Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 87 din 16 aprilie 2004privind punerea în aplicare a Regulamentului pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind practicile anticoncurenţiale
EMITENT
 • CONSILIUL CONCURENŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 13 mai 2004Data intrării în vigoare 13-05-2004


  În baza:- Decretului nr. 57/2004 pentru numirea membrilor Plenului Consiliului Concurenţei;- prevederilor art. 21 alin. (4) lit. f), ale art. 28 alin. (1) şi (2) şi ale art. 29 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ,preşedintele Consiliului Concurenţei emite următorul ordin:Articolul 1
  În urma adoptării în plenul Consiliului Concurenţei se pune în aplicare Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind practicile anticoncurenţiale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Compartimentele de specialitate din cadrul Consiliului Concurenţei vor urmări punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin.Articolul 3Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Concurenţei,Mihai BerindeBucureşti, 16 aprilie 2004.Nr. 87.
  Anexa REGULAMENTpentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, privind practicile anticoncurenţialeÎn temeiul art. 28 alin. (1) şi (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Consiliul Concurenţei adoptă prezentul regulament:Articolul 1Dispoziţii generale(1) Sunt interzise, fiind nule de drept, înţelegerile, exprese sau tacite, dintre agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici, orice decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate, care intră sub incidenţa art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, cu modificările şi completările ulterioare, numită în continuare lege, în afară de cazurile exceptate de către Consiliul Concurentei, prin decizie, în baza prevederilor art. 5 alin. (2) din lege, precum şi folosirea în mod abuziv a unei poziţii dominante deţinute de către unul sau mai mulţi agenţi economici, prin recurgerea la faptele anticoncurenţiale şi la practicile abuzive care intră sub incidenţa art. 6 din lege.(2) Conform art. 8 din lege, prevederile art. 5 din lege nu sunt incidente în privinţa agenţilor economici sau grupărilor de agenţi economici a căror cifră de afaceri pentru exerciţiul financiar precedent recurgerii la comportamente susceptibile a fi calificate practici anticoncurenţiale nu depăşeşte un plafon stabilit anual de către Consiliul Concurenţei şi- cota de piaţă totală a agenţilor economici implicaţi în înţelegerea, decizia asociaţiei de agenţi economici sau practica concertată nu depăşeşte 5%. pe nici una dintre pieţele relevante afectate, în cazul inţelegerilor, deciziilor luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicilor concertate dintre agenţii economici concurenţi sau- cota de piaţă a fiecărui agent economic implicat în înţelegerea, decizia asociaţiei de agenţi economici sau practica concertată nu depăşeşte 10% pe nici una dintre pieţele relevante afectate, în cazul înţelegerilor, deciziilor luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicilor concertate dintre agenţii economici care nu sunt concurenţi.(3) Limitele prevăzute la alin. (2) nu sunt aplicabile practicilor anticoncurenţiale interzise prin prevederile art. 5, atunci când acestea privesc preţuri, tarife, acorduri de partajare a pieţei sau licitaţii, aceste practici anticoncurenţiale, descoperite şi dovedite, fiind interzise în mod automat şi sancţionate conform prevederilor legii.
  (4) Cazurile de încălcare a interdicţiilor prevăzute la art. 5 alin. (1) şi la art. 6 din lege, descoperite şi investigate de către Consiliul Concurenţei în urma unor cereri de neintervenţie sau a unor cereri de dispensă înaintate de către agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici interesaţi, în condiţiile procedurii prevăzute de lege la cap. V şi detaliate în prezentul regulament, vor fi sancţionate prin deciziile emise în conformitate cu prevederile cap. VI din lege.(5) Beneficiul exceptării prevăzut la art. 5 alin. (2) se obţine:a) prin dispensa acordată de către Consiliul Concurenţei pentru cazuri individuale de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate, la solicitarea agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici, care vor trebui să probeze îndeplinirea condiţiilor stabilite la art. 5 alin. (2) din lege. Deciziile de acordare a dispenselor vor specifică data de la care se aplică, durata pentru care se acordă dispensa, precum şi condiţiile şi obligaţiile care trebuie respectate de către beneficiarii dispensei.b) prin încadrare într-o categorie exceptată prin regulamente emise de Consiliul Concurenţei, pentru următoarele categorii de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate: distribuţia selectivă, agregată sau exclusivă, cumpărarea exclusivă, cercetaredezvoltare, specializare, licenţe, brevete şi know-how, franciză, distribuţie de autovehicule, piese de schimb şi service, asigurări. Acordarea beneficiului exceptării prin încadrarea într-una dintre categoriile exceptate se realizează în condiţiile de procedură stabilite prin regulamentele adoptate de către Consiliul Concurenţei, şi anume: Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 în cazul înţelegerilor verticale; Regulamentul privind acordarea exceptării acordurilor de cercetare-dezvoltare de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996; Regulamentul privind acordarea exceptării acordurilor de specializare de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996; Regulamentul privind aplicarea art. 5 alin. (2) din Legea concurenţei nr. 21/1996 în cazul înţelegerilor verticale din sectorul autovehiculelor; Regulamentul privind regimul exceptării acordurilor din domeniul asigurărilor de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996;Regulamentul privind acordarea exceptării, pe categorii de înţelegeri, decizii de asociere ori practici concertate, de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din Legea concurenţei nr. 21/1996 a acordurilor pentru transfer de tehnologie şi /sau know how.
  Articolul 2Definirea termenilor piaţă, parte substanţială de piaţă şi poziţie dominantă, în înţelesul art. 5 şi 6 din lege
  (1) Prin piaţă se înţelege piaţa relevantă, respectiv piaţa relevantă a produsului şi piaţa relevantă geografică afectată de o înţelegere, decizie luată de o asociaţie de agenţi economici sau practică concertată sau pe care se exercită o poziţie dominantă. Piaţa relevantă se defineşte în legătură cu un produs sau cu un grup mic de produse şi cu aria geografică în care acestea sunt comercializate.Piaţa relevantă a produsului include toate produsele şi/sau serviciile care sunt considerate de către consumatori ca interschimbabile sau substituibile produselor şi/sau serviciilor agenţilor economici investigaţi, datorită caracteristicilor, preţului şi utilizării date, respectiv pe toţi agenţii economici care comercializează aceste produse şi/sau servicii.Piaţa relevantă geografică cuprinde aria în care agenţii economici care comercializează produsele şi/sau serviciile incluse în piaţa produsului sunt implicaţi în comercializare, în condiţii similare de concurenţă şi care poate fi delimitată de ariile geografice învecinate,(2) În aplicarea prevederilor art. 6 din lege, prin parte substanţială a pieţei româneşti se înţelege acea parte din teritoriul României care reprezintă piaţa relevantă afectată de comportamentul agentului economic care abuzează de poziţia sa dominantă, atunci când aceasta are sau ar putea avea consecinţe semnificative pentru economia României în ansamblu.(3) Prin poziţie dominantă pe piaţa relevantă se înţelege situaţia în care un agent economic este capabil, într-o măsură apreciabilă, să se comporte independent faţă de concurenţii şi de clienţii săi de pe această piaţă. Între concurenţi se vor include şi concurenţii potenţiali, adică agenţii economici care, în circumstanţele economice date, au capacitatea de a intra pe piaţa relevantă cu produse de pe alte arii geografice, inclusiv din import, sau prin adaptarea rapidă a capacităţilor de producţie de care dispun, în condiţii acceptabile de eficienţă.
  Articolul 3Reguli de competenţă pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din lege(1) Conform prevederilor art. 27 lit. c) şi d) din lege, Consiliul Concurenţei, ca urmare a cererilor înaintate de către agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici:
  a) certifică, atunci când consideră necesar în urma declanşării unei investigaţii, pe baza dovezilor prezentate, că nu există temei pentru intervenţia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege;b) ia decizii de acordare a dispenselor, în urma declanşării unei investigaţii, pentru înţelegerile, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicile concertate care se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) din lege.(2) Conform prevederilor art. 27 lit. b) din lege, Consiliul Concurenţei, pe linia combaterii practicilor anticoncurenţiale, ia decizii în cazurile de încălcare a dispoziţiilor art. 5 alin. (1) şi 6 din lege, inclusiv în cazul în care emite o decizie de refuz de acordare a dispensei pentru o înţelegere, decizie luată de o asociaţie de agenţi economici sau practică concertată care nu se încadrează în prevederile art. 5 alin. (2) din lege.
  Articolul 4Procedura de certificare prealabilă de către Consiliul Concurenţei că nu există temei pentru intervenţia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege(1) Înainte de a stabili o înţelegere, decizie luată de o asociaţie de agenţi economici sau o practică concertată, ori înainte de a realiza o poziţie dominantă pe piaţă, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici implicaţi pot solicita Consiliului Concurenţei o certificare prealabilă că nu există temei pentru intervenţia sa în baza art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege cu privire la comportamentul concurenţial preconizat.(2) Pentru certificarea prealabilă a cazurilor de neintervenţie, procedura cuprinde:
  a) întocmirea şi înaintarea cererii la Consiliul Concurenţei de către agenţii economici interesaţi;b) verificarea cererilor şi eventuala completare şi/sau suplimentare a informaţiilor;c) declanşarea unei investigaţii, numai atunci când, pe baza dovezilor prezentate de către agenţii economici în cauză, Consiliul Concurenţei consideră că este necesară în vederea clarificării tuturor aspectelor cazului; în situaţia în care Consiliul Concurenţei a decis începerea unei investigaţii, aceasta include: inspecţia la faţa locului, atunci când este cazul; întocmirea raportului asupra investigaţiei; audierea părţilor implicate şi a terţilor;d) luarea deciziilor.(3) Pentru certificarea prealabilă a neintervenţiei, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici vor întocmi şi înainta cererea la Consiliul Concurenţei, respectând cerinţele de formă ale Formularului A/B, prevăzute în Regulamentul privind forma, conţinutul şi alte detalii referitoare la notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurenţiale.(4) Formularul A/B va putea fi folosit şi pentru cererea de certificare prealabilă pentru cazurile în care un anumit comportament de piaţă nu este considerat abuz de poziţie dominantă şi nu intră sub incidenţa art. 6 din lege.
  Articolul 5Procedura de acordare a exceptării individuale (dispensa) de la interdicţia prevăzută la art. 5 alin. (1) din lege, pentru înţelegerile, deciziile asociaţiilor de agenţi economici sau practicile concertate(1) Pentru înţelegerile, deciziile luate de asociaţiile de agenţi economici sau practicile concertate care intră sub incidenţa interdicţiei prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege, se va proceda după cum urmează:a) pentru a beneficia de exceptarea pe categorie, dacă îndeplinesc condiţiile stabilite de Consiliul Concurentei prin regulamentele menţionate la art. 1 alin. (5) lit. b), agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici vor urma procedura stabilită în cadrul acelor regulamente. Pentru a se putea asigura îndeplinirea condiţiilor de încadrare în categoria respectivă de acorduri exceptate, agenţii economici în cauză vor putea să renegocieze acordul;b) pentru a putea obţine dispensă în cazurile individuale de înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate, în condiţiile art. 5 alin. (2) din lege, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici interesaţi pot solicita Consiliului Concurenţei dispensă, în condiţiile prezentului regulament.(2) Pentru obţinerea exceptării individuale de la prevederile art. 5 alin. (1) din lege- dispensa, procedura cuprinde:a) întocmirea şi înaintarea cererii la Consiliul Concurenţei de către agenţii economici interesaţi;b) verificarea cererilor şi eventuala completare şi/sau suplimentare a informaţiilor;c) declanşarea unei investigaţii asupra cazului;d) inspecţie la faţa locului, atunci când este cazul;e) raportul asupra investigaţiei;f) audierea părţilor implicate şi a terţilor;g) luarea deciziilor(3)
  Beneficiul exceptării individuale a înţelegerilor, deciziilor luate de către asociaţiile de agenţi economici sau practicilor concertate de la interdicţia stabilită la art. 5 alin. (1) din lege se acordă numai prin decizie a Consiliului Concurenţei,
  Articolul 6Dispoziţii generale privind procedura de desfăşurare a investigaţiilor(1) Conform art. 47 din lege, ori de câte ori decide declanşarea unei investigaţii, preşedintele Consiliului Concurenţei desemnează un raportor, responsabil pentru întocmirea raportului asupra investigaţiei, care instrumentează toate actele procedurii de investigaţie şi propune Consiliului Concurenţei dispunerea măsurilor care sunt de competenţa acestuia.(2) Procedura de investigaţie cuprinde:a) examinarea cererii de neintervenţie, respectiv a cererii de dispensă;b) solicitarea de informaţii;
  c) inspecţia la faţa locului, atunci când este cazul;d) raportul asupra investigaţiei;e) audierea;f) luarea deciziilor.
  Articolul 7Procedura de examinare a cererilor pentru certificarea prealabilă a neintervenţiei Consiliului Concurenţei(1) Procedura de întocmire şi de înaintare a cererii pentru certificarea prealabilă a neintervenţiei Consiliului Concurenţei este prevăzută în Regulamentul Consiliului Concurenţei privind forma, conţinutul şi alte detalii referitoare la notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurentei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurenţiale.
  (2) Cererile pentru certificarea prealabilă a neintervenţiei Consiliului Concurenţei devin efective, atunci când acestea sunt corecte şi complete, la data primirii lor de către Consiliul Concurentei. Data efectivă a cererii pentru certificarea prealabilă a neintervenţiei are consecinţele juridice prevăzute de art. 19.(3) Dacă se constată că informaţiile cuprinse în cerere şi/sau documentele aferente sunt incomplete şi/sau inexacte, Consiliul Concurenţei va informa de îndată, în scris, părţile care au înaintat cererea şi va fixa un termen de cel mult două săptămâni pentru completarea sau rectificarea informaţiilor de către părţile în cauză. În aceste cazuri, cererea devine efectivă la data primirii de către Consiliul Concurenţei a informaţiilor corecte şi/sau complete. Dacă autorii nu corectează şi/sau nu completează informaţiile conform solicitării şi până la expirarea termenului stabilit de Consiliul Concurentei, cererea este considerată inadmisibilă şi va fi respinsă de Consiliul Concurenţei; agenţii economici vor fi informaţi, în scris, fără întârziere.(4) În examinarea de fond a cazului, Consiliul Concurenţei se întemeiază pe informaţiile cuprinse în cerere şi pe documentele aferente, putând să solicite şi informaţii suplimentare, conform prevederilor art. 41 din lege; solicitarea acestor informaţii se face conform prevederilor art. 9.
  Articolul 8Procedura de examinare a cererilor de dispensă(1) Procedura de întocmire şi de înaintare a cererii de dispensă este prevăzută în Regulamentul Consiliului Concurenţei privind forma, conţinutul şi alte detalii referitoare la notificările prevăzute în Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurentiale.(2)
  Cererile de dispensă devin efective, atunci când acestea sunt corecte şi complete, la data primirii lor de către Consiliul Concurenţei. Data efectiva a cererii de dispensă are consecinţele juridice prevăzute de art. 19.
  (3) Dacă se constată că informaţiile cuprinse în cerere şi/sau documentele aferente sunt incomplete şi/sau inexacte, Consiliul Concurenţei va informa neîntârziat, în scris, părţile care au înaintat cererea şi va fixa un termen de cel mult două săptămâni pentru completarea informaţiilor de către părţile în cauză.În aceste cazuri, cererea devine efectivă la data primirii de către Consiliul Concurenţei a completării informaţiilor, astfel încât cererea să devină corectă şi completă. Dacă autorii nu corectează şi nu completează informaţiile conform solicitării şi până la expirarea termenului stabilit de Consiliul Concurenţei, cererea respectivă va fi considerată inacceptabilă şi va putea fi respinsă de Consiliul Concurenţei; agenţii economici vor fi informaţi, în scris, fără întârziere.(4) În examinarea de fond a cazului, Consiliul Concurentei se bazează pe informaţiile cuprinse în cerere şi pe documentele aferente, putând să solicite şi informaţii suplimentare, în baza prevederilor art. 41 din lege; solicitarea acestor informaţii se face conform prevederilor art. 9 din prezentul regulament, în cadrul procedurii de investigaţie.(5) Atunci când, din examinarea preliminară a cererii, rezultă posibilitatea acordării exceptării, se va publică, pe cheltuiala părţii interesate în obţinerea dispensei, rezumatul cererii şi vor fi invitaţi terţii să îşi prezinte punctul de vedere, într-un termen de 30 de zile de la publicare. Terţii vor transmite, în scris, Consiliului Concurenţei observaţiile lor, în cadrul termenului stabilit prin anunţ. În anunţul publicat se va acorda atenţia cuvenită păstrării secretului de afaceri al agenţilor economici în cauză.
  Articolul 9Solicitarea de informaţiiÎn baza art. 41 din lege, personalul Consiliului Concurenţei poate solicita agenţilor economici şi asociaţiilor de agenţi economici care au înaintat o cerere pentru certificarea prealabilă a neintervenţiei, respectiv pentru dispensă, informaţiile necesare, cu specificarea:- modalităţii în care trebuie furnizate informaţiile;
  - datei până la care trebuie furnizate informaţiile;- bazei legale şi a scopului solicitării informaţiilor;- sancţiunii prevăzute de lege la art. 55 lit. c), în cazul furnizării de informaţii inexacte sau incomplete sau în cazul nefurnizării informaţiilor solicitate.
  Articolul 10Aplicarea amenzilor şi a amenzilor cominatorii pentru nefurnizarea de informaţii(1) Nefurnizarea informaţiilor solicitate conform art. 9 în termenul stabilit de către Consiliul Concurenţei sau furnizarea de informaţii inexacte sau incomplete de către agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în sumă de până la 1% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul anterior sancţionării. Amenda se va aplica de către inspectorii de concurenţă responsabili pentru instrumentarea cazului.(2) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare, cu excepţia art. 28 şi 29.(3) În baza art. 59 alin. (1) din lege, Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici la plata unor amenzi cominatorii în sumă de până la 5% din cifra de afaceri medie zilnică din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a îi determina să furnizeze informaţiile care leau fost cerute în baza art. 41.Decizia va fi emisă, conform art. 60 alin. (3) din lege, de către o comisie din cadrul Consiliului Concurenţei, împotriva deciziei luate de către comisia din cadrul Consiliului Concurenţei se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ.(4)
  În conformitate cu prevederile art. 57 din lege, individualizarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se va face ţinând seamă de gravitatea şi durata faptei, precum şi de consecinţele acesteia asupra concurentei, gradat pe trepte.
  (5) Deciziile emise vor fi comunicate părţilor în cauză de către Secretariatul Consiliului Concurenţei.(6) Conform art. 45 din lege, organele administraţiei publice centrale şi locale sau orice alte instituţii şi autorităţi publice sunt obligate să permită accesul inspectorilor de concurenţă la documentele, datele şi informaţiile deţinute de către acestea, în măsura în care sunt necesare îndeplinirii misiunii legale a Consiliului Concurentei.
  Articolul 11Desfăşurarea inspecţiilor(1) Procedura stabilită prin prezentul articol se aplică în caz de încălcare a prevederilor art. 5 alin. (1) din lege, atunci când declanşarea investigaţiei s-a realizat în urma cererii de dispensă a agenţilor economici sau a asociaţiilor de agenţi economici interesaţi, în baza art. 40 lit. c) din lege.(2) Inspectorii de concurenţă, care beneficiază de puterile de inspecţie menţionate la art. 42 alin. (1) din lege, pot să efectueze inspecţii în spatiile, terenurile sau mijloacele de transport de uz profesional aparţinând agenţilor economici sau asociaţiilor de agenţi economici, în cadrul cărora să solicite declaraţii sau documente necesare îndeplinirii misiunii legale, să sigileze, să ridice sau să obţină în orice formă copii sau extrase din orice documente, registre, acte financiar-contabile şi comerciale sau alte evidenţe.
  (3) Inspectorii de concurenţă, care beneficiază de puterile de inspecţie menţionate la art. 42 alin. (1) din lege, pot să efectueze inspecţii în orice alte spaţii, inclusiv domiciliul, terenuri sau mijloace de transport aparţinând conducătorilor, administratorilor, directorilor şi altor angajaţi ai agenţilor economici sau ai asociaţiilor de agenţi economici supuşi investigaţiei. Această inspecţie se efectuează în baza autorizării judiciare date prin încheiere şi se desfăşoară în condiţiile de procedură prevăzute la art. 44 din lege.(4) În caz de constatare a săvârşirii infracţiunii prevăzute la art. 63 alin. (1) din lege, acţiunea penală se pune în mişcare la sesizarea Consiliului Concurenţei.
  Articolul 12Aplicarea amenzilor şi a amenzilor cominatorii pentru refuzul de a se supune inspecţiei sau pentru nefurnizarea de informaţii şi/sau documente în cursul inspecţiei(1) Refuzul de a se supune unei inspecţii constituie contravenţie şi se sancţionează, conform art. 55 lit. e) din lege, cu amendă în sumă de până la 1% din cifra de afaceri totală din anul financiar anterior sancţionării. Această sancţiune se aplică de către inspectorii de concurenţă.(2) Totodată, conform art. 59 alin. (1) din lege, Consiliul Concurenţei poate obliga, prin decizie, agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici, la plata unor amenzi cominatorii în sumă de până la 5% din cifra de afaceri medie zilnică din anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, calculată de la data stabilită prin decizie, pentru a îi determina să se supună inspecţiei prevăzute la art. 42-44 din lege.Decizia va fi emisă, conform art. 60 alin. (3) din lege, de către o comisie din cadrul Consiliului Concurenţei, împotriva deciziei luate de către comisia din cadrul Consiliului Concurenţei se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ.(3) Furnizarea de informaţii, documente, înregistrări şi evidenţe într-o formă incompletă în timpul inspecţiilor desfăşurate conform prevederilor art. 10 alin. (2) constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă în sumă de până la 1% din cifra de afaceri totală realizată de către contravenient în anul financiar anterior sancţionării, Sancţiunea se aplică de către inspectorii de concurenţă.Articolul 13Raportul asupra investigaţiei(1) Raportorul desemnat conform prevederilor art. 47 din lege întocmeşte raportul asupra investigaţiei, în care va consemna:a) numele şi adresele, respectiv denumirea şi sediul părţilor implicate;b) descrierea înţelegerii, a deciziei luate de către o asociaţie de agenţi economici sau a practicii concertate care constituie obiectul cererii de neintervenţie, respectiv al cererii de dispensă;c) concluziile rezultate din comentariile terţilor, solicitate conform art. 8 alin. (5) din prezentul regulament;
  d) consideraţiile pe baza cărora se apreciază că înţelegerea, decizia unei asociaţii de agenţi economici sau practica concertată care constituie obiectul cererii de neintervenţie, respectiv al cererii de dispensă, fie nu cade sub incidenţa art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege (în cazul cererii de neintervenţie), fie, deşi cade sub incidenţa art. 5 alin. (1) din lege, îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege (în cazul cererii de dispensă);e) consideraţiile pe baza cărora se susţine încălcarea prevederilor legii, în cazul în care se apreciază că înţelegerea, decizia luată de către o asociaţie de agenţi economici sau practica concertată care constituie obiectul cererii de neintervenţie, respectiv al cererii de dispensă nu poate beneficia de certificarea neintervenţiei sau de dispensă întrucât încalcă prevederile art. 5 alin. (1) din lege şi nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de art. 5 alin. (2) din lege;f) măsurile şi, după caz, sancţiunile propuse.(2) Raportul asupra investigaţiei va fi comunicat părţilor în cauză, cu solicitarea ca, până la o anumită dată stabilită, acestea să comunice Consiliului Concurentei, în scris, observaţiile lor asupra conţinutului raportului.(3) Termenul pentru comunicarea observaţiilor de către părţile implicate va fi stabilit de la caz la caz, avându-se în vedere complexitatea cazului şi nu va fi mai scurt de o lună de la data primirii raportului asupra investigaţiei. În baza deciziei Consiliului Concurenţei, acest termen poate fi prelungit o singură dată şi pentru cel mult 30 de zile, la cererea părţii care invocă motive întemeiate, având în vedere împrejurările speciale în care se află.(4) Raportorul desemnat va preda Consiliului Concurenţei raportul asupra investigaţiei, cuprinzând şi observaţiile părţilor, măsurile şi, după caz, sancţiunile propuse, împreună cu dosarul complet al cazului.(5) Raportorul va prezenta şi va susţine, la data fixată, raportul în Plenul Consiliului Concurenţei, care va decide asupra măsurilor ce urmează a fi luate.
  Articolul 14Audierea(1) Cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 47^1 din lege, orice procedură de investigaţie necesită, conform art. 48 din lege, audierea agenţilor economici participanţi la înţelegerea, decizia luată de o asociaţie de agenţi economici, practica concertată sau abuzul de poziţie dominantă, obiect al investigaţiei.Audierea este dispusă de către preşedintele Consiliului Concurenţei.(2) Cu minimum 30 de zile înainte de data fixată pentru audiere, o copie după raportul asupra investigaţiei va fi transmisă, spre luare la cunoştinţă, persoanelor a căror audiere a fost dispusă, împreună cu citaţiile pentru audiere.(3) Preşedintele Consiliului Concurenţei poate admite audierea autorului unei plângeri sau reclamaţii, la cererea acestuia, precum şi a oricărei persoane care declară că deţine date şi informaţii relevante pentru stabilirea adevărului în cauza investigată.(4) Persoanelor a căror audiere a fost admisă conform alin. (3) li se va trimite, cu cel puţin două săptămâni înainte de data fixată pentru audiere, o copie după raportul asupra investigaţiei, cuprinzând elementele prevăzute la art. 13 alin. (1) din prezentul regulament, numai la cerere şi dacă preşedintele Consiliului Concurentei apreciază că este util în interesul investigaţiei, împreună cu citaţiile pentru audiere.
  (5) În citaţiile pentru audiere se vor preciza:a) data fixată pentru audiere;b) posibilitatea şi condiţiile în care poate fi consultat dosarul cauzei, la sediul Consiliului Concurenţei;c) data până la care părţile implicate pot transmite, în scris, observaţiile lor asupra conţinutului raportului de investigaţie;d) faptul că neprezentarea sau renunţarea la audiere, precum şi refuzul oricărei depoziţii nu constituie, conform art. 48 alin. (3) din lege, impedimente pentru continuarea procedurii de investigaţie în cazul respectiv.(6) Înainte de audiere, la cererea scrisă a părţilor, respectiv a celorlalte persoane citate, conform prevederilor art. 49 alin. (2) şi (3) din lege, preşedintele Consiliului Concurentei poate permite consultarea dosarului cauzei la Secretariatul Consiliului Concurenţei şi obţinerea, contra cost, de copii şi extrase de pe actele procedurii de investigaţie.(7) Documentele, datele şi informaţiile din dosarul cauzei care prezintă caracter de secret de stat sau sunt confidenţiale nu sunt accesibile pentru consultare sau obţinere de copii sau extrase decât prin decizie a preşedintelui Consiliului Concurenţei.
  (8) Persoanele care au consultat dosarul cauzei vor fi înregistrate într-un registru special, cu toate datele de identificare şi de localizare a acestora şi cu semnătura olografă.(9) Agenţii economici citaţi vor fi reprezentaţi la audiere de către reprezentanţii lor legali sau de către persoanele împuternicite special în acest scop. Audierile vor fi făcute în Plenul Consiliului Concurenţei.(10) Audierea persoanelor citate va fi făcută separat sau împreună cu alte părţi citate, caz în care se va acorda atenţia cuvenită păstrării secretului de afaceri al agenţilor economici implicaţi.(11) Depoziţiile sau declaraţiile persoanelor audiate vor fi consemnate în scris şi vor fi semnate de persoanele respective sau vor fi înregistrate pe bandă magnetică.
  Articolul 15Luarea deciziilor în cazul cererilor de certificare prealabilă a neintervenţiei(1)
  Atunci când, în urma examinării informaţiilor din cerere şi a eventualelor informaţii solicitate suplimentar, Consiliul Concurenţei constată că înţelegerea, decizia asociaţiei de agenţi economici, practica concertată sau poziţia dominantă care a constituit obiectul cererii de certificare prealabilă a neintervenţiei nu intră sub incidenţa art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege, va hotărî certificarea neintervenţiei sale, în baza art. 27 lit. c) din lege.
  (2) Atunci când, în urma examinării informaţiilor din cerere şi a eventualelor informaţii solicitate suplimentar, Consiliul Concurenţei constată că înţelegerea, decizia asociaţiei de agenţi economici, practica concertată sau poziţia dominantă care a constituit obiectul cererii de certificare prealabilă a neintervenţiei intră sub incidenţa art. 5 alin. (1) sau a art. 6 din lege, va hotărî declanşarea unei investigaţii, caz în care va urma procedura prevăzută la art. 9-14 din prezentul regulament.(3) Decizia adoptată conform alin. (1), precum şi hotărârea de declanşare a unei investigaţii, conform alin. (2), vor fi comunicate, de îndată, părţilor care au înaintat cererea.
  Articolul 16Luarea deciziilor în cazul cererilor de dispensă(1) În conformitate cu prevederile art. 50 lit. b) din lege şi în baza atribuţiei prevăzute la art. 27 lit. b) din lege, după audierile dispuse şi, dacă este cazul, admise şi după examinarea observaţiilor părţilor asupra raportului de investigaţie, Consiliul Concurenţei poate decide după cum urmează:a) să emită o decizie motivată de acordare a unei exceptări individuale prin dispensă pentru înţelegerea, decizia unei asociaţii de agenţi economici sau practica concertată respectivă, în cazul în care aceasta îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege;
  b) să emită o decizie motivată de refuz al unei exceptări individuale prin dispensă pentru înţelegerea, decizia unei asociaţii de agenţi economici sau practica concertată respectivă, în cazul în care aceasta nu îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege.(2) În cazul în care agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici se fac vinovaţi de încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) sau, după caz, ale art. 6 din lege, Consiliul Concurenţei va emite o decizie prin care va ordona încetarea practicilor anticoncurenţiale constatate, putând, totodată, prin această decizie să formuleze recomandări şi să impună părţilor implicate condiţii speciale şi alte obligaţii. Decizia va preciza termenul în care părţile sunt obligate să se conformeze hotărârii şi măsurilor dispuse.(3) Contravenţiile reprezentând încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1) din lege sau ale art. 6 din lege se sancţionează, conform art. 56 lit. a) din lege, cu amendă în sumă de până la 10% din cifra de afaceri totală realizată de contravenient în anul financiar anterior sancţionării.(4) Individualizarea sancţiunii se face ţinând seama de gravitatea şi durata faptei şi a consecinţelor sale asupra concurenţei, în conformitate cu art. 57 din lege.Sancţiunile vor fi gradate pe tranşe prin instrucţiuni adoptate de către Consiliul Concurentei. Sancţiunea se aplică de către Plenul Consiliului Concurenţei, prin aceeaşi decizie prin care s-a constatat săvârşirea respectivei contravenţii.(5) În cazul în care agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici implicate nu au adus la îndeplinire o decizie emisă conform alin. (2), în termenul indicat, aceştia pot fi obligaţi la plata unei amenzi cominatorii în sumă de până la 5% din cifra de afaceri medie zilnică realizată în anul financiar anterior sancţionării, pentru fiecare zi de întârziere, prin decizie emisă de către o comisie din cadrul Consiliului Concurenţei.(6) În baza deciziei Consiliului Concurenţei, conform art. 60 alin. (5) din lege, profiturile sau, după caz, veniturile realizate de către agenţii economici sau asociaţiile de agenţi economici ca urmare a încălcării prevederilor art. 5 alin. (1) sau ale art. 6 din lege vor fi confiscate şi vărsate la bugetul de stat.(7)
  Conform art. 7 din lege, dacă, prin măsurile luate şi prin sancţiunile aplicate de către Consiliul Concurenţei unui agent economic abuzând de poziţia sa dominantă, nu se obţine restabilirea situaţiei şi prevenirea repetării abuzului, Consiliul Concurenţei, pentru motiv de afectare gravă a unui interes public major, poate cere Curţii de Apel Bucureşti să ordone măsurile adecvate pentru lichidarea poziţiei dominante pe piaţă a acestuia.
  Articolul 17Comunicarea şi contestarea deciziilor(1) Deciziile emise conform art. 16 alin. (1)-(3), (5) şi (6) vor fi comunicate fără întârziere părţilor în cauză, prin secretariatul Consiliului Concurenţei şi vor putea fi publicate în Monitorul Oficial al României, pe cheltuiala contravenientului sau a solicitantului, după caz. La publicarea deciziilor se va ţine seama de interesele legitime ale agenţilor economici în cauză, astfel încât secretul profesional să nu fie divulgat.(2) Deciziile luate conform art. 16 alin. (1)-(3), (5) şi (6) pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti, Secţia Contencios Administrativ, în termen de 30 de zile de la comunicare. Preşedintele instanţei poate ordona, la cerere, suspendarea executării deciziei atacate.Articolul 18Durata de valabilitate a deciziei de acordare a dispensei şi revocarea acesteia(1) Deciziile de acordare a dispenselor pentru înţelegeri, decizii luate de asociaţiile de agenţi economici sau practici concertate vor specifică data de la care se aplică, durata pentru care este acordată dispensa, precum şi eventualele condiţii şi obligaţii ce trebuie respectate de către beneficiari.(2) Dispensa acordată prin decizie poate fi reînnoită, la cerere, dacă sunt satisfăcute în continuare condiţiile necesare şi poate fi revocată dacă circumstanţele în care a fost acordată s-au modificat.(3) Decizia de acordare a dispensei este nulă dacă a fost acordată pe baza unor informaţii inexacte, furnizate cu scopul inducerii în eroare.Articolul 19Neaplicarea de amenziNu vor fi aplicate amenzi pentru încălcarea art. 5 alin. (1) din lege agenţilor economici şi asociaţiilor de agenţi economici, în perioada cuprinsă între data când cererea pentru certificarea prealabilă a neintervenţiei sau pentru obţinerea dispensei devine efectivă şi data emiterii deciziei de către Consiliul Concurenţei, pentru activităţile şi acţiunile acoperite prin cerere.Articolul 20
  Intrarea în vigoare.Prezentul regulament se pune în aplicare prin ordin al Preşedintelui Consiliului Concurenţei şi se publică în Monitorul Oficial al României. Pe data intrării în vigoare a prezentului Regulament, se abrogă Regulamentul pentru aplicarea prevederilor art. 5 şi 6 din Legea concurenţei nr. 21/1996, privind practicile anticoncurenţiale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 116 bis/09.06.1997._________________