Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 9 iunie 2004privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale
EMITENT
 • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 562 din 24 iunie 2004Data intrării în vigoare 24-06-2004


  Capitolul I ScopulArticolul 1Prin Regulamentul privind accesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumit în continuare Regulament, se stabilesc criteriile obiective, transparente şi nediscriminatorii pentru asigurarea accesului la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumite în continuare depozite.
  Capitolul II Domeniul de aplicareArticolul 2Regulamentul se aplică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, operatorilor licenţiaţi pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale, denumiţi în continuare operatori de înmagazinare,şi solicitanţilor de acces la depozite, care pot fi:a) producători de gaze naturale;b) agenţi economici licenţiaţi de ANRGN pentru transportul gazelor naturale;c) agenţi economici licenţiaţi de ANRGN pentru furnizarea gazelor naturale;d) consumatori eligibili de gaze naturale acreditaţi de ANRGN;
  e) persoane juridice străine, beneficiare ale tranzitului de gaze naturale pe teritoriul României.
  Articolul 3Pentru depozitele care sunt precizate în ordinele preşedintelui ANRGN privind stabilirea tarifelor reglementate pentru înmagazinarea subterană a gazelor naturale, alocarea capacităţilor disponibile se face în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
  Capitolul III Prevederi generaleSecţiunea 1 Rolul şi responsabilităţile principale ale operatorilor de înmagazinareArticolul 4
  (1) Operatorii de înmagazinare au obligaţia să îşi desfăşoare activitatea în condiţii obiective, transparente şi nediscriminatorii.(2) Pentru asigurarea accesului la depozite, operatorii de înmagazinare au următoarele obligaţii:a) să prevină orice tezaurizare a capacităţilor de înmagazinare şi să evite tratamentul discriminatoriu al solicitanţilor;.b) să se asigure că în cazul încheierii unor noi contracte de înmagazinare pentru cantităţile rămase în depozite la sfârşitul ciclului de extracţie nu se împiedică competiţia şi dezvoltarea pieţei gazelor naturale;c) să calculeze capacităţile tehnice şi disponibile ale depozitelor în condiţiile de transparenţă precizate în secţiunea a 2-a;d) să opereze, să întreţină şi să dezvolte obiectivele aferente sistemelor de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în condiţii de siguranţă, continuitate şi eficienţă economică;e) să ofere servicii în concordanţă cu caracteristicile tehnice ale fiecărei infrastructuri, asigurând utilizarea eficientă a capacităţii tehnice a depozitelor;f)
  să ofere servicii bazate pe cerinţele pieţei, nediscriminatoriu, fără a impune bariere în activitatea de furnizare, şi să permită accesul eficient şi în condiţii competitive;
  g) să ofere servicii de acces la depozite în aceleaşi condiţii contractuale, utilizând contractele-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale;h) să pună la dispoziţie informaţiile necesare solicitanţilor şi utilizatorilor, îndeplinind cerinţele de transparenţă precizate la secţiunea a 2-a;i) să dezvolte un sistem informatic şi de comunicare electronică, în vederea asigurării informaţiilor necesare utilizatorilor de depozite şi simplificării tranzacţiilor (de exemplu: rezervări de capacitate şi nominalizări);j) să permită rezervarea unei capacităţi minime pentru a asigura accesul consumatorilor eligibili şi al furnizorilor mici.(3) În cazul în care face parte dintr-o întreprindere integrată pe verticală, operatorul de înmagazinare trebuie să asigure:a) confidenţialitatea informaţiilor sensibile din punct de vedere comercial;
  b) comportamentul nediscriminatoriu, în vederea prevenirii oricăror avantaje comerciale în favoarea sucursalei de furnizare afiliate.
  Secţiunea a 2-a Cerinţe generale de transparenţăArticolul 5Pentru asigurarea accesului solicitanţilor la depozite, operatorii de înmagazinare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe de transparenţă:a) să implementeze un sistem de publicare a datelor necesare solicitanţilor/utilizatorilor depozitelor; informaţiile, într-un format clar şi uşor utilizabil, vor fi publicate în timp util, în limba română şi în limba engleză, pe pagina de web a operatorilor de înmagazinare;b) să pună la dispoziţie solicitanţilor/utilizatorilor, în mod gratuit, informaţiile legate de acces şi derularea contractelor, în conformitate cu regulile şi cu procedurile standard ale operatorilor de înmagazinare;c)
  să publice zilnic, lunar, trimestrial şi anual următoarele informaţii operaţionale:
  - capacitatea de înmagazinare tehnică şi disponibilă pentru fiecare depozit, în unităţi de volum/energie, în funcţie de prevederile reglementărilor tehnice;- cantităţile injectate şi, respectiv, extrase în/din depozite;d) să publice:- proiectele de dezvoltare a depozitelor, care au impact asupra derulării contractelor de înmagazinare;- metoda de determinare a capacităţii disponibile, parametrii de operare ai depozitelor şi regulile pentru prevenirea tezaurizării capacităţilor;- programul de revizii şi reparaţii, în vederea evitării perturbărilor pe piaţa gazelor naturale; să notifice în timp util partenerilor de contracte intervenţiile neprogramate, cel puţin anual;- cerinţele privind calitatea gazelor naturale care urmează a fi injectate;- programul de inventariere a gazelor naturale înmagazinate în depozite.
  Articolul 6(1) Operatorii de înmagazinare vor înregistra cererile solicitanţilor de acces, întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 1, într-un registru cu regim special, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care poate fi consultat la sediul social al acestora.
  (2) Informaţiile cuprinse în registrul prevăzut la alin. (1) vor fi publicate pe pagina web a operatorilor de înmagazinare şi actualizate zilnic.
  Secţiunea a 3-a Rolul şi responsabilităţile principale ale utilizatorilor depozitelorArticolul 7Pentru asigurarea accesului la depozite, utilizatorii depozitelor au următoarele obligaţii:a) să prevină orice tezaurizare a capacităţilor de înmagazinare;b) să comunice operatorului de înmagazinare nominalizările pentru cantităţile injectate/extrase în/din depozite, în conformitate cu prevederile contractuale, normele tehnice şi procedurile convenite;c) să comunice toate datele solicitate de operatorii de transport, în legătură cu transportul gazelor naturale pentru ciclul de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozite.
  Capitolul IV Condiţii de acces la depoziteArticolul 8Acordarea accesului la depozite dă dreptul solicitanţilor de a rezerva o capacitate de depozitare şi de a beneficia de prestarea serviciului de înmagazinare.Articolul 9Solicitarea accesului se face în baza unei cereri scrise, adresată operatorilor de înmagazinare, însoţită de documentele justificative, conform metodologiei cuprinse în prezentul regulament.
  Articolul 10Operatorii de înmagazinare acordă accesul oricărui solicitant, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:a) solicitantul să prezinte acte doveditoare privind provenienţa gazelor naturale care urmează a fi depozitate;b) să existe capacitate disponibilă de înmagazinare;c) activitatea de înmagazinare a gazelor naturale să se desfăşoare cu respectarea condiţiilor tehnice de debit şi presiune, de calitate a gazelor naturale, de siguranţă şi de eficienţă ale depozitelor.Articolul 11Operatorii de înmagazinare refuză accesul solicitanţilor la depozite, când nu este îndeplinită cel puţin una dintre condiţiile prevăzute la art. 10.Articolul 12Alocarea capacităţilor se face de către operatorii de înmagazinare, în baza metodologiei prezentate la cap. V.Articolul 13(1) Operatorii de înmagazinare acordă accesul solicitanţilor, după următoarele criterii:a) ordinea de prioritate:1. operatorului SNT - pentru cantităţile de gaze naturale necesare asigurării permanente a echilibrului fizic al SNT;2. producătorilor - pentru cantităţile de gaze naturale necesare desfăşurării proceselor tehnologice;
  3. furnizorilor, titulari ai licenţelor de distribuţie - pentru cantităţile de gaze naturale necesare realizării serviciului public obligatoriu;4. consumatorilor eligibili - pentru cantităţile de gaze naturale necesare asigurării consumului propriu, furnizorilor de pe piaţa angro, altor solicitanţi, persoane juridice străine conform art. 2 lit. e);b) "primul venit - primul servit": în cadrul fiecărui nivel de prioritate prevăzut la lit. a) operatorii de înmagazinare vor realiza alocarea capacităţilor în ordinea înregistrării cererilor.(2) În funcţie de criteriile prevăzute la alin. (1), operatorii de înmagazinare efectuează alocarea capacităţilor de înmagazinare în depozite, în ordinea crescătoare a tarifelor reglementate aferente acestora.(3) ANRGN, la solicitarea justificată a agenţilor economici menţionaţi la alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 şi 3 aprobă cantităţile de gaze naturale pentru care aceştia se încadrează la ordinea de prioritate respectivă. În acest sens, agenţii economici au obligaţia de a solicita aprobarea până la data de 1 ianuarie a anului pentru care se solicită accesul (anul n).
  Articolul 14(1) Accesul la capacitatea alocată se materializează prin încheierea contractului de înmagazinare, în conformitate cu contractul-cadru de înmagazinare a gazelor naturale, emis de ANRGN.(2)
  Încheierea contractului de înmagazinare se realizează până la data de 6 martie, pentru capacităţile alocate de către operatorii de înmagazinare conform Listei finale de alocare a capacităţilor pe depozite (LFACD), prevăzută în anexa nr. 5, respectiv până la data de 15 aprilie, pentru capacităţile alocate de către operatorii de înmagazinare conform Listei finale de realocare a capacităţilor pe depozite (LFrACD), cuprinsă în anexa nr. 8.
  Articolul 15În cazul în care solicitantul căruia i s-a alocat o capacitate nu a încheiat, din motive imputabile acestuia, contractul de înmagazinare în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), va pierde capacitatea alocată conform metodologiei prevăzute la cap. V.Articolul 16Capacităţile alocate, pentru care nu au fost încheiate contracte în termenul prevăzut la art. 14 alin. (2), vor fi realocate conform metodologiei cuprinse în prezentul regulament.
  Capitolul V Metodologia de alocare pe depozite a capacităţilor de înmagazinare
  Secţiunea 1 Solicitarea accesuluiArticolul 17Solicitarea accesului se face în baza unei cereri scrise, însoţită de documentele justificative, precizate la art. 18.Articolul 18Documentele necesare la solicitarea accesului la depozite sunt:a) codul unic de înregistrare, în copie legalizată;b) documentul din care să rezulte sursa pentru cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării, în original sau în copie legalizată;c) documentul din care să rezulte acordul de principiu al operatorului SNT privind transportul cantităţilor de gaze naturale, în original sau în copie legalizată;
  d) documentul din care să rezulte aprobarea ANRGN pentru cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării, defalcate conform ordinii de priorităţi.
  Articolul 19Operatorii de înmagazinare vor publică, până la data de 15 ianuarie, capacităţile disponibile, respectiv Lista iniţială a capacităţilor disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale (LICD), întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 3, pentru fiecare depozit, eşalonată pe lunile aferente ciclului de injecţie. Publicarea se realizează prin afişare la sediul social al operatorului şi pe pagina de web a acestuia.Articolul 20(1) Cererile se vor depune prin delegatul solicitantului la registratura operatorului de înmagazinare, care îi va elibera acestuia o copie a cererii înregistrate, cu precizarea numărului de înregistrare şi a datei (ziua, ora, minutul).(2) Prima zi de depunere a cererilor este 17 ianuarie sau prima zi lucrătoare (în cazul în care 17 ianuarie este zi nelucrătoare).
  (3) Termenul limită de depunere a cererilor prevăzute la art. 17 este 1 februarie.
  Secţiunea a 2-a Alocarea capacităţilor de înmagazinareArticolul 21Până la data de 9 februarie operatorii de înmagazinare analizează cererile şi, în baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament, realizează alocarea capacităţilor pe depozite, întocmesc şi publică Lista iniţială de alocare a capacităţilor pe depozite (LIACD), conform modelului cuprins în anexa nr. 4.Articolul 22Solicitanţii pot depune la sediul operatorilor de înmagazinare contestaţii referitoare la alocarea capacităţilor, până la data de 15 februarie.Articolul 23(1) Operatorii de înmagazinare analizează şi răspund la contestaţiile depuse, până la data de 19 februarie.(2) În cazul în care operatorii de înmagazinare nu răspund în termenul prevăzut la alin. (1), contestaţiile se consideră însuşite de către aceştia.Articolul 24Până la data de 20 februarie, operatorii de înmagazinare fac publică Lista finală de alocare a capacităţilor pe depozite (LFACD) şi termenele de încheiere a contractelor, stabilite în conformitate cu ordinea de alocare, potrivit modelului cuprins în anexa nr. 5.
  Articolul 25(1) Operatorii depozitelor şi solicitanţii din lista prevăzută la art. 24 au obligaţia să încheie contractele de înmagazinare, conform alocărilor, până la data de 6 martie.(2) În cazul în care un solicitant nu încheie contractul până la data stabilită în condiţiile alin. (1), acesta îşi pierde dreptul asupra locaţiei, urmând să încheie contractul pentru capacitatea disponibilă în alte locaţii, rămasă după încheierea contractelor de înmagazinare cu ceilalţi solicitanţi menţionaţi în listă.(3) Capacitatea rămasă disponibilă într-o locaţie prin neprezentarea unui solicitant pentru încheierea contractului la data stabilită în condiţiile alin. (1) va fi alocată celorlalţi solicitanţi conform ordinii din Lista finală de alocare a capacităţilor pe depozite (LFACD).
  Secţiunea a 3-a Realocarea capacităţilor de înmagazinare rămase disponibileArticolul 26Până la data de 10 martie operatorii depozitelor vor face publice capacităţile disponibile pentru realocare, pe depozite, respectiv Lista capacităţilor rămase disponibile pentru realocare (LCRDrA), conform modelului prezentat în anexa nr. 6.Articolul 27(1) Solicitanţii vor depune, la sediul operatorilor de înmagazinare, cereri de acces la depozitele pentru care au rămas capacităţi disponibile, conform modelului prezentat în anexa nr. 1, urmând aceeaşi procedură precizată la art. 20 alin. (1).(2) Prima zi de depunere a cererilor este 12 martie sau prima zi lucrătoare după 12 martie (în cazul în care 12 martie este zi nelucrătoare).(3) Data limită de depunere a cererilor este 15 martie.(4) În cazul în care un solicitant nu modifică documentele justificative care au fost anexate la cererea depusă iniţial în condiţiile art. 17, acesta va da o declaraţie pe propria răspundere, prin care va confirma că documentele rămân valabile pentru analiza solicitării de realocare a capacităţilor de înmagazinare.
  Articolul 28(1) Până la data de 21 martie operatorii de înmagazinare analizează cererile şi, în baza criteriilor cuprinse în prezentul regulament, realizează realocarea capacităţilor pe depozite, întocmesc şi fac publică Lista iniţială de realocare a capacităţilor pe depozite (LIrACD), conform modelului prezentat în anexa nr. 7.(2) În aplicarea criteriului "primul venit - primul servit", pentru solicitanţii cărora nu li s-a alocat capacitatea solicitată la alocarea iniţială, se va lua în considerare ordinea iniţială de depunere a cererilor.Articolul 29Până la data de 26 martie solicitanţii pot depune la sediul operatorilor de înmagazinare contestaţii referitoare la realocarea capacităţilor.Articolul 30(1) Operatorii de înmagazinare analizează şi răspund la contestaţiile depuse până la data de 30 martie.(2) În cazul în care operatorii de înmagazinare nu răspund în termenul prevăzut la alin. (1), contestaţiile se consideră însuşite de către aceştia.Articolul 31Până la data de 31 martie operatorii de înmagazinare fac publică Lista finală de realocare a capacităţilor pe depozite (LFrACD) şi termenele de încheiere a contractelor, stabilite în conformitate cu ordinea de realocare, conform modelului din anexa nr. 8.Articolul 32(1) Până la data de 15 aprilie operatorii depozitelor şi solicitanţii sunt obligaţi să încheie contractele de înmagazinare, conform realocărilor.
  (2) În cazul în care un solicitant nu încheie contractul până la data stabilită în condiţiile alin. (1), acesta îşi pierde dreptul asupra locaţiei, urmând să încheie contractul pentru capacitatea disponibilă în alte locaţii, rămasă după încheierea contractelor de înmagazinare între operatorul depozitelor şi ceilalţi solicitanţi menţionaţi în listă.(3) Capacitatea rămasă disponibilă într-o locaţie prin neprezentarea unui solicitant pentru încheierea contractului la data stabilită în condiţiile alin. (1) va fi alocată celorlalţi solicitanţi, conform ordinii prevăzute în Lista finală de realocare a capacităţilor pe depozite (LFrACD).
  Capitolul VI Dispoziţii finaleArticolul 33Modul de realizare a ciclului de injecţie/extracţie a gazelor naturale în/din depozite se derulează conform prevederilor din Regulamentul de programare, dispecerizare şi funcţionare al depozitului de înmagazinare subterană şi din contractele de înmagazinare.
  Articolul 34(1) Dacă în perioada ciclului de injecţie se constată că în anumite depozite există capacitate disponibilă, operatorii de înmagazinare vor aloca această capacitate cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 13.(2) Calendarul acţiunilor privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzut în anexa nr. 9, va fi modificat şi adaptat în mod corespunzător.Articolul 35Publicarea listelor prevăzute în prezentul regulament se realizează prin afişare la sediul social al operatorilor de înmagazinare şi pe pagina de web a acestora.Articolul 36Calendarul acţiunilor privind accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale este prezentat în anexa nr. 9.Articolul 37În cazul în care una dintre datele prevăzute în prezentul regulament este zi nelucrătoare, termenul se consideră scadent în prima zi lucrătoare următoare datei precizate.Articolul 38Definirea unor termeni din prezentul regulament este prevăzută în anexa nr. 10; termenii care nu sunt definiţi se regăsesc în Codul tehnic al sectorului gazelor naturale, aprobat prin Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 616/2002.Articolul 39Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  Anexa 1la regulamentCEREREde acces la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturaleSolicitant .........................., cu sediul în localitatea .............. strada ....................., nr. ....., județul .............., cod poștal .........., telefon ..................., fax ..............., e-mail ............., cod fiscal ................................, cont nr. ................, deschis la ....................., reprezentată prin director general .................... și director economic ....................., solicită accesul la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale pentru:- ciclul de înmagazinare (injecţie - extracţie) ....................- scopul pentru care se solicită accesul al depozite:[] - menţinerea parametrilor minimi de funcţionare în siguranţa ai SNT;[] - desfăşurarea proceselor tehnologice (numai în cazul producătorilor);[] - realizarea serviciului public obligatoriu;[] - consum propriu al consumatorilor eligibili, alte scopuri, cu precizarea acestora ..........................................- capacitate solicitată pe ciclu injecţie/extracţie ....... mii mc, cu defalcare în funcție de scopul solicitat;..........................................................................................................................Anexăm prezentei cereri următoarele:a) codul unic de înregistrare, în copie legalizată;
  b) document din care să rezulte sursa pentru cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării, în original sau copie legalizată;c) document din care să rezulte acordul de principiu al operatorului SNT privind transportul cantităților de gaze, în original sau copie legalizată;d) document din care să rezulte aprobarea ANRGN pentru cantităţile de gaze naturale destinate înmagazinării, defalcate conform ordinii de priorități, după caz.Director general, Director economic,---------------- ------------------
  Anexa 2la regulament        Registrul cererilor pentru accesul la depozitele de înmagazinare                          subterană a gazelor naturale┌────┬──────────┬─────┬────┬────┬────────┬─────────┬────────────┬─────────────┐│Nr. │ Nr. înre-│ │ │ │ │ Scopul │ Capacitate │Defalcarea pe│
  │crt.│ gistrare │Data │Ora │Min.│Denumire│ pentru │ solicitată │luni a capa- ││ │ la regis-│ │ │ │ soli- │ care se │ pe ciclu │cităţii soli-││ │ tratura │ │ │ │citant │solicită │injecţie/ │citate pe ci-││ │ opera- │ │ │ │ │ accesul │ extracţie │cluri injec- ││ │ torului │ │ │ │ │ la │ (mii mc) │ţie/extracţie││ │ │ │ │ │ │depozite │ │(mii mc/lună)│├────┼──────────┼─────┼────┼────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────┼────┼────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────┼────┼────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼─────┼────┼────┼────────┼─────────┼────────────┼─────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────┴─────┴────┴────┴────────┴─────────┴────────────┴─────────────┘
  Anexa 3la regulament
     ...................    (operator de înmagazinare)                                     LISTA   iniţială a capacităţilor disponibile pentru înmagazinarea gazelor naturale                  pentru ciclul de injecţie ..................                                     (LICD) ┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┐ │Nr. │ Denumire │ Capacitatea │ Defalcarea pe │ Tarif de │ │ │crt.│ depozit de │disponibilă a │luni a capacită-│înmagazinare│ Observaţii│ │ │ înmagazinare │ depozitului │ţii disponibile │înmagazinare│ │ │ │ subterană a │ - mii mc - │ pe cicluri în- │ reglementat│ │ │ │ gazelor │ │jecţie/extracţie│ - lei/1000 │ │ │ │ naturale │ │ (mii mc/lună) │ mc - │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │
   ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘                               Director general,
  Anexa 4la regulament    ...................    (operator de înmagazinare)             LISTA INIŢIALĂ DE ALOCARE A CAPACITĂŢILOR PE DEPOZITE                                     (LIACD) ┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┐ │Nr. │ Denumire │ Capacitatea │ Defalcarea pe │ Denumirea │ │ │crt.│ solicitant │ alocată │luni a capacită-│depozitului │ Observaţii│
   │ │ │ - mii mc - │ţii alocate pe │pentru care │ │ │ │ │ │cicluri injec- │ s-a obţinut│ │ │ │ │ │ ţie/extracţie │alocarea de │ │ │ │ │ │ (mii mc/lună) │ capacitate │ │ │ │ │ │ │ (locaţie) │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ └───────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘    Capacităţi rămase disponibile după alocarea iniţială:┌────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐│ │ │ │ Defalcarea pe luni │ ││Nr. │ Denumirea │ Capacitate │ a capacităţii dis- │ Observaţii ││crt.│ depozitului │ rămasă │ ponibile pe cicluri │ │
  │ │ │ disponibilă │ injecţie/extracţie │ ││ │ │ │ (mii mc/lună) │ │├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┴─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ TOTAL │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘                               Director general,
  Anexa 5la regulament    ...................
      (operator de înmagazinare)             LISTA FINALĂ DE ALOCARE A CAPACITĂŢILOR PE DEPOZITE                                   (LIACD) ┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┐ │Nr. │ Denumire │ Capacitatea │ Defalcarea pe │ Denumirea │ Termen de │ │crt.│ solicitant │ alocată │luni a capacită-│depozitului │ încheiere │ │ │ │ - mii mc - │ţii alocate pe │pentru care │a contrac- │ │ │ │ │cicluri injec- │ s-a obţinut│ tului de │ │ │ │ │ ţie/extracţie │alocarea de │ înmaga- │ │ │ │ │ (mii mc/lună) │ capacitate │ zinare │ │ │ │ │ │ (locaţie) │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ └───────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘    Capacităţi rămase disponibile după alocarea iniţială:┌────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐│ │ │ │ Defalcarea pe luni │ ││Nr. │ Denumirea │ Capacitate │ a capacităţii dis- │ Observaţii ││crt.│ depozitului │ rămasă │ ponibile pe cicluri │ ││ │ │ disponibilă │ injecţie/extracţie │ ││ │ │ │ (mii mc/lună) │ │├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┴─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ TOTAL │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘
                                 Director general,
  Anexa 6la regulament    ..................    (operator de înmagazinare                                     LISTA               CAPACITĂŢILOR RĂMASE DISPONIBILE PENTRU REALOCARE                                    (LCDrA) ┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┐ │Nr. │ Denumire │ │ Defalcarea pe │ Tarif de │ │ │crt.│ depozit de │ Capacitatea │luni a capacită-│înmagazinare│ Observaţii│ │ │ înmagazinare │ depozitului │ţii disponibile │înmagazinare│ │ │ │ subterană a │ - mii mc - │ pe cicluri în- │ reglementat│ │ │ │ gazelor │ │jecţie/extracţie│ - lei/1000 │ │ │ │ naturale │ │ (mii mc/lună) │ mc - │ │
   ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ └────┴──────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘                               Director general,
  Anexa 7la regulament    ...................    (operator de înmagazinare)
               LISTA INIŢIALĂ DE REALOCARE A CAPACITĂŢILOR PE DEPOZITE                                     (LIrACD)┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬─────────────┬───────────┐│Nr. │ Denumire │ Capacitatea │ Defalcarea pe │ Denumirea │ ││crt.│ solicitant │ alocată │luni a capacită-│depozitului │ Observaţii││ │ │ - mii mc - │ţii alocate pe │pentru care │ ││ │ │ │cicluri injec- │ s-a obţinut │ ││ │ │ │ ţie/extracţie │ realocarea │ ││ │ │ │ (mii mc/lună) │de capacitate│ ││ │ │ │ │ (locaţie) │ │├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────┼──────────────┼────────────────┼─────────────┼───────────┤│ TOTAL │ │ │ │ │└───────────────────┴──────────────┴────────────────┴─────────────┴───────────┘
      Capacităţi rămase disponibile după realocarea iniţială:┌────┬─────────────────┬────────────────┬──────────────────────┬──────────────┐│ │ │ │ Defalcarea pe luni │ ││Nr. │ Denumirea │ Capacitate │ a capacităţii dis- │ Observaţii ││crt.│ depozitului │ rămasă │ ponibile pe cicluri │ ││ │ │ disponibilă │ injecţie/extracţie │ ││ │ │ │ (mii mc/lună) │ │├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┼─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ │ │ │ │ │├────┴─────────────────┼────────────────┼──────────────────────┼──────────────┤│ TOTAL │ │ │ │└──────────────────────┴────────────────┴──────────────────────┴──────────────┘                               Director general,
  Anexa 8la regulament    ...................    (operator de înmagazinare)             LISTA FINALĂ DE REALOCARE A CAPACITĂŢILOR PE DEPOZITE                                   (LFrACD) ┌────┬──────────────┬──────────────┬────────────────┬────────────┬───────────┐ │Nr. │ Denumire │ Capacitatea │ Defalcarea pe │ Denumirea │ Termen de │ │crt.│ solicitant │ alocată │luni a capacită-│depozitului │ încheiere │ │ │ │ - mii mc - │ţii alocate pe │pentru care │a contrac- │ │ │ │ │cicluri injec- │ s-a obţinut│ tului de │ │ │ │ │ ţie/extracţie │alocarea de │ înmaga- │ │ │ │ │ (mii mc/lună) │ capacitate │ zinare │ │ │ │ │ │ (locaţie) │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤
   │ │ │ │ │ │ │ ├────┼──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ │ │ │ │ │ │ ├────┴──────────────┼──────────────┼────────────────┼────────────┼───────────┤ │ TOTAL │ │ │ │ │ └───────────────────┴──────────────┴────────────────┴────────────┴───────────┘                               Director general,
  Anexa 9la regulament                     CALENDARUL ACŢIUNILOR PRIVIND ACCESUL           LA DEPOZITELE DE îNMAGAZINARE SUBTERANĂ A GAZELOR NATURALE    Acordarea accesului la depozite şi încheierea contractelor de înmagazinaresubterană a gazelor naturale se desfăşoară după calendarul de mai jos şi sefinalizează până cel târziu la 15 aprilie a anului pentru care se solicită
  accesul (anul n). ┌───────┬───────────────┬─────────────────────────┬─────────┬────────────────┐ │ Art/ │ Data limită │ Acţiunea │ Model │ Responsabil │ │ alin │ din anul n │ │ conform │ │ │ │ │ │ anexei │ │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │ 19 │ 15 ianuarie │ Publicarea LICD │ 3 │ operatori de │ │ │ │ │ │ înmagazinare │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │20(2) │ 17 ianuarie │ Prima zi de depunere a │ 1 │ solicitanţi │ │ │ │ cererilor │ │ │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │20(3) │ 1 februarie │ Termenul limită de depu-│ │ solicitanţi │ │ │ │ nerea la operatorii de │ - │ │ │ │ │ înmagazinare a cererilor│ │ │ │ │ │ de acces │ │ │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │ 21 │ 9 februarie │ Analiza cererilor şi │ 4 │ operatori de │ │ │ │ publicarea LIACD │ │ înmagazinare │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │ 22 │ 15 februarie │ Depunerea contestaţiilor│ - │ solicitanţi şi │ │ │ │ │ │ operatori │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │23(1) │ 19 februarie │ Soluţionarea contesta- │ - │ operatori de │ │ │ │ ţiilor │ │ înmagazinare │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │ 24 │ 20 februarie │ Publicarea LFACD │ 5 │ operatori de │ │ │ │ │ │ înmagazinare │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │25/(1) │ 6 martie │ Încheiere contracte │ - │ operatori de │ │ │ │ │ │ înmagazinare │ │ │ │ │ │ şi solicitanţi │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │26/(1) │ 10 martie │ Publicare LCDrA │ 6 │ operatori de │ │ │ │ │ │ înmagazinare │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │27(2) │ 12 martie │ Prima zi de depunere la │ 1 │ solicitanţi │ │ │ │ operatorii de înmagazi- │ │ │ │ │ │ nare a cererilor de ac- │ │ │ │ │ │ ces pentru capacităţile │ │ │
   │ │ │ rămase disponibile │ │ │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │27(3) │ 15 martie │ Data limită de depunere │ - │ solicitanţi │ │ │ │ la operatorii de înmaga-│ │ │ │ │ │ zinare a cererilor de │ │ │ │ │ │ acces pentru capacităţi-│ │ │ │ │ │ le rămase disponibile │ │ │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │28(1) │ 21 martie │ Analiza cererilor şi │ 7 │ operatori de │ │ │ │ publicarea LIrACD │ │ înmagazinare │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │ 29 │ 26 martie │ Depunerea contestaţiilor│ - │ solicitanţi şi │ │ │ │ │ │ operatori de │ │ │ │ │ │ înmagazinare │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │30/(1) │ 30 martie │ Soluţionarea contesta- │ - │ operatori de │ │ │ │ ţiilor │ │ înmagazinare │ ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │ 31 │ 31 martie │ Publicarea LFrACD │ 8 │ operatori de │ │ │ │ │ │ înmagazinare │
   ├───────┼───────────────┼─────────────────────────┼─────────┼────────────────┤ │32/(1) │ 15 aprilie │ Încheierea contractelor │ - │ operatori şi │ │ │ │ │ │ solicitanţi │ └───────┴───────────────┴─────────────────────────┴─────────┴────────────────┘
  Anexa 10la regulamentDEFINIREA UNOR TERMENIAccesul reglementat la depozitele de înmagazinare subterană a gazelor naturale - reprezintă dreptul operatorului SNT, al producătorilor, al furnizorilor - titulari ai licenţelor de distribuţie, al consumatorilor eligibili, al furnizorilor de pe piaţa angro şi/sau al altor persoane juridice străine, beneficiare ale tranzitului de gaze naturale pe teritoriul României, de a utiliza depozitele de înmagazinare subterană, achitând tarifele şi îndeplinind obligaţiile de utilizare ale acestora.Anul "n" - anul calendaristic aferent ciclului de injecţie pentru care se solicită acces la depozite.Utilizator - persoana juridică, beneficiară a serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.Tezaurizare - blocarea de către un utilizator a accesului la depozite al solicitanţilor, cu consecinţe negative asupra competiţiei şi dezvoltării pieţei gazelor naturale şi realizării programului de înmagazinare, prin:- păstrarea nejustificată a unei capacităţi de înmagazinare rezervată şi neutilizată, pentru operioadă importantă de timp raportată la durata ciclului de injecţie;- menţinerea nejustificată a gazelor naturale în depozite mai mult decât un ciclu complet deînmagazinare.Întreprindere integrată pe verticală - înseamnă o întreprindere sau grup de întreprinderi în sectorul gazelor naturale, inde întreprinderea /grupul în cauză îndeplineşte cel puţin una dintre activităţile reglementate de transport, distribuţie, GNL sau depozitare şi cel puţin una dintre activităţile de producţie sau furnizare a gazelor naturale;Serviciul public în sectorul gazelor naturale - obligaţia care constă în activitatea organizată şi/sau autorizată de stat în vederea satisfacerii cerinţelor de interes public în sectorul gazelor naturale.
  --------------