Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2006privind reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 1 iunie 2006Data intrării în vigoare 01-06-2006

  Având în vedere necesitatea diminuării poluării aerului în aglomerările urbane, datorată emisiilor de gaze de eşapament de la autoturisme, şi ponderea cea mai mare printre sursele de poluare, în scopul încadrării emisiilor în valorile limită admise la nivel european pentru aerul ambiental, în vederea prevenirii formării deşeurilor ca urmare a abandonării autoturismelor uzate, al atingerii ţintelor prevăzute de acquis-ul comunitar de mediu privind recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din vehicule uzate, în vederea respectării angajamentelor asumate în procesul de negociere cu Uniunea Europeană, ţinând cont de necesitatea diminuării efectelor negative ale poluării aerului asupra sănătăţii populaţiei şi mediului, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1Se aprobă reluarea pentru anul 2006 a Programului de stimulare a înnoirii Parcului naţional auto, denumit în continuare Program, în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 2Obiectivul prezentei ordonanţe de urgenţă este diminuarea poluării prin scoaterea din uz a autoturismelor vechi care sunt caracterizate de un nivel de poluare foarte ridicat.Articolul 3În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:1. Autoritatea - Administraţia Fondului pentru Mediu;2. autoturism uzat - orice autoturism înmatriculat în România având o vechime mai mare sau egală cu 12 ani de la data fabricaţiei, care conţine cumulativ următoarele componente esenţiale: motorul, transmisia, trenul de rulare, caroseria, şasiul, precum şi echipamentele electronice de gestionare a funcţiilor vehiculului şi dispozitivul catalizator, dacă acestea au fost prevăzute din fabricaţie;3. autoturism nou - un autoturism care nu a fost niciodată înmatriculat şi care nu a fost utilizat potrivit destinaţiei acestuia;4. proprietar - orice persoană fizică având domiciliul sau reşedinţa în România, care deţine în proprietate un autoturism uzat înmatriculat pe numele său, precum şi moştenitorii săi;5. producător validat - orice persoană juridică, producător, importator autorizat de autoturisme sau distribuitor autorizat al acestuia, căreia i-a fost aprobată cererea de înscriere în Program.
  Articolul 4Orice persoană juridică, producător, importator autorizat sau distribuitor autorizat al acestuia, care doreşte înscrierea în Program, depune la Autoritate o documentaţie care va fi asimilată proiectelor de mediu în sensul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006.Articolul 5(1) Autoritatea analizează documentaţia depusă şi prin structurile sale de decizie aprobă cererile care îndeplinesc criteriile impuse pentru validare.(2) Autoritatea face publică lista producătorilor validaţi.Articolul 6Poate beneficia de o primă în cuantum de 3.000 lei (RON) orice proprietar/moştenitor al unui proprietar al unui autoturism uzat, care întruneşte cumulativ următoarele condiţii:a) s-a înscris la un producător validat pentru achiziţionarea unui autoturism nou;b) a predat autoturismul uzat spre casare unui operator economic autorizat conform prevederilor legale să desfăşoare activităţi de colectare a vehiculelor scoase din uz, obţinând un certificat de distrugere;c) a radiat autoturismul uzat;d) achiziţionează un autoturism nou de la un producător validat.Articolul 7Suma prevăzută la art. 6 va putea fi obţinută o singură dată şi se va scădea din preţul de achiziţie al unui autoturism nou.
  Articolul 8(1) Se interzic omologarea pentru circulaţie şi reînmatricularea ulterioară a unui autoturism uzat predat spre casare conform art. 6 sau reutilizarea caroseriei, şasiului ori motorului acestuia.(2) Comercializarea ulterioară a autoturismelor uzate complet sau introducerea pe orice cale spre reutilizare a caroseriei, şasiului ori a motorului acestora de către operatorii economici autorizaţi prevăzuţi la art. 6 lit. b) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 10.000 lei (RON) la 20.000 lei (RON).(3) Constatarea contravenţiei prevăzute la alin. (2) şi aplicarea sancţiunilor se realizează de personal împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.Articolul 9Prevederile art. 8 alin. (2) şi (3) se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 10Pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se alocă din Fondul pentru mediu suma de 49.500.000 lei (RON), în limita sumei alocate prin bugetul de venituri şi cheltuieli al Administraţiei Fondului pentru Mediu.Articolul 11Programul se aplică, în limita sumei alocate, până la data de 12 decembrie 2006.Articolul 12Instrucţiunile privind modalităţile de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:
  ---------------Ministrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 24 mai 2006.Nr. 38.-----------