Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 504 din 5 octombrie 2004privind modificarea Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003
EMITENT
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 921 din 11 octombrie 2004Data intrării în vigoare 11-10-2004

    În temeiul prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere:- Hotărârea Guvernului nr. 516/2003 privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.417/2002 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate;- art. 13 şi 15 din anexa nr. 30 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.220/890/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, cu modificările ulterioare;- Referatul de aprobare al medicului-şef nr. IV/D/191 din 4 octombrie 2004,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următoarea decizie:
    Articolul IDecizia preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele (denumiri comerciale) de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu cu şi fără contribuţie personală, corespunzătoare denumirilor comune internaţionale (DCI), aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 516/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 321 din 13 mai 2003, se modifică în sensul excluderii produsului medicamentos cu denumirea comercială VIOXXr şi denumirea comună internaţională ROFECOXIBUM, prevăzut la poziţiile 243 şi 244 din anexa nr. 2 - secţiunea B.Articolul IICelelalte prevederi ale Deciziei preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 219/2003 rămân nemodificate.Articolul IIIPreşedinţii - directori generali ai caselor de asigurări de sănătate, precum şi furnizorii de servicii medicale şi farmaceutice care sunt în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate au obligaţia de a pune în aplicare şi de a respecta prevederile prezentei decizii.Articolul IVPrezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele Casei Naţionale deAsigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea,secretar de statBucureşti, 5 octombrie 2004.Nr. 504._____________