii civile plătit direct din încasări, pe bază de tarife stabilite de Ministerul Finanţelor. Suma maxima lunară ce poate fi plătită unei persoane pe baza tarifelor aplicate la volumul încasărilor realizate va fi de maximum un salariu mediu brut pe economie, realizat în luna anterioară celei în care se face plata.Articolul 22Se autorizeaza Ministerul Finanţelor pentru a introduce modificările aprobate prin prezenta ordonanţă în bugetul de stat şi bugetele fondurilor speciale pe anul 1996, precum şi modificările aprobate potrivit dispoziţiilor legale.Articolul 23Guvernul va supune Parlamentului spre adoptare proiectul legii bugetului de stat pe anul 1997 până cel mai tirziu la 1 noiembrie 1996.Articolul 24Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:Ministru de stat,ministrul finanţelor,Florin GeorgescuAnexa 1
                   
    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1996 - Sinteză -
    - mii lei -
      Program actualizat buget de statIntrări de credite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statIntrări de credite externeTotal
    Buget de statIntrări de credite externe
    012345=1+36=2+47=5+6
    VENITURI17.052.391.726   2.814.974.800   19.867.366.526   19.867.366.526
    I. VENITURI CURENTE17.043.891.726   2.716.570.000   19.760.461.726   19.760.461.726
    A. VENITURI FISCALE16.567.755.000   2.481.460.000   19.049.215.000   19.049.215.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE8.405.055.000   829.800.000   9.234.855.000   9.234.855.000
    IMPOZITUL PE PROFIT4.100.000.000   -243.000.000   3.857.000.000   3.857.000.000
    IMPOZITUL PE SALARII4.152.255.000   1.017.800.000   5.170.055.000   5.170.055.000
    Impozitul pe salarii - total -5.753.200.000   1.357.800.000   7.111.000.000   7.111.000.000
    Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale (se scad)-1.600.945.000   -340.000.000   -1.940.945.000   -1.940.945.000
    ALTE IMPOZITE DIRECTE152.800.000   55.000.000   207.800.000   207.800.000
    Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor1.300.000   -1.000.000   300.000   300.000
    Impozitul pe dividende de la societăţile comerciale150.000.000   56.000.000   206.000.000   206.000.000
    Alte încasări din impozite directe1.500.000       1.500.000   1.500.000
    A2. IMPOZITE INDIRECTE8.162.700.000   1.651.660.000   9.814.360.000   9.814.360.000
    TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ5.296.900.000   493.000.000   5.789.900.000   5.789.900.000
    ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE1.513.000.000   580.400.000   2.093.400.000   2.093.400.000
    Accize989.300.000   323.400.000   1.312.700.000   1.312.700.000
    Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale523.700.000   257.000.000   780.700.000   780.700.000
    TAXE VAMALE1.230.800.000   493.200.000   1.724.000.000   1.724.000.000
    Taxe vamale de la persoane juridice1.185.800.000   493.200.000   1.679.000.000   1.679.000.000
    Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale45.000.000       45.000.000   45.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE122.000.000   85.060.000   207.060.000   207.060.000
    Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen100.000.000   60.000.000   160.000.000   160.000.000
    Taxe pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare16.000.000   10.000.000   26.000.000   26.000.000
    Taxe de compensaţie     60.000   60.000   60.000
    Alte încasări din impozite indirecte6.000.000   15.000.000   21.000.000   21.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE476.136.726   235.110.000   711.246.726   711.246.726
    VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL BĂNCII NAŢIONALE71.166.726       71.166.726   71.166.726
    VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME86.000.000   166.000.000   252.000.000   252.000.000
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE133.850.000   29.650.000   163.500.000   163.500.000
    Taxe de metrologie600.000       600.000   600.000
    Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică3.000.000   5.000.000   8.000.000   8.000.000
    Taxe pentru prestaţiile şi serviciile efectuate de căpităniile de port şi pentru eliberarea autorizaţiilor de transport cu autovehicule în trafic internaţional de mărfuri5.100.000   3.000.000   8.100.000   8.100.000
    Taxe consulare80.000.000       80.000.000   80.000.000
    Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii2.000.000       2.000.000   2.000.000
    Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal4.000.000   -1.000.000   3.000.000   3.000.000
    Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor1.000.000       1.000.000   1.000.000
    Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare15.000.000   3.000.000   18.000.000   18.000.000
    Taxe şi alte venituri din protecţia mediului300.000       300.000   300.000
    Vărsăminte din disponibilităţile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate1.500.000       1.500.000   1.500.000
    Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate Venituri din timbrul judiciar1.350.000   2.000.000 2.650.000   2.000.000 4.000.000   2.000.000 4.000.000
    Alte venituri de la instituţiile publice20.000.000   15.000.000   35.000.000   35.000.000
    DIVERSE VENITURI185.120.000   39.460.000   224.580.000   224.580.000
    Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive Venituri din amenzile aplicate, potrivit dispoziţiilor legale38.000.000   1.500.000 12.000.000   1.500.000 50.000.000   1.500.000 50.000.000
    Încasări din cota reţinută, conform Legii nr. 6/19731.300.000       1.300.000   1.300.000
    Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi70.000.000   5.000.000   75.000.000   75.000.000
    Venituri din concesiuni20.000   60.000   80.000   80.000
    Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului2.300.000   -600.000   1.700.000   1.700.000
    Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea potrivit legii42.000.000   8.000.000   50.000.000   50.000.000
    Încasări din alte surse31.500.000   13.500.000   45.000.000   45.000.000
    II. VENITURI DIN CAPITAL8.500.000   98.404.800   106.904.800   106.904.800
    VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI8.500.000   98.404.800   106.904.800   106.904.800
    Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice5.500.000       5.500.000   5.500.000
    Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare3.000.000   98.404.800   101.404.800   101.404.800
    II. CHELTUIELI - TOTAL20.245.453.983430.745.700*)3.894.754.035216.707.42024.140.208.018647.453.120*)24.787.661.138
    CHELTUIELI CURENTE17.869.789.434188.072.4753.120.874.380196.661.10020.990.663.814384.733.57521.375.397.389
    CHELTUIELI DE PERSONAL5.836.705.5528.075.995401.483.5532.363.2006.238.189.10510.439.1956.248.628.300
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.849.717.05035.687.980413.235.3295.299.7003.262.952.37940.987.6803.303.940.059
    SUBVENŢII1.870.483.932   712.706.400   2.583.190.332   2.583.190.332
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice357.208.315   32.560.100   389.768.415   389.768.415
    Subvenţii pe produse şi activităţi987.519.000   240.106.700   1.227.625.700   1.227.625.700
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif525.756.617   440.039.600   965.796.217   965.796.217
    PRIME896.000.000   322.700.000   1.218.700.000   1.218.700.000
    TRANSFERURI4.871.996.329144.308.500777.149.098188.998.2005.649.145.427333.306.7005.982.452.127
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.360.000.000   428.300.000   1.788.300.000   1.788.300.000
    REZERVE184.886.571   65.300.000   250.186.571   250.186.571
    CHELTUIELI DE CAPITAL1.964.560.089242.673.225721.882.59120.046.3202.686.442.680262.719.5452.949.162.225
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE185.300.000   26.900.000   212.200.000   212.200.000
    Împrumut acordat din fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului100.000.000       100.000.000   100.000.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale85.300.000   26.900.000   112.200.000   112.200.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE225.804.460   25.097.064   250.901.524   250.901.524
    Rambursări de credite externe129.822.522   15.667.348   145.489.870   145.489.870
    Plăţi de dobânzi şi comisioane95.981.938   9.429.716   105.411.654   105.411.654
    Partea I - Servicii publice generale778.123.410   201.659.775   979.783.185   979.783.185
    AUTORITĂŢI PUBLICE778.123.410   201.659.775   979.783.185   979.783.185
    CHELTUIELI CURENTE665.351.727   167.844.484   833.196.211   833.196.211
    CHELTUIELI DE PERSONAL410.097.911   72.279.330   482.377.241   482.377.241
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII212.820.962   19.934.454   232.755.416   232.755.416
    SUBVENŢII2.700.000   53.700   2.753.700   2.753.700
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.700.000   53.700   2.753.700   2.753.700
    Transferuri39.732.854   75.577.000   115.309.854   115.309.854
    CHELTUIELI DE CAPITAL108.647.883   32.951.891   141.599.774   141.599.774
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.123.800   863.400   4.987.200   4.987.200
    Rambursări de credite externe3.419.900   718.200   4.138.100   4.138.100
    Plăţi de dobânzi şi comisioane703.900   145.200   849.100   849.100
    Preşedinţia României9.588.274   1.411.900   11.000.174   11.000.174
    Autorităţi legislative86.846.140   7.024.200   93.870.340   93.870.340
    Autorităţi judecătoreşti175.184.427   32.907.537   208.091.964   208.091.964
    Alte organe ale autorităţilor publice48.233.979   3.715.194   51.949.173   51.949.173
    Autorităţi executive458.270.590   156.600.944   614.871.534   614.871.534
    Partea a II-a - Apărare, ordine publică şi siguranţa naţională3.396.399.87514.740.000367.213.964   3.763.613.83914.740.0003.778.353.839
    CHELTUIELI CURENTE2.875.038.072   282.575.364   3.157.613.436   3.157.613.436
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.595.041.167   31.521.864   1.626.563.031   1.626.563.031
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.133.990.650   229.955.900   1.363.946.550   1.363.946.550
    SUBVENŢII145.630.526   21.097.600   166.728.126   166.728.126
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice145.630.526   21.097.600   166.728.126   166.728.126
    Transferuri375.729       375.729   375.729
    CHELTUIELI DE CAPITAL458.531.40314.740.00070.533.900   529.065.30314.740.000543.805.303
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE62.830.400   14.104.700   76.935.100   76.935.100
    Rambursări de credite externe49.791.240   6.058.740   55.849.980   55.849.980
    Plăţi de dobânzi şi comisioane13.039.160   8.045.960   21.085.120   21.085.120
    APĂRARE NAŢIONALĂ1.921.684.4819.640.000218.313.200   2.139.997.6819.640.0002.149.637.681
    CHELTUIELI CURENTE1.554.912.871   158.658.500   1.713.571.371   1.713.571.371
    CHELTUIELI DE PERSONAL829.391.981   46.177.300   875.569.281   875.569.281
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII725.520.890   112.481.200   838.002.090   838.002.090
    CHELTUIELI DE CAPITAL321.071.6109.640.00050.000.000   371.071.6109.640.000380.711.610
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE45.700.000   9.654.700   55.354.700   55.354.700
    Rambursări de credite externe35.320.000   6.579.800   41.899.800   41.899.800
    Plăţi de dobânzi şi comisioane10.380.000   3.074.900   13.454.900   13.454.900
    ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ1.474.715.3945.100.000148.900.764   1.623.616.1585.100.0001.628.716.158
    CHELTUIELI CURENTE1.320.125.201   123.916.864   1.444.042.065   1.444.042.065
    CHELTUIELI DE PERSONAL765.649.186   -14.655.436   750.993.750   750.993.750
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII408.469.760   117.474.700   525.944.460   525.944.460
    SUBVENŢII145.630.526   21.097.600   166.728.126   166.728.126
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice145.630.526   21.097.600   166.728.126   166.728.126
    Transferuri375.729       375.729   375.729
    CHELTUIELI DE CAPITAL137.459.7935.100.00020.533.900   157.993.6935.100.000163.093.693
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE17.130.400   4.450.000   21.580.400   21.580.400
    Rambursări de credite externe14.471.240   -521.060   13.950.180   13.950.180
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.659.160   4.971.060   7.630.220   7.630.220
    Partea a III-a - Cheltuieli social-culturale6.367.620.322209.987.200896.764.4359.421.8207.264.384.757219.409.0207.483.793.777
    CHELTUIELI CURENTE5.862.380.04043.763.975500.323.9717.662.9006.362.704.01151.426.8756.414.130.886
    CHELTUIELI DE PERSONAL3.534.333.4818.075.995269.738.3982.363.2003.804.071.87910.439.1953.814.511.074
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII811.287.73335.687.980127.534.9735.299.700938.822.70640.987.680979.810.386
    SUBVENŢII208.466.196   11.395.600   219.861.796   219.861.796
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice208.466.196   11.395.600   219.861.796   219.861.796
    Transferuri1.308.292.630   91.655.000   1.399.947.630   1.399.947.630
    CHELTUIELI DE CAPITAL422.442.642166.223.225390.661.0001.758.920813.103.642167.982.145981.085.787
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE82.797.640   5.779.464   88.577.104   88.577.104
    Rambursări de credite externe47.732.364   1.888.808   49.621.172   49.621.172
    Plăţi de dobânzi şi comisioane35.065.276   3.890.656   38.955.932   38.955.932
    ÎNVĂŢĂMÂNT2.999.549.68025.507.200502.176.7507.439.6003.501.726.43032.946.8003.534.673.230
    CHELTUIELI CURENTE2.782.750.08724.083.975129.136.3507.031.2002.911.886.43731.115.1752.943.001.612
    CHELTUIELI DE PERSONAL2.180.046.4248.075.995119.605.0502.363.2002.299.651.47410.439.1952.310.090.669
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII423.465.94916.007.9809.516.3004.668.000432.982.24920.675.980453.658.229
    SUBVENŢII35.177.959       35.177.959   35.177.959
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice35.177.959       35.177.959   35.177.959
    Transferuri144.059.755   15.000   144.074.755   144.074.755
    CHELTUIELI DE CAPITAL214.298.7931.423.225372.311.000408.400586.609.7931.831.625588.441.418
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.500.800   729.400   3.230.200   3.230.200
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.500.800   729.400   3.230.200   3.230.200
    SĂNĂTATE1.755.962.402179.480.000265.869.538   2.021.831.940179.480.0002.201.311.940
    CHELTUIELI CURENTE1.539.240.82319.680.000254.276.474   1.793.517.29719.680.0001.813.197.297
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.272.751.065   143.178.662   1.415.929.727   1.415.929.727
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII265.011.84019.680.000111.097.812   376.109.65219.680.000395.789.652
    Transferuri1.477.918       1.477.918   1.477.918
    CHELTUIELI DE CAPITAL140.024.739159.800.0006.600.000   146.624.739159.800.000306.424.739
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE76.696.840   4.993.064   81.689.904   81.689.904
    Rambursări de credite externe45.572.364   1.390.808   46.963.172   46.963.172
    Plăţi de dobânzi şi comisioane31.124.476   3.602.256   34.726.732   34.726.732
    CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET401.148.438   33.904.395   435.052.833   435.052.833
    CHELTUIELI CURENTE354.654.328   23.204.395   377.858.723   377.858.723
    CHELTUIELI DE PERSONAL53.717.235   3.956.795   57.674.030   57.674.030
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII98.539.872   6.852.000   105.391.872   105.391.872
    SUBVENŢII171.003.221   11.395.600   182.398.821   182.398.821
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice171.003.221   11.395.600   182.398.821   182.398.821
    Transferuri31.394.000   1.000.000   32.394.000   32.394.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL46.494.110   10.700.000   57.194.110   57.194.110
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII1.210.959.8025.000.00094.813.7521.982.2201.305.773.5546.982.2201.312.755.774
    CHELTUIELI CURENTE1.185.734.802   93.706.752631.7001.279.441.554631.7001.280.073.254
    CHELTUIELI DE PERSONAL27.818.757   2.997.891   30.816.648   30.816.648
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII24.270.072   68.861631.70024.338.933631.70024.970.633
    SUBVENŢII2.285.016       2.285.016   2.285.016
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.285.016       2.285.016   2.285.016
    Transferuri1.131.360.957   90.640.000   1.222.000.957   1.222.000.957
    CHELTUIELI DE CAPITAL21.625.0005.000.0001.050.0001.350.52022.675.0006.350.52029.025.520
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.600.000   57.000   3.657.000   3.657.000
    Rambursări de credite externe2.160.000   498.000   2.658.000   2.658.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane1.440.000   -441.000   999.000   999.000
    Partea a IV-a - Servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape389.058.984   14.293.574   403.352.558   403.352.558
    CHELTUIELI CURENTE128.900.040   11.293.574   140.193.614   140.193.614
    CHELTUIELI DE PERSONAL13.775.301   1.348.574   15.123.875   15.123.875
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.696.365   -55.000   5.641.365   5.641.365
    Transferuri109.428.374   10.000.000   119.428.374   119.428.374
    CHELTUIELI DE CAPITAL260.158.944   3.000.000   263.158.944   263.158.944
    SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE201.751.914   15.083.000   216.834.914   216.834.914
    CHELTUIELI CURENTE112.072.614   10.083.000   122.155.614   122.155.614
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.997.952   138.000   2.135.952   2.135.952
    CHELTLUIELI MATERIALE ŞI SERVICII646.288   -55.000   591.288   591.288
    Transferuri109.428.374   10.000.000   119.428.374   119.428.374
    CHELTUIELI DE CAPITAL89.679.300   5.000.000   94.679.300   94.679.300
    MEDIU ŞI APE187.307.070   -789.426   186.517.644   186.517.644
    CHELTUIELI CURENTE16.827.426   1.210.574   18.038.000   18.038.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL11.777.349   1.210.574   12.987.923   12.987.923
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.050.077       5.050.077   5.050.077
    CHELTUIELI DE CAPITAL170.479.644   -2.000.000   168.479.644   168.479.644
    Partea a V-a - Acţiuni economice4.665.667.501206.018.5001.413.902.510207.285.6006.079.570.011413.304.1006.492.874.111
    CHELTUIELI CURENTE3.916.339.483144.308.5001.154.567.210188.998.2005.070.906.693333.306.7005.404.213.393
    CHELTUIELI DE PERSONAL219.240.116   22.142.510   241.382.626   241.382.626
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII241.192.828   26.880.000   268.072.828   268.072.828
    SUBVENŢII1.513.275.617   680.146.300   2.193.421.917   2.193.421.917
    Subvenţii pe produse şi activităţi987.519.000   240.106.700   1.227.625.700   1.227.625.700
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif525.756.617   440.039.600   965.796.217   965.796.217
    Prime896.000.000   322.700.000   1.218.700.000   1.218.700.000
    Transferuri1.046.630.922144.308.500102.698.400188.998.2001.149.329.322333.306.7001.482.636.022
    CHELTUIELI DE CAPITAL673.275.39861.710.000224.685.80018.287.400897.961.19879.997.400977.958.598
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE     30.300.000   30.300.000   30.300.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale     30.300.000   30.300.000   30.300.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE76.052.620   4.349.500   80.402.120   80.402.120
    Rambursări de credite externe28.879.018   7.001.600   35.880.618   35.880.618
    Plăţi de dobânzi şi comisioane47.173.602   -2.652.100   44.521.502   44.521.502
    INDUSTRIE1.539.807.7836.248.500489.708.800   2.029.516.5836.248.5002.035.765.083
    CHELTUIELI CURENTE1.281.180.7996.248.500269.666.000   1.550.846.7996.248.5001.557.095.299
    CHELTUIELI DE PERSONAL6.050.963   477.000   6.527.963   6.527.963
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII91.842.353   14.980.000   106.822.353   106.822.353
    SUBVENŢII922.519.000   234.209.000   1.156.728.000   1.156.728.000
    Subvenţii pe produse şi activităţi922.519.000   233.959.000   1.156.478.000   1.156.478.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif     250.000   250.000   250.000
    Transferuri260.768.4836.248.50020.000.000   280.768.4836.248.500287.016.983
    CHELTUIELI DE CAPITAL257.814.984   220.404.800   478.219.784   478.219.784
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE812.000   -362.000   450.000   450.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane812.000   -362.000   450.000   450.000
    AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ1.790.410.814   797.525.821   2.587.936.635   2.587.936.635
    CHELTUIELI CURENTE1.725.461.314   794.587.921   2.520.049.235   2.520.049.235
    CHELTUIELI DE PERSONAL192.729.950   20.198.321   212.928.271   212.928.271
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII106.744.257   11.900.000   118.644.257   118.644.257
    SUBVENŢII525.756.617   439.789.600   965.546.217   965.546.217
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif525.756.617   439.789.600   965.546.217   965.546.217
    Prime896.000.000   322.700.000   1.218.700.000   1.218.700.000
    Transferuri4.230.490       4.230.490   4.230.490
    CHELTUIELI DE CAPITAL59.300.000   2.000.000   61.300.000   61.300.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.649.500   937.900   6.587.400   6.587.400
    Rambursări de credite externe1.841.000       1.841.000   1.841.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane3.808.500   937.900   4.746.400   4.746.400
    TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII1.007.249.451199.770.00091.013.300207.285.6001.098.262.751407.055.6001.505.318.351
    CHELTUIELI CURENTE668.210.353138.060.00063.239.700188.998.200731.450.053327.058.2001.058.508.253
    CHELTUIELI DE PERSONAL9.851.642   925.000   10.776.642   10.776.642
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII14.726.762       14.726.762   14.726.762
    SUBVENŢII65.000.000   6.147.700   71.147.700   71.147.700
    Subvenţii pe produse şi activităţi65.000.000   6.147.700   71.147.700   71.147.700
    Transferuri578.631.949138.060.00056.167.000188.998.200634.798.949327.058.200961.857.149
    CHELTUIELI DE CAPITAL269.447.97861.710.00024.000.00018.287.400293.447.97879.997.400373.445.378
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE69.591.120   3.773.600   73.364.720   73.364.720
    Rambursări de credite externe27.038.018   7.001.600   34.039.618   34.039.618
    Plăţi de dobânzi şi comisioane42.553.102   -3.228.000   39.325.102   39.325.102
    ALTE ACŢIUNI ECONOMICE328.199.453   35.654.589   363.854.042   363.854.042
    CHELTUIELI CURENTE241.487.017   27.073.589   268.560.606   268.560.606
    CHELTUIELI DE PERSONAL10.607.561   542.189   11.149.750   11.149.750
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII27.879.456       27.879.456   27.879.456
    Transferuri203.000.000   26.531.400   229.531.400   229.531.400
    CHELTUIELI DE CAPITAL86.712.436   -21.719.000   64.993.436   64.993.436
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE30.300.000   30.300.000   30.300.000    
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale     30.300.000   30.300.000   30.300.000
    Partea a VI-a - Alte acţiuni661.297.320   10.803.477   672.100.797   672.100.797
    CHELTUIELI CURENTE619.793.501   10.753.477   630.546.978   630.546.978
    CHELTUIELI DE PERSONAL64.217.576   4.452.877   68.670.453   68.670.453
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII444.728.512   8.985.002   453.713.514   453.713.514
    SUBVENŢII411.593   13.200   424.793   424.793
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice411.593   13.200   424.793   424.793
    Transferuri110.435.820   -2.697.602   107.738.218   107.738.218
    CHELTUIELI DE CAPITAL41.503.819   50.000   41.553.819   41.553.819
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ519.339.161   2.527.627   521.866.788   521.866.788
    CHELTUIELI CURENTE493.835.342   2.477.627   496.312.969   496.312.969
    CHELTUIELI DE PERSONAL25.106.950   834.427   25.941.377   25.941.377
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII394.305.979   4.327.602   398.633.581   398.633.581
    SUBVENŢII411.593   13.200   424.793   424.793
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice411.593   13.200   424.793   424.793
    Transferuri74.010.820   -2.697.602   71.313.218   71.313.218
    CHELTUIELI DE CAPITAL25.503.819   50.000   25.553.819   25.553.819
    ALTE ACŢIUNI107.533.159   8.275.850   115.809.009   115.809.009
    CHELTUIELI CURENTE91.533.159   8.275.850   99.809.009   99.809.009
    CHELTUIELI DE PERSONAL39.110.626   3.618.450   42.729.076   42.729.076
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII50.422.533   4.657.400   55.079.933   55.079.933
    Transferuri2.000.000       2.000.000   2.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL16.000.000       16.000.000   16.000.000
    CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI34.425.000       34.425.000   34.425.000
    CHELTUIELI CURENTE34.425.000       34.425.000   34.425.000
    Transferuri34.425.000       34.425.000   34.425.000
    Partea a VII-a - Transferuri2.257.100.000   499.916.300   2.757.016.300   2.757.016.300
    TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT2.257.100.000   499.916.300   2.757.016.300   2.757.016.300
    CHELTUIELI CURENTE2.257.100.000   499.916.300   2.757.016.300   2.757.016.300
    TRANSFERURI2.257.100.000   499.916.300   2.757.016.300   2.757.016.300
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători571.000.000   140.000.000   711.000.000   711.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii1.028.000.000   120.000.000   1.148.000.000   1.148.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.500.000   -20.000.000   22.500.000   22.500.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului special de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate275.000.000   86.931.000   361.931.000   361.931.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor340.600.000   172.985.300   513.585.300   513.585.300
    Partea a VIII-a - Împrumuturi acordate185.300.000   -3.400.000   181.900.000   181.900.000
    ÎMPRUMUTURI185.300.000   -3.400.000   181.900.000   181.900.000
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE185.300.000   -3.400.000   181.900.000   181.900.000
    Împrumut acordat din fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului100.000.000       100.000.000   100.000.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale85.300.000   -3.400.000   81.900.000   81.900.000
    Partea a IX-a - Plăţi de dobînzi şi alte cheltuieli aferente datoriei publice1.360.000.000   428.300.000   1.788.300.000   1.788.300.000
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI1.360.000.000   428.300.000   1.788.300.000   1.788.300.000
    CHELTUIELI CURENTE1.360.000.000   428.300.000   1.788.300.000   1.788.300.000
    Dobânzi aferente datoriei publice1.360.000.000   428.300.000   1.788.300.000   1.788.300.000
    Dobânzi aferente datoriei publice interne1.235.660.000   300.000.000   1.535.660.000   1.535.660.000
    Dobânzi aferente datoriei publice externe24.340.000       24.340.000   24.340.000
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii100.000.000   128.300.000   228.300.000   228.300.000
    Partea a XI-a - Fonduri de rezervă184.886.571   65.300.000   250.186.571   250.186.571
    FONDURI DE REZERVĂ184.886.571   65.300.000   250.186.571   250.186.571
    REZERVE184.886.571   65.300.000   250.186.571   250.186.571
    Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului54.311.571   57.300.000   111.611.571   111.611.571
    Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului950.000   8.000.000   8.950.000   8.950.000
    Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova4.625.000       4.625.000   4.625.000
    Fond de redresare financiară la dispoziţia Guvernului125.000.000       125.000.000   125.000.000
    DEFICIT-3.193.062.257-430.745.700-1.079.779.235-216.707.420-4.272.841.492-647.453.120-4.920.294.612
  -------------- *) În funcţie de derularea programelor de împrumut se pot efectua modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.
  Anexa 2
                   
    BUGETUL DE STAT PE ANUL 1996 - Detalierea pe articole de cheltuieli -
    - mii lei -
      Program actualizat buget de statIntrări de credite externeInfluenţeProgram rectificat buget de statIntrări de credite externeTotal
    Buget de statIntrări de credite externe
    012345=1+36=2+47=5+6
    II.CHELTUIELI - TOTAL20.245.453.983430.745.700*)3.894.754.035216.707.42024.140.208.018647.453.120*)24.787.661.138
    CELTUIELI CURENTE17.869.789.434188.072.4753.120.874.380196.661.10020.990.663.814384.733.57521.375.397.389
    CHELTUIELI DE PERSONAL5.836.705.5528.075.995401.483.5532.363.2006.238.189.10510.439.1956.248.628.300
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII2.849.717.05035.687.980413.235.3295.299.7003.262.952.37940.987.6803.303.940.059
    SUBVENŢII1.870.483.932   712.706.400   2.583.190.332   2.583.190.332
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice357.208.315   32.560.100   389.768.415   389.768.415
    Subvenţii pe produse şi activităţi987.519.000   240.106.700   1.227.625.700   1.227.625.700
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif525.756.617   440.039.600   965.796.217   965.796.217
    Prime896.000.000   322.700.000   1.218.700.000   1.218.700.000
    Transferuri4.871.996.329144.308.500777.149.098188.998.2005.649.145.427333.306.7005.982.452.127
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE1.360.000.000   428.300.000   1.788.300.000   1.788.300.000
    Dobânzi aferente datoriei publice interne1.235.660.000   300.000.000   1.535.660.000   1.535.660.000
    Dobânzi aferente datoriei publice externe24.340.000       24.340.000   24.340.000
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscurile garanţiilor date de stat în condiţiile legii100.000.000   128.300.000   228.300.000   228.300.000
    REZERVE184.886.571   65.300.000   250.186.571   250.186.571
    CHELTUIELI DE CAPITAL1.964.560.089242.673.225721.882.59120.046.3202.686.442.680262.719.5452.949.162.225
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE185.300.000   26.900.000   212.200.000   212.200.000
    Împrumut acordat din fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului100.000.000       100.000.000   100.000.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale85.300.000   26.900.000   112.200.000   112.200.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE225.804.460   25.097.064   250.901.524   250.901.524
    Rambursări de credite externe129.822.522   15.667.348   145.489.870   145.489.870
    Plăţi de dobânzi şi comisioane95.981.938   9.429.716   105.411.654   105.411.654
    AUTORITĂŢI PUBLICE778.123.410   201.659.775   979.783.185   979.783.185
    CHELTUIELI CURENTE665.351.727   167.844.484   833.196.211   833.196.211
    CHELTUIELI DE PERSONAL410.097.911   72.279.330   482.377.241   482.377.241
    Cheltuieli cu salariile300.662.132   46.661.312   347.323.444   347.323.444
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat64.509.587   10.153.207   74.662.794   74.662.794
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj12.919.809   2.035.336   14.955.145   14.955.145
    Deplasări, detaşări, transferări32.006.383   13.429.475   45.435.858   45.435.858
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară20.044.385   5.746.448   25.790.833   25.790.833
    - deplasări în străinătate11.961.998   7.683.027   19.645.025   19.645.025
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII212.820.962   19.934.454   232.755.416   232.755.416
    Hrană210.000       210.000   210.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie76.327.960   6.953.405   83.281.365   83.281.365
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional17.130.235   5.145.000   22.275.235   22.275.235
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament11.150.868   -16.000   11.134.868   11.134.868
    Reparaţii curente18.030.124   136.000   18.166.124   18.166.124
    Reparaţii capitale33.601.900   4.200.000   37.801.900   37.801.900
    Cărţi şi publicaţii4.383.769   320.000   4.703.769   4.703.769
    Alte cheltuieli51.986.106   3.196.049   55.182.155   55.182.155
    SUBVENŢII2.700.000   53.700   2.753.700   2.753.700
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.700.000   53.700   2.753.700   2.753.700
    TRANSFERURI39.732.854   75.577.000   115.309.854   115.309.854
    Transferuri neconsolidabile39.732.854   75.577.000   115.309.854   115.309.854
    CHELTUIELI DE CAPITAL108.647.883   32.951.891   141.599.774   141.599.774
    Investiţii ale instituţiilor publice108.647.883   32.951.891   141.599.774   141.599.774
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE4.123.800   863.400   4.987.200   4.987.200
    Rambursări de credite externe3.419.900   718.200   4.138.100   4.138.100
    Plăţi de dobânzi şi comisioane703.900   145.200   849.100   849.100
    APĂRARE NAŢIONALĂ1.921.684.4819.640.000218.313.200   2.139.997.6819.640.0002.149.637.681
    CHELTUIELI CURENTE1.554.912.871   158.658.500   1.713.571.371   1.713.571.371
    CHELTUIELI DE PERSONAL829.391.981   46.177.300   875.569.281   875.569.281
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII725.520.890   112.481.200   838.002.090   838.002.090
    CHELTUIELI DE CAPITAL321.071.6109.640.00050.000.000   371.071.6109.640.000380.711.610
    Investiţii ale instutuţiilor publice321.071.6109.640.00050.000.000   371.071.6109.640.000380.711.610
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE45.700.000   9.654.700   55.354.700   55.354.700
    Rambursări de credite externe35.320.000   6.579.800   41.899.800   41.899.800
    Plăţi de dobânzi şi comisioane10.380.000   3.074.900   13.454.900   13.454.900
    ORDINEA PUBLICĂ ŞI SIGURANŢA NAŢIONALĂ1.474.715.3945.100.000148.900.764   1.623.616.1585.100.0001.628.716.158
    CHELTUIELI CURENTE1.320.125.201   123.916.864   1.444.042.065   1.444.042.065
    CHELTUIELI DE PERSONAL765.649.186   -14.655.436   750.993.750   750.993.750
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII408.469.760   117.474.700   525.944.460   525.944.460
    SUBVENŢII145.630.526   21.097.600   166.728.126   166.728.126
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice145.630.526   21.097.600   166.728.126   166.728.126
    TRANSFERURI375.729       375.729   375.729
    Transferuri neconsolidabile375.729       375.729   375.729
    CHELTUIELI DE CAPITAL137.459.7935.100.00020.533.900   157.993.6935.100.000163.093.693
    Investiţii ale instituţiilor publice137.459.7935.100.00020.533.900   157.993.6935.100.000163.093.693
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE17.130.400   4.450.000   21.580.400   21.580.400
    Rambursări de credite externe14.471.240   -521.060   13.950.180   13.950.180
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.659.160   4.971.060   7.630.220   7.630.220
    ÎNVĂŢĂMÂNT2.999.549.68025.507.200502.176.7507.439.6003.501.726.43032.946.8003.534.673.230
    CHELTUIELI CURENTE2.782.750.08724.083.975129.136.3507.031.2002.911.886.43731.115.1752.943.001.612
    CHELTUIELI DE PERSONAL2.180.046.4248.075.995119.605.0502.363.2002.299.651.47410.439.1952.310.090.669
    Cheltuieli cu salariile1.684.861.425   91.014.039   1.775.875.464   1.775.875.464
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat409.312.451   22.166.635   431.479.086   431.479.086
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj81.900.228   4.433.194   86.333.422   86.333.422
    Deplasări, detaşări, transferări3.972.3208.075.9951.991.1822.363.2005.963.50210.439.19516.402.697
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară2.184.086   1.085.916   3.270.002   3.270.002
    - deplasări în străinătate1.788.2348.075.995905.2662.363.2002.693.50010.439.19513.132.695
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII423.465.94916.007.9809.516.3004.668.000432.982.24920.675.980453.658.229
    Drepturi cu caracter social64.674.17413.442.37025.390.8783.919.86090.065.05217.362.230107.427.282
    Hrană63.719.490   3.202.690   66.922.180   66.922.180
    Medicamente şi materiale sanitare740.544       740.544   740.544
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie77.562.544   203.550   77.766.094   77.766.094
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional7.658.004   40.350   7.698.354   7.698.354
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament62.990.818   -52.530   62.938.288   62.938.288
    Reparaţii curente21.095.963   180.000   21.275.963   21.275.963
    Reparaţii capitale120.391.073   -19.458.878   100.932.195   100.932.195
    Cărţi şi publicaţii3.732.467734.400   214.1503.732.467948.5504.681.017
    Alte cheltuieli900.8721.831.21010.240533.990911.1122.365.2003.276.312
    SUBVENŢII35.177.959       35.177.959   35.177.959
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice35.177.959       35.177.959   35.177.959
    TRANSFERURI144.059.755   15.000   144.074.755   144.074.755
    Transferuri neconsolidabile144.059.755   15.000   144.074.755   144.074.755
    CHELTUIELI DE CAPITAL214.298.7931.423.225372.311.000408.400586.609.7931.831.625588.441.418
    Investiţii ale instituţiilor publice214.298.7931.423.225372.311.000408.400586.609.7931.831.625588.441.418
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE2.500.800   729.400   3.230.200   3.230.200
    Plăţi de dobânzi şi comisioane2.500.800   729.400   3.230.200   3.230.200
    SĂNĂTATE1.755.962.402179.480.000265.869.538   2.021.831.940179.480.0002.201.311.940
    CHELTUIELI CURENTE1.539.240.82319.680.000254.276.474   1.793.517.29719.680.0001.813.197.297
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.272.751.065   143.178.662   1.415.929.727   1.415.929.727
    Cheltuieli cu salariile976.406.706   107.808.901   1.084.215.607   1.084.215.607
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat247.122.860   28.521.552   275.644.412   275.644.412
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj47.654.908   5.467.797   53.122.705   53.122.705
    Deplasări, detaşări, transferări1.566.591   1.380.412   2.947.003   2.947.003
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară1.084.150   1.528.853   2.613.003   2.613.003
    - deplasări în străinătate482.441   -148.441   334.000   334.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII265.011.84019.680.000111.097.812   376.109.65219.680.000395.789.652
    Drepturi cu caracter social1.736.000       1.736.000   1.736.000
    Hrană12.386.451   7.000.000   19.386.451   19.386.451
    Medicamente şi materiale sanitare198.465.24219.680.000102.613.125   301.078.36719.680.000320.758.367
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie17.696.614   -548.179   17.148.435   17.148.435
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional7.538.584   -10.262   7.528.322   7.528.322
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament6.427.158   20.000   6.447.158   6.447.158
    Reparaţii curente11.127.498   -2.028   11.125.470   11.125.470
    Reparaţii capitale4.975.960   2.017.146   6.993.106   6.993.106
    Cărţi şi publicaţii118.336       118.336   118.336
    Alte cheltuieli4.539.997   8.010   4.548.007   4.548.007
    TRANSFERURI1.477.918       1.477.918   1.477.918
    Transferuri neconsolidabile1.477.918       1.477.918   1.477.918
    CHELTUIELI DE CAPITAL140.024.739159.800.0006.600.000   146.624.739159.800.000306.424.739
    Investiţii ale instituţiilor publice140.024.739159.800.0006.600.000   146.624.739159.800.000306.424.739
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE76.696.840   4.993.064   81.689.904   81.689.904
    Rambursări de credite externe45.572.364   1.390.808   46.963.172   46.963.172
    Plăţi de dobânzi şi comisioane31.124.476   3.602.256   34.726.732   34.726.732
    CULTURĂ, RELIGIE ŞI ACŢIUNI PRIVIND ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET401.148.438   33.904.395   435.052.833   435.052.833
    CHELTUIELI CURENTE354.654.328   23.204.395   377.858.723   377.858.723
    CHELTUIELI DE PERSONAL53.717.235   3.956.795   57.674.030   57.674.030
    Cheltuieli cu salariile40.421.286   2.427.096   42.848.382   42.848.382
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat9.982.571   569.979   10.552.550   10.552.550
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.993.991   121.030   2.115.021   2.115.021
    Deplasări, detaşări, transferări1.319.387   838.690   2.158.077   2.158.077
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară871.255   293.552   1.164.807   1.164.807
    - deplasări în străinătate448.132   545.138   993.270   993.270
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII98.539.872   6.852.000   105.391.872   105.391.872
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie4.661.300   1.190.631   5.851.931   5.851.931
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional57.680.642   2.720.000   60.400.642   60.400.642
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament671.400       671.400   671.400
    Reparaţii curente871.200   19.300   890.500   890.500
    Reparaţii capitale22.899.100   2.000.000   24.899.100   24.899.100
    Cărţi şi publicaţii4.493.828   7.100   4.500.928   4.500.928
    Alte cheltuieli7.262.402   914.969   8.177.371   8.177.371
    SUBVENŢII171.003.221   11.395.600   182.398.821   182.398.821
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice171.003.221   11.395.600   182.398.821   182.398.821
    TRANSFERURI31.394.000   1.000.000   32.394.000   32.394.000
    Transferuri neconsolidabile31.394.000   1.000.000   32.394.000   32.394.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL46.494.110   10.700.000   57.194.110   57.194.110
    Investiţii ale instituţiilor publice46.494.110   10.700.000   57.194.110   57.194.110
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII1.210.959.8025.000.00094.813.7521.982.2201.305.773.5546.982.2201.312.755.774
    CHELTUIELI CURENTE1.185.734.802   93.706.752631.7001.279.441.554631.7001.280.073.254
    CHELTUIELI DE PERSONAL27.818.757   2.997.891   30.816.648   30.816.648
    Cheltuieli cu salariile20.918.673   1.988.424   22.907.097   22.907.097
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat5.229.673   497.107   5.726.780   5.726.780
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj1.045.935   99.421   1.145.356   1.145.356
    Deplasări, detaşări, transferări624.476   412.939   1.037.415   1.037.415
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară398.269   294.051   692.320   692.320
    - deplasări în străinătate226.207   118.888   345.095   345.095
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII24.270.072   68.861631.70024.338.933631.70024.970.633
    Drepturi cu caracter social14.892.902   -128.639   14.764.263   14.764.263
    Hrană89.182       89.182   89.182
    Medicamente şi materiale sanitare5.000       5.000   5.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie6.711.870   -30.500   6.681.370   6.681.370
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional95.211   90.00020.000185.21120.000205.211
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament565.361   3.000   568.361   568.361
    Reparaţii curente672.417       672.417   672.417
    Reparaţii capitale557.484       557.484   557.484
    Cărţi şi publicaţii97.744       97.744   97.744
    Alte cheltuieli582.901   135.000611.700717.901611.7001.329.601
    SUBVENŢII2.285.016       2.285.016   2.285.016
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice2.285.016       2.285.016   2.285.016
    TRANSFERURI1.131.360.957   90.640.000   1.222.000.957   1.222.000.957
    Transferuri neconsolidabile1.131.360.957   90.640.000   1.222.000.957   1.222.000.957
    CHELTUIELI DE CAPITAL21.625.0005.000.0001.050.0001.350.52022.675.0006.350.52029.025.520
    Investiţii ale instituţiilor publice21.625.0005.000.0001.050.0001.350.52022.675.0006.350.52029.025.520
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE3.600.000   57.000   3.657.000   3.657.000
    Rambursări de credite externe2.160.000   498.000   2.658.000   2.658.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane1.440.000   -441.000   999.000   999.000
    SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ ŞI LOCUINŢE201.751.914   15.083.000   216.834.914   216.834.914
    CHELTUIELI CURENTE112.072.614   10.083.000   122.155.614   122.155.614
    CHELTUIELI DE PERSONAL1.997.952   138.000   2.135.952   2.135.952
    Cheltuieli cu salariile1.456.255   64.000   1.520.255   1.520.255
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat364.064   16.000   380.064   380.064
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj72.813   3.000   75.813   75.813
    Deplasări, detaşări, transferări104.820   55.000   159.820   159.820
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară19.207   15.000   34.207   34.207
    - deplasări în străinătate85.613   40.000   125.613   125.613
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII646.288   -55.000   591.288   591.288
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie333.121   -40.000   293.121   293.121
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional109.246   -35.000   74.246   74.246
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament12.556   -5.000   7.556   7.556
    Reparaţii curente99.422   35.737   135.159   135.159
    Reparaţii capitale20.737   -20.737        
    Cărţi şi publicaţii10.665       10.665   10.665
    Alte cheltuieli60.541   10.000   70.541   70.541
    TRANSFERURI109.428.374   10.000.000   119.428.374   119.428.374
    Transferuri neconsolidabile109.428.374   10.000.000   119.428.374   119.428.374
    CHELTUIELI DE CAPITAL89.679.300   5.000.000   94.679.300   94.679.300
    Investiţii ale instituţiilor publice89.679.300   5.000.000   94.679.300   94.679.300
    MEDIU ŞI APE187.307.070   -789.426   186.517.644   186.517.644
    CHELTUIELI CURENTE16.827.426   1.210.574   18.038.000   18.038.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL11.777.349   1.210.574   12.987.923   12.987.923
    Cheltuieli cu salariile8.903.511   777.365   9.680.876   9.680.876
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.225.878   194.341   2.420.219   2.420.219
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj445.176   38.868   484.044   484.044
    Deplasări, detaşări, transferări202.784   200.000   402.784   402.784
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară202.784   200.000   402.784   402.784
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII5.050.077       5.050.077   5.050.077
    Medicamente şi materiale sanitare9.000       9.000   9.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.120.000       1.120.000   1.120.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional2.675.500       2.675.500   2.675.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament83.000       83.000   83.000
    Reparaţii curente355.500       355.500   355.500
    Reparaţii capitale300.000       300.000   300.000
    Cărţi şi publicaţii10.000       10.000   10.000
    Alte cheltuieli497.077       497.077   497.077
    CHELTUIELI DE CAPITAL170.479.644   -2.000.000   168.479.644   168.479.644
    Investiţii ale instituţiilor publice170.379.644   -164.629.644   5.750.000   5.750.000
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat100.000   162.629.644   162.729.644   162.729.644
    INDUSTRIE1.539.807.7836.248.500489.708.800   2.029.516.5836.248.5002.035.765.083
    CHELTUIELI CURENTE1.281.180.7996.248.500269.666.000   1.550.846.7996.248.5001.557.095.299
    CHELTUIELI DE PERSONAL6.050.963   477.000   6.527.963   6.527.963
    Cheltuieli cu salariile4.390.261   186.377   4.576.638   4.576.638
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.097.566   46.574   1.144.140   1.144.140
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj219.513   9.299   228.812   228.812
    Deplasări, detaşări, transferări343.623   234.750   578.373   578.373
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară76.976   66.750   143.726   143.726
    - deplasări în străinătate266.647   168.000   434.647   434.647
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII91.842.353   14.980.000   106.822.353   106.822.353
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie439.611   107.353   546.964   546.964
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional907.773   -20.444   887.329   887.329
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament8.811       8.811   8.811
    Reparaţii curente177.950       177.950   177.950
    Reparaţii capitale102.978   -18.000   84.978   84.978
    Cărţi şi publicaţii11.827   1.920   13.747   13.747
    Alte cheltuieli90.193.403   14.909.171   105.102.574   105.102.574
    SUBVENŢII922.519.000   234.209.000   1.156.728.000   1.156.728.000
    Subvenţii pe produse şi activităţi922.519.000   233.959.000   1.156.478.000   1.156.478.000
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif     250.000   250.000   250.000
    TRANSFERURI260.768.4836.248.50020.000.000   280.768.4836.248.500287.016.983
    Transferuri neconsolidabile260.768.4836.248.50020.000.000   280.768.4836.248.500287.016.983
    CHELTUIELI DE CAPITAL257.814.984   220.404.800   478.219.784   478.219.784
    Investiţii ale instituţiilor publice257.814.984   -257.245.734   569.250   569.250
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat     477.650.534   477.650.534   477.650.534
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE812.000   -362.000   450.000   450.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane812.000   -362.000   450.000   450.000
    AGRICULTURĂ ŞI SILVICULTURĂ1.790.410.814   797.525.821   2.587.936.635   2.587.936.635
    CHELTUIELI CURENTE1.725.461.314   794.587.921   2.520.049.235   2.520.049.235
    CHELTUIELI DE PERSONAL192.729.950   20.198.321   212.928.271   212.928.271
    Cheltuieli cu salariile146.607.541   14.588.281   161.195.822   161.195.822
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat36.080.454   3.632.142   39.712.596   39.712.596
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj7.187.519   727.898   7.915.417   7.915.417
    Deplasări, detaşări, transferări2.854.436   1.250.000   4.104.436   4.104.436
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară2.608.186   1.200.000   3.808.186   3.808.186
    - deplasări în străinătate246.250   50.000   296.250   296.250
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII106.744.257   11.900.000   118.644.257   118.644.257
    Hrană1.047.000       1.047.000   1.047.000
    Medicamente şi materiale sanitare8.380.000   2.000.000   10.380.000   10.380.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie8.400.000   1.200.000   9.600.000   9.600.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional73.227.000   8.700.000   81.927.000   81.927.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament7.333.000       7.333.000   7.333.000
    Reparaţii curente2.095.000       2.095.000   2.095.000
    Reparaţii capitale3.142.000       3.142.000   3.142.000
    Cărţi şi publicaţii1.000.000       1.000.000   1.000.000
    Alte cheltuieli2.120.257       2.120.257   2.120.257
    SUBVENŢII525.756.617   439.789.600   965.546.217   965.546.217
    Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif525.756.617   439.789.600   965.546.217   965.546.217
    Prime896.000.000   322.700.000   1.218.700.000   1.218.700.000
    Prime acordate producătorilor agricoli896.000.000   322.700.000   1.218.700.000   1.218.700.000
    TRANSFERURI4.230.490       4.230.490   4.230.490
    Transferuri neconsolidabile4.230.490       4.230.490   4.230.490
    CHELTUIELI DE CAPITAL59.300.000   2.000.000   61.300.000   61.300.000
    Investiţii ale instituţiilor publice18.250.000       18.250.000   18.250.000
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat41.050.000   2.000.000   43.050.000   43.050.000
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE5.649.500   937.900   6.587.400   6.587.400
    Rambursări de credite externe1.841.000       1.841.000   1.841.000
    Plăţi de dobânzi şi comisioane3.808.500   937.900   4.746.400   4.746.400
    TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII1.007.249.451199.770.00091.013.300207.285.6001.098.262.751407.055.6001.505.318.351
    CHELTUIELI CURENTE668.210.353138.060.00063.239.700188.998.200731.450.053327.058.2001.058.508.253
    CHELTUIELI DE PERSONAL9.851.642   925.000   10.776.642   10.776.642
    Cheltuieli cu salariile7.278.172   658.093   7.936.265   7.936.265
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat1.819.543   164.523   1.984.066   1.984.066
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj363.907   64.384   428.291   428.291
    Deplasări, detaşări, transferări390.020   38.000   428.020   428.020
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară278.699   -91.425   187.274   187.274
    - deplasări în străinătate111.321   129.425   240.746   240.746
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII14.726.762       14.726.762   14.726.762
    Drepturi cu caracter social106.965       106.965   106.965
    Hrană355.333       355.333   355.333
    Medicamente şi materiale sanitare10.907       10.907   10.907
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie1.160.410       1.160.410   1.160.410
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional3.295.182       3.295.182   3.295.182
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament333.976       333.976   333.976
    Reparaţii curente1.352.530       1.352.530   1.352.530
    Reparaţii capitale5.829.680       5.829.680   5.829.680
    Cărţi şi publicaţii60.029       60.029   60.029
    Alte cheltuieli2.221.750       2.221.750   2.221.750
    SUBVENŢII65.000.000   6.147.700   71.147.700   71.147.700
    Subvenţii pe produse şi activităţi65.000.000   6.147.700   71.147.700   71.147.700
    TRANSFERURI578.631.949138.060.00056.167.000188.998.200634.798.949327.058.200961.857.149
    Transferuri neconsolidabile578.631.949138.060.00056.167.000188.998.200634.798.949327.058.200961.857.149
    CHELTUIELI DE CAPITAL269.447.97861.710.00024.000.00018.287.400293.447.97879.997.400373.445.378
    Investiţii ale instituţiilor publice144.800       144.800   144.800
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat269.303.17861.710.00024.000.00018.287.400293.303.17879.997.400373.300.578
    RAMBURSĂRI DE CREDITE, PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE LA CREDITE69.591.120   3.773.600   73.364.720   73.364.720
    Rambursări de credite externe27.038.018   7.001.600   34.039.618   34.039.618
    Plăţi de dobânzi şi comisioane42.553.102   -3.228.000   39.325.102   39.325.102
    ALTE ACŢIUNI ECONOMICE328.199.453   35.654.589   363.854.042   363.854.042
    CHELTUIELI CURENTE241.487.017   27.073.589   268.560.606   268.560.606
    CHELTUIELI DE PERSONAL10.607.561   542.189   11.149.750   11.149.750
    Cheltuieli cu salariile7.944.527   355.622   8.300.149   8.300.149
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat2.199.032   88.169   2.287.201   2.287.201
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj397.347   17.543   414.890   414.890
    Deplasări, detaşări, transferări66.655   80.855   147.510   147.510
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară66.655   70.755   137.410   137.410
    - deplasări în străinătate CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII27.879.456   10.100   10.100 27.879.456   10.100 27.879.456
    Hrană5.000       5.000   5.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie7.509.244       7.509.244   7.509.244
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional1.965.000       1.965.000   1.965.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament164.000       164.000   164.000
    Reparaţii curente3.054.600       3.054.600   3.054.600
    Reparaţii capitale2.790.152       2.790.152   2.790.152
    Cărţi şi publicaţii22.100       22.100   22.100
    Alte cheltuieli12.369.360       12.369.360   12.369.360
    TRANSFERURI203.000.000   26.531.400   229.531.400   229.531.400
    Transferuri neconsolidabile203.000.000   26.531.400   229.531.400   229.531.400
    CHELTUIELI DE CAPITAL86.712.436   -21.719.000   64.993.436   64.993.436
    Stocuri pentru rezerve materiale naţionale şi de mobilizare83.101.000   -21.819.000   61.282.000   61.282.000
    Investiţii ale instituţiilor publice3.511.436   100.000   3.611.436   3.611.436
    Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale cu capital de stat100.000       100.000   100.000
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE     30.300.000   30.300.000   30.300.000
    Împrumuturi acordate pentru finaliza- rea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale     30.300.000   30.300.000   30.300.000
    CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ519.339.161   2.527.627   521.866.788   521.866.788
    CHELTUIELI CURENTE493.835.342   2.477.627   496.312.969   496.312.969
    CHELTUIELI DE PERSONAL25.106.950   834.427   25.941.377   25.941.377
    Cheltuieli cu salariile19.304.088   421.929   19.726.017   19.726.017
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat4.508.700   105.485   4.614.185   4.614.185
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj901.741   21.098   922.839   922.839
    Deplasări, detaşări, transferări392.421   285.915   678.336   678.336
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară189.035   81.741   270.776   270.776
    - deplasări în străinătate203.386   204.174   407.560   407.560
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII394.305.979   4.327.602   398.633.581   398.633.581
    Hrană5.000       5.000   5.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.263.450       2.263.450   2.263.450
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional953.500       953.500   953.500
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament35.933       35.933   35.933
    Reparaţii curente261.836       261.836   261.836
    Reparaţii capitale2.051.007       2.051.007   2.051.007
    Cărţi şi publicaţii210.000       210.000   210.000
    Alte cheltuieli388.525.253   4.327.602   392.852.855   392.852.855
    SUBVENŢII411.593   13.200   424.793   424.793
    Alocaţii de la buget pentru instituţii publice411.593   13.200   424.793   424.793
    TRANSFERURI74.010.820   -2.697.602   71.313.218   71.313.218
    Transferuri neconsolidabile74.010.820   -2.697.602   71.313.218   71.313.218
    CHELTUIELI DE CAPITAL25.503.819   50.000   25.553.819   25.553.819
    Investiţii ale instituţiilor publice25.503.819   50.000   25.553.819   25.553.819
    ALTE ACŢIUNI107.533.159   8.275.850   115.809.009   115.809.009
    CHELTUIELI CURENTE91.533.159   8.275.850   99.809.009   99.809.009
    CHELTUIELI DE PERSONAL39.110.626   3.618.450   42.729.076   42.729.076
    Cheltuieli cu salariile34.437.131   2.529.900   36.967.031   36.967.031
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat3.601.100   657.125   4.258.225   4.258.225
    Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj720.200   131.425   851.625   851.625
    Deplasări, detaşări, transferări352.195   300.000   652.195   652.195
    - deplasări, detaşări, transferări în ţară272.000   230.000   502.000   502.000
    - deplasări în străinătate80.195   70.000   150.195   150.195
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII50.422.533   4.657.400   55.079.933   55.079.933
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie2.530.000       2.530.000   2.530.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional45.567.533   4.207.400   49.774.933   49.774.933
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.548.000   500.000   2.048.000   2.048.000
    Reparaţii curente223.000       223.000   223.000
    Reparaţii capitale81.000       81.000   81.000
    Cărţi şi publicaţii24.000       24.000   24.000
    Alte cheltuieli449.000   -50.000   399.000   399.000
    TRANSFERURI2.000.000       2.000.000   2.000.000
    Transferuri neconsolidabile2.000.000       2.000.000   2.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL16.000.000       16.000.000   16.000.000
    Investiţii ale instituţiilor publice16.000.000       16.000.000   16.000.000
    CHELTUIELI DIN FONDURI LA DISPOZIŢIA GUVERNULUI34.425.000       34.425.000   34.425.000
    CHELTUIELI CURENTE34.425.000       34.425.000   34.425.000
    TRANSFERURI34.425.000       34.425.000   34.425.000
    Transferuri neconsolidabile34.425.000       34.425.000   34.425.000
    TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT2.257.100.000   499.916.300   2.757.016.300   2.757.016.300
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători571.000.000   140.000.000   711.000.000   711.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii1.028.000.000   120.000.000   1.148.000.000   1.148.000.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe42.500.000   -20.000.000   22.500.000   22.500.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului special de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate275.000.000   86.931.000   361.931.000   361.931.000
    Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului special pentru plata pensiilor şi altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor340.600.000   172.985.300   513.585.300   513.585.300
    ÎMPRUMUTURI185.300.000   -3.400.000   181.900.000   181.900.000
    ÎMPRUMUTURI ACORDATE185.300.000   -3.400.000   181.900.000   181.900.000
    Împrumut acordat din fondul de redresare financiară la dispoziţia Guvernului100.000.000       100.000.000   100.000.000
    Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale85.300.000   -3.400.000   81.900.000   81.900.000
    Partea a IX-a - Plăţi de dobânzi şi alte cheltuieli aferente datoriei publice1.360.000.000   428.300.000   1.788.300.000   1.788.300.000
    DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE CHELTUIELI1.360.000.000   428.300.000   1.788.300.000   1.788.300.000
    Dobânzi aferente datoriei publice interne1.235.660.000   300.000.000   1.535.660.000   1.535.660.000
    Dobânzi aferente datoriei publice externe24.340.000       24.340.000   24.340.000
    Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat, în condiţiile legii100.000.000   128.300.000   228.300.000   228.300.000
    Partea a XI-a - Fonduri de rezervă184.886.571   65.300.000   250.186.571   250.186.571
    FONDURI DE REZERVĂ184.886.571   65.300.000   250.186.571   250.186.571
    Fond de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului54.311.571   57.300.000   111.611.571   111.611.571
    Fond de intervenţie la dispoziţia Guvernului950.000   8.000.000   8.950.000   8.950.000
    Fond la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova4.625.000       4.625.000   4.625.000
    Fond de redresare financiară la dispoziţia Guvernului125.000.000       125.000.000   125.000.000
    DEFICIT-3.193.062.257-430.745.700-1.079.779.235-216.707.420-4.272.841.492-647.453.120-4.920.294.612
  ------------ *) În funcţie de derularea programelor de împrumut se pot efectua modificări în structura şi între ordonatorii principali de credite, cu aprobarea Guvernului.
  Anexa 4 SUME DEFALCATEdin impozitul pe salarii pe anul 1996
             
    - mii lei -
    JUDEŢULProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
    TOTAL1.600.945.000340.000.0001.940.945.000
    1.ALBA26.250.0005.000.00031.250.000
    2.ARAD33.540.0006.800.00040.340.000
    3.ARGEŞ35.010.0006.500.00041.510.000
    4.BACĂU46.230.0009.000.00055.230.000
    5.BIHOR41.720.0009.000.00050.720.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUD25.190.0006.000.00031.190.000
    7.BOTOŞANI35.390.0006.500.00041.890.000
    8.BRAŞOV39.100.00011.000.00050.100.000
    9.BRĂILA28.460.0008.500.00036.960.000
    10.BUZĂU32.400.0007.000.00039.400.000
    11.CARAŞ-SEVERIN30.000.0006.800.00036.800.000
    12.CĂLĂRAŞI28.550.0005.000.00033.550.000
    13.CLUJ49.400.00010.000.00059.400.000
    14.CONSTANŢA43.900.0009.500.00053.400.000
    15.COVASNA24.050.0005.500.00029.550.000
    16.DÂMBOVIŢA32.580.0005.500.00038.080.000
    17.DOLJ42.020.0008.500.00050.520.000
    18.GALAŢI38.740.0007.800.00046.540.000
    19.GIURGIU20.210.0004.000.00024.210.000
    20.GORJ29.660.0005.000.00034.660.000
    21.HARGHITA24.200.0005.000.00029.200.000
    22.HUNEDOARA40.420.0008.500.00048.920.000
    23.IALOMIŢA20.865.0006.800.00027.665.000
    24.IAŞI57.920.00013.000.00070.920.000
    25.MARAMUREŞ38.700.0008.500.00047.200.000
    26.MEHEDINŢI23.380.0005.500.00028.880.000
    27.MUREŞ44.420.0006.400.00050.820.000
    28.NEAMŢ35.740.0005.500.00041.240.000
    29.OLT32.400.0006.000.00038.400.000
    30.PRAHOVA50.440.0009.000.00059.440.000
    31.SATU MARE32.670.0006.000.00038.670.000
    32.SĂLAJ27.930.0005.000.00032.930.000
    33.SIBIU36.780.0006.000.00042.780.000
    34.SUCEAVA48.560.0009.000.00057.560.000
    35.TELEORMAN24.680.0004.700.00029.380.000
    36.TIMIŞ58.790.0008.700.00067.490.000
    37.TULCEA27.050.0005.000.00032.050.000
    38.VASLUI36.240.0008.000.00044.240.000
    39.VÂLCEA27.960.0005.500.00033.460.000
    40.VRANCEA30.000.0006.000.00036.000.000
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTI185.670.00056.000.000241.670.000
    42.ILFOV13.730.0003.000.00016.730.000
  Anexa 5 I - ÎnvăţămîntII - SănătateLIMITELEminime de cheltuieli aferente acţiunilor a căror finanţare se asigura de autorităţile publice locale pe anul 1996
               
    - mii lei -
    JUDEŢULProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
    0123
    TOTALI524.500.00071.000.000595.500.000
    II492.000.000122.000.000614.000.000
    1.ALBAI9.000.000500.0009.500.000
    II6.700.0002.100.0008.800.000
    2.ARADI9.000.0001.500.00010.500.000
    II11.800.0002.500.00014.300.000
    3.ARGEŞI10.000.0001.100.00011.100.000
    II10.200.0002.000.00012.200.000
    4.BACĂUI18.000.0002.000.00020.000.000
    II12.200.0003.000.00015.200.000
    5.BIHORI15.000.0001.700.00016.700.000
    II15.800.0003.500.00019.300.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUDI10.000.0001.000.00011.000.000
    II6.700.0001.200.0007.900.000
    7.BOTOŞANII10.000.0001.000.00011.000.000
    II10.200.0002.500.00012.700.000
    8.BRAŞOVI11.000.0002.500.00013.500.000
    II13.100.0005.000.00018.100.000
    9.BRĂILAI10.500.0001.000.00011.500.000
    II8.100.0005.000.00013.100.000
    10.BUZĂUI10.000.0002.100.00012.100.000
    II10.600.0002.200.00012.800.000
    11.CARAŞ-SEVERINI7.800.0002.000.0009.800.000
    II9.000.0002.000.00011.000.000
    12.CĂLĂRAŞII8.000.0001.200.0009.200.000
    II9.700.0001.800.00011.500.000
    13.CLUJI17.000.0002.500.00019.500.000
    II18.500.0004.600.00023.100.000
    14.CONSTANŢAI12.000.0003.500.00015.500.000
    II16.600.0002.000.00018.600.000
    15.COVASNAI10.700.0001.000.00011.700.000
    II6.100.0001.500.0007.600.000
    16.DÂMBOVIŢAI10.500.0001.000.00011.500.000
    II10.400.0001.500.00011.900.000
    17.DOLJI13.800.0002.000.00015.800.000
    II14.400.0003.500.00017.900.000
    18.GALAŢII15.000.000500.00015.500.000
    II11.300.0005.000.00016.300.000
    19.GIURGIUI6.000.000200.0006.200.000
    II4.500.0001.000.0005.500.000
    20.GORJI11.000.0001.000.00012.000.000
    II8.300.0001.500.0009.800.000
    21.HARGHITAI10.000.000800.00010.800.000
    II7.800.0002.000.0009.800.000
    22.HUNEDOARAI13.500.000300.00013.800.000
    II13.400.0002.500.00015.900.000
    23.IALOMIŢAI6.000.0002.000.0008.000.000
    II4.600.0002.000.0006.600.000
    24.IAŞII18.000.0002.500.00020.500.000
    II18.600.0006.500.00025.100.000
    25.MARAMUREŞI11.800.0002.000.00013.800.000
    II11.500.0003.000.00014.500.000
    26.MEHEDINŢII6.500.000600.0007.100.000
    II6.400.0002.000.0008.400.000
    27.MUREŞI14.500.000800.00015.300.000
    II14.100.0002.600.00016.700.000
    28.NEAMŢI12.800.000800.00013.600.000
    II9.500.0002.300.00011.800.000
    29.OLTI11.000.0001.000.00012.000.000
    II7.800.0002.500.00010.300.000
    30.PRAHOVAI15.000.0001.500.00016.500.000
    II18.500.0004.000.00022.500.000
    31.SATU MAREI13.300.0001.000.00014.300.000
    II6.700.0002.000.0008.700.000
    32.SĂLAJI11.500.0001.000.00012.500.000
    II7.400.0001.000.0008.400.000
    33.SIBIUI12.500.000500.00013.000.000
    II9.800.0002.500.00012.300.000
    34.SUCEAVAI19.000.0002.500.00021.500.000
    II11.600.0003.500.00015.100.000
    35.TELEORMANI7.800.000600.0008.400.000
    II6.500.0001.500.0008.000.000
    36.TIMIŞI21.000.0001.000.00022.000.000
    II19.100.0003.700.00022.800.000
    37.TULCEAI9.700.000600.00010.300.000
    II5.600.0001.500.0007.100.000
    38.VASLUII12.100.0002.000.00014.100.000
    II8.800.0003.000.00011.800.000
    39.VÂLCEAI8.500.0001.000.0009.500.000
    II8.600.0002.000.00010.600.000
    40.VRANCEAI7.200.0001.500.0008.700.000
    II10.300.0001.500.00011.800.000
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTII55.000.00017.200.00072.200.000
    II68.000.00016.000.00084.000.000
    42.ILFOVI3.500.000500.0004.000.000
    II3.200.0001.000.0004.200.000
  Anexa 6 I - Total transferuriII - Asigurarea protecţiei sociale apopulaţiei pentru energie termicaşi transport urban, în comun, de călătoriIII - InvestiţiiIV - Investiţii finanţate parţial din
  împrumuturi externe TRANSFERURI din bugetul de stat către bugetele locale pe judeţe şi municipiul Bucureşti pe anul 1996
               
    - mii lei -
    JUDEŢULProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
    0123
    TOTALI1.641.500.000240.000.0001.881.500.000
    II571.000.000140.000.000711.000.000
    III1.028.000.000120.000.0001.148.000.000
    IV42.500.000-20.000.00022.500.000
    1.ALBAI25.840.0004.800.00030.640.000
    II4.840.0001.500.0006.340.000
    III21.000.0003.300.00024.300.000
    2.ARADI30.791.0004.200.00034.991.000
    II9.291.0001.700.00010.991.000
    III21.500.0002.500.00024.000.000
    3.ARGEŞI29.100.0005.000.00034.100.000
    II10.100.0003.500.00013.600.000
    III19.000.0001.500.00020.500.000
    4.BACĂUI27.363.0007.500.00034.863.000
    II6.363.0003.500.0009.863.000
    III21.000.0004.000.00025.000.000
    5.BIHORI30.700.0007.500.00038.200.000
    II9.700.0006.000.00015.700.000
    III21.000.0001.500.00022.500.000
    6.BISTRIŢA-NĂSĂUDI19.459.0003.000.00022.459.000
    II6.459.0001.500.0007.959.000
    III13.000.0001.500.00014.500.000
    7.BOTOŞANII27.646.0007.000.00034.646.000
    II9.646.0005.000.00014.646.000
    III18.000.0002.000.00020.000.000
    8.BRAŞOVI43.300.0003.300.00046.600.000
    II19.300.000500.00019.800.000
    III24.000.0002.800.00026.800.000
    9.BRĂILAI25.100.0003.000.00028.100.000
    II7.800.000500.0008.300.000
    III17.300.0002.500.00019.800.000
    10.BUZĂUI21.560.0005.000.00026.560.000
    II4.160.0003.000.0007.160.000
    III17.400.0002.000.00019.400.000
    11.CARAŞ-SEVERINI26.270.0003.700.00029.970.000
    II5.770.0001.000.0006.770.000
    III20.500.0002.700.00023.200.000
    12.CĂLĂRAŞII19.896.0001.400.00021.296.000
    II7.696.00007.696.000
    III12.200.0001.400.00013.600.000
    13.CLUJI48.210.0006.000.00054.210.000
    II20.710.0002.500.00023.210.000
    III27.500.0003.500.00031.000.000
    14.CONSTANŢAI49.323.00012.000.00061.323.000
    II21.623.0009.000.00030.623.000
    III27.700.0003.000.00030.700.000
    15.COVASNAI14.030.0001.600.00015.630.000
    II3.930.000500.0004.430.000
    III10.100.0001.100.00011.200.000
    16.DÂMBOVIŢAI25.070.0005.000.00030.070.000
    II3.570.0002.000.0005.570.000
    III21.500.0003.000.00024.500.000
    17.DOLJI36.738.0002.000.00038.738.000
    II12.738.0001.000.00013.738.000
    III24.000.0001.000.00025.000.000
    18.GALAŢII34.680.0008.200.00042.880.000
    II11.180.0005.500.00016.680.000
    III23.500.0002.700.00026.200.000
    19.GIURGIUI14.376.0001.500.00015.876.000
    II2.776.000500.0003.276.000
    III11.600.0001.000.00012.600.000
    20.GORJI19.123.0003.000.00022.123.000
    II2.923.0001.200.0004.123.000
    III16.200.0001.800.00018.000.000
    21.HARGHITAI19.250.0002.500.00021.750.000
    II6.650.0001.000.0007.650.000
    III12.600.0001.500.00014.100.000
    22.HUNEDOARAI32.678.0006.300.00038.978.000
    II7.678.0002.300.0009.978.000
    III25.000.0004.000.00029.000.000
    23.IALOMIŢAI17.700.0003.000.00020.700.000
    II3.100.0001.000.0004.100.000
    III14.600.0002.000.00016.600.000
    24.IAŞII50.800.00010.300.00061.100.000
    II22.900.0007.000.00029.900.000
    III27.900.0003.300.00031.200.000
    25.MARAMUREŞI28.312.0005.500.00033.812.000
    II6.812.0003.000.0009.812.000
    III21.500.0002.500.00024.000.000
    26.MEHEDINŢII18.220.0002.900.00021.120.000
    II3.220.0001.200.0004.420.000
    III15.000.0001.700.00016.700.000
    27.MUREŞI22.380.0004.000.00026.380.000
    II4.380.0002.000.0006.380.000
    III18.000.0002.000.00020.000.000
    28.NEAMŢI28.111.0006.200.00034.311.000
    II4.711.0003.500.0008.211.000
    III23.400.0002.700.00026.100.000
    29.OLTI27.715.0005.200.00032.915.000
    II9.015.0002.000.00011.015.000
    III18.700.0003.200.00021.900.000
    30.PRAHOVAI41.770.0006.800.00048.570.000
    II14.770.0003.600.00018.370.000
    III27.000.0003.200.00030.200.000
    31.SATU MAREI19.170.0003.000.00022.170.000
    II4.870.0001.300.0006.170.000
    III14.300.0001.700.00016.000.000
    32.SĂLAJI17.015.0002.400.00019.415.000
    II5.015.0001.000.0006.015.000
    III12.000.0001.400.00013.400.000
    33.SIBIUI28.470.0005.200.00033.670.000
    II9.970.0003.000.00012.970.000
    III18.500.0002.200.00020.700.000
    34.SUCEAVAI35.024.0004.500.00039.524.000
    II10.024.0002.500.00012.524.000
    III25.000.0002.000.00027.000.000
    35.TELEORMANI23.800.0004.700.00028.500.000
    II7.800.0003.200.00011.000.000
    III16.000.0001.500.00017.500.000
    36.TIMIŞI50.762.0008.000.00058.762.000
    II25.262.0005.000.00030.262.000
    III25.500.0003.000.00028.500.000
    37.TULCEAI23.789.0005.000.00028.789.000
    II8.789.0002.500.00011.289.000
    III15.000.0002.500.00017.500.000
    38.VASLUII33.489.0004.100.00037.589.000
    II10.989.0001.500.00012.489.000
    III22.500.0002.600.00025.100.000
    39.VÂLCEAI25.926.0003.100.00029.026.000
    II3.926.000500.0004.426.000
    III22.000.0002.600.00024.600.000
    40.VRANCEAI28.547.0005.500.00034.047.000
    II7.547.0003.000.00010.547.000
    III21.000.0002.500.00023.500.000
    41.MUNICIPIUL BUCUREŞTII449.560.00066.300.000515.860.000
    II212.060.00040.000.000252.060.000
    III237.500.00026.300.000263.800.000
    42.ILFOVI7.937.000800.0008.737.000
    II937.0000937.000
    III7.000.000800.0007.800.000
    43.Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe*)I42.500.000-20.000.00022.500.000
    IV42.500.000-20.000.00022.500.000
  ---------- *) Ministerul Finanţelor va repartiza transferurile respective pe judeţe pentru finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Proiectul de dezvoltare a utilităţilor municipale, potrivit acordurilor de împrumut subsidiar şi de garanţie, în Proiectul de modernizare a sistemului de alimentare cu apa din municipiul Bucureşti şi în Proiectul pentru alimentare cu apa şi protecţia mediului în Valea Jiului.
  Anexa 7 BUGETULFondului special pentru sănătate pe anul 1996
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      123=1+2
    VENITURI - TOTAL574.800.000167.730.000742.530.000
    I. VENITURI CURENTE574.800.000167.730.000742.530.000
    A. VENITURI FISCALE522.800.00086.730.000609.530.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE504.800.00086.730.000591.530.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE504.800.00086.730.000591.530.000
    Contribuţii pentru asigurări sociale503.270.00086.730.000590.000.000
    Contribuţia persoanelor asigurate1.530.000   1.530.000
    2. IMPOZITE INDIRECTE18.000.000   18.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE18.000.000   18.000.000
    Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor18.000.000   18.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE52.000.00081.000.000133.000.000
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE52.000.00081.000.000133.000.000
    Alte venituri de la instituţiile publice52.000.00081.000.000133.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL574.800.000167.730.000742.530.000*)
    CHELTUIELI CURENTE532.000.000167.430.000699.430.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL   300.000300.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII532.000.000167.130.000699.130.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL42.800.000300.00043.100.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE574.800.000167.730.000742.530.000
    SĂNĂTATE434.300.00067.230.000501.530.000
    CHELTUIELI CURENTE391.500.00066.930.000458.430.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL   300.000300.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII391.500.00066.630.000458.130.000
    Drepturi cu caracter social18.000.000-16.000.0002.000.000
    Hrană6.400.000   6.400.000
    Medicamente şi materiale sanitare341.900.00063.680.000405.580.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9.300.0006.300.00015.600.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.100.0007.300.00012.400.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.500.000750.0002.250.000
    Reparaţii curente5.200.0002.000.0007.200.000
    Reparaţii capitale3.000.0002.000.0005.000.000
    Cărţi şi publicaţii100.00075.000175.000
    Alte cheltuieli1.000.000525.0001.525.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL42.800.000300.00043.100.000
    Investiţii ale instituţiilor publice42.800.000300.00043.100.000
    din total cheltuieli capitol: Administraţie centrală   300.000300.000
    Dispensare medicale105.500.00020.398.600125.898.600
    Spitale237.500.00068.730.000306.230.000
    Sanatorii şi preventorii4.000.000   4.000.000
    Creşe6.000.100-4.500.0001.500.100
    Leagăne de copii6.000.000-5.000.0001.000.000
    Centre de transfuzii sanguine18.000.30012.000.00030.000.300
    Servicii de ambulanţă13.002.000-12.001.0001.001.000
    Centre de sănătate, diagnosticşitratament15.000.000-13.000.0002.000.000
    Servicii publice descentralizate800.000   800.000
    Alte instituţii şi acţiuni28.497.600302.40028.800.000
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE140.500.000100.500.000241.000.000
    CHELTUIELI CURENTE140.500.000100.500.000241.000.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII140.500.000100.500.000241.000.000
    Drepturi cu caracter social din total cheltuieli capitol:140.500.000100.500.000241.000.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente140.000.000100.500.000240.500.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor pentu proteze şi unele materiale sanitare500.000   500.000
  ----------- *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
  Anexa 7a
  MINISTERUL SĂNĂTĂŢIIBUGETULFondului special pentru sănătate pe anul 1996
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      123=1+2
    VENITURI - TOTAL572.800.000166.730.000739.530.000
    I. VENITURI CURENTE572.800.000166.730.000739.530.000
    A. VENITURI FISCALE522.800.00086.730.000609.530.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE504.800.00086.730.000591.530.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE504.800.00086.730.000591.530.000
    Contribuţii pentru asigurări sociale503.270.00086.730.000590.000.000
    Contribuţia persoanelor asigurate1.530.000   1.530.000
    A2. IMPOZITE INDIRECTE18.000.000   18.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE18.000.000   18.000.000
    Taxa asupra unor activităţi şi din publicitatea lor18.000.000   18.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE50.000.00080.000.000130.000.000
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE50.000.00080.000.000130.000.000
    Alte venituri de la instituţiile publice50.000.00080.000.000130.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL572.800.000166.730.000739.530.000*)
    CHELTUIELI CURENTE530.400.000166.730.000697.130.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL   300.000300.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII530.400.000166.430.000696.830.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL42.400.000   42.400.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE572.800.000166.730.000739.530.000
    SĂNĂTATE432.300.00066.230.000498.530.000
    CHELTUIELI CURENTE389.900.00066.230.000456.130.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL   300.000300.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII389.900.00065.930.000455.830.000
    Drepturi cu caracter social18.000.000-16.000.0002.000.000
    Hrană6.000.000   6.000.000
    Medicamente şi materiale sanitare341.300.00063.680.000404.980.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie9.000.0006.000.00015.000.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional5.000.0007.000.00012.000.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament1.500.000700.0002.200.000
    Reparaţii curente5.000.0002.000.0007.000.000
    Reparaţii capitale3.000.0002.000.0005.000.000
    Cărţi şi publicaţii100.00050.000150.000
    Alte cheltuieli1.000.000500.0001.500.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL42.400.000   42.400.000
    Investiţii ale instituţiilor publice din total cheltuieli capitol:42.400.000   42.400.000
    Administraţie centrală   300.000300.000
    Dispensare medicale105.000.00020.000.000125.000.000
    Spitale236.300.00068.430.000304.730.000
    Sanatorii şi preventorii4.000.000   4.000.000
    Creşe6.000.000-4.500.0001.500.000
    Leagăne de copii6.000.000-5.000.0001.000.000
    Centre de transfuzii sanguine18.000.00012.000.00030.000.000
    Servicii de ambulanţă13.000.000-12.000.0001.000.000
    Centre de sănătate, diagnostic şi tratament15.000.000-13.000.0002.000.000
    Servicii publice descentralizate800.000   800.000
    Alte instituţii şi acţiuni28.200.000   28.200.000
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE140.500.000100.500.000241.000.000
    CHELTUIELI CURENTE140.500.000100.500.000241.000.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII140.500.000100.500.000241.000.000
    Drepturi cu caracter social din total cheltuieli capitol:140.500.000100.500.000241.000.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor la medicamente140.000.000100.500.000240.500.000
    Cheltuieli pentru compensarea preţurilor pentu proteze şi unele materiale sanitare500.000   500.000
  ---------- *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
  Anexa 7b MINISTERUL TRANSPORTURILOR BUGETULFondului special pentru sănătate pe anul 1996
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      123=1+2
    VENITURI - TOTAL2.000.0001.000.0003.000.000
    I. VENITURI CURENTE2.000.0001.000.0003.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE2.000.0001.000.0003.000.000
    VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE2.000.0001.000.0003.000.000
    Alte venituri de la instituţiile publice2.000.0001.000.0003.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL2.000.0001.000.0003.000.000*)
    CHELTUIELI CURENTE1.600.000700.0002.300.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.600.000700.0002.300.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL400.000300.000700.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE2.000.0001.000.0003.000.000
    SĂNĂTATE2.000.0001.000.0003.000.000
    CHELTUIELI CURENTE1.600.000700.0002.300.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII1.600.000700.0002.300.000
    Hrană400.000   400.000
    Medicamente şi materiale sanitare600.000   600.000
    Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie300.000300.000600.000
    Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional100.000300.000400.000
    Obiecte de inventar de mică valoare sau de scurtă durată şi echipament   50.00050.000
    Reparaţii curente200.000   200.000
    Cărţi şi publicaţii   25.00025.000
    Alte cheltuieli   25.00025.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL400.000300.000700.000
    Investiţii ale instituţiilor publice400.000300.000700.000
    din total cheltuieli capitol: Dispensare medicale500.000398.600898.600
    Spitale1.200.000300.0001.500.000
    Creşe100   100
    Centre de transfuzii sanguine300   300
    Servicii de ambulanţă2.000-1.0001.000
    Alte instituţii şi acţiuni297.600302.400600.000
  *) Disponibilul din anul precedent se poate utiliza în limita cheltuielilor aprobate.
  Anexa 8 SECRETARIATUL DE STAT PENTRU HANDICAPATIBUGETULFondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate pe anul 1996
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      123=1+2
    VENITURI - TOTAL304.600.00063.031.000367.631.000
    I. VENITURI CURENTE29.500.000-23.900.0005.600.000
    A. VENITURI FISCALE25.000.000-20.000.0005.000.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE25.000.000-20.000.0005.000.000
    ALTE IMPOZITE DIRECTE25.000.000-20.000.0005.000.000
    Alte încasări din impozite directe25.000.000*)-20.000.0005.000.000*)
    B. VENITURI NEFISCALE4.500.000-3.900.000600.000
    DIVERSE VENITURI4.500.000-3.900.000600.000
    Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane handicapate neîncadrate4.500.000-4.000.000500.000
    Încasări din alte surse   100.000100.000
    IV. SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT275.000.0006.931.000361.931.000
    Subvenţii primite în completarea Fondului de risc şi accident pentru protecţia specială a persoanelor handicapate275.000.00086.931.000361.931.000
    V. DONAŢII100.000   100.000
    CHELTUIELI - TOTAL304.600.00063.031.000367.631.000
    CHELTUIELI CURENTE304.600.00063.031.000367.631.000
    CHELTUIELI DE PERSONAL544.56045.000589.560
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII165.697.54037.886.000203.583.540
    TRANSFERURI138.357.90025.100.000163.457.900
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE292.960.34062.986.000355.946.340
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII138.357.90025.100.000163.457.900
    CHELTUIELI CURENTE138.357.90025.100.000163.457.900
    TRANSFERURI138.357.90025.100.000163.457.900
    Transferuri neconsolidabile din total cheltuieli capitol:138.357.90025.100.000163.457.900
    Alocaţia de stat pentru copii8.784.0001.460.66510.244.665
    Pensii de asigurări sociale46.695.600**)19.072.17465.767.774**)
    Ajutoare speciale82.868.3004.567.16187.435.461
    Ajutor de urmaş10.000   10.000
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE154.602.44037.886.000192.488.440
    CHELTUIELI CURENTE154.602.44037.886.000192.488.440
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII154.602.44037.886.000192.488.440
    Drepturi cu caracter social din total cheltuieli capitol:154.602.44037.886.000192.488.440
    Plata taxelor de abonament pentru deţinătorii de aparate radio şi televizoare200.000-31.162168.838
    Acoperirea reducerii costului biletelor de intrare la spectacole, muzee, manifestări artistice şi sportive200.000   200.000
    Plata taxelor de instalare, transferare şi abonament telefonic, precum şi a costului unui număr de impulsuri4.000.0001.262.490.5.262.490
    Acoperirea gratuităţii transportului urban cu mijloace de transport în comun14.000.00013.823.23427.823.234
    Acoperirea gratuităţii transportului interurban3.000.000   3.000.000
    Indemnizaţii pentru persoanele care au în îngrijire, supraveghere şi acordă ajutor permanent adultului sau minorului handicapat130.202.44025.166.766155.369.206
    Asigurarea asistenţei medicale3.000.000-2.335.328664.672
    ALTE ACŢIUNI11.639.66045.00011.684.660
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI11.639.66045.00011.684.660
    CHELTUIELI CURENTE11.639.66045.0001.684.660
    CHELTUIELI DE PERSONAL544.56045.000589.560
    Cheltuieli cu salariile411.20034.615445.815
    Contribuţii pentru asigurări sociale de stat102.8008.654111.454
    Cheltuieli pentru constituirea Fondului pentru plata ajutorului de şomaj20.5601.73122.291
    Deplasări, detaşări, transferări10.000   10.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII11.095.100   11.095.100
    Alte cheltuieli din total cheltuieli capitol:11.095.100   11.095.100
    Cheltuieli cu personalul care gestionează fondul544.56045.000589.560
    Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor11.095.100   11.095.100
  *) Reprezintă contribuţia agenţilor economici din restantele anilor precedenti. **) Inclusiv indemnizaţia de însoţitor, nevazator gradul I, conform art. 1 alin. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1990.
  Anexa 9 MINISTERUL FINANŢELOR
  BUGETUL Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale pe anul 1996
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      123=1+2
    VENITURI - TOTAL154.000.000145.000.000299.000.000
    I. VENITURI CURENTE154.000.000145.000.000299.000.000
    A. VENITURI FISCALE119.000.000115.000.000234.000.000
    A2. IMPOZITE INDIRECTE119.000.000115.000.000234.000.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE119.000.000115.000.000234.000.000
    Încasări din comisionul pentru servicii vamale119.000.000115.000.000234.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE35.000.00030.000.00065.000.000
    DIVERSE VENITURI35.000.00030.000.00065.000.000
    Încasări din alte surse35.000.00030.000.00065.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL105.000.00015.000.000120.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL105.000.00015.000.000120.000.000
    ALTE ACŢIUNI105.000.00015.000.000120.000.000
    ALTE ACŢIUNI105.000.00015.000.000120.000.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL105.000.00015.000.000120.000.000
    Investiţii ale instituţiilor publice din total cheltuieli capitol:105.000.00015.000.000120.000.000
    Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de control pentru trecerea frontierei, precum şi a celorlalte unităţi vamale105.000.00015.000.000120.000.000
    EXCEDENT/DEFICIT49.000.000130.000.000179.000.000
  Anexa 10 MINISTERUL INDUSTRIILOR BUGETULFondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic pe anul 1996
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      123=1+2
    VENITURI - TOTAL376.044.000199.156.000575.200.000
    I. VENITURI CURENTE376.044.000199.156.000575.200.000
    A. VENITURI FISCALE376.044.000199.156.000575.200.000
    A2. IMPOZITE INDIRECTE376.044.000199.156.000575.200.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE376.044.000199.156.000575.200.000
    Taxa de dezvoltare cuprinsă în tariful energiei electrice şi termice376.044.000199.156.000575.200.000
    CHELTUIELI - TOTAL376.044.000199.156.000575.200.000*)
    CHELTUIELI DE CAPITAL376.044.000199.156.000575.200.000
    ACŢIUNI ECONOMICE376.044.000199.156.000575.200.000
    INDUSTRIE376.044.000199.156.000575.200.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL376.044.000199.156.000575.200.000
    Investiţii ale regiilor autonome din total cheltuieli capitol:376.044.000199.156.000575.200.000
    Electricitate şi alte forme de energie376.044.000199.156.000575.200.000
  *) Include şi sumele aferente situaţiilor de lucrări şi facturilor de echipamente pentru obiective de investiţii nenominalizate în lista de investiţii pe anul 1996, dar executate şi nedecontate în anul precedent şi care se vor deconta în anul curent prin plati efective sau compensare.
  Anexa 11
  MINISTERUL TRANSPORTURILORBUGETUL Fondului special pentru dezvoltarea şi modernizarea drumurilor publice pe anul 1996
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      123=1+2
    VENITURI - TOTAL136.500.00030.000.000166.500.000
    I. VENITURI CURENTE136.500.00030.000.000166.500.000
    A. VENITURI FISCALE136.500.00030.000.000166.500.000
    A2. IMPOZITE INDIRECTE136.500.00030.000.000166.500.000
    ALTE IMPOZITE INDIRECTE136.500.00030.000.000166.500.000
    Cota asupra încasărilor realizate de producători şi importatori din vânzarea carburanţilor auto livraţi la intern136.500.00030.000.000166.500.000
    CHELTUIELI - TOTAL136.500.000*)30.000.000166.500.000*)
    CHELTUIELI CURENTE74.300.00015.900.00090.200.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII74.300.00015.900.00090.200.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL din total cheltuieli:62.200.00014.100.00076.300.000
    a) pentru drumurile naţionale:      
    ACŢIUNI ECONOMICE81.900.000**)18.000.00099.900.000**)
    TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII81.900.000**)18.000.00099.900.000**)
    CHELTUIELI CURENTE44.580.000**)9.540.00054.120.000**)
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII44.580.000**)9.540.00054.120.000**)
    Reparaţii curente44.580.000**)9.540.00054.120.000**)
    CHELTUIELI DE CAPITAL37.320.000**)8.460.00045.780.000**)
    Investiţii ale regiilor autonome37.320.000**)8.460.00045.780.000**)
    din total cheltuieli capitol:      
    Drumuri şi poduri81.900.000**)18.000.00099.900.000**)
    b) pentru drumurile locale:      
    ACŢIUNI ECONOMICE54.600.00012.000.00066.600.000
    TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII54.600.00012.000.00066.600.000
    CHELTUIELI CURENTE29.720.0006.360.00036.080.000
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII29.720.0006.360.00036.080.000
    Reparaţii curente29.720.0006.360.00036.080.000
    CHELTUIELI DE CAPITAL24.880.0005.640.00030.520.000
    Investiţii ale regiilor autonome24.880.0005.640.00030.520.000
    din total cheltuieli capitol:      
    Drumuri şi poduri54.600.00012.000.00066.600.000
  ---------- *) Din care: 60% pentru finanţarea drumurilor naţionale şi 40% pentru finanţarea drumurilor locale. **) Din cheltuielile totale pentru drumurile naţionale se vor deconta dobinzile şi comisioanele scadente în anul 1996, conform Hotărârii Guvernului nr. 999/1995.
  Anexa 12 BUGETUL Fondului special pentru pensia suplimentară a pensionarilor militari pe anul 1996
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      123=1+2
    VENITURI - TOTAL30.800.000300.00031.100.000
    I. VENITURI CURENTE30.800.000300.00031.100.000
    A. VENITURI FISCALE29.280.000700.00029.980.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE29.280.000700.00029.980.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE29.280.000700.00029.980.000
    Contribuţii pentru pensia suplimentară29.280.000700.00029.980.000
    B. VENITURI NEFISCALE1.520.000-400.0001.120.000
    DIVERSE VENITURI1.520.000-400.0001.120.000
    Încasări din alte surse1.520.000-400.0001.120.000
    CHELTUIELI - TOTAL27.772.00010.228.00038.000.000
    CHELTUIELI CURENTE27.772.00010.228.00038.000.000
    Transferuri27.772.00010.228.00038.000.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE27.772.00010.228.00038.000.000
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII27.772.00010.228.00038.000.000
    CHELTUIELI CURENTE27.772.00010.228.00038.000.000
    TRANSFERURI27.772.00010.228.00038.000.000
    Transferuri neconsolidabile din total cheltuieli capitol:27.772.00010.228.00038.000.000
    Pensia suplimentară27.772.00010.228.00038.000.000
    EXCEDENT/DEFICIT3.028.000-9.928.000-6.900.000*)
  ------------- *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile anului precedent, precum şi prin transfer din bugetul Fondului pentru pensia suplimentară gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
  Anexa 12 b MINISTERUL DE INTERNEBUGETUL Fondului pentru pensia suplimentară a pensionarilor militari pe anul 1996
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      123=1+2
    VENITURI - TOTAL13.000.000   13.000.000
    I. VENITURI CURENTE13.000.000   13.000.000
    A. VENITURI FISCALE12.000.000   12.000.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE12.000.000   12.000.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE12.000.000   12.000.000
    Contribuţii pentru pensia suplimentară12.000.000   12.000.000
    B. VENITURI NEFISCALE1.000.000   1.000.000
    DIVERSE VENITURI1.000.000   1.000.000
    încasări din alte surse1.000.000   1.000.000
    CHELTUIELI - TOTAL9.600.0005.100.00014.700.000
    CHELTUIELI CURENTE9.600.0005.100.00014.700.000
    TRANSFERURI9.600.0005.100.00014.700.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE9.600.0005.100.00014.700.000
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII9.600.0005.100.00014.700.000
    CHELTUIELI CURENTE9.600.0005.100.00014.700.000
    TRANSFERURI9.600.0005.100.00014.700.000
    Transferuri neconsolidabile din total cheltuieli capitol:9.600.0005.100.00014.700.000
    Pensia suplimentară9.600.0005.100.00014.700.000
    EXCEDENT/DEFICIT3.400.000-5.100.000-1.700.000*)
  ----------- *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile anului precedent.
  Anexa 12 c SERVICIUL ROMAN DE INFORMAŢII BUGETUL Fondului special pentru pensia suplimentară a pensionarilor militari pe anul 1996
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      123=1+2
    VENITURI - TOTAL1.800.000300.0002.100.000
    I. VENITURI CURENTE1.800.000300.0002.100.000
    A. VENITURI FISCALE1.780.000300.0002.080.000
    A1. IMPOZITE DIRECTE1.780.000300.0002.080.000
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE1.780.000300.0002.080.000
    Contribuţii pentru pensia suplimentară1.780.000300.0002.080.000
    B. VENITURI NEFISCALE20.000   20.000
    DIVERSE VENITURI20.000   20.000
    Încasări din alte surse20.000   20.000
    CHELTUIELI - TOTAL2.200.000   2.200.000
    CHELTUIELI CURENTE2.200.000   2.200.000
    TRANSFERURI2.200.000   2.200.000
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE2.200.000   2.200.000
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII2.200.000   2.200.000
    CHELTUIELI CURENTE2.200.000   2.200.000
    Transferuri2.200.000   2.200.000
    Transferuri neconsolidabile din total cheltuieli capitol:2.200.000   2.200.000
    Pensia suplimentară2.200.000   2.200.000
    EXCEDENT/DEFICIT-400.000*)300.000-100.000*)
  *) Deficitul se acoperă din disponibilităţile anului precedent şi în completare prin transferuri din bugetul Fondului pentru pensia suplimentară, gestionat de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale.
  Anexa 13 MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALEBUGETUL Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor pe anul 1996
           
    - mii lei -
    Denumirea indicatorilorProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      123=1+2
    VENITURI - TOTAL403.453.000134.465.700537.918.700
    I. VENITURI CURENTE62.853.000-38.519.60024.333.400
    A. VENITURI FISCALE61.427.000-42.224.90019.202.100
    A1. IMPOZITE DIRECTE61.427.000-42.224.90019.202.100
    CONTRIBUŢII PENTRU ASIGURĂRI SOCIALE61.427.000-42.224.90019.202.100
    Contribuţia persoanelor asigurate61.427.000*)-42.224.90019.202.100*)
    B. VENITURI NEFISCALE1.426.0003.705.3005.131.300
    DIVERSE VENITURI1.426.0003.705.3005.131.300
    Contribuţii pentru bilete de tratament şi odihnă426.00064.500490.500
    Încasări din alte surse1.000.0003.640.8004.640.800
    SUBVENŢII PRIMITE DIN BUGETUL DE STAT340.600.000172.985.300513.585.300
    Subvenţii primite în completarea Fondului special pentru plata pensiilor şi a altor drepturi de asigurări sociale ale agricultorilor340.600.000172.985.300513.585.300
    CHELTUIELI - TOTAL403.453.000134.465.700537.918.700
    CHELTUIELI CURENTE403.453.000134.465.700537.918.700
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII28.565.0004.713.10033.278.100
    TRANSFERURI374.888.000129.752.600504.640.600
    CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE384.888.000129.487.100514.375.100
    ASISTENŢĂ SOCIALĂ, ALOCAŢII, PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII383.868.000127.451.500511.319.500
    CHELTUIELI CURENTE383.868.000127.451.500511.319.500
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII10.000.000-265.5009.734.500
    TRANSFERURI373.868.000127.717.000501.585.000
    Transferuri neconsolidabile din total cheltuieli capitol:373.868.000127.717.000501.585.000
    Pensii de asigurări sociale371.404.000127.220.800498.624.800
    Indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă32.000-15.50016.500
    Indemnizaţii pentru concedii de maternitate şi îngrijirea copiilor32.0002.10034.100
    Ajutoare acordate pensionarilor pentru decese2.400.000509.6002.909.600
    Tratament balnear şi odihnă10.000.000-265.5009.734.500
    ALTE CHELTUIELI SOCIALE1.020.0002.035.6003.055.600
    CHELTUIELI CURENTE1.020.0002.035.6003.055.600
    TRANSFERURI1.020.0002.035.6003.055.600
    Transferuri consolidabile din total cheltuieli capitol:1.020.0002.035.6003.055.600
    Contribuţia persoanelor asigurate pentru finanţarea ocrotirii sănătăţii1.020.0002.035.6003.055.600
    ALTE ACŢIUNI18.565.0004.978.60023.543.600
    CHELTUIELI DE ADMINISTRARE A FONDULUI18.565.0004.978.60023.543.600
    CHELTUIELI CURENTE18.565.0004.978.60023.543.600
    CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII18.565.0004.978.60023.543.600
    Alte cheltuieli din total cheltuieli capitol:18.565.0004.978.60023.543.600
    Cheltuieli ocazionate de plata drepturilor18.565.0004.978.60023.543.600
  *) Sunt cuprinse şi contribuţiile (12.160.500 mii lei) datorate din anii precedenti de agenţii economici. -------