Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 334 din 23 martie 2005pentru aprobarea modelului şi conţinutului Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi Atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, în condiţiile art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Instrucţiunilor privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 258 din 29 martie 2005Data intrării în vigoare 29-03-2005

  În temeiul art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 196 alin. (2) şi al art. 200^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 244^1 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun", prevăzut în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă modelul şi conţinutul formularului "Atestat pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor", prevăzut în anexa nr. 2.Articolul 3Se aprobă Instrucţiunile privind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun, prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 4Colectivul "Proiectul Codului de procedură fiscală", Direcţia generală a tehnologiei informaţiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 5Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 6Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.Ministrul finanţelor publice,Ionel PopescuBucureşti, 23 martie 2005.Nr. 334.Anexa 1 CERERE DE ÎNREGISTRARE ŞI ATESTARE
  a activităţii de distribuţie şi comercializareangro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutunA. Datele de identificare a beneficiarului┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐│ Denumirea │ Codul de identificare fiscală ││ (numele, prenumele) │┌────┬─────────────────────────────┐ ││ ││ │ │ ││ │└────┴─────────────────────────────┘ ││ │ │├────────────┬────────────┬──────────┬─┴────────────┬────────────┬───────────┤│ Judeţul │ │Sectorul │ │Localitatea │ │├───────┬────┴──────┬─────┴─┬──────┬─┴─────┬──────┬─┴────┬─────┬─┴────┬──────┤│Strada │ │ Nr. │ │ Bl. │ │Sc. │ │ Ap. │ │├───────┴─────┬────┬┴───────┴┬─────┴──┬────┴────┬─┴──────┴─┬───┴────┬─┴──────┤│Codul postal │ │Telefon │ │Fax │ │E-mail │ │└─────────────┴────┴─────────┴────────┴─────────┴──────────┴────────┴────────┘ B. Date privind produsul/produsele supus/supuse accizelor pentru care se solicităînregistrarea*) 1. .........................................................................................
  2. ......................................................................................... 3. ......................................................................................... 4. ......................................................................................... 5. ......................................................................................... C. Date privind locul/locurile utilizat/utilizate pentru desfăşurarea activităţii dedistribuţie şi comercializare angro a produsului/produselor supus/supuse accizelor (denumirea,codul de identificare fiscală, după caz, şi adresa completă) 1. ......................................................................................... 2. ......................................................................................... 3. ......................................................................................... 4. ......................................................................................... 5. ......................................................................................... D. Menţiuni privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 244 din Legea nr. 571/2003privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare Declar pe propria răspundere că îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 244 din Legeanr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi anexezurmătoarele documente doveditoare: 1. ......................................................................................... 2. ......................................................................................... 3. .........................................................................................
  4. ......................................................................................... 5. ......................................................................................... E. Alte menţiuni Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din această cereresunt conforme şi complete şi solicit emiterea unui "Atestat pentru distribuţie şicomercializare angro de produse supuse accizelor". Numele şi prenumele ..................... Semnătura şi ştampila Funcţia/Calitatea ....................... Loc rezervat organului fiscal competent Nr. de înregistrare ................... Data ..................................--------    *) Produsele se vor detalia astfel:    ● pentru băuturi alcoolice: bere, vinuri, băuturi fermentate, altele decâtbere şi vinuri, produse intermediare, băuturi din grupa alcoolului etilic,astfel cum sunt definite în Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completărileulterioare, şi alcool etilic îmbuteliat;    ● pentru produse din tutun: ţigarete, ţigări şi ţigări de foi, tutun de
  fumat.
  Anexa 2     MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE    Direcţia generală ...................                  ATESTAT Nr. .............../...............     pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor    Ca urmare a Cererii de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţieşi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun nr........din data de.............. şi în baza prevederilor art. 244^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şiale art. 200^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurăfiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, seatestă ............................................., din judeţul ............,
  localitatea ............., str. .............. nr....., bl....., sc...., ap...,sectorul ......., codul de identificare fiscală .................., în vedereadistribuţiei şi comercializării angro a următoarelor produse:    1. ......................................................................    2. ......................................................................    3. ......................................................................    4. ......................................................................    5. ......................................................................    prin următoarele locuri:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                           Adresa      Denumirea Codul de identificare (judeţul, localitatea,                             fiscală str. nr., bl., sc.,                                                     ap., et., sectorul)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    Prezentul atestat este valabil începând cu data de ................. .                           Director executiv adjunct,                             (Numele şi prenumele,                             semnătura şi ştampila)
  Anexa 3 INSTRUCŢIUNIprivind procedura de soluţionare a Cererii de înregistrareşi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializareangro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun1. Înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun se efectuează la cererea contribuabililor interesaţi, prin depunerea formularului "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun", denumită în continuare cerere, conform modelului prezentat în anexa nr. 1.
  2. Cererea se depune la direcţia generală a finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, în raza căreia îşi are domiciliul fiscal contribuabilul solicitant, ori, după caz, la Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, şi se analizează şi se soluţionează de către compartimentul specializat de autorizare.3. La primirea cererii, compartimentul prevăzut la pct. 2 verifică toate informaţiile furnizate în cerere, precum şi pe cele rezultate din documentaţia depusă.4. Condiţiile prevăzute la art. 244^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sunt cumulative, iar neîndeplinirea uneia dintre acestea atrage neînregistrarea şi neaprobarea cererii de eliberare a atestatului pentru distribuţie şi comercializare angro de produse supuse accizelor, denumit în continuare atestat.5. În măsura în care consideră necesar, organul fiscal, în soluţionarea cererii, poate solicita contribuabilului furnizarea de informaţii şi înscrisuri suplimentare sau poate efectua constatări la faţa locului, potrivit art. 55 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.6. Concluziile analizelor şi verificărilor întreprinse se vor consemna într-un referat care stă la baza emiterii atestatului sau a deciziei de respingere.7. În cazul aprobării cererii, organul fiscal va emite informatic atestatul, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, în două exemplare, dintre care un exemplar pentru contribuabili, iar al doilea exemplar pentru organul fiscal competent. Atestatele emise în perioada 1-15 a lunii sunt valabile începând cu data de 16 a lunii, iar atestatele emise în perioada 16-sfârşitul lunii sunt valabile începând cu data de 1 a lunii următoare.8. Compartimentele specializate de autorizare au obligaţia organizării evidenţei atestatelor emise, prin înregistrarea acestora într-un registru special de evidenţă a agenţilor economici care desfăşoară activităţi de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun.9. În situaţia în care cererea nu este aprobată, organul fiscal va înştiinţa contribuabilul despre aceasta printr-o decizie, în care se vor menţiona şi motivele de fapt şi de drept pentru care nu s-a efectuat înregistrarea activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun şi nu s-a eliberat atestatul. Decizia este act administrativ fiscal şi va conţine elementele prevăzute de art. 42 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.10. Atestatul prevăzut la pct. 7 sau decizia menţionată la pct. 9 se comunică contribuabilului conform prevederilor art. 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.11. Contribuabilul are dreptul să efectueze activitatea care face obiectul atestatului de la data la care atestatul este valabil, astfel cum este prevăzută în atestat.12. În cazul în care organul fiscal competent constată neîndeplinirea uneia dintre condiţiile prevăzute la art. 244^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare, va dispune revocarea atestatului printr-o decizie. Dispoziţiile pct. 9 sunt aplicabile în mod corespunzător.13. La modificarea ulterioară a unor date înscrise iniţial în formularul "Cerere de înregistrare şi atestare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau produse din tutun", contribuabilul va depune o nouă cerere pentru emiterea atestatului, caz în care va depune, o dată cu cererea, atestatul, în original, în vederea anulării.--------