Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (09.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 12 septembrie 2006pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006
EMITENT
 • MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 900 din 6 noiembrie 2006Data intrării în vigoare 06-11-2006


  Secţiunea I Modalităţi de înregistrare în contabilitateCapitolul I Înregistrarea în contabilitatea Centrului Naţional al Cinematografiei
  Articolul 1În contabilitatea Centrului Naţional al Cinematografiei, derularea operaţiunilor privind Fondul cinematografic se efectuează potrivit monografiei prevăzute în anexa nr. 1.
  Capitolul II Prevederi generale pentru operatorii economici producători de filmArticolul 2TVA-ul, alte taxe şi impozite aferente bugetului de stat se evidenţiază în contabilitatea distinctă a filmului la sfârşitul lunii şi se transferă, prin contul 481 "Decontări între unitate şi subunităţi", în contabilitatea firmei, în vederea decontării cu bugetul consolidat al statului, alte bugete şi fonduri speciale.Articolul 3În procesul de producţie al unui film se poate face compensare între impozitele aferente contractelor încheiate, fie ele de drept de autor sau convenţii de prestări de servicii, cu TVA-ul de rambursat, conform Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 987/2004 pentru aprobarea Deciziei Comisiei fiscale centrale nr. 3/2004 privind aplicarea unitară a unor prevederi referitoare la impozitul pe profit, taxa pe valoarea adăugată şi accize.
  Articolul 4Operatorul economic producător de film este obligat să evidenţieze în contabilitatea sa veniturile şi cheltuielile în analitice distincte pentru fiecare film realizat şi să raporteze periodic Centrului Naţional al Cinematografiei veniturile realizate din distribuirea fiecărui film.
  Capitolul III Înregistrarea în contabilitatea operatorilor economici producători de film a creditului direct şi a sprijinului financiar nerambursabil acordate din Fondul cinematograficArticolul 5Creditele directe pentru producţie şi pentru dezvoltare de proiecte cinematografice, acordate de Centrul Naţional al Cinematografiei, conform Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, se înregistrează în contabilitatea echipei de producţie, în creditul contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate", analitic distinct, prin debitul contului 5121 "Conturi la bănci în lei", analitic corespunzător subcontului bancar deschis pentru operaţiunile aferente filmului.Articolul 6(1) Pe parcursul efectuării cheltuielilor pentru dezvoltarea de proiect sau pentru producţia filmului, costurile directe, conform legii, se înregistrează în creditul conturilor din clasa 4, prin debitul conturilor din clasa 6, dezvoltate în analitice, conform capitolelor din bugetul de producţie sau dezvoltare.(2) Concomitent, la sfârşitul fiecărei luni calendaristice, totalul conturilor de cheltuieli efectuate pentru producţia unui film, respectiv pentru dezvoltarea unui proiect, se va înregistra în debitul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie", analitic filmul respectiv, prin creditul contului 711 "Variaţia stocurilor" sau 721 "Venituri din producţia de imobilizări necorporale", după caz.(3) La terminarea filmului, pe baza procesului-verbal de predare a copiei standard, se va înregistra filmul în imobilizările necorporale, în debitul contului 208 "Alte imobilizări necorporale", prin creditul contului 233 "Imobilizări necorporale în curs de execuţie".(4) Pentru filmele înregistrate în contul 208 "Alte imobilizări necorporale", se va calcula şi se va înregistra în contabilitate amortizarea lunară aferentă filmului produs, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare privind durata şi valoarea.(5) Amortizarea reprezintă o cheltuială a operatorului economic producător al filmului, deductibilă fiscal. Această amortizare se va reţine, împreună cu celelalte cheltuieli legate de lansarea filmului, din veniturile obţinute din distribuirea şi exploatarea filmului, după care, din veniturile nete, se va achita Centrului Naţional al Cinematografiei cota cuvenită, conform legii.Articolul 7(1) Sprijinul financiar nerambursabil se înregistrează, confom prevederilor legale în materie, având tratamentul contabil al subvenţiilor.(2) Operatorii economici vor aplica ghidul contabil în materie.Capitolul IV Înregistrarea în contabilitatea operatorilor economici producători sau distribuitori de film a finanţărilor acordate, conform legii, direct pentru producţia, respectiv distribuirea filmuluiArticolul 8(1) Persoanele fizice şi juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a) şi c) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, pot opta pentru finanţarea directă a producţiei de filme, în condiţiile legii, cu până la jumătate din suma datorată, la solicitarea producătorilor, după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei.(2) Persoanele fizice şi juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, pot opta, după notificarea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru finanţarea directă a producţiei sau distribuirii de filme româneşti, în condiţiile legii.
  (3) Societatea Română de Televiziune poate opta pentru finanţarea directă a producţiei de filme, în condiţiile legii, cu până la jumătate din suma datorată, conform art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, la solicitarea producătorilor şi după notificarea adresată Centrului Naţional al Cinematografiei.(4) Persoanele juridice autorizate, prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, pot opta, după notificarea Centrului Naţional al Cinematografiei, pentru finanţări directe, după cum urmează:a) până la 1% din contravaloarea minutelor de publicitate, sumă inclusă în contribuţia de 4%, pentru finanţarea producţiilor de filme de televiziune -documentare şi/sau ficţiune, la solicitarea posturilor de televiziune;b) până la 1,5% din contravaloarea minutelor de publicitate, sumă inclusă în contribuţia de 4%, pentru finanţarea directă a producţiilor de filme realizate în condiţiile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, la solicitarea producătorilor.(5) Persoanele juridice prevăzute la alin. (4) vor vira diferenţa la Fondul cinematografic.
  Articolul 9
  În contabilitatea producătorilor sau a distribuitorilor, finanţările obţinute conform art. 8 alin. (1)-(4) se înregistrează conform tratamentului contabil al subvenţiilor, prevăzut de reglementările contabile în vigoare.
  Articolul 10Cheltuielile efectuate vor fi evidenţiate, potrivit reglementărilor contabile aplicabile, în funcţie de natura acestora, respectiv sume rambursabile sau nerambursabile (subvenţii).Articolul 11Operatorii economici care finanţează direct producţia şi/sau distribuirea unui film nu au drept de proprietate asupra negativului şi nici nu pot solicita recuperarea sumelor avansate.
  Capitolul V Înregistrarea în contabilitatea operatorilor economici producători de film a aportului propriu, a finanţărilor acordate pe baza contractelor de coproducţie sau de finanţare, altele decât finanţările directe, precum şi a onorariului operatorului economic persoană fizică sau juridică autorizată
  Articolul 12(1) Aportul în numerar al producătorului la producţia filmului se înregistrează în contabilitatea sa la unitate (firmă), în debitul contului 481 "Decontări între unitate şi subunităţi", prin creditul contului 5121 "Conturi la bănci în lei", şi, concomitent, la subunitate (producţia filmului), în debitul contului 5121, subcont "Conturi la bănci în lei", analitic filmul respectiv, prin creditul contului 481 "Decontări între unitate şi subunităţi", în baza ordinului de plată de virare a sumei.(2) Aportul în servicii şi/sau în natură se înregistrează cu valoarea în echivalent lei a aporturilor, prin notă de debitare-creditare (decontare internă), valoare care se obţine în baza unui decont ce conţine valoarea aportului la preţul pieţei (aparatură de filmare, echipament de iluminare, obiecte de recuzită, costume etc.), iar valoarea decontului este trecută în nota de debitare-creditare care se înregistrează astfel:a) la unitate (firmă), în debitul contului 481 "Decontări între unitate şi subunităţi", analitic film, prin creditul contului 758 "Alte venituri din exploatare";b) la subunitate (producţia filmului), în debitul conturilor corespunzătoare din clasa 6, dezvoltate în analitic conform devizului, prin creditul contului 481 "Decontări între unitate şi subunităţi".Articolul 13Înregistrarea în contabilitate a aporturilor rambursabile constând în numerar, servicii şi/sau în natură ale coproducătorilor sau finanţatorilor, cu excepţia operatorilor economici prevăzuţi la art. 8, se înregistrează astfel:a) în contabilitatea producătorului, aportul în numerar se înregistrează în creditul contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate", analitic coproducătorul şi/sau finanţatorul respectiv, prin debitul contului 5121 "Conturi la bănci în lei", analitic distinct. Din acest cont se efectuează plăţi ocazionate de producţia filmului respectiv. Transferul sumelor din contul de disponibil se realizează conform art. 12 alin. (1);b) în contabilitatea producătorului, aportul în servicii şi/sau în natură se înregistrează în creditul contului 167 "Alte împrumuturi şi datorii asimilate", prin debitul contului 481 "Decontări între unitate şi subunităţi"; transferul aportului către echipa de producţie se face prin întocmirea notei de debitare-creditare; la echipa de producţie, în baza notei se va face înregistrarea în debitul contului corespunzător de cheltuieli capitole de deviz, prin creditul contului 481 "Decontări între unitate şi subunităţi".Articolul 14Înregistrarea în contabilitatea operatorilor economici producători de film a onorariului din activitatea de producţie film se face în debitul contului 481 "Decontări între unitate şi subunitatăţi", prin creditul contului 5121 "Conturi la bănci în lei".
  Capitolul VI Distribuitori şi exploatanţi
  Articolul 15Sprijinul financiar nerambursabil se înregistrează, conform prevederilor legale în materie, având tratamentul contabil al subvenţiilor.Articolul 16(1) Exploatanţii de săli şi grădini cinematografice distribuie sumele brute din exploatarea filmului către distribuitor, după scăderea TVA-ului, a impozitului pe spectacol şi a drepturilor de autor, urmând ca acesta să îşi achite obligaţiile fiscale potrivit legii.(2) Distribuitorul filmului distribuie, din suma primită, cota către producător, urmând ca acesta să îşi achite obligaţiile fiscale potrivit legii.
  Capitolul VII Raportarea şi rambursarea veniturilor în cazul creditului direct pentru producţie
  Articolul 17Raportarea veniturilor obţinute de către producător se face, conform anexei nr. 22, astfel:- lunar, în primul an;- trimestrial, în al doilea şi al treilea an;- anual, începând din al patrulea an.Articolul 18Rambursarea creditului direct pentru producţie se face de la primul leu încasat, indiferent de forma sub care este exploatat filmul.Articolul 19Virarea sumelor aferente se face trimestrial, până la data de 25 a primei luni din trimestrul următor celui pentru care se face virarea.
  Articolul 20Raportările trimestriale privind virarea sumelor datorate vor fi întocmite conform anexei nr. 21 şi vor fi însoţite de o copie de pe balanţa de verificare contabilă, în care se regăsesc veniturile, analitic pe fiecare film, dacă este cazul.Articolul 21Contravaloarea copiei standard va diminua, la predarea ei către Centrul Naţional al Cinematografiei, creditul acordat, pe baza facturii primite de către producător de la laboratorul de prelucrare a peliculei.Secţiunea a II-a Sprijin acordat de autorităţile publice localeArticolul 22Autorităţile administraţiei publice locale pot susţine industria cinematografică din România, după cum urmează:a)
  prin alocarea de fonduri pentru construirea de noi cinematografe, cu unul sau mai multe ecrane, prin alocare de fonduri, închiriere sau concesionare de terenuri persoanelor juridice care doresc să investească în acest domeniu;
  b) prin acordarea de scutiri pentru activităţi din domeniul cinematografiei, în cazul filmelor româneşti sau realizate cu participare românească.
  Articolul 23Sprijinul pentru activităţile din domeniul cinematografiei se acordă în baza unei solicitări din partea operatorului economic şi a unei scrisori emise de Centrul Naţional al Cinematografiei, din care trebuie să reiasă denumirea operatorului economic, fie el persoană fizică sau juridică autorizată, numărul de înregistrare din Registrul cinematografiei, dacă este cazul, titlul filmului şi valoarea totală a bugetului estimativ al producţiei acestuia, în cazul scutirii pentru plata taxei de filmare.
  Secţiunea a III-a Prevederi legate de ajutorul de stat situat sub pragul de minimArticolul 24Creditul direct pentru producţie, sprijinul financiar nerambursabil pentru succes de public, calitate artistică, distribuire, exploatare, sprijinul financiar nerambursabil acordat pentru alte activităţi, conform legii, precum şi cel acordat de autorităţile publice locale pentru activităţi din domeniul cinematografiei se încadrează în categoria ajutorului de stat situat sub pragul de minim, potrivit legii.Articolul 25Ajutorul de stat acordat unui operator economic într-o perioadă de până la 3 ani, în valoare totală de 400.000 lei, este considerat autorizat şi nu cade sub incidenţa obligaţiei de notificare. Valoarea poate fi actualizată numai prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei sau de către Comisia Europeană.Articolul 26(1) Pragul de minim se va aplica la totalul sumelor acordate ca ajutor de stat sub pragul de minim şi nu va afecta posibilitatea beneficiarului de a obţine alte ajutoare în cadrul schemelor de ajutor de stat autorizate de Consiliul Concurenţei.(2) Pragul de minim va avea în vedere toate tipurile de ajutor, indiferent de forma lor sau de obiectivele urmărite.(3) Perioada de 3 ani începe să curgă de la data la care beneficiarul primeşte primul ajutor de stat situat sub pragul de minim.
  Articolul 27Beneficiarul ajutorului de stat situat sub pragul de minim va da o declaraţie scrisă conform căreia noul ajutor de stat nu ridică totalul cumulat al ajutoarelor primite anterior de către acesta şi care sunt situate sub pragul de minim la o sumă care să depăşească acest prag.Articolul 28(1) Centrul Naţional al Cinematografiei va stabili un mecanism prin care să se asigure că suma totală a ajutorului de stat nu depăşeşte 400.000 lei, în cazul în care acelaşi beneficiar va fi destinatarul unor măsuri de ajutor de stat, fiecare respectând pragul de minim. În acest sens, Centrul Naţional al Cinematografiei va ţine legătura cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea contabilizării eventualului ajutor de stat situat sub pragul de minim, acordat de acestea.(2) Centrul Naţional al Cinematografiei şi autorităţile publice locale care furnizează ajutoare de stat situate sub pragul de minim trebuie să monitorizeze şi să arhiveze evidenţa acestora, precum şi toate informaţiile referitoare la acordarea unor astfel de ajutoare, pentru a fi în măsură să ofere, în orice moment, informaţiile cerute de Consiliul Concurenţei, în scopul verificării respectării prezentelor norme metodologice.
  Secţiunea a IV-a Prevederi legate de introducerea sprijinului indirect sub formă de stimulente fiscaleArticolul 29(1) În scopul sprijinirii dezvoltării industriei cinematografice din România se introduce sprijinul indirect, conform art. 77^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006.(2) Până la aprobarea de către Consiliul Concurenţei a unei scheme de finanţare, prevederile art. 77^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, se aplică sub forma schemei de minim, conform secţiunii a III-a din prezentele norme metodologice.(3) Prevederile art. 77^1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, se aplică de la data stabilită potrivit prevederilor art. 38 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 30(1) În situaţia producţiei de filme, sprijinul financiar indirect acordat conform art. 77^1 lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, reprezintă scutirea de impozit pe profit, de 150% din acesta, scutire acordată pentru suma investită de către producători, coproducători şi/sau finanţatori, sumă ce nu poate fi mai mare de 50% din profitul brut şi nici nu poate depăşi 10% din cheltuielile directe de producţie efectuate pe teritoriul României.(2) Aportul de 6% al producătorului de film nu cade sub incidenţa prevederilor alin. (1).(3) Operatorii economici care activează ca producători de film, coproducători şi/sau finanţatori vor fi scutiţi de plata impozitului pe profit pentru suma investită, în condiţiile legii, la care se adaugă încă jumătate din impozitul pe care trebuie să îl vireze la bugetul statului pentru profitul brut care nu a fost investit.(4) Coproducătorii şi/sau finanţatorii pot finanţa mai multe filme, cu condiţia ca suma respectivă să nu depăşească 50% din profitul brut, iar pentru fiecare film, suma alocată să nu depăşească 10% din costurile directe ale respectivului film.(5) Sprijinul indirect cumulat cu creditul direct acordat din Fondul cinematografic nu poate depăşi 50% din bugetul unui film, cu excepţia filmelor dificile şi de buget redus, astfel cum sunt acestea definite potrivit legii.(6) Cu excepţia finanţatorilor, producătorii şi coproducătorii trebuie să fie înscrişi în Registrul cinematografiei.
  Articolul 31(1) În situaţia filmelor comandate se acordă, în condiţiile art. 29 alin. (2), sprijin indirect, de 30% din totalul taxelor aferente bugetului cheltuit pe teritoriul României, pentru persoana juridică autorizată, înscrisă în Registrul cinematografiei, rezidentă în România şi care participă la realizarea filmului.(2) Sprijinul indirect acordat conform alin. (1) este condiţionat de cheltuirea în România a minimum 40% din bugetul filmului.(3) Sprijinul indirect acordat în condiţiile alin. (1) va fi folosit pentru acoperirea costurilor directe de producţie, efectuate pe teritoriul României, şi nu poate depăşi 10% din acestea.(4) Procentul de 30%, exprimat în valoare absolută, va fi compensat, în cazul fiecărui proiect cinematografic, cu taxele respective care trebuie achitate pentru proiectul în cauză, cu excepţia TVA-ului.(5) Sprijinul indirect prevăzut la art. 77^1 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, se acordă proiectelor care nu beneficiază de credite directe din Fondul cinematografic.
  Articolul 32(1) În cazul introducerii în România a unui număr egal sau mai mare de 8 copii de film, distribuitorii de filme cinematografice sunt scutiţi de plata taxei de redevenţă, conform art. 77^1 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006.(2) Sprijinul indirect acordat distribuitorilor de filme cinematografice se va face în conformitate cu prevederile secţiunii a III-a.(3) Distribuitorii de filme cinematografice trebuie să aibă rezidenţa în România şi să fie înscrişi în Registrul cinematografiei.(4) Centrul Naţional al Cinematografiei va elibera un certificat din care să rezulte, pe baza declaraţiei vamale şi a contractelor încheiate cu exploatanţii de săli şi grădini de spectacole cinematografice, numărul de copii introduse în ţară.Articolul 33
  (1) Se acordă sprijin indirect exploatanţilor de lanţuri cinematografice, în cazul în care aceştia deţin cel puţin 10 săli distribuite pe teritoriul României, pentru investiţii ce nu pot depăşi 10% din totalul investiţiilor efectuate, conform art. 77^1 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006.(2) Sprijinul indirect se acordă în conformitate cu prevederile secţiunii a III-a şi reprezintă 150% din impozitul pe profit aferent.(3) Exploatanţii de lanţuri cinematografice trebuie să aibă rezidenţa în România şi să fie înscrişi în Registrul cinematografiei.(4) Scutirea se acordă în primii 3 ani de după realizarea investiţiei.(5) În situaţia în care operatorul economic are profit, sprijinul indirect se acordă prin scutirea de la plata impozitului aferent anului fiscal respectiv, plus jumătate din acest impozit, care va fi scăzut din impozitul pe profit aferent anului următor.(6) În situaţia în care operatorul economic nu realizează profit în al doilea an, finalizarea acordării sprijinului indirect se realizează prin compensare cu alte taxe şi impozite, cu excepţia taxelor locale.(7)
  Sprijinul indirect nu se acordă în situaţia în care operatorul economic primeşte sprijin financiar nerambursabil de la Fondul cinematografic pentru funcţionarea cinematografului de artă.
  (8) În vederea eliberării certificatului de investitor, operatorul economic trebuie să prezinte Centrului Naţional al Cinematografiei evaluarea investiţiilor efectuată de un expert independent.
  Articolul 34În vederea aplicării prevederilor privind diversele facilităţi fiscale prevăzute de lege, Centrul Naţional al Cinematografiei va emite următoarele documente: "Certificat de finanţator" şi "Certificat de investitor", conform anexelor nr. 2 şi, respectiv, nr. 3a), 3b), 3c) şi 3d).
  Secţiunea a V-a Registrul cinematografiei
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 35(1) Centrul Naţional al Cinematografiei, în calitate de organ de specialitate al administraţiei publice centrale în domeniul cinematografiei, asigură, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei.(2) Registrul cinematografiei constituie instrumentul unitar de evidenţă pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de clasificare a filmelor cinematografice, a sălilor şi grădinilor de spectacole cinematografice sau a oricăror alte spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme, în vederea asigurării protecţiei publicului spectator.(3) Înregistrarea în Registrul cinematografiei este obligatorie pentru persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, codificate conform dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN.(4) Clasificarea filmelor cinematografice este obligatorie înainte de începerea exploatării lor pe teritoriul României, indiferent de formatul şi de suportul pe care sunt fixate acestea, şi este valabilă pentru întreaga perioadă de exploatare a filmului prevăzută în certificatul de clasificare emis de Centrul Naţional al Cinematografiei.(5) Fac excepţie de la prevederile alin. (4) filmele cinematografice care se difuzează de către radiodifuzori în cadrul serviciilor lor de programe, care se prezintă în cadrul festivalurilor cinematografice naţionale şi internaţionale, al schimburilor culturale, al unor manifestări cu caracter nonprofit, al altor manifestări oficiale organizate în România sau în străinătate, precum şi filmele cinematografice prezentate în cadrul programelor culturale ale Cinematecii Române.
  (6) Persoanele care deţin, cu orice titlu, săli şi/sau grădini de spectacole cinematografice sau orice alte spaţii în care se prezintă proiecţii publice de filme au obligaţia de a solicita clasificarea acestora conform prezentelor norme metodologice.
  Articolul 36În sensul prezentelor norme metodologice, în ceea ce priveşte organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:- activităţi în domeniul cinematografiei - activităţile specifice de producţie, de prestări de servicii şi comerciale, desfăşurate în condiţiile legii, pentru:a) producerea de filme cinematografice şi realizarea unor operaţii tehnice specializate, cum ar fi: filmări pe orice tip de suport, montaj, sonorizare, postprocesare, prelucrare peliculă negativ sau pozitiv, transpunere, dublaj, subtitrare ştanţare, selecţie şi distribuire de roluri;b) impresarierea în domeniul cinematografiei, precum şi activitatea de reprezentare, pe baze contractuale, a autorilor, creatorilor şi producătorilor din domeniul cinematografiei, cu excepţia activităţii de avocatură;c) importul, exportul şi comercializarea de utilaje şi echipamente cinematografice, de pelicule cinematografice şi de substanţe de procesare a acestora;
  d) alte prestări sau servicii cinematografice publice;e) reproducerea şi multiplicarea de filme cinematografice pe orice tip de suport;f) proiecţia publică a filmelor cinematografice;g) gestionarea sau exploatarea de săli şi/sau de grădini de spectacole cinematografice;h) comercializarea de videograme;i) închirierea de videograme;- înscriere - înregistrarea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice şi a persoanelor juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei;- certificat de înscriere - actul administrativ care atestă îndeplinirea obligaţiei de înscriere şi care se emite de Centrul Naţional al Cinematografiei, în condiţiile prezentelor norme metodologice;- distribuţie de filme - activitatea care are ca scop prezentarea prin proiecţii publice a filmelor în cinematografe, comercializarea şi/sau închirierea videogramelor, importul şi exportul de filme, pe baza licenţelor de exploatare deţinute;- clasificarea filmelor cinematografice - activitatea prin care Centrul Naţional al Cinematografiei asigură, potrivit legii, protecţia publicului, cu precădere a minorilor, prin stabilirea unor condiţii de proiecţie publică, de comercializare sau de închiriere a filmelor cinematografice, indiferent de genul, durata ori de suportul pe care acestea sunt reproduse;- certificat de clasificare a filmelor - actul administrativ emis de Centrul Naţional al Cinematografiei, prin care se stipulează categoria de clasificare a filmului cinematografic şi condiţiile de exploatare a acestuia, prin proiecţie publică, comercializare sau închiriere;- proiecţie publică - activităţile de exploatare a unui film cinematografic prin comunicarea lui către public în săli şi/sau în grădini de spectacole cinematografice, indiferent de suportul pe care este transpus filmul şi de modalitatea tehnică utilizată pentru comunicare;- videogramă - reproducerea pe orice tip de suport a unui film cinematografic, realizată în scopul exploatării prin proiecţie publică, comercializare sau închiriere, cu excepţia copiilor pe peliculă cinematografică destinate exclusiv proiecţiei publice în săli/şi sau în grădini de spectacole cinematografice;- marcaj distinctiv de clasificare - semnul grafic de semnalizare a categoriei de clasificare a filmului cinematografic, care are un model unic şi care se inscripţionează pe genericul filmului, precum şi pe materialele publicitare ale filmului;- etichetă de clasificare a filmului cinematografic -marcajul distinct realizat pe suport autoadeziv şi autodistructiv, care se aplică pe coperta, respectiv pe suportul fiecărui exemplar al videogramelor destinate exploatării prin comercializare sau închiriere;- sală şi/sau grădină de spectacole cinematografice -orice spaţiu dotat cu echipament cinematografic în vederea prezentării publice prin proiecţie pe ecran a unui film şi unde se încasează contravaloarea biletelor de intrare, denumit în continuare cinematograf;- clasificarea cinematografelor - activitatea prin care Centrul Naţional al Cinematografiei asigură, potrivit legii, protecţia publicului prin stabilirea categoriei sălii şi/sau a grădinii de spectacole cinematografice, în funcţie de condiţiile de vizionare şi de dotare tehnică a acestor spaţii, precum şi de condiţiile de confort oferite;- certificat de clasificare a cinematografelor - actul administrativ emis de Centrul Naţional al Cinematografiei, care stipulează categoria de clasificare acordată spaţiilor destinate proiecţiei publice de filme cinematografice în condiţiile prezentelor norme metodologice.- film cinematografic, denumit în continuare film - produsul finit al unor lucrări artistice şi tehnice specifice domeniului, care au ca rezultat realizarea unor filme de ficţiune, de animaţie, documentare, de orice durată şi pe orice suport şi care sunt puse iniţial în valoare prin proiecţia pe ecran în săli sau în grădini de spectacole cinematografice ori în alte spaţii destinate acestui scop sau care pot fi exploatate prin comercializare ori închiriere de videograme;- film de artă - filmul care, prin calitatea lui artistică, contribuie la dezvoltarea culturii cinematografice şi a diversităţii culturale naţionale, europene şi universale.
  Capitolul II Organizarea Registrului cinematografieiArticolul 37
  (1) Registrul cinematografiei se ţine de către Serviciul Registrul cinematografiei din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei.(2) Serviciul Registrul cinematografiei răspunde de exactitatea şi corectitudinea înregistrărilor efectuate în Registrul cinematografiei în baza datelor puse la dispoziţie de către persoanele fizice şi juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei, precum şi de întocmirea la termen a certificatelor de înscriere sau de clasificare a filmelor ori a cinematografelor, după caz.
  Articolul 38(1) Registrul cinematografiei este organizat pe următoarele secţiuni:a) "Registrul unic de intrare-ieşire";b) "Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei";
  c) "Clasificarea filmelor";d) "Clasificarea cinematografelor";e) "Eliberarea etichetelor de clasificare";f) "Înscriere menţiuni, radieri, suspendări, sancţiuni".(2) Pentru fiecare secţiune se organizează registre de evidenţă care se completează în ordine cronologică, pe baza cererilor şi documentaţiei prezentate, potrivit prezentelor norme metodologice.(3) Plata tarifului legal pentru operaţiunile ce se efectuează în cadrul Registrului cinematografiei se face la casieria sau în contul bancar al Centrului Naţional al Cinematografiei.
  Capitolul III Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei şi eliberarea certificatului de înscriereArticolul 39(1) Cererile pentru înscrierea în Registrul cinematografiei a persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei se depun la Serviciul Registrul cinematografiei şi se înscriu în secţiunea "Registrul unic de intrare-ieşire", în ordinea cronologică a depunerii acestora.(2) Formularul-tip al cererii pentru înscrierea în Registrul cinematografiei este prevăzut în anexa nr. 4.(3) Cererea pentru înscrierea în Registrul cinematografiei trebuie să fie însoţită de următoarele documente:A. pentru persoanele juridice cu scop lucrativ:a) actul constitutiv şi orice acte modificatoare legale ale acestuia, din care să rezulte activităţile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfăşoare, codificate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN;
  b) certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi ultimul certificat constatator eliberat de acesta, la data depunerii cererii, dacă au apărut modificări faţă de actul constitutiv iniţial;c) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei şi pentru eliberarea certificatului de înscriere;d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană;B. pentru persoane juridice fără scop lucrativ:a) actul constitutiv sau statutul, după caz, precum şi orice acte modificatoare legale ale acestuia din care să rezulte activităţile din domeniul cinematografiei pe care persoana juridică urmează să le desfăşoare, codificate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN;b) dovada înscrierii în Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor;c) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei şi pentru eliberarea certificatului de înscriere;
  d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană;C. pentru persoanele fizice autorizate:a) autorizaţie eliberată de primăria localităţii de reşedinţă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, din care să rezulte că desfăşoară activităţi din domeniul cinematografiei codificate potrivit dispoziţiilor legale în vigoare cu privire la clasificarea activităţilor din economia naţională - CAEN;b) certificat de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului şi ultimul certificat de menţiuni, dacă este cazul;c) documentul de plată a tarifului legal pentru înscrierea în Registrul cinematografiei şi pentru eliberarea certificatului de înscriere;d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană.(4) Documentele menţionate la alin. (3) lit. A pct. a) şi b), lit. B pct. a) şi b) şi lit. C pct. a) şi b) vor fi prezentate în copie autentificată sau în original şi copie, originalele urmând a fi restituite solicitantului pe loc, după verificare.(5)
  În cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcţiei buget-finanţe din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont.
  (6) În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, cererea de înscriere este returnată pe loc solicitantului, fără a se opera nicio înregistrare în secţiunea "Registrul unic de intrare-ieşire".
  Articolul 40(1) Certificatul de înscriere a persoanelor fizice şi juridice în Registrul cinematografiei se eliberează în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea cererii de înscriere, în condiţiile prevăzute la art. 39, în secţiunea "Registrul unic de intrare-ieşire".(2) Certificatele de înscriere se înregistrează în Registrul cinematografiei, secţiunea "Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei", în ordinea cronologică a eliberării acestora.(3) Copia certificatului de înscriere se păstrează de către Serviciul Registrul cinematografiei, în dosarul solicitantului.(4)
  Formularul-tip al certificatului de înscriere în Registrul cinematografiei este prevăzut în anexa nr. 5.
  Capitolul IV Clasificarea filmelor şi emiterea certificatelor de clasificare a filmelorArticolul 41Fiecare film care este exploatat prin proiecţie publică, comercializare sau închiriere pe teritoriul României urmează a fi clasificat potrivit prezentelor norme metodologice, anterior primei lui comunicări către public.Articolul 42(1) Cererea pentru clasificarea unui film se depune de către titularul drepturilor de exploatare a acestuia pe teritoriul României la Serviciul Registrul cinematografiei şi este înregistrată în secţiunea "Registrul unic de intrare-ieşire", în ordinea cronologică a depunerii.(2) Formularul-tip al cererii de clasificare a unui film este prevăzut în anexa nr. 6.(3) Cererea de clasificare a unui film cinematografic ce urmează a fi exploatat pe teritoriul României prin proiecţie publică în cinematografe trebuie să fie însoţită de următoarele documente:a) înscrisul doveditor al deţinerii drepturilor de distribuţie şi difuzare sau, după caz, a altor drepturi de exploatare, cu precizarea naturii cesiunilor obţinute, a duratei acestora, a teritoriului pentru care s-au obţinut cesiunile, a modalităţilor de utilizare şi exploatare;b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană;c) documentul care atestă achitarea tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare a filmului.(4) Cererea de clasificare a unui film cinematografic ce urmează a fi exploatat pe teritoriul României prin comercializarea sau închirierea de videograme trebuie să fie însoţită de următoarele documente:a) înscrisul doveditor al deţinerii drepturilor de reproducere, multiplicare, comercializare a videogramelor sau de închiriere a acestora, cu precizarea naturii cesiunilor obţinute, a duratei acestora, a teritoriului pentru care s-au obţinut cesiunile, precum şi a tipurilor de suporturi pentru care sunt acordate drepturile de exploatare, însoţit de o copie a videogramei care rămâne la Registrul cinematografiei pe toată durata exploatării sale;
  b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană;c) documentul care atestă achitarea tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare a filmului.(5) În situaţia în care filmul cinematografic pentru care se solicită clasificarea urmează a fi exploatat atât prin proiecţie publică în cinematografe, cât şi prin comercializare şi/sau închiriere de videograme, documentele ce trebuie anexate cererii-tip sunt:a) înscrisul doveditor al deţinerii drepturilor de distribuţie, difuzare, reproducere, multiplicare, comercializare sau exploatare în orice alt mod, cu precizarea naturii cesiunilor obţinute, a duratei acestora, a teritoriului pentru care s-au obţinut cesiunile, a modalităţilor de utilizare şi exploatare, precum şi a tipurilor de suporturi pentru care sunt acordate drepturile de exploatare;b) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană;c) documentul care atestă achitarea tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare a filmului.(6)
  Documentele prezentate în alte limbi decât limba română vor fi însoţite de o traducere legalizată, potrivit legislaţiei în vigoare.
  (7) Documentele care însoţesc cererea de clasificare a unui film cinematografic, precum şi traducerile legalizate ale acestora vor fi prezentate în copii autentificate sau în original şi copie, originalele urmând a fi restituite solicitantului imediat după verificare.(8) În cazul achitării tarifului prin ordin de plată, acesta se depune în copie, cu confirmarea Direcţiei buget-finanţe din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont.(9) Pentru filmele realizate în mai multe părţi, serii sau episoade, clasificarea se face pentru fiecare parte, serie sau episod.(10) Documentaţia referitoare la deţinerea drepturilor de distribuţie şi difuzare sau, după caz, a altor drepturi de exploatare, cu precizarea naturii cesiunilor obţinute, a duratei acestora, a teritoriului pentru care s-au obţinut cesiunile, a modalităţilor de utilizare şi exploatare se depune o singură dată, dacă se referă la ansamblul părţilor, seriilor ori episoadelor unui titlu sau serial de film, cu excepţia documentului de plată care se depune o dată cu fiecare cerere de clasificare.
  Articolul 43(1)
  În vederea asigurării protecţiei publicului spectator, cu precădere a minorilor, filmele de orice gen, înregistrate pe orice fel de suport, care urmează a fi comunicate către public prin proiecţie publică sau prin comercializare ori închiriere pe teritoriul României, se clasifică în următoarele categorii:
  a) filme pentru audienţă generală, semnalizate prin marcajul A.G.;b) filme care pot fi vizionate de copii sub 12 ani, numai cu acordul părinţilor, semnalizate prin marcajul A.P.-12;c) filme nerecomandate tinerilor sub 15 ani, semnalizate cu marcajul N-15;d) filme interzise minorilor, semnalizate prin marcajul I.M.-18;e) filme interzise minorilor şi proiecţiei cu public, semnalizate prin marcajul I.M.-18-XXX;f) filme cu interdicţie de comunicare, semnalizate cu marcajul I.C.
  (2) Criteriile de clasificare a filmelor şi de încadrare în categoriile menţionate la alin. (1) sunt prevăzute în anexa nr. 7.(3) Categoria de clasificare stabilită pentru fiecare film se semnalizează prin inscripţionarea marcajului distinctiv corespunzător, în formatul şi cu dimensiunile prevăzute în anexa nr. 8, astfel:a) pe genericul de început al filmului, timp de minimum 4 secunde, în formă statică;b) pe afişul filmului şi pe programele de sală;c) pe coperta casetei/DVD-ului, CD-ului, a oricărui alt tip de suport, în cazul comercializării, iar în situaţia închirierii, direct pe suport, se aplică etichetele de clasificare eliberate de Serviciul Registrul cinematografiei;d) la casele de bilete şi la intrarea în cinematografe.(4) Filmele clasificate în categoriile menţionate la alin. (1) lit. a)-e) pot fi comunicate către public, prin proiecţie publică, comercializare sau închiriere, indiferent de suport, numai cu respectarea condiţiei obligatorii de subtitrare sau, după caz, de dublaj în limba română a tuturor copiilor destinate exploatării, indiferent de modalitatea acesteia.
  (5) Obligaţia inscripţionării categoriei de clasificare în condiţiile prevăzute la alin. (3) revine distribuitorului filmului, cu excepţia obligaţiei prevăzute la alin. (3) lit. d), care revine persoanei fizice sau juridice ce exploatează cinematograful.
  Articolul 44(1) În aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 7, clasificarea filmelor se face de către Comisia de clasificare a filmelor din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei.(2) Comisia de clasificare a filmelor funcţionează ca o comisie de specialitate a Centrului Naţional al Cinematografiei şi este formată din 9 membri, numiţi prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul membrilor Comisiei de clasificare a filmelor poate fi reînnoit sau poate fi revocat în cazuri temeinic justificate.(3) În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentelor norme metodologice, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei va numi, prin decizie, membrii Comisiei de clasificare a filmelor şi preşedintele acesteia.(4) În termen de 15 zile lucrătoare de la numire, Comisia de clasificare a filmelor îşi elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin decizie emisă de directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei.
  (5) În cadrul Comisiei de clasificare a filmelor pot funcţiona subcomisii de vizionare a filmelor, cu aprobarea directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.(6) Secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor este asigurat de personalul de specialitate din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei.(7) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de clasificare a filmelor membrii acesteia sunt remuneraţi în condiţiile legii, prin încheierea unor convenţii civile, conform legii.
  Articolul 45(1) În vederea clasificării filmelor, vizionarea acestora se face de către Comisia de clasificare a filmelor în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii şi a tuturor documentelor prevăzute.(2) La vizionare, filmele ce urmează a fi clasificate trebuie să fie prezentate, de regulă, cu subtitrare sau dublaj, după caz, în limba română. Decizia privind forma în care se prezintă filmul pentru clasificare aparţine preşedintelui Comisiei de clasificare a filmelor.
  (3) În urma vizionării, Comisia de clasificare a filmelor decide cu majoritate simplă de voturi clasificarea filmului în una dintre categoriile prevăzute la art. 43 alin. (1). Fişa de clasificare a filmului se completează de secretariatul tehnic al Comisiei de clasificare a filmelor şi se semnează de membrii acesteia, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 9.
  Articolul 46(1) Certificatul de clasificare a filmului se emite în termen de maximum 4 zile lucrătoare de la depunerea fişei de clasificare a filmului din partea Comisiei de clasificare a filmelor.(2) Formularul-tip al certificatului de clasificare a filmului este prevăzut în anexa nr. 10.(3) În situaţii bine justificate şi cu aprobarea conducerii Centrului Naţional al Cinematografiei, termenul de eliberare a certificatului de clasificare a filmului poate fi prelungit cu încă cel mult 10 zile lucrătoare.Articolul 47În situaţia în care, ulterior obţinerii clasificării pentru un film, persoana fizică sau juridică ce a solicitat clasificarea obţine cesiunea drepturilor de exploatare a acelui film în alte modalităţi decât cele prevăzute iniţial ori în situaţia în care o altă persoană fizică sau juridică obţine cesiunea unor drepturi de exploatare a filmului respectiv, clasificarea filmului rămâne valabilă, iar beneficiarul cesiunilor are obligaţia de a obţine certificatele de menţiuni şi etichetele de clasificare conform prezentelor norme metodologice.Articolul 48(1) Comisia de clasificare a filmelor va stabili producţiile cinematografice care, prin calitatea artistică şi estetică, expresivitate şi stil, au un caracter novator, de avangardă şi se înscriu în categoria filmelor de artă.(2) Lista filmelor de artă va fi afişată şi pe site-ul Centrului Naţional al Cinematografiei, alături de celelalte informaţii furnizate de Registrul cinematografiei.
  Capitolul V
  Eliberarea etichetelor de clasificareArticolul 49(1) Eliberarea etichetelor de clasificare pentru filmele destinate comercializării şi/sau închirierii ca videograme se face în urma depunerii de către solicitanţi a următoarelor:a) cererea-tip de eliberare a etichetelor de clasificare (anexa nr. 11), întocmită de către titularul drepturilor de licenţă pentru comercializare şi/sau închiriere, pe baza certificatului de clasificare a filmului respectiv, eliberat de Centrul Naţional al Cinematografiei;b) documentul de plată a sumei echivalente numărului de etichete de clasificare solicitate corespunzător numărului de copii ce urmează a fi puse în circulaţie pentru fiecare film;c) în situaţia achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcţiei buget-finanţe din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont;d) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele şi care urmează a ridica etichetele de clasificare, în cazul în care solicitantul este reprezentat de altă persoană.(2)
  Pentru filmele clasificate în categoriile prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. a)-f) titularul drepturilor de licenţă pentru comercializare şi/sau închiriere are obligaţia de a solicita eliberarea etichetelor de clasificare şi de a le aplica pe coperta fiecărei videograme destinate comercializării şi, respectiv, pe suportul fiecărei videograme destinate închirierii.
  (3) Certificatele de menţiuni şi etichetele de clasificare se eliberează, contra cost, de către Centrul Naţional al Cinematografiei prin Serviciul Registrul cinematografiei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la înregistrarea solicitării.(4) Etichetele de clasificare se eliberează numai în baza clasificării acordate pentru fiecare film.(5) Pe parcursul exploatării filmului, titularul dreptului de licenţă pentru exploatarea filmului prin comercializare şi/sau închiriere poate solicita oricând, cu respectarea prevederilor alin. (1), eliberarea de etichete de clasificare, corespunzătoare unei noi tranşe de tiraj, depunând în acest scop cererea-tip şi documentul de plată a sumei echivalente numărului de etichete de clasificare solicitate.(6) În situaţii deosebite (pierderea sau furtul etichetelor, distrugerea sau degradarea lor în caz de forţă majoră, caz fortuit) şi cu aprobarea conducerii Centrului Naţional al Cinematografiei, se pot elibera, contra cost, alte etichete de clasificare, cu respectarea prevederilor alin. (4).
  Articolul 50(1)
  În situaţia în care titularul dreptului de exploatare a filmului solicită revizuirea clasificării acordate şi stabilirea unei noi categorii de clasificare, Comisia de clasificare a filmelor poate efectua o nouă vizionare a filmului, în termen de maximum 10 zile de la data depunerii cererii şi a documentaţiei prevăzute la art. 42, dacă aceasta diferă de data depunerii cererii şi a documentaţiei depuse iniţial pentru clasificarea filmului, precum şi a achitării, încă o dată, a tarifului stabilit potrivit prezentelor norme metodologice.
  (2) Revizuirea clasificării se poate solicita şi de către Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor, de către autorităţile publice sau organizaţiile neguvernamentale cu competenţe în protecţia minorilor ori cu atribuţii în lupta împotriva discriminării.(3) În situaţia prevăzută la alin. (2), la vizionarea filmului este obligatorie invitarea, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru vizionare, a titularului drepturilor de exploatare a filmului în România.
  Capitolul VI Clasificarea cinematografelorArticolul 51În scopul asigurării confortului publicului spectator, fiecare cinematograf de pe teritoriul României se clasifică în funcţie de nivelul dotărilor tehnice şi al facilităţilor de confort, potrivit prezentelor norme metodologice.
  Articolul 52(1) Cererea pentru clasificarea cinematografului se depune de către titularul drepturilor de exploatare a acestuia la Serviciul Registrul cinematografiei şi este înregistrată în secţiunea "Registrul unic de intrare-ieşire", în ordinea cronologică a depunerii.(2) Formularul-tip al cererii de clasificare a cinematografelor este prevăzut în anexa nr. 12.(3) Cererea de clasificare a unui cinematograf trebuie să fie însoţită de următoarele documente:a) actul de proprietate sau contractul de exploatare a cinematografului;b) avizele obţinute, conform legislaţiei în vigoare, pentru protecţia publicului;c) planul sălii sau al grădinii de spectacole cinematografice şi lista dotărilor tehnice pentru asigurarea proiecţiei de filme;
  d) documentul de plată a tarifului legal pentru eliberarea certificatului de clasificare;e) în situaţia achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcţiei buget-finanţe din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont;f) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de o altă persoană.(4) Documentele menţionate la alin. (3) vor fi prezentate în copie autentificată sau în original şi copie, originalele urmând a fi restituite solicitantului imediat după verificare.(5) Cererile de clasificare a cinematografelor pot fi depuse numai de persoane fizice sau juridice care sunt înscrise în Registrul cinematografiei, secţiunea "Înscrierea persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară activităţi în domeniul cinematografiei".(6) În situaţia în care documentaţia depusă este incompletă, cererea de clasificare este returnată pe loc solicitantului, fără a se opera nicio înregistrare în secţiunea "Registrul unic de intrare-ieşire".
  Articolul 53(1) În funcţie de condiţiile tehnice de vizionare şi de facilităţile oferite publicului spectator, cinematografele se clasifică în următoarele categorii:a) cinematografe de categoria 0;b) cinematografe de categoria I;c) cinematografe de categoria II;d) cinematografe de categoria III.(2)
  Criteriile generale de clasificare a cinematografelor sunt prevăzute în anexa nr. 13.
  (3) Cinematografele care nu au obţinut certificatul de clasificare nu pot organiza proiecţii publice.(4) Categoria de clasificare stabilită pentru fiecare cinematograf se semnalizează prin afişare la casa de bilete şi la intrarea în sală.(5) Clasificarea stabilită pentru sălile şi/sau grădinile de spectacole cinematografice constituie unul dintre criteriile în funcţie de care se stabileşte tariful de intrare.
  Articolul 54(1) În aplicarea criteriilor prevăzute în anexa nr. 13, clasificarea sălilor şi/sau a grădinilor de spectacole cinematografice se face de către Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei.(2) Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor funcţionează ca o comisie de specialitate a Centrului Naţional al Cinematografiei şi este formată din 5 membri, numiţi prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei pentru o perioadă de 2 ani. Mandatul membrilor acestei comisii poate fi reînnoit sau poate fi revocat în cazuri temeinic justificate.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentelor norme metodologice, directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei va numi prin decizie membrii Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor şi preşedintele acesteia.(4) În termen de 30 de zile lucrătoare de la numire Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor îşi elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, care se aprobă prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei.(5) Secretariatul tehnic al Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor este asigurat de personalul de specialitate din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei.(6) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor, membrii acesteia sunt remuneraţi în condiţiile legii, prin încheierea unor convenţii civile, conform legii.Articolul 55(1)
  În vederea clasificării, Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor va elabora un proces-verbal de constatare, în care propune categoria de clasificare, în funcţie de gradul de îndeplinire a criteriilor stabilite în anexa nr. 13, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la depunerea cererii însoţite de documentele prevăzute la art. 52.
  (2) În baza procesului-verbal de constatare, Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor acordă categoria de încadrare a cinematografului pe fişa tehnică de clasificare semnată de membrii comisiei şi completată de către secretarul tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 14.
  Articolul 56(1) Certificatul de clasificare a cinematografelor se emite în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la depunerea fişei tehnice de clasificare prevăzute la art. 55 la Serviciul Registrul cinematografiei.(2) Formularul-tip al certificatului de clasificare a cinematografelor este prevăzut în anexa nr. 15.(3) În situaţii bine justificate şi cu aprobarea conducerii Centrului Naţional al Cinematografiei, termenul de emitere a certificatului de clasificare poate fi prelungit cu încă cel mult 15 zile lucrătoare.
  Articolul 57(1) În situaţia în care titularul dreptului de exploatare a unui cinematograf solicită revizuirea clasificării acordate şi stabilirea unei noi categorii de clasificare, Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor poate proceda la o nouă constatare, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea cererii şi a documentaţiei prevăzute la art. 52. Costurile legate de revizuirea clasificării acordate se suportă integral de către solicitant.(2) Revizuirea clasificării se poate solicita şi de către Oficiul pentru Protecţia Consumatorilor.(3) Revizuirea clasificării se poate face din oficiu de către Centrul Naţional al Cinematografiei, în cazurile în care se autosesizează sau primeşte sesizări din partea publicului cu privire la degradarea condiţiilor tehnice sau de confort.(4) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), cheltuielile necesare pentru deplasarea membrilor Comisiei tehnice de clasificare a cinematografelor vor fi suportate de Centrul Naţional al Cinematografiei, iar în situaţia în care se constată că cinematograful nu corespunde clasificării în baza căreia funcţionează, cheltuielile se recuperează de la proprietarul sau exploatantul cinematografului.(5) În situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), la constatarea efectuată de Comisia tehnică de clasificare a cinematografelor este obligatorie invitarea, cu cel puţin 5 zile înainte de data fixată pentru vizionare, a titularului drepturilor de exploatare asupra cinematografului.(6)
  Clasificarea acordată cinematografului îşi păstrează valabilitatea atât timp cât nu s-au modificat condiţiile în baza cărora a fost acordat certificatul de clasificare, dar nu mai mult de 5 ani de la data emiterii acestuia. După expirarea termenului de 5 ani, titularul dreptului de exploatare este obligat să solicite reactualizarea clasificării cinematografului.
  Capitolul VII Înscrierea de menţiuniArticolul 58(1) Înscrierea de menţiuni în Registrul cinematografiei se face:a) la solicitarea persoanelor fizice sau juridice titulare;b) la solicitarea organelor judecătoreşti sau a altor autorităţi publice competente;
  c) din oficiu, de către Centrul Naţional al Cinematografiei.(2) În Registrul cinematografiei, secţiunea "Înscriere menţiuni, radieri, suspendări, sancţiuni", se înregistrează menţiuni referitoare la orice modificare privitoare la înscrisurile şi menţiunile înregistrate, precum: modificarea numelui persoanei fizice sau a denumirii persoanei juridice, modificarea adresei, telefonului, a celorlalte date de identificare, modificarea obiectului de activitate, încetarea sau suspendarea activităţii, fuziunea, comasarea, dizolvarea şi lichidarea, suspendarea certificatului de înscriere sau de clasificare, radierea înscrierii ori clasificării, modificarea titlului, în limba română, al filmului distribuit şi clasificat, exploatarea unui film clasificat pe alt suport decât cel pentru care s-a acordat clasificarea etc.(3) Menţiunile înscrise din oficiu de Centrul Naţional al Cinematografiei sunt cele privitoare la sancţiunile aplicate persoanelor fizice şi/sau persoanelor juridice, respectiv:a) aplicarea de amenzi contravenţionale;b) suspendarea certificatului de înscriere sau de clasificare;c) retragerea certificatului de înscriere sau de clasificare şi radierea înscrierii sau clasificării respective.(4) Menţiunile prevăzute la alin. (3) se înscriu pe baza datelor din procesele-verbale de contravenţie, ale căror copii se păstrează la dosarul titularului.
  Articolul 59(1) Persoana fizică sau persoana juridică ce solicită înscrierea de menţiuni urmează să depună la Registrul cinematografiei următoarele:a) cererea-tip, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 16;b) documentele referitoare la înscrierea menţiunilor, în original şi copie, respectiv traducere legalizată, dacă este cazul, documentele originale fiind remise solicitantului pe loc, după verificare;c) împuternicirea acordată persoanei care depune documentele, în cazul în care solicitantul este reprezentat de altă persoană;d) documentul de plată a tarifului legal pentru eliberarea certificatului de menţiuni;
  e) în situaţia achitării tarifului prin ordin de plată, copia acestuia se depune cu confirmarea Direcţiei buget-finanţe din cadrul Centrului Naţional al Cinematografiei, pe baza extrasului de cont.(2) Înscrierea de menţiuni la solicitarea organelor judecătoreşti sau a altor autorităţi publice competente se efectuează gratuit.(3) În termen de 10 zile lucrătoare de la depunerea cererii de înscriere de menţiuni, Centrul Naţional al Cinematografiei, prin Serviciul Registrul cinematografiei, eliberează un certificat de înscriere de menţiuni, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 17.
  Capitolul VIII Dispoziţii tranzitoriiArticolul 60Operaţiunile de înscriere şi de clasificare efectuate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 418/2003 privind aprobarea Normelor metodologice pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea Registrului cinematografiei, care îşi păstrează valabilitatea, nu vor fi modificate până la expirarea de drept a termenelor pentru care au fost acordate.
  Capitolul IX Dispoziţii finaleArticolul 61(1) Tarifele percepute pentru efectuarea operaţiunilor în cadrul Registrului cinematografiei sunt prevăzute în anexa nr. 18.(2) La propunerea Centrului Naţional al Cinematografiei, tarifele percepute pentru efectuarea operaţiunilor în cadrul Registrului cinematografiei pot fi modificate şi actualizate prin ordin al ministrului culturii şi cultelor.Articolul 62(1) Centrul Naţional al Cinematografiei eliberează, la solicitarea şi pe cheltuiala persoanei fizice sau a persoanei juridice titulare, extrase ori duplicate ale înscrierilor şi menţiunilor înregistrate în Registrul cinematografiei sau ale certificatelor de înscriere în Registrul cinematografiei, ale certificatelor de clasificare a filmelor sau de clasificare a cinematografelor.(2) Centrul Naţional al Cinematografiei eliberează, la solicitarea şi pe cheltuiala altor persoane fizice sau juridice, orice extrase referitoare la înscrierile existente în Registrul cinematografiei.Articolul 63Certificatul de clasificare a filmului se prezintă Oficiului Român pentru Drepturile de Autor în vederea obţinerii marcajelor distinctive eliberate de acesta, conform prevederilor legale în vigoare.Articolul 64(1) Nerespectarea, în orice mod, a dispoziţiilor prezentelor norme metodologice se sancţionează în condiţiile şi potrivit prevederilor art. 68 şi 69 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, şi ale art. 4 alin. (1) pct. 9 din Hotărârea Guvernului nr. 1.064/2005 privind reorganizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Cinematografiei.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi sancţionarea acestora se fac de către personalul împuternicit de directorul general al Centrului Naţional al Cinematografiei, în baza legitimaţiilor nominale de control şi a procesului-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor, ale căror modele sunt prevăzute în anexele nr. 19 şi 20.
  Articolul 65Videogramele depuse, în condiţiile prezentelor norme metodologice, la Serviciul Registrul cinematografiei se transferă, cu titlu gratuit, după expirarea drepturilor de licenţă ale acestora, la Arhiva Naţională de Filme.Articolul 66Anexele nr. 1-22 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  Anexa 1
  ───────la normele metodologice───────────────────────Monografie privind inregistrarea in contabilitate aprincipalelor operatiuni privind Fondul Cinematografic┌────┬────────────────────────────────────────────┬─────────┬────────────┐│Nr. │ Explicatie operatiuni │ Cont │ Cont ││Crt.│ │ debitor │ creditor │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 1 │Incasarea veniturilor cuvenite Fondului │ 550 │ 776 ││ │Cinematografic │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 2 │Acordarea imprumuturilor pe termen lung │ 2675 │ 550 │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 3 │Rambursarea imprumutului │ 550 │ 2675 │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 4 │Acordarea de sprijin financiar nerambursabil│ 629 │ 550 │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 5 │Inregistrarea dobanzii de incasat aferenta │ 5187 │ 766 │
  │ │disponibilului de cont pastrat la │ │ ││ │Trezoreria Statului │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 6 │Incasarea dobanzii │ 550 │ 5187 │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 7 │Inchiderea conturilor de venituri si │ 776 │ 121 ││ │cheltuieli la sfarsitul perioadei (lunar sau│ │ ││ │trimestrial) in vederea stabilirii │ 121 │ 629 ││ │rezultatului patrimonial │ │ │├────┼────────────────────────────────────────────┼─────────┼────────────┤│ 8 │In luna ianuarie, anual urmator, transferul │ 117 │ 121 ││ │rezultatului patrimonial asupra rezultatului│ │ ││ │reportat │ 121 │ 117 │└────┴────────────────────────────────────────────┴─────────┴────────────┘
  Anexa 2 ───────
  la normele metodologice───────────────────────    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR               (Stema              Romaniei)       CENTRUL NATIONAL AL        CINEMATOGRAFIEI                   CERTIFICAT DE FINANTATOR Nr. ...../.....    *) pentru coproducatorii si finantatorii filmelor realizate conform       Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobata       cu modificari si completari prin Legea nr. 328/2006    În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005,    aprobată cu modificari şi completări prin Legea nr. 328/27.07.2006,    precum şi în baza documentelor prezentate de persoana juridica/fizică    autorizată ....... cu sediul în ...... str. ..... nr. .... bl. ...    sc. .... et. .... ap. ... sect./judeţ ..... tel. ..... fax. .......    reprezentata legal prin ....... având funcţia de: ........., în    calitate de (producător/finanţator) ................................    Centrul Naţional al Cinematografiei emite prezentul certificat în    vederea acordării scutirii impozitului pe profit operatorului
      economic care a participat la realizarea filmului ..................,    Datele de identificare a filmului:    Producător ................. Ţara de origine ......................    Anul de producţie .......... Autori; scenariul ...... regia .......    Datele de identificare ale operatorului economic:    Sediul: ........ Telefon ...... fax ....... e-mail .........    CUI ........ atribut fiscal ......... Număr de înregistrare la    Registrul Comerţului ......... Număr de înregistrare în Registrul    Cinematografic (doar pentru producători şi coproducători)..........    Bugetul final al filmului ........... Finanţare totală ............    Procent din buget .................    Prezentul certificat este emis în urma analizării şi verificării    auditului depus de către producător.           Director general C.N.C.
  NOTA CTCEFormularul tipizat are in fundal pe diagonala imaginea unei pelicule de film
  Anexa 3a)
  ──────────la normele metodologice───────────────────────    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR               (Stema              Romaniei)       CENTRUL NATIONAL AL        CINEMATOGRAFIEI               CERTIFICAT DE INVESTITOR Nr. ....../.......     * pentru producători/coproducători/prestatori ai filmelor comnandate    In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005,    aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, precum    şi în baza documentelor prezentate de persoana juridică/fizică    autorizata ....... cu sediul in ........ str. ...... nr. .....    bl. ..... sc. .... et. .... ap. .... sector/judeţ ..... tel ......    fax ....... reprezentată legal prin ........ având funcţia de: ......    în calitate de (producător/prestator/coproducător) ..................    Centrul Naţional al Cinematografiei emite prezentul Certificat în    vederea acordării scutirii impozitului pe profit operatorului economic
      care a participat la realizarea filmului ........................... ,    Datele de identificare a filmului:    Producător ................... Ţara de origine ......................    Anul de producţie .......... Autori: scenariul ....... regia ........    Datele de identificare ale operatorului economic:    Sediul: .............................................................    Telefon ........... fax .............. e-mail .......................    CUI ............. atribut fiscal ........... Număr de înregistrare la    Registrul Comerţului ...........................    Număr de înregistrare în Registrul Cinematografic .................    Bugetul final al filmului ........... Finanţare totală ............    Procent din buget ..............    Prezentul certificat este emis în urma analizării şi verificării    auditului depus de către producător.            Director general C.N.C.
  NOTA CTCEFormularul tipizat are in fundal pe diagonala imaginea unei pelicule de film
  Anexa 3b) ─────────la normele metodologice───────────────────────    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR               (Stema              Romaniei)       CENTRUL NATIONAL AL        CINEMATOGRAFIEI                 CERTIFICAT DE INVESTITOR Nr. ....../........    * pentru producătorii filmelor realizate conform OG nr. 39/2005    privind cinematografia, aprobată cu modificări completări prin    Legea nr. 328/2006    In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005,    aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, precum    şi în baza documentelor prezentate de persoana juridică/fizică    autorizata ......... cu sediul in .......... str. ......... nr. .....    bl. ...... sc. .... et. .... ap. .... sect./judeţ ........ tel ......    fax ....... reprezentată legal prin ........ având funcţia de: ......
      în calitate de ..................    Centrul Naţional al Cinematografiei emite prezentul certificat în    vederea acordării scutirii impozitului pe profit operatorului economic    care a participat la realizarea filmului ........................... ,    Datele de identificare a filmului:    Producător ................... Ţara de origine ......................    Anul de producţie .......... Autori: scenariul ....... regia ........    Datele de identificare ale operatorului economic:    Sediul: .............................................................    Telefon ........... fax ............. e-mail .......................    CUI ............. atribut fiscal ........... Număr de înregistrare la    Registrul Comerţului ...........................    Număr de înregistrare în Registrul Cinematografic .................    Bugetul final al filmului ........... Finanţare totală ............    Procent din buget ..............    Prezentul certificat este emis în urma analizării şi verificării    auditului depus de către producător.            Director general C.N.C.
  NOTA CTCE
  Formularul tipizat are in fundal pe diagonala imaginea unei pelicule de film
  Anexa 3c) ─────────la normele metodologice───────────────────────    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR               (Stema              Romaniei)       CENTRUL NATIONAL AL        CINEMATOGRAFIEI                   CERTIFICAT DE INVESTITOR Nr. ......./.......    * pentru distribuitori    In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005,    aprobată cu modificări prin Legea nr. 328/27.07.2006, precum    şi în baza documentelor prezentate de persoana juridică/fizică    autorizata ......... cu sediul in .......... str. ......... nr. .....    bl. ..... sc. .... et. .... ap. .... sect./judeţ ........ tel ......
      fax ....... reprezentată legal prin ........ având funcţia de: ......    în calitate de ..................    Centrul Naţional al Cinematografiei emite prezentul certificat în    vederea acordării scutirii de la plată a taxei de redevenţă în    favoarea operatorului economic care a adus, în vederea difuzării în    săli şi grădini de cinematograf, filmul .......................... ,    Datele de identificare a filmului:    Producător ................... Ţara de origine ......................    Anul de producţie .......... Autori: scenariul ....... regia ........    Datele de identificare ale operatorului economic:    Sediul: .............................................................    Telefon ........... fax .............. e-mail .......................    CUI ............. atribut fiscal ........... Număr de înregistrare la    Registrul Comerţului ...........................    Număr de înregistrare în Registrul Cinematografic .................    Prezentul certificat este emis în urma analizării şi verificării    documentelor depuse de către distribuitor.                 Director general C.N.C.
  NOTA CTCE
  Formularul tipizat are in fundal pe diagonala imaginea unei pelicule de film
  Anexa 3d) ─────────la normele metodologice───────────────────────    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR               (Stema              Romaniei)       CENTRUL NATIONAL AL        CINEMATOGRAFIEI                   CERTIFICAT DE INVESTITOR Nr. ....../......    * pentru exploatantii de săli şi gradini de cinematograf    In conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005,    aprobată cu modificări si completari prin Legea nr. 328/27.07.2006,    precum şi în baza documentelor prezentate de persoana juridică/fizică    autorizata ......... cu sediul in .......... str. ......... nr. .....    bl. ..... sc. .... et. .... ap. .... sect./judeţ ........ tel ......
      fax ....... reprezentată legal prin ........ având funcţia de: ......    în calitate de ..................    Centrul Naţional al Cinematografiei emite prezentul certificat în    vederea acordării scutirii de impozit pe profit de operatorului    economic care a realizat investiţii în sali şi grădini de    cinematograf.    Datele de identificare ale salilor si gradinilor de cinematograf se    gasesc in anexa la prezentul certificat.    Datele de identificare ale operatorului economic:    Sediul: .............................................................    Telefon ........... fax ............. e-mail .......................    CUI ............. atribut fiscal ........... Număr de înregistrare la    Registrul Comerţului ...........................    Număr de înregistrare în Registrul Cinematografic .................    Investitia totala realizata .......................................    Prezentul certificat este emis în urma analizării şi verificării    documentelor depuse de către exploatant                   Director general C.N.C.
  NOTA CTCE
  Formularul tipizat are in fundal pe diagonala imaginea unei pelicule de film
  Anexa 4 ───────la normele metodologice───────────────────────                           CERERE           pentru înscrierea în Registrul Cinematografiei    Subscrisa persoană (fizică sau juridică) ......... cu sediul în    localitatea ........ str. .......... nr. ... bl. ... sc. ...    et. .... ap. .... sector/judeţ ...... telefon ......... fax .....    e-mail ........ cod poştal ........, cu următoarele puncte de    lucru .......... reprezentat(ă) prin ........ având funcţia    de ........ domiciliat în ......... str. ........ nr. ... bl. ...    sc. .... et. .... ap. ..... sector/judeţ ......., posesor al CI./    Paşaportului seria ....... nr. ...... eliberat de ....... solicit    înscrierea în Registrul Cinematografiei pentru desfăşurarea    activităţii de*):
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐│ Activitatea │ Cod CAEN │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│I. Producţie de filme pe peliculă 35 mm, 16 mm, casete video │9211;9231; ││DVD-uri, CD-uri, pe alte suporturi, confecţionare de decoruri │7140;7121; ││şi/sau costume, impresariere, distribuire de roluri, montaj, │7110;3340; ││sonorizare, transpunere, prelucrare peliculă, traducere, │3230;2466; ││subtitrare, dublaj, prelucrare - ştanţare, închirieri, importul│2465;2464 ││de produse, utilaje, echipamente, pelicule şi substanţe de │ ││procesare specifice industriei cinematografice, alte servicii │ ││cinematografice (enumerate.....) │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│II. Multiplicare de filme pe peliculă de 35 mm./16 mm./casete │2232 ││video/ DVD-uri, CD-uri, pe alte suporturi │ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│III. Distribuţie de filme pe peliculă/ casete video/ DVD-uri, │ ││CD-uri │9212 │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│IV. Proiecţie filme pe peliculă, casete video, DVD-uri, CD-uri,│9213 ││gestionarea cinematografelor în care se asigură proiecţia │ ││cu public .....................................................│ │├───────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤│V. Comercializare cu ridicata a filmelor pe casete video, │ ││DVD-uri, CD-uri... │ 5143 ││Comercializare cu amănuntul a filmelor pe casete video, │ ││DVD-uri, CD-uri.. │ 5245 ││Închiriere a filmelor pe casete video, DVD-uri, CD-uri.. │ 7140 │└───────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘ Anexez**) în copie autentificată sau în original şi copie următoarele:   - pt. societăţi comerciale: actul constitutiv, certificatul de înregistrare     la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, actele adiţionale,     certificatele de menţiuni, certificatul constatator emis de O.N.R.C. şi     documentul de plată a tarifului;   - pt. fundaţii, asociaţii, uniuni etc. dovada înscrierii în Registrul     Naţional al Asociaţiilor şi Fundaţiilor, cod fiscal şi documentul de plată     a tarifului;   - pt. persoane fizice autorizate: autorizaţia eliberată conform     Legii nr. 507/2002, certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al     Registrului Comerţului, actele adiţionale, certificatele de menţiuni, cod     fiscal şi documentul de plată a tarifului.
  __________  *) Se vor sublinia activităţile pentru care se solicită înscrierea     în domeniu. **) Se menţionează documentele care se depun.                  Numele reprezentantului legal în clar                (administrator, asociat, director general)                 ........................................                        (semnătura şi ştampila )
  Notă: Nu se admit cereri completate de mânăNOTA CTCEFormularul tipizat are in fundal pe diagonala imaginea unei pelicule de film
  Anexa 5 ───────la normele metodologice───────────────────────    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR
                 (Stema              Romaniei)       CENTRUL NATIONAL AL         CINEMATOGRAFIEI                     CERTIFICAT DE ÎNSCRIERE                                IN                    REGISTRUL CINEMATOGRAFIEI                      NR. ......./...........    În conformitate cu prevederile OG nr. 39/2005 aprobată cu modificari    şi completări prin Legea nr. 328/2006, precum şi pe baza documentelor    prezentate persoana fizica/juridică, reprezentată prin ..............    având funcţia ...... cu sediul în localitatea ....... str. ..........    nr. .... bl. ... sc. ... et. ... ap. ... sector/judeţ ..... înscrisa    la Registrul Comerţului sub nr. ......... atribut fiscal ............    C.U.I. ....... , este înscrisă în Registrul Cinematografiei pentru    desfăşurarea următoarelor activităţi în domeniul cinematografiei:    1. Producţia de filme - se vor preciza activităţile de                                      producţie pentru care se acordă                                      certificatul şi codurile CAEN    2. Multiplicare de filme - se vor preciza suportul şi codul CAEN
      3. Distribuţie de filme - se vor preciza suportul şi codul CAEN    4. Proiecţie filme - se va preciza codul CAEN       gestionare de cinematografe    5. Comercializare şi/sau - se vor preciza activităţile şi       închiriere de filme pe codurile CAEN       casete video, DVD-uri,       CD-uri    Puncte de lucru ......................    cu obligativitatea respectării prevederilor OG nr. 39/2005 aprobată    cu modificări prin Legea nr. 328/2006 şi a Legii nr. 8/1996 privind    dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările    ulterioare, precum şi a celorloalte acte normative în vigoare privind    activitatea în domeniul cinematografiei.    Pentru desfăşurarea efectivă a unor activităţi în domeniul    cinematografiei, persoanele fizice sau juridice au obligaţia să    obţină, după caz, Certificatul de clasificare, pentru filme, sau    pentru cinematografe, eliberat de Registrul Cinematografiei.      Director general C.N.C.                        Şef Serv. Registrul cinematografiei
  NOTA CTCEFormularul tipizat are in fundal pe diagonala imaginea unei pelicule de film
  Anexa 6 ───────la normele metodologice───────────────────────                             CERERE                     de clasificare a filmelor    Subscrisa (persoană fizică sau juridică) ........ cu sediul în    localitatea ....... str. ..... nr. ... bl. .... sc. .... et. ...    ap. .... sectorul/judeţul ...... telefon ..... fax ..... e-mail .....    înscrisă în Registrul Cinematografiei, la nr. ..../.... în calitate de    producător/distribuitor, reprezentată legal de ........ având funcţia    de ........ pe baza documentelor anexate, solicit clasificarea    filmului care se identifică prin:    Titlul original: ....................................................    Titlul de distribuire ...............................................
      Durata ....... min ....... Genul ........ Anul de producţie .........    Societatea producătoare ........... Ţara ............................    Scenariul: ..................... Regia ..............................    Principalii interpreţi ..............................................    Subiectul (o frază) .................................................    Distribuitor international ..........................................    Tara ....... Localitatea ........ str. ...... nr. .... tel ..........    fax ........ e-mail ............ reprezentat legal de ...............    având funcţia de ..............    Licenţa deţinută este valabilă până la data de ......................    Data intrării în ţară (prima copie) ........ Data lansării în    România .................    Drepturile de exploatare pe teritoriul României sunt deţinute pentru:    proiecţie pelicula-cinema proiecţie video - cinema            [] []    comercializare casete video/ închiriere casete video/    DVD/CD/UMD DVD/CD/UMD            [] []────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Anexez la dosar documentele prevăzute la art. 8 din Normele
      metodologice pentru organizarea, funcţionarea şi administrarea    Registrului cinematografiei.    Data .......... Numele reprezentantului legal în clar                            ...........................................                            Semnătura şi ştampila .....................    Nota: Nu se admit cereri completate de mână
  NOTA CTCEFormularul tipizat are in fundal pe diagonala imaginea unei pelicule de film
  Anexa 7 -------la normele metodologice-----------------------Criterii de clasificare a filmelor1. - pentru categoria de clasificare "A.G.-Audienţă generală":Filme accesibile tuturor categoriilor de public care:a)
  pot fi vizionate de persoane din orice categorie de vârstă;
  b) prin conţinutul lor nu afectează dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor;c) se încadrează în standardele de decenţă acceptate de majoritatea publicului din România;d) nu conţin unul sau mai multe din următoarele elemente:1. scene de violentă moderată2. limbaj sau expresii vulgare3. nuditate nonsexuală4. scene care prezintă comportamente periculoase sau dăunătoare ce pot fi uşor imitate de copii5. scene care prezintă consumul de alcool, droguri sau tutun ca activităţi plăcute6. scene care prezintă uzul de arme albe şi de arme de foce) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la punctele 2. - 6.2. - pentru categoria de clasificare "A.P.-12 - acordul părinţilor pentru copiii sub 12 ani"Filme care pot fi vizionate de copiii până la 12 ani numai cu acordul sau împreună cu părinţii ori familia şi care conţin unul sau mai multe din următoarele elemente:a) violenţă psihică şi fizică de durată şi intensitate minimă;b) vulgarităţi de limbaj durată şi intensitate minimă;c) nuditate fără conotaţii sexuale;d) scene în care apar arme albe sau de foc, fără a se face uz de ele;e) scene care sugerează consumul de alcool şi tutun;f) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la punctele 3. - 6.
  3. - pentru categoria de clasificare "N-15 - filme nerecomandate tinerilor sub 15 ani":Filme care confin unul sau mai multe din următoarele elemente:a) scene de violenţă cu intensitate şi durată medie (care nu depăşesc 50% din durata filmului);b) scene cu implicaţii sexuale de scurtă durată, scene de viol sugerate;c) scene de conflict în familie, acompaniate de violenţe fizice ori de ameninţări care pot provoca frică şi sentimente de insecuritate;d) scene de conflict în familie, acompaniate de violenţe fizice ori de ameninţări care pot provoca frică şi sentimente de insecuritate;e) scene cu comportamente şi atitudini antisociale ce pot fi imitate cu uşurinţă;f) scene în care se face uz nejustificat de arme albe sau arme de foc;
  g) scene de cruzime faţă de oameni sau de animale;h) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la punctele 4. - 6.4. - pentru categoria de clasificare "I.M.-18 - filme interzise minorilor":Filme de genul horror, erotic, thriller etc. care conţin mai multe din următoarele elemente:a) scene de violenţă fizică şi psihică repetată;b) scene de prezentare a actului sexual, scene de viol;c) limbaj vulgar, gesturi obscene;d) scene care încurajează plăcerile sadice ori consumul de droguri;
  e) scene cu conţinut de cruzime sau sadism, nemotivat;f) scene care detaliază tehnicile criminale;g) scene cu imagini de sinucidere, spânzurare etc.h) nu se încadrează în categoriile de clasificare de la punctele 5. - 6;5. - pentru categoria de clasificare IM 18-XXX - filme interzise minorilor şi proiecţiei cu public":Filme care conţin:a) scene care prezintă detaliat şi explicit actul sexual;b) scene care prezintă modalităţi de satisfacere a dorinţelor sexuale şi de divertisment sexual;
  c) scene cu conţinut excesiv de cruzime sau sadism;d) filme pornografice.e) nu se încadrează în categoria de clasificare de la punctul 6.6. - pentru categoria de clasificare "IC-Filme cu interdicţie de comunicare":În această categorie intră:a) filmele care prin conţinutul lor incită la violenţă, ură, discriminare şi intoleranţă sau care promovează şi glorifică orice comportament discriminatoriu pe criterii de origine etnică, naţionalitate, rasă, sex şi preferinţe sexuale, culoare, limbă, religie sau apartenenţă religioasă, opinii politice sau de altă natură, origine socială, apartenenţă la sau asociere cu o minoritate naţională, proprietate, naştere sau care încalcă drepturile fundamentale ale omului;b) filmele al căror scop principal este de a face referiri peiorative sau discriminatorii cu privire la originea etnică, naţionalitatea, rasa, religia ori la vreun handicap al minorilor;c) filmele care prezintă în detaliu mijloacele şi metodele de sinucidere;
  d) filmele pornografice cu minori implicaţi sub orice formă în comportamente sexuale explicite;e) filmele în care actori adulţi interpretează roluri de minori având un comportament sexual explicit ori imagini care, deşi nu prezintă personaje reale simulează, în mod credibil, comportamente sexuale explicite ale minorilor;f) filmele cu caracter zoofil sau necrofil.Filmele înregistrate pe casete video, DVD-uri, CD-uri, UMD-uri etc. pentru care se solicită clasificarea trebuie prezentate, în mod obligatoriu, comisiei de clasificare în forma în care urmează a fi exploatate prin comercializare şi/sau închiriere, atât în ceea ce priveşte suportul cât şi ambalajul, astfel încât comisia să se poată pronunţa şi asupra imaginilor şi a conţinutului textelor înscrise pe coperţi sau pe suport.Textele sau imaginile care prezintă filmele supuse clasificării nu trebuie să aibă conţinut obscen care să contravină bunelor moravuri.
  Anexa 8 -------la normele metodologice-----------------------                   Formatul şi dimensiunile marcajului                  distinctiv pentru clasificarea filmelor
                            ┌────────────────┬────────┐                          │ A.G. Audienta │ C.N.C. │  Fond verde securizat <--┼ generala │0000000 ┼----> Fond gri securizat                          │ │ │                          └────────────────┴────────┘                          ┌────────────────┬────────┐                          │ A.P.-12 Acordul│ C.N.C. │  Fond roz securizat <----┼ parintilor pt. │0000000 ┼----> Fond gri securizat                          │ copii sub 12 │ │                          │ ani │ │                          └────────────────┴────────┘                          ┌────────────────┬────────┐                          │I.C.-14 Interzis│ C.N.C. │ Fond galben securizat <--┼ copiilor sub │0000000 ┼----> Fond gri securizat                          │ 14 ani │ │                          └────────────────┴────────┘                          ┌────────────────┬────────┐                          │N.-16 │ C.N.C. │     Fond mov securizat<--┼ Nerecomandat │0000000 ┼----> Fond gri securizat                          │ sub 16 ani │ │
                            └────────────────┴────────┘                          ┌────────────────┬────────┐                          │I.M.-18 Interzis│ C.N.C. │Fond albastru securizat<--┼ minorilor │0000000 ┼----> Fond gri securizat                          │ │ │                          └────────────────┴────────┘                          ┌────────────────┬────────┐                          │I.M.-18 XXX │ C.N.C. │    Fond rosu securizat<--┼ Interzis │0000000 ┼----> Fond gri securizat                          │ minorilor si │ │                          │ proiectiei cu │ │                          │ public │ │                          └────────────────┴────────┘
  Anexa 9 --------la normele metodologice-----------------------    CENTRUL NATIONAL AL     CINEMATOGRAFIEI    Comisia de clasificare a filmelor                                         CATEGORIA DE PUBLIC*)  ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐  │ AUDIENTA GENERALA │ │ ACORDUL PARINTILOR PT.│ │NERECOMANDAT SUB 15 ANI│  │ │ │ COPII SUB 12 ANI │ │ │  │ ( AG ) │ │ ( AP - 12 ) │ │ ( N - 15 ) │  └─────────────────────┘ └───────────────────────┘ └───────────────────────┘  ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐  │ INTERZIS MINORILOR │ │ INTERZIS MINORILOR SI │ │ INTERDICTIE DE │  │ │ │ PROIECTIEI CU PUBLIC │ │ COMUNICARE │  │ (IM - 18) │ │ (IM-18-XXX) │ │ ( IC ) │  └─────────────────────┘ └───────────────────────┘ └───────────────────────┘                    FISA DE CLASIFICARE A FILMULUI    Titlul original: .............................................    Titlul de distributie ........................................    Distribuitor international ...................................    Distribuitor român ...........................................
      Societatea producatoare ............ Ţara ....................    Principalii interpreti .......................................    Subiectul (o fraza) ..........................................    ..............................................................    ..............................................................    Durata ........... min. Genul ..............    Data vizionarii filmului .............. pe suport ............         Componenta comisiei Clasificarea acordata        ( - nume si prenume -) Semnatura:    Presedinte ............../_________/...................    ........................................................    1. Membru .............../_________/...................    ........................................................    2. Membru .............../_________/...................    ........................................................    3. Membru .............../_________/...................    ........................................................    4. Membru .............../_________/...................    ........................................................    Data predarii fisei Comisiei de vizionare si clasificare la Serv.
      Registrului cinematografiei: ...............................------------    *) Ramane neanulata clasificarea acordata de Comisie pentru teritoriul    Romaniei
  Anexa 10 --------la normele metodologice-----------------------    MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR         ┌────────┐         │ STEMA │         │ROMÂNIEI│         └────────┘      CENTRUL NATIONAL AL       CINEMATOGRAFIEI              CERTIFICAT DE\'c7CLASIFICARE A FILMELOR Nr. ..../....
      În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind   cinematografia, aprobata cu modificări prin Legea nr. 328/2006 precum şi   în baza documentelor prezentate de persoana juridica/fizica autorizată   ......... cu sediul în ............ str. ......... nr. ..... bl. ....   sc. ..., et. ..... ap. .... sect./judeţ ..... tel. .... fax ...,   reprezentata legal prin ........... având funcţia de: .............,   înscrisa în Registrul Cinematografiei la. nr. .../...    s-a efectuat clasificarea filmului cu titlul original ......... care   va fi distribuit, pe teritoriul României, cu titlul .................    Comisia a acordat filmului următoarea clasificare:  ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐  │ AUDIENTA GENERALA │ │ ACORDUL PARINTILOR PT.│ │NERECOMANDAT SUB 15 ANI│  │ │ │ COPII SUB 12 ANI │ │ │  │ ( AG ) │ │ ( AP - 12 ) │ │ ( N - 15 ) │  └─────────────────────┘ └───────────────────────┘ └───────────────────────┘  ┌─────────────────────┐ ┌───────────────────────┐ ┌───────────────────────┐  │ INTERZIS MINORILOR │ │ INTERZIS MINORILOR SI │ │ INTERDICTIE DE │  │ │ │ PROIECTIEI CU PUBLIC │ │ COMUNICARE │  │ (IM - 18) │ │ (IM-18-XXX) │ │ ( IC ) │  └─────────────────────┘ └───────────────────────┘ └───────────────────────┘
      Datele de identificare a filmului clasificat:    Producător ...................... Ţara de origine ..................    Anul de producţie .......... Genul filmului ......... Durata .......    Subiectul ..........................................................    ....................................................................    Autori: scenariul ..................... regia ......................    Principalii interpreţi .............................................    Distribuitor internaţional .............. Tara de origine ..........    Sediul: ............................................................    Telefon ........... fax ............... e-mail .....................    Reprezentat legal prin ........... având funcţia de ................    Distribuitor in România: .............. localitatea ................    Str. ...... nr. ... sc. ... bl. ... ap. .... sector/judet ..........    Tel. ........... fax ............... e-mail ........................    reprezentat legat prin ............. având funcţia de ..............    Data lansarii filmului in Romania ..................................    Licenţa este valabila din data de .......... pana la data de .......    Clasificarea se acordă pentru: S.C. ........................ pentru       proiecţie pelicula sala comercializare filme pe casete video/                                 DVD/CD/UMD
         proiecţie video sală închiriere filme pe casete video/                                 DVD/CD/UMD    Clasificarea esta valabilă în condiţiile respectării prevederilor   prezentelor norme pentru întreaga durata legală de exploatare a   filmului în România.    Director general C.N.C. Şef serv. Registrul cinematografiei
  NOTA(CTCE)----------Formularul tipizat are in fundal pe diagonala imaginea unei pelicule de film
  Anexa 11 --------la normele metodologice-----------------------Cererede eliberare a etichetelor de clasificare    Solicitant: ...................................................
      Nr. Certificatului de inscriere in Registrul cinematografiei .../....    Reprezentat prin administrator/asociat/director general .............    Adresa ..............................................................    Telefon ............. Fax .............. E-mail .....................    Solicit eliberarea etichetelor cinematografice de clasificare pentru    filmele:┌───┬────────┬───────────┬─────────┬──────┬───────────┬────────┬─────────┬────┐│Nr.│Titlul │Titlul de │ Data │Supor-│Nr./data │Clasi- │Etichete │Pret││crt│original│distributie│expirarii│ tul │certifi- │ficarea │solici- │/buc││ │ al │in limba │licentei │ │catului de │acordata│tate │ ││ │filmului│romana │ │ │clasificare│ │ │ │├───┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼────┤├───┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼────┤├───┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼────┤├───┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼────┤├───┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼────┤├───┼────────┼───────────┼─────────┼──────┼───────────┼────────┼─────────┼────┤├───┴────────┴───────────┴─────────┴──────┼───────────┼────────┼─────────┼────┤│ │Total A.G. │ │ │ ││ ├───────────┤ ├─────────┤ │
  │ │Total A.P.-│ │ │ ││ │ 12 │ │ │ ││ ├───────────┤ ├─────────┤ ││ │Total N.-15│ │ │ ││ ├───────────┤ ├─────────┤ ││ │Total I.M.-│ │ │ ││ │ 18 │ │ │ ││ ├───────────┤ ├─────────┤ ││ │Total I.M.-│ │ │ ││ │18-XXX │ │ │ │├─────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴─────────┴────┤│ Total etichete solicitate │└────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤                                     │Suma achitata │                                     └────────────────────────────────────────┘    Atasez copia documentului de plata nr. ...../ cu care a fost achitata    suma de .......    Data depunerii cererii ..............................................    Etichetele vor fi ridicate de imputernicitul societatii (numele in clar -    functia) ............................................................    Semnatura reprezentantului: administratort/asociat/director general .......    Stampila societatii     ................................    Nota: Nu se admit cereri completate de mana
  Anexa 12 --------la normele metodologice-----------------------                                     CERERE                      de clasificare a cinematografelor    Subscrisa (persoană fizică/juridică)................. cu sediul în:   localitatea ........ str. ....... nr. .... bl. .... sc. .... et. ....   ap. ..... telefon ..... fax .......... e-mail ........ sector/jud. ..   reprezentată legal de (administrator/asociat/ director general) .......   având funcţia de .......... solicit clasificarea pentru cinematograful:   ................ din localitatea ......... str. .... nr. ..... sectorul/
     judeţul ...... în scopul organizării activităţii de proiecţie de filme   pe peliculă / casete / discuri video.    1. Cinematograful ......... situat în localitatea ......... str. .....       nr. ... bl. .... sc. .... et. ... ap. .... tel ..... fax ......       sector/judeţ ...........    2. Aparate de proiecţie - tip ................. buc. ........    3. Videoproiector tip ......................... buc. ........    4. Computere - tip ............................ buc. ........    5. Amplificatori - tip ........................ buc. ........    6. Sursa de lumină pentru proiecţie / putere în W (lampă cu arc,       lampă cu halogen, lampă cu Xenon etc. .............    7. Redresori - tip ............................ buc. .........    8. Sunet tip ..................................................    9. Ecranul - tip ........... dimensiuni ....... factor de reflexie ......    10. Difuzoare - tip ........................... buc. ............    11. Instalaţia de ventilaţie / condiţionare - tip .....................    12. Sistemul de încălzire - lemne, gaze, centrala proprie, termoficare        etc. .....    13. Fotolii - tip .....................................................    14. Număr proiecţionişti ..............................................
      15. Capacitate (locuri) total ........ din care, la parter ............    16. Alte facilităţi ...................................................    Anexez următoarele documente prevăzute de Normele metodologice pentru   aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 aprobată cu   modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006.    Declar pe propria răspundere că datele menţionate în prezenta cerere   sunt exacte şi mă angajez să respect prevederile legale în vigoare în   domeniul Cinematografiei.                        Numele reprezentantului legal în clar                       (administrator/asociat/director general)                        .......................................                          (semnătura şi ştampila)----------------------------------------------------------    Notă: Nu se admit cereri completate de mână
  Anexa 13 --------
  la normele metodologice-----------------------CRITERII GENERALE DE CLASIFICAREa cinematografelorCriteriile generale potrivit cărora se clasifică cinematografele sunt următoarele:A. Cinematografele care asigură proiecţia cu peliculă:I. Pentru categoria 0a) Calitatea proiecţiei cinematografice - proiecţia şi audiţia foarte bune;- iluminarea ecranului (fără film) - minim 180 Ix;- sunet Dolby Digital, ex 6.1, DTS, norme de acustică şi audiţie THX;- vizibilitate şi audiţie perfectă în întreaga sală.b) Condiţii de confort pentru vizionare - foarte bune;- scaune tip fotolii numerotate;- pardoseală mochetată;- aer condiţionat, climatizare;- ecran pentru proiecţie cinemascop;
  - sala tratată acustic;- holuri spaţioase cu bufet de incintă;- grupuri sanitare cu gresie şi faianţă, apă caldă, uscător pt. mâini;- personal instruit şi în număr suficient pentru deservirea publicului spectator.II. Pentru categoria Ia) Calitatea proiecţiei cinematografice - bună;- iluminarea ecranului (fără film ) - minimum 140 Ix;- sunet Dolby Surround;- vizibilitate şi audiţie bună în întreaga sală.b) Condiţii de confort pentru vizionare - bune;- sistem de încălzire central sau propriu;- scaune tip fotolii numerotate;- pardoseală mochetată pe culoarele de acces în sală;- instalaţie de ventilare a aerului;- ecran pentru proiecţie cinemascop;- sala tratată acustic;
  - holuri cu bufet de incintă;- grupuri sanitare cu gresie, faianţă şi apă caldă;- personal instruit şi în număr suficient pentru deservirea spectatorilor.III. Pentru categoria a II-aa) Calitatea proiecţiei cinematografice - medie- iluminarea ecranului (fara film) - minimum 100 Ix- sunet tip Dolby Analog (S.R.) stereo;- vizibilitate şi audiţie medii în întreaga sală.b) Condiţii de confort pentru vizionare - medii;- sistem de încălzire central sau propriu;- scaune tip cinema cu şezutul capitonat, numerotate;- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;- posibilităţi de aerisire a sălii;- holuri de intrare;- sala tratată acustic;- grupuri sanitare în stare de funcţionare;
  - personal instruit pentru deservirea spectatorilor.IV. Pentru categoria a III-aa) Calitatea proiecţiei cinematografice - satisfăcătoare- iluminarea ecranului (fără film) - minimum 70 Ix;- sunet tip Mono;- vizibilitate şi audiţie satisfăcătoare pentru toate locurile din sală.b) Condiţii de confort pentru vizionare - satisfăcătoare;- sistem de încălzire central sau propriu;- scaune cinema din lemn sau plastic;- pardoseală acoperită cu linoleum sau alt material similar;- grup sanitar în stare de funcţionare;- personal instruit pentru deservirea spectatorilor.B. Cinematografele care asigură proiecţia de pe alt tip de suport:I. Pentru categoria Ia) Calitatea spectacolului cinematografic - proiecţie şi audiţie, concretizate prin:
  iluminarea ecranului de proiecţie:- proiecţie după recepţia din satelit - minimum 120 Ix;- proiecţie după caseta BETA/S-VHS - minimum 80 Ix;- proiecţie după DVD - minimum 60 Ix;- scala test (faţă) - minimum 20 Ix.-sunet: tip 5.1 (şase canale) - minimum;vizibilitate şi audiţie foarte bună pentru toate locurile din sală.b) Condiţii de confort foarte bune:- ecran de proiecţie cinemascop;- scaune tip fotoliu tapiţat, numerotate;- pardoseală mochetată;- grupuri sanitare cu gresie, faianţă, apă caldă, uscător pentru mâini;- sistem de încălzire central sau propriu;- aer condiţionat, climatizare.II. Pentru categoria a II-aa) Calitatea spectacolului cinematografic - proiecţie şi audiţie, concretizate prin:iluminarea ecranului de proiecţie:- proiecţie după casetă BETA/S-VHS - minimum 60 Ix;- proiecţie după DVD - minimum 40 Ix;- scala test (faţă) - minimum 20 Ix.- sunet: stereo;- vizibilitate şi audiţie bune pentru toate locurile din sală.b) Condiţii de confort bune:- ecran de proiecţie cinemascop;- scaune tip fotoliu, numerotate;- pardoseală mochetată pe culoarele de acces;- grupuri sanitare cu gresie, faianţă, apă curentă;- sistem de încălzire central sau propriu;- instalaţie de ventilaţie.III. Pentru categoria a III-aa) Calitatea spectacolului cinematografic - proiecţie şi audiţie, concretizate prin:
  iluminarea ecranului de proiecţie:- proiecţie după DVD/VHS - minimum 40 Ix;- scala test (faţă) - minimum 15 Ix.-sunet: mono;vizibilitate şi audiţie satisfăcătoare pentru toate locurile din sală.b) Condiţii de confort satisfăcătoare:- ecran de proiecţie cinemascop;- scaune numerotate;- pardoseală, linoleum sau alt material similar;- grupuri sanitare în stare de funcţionare, apă curentă;- sistem de încălzire central sau propriu;- instalaţie de aerisire.
  Anexa 14 --------la normele metodologice
  -----------------------    CENTRUL NAŢIONAL AL      CINEMATOGRAFIEI ┌───────────────────────────────┐    Comisia tehnică de clasificare │ CATEGORIA DE CINEMATOGRAF*) │                                         │ │                                         │ (0) (I) (II) (III) │                                         └───────────────────────────────┘                      FIŞA CINEMATOGRAFULUI CLASIFICAT    Cinematograful: .................................................    Localitatea ............. str. ................ nr. .............    Sector/judeţ ....................................................    Proprietar: .....................................................    Deţinătorul drepturilor de gestionare: ..........................    reprezentat prin ................................................    Data evaluării în vederea clasificării cinematografului .........    Componenta comisiei / Clasificarea acordată / Semnătura:    (nume şi prenume) cinematografului:    Preşedinte ............./_________/.................    ...................................................    1. Membru ............./_________/.................
      ...................................................    2. Membru ............./_________/.................    ...................................................    3. Membru ............./_________/.................    ...................................................    4. Membru ............./_________/.................    ...................................................    Data predării fişei Comisiei de clasificare la Serv. Registrul    cinematografiei:---------    *) Rămâne neanulată clasificarea acordată de Comisie pentru cinematograf
  Anexa 15 --------la normele metodologice-----------------------    MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR
           ┌────────┐         │ STEMA │         │ROMÂNIEI│         └────────┘    CENTRUL NAŢIONAL AL      CINEMATOGRAFIEI                      CERTIFICAT DE CLASIFICARE PENTRU                               CINEMATOGRAF                           Nr. ......../.........    În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 39/2005   privind cinematografia, aprobată cu modificări de Legea nr. 328/2006,   şi în baza Certificatului de înscriere în Registrul cinematografiei   nr. .../.... şi a celorlalte documente prezentate de persoana fizică/   juridică .......... cu sediul în str. ........ nr. ... bl. ...., sc. ....   et. .... sector/judeţ ..... tel. .... fax ......, e-mail ...........   reprezentată legal de ............ având funcţia de ................,   se eliberează prezentul Certificat de clasificare pentru:    Cinematograful/grădina cinematograf: ...........................    Adresa............    aflată în exploatarea S.C. ...................... în calitate de: ......
      ........... conf. Contractului nr. ....../............    Tipul de proiecţie .....................................................    Sunet ..................................................................    Număr de ecrane ...................... capacitate totală ...............    Capacitatea / cinematograf .............................................    ........................................................................    Clasificarea acordata de comisia tehnică a C.N.C este de categoria:                           ┌───────────────────────────────┐                           │ │                           │ │                           │ (0) (I) (II) (III) │                           └───────────────────────────────┘    Prezentul Certificat de clasificare îşi păstrează valabilitatea atât   timp cât nu s-au modificat condiţiile pe baza cărora a fost eliberat,   dar nu mai mult de 3 ani de la data eliberarii, potrivit prevederilor   Normelor metodologice pentru aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 39/2005   aprobată cu modificările şi completările ulterioare prin   Legea nr. 328/2006.    Director general C.N.C Şef serv. Registrul Cinematografiei
  NOTA(CTCE)----------Formularul tipizat are in fundal pe diagonala imaginea unei pelicule de film
  Anexa 16 --------la normele metodologice-----------------------                           CERERE     pentru înscrierea de menţiuni în Registrul cinematografiei    Subscrisa persoană (fizică sau juridică)................. cu sediul în   localitatea .......... str. .... nr. .... bl. ... sc. .... et. ....   ap. .... sectorul/judeţul ..... telefon ..... fax ..... e-mail..... cu   Certificatul de înscriere în Registrul cinematografiei nr. ....../...,   reprezentată legal de: .............. având funcţia de ..............,   pe baza documentelor anexate*) solicit înscrierea în Registrul   cinematografiei a următoarelor:    1. **Persoana juridică/fizică: modificarea denumirii firmei din .....
     în .........., a adresei din ........ în ......., numerelor de telefon,   fax, adresei de e-mail, din ..... în .......... extinderea obiectului de   activitate cu ........., având codurile CAEN ......, apariţia sau   desfiinţarea punctelor de lucru ........, înlocuirea administratorului/   asociatului/directorului general ....... cu ........., etc. (Se vor   detalia menţiunile care se înscriu în Registrul cinematografiei);    2. **Filmul cu titlul original ........., titlul de distribuţie în limba   română ........... clasificat ....... cu certificatul nr. ..... din data   de ....... pentru distribuitorul român ........ pe suportul ........ se   înscrie în Registrul cinematografiei cu următoarele menţiuni: titlul   original ........... titlul de distribuţie în limba română ........   suportul .......... durata licenţei ......... distribuitorul internaţional   ........... cu sediul în ............ reprezentat prin ...............    3. **Cinematograful ......... modificarea denumirii din ........ în .....,   a adresei din ........... în ......, a numerelor de telefon, fax, adresei   de e-mail din ......... în ......, a exploatantului din ........ în .......   înlocuirea administratorului/asociatului/directorului general .... cu....etc    Anexez următoarele documente *:    ......................................................................    ......................................................................    ......................................................................    Declar pe propria răspundere că până la această dată nu au survenit   alte modificări privind faptele şi menţiunile înscrise în Registrul   cinematografiei.                                   Numele reprezentantului legal                              (administrator/asociat/director general)                                .....................................                                      (semnătura şi ştampila)------------    *) Se vor menţiona documentele pe baza cărora se solicită înscrierea     de menţiuni    **) Se completează numai rubricile referitoare la menţiunile solicitate    Notă: Nu se admit cereri completate de mână
  Anexa 17 --------la normele metodologice
  -----------------------    MINISTERUL CULTURII ŞI CULTELOR         ┌────────┐         │ STEMA │         │ROMÂNIEI│         └────────┘          CENTRUL NATIONAL AL            CINEMATOGRAFIEI                              CERTIFICAT            de înscriere de menţiuni în Registrul Cinematografiei                              Nr. .... din ......    În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 39/2005 privind   cinematografia, aprobată cu modificări Legea nr. 328/2006, precum şi în   baza documentelor prezentate de persoana fizică/juridică ...............   cu sediul în localitatea ............... str. ........, nr. ..... bl. .....   et. ...... ap. ..... sector/judeţ ...... tel. ......, fax .............   e-mail ......., posesoare a Certificatului de înscriere în Registrul   Cinematografiei, nr. ...../....., reprezentată legal de ............,   având funcţia de ...............................    s-a efectuat, conform solicitării, înscrierea următoarelor menţiuni;
      1. Persoana juridică/fizică: modificarea denumirii din ......... în ......   a adresei din ........... in ........, a numerelor de telefon, fax, adresei   de e-mail din ........ în ........., extinderea obiectului de activitate   cu ........, cu codurile CAEN ............ apariţia sau desfiinţarea   punctelor de lucru, înlocuirea administratorului/asociatului/directorului   general ......... cu ..........., etc. (Se vor detalia menţiunile care se   înscriu în Registrul cinematografiei);    2. Filmul cu titlul original ........., titlul de distribuţie în limba   română ........ clasificat ......... cu certificatul nr. ...... din data   de .........., pentru distribuitorul român ........ pe suportul ........   se înscrie în Registrul cinematografiei cu următoarele menţiuni: titlul   original ......... titlul de distribuţie în limba română ............,   suportul ....... durata licenţei ......... distribuitorul internaţional   ............ cu sediul în .......... reprezentat de ................    3. Cinematograful .................... denumirii din ..............   în ........, a adresei din ....... în .........., a numerelor de telefon,   fax, adresei de e-mail din ...... în ......., înlocuirea administratorului/   asociatului/directorului general ......... cu .......... a exploatantului   din ........ în ............, etc       Director general C.N.C. Şef serv. Registrul cinematografiei
      Se vor completa numai menţiunile solicitate a fi înscrise în Registrul   cinematografiei
  NOTA(CTCE)----------Formularul tipizat are in fundal pe diagonala imaginea unei pelicule de film
  Anexa 18 --------la normele metodologice-----------------------                              TARIFELE        pentru efectuarea operaţiunilor în Registrul cinematografiei    1. Certificatul de înscriere a persoanelor fizice sau       juridice autorizate ..................................... 300 lei    2. Certificatul de clasificare a unui cinematograf ........ 1.000 lei    3. Certificatul de clasificare a filmelor:     (1). - Film până la 30 de minute (indiferent de suport)..... 100 lei
       (2). - Între 31 - 70 de minute.............................. 150 lei     (3). - Peste 70 de minute................................... 200 lei     (4). - Film porno, indiferent de durată..................... 500 lei     (5). - Persoanele fizice sau juridice care prezintă pentru clasificare     un număr mai mare de 25 de filme pe peliculă, sau un număr mai mare     de 100 de filme pe casete/discuri video, sau alte tipuri de suport,     în cursul unui an calendaristic, beneficiază de o reducere cu 25 %     a tarifelor prevăzute la punctele 3.(1) - 3.(3) pentru durata aceluiaşi     an, pentru fiecare film care depăşeşte numărul de 25, respectiv 100     de titluri.     4. Etichete de clasificare filme .................... 0,50 lei/buc.     5. Înscrierea de menţiuni ............................ 100 lei     6. Eliberarea de copii certificate, extrase .......... 100 lei    Tarifele pot fi modificate şi actualizate prin Hotărâre de Guvern, la    propunerea Ministerului Culturii şi Cultelor, care se publică în Monitorul    Oficial al României, Partea I.
  Anexa 19
  --------la normele metodologice-----------------------                                                               (fata)    ┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ LEGITIMATIE DE CONTROL │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │
      │ │ │    │ │ │    │ │ │    │ │ │    └────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘                                                                 (verso)    ┌────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐    │ │ VIZE ANUALE │    │ │ ┌────────┐ ┌───────────┐┌───────────┐│    │Ministerul Culturii si Cultelor │ │ POZA │ │ 2006 ││ 2007 ││    │ │ │ │ │ ││ ││    │ Centrul National al │ └────-───┘ │Director ││Director ││    │ Cinematografiei │ │general ││general ││    │ │ Semnatura │Semnatura ││Semnatura ││    │ │ titular: │si stampila││si stampila││    │ │ ........... └───────────┘└───────────┘│    │ Numele si prenumele: ......... │ B.I./C.I. ┌───────────┐┌───────────┐│    │ Functia: ..................... │seria...... │ 2006 ││ 2006 ││    │ C.N.P.: ...................... │nr. ....... │ ││ ││    │ │ │Director ││Director ││
      │ │Titularul │general ││general ││    │ Data emiterii:.......... │este imputer-│Semnatura ││Semnatura ││    │ Director general, │nicit sa │si stampila││si stampila││    │ L.S. ........... │execute con- └───────────┘└───────────┘│    │ (semnatura si │trolul respectarii reglementarilor in │    │ stampila) │domeniul cinematografiei, sa constate │    │ │contraventiile si sa aplice sanctiunile│    │ │prevazute in actele normative. │    └────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────┘
  Anexa 20 --------la normele metodologice-----------------------                             PROCES-VERBAL       Seria .... nr. .... de constatare şi sancţionare a contravenţiilor         Încheiat azi..., luna..., anul...., în...........    Agentul/Agenţii constatator/constatatori, în temeiul art. 68 şi 69 din   Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia aprobată cu   modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, al Deciziei Directorului   general al Centrului Naţional al Cinematografiei nr. ........ şi în baza   legitimaţiilor nr. ...., eliberate de Centrul Naţional al Cinematografiei,   în urma controlului efectuat în ziua ....., luna ...., anul ...., ora ....,   la......, în...., str. ...., nr. ..., sectorul/jud. ...., am constatat   următoarele *):   ..........................................................................   ..........................................................................   ..........................................................................   ..........................................................................   ..........................................................................    Faptele de mai sus constituie contravenţie/contravenţii prevăzută/prevăzute   la:    1. art. .... alin. .... lit. ..... şi    2. art. .... alin. .... lit. ..... din ............ şi sancţionate de       art. .... alin. ..... din ................    De săvârşirea acestor fapte se face vinovată **):    a) ............, înregistrată la Registrul cinematografiei la nr. .......
     din ........, cu sediul central în ........., reprezentată de ..........,   în calitate de ......., identificat prin ....... seria .... nr. ........,   eliberat de ........, CNP. ........, cu domiciliul în ........, str. ...,   nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ......, sectorul/judeţul .....    Fată de contravenţiile constatate se aplică următoarele sancţiuni:    Contravenientul se amendează cu:    1. ........... lei conform art. ........ din...    2. ........... lei conform art. ........ din...    3. ........... lei conform art. ........ din...    în sumă totală de ......... lei.    Amenda se va achita în contul Centrului Naţional al Cinematografiei    ............. deschis la ............    Dispoziţiile art. 28 şi 29 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind   regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări   prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, nu se aplică.    Agent constatator, Martor, Contravenient***),    ................. ............ ....................    ................. ............ ....................    Cu privire la cele constatate în prezentul proces-verbal, contravenientul    declară:
      ....................................................................    ....................................................................    ....................................................................    ....................................................................    În conformitate cu art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, împotriva   prezentului proces-verbal care ţine loc de înştiinţare de plată se poate   face plângere în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării.    Plângerea va fi însoţită de copia procesului - verbal şi se depune la   Centrul Naţional al Cinematografiei, cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I.   Dobrescu, nr. 4-6, sector 1.    Prezentul proces - verbal ce conţine ........ pagini şi anexele aferente   ce conţin ........ pagini s-au întocmit în 3 exemplare, din care o copie   s-a înmânat azi ........ sau se va comunica prin poştă cu aviz de primire/   prin afişare la uşa principală a sediului/domiciliului contravenientului,   în cel mult o lună de la data încheierii prezentului proces-verbal.    Operaţiunea de afişare se consemnează într-un proces-verbal semnat de   cel puţin un martor.                                          Am primit un exemplar.    Agent constatator, Martor, Contravenient***),    ................. ............ ....................
      ................. ............ ....................    Martor: numele şi prenumele ........., domiciliat în ......., str. .....,   nr. ...... bl. ......, sc. ....., et. ......., ap. ........, sectorul/   judeţul .........., identificat prin ..... seria ....... nr. .......,   eliberat de ..........    Refuzând primirea, s-a afişat procesul-verbal pe uşa principală a   sediului/domiciliului contravenientului. Drept care s-a încheiat prezentul   proces-verbal de îndeplinire a procedurii.                 Agent constatator, Martor,               .................... ..............               .................... ..............------------    *) În cazul în care spaţiul alocat este insuficient, se vor întocmi    note de constatare în 3 exemplare, semnate de toate părţile pe fiecare    pagină, acestea constituind anexa şi făcând parte integrantă din    procesul-verbal.    **) Se va completa "a" pentru persoana juridică sau "b" pentru persoana    fizică.    ***) În cazul în care contravenientul nu este de faţă sau refuză să    semneze, acest lucru se atestă de martor şi se va consemna în
      procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
  Anexa 21 --------la normele metodologice-----------------------    BENEFICIAR CREDIT    .................┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ RAPORT ASUPRA RAMBURSARII CREDITULUI DIRECT ││ ACORDAT DE C.N.C. PRIN CONTRACTUL NR. ........ DIN ........... ││ PENTRU PRODUCTIA FILMULUI .................... DATA PREMIEREI │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────┬───────────┬──────┬───────┬─────────┬────────┬─────────┬───────────┐│ANUL DE │PERIOADA │VAL. │ % │VENITURI │SUME DE │ SUME │NR. SI DATA││EXPLOATARE│ DE │CREDIT│DE RAM-│TOTALE │VIRAT IN│ VIRATE │ O.P. ││A FILMULUI│RAMBURSARE │C.N.C.│BURSARE│OBTINUTE │CONTUL │IN CONTUL│ PENTRU │
  │ │ │-RON- │ CREDIT│DE PRODU-│ C.N.C. │ C.N.C. │ VIRAREA ││ │ │ │C.N.C. │CATOR │ -RON- │ -RON- │ SUMELOR IN││ │ │ │ │ -RON- │ │ │ CONTUL ││ │ │ │ │ │ │ │ C.N.C. │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │5=COL.4X│ 6 │ 7 ││ │ │ │ │ │ 3/100 │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 1 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 2 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 3 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 4 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 5 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤
  │ 6 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 7 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 8 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 9 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │├──────────┼───────────┼──────┼───────┼─────────┼────────┼─────────┼───────────┤│ 10 │TRIMESTRIAL│ │ │ │ │ │ │└──────────┴───────────┴──────┴───────┴─────────┴────────┴─────────┴───────────┘    NOTA: VIRAREA SUMELOR SE VA FACE CONFORM PREVEDERILOR ART. 56 DIN    ORDONANTA GUVERNULUI NR. 39/2005 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE    Declar pe proprie raspundere ca toate sumele raportate si virate sunt in    conformitate cu realitatea.               BENEFICIAR CREDIT       DIRECTOR GENERAL Serv. Fond cinematografic
  Anexa 22
  --------la normele metodologice-----------------------┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ RAPORT ASUPRA VENITURILOR REALIZATE DE PRODUCATOR ││ DIN EXPLOATAREA FILMULUI .............. DATA PREMIEREI ....... ││ REALIZAT CU CREDIT DIRECT ACORDAT DE C.N.C. ││ PRIN CONTRACTUL NR. ...... DIN ......... │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────┬──────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ ANUL │ │ VENITURI REALIZATE DE PRODUCATOR ││ DE │PERIOADA ├────────────┬──────────┬────────┬────────┬─────────────┤│EXPLOATARE│ DE │ │ │ │ │ VENITURI ││A FILMULUI│RAPORTARE │ CINEMA │ VIDEO │ TV │ ALTELE │ TOTALE ││ │ │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │(1+2+3+4+ ) ││ │ ├────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ RON │ RON │ RON │ RON │ RON │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 1 │ LUNAR │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 1 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 2 │ TRIM. 2 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 3 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 4 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 1 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 3 │ TRIM. 2 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 3 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ │ TRIM. 4 │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 4 │ ANUAL │ │ │ │ │ │
  ├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 5 │ ANUAL │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 6 │ ANUAL │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 7 │ ANUAL │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 8 │ ANUAL │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 9 │ ANUAL │ │ │ │ │ │├──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────┼────────┼─────────────┤│ 10 │ ANUAL │ │ │ │ │ │└──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────┴────────┴─────────────┘    NOTA: RAPORTAREA VENITURILOR SE VA FACE CONFORM PREVEDERILOR ART. 55 DIN    ORDONANTA GUVERNULUI NR. 39/2005 CU MODIFICARILE SI COMPLETARILE ULTERIOARE    Declar pe proprie raspundere ca toate informatiile din raportul asupra   veniturilor realizate in calitate de producator din exploatarea filmului   sunt in conformitate cu realitatea.               BENEFICIAR CREDIT       DIRECTOR GENERAL Serv. Fond cinematografic
  -----------------