Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 859 din 31 mai 2005pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 167/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de agrement
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCŢIILOR ŞI TURISMULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 494 din 13 iunie 2005Data intrării în vigoare 13-06-2005


  În temeiul prevederilor art. 9 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 412/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 167/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de agrement, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 19 martie 2003, se modifică şi se completează după cum urmează:- Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 iunie 2005."
  Articolul IIAnexa "Norme metodologice privind desemnarea şi notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de agrement" se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezentele norme metodologice stabilesc procedura prin care Ministerul Transporturilor Construcţiilor şi Turismului desemnează şi notifică organismele de certificare şi laboratoarele care realizează evaluarea conformităţii produselor prevăzute la art. 1 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004, denumite în continuare organisme."2. Literele a) şi d) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:"a) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului - autoritatea competentă în domeniul ambarcaţiunilor de agrement, denumit în continuare minister;............................................................................d) Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement - reglementarea tehnică în domeniul ambarcaţiunilor de agrement, adoptată în conformitate cu prevederile Legii nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare hotărâre."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Organismele pentru care s-au emis certificate de recunoaştere se desemnează prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) conţine pentru fiecare organism desemnat informaţii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării conformităţii şi sarcinile specifice pentru care a fost desemnat.
  (3) Ordinul menţionat la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.(4) Ministerul notifică organismele desemnate cu respectarea procedurii specifice Uniunii Europene privind notificarea."4. După alineatul (4) al articolului 9 se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Ministerul va informa imediat statele membre ale Uniunii Europene şi Comisia Europeană asupra deciziei de la alin. (4), respectând procedura aplicabilă a Uniunii Europene."5. Alineatul (5) al articolului 9 va avea următorul cuprins:"(5) Limitarea, suspendarea sau retragerea desemnării sau notificării unui organism nu afectează valabilitatea certificatelor de conformitate emise de acesta anterior datei la care s-a luat decizia privind limitarea, suspendarea ori retragerea desemnării, respectiv notificării organismului, până când se poate dovedi că acestea trebuie retrase. Retragerea desemnării atrage anularea certificatului de recunoaştere."6. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) în situaţia în care în cadrul procesului de evaluare sau de supraveghere se constată neconformităţi faţă de cerinţele prezentelor norme metodologice, organismul naţional de acreditare şi organismul în cauză stabilesc măsurile necesare şi programul pentru eliminarea neconformităţilor, care se supun avizării Autorităţii Navale Române."7. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:"Dispoziţii tranzitorii"8. Articolul 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale - PECA pentru domeniul ambarcaţiunilor de agrement ori până la data aderării la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat, lista organismelor pentru care s-au emis certificatele de recunoaştere se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului.(2) Ordinul prevăzut la alin. (1) conţine pentru fiecare organism aprobat informaţii privind denumirea completă, sediul, produsele sau grupele de produse care se supun evaluării conformităţii, sarcinile specifice pentru care a fost recunoscut şi numărul de identificare alocat ca urmare a înregistrării acestuia în Registrul organismelor recunoscute.(3)
  Ordinul prevăzut la alin. (1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 3 luni de la data alocării numărului de identificare.
  (4) În vederea înscrierii organismului în Registrul organismelor recunoscute şi alocării numărului de identificare, ministerul va înainta Ministerului Economiei şi Comerţului o cerere cuprinzând următoarele informaţii:a) denumirea şi adresa organismului;b) denumirea şi numărul reglementării tehnice, precum şi numărul şi data Monitorului Oficial al României în care a fost publicată reglementarea tehnică;c) produsul sau grupa de produse evaluate;d) indicarea clară a procedurii de evaluare şi a sarcinilor în legătură cu aceasta, care urmează să fie realizate de către organismul recunoscut;e) perioada pentru care se acordă aprobarea."
  9. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Cerinţele şi responsabilităţile pentru menţinerea calităţii de organism recunoscut, aprobat pentru evaluarea conformităţii produselor din domeniul ambarcaţiunilor de agrement, precum şi condiţiile şi obligaţiile în legătură cu limitarea, suspendarea şi retragerea aprobării organismelor recunoscute sunt cele prevăzute la art. 9, aplicabile organismelor desemnate, cu excepţia celor prevăzute la art. 9 alin. (4) şi (4^1).(2) În cazul limitării, suspendării sau retragerii aprobării unui organism, ministerul va comunică Ministerului Economiei şi Comerţului decizia sa motivată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii acesteia.(3) În conformitate cu reglementările în vigoare, numărul de identificare alocat unui organism a cărui aprobare a fost retrasă nu va fi alocat altui organism.(4) Supravegherea organismelor recunoscute, aprobate conform prevederilor art. 18, se realizează cu respectarea prevederilor aplicabile pentru activitatea de supraveghere a organismelor desemnate."10. Articolul 20 va avea următorul cuprins:"Art. 20. - (1) La data intrării în vigoare a Protocolului la Acordul european privind evaluarea conformităţii şi acceptarea produselor industriale - PECA pentru domeniul ambarcaţiunilor de agrement ori la data aderării la Uniunea Europeană, în situaţia în care un astfel de protocol nu este încheiat, ordinul prevăzut la art. 18 se abrogă; abrogarea acestui ordin nu atrage anularea certificatelor de recunoaştere emise în baza prevederilor prezentelor norme.(2) Organismele recunoscute şi aprobate până la termenele prevăzute la alin. (1) pot face obiectul desemnării şi notificării conform cerinţelor hotărârii. Rezultatele evaluărilor pe care s-a bazat decizia privind aprobarea acestor organisme sunt recunoscute."
  Articolul III
  Anexele nr. 1 şi 2 la Normele metodologice privind desemnarea şi notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de agrement se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul VOrdinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 167/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de agrement, modificat şi completat prin prezentul ordin, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Gheorghe DobreBucureşti, 31 mai 2005.Nr. 859.
  Anexa 1 la normele metodologiceOrganismul ................................................(denumirea completă, adresa, telefon/fax, e-mail,codul unic de înregistrare, nr. de ordineîn registrul comerţului)Nr. ............/data ..............*1)CERERE DE DESEMNARE- model -Organismul ..........................*2), având sediul în .....................*3), reprezentat prin director/preşedinte .........................*4), în aplicarea prevederilor Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 167/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea şi notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de agrement, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, solicită Comisiei de desemnare a organismelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de agrement să fie evaluat în vederea desemnării, în scopul de a realiza verificarea/evaluarea şi certificarea conformităţii pentru grupa de produse ....................*5), prin ...................*6).Menţionăm că la data depunerii prezentei cereri sunt îndeplinite criteriile minime prevăzute în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement.Anexăm la prezenta următoarele documente:..............................................................................................................................................................................................................................*7)Directorul/Preşedintelelaboratorului/organismului,........................*8)-------
  *1) Numărul/data de înregistrare de către Autoritatea Navală Română.*2) Denumirea completă a organismului.*3) Adresa completă şi codul poştal.*4) Numele şi prenumele.*5) Denumirea şi codul produselor sau grupei de produse ce fac obiectul evaluării, asociate activităţilor CAEN.*6) Denumirea încercărilor sau a procedurii de evaluare a conformităţii produselor ce fac obiectul evaluării.*7) Documentele necesare conform prevederilor art. 4 alin. (1) din Normele metodologice privind desemnarea şi notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor deagrement.*8) Numele, prenumele, semnătura directorului/preşedintelui şi ştampila organismului.
  Anexa 2 la normele metodologiceMINISTERUL TRANSPORTURILOR, CONSTRUCţiILOR 'adI TURISMULUIComisia de desemnareCERTIFICAT DE RECUNOAŞTERE- model -Nr. .........../data emiterii ...............În conformitate cu Normele metodologice privind desemnarea şi notificarea organismelor de certificare şi a laboratoarelor care realizează evaluarea conformităţii ambarcaţiunilor de agrement, aprobate prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 167/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi ca urmare a Cererii de evaluare nr. ........../............... se emite prezentul certificat de recunoaştere, prin care se atestă că organismul ..............*1), cu sediul în ..............*2), respectă criteriile minime avute în vedere la notificarea organismelor, prevăzute în anexa nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement, şi are competenţa, capacitatea şi capabilitatea de a realiza sarcinile specifice privind evaluarea produselor prin ..................*3), pentru produsele sau grupa de produse ......................*4), conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 2.195/2004 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă şi/sau punere în funcţiune a ambarcaţiunilor de agrement.La data retragerii desemnării organismului prezentul certificat se anulează.Preşedinte,..............*5)-------*1) Denumirea completă a organismului.*2) Adresa completă şi codul poştal.*3) Denumirea încercărilor sau a procedurii de evaluare a conformităţii produselor.*4) Denumirea şi codul produselor sau grupei de produse asociate activităţilor CAEN.*5) Numele, prenumele, semnătura preşedintelui comisiei de desemnare şi ştampila Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.---------