Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 238 din 23 noiembrie 2005privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 1.259 din 24 noiembrie 2005
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Nr. 238 din 23 noiembrie 2005
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.081 din 30 noiembrie 2005Data intrării în vigoare 30-11-2005


  În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 168/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 52/2005 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 56/45/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 134 şi 134 bis din 14 februarie 2005, se modifică şi se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 1, la capitolul II "Pachet minimal de servicii medicale" se introduce o nouă literă, litera D, cu următorul cuprins:
  "D.I. Imunizări conform programului naţional de imunizări:a) antituberculoasă - vaccin BCG;b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;c) testarea PPD;d) antihepatită B;e) antipoliomielitică VPO;f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);g)
  antirujeolică şi antirujeolică-antirubeolică-antiurliană;
  h) împotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare)i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi - dT (revaccinare);j) împotriva tetanosului - dT sau VTA.II. Antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut.III. Alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.Numărul de puncte pe serviciu este de 4 puncte/inoculare sau doză orală."2. În anexa nr. 1, punctul 6 al literei A din capitolul I va avea următorul cuprins:"6.I. Imunizări conform programului naţional de imunizări:a) antituberculoasă - vaccin BCG;b)
  revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;
  c) testarea PPD;d) antihepatită B;e) antipoliomielitică VPO;f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);g) antirujeolică şi antirujeolică-antirubeolică-antiurliană;h) împotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare);
  i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi - dT (revaccinare);j) împotriva tetanosului - dT sau VTA;II. antitetanos la gravide pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii."3. În anexa nr. 1, litera D din capitolul III va avea următorul cuprins:"D.I. Imunizări conform programului naţional de imunizări:a) antituberculoasă - vaccin BCG;b) revaccinare BCG, după caz, după verificarea cicatricei post primo vaccinare;c) testarea PPD;d)
  antihepatită B;
  e) antipoliomielitică VPO;f) împotriva difteriei, tetanosului şi tusei convulsive - DTP (sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată);g) antirujeolică şi antirujeolică-antirubeolică-antiurliană;h) împotriva difteriei şi tetanosului - DT (revaccinare);i) împotriva difteriei şi tetanosului la adulţi - dT (revaccinare);j) împotriva tetanosului - dT sau VTA;
  II. antitetanos la gravide, pentru profilaxia tetanosului la nou-născut;III. alte vaccinări în caz de necesitate, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii."4. În anexa nr. 9 la articolul 6, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Fondurile aprobate cu destinaţia de servicii medicale paraclinice, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractelor iniţiale, vor fi contractate de către casele de asigurări de sănătate prin încheiere de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale paraclinice acordate asiguraţilor în anul curent în limita bugetului aprobat."5. În anexa nr. 18, articolul 5^1 va avea următorul cuprins:"Art. 5^1. - Fondurile suplimentare aprobate cu destinaţia de servicii medicale spitaliceşti, inclusiv medicamente în spital, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractate iniţial, vor fi contractate de către casele de asigurări de sănătate prin acte adiţionale la contractele iniţiale. Casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere la repartizarea fondurilor suplimentare indicatorii specifici fiecărei unităţi sanitare cu paturi, care au stat la baza stabilirii valorii iniţiale de contract/actelor adiţionale, precum şi nivelul de realizare a indicatorilor specifici în perioada de la începutul anului şi până la sfârşitul lunii anterioare celei în care se semnează actul adiţional."6. În anexa nr. 30 la articolul 17, ultimul paragraf al punctului 1 va avea următorul cuprins:"În situaţia în care la unele farmacii se înregistrează la sfârşitul unui trimestru, respectiv la sfârşitul unei luni a trimestrului IV 2005, sume neconsumate ca urmare a eliberării de medicamente cu şi fără contribuţie personală faţă de suma prevăzută pentru trimestrul respectiv/lună a trimestrului IV în contract, casele de asigurări de sănătate vor diminua valoarea contractată iniţial cu sumele respective printr-un act adiţional la contract. Sumele cuprinse în actul adiţional vor fi contractate la farmaciile la care adresabilitatea crescută a dus la epuizarea sumei contractate, conform prevederilor lit. a) şi b), printr-un act adiţional. Aceste prevederi se aplică şi pentru pct. 2, referitor la eliberarea medicamentelor prescrise pentru tratamentul următoarelor boli cronice: stări posttransplant, hepatita virală cronică, poliartrita reumatoidă, boli psihice."7. În anexa nr. 30 la articolul 23, ultimul paragraf va avea următorul cuprins:"În trimestrul IV 2005, decontarea sumelor pentru activitatea curentă se face în ordine cronologică până la 90 de zile, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie."8. În anexa nr. 31 la articolul 11, ultimul paragraf va avea următorul cuprins:"În trimestrul IV 2005, decontarea sumelor pentru activitatea curentă se face în ordine cronologică până la 90 de zile, în limita fondurilor aprobate cu această destinaţie."9. În anexa nr. 37 la articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Fondurile aprobate cu destinaţia de servicii medicale de recuperare a sănătăţii, altele decât cele care au stat la baza stabilirii valorii contractelor iniţiale, vor fi contractate de către casele de asigurări de sănătate prin încheiere de acte adiţionale la contractele iniţiale şi vor fi utilizate pentru decontarea serviciilor medicale de recuperare a sănătăţii, acordate asiguraţilor în anul curent în limita bugetului aprobat."10. În anexa nr. 39 la articolul 23, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Pe parcursul derulării prezentului contract, valoarea contractuală poate fi majorată prin acte adiţionale, după caz, în limita fondurilor aprobate asistenţei medicale de recuperare, avându-se în vedere condiţiile de contractare a sumelor iniţiale."
  Articolul II
  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul sănătăţii,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Cristian Vlădescu------------