Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 30 mai 2006de acordare a licenţelor de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile de generaţia a treia
EMITENT
 • INSPECTORATUL GENERAL PENTRU COMUNICAŢII ŞI TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 492 din 7 iunie 2006Data intrării în vigoare 07-06-2006


  Articolul 1(1) Licenţele de utilizare a frecvenţelor radioelectrice în vederea furnizării reţelelor şi serviciilor de comunicaţii mobile de generaţia a treia, denumite în continuare licenţe 3G, se acordă prin licitaţie organizată de Inspectoratul General pentru Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, denumit în continuare IGCTI.(2)
  Se vor acorda două licenţe de comunicaţii mobile de generaţia a treia, care vor respecta standardul UMTS.
  (3) Spectrul de frecvenţe disponibil pentru cele două licenţe 3G este următorul:------------------------------------------------------------------------------ Spectru pereche Spectru nepereche -------------------------------------------------- Emisie stație de bază Recepție stație de bazăLicența 1 1.920,3-1.935,3 MHz 2.110,3-2.125,3 MHz 1.914,9-1.919,9 MHz------------------------------------------------------------------------------Licența 2 1.935,3-1.950,1 MHz 2.125,3-2.140,1 MHz 1.899,9-1.904,9 MHz-----------------------------------------------------------------------------În banda de frecvenţe 1.935,3-1.950,1 MHz, subbanda 1.945-1.950 MHz, până la data de 31 decembrie 2011 vor funcţiona reţele CDMA 450 aparţinând unui alt furnizor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice în judeţele Alba şi Buzău, cu excepţia municipiilor reşedinţă de judeţ şi a drumurilor europene de pe cuprinsul acestora.
  Articolul 2
  Etapele licitaţiei sunt următoarele:a) elaborarea proiectului caietului de sarcini;b) publicarea proiectului caietului de sarcini în vederea consultării;c) elaborarea formei finale a caietului de sarcini şi publicarea anunţului de participare la licitaţie;d) obţinerea caietului de sarcini de către persoanele interesate;e) depunerea ofertelor şi a garanţiei de participare de către persoanele care au obţinut caietul de sarcini;f) evaluarea ofertelor;g)
  transmiterea comunicărilor privind rezultatul evaluării tuturor ofertelor depuse.
  Articolul 3(1) Pentru organizarea şi conducerea procedurii de licitaţie, IGCTI va desemna o comisie de licitaţie formată din 7 membri, care nu pot fi acţionari, asociaţi, administratori, cenzori sau angajaţi ai acestora, cu carnet de muncă, pe bază de convenţie civilă sau în alt mod, ai vreuneia dintre persoanele juridice care participă la licitaţie sau ai vreunei persoane juridice care are control asupra vreunui ofertant, în acest sens membrii comisiei depunând o declaraţie pe propria răspundere.(2) În cadrul comisiei de licitaţie se vor desemna un preşedinte care va conduce procedura de licitaţie şi un secretar care va întocmi procesele-verbale de şedinţă.(3) O persoană juridică are control asupra ofertantului dacă exercită, direct sau indirect, cel puţin 25% din valoarea/numărul titlurilor de participare sau al drepturilor de vot deţinute la acesta.
  Articolul 4Comisia de licitaţie are următoarele atribuţii:a) elaborarea proiectului caietului de sarcini;b) elaborarea formei finale a caietului de sarcini;c) evaluarea ofertelor;d) prezentarea rezultatului evaluării ofertelor preşedintelui IGCTI.Articolul 5IGCTI va publică cel puţin într-un cotidian de circulaţie naţională, precum şi pe pagina de Internet www.igcti.ro un anunţ de participare la licitaţie, prin care va invita persoanele interesate să participe la licitaţie.Articolul 6(1) Caietul de sarcini va conţine în mod obligatoriu şi cerinţele tehnice minimale pe care ofertantul trebuie să le îndeplinească, grila de punctaj, obligaţiile minime pe care acesta va trebui să şi le asume în cazul în care va fi declarat câştigător al licitaţiei, precum şi data limită până la care se pot depune ofertele.(2) IGCTI va asigura obţinerea unui exemplar al caietului de sarcini de către orice persoană care îşi manifestă intenţia în acest sens.Articolul 7(1) IGCTI va accepta orice solicitare de clarificări asupra caietului de sarcini, efectuată până la data limită prevăzută în caietul de sarcini, şi va publică întrebările şi răspunsurile pe pagina de Internet www.igcti.ro.
  (2) Solicitările de clarificări trebuie făcute în scris şi adresate IGCTI prin poştă, la adresa din Str. Italiană nr. 22, sectorul 2, Bucureşti, sau prin e-mail la adresa licitatie3g@igcti.ro.(3) În cazul în care solicitările de clarificări sunt făcute în alt mod decât cele prevăzute la alin. (2), IGCTI nu are obligaţia de a răspunde la acestea.
  Articolul 8(1) Comisia de licitaţie va evalua exclusiv ofertele primite în termenul prevăzut în caietul de sarcini.(2) Licitaţia se desfăşoară pe bază de oferte ferme, definitive, irevocabile şi necondiţionate, primite în conformitate cu caietul de sarcini pentru elaborarea şi prezentarea ofertei.(3) Odată cu oferta, ofertanţii vor depune o garanţie de participare în cuantum de 100.000 euro.
  (4) Garanţia de participare se constituie prin scrisoare de garanţie bancară emisă de o bancă română sau de o bancă străină cu care o bancă română are relaţii de corespondent, din care să rezulte fără echivoc angajamentul irevocabil al acesteia de a plăti imediat, fără a invoca vreo excepţie legată de procedura de licitaţie, o sumă în cuantum egal cu garanţia de participare în cazul în care câştigătorul licitaţiei renunţă la dreptul de a i se acordă licenţa 3G, nu îndeplineşte condiţiile cerute până la emiterea licenţei, precum şi în cazul în care ofertantul îşi retrage oferta după data limită stabilită pentru primirea ofertelor ori influenţează sau încearcă să influenţeze comisia de licitaţie în procesul de examinare şi evaluare a ofertelor.(5) Scrisoarea de garanţie bancară trebuie să aibă o perioadă de valabilitate de cel puţin 180 de zile de la data limită până la care se pot primi ofertele.(6) Garanţia de participare se restituie integral tuturor participanţilor, cu excepţia câştigătorilor licenţelor 3G, cărora această garanţie le va fi restituită la momentul eliberării licenţelor.(7) Comisia de licitaţie va evalua doar acele oferte care au fost primite în termenul menţionat în caietul de sarcini şi care sunt însoţite de garanţia de participare în cuantumul şi în forma prevăzute în prezenta decizie.(8) În procesul de evaluare a ofertelor se ţine cont de obligaţiile pe care ofertantul se angajează să şi le asume în cazul în care va fi declarat câştigător al licenţei, conform grilei de punctaj.
  Articolul 9(1) Comisia de licitaţie va comunică persoanelor care au depus oferte rezultatele evaluării acestora, prin afişarea pe pagina de Internet www.igcti.ro.(2) Fiecare dintre persoanele ale căror oferte au fost declarate câştigătoare vor fi invitate de către IGCTI pentru eliberarea licenţelor 3G, după ce acestea au achitat prima tranşă din tariful de eliberare a spectrului.-----