Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 21 iunie 2005privind utilizarea prin radiodifuzare a operelor muzicale şi tabel cuprinzând remuneraţiile cuvenite titularilor de drepturi de autor
EMITENT
  • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 25 iulie 2005Data intrării în vigoare 25-07-2005

    1. Utilizarea prin radiodifuzare de către organismele de televiziune a operelor muzicale aduse anterior la cunoştinţă publică şi ale căror drepturi de autor se află în termenele de protecţie prevăzute de lege se poate face numai în baza unei autorizaţii sub formă de licenţă neexclusivă eliberată de organismul de gestiune colectivă desemnat de ORDA drept colector pe domeniul muzical pentru repertoriul protejat şi determinat conform legii.2. Utilizatorii de opere muzicale licenţiaţi au obligaţia să plătească trimestrial organismului de gestiune colectivă desemnat în condiţiile pct. 1 din prezenta metodologie o remuneraţie reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite autorilor de opere muzicale radiodifuzate, determinată procentual din baza de calcul.3. Baza de calcul se constituie din veniturile obţinute de fiecare dintre utilizatori din activitatea de radiodifuzare a repertoriului de opere muzicale determinat în condiţiile legii.4. Procentul aplicat bazei de calcul este stabilit conform tabelului următor:TABEL
         
      Anul 2005 şi următorii2%
    5. În cazul în care, prin aplicarea procentului prevăzut la pct. 4 asupra bazei de calcul a utilizatorului, remuneraţia trimestrială este mai mică de 30.000.000 lei, utilizatorul datorează o remuneraţie minimă de 30.000.000 lei, care va fi reactualizată anual cu indicele de inflaţie.6. Remuneraţia se plăteşte până la data de 25 a primei luni următoare trimestrului pentru care este datorată, dată la care se va transmite şi baza de calcul a sumelor virate.7. Utilizatorii vor transmite organismului de gestiune colectivă, până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna precedentă, un raport cuprinzând: lista operelor muzicale utilizate, cu menţionarea denumirii fiecărei opere muzicale utilizate zilnic, autorul acesteia, numărul de difuzări zilnice şi durata de utilizare a fiecărei opere muzicale. Raportul va fi transmis în format scris şi electronic şi va fi însoţit de o adresă de înaintare purtând numele reprezentantului legal, semnătura acestuia şi ştampila utilizatorului. Informaţiile cuprinse în raport vor constitui baza de repartizare către titularii de drepturi de autor de opere muzicale a remuneraţiilor încasate de organismul de gestiune colectivă.8. La solicitarea scrisă a organismului de gestiune colectivă, transmisă cu cel puţin 15 zile înainte, şi ulterior datei virării remuneraţiei prevăzute la pct. 6, utilizatorul are obligaţia de a comunică acestuia copii certificate pe propria răspundere de reprezentantul legal de pe documentele cuprinzând informaţiile pe baza cărora se determină baza de calcul. Organismele de gestiune colectivă au dreptul să ceară un audit extern pentru examinarea corectitudinii calculării remuneraţiei, efectuat de un auditor agreat de toate părţile.9. Pentru întârzieri la plată, utilizatorii datorează dobânda legală de la data scadenţei.10. Prezenta metodologie va putea fi modificată numai după 3 ani de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia cazului în care dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 285/2004, avute în vedere la elaborarea prezentei metodologii, sunt modificate înainte de împlinirea acestui termen, caz în care oricare dintre părţi va putea solicita iniţierea unei noi proceduri de negociere şi înainte de împlinirea termenului de 3 ani.Cu apel în termen de 15 zile de la publicarea Hotărârii arbitrale în Monitorul Oficial al României, Partea I.Pronunţată şi semnată astăzi, 21 iunie 2005, la sediul ORDA din Calea Victoriei nr. 91-93, sectorul 1, Bucureşti.Flavius Baias - arbitruLucian Belcea - arbitruGheorghe Gheorghiu - arbitruErnest Popovici - arbitruMihai Tănăsescu - arbitru___________