Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 148 din 25 februarie 2004privind stabilirea condiţiilor speciale în care se face importul de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Nr. 59 din 27 ianuarie 2004
 • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
 • Nr. 148 din 25 februarie 2004
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 9 martie 2004Data intrării în vigoare 09-03-2004


  Vazand Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat nr. OB.654/2004,având în vedere prevederile art. 1 alin. (3) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi prevederile Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 57/2002, precum şi prevederile Deciziei 79/2002 a CE, amendata prin deciziile 233/2002/CE , 678/2002/CE şi 550/2003/CE ,în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, cu modificările ulterioare,ministrul sănătăţii şi ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului emit următorul ordin:Articolul 1Importul produselor originare sau expediate din Republica Populara Chineza, din categoriile de mai jos, care sunt destinate consumului uman sau utilizării ca ingrediente în alimente, este permis numai dacă transportul este însoţit de rezultatele prelevarilor oficiale de probe şi analizelor, precum şi de certificatul de sănătate elaborat în conformitate cu modelul prezentat în anexa, tradus oficial în limba engleza, completat, semnat şi verificat de către un reprezentant al Administraţiei de Stat pentru Inspecţia de Intrare-Ieşire şi Carantina a Republicii Populare Chineze, după cum urmează:a) arahide încadrate în codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00;b) arahide încadrate în codul CN 2008 11 94 (în pachete directe cu un conţinut net ce nu depăşeşte 1 kg) sau 2008 11 98 (în pachete directe cu un conţinut net ce nu depăşeşte 1 kg);c) arahide prajite, încadrate în codul CN 2008 11 92 (în pachete directe cu un conţinut net ce depăşeşte 1 kg) sau 2008 11 96 (în pachete directe cu un conţinut net ce nu depăşeşte 1 kg).Articolul 2Mărfurile vor fi importate numai prin unul dintre punctele de trecere a frontierei în care este organizat control fitosanitar vamal.Articolul 3
  (1) Fiecare import se identifica printr-un cod, care corespunde codului de pe certificatul de sănătate şi de pe raportul care îl însoţeşte şi care conţine rezultatele prelevarilor oficiale de probe şi analizelor, menţionate la art. 1.(2) Fiecare pachet individual (sau alta forma de ambalare) din cadrul expedierilor de mărfuri este identificat prin acest cod.
  Articolul 4Inspectorii fitosanitari din vama ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului asigura prin controlul documentelor ca importul arahidelor originare sau expediate din Republica Populara Chineza respecta cerinţele prevăzute în certificatul de sănătate, precum şi rezultatele prelevarilor de probe, menţionate la art. 1. În absenta acestor documente se interzice intrarea în ţara a produselor respective.Articolul 5(1) Inspectorii fitosanitari din vama ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului anunta autorităţile de sănătate publică teritoriale pentru a preleva probe prin metoda randomizarii din fiecare import de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza, pentru analiza de aflatoxina B1 şi aflatoxina totală.
  (2) Prelevarile de probe şi analizele realizate prin metoda randomizarii, la care se face referire în alin. (1), se realizează pentru o cantitate de aproximativ 10% din importuri, pentru fiecare categorie de produse la care se face referire în art. 1.
  Articolul 6Orice import care este subiectul prelevarii de probe şi analize este reţinut în punctele vamale interne înainte de punerea produselor pe piaţa, pentru maximum 15 zile lucrătoare. După efectuarea analizelor autoritatea de sănătate publică teritorială eliberează un document oficial însoţitor ce stabileşte faptul ca importul a făcut obiectul prelevarii oficiale de probe şi analize, anexând rezultatele analizei, respectiv buletinul de analiza.Articolul 7Autorităţile de sănătate publică teritoriale înaintează Ministerului Sănătăţii la fiecare 3 luni un raport cuprinzând rezultatele analitice ale controalelor oficiale ale importurilor de arahide sau de produse derivate din arahide originare ori expediate din Republica Populara Chineza.Articolul 8
  În cazul în care un import este realizat în mai multe etape, copii ale certificatului de sănătate şi ale documentelor insotitoare la care se face referire în art. 1, certificate de Ministerul Sănătăţii, trebuie să însoţească fiecare etapa a respectivei expedieri de marfa divizate.
  Articolul 9Prezentul ordin trebuie revizuit permanent în lumina informaţiilor şi garanţiilor oferite de autorităţile competente din Republica Populara Chineza şi pe baza rezultatelor testelor efectuate de laboratoarele Ministerului Sănătăţii, pentru a se stabili dacă condiţiile speciale impuse de art. 1 oferă un nivel suficient de protecţie a sănătăţii publice pe teritoriul României. Revizuirea trebuie să stabilească, de asemenea, dacă este nevoie în continuare de aceste condiţii speciale.Articolul 10Prevederile prezentului ordin sunt obligatorii pentru toţi importatorii şi distribuitorii de astfel de produse. Cheltuielile pentru efectuarea analizelor şi pentru staţionarea în punctele vamale vor fi suportate de importatori.Articolul 11Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, prin Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, respectiv inspectorii fitosanitari ai Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor şi Mediului, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 12Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 13La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abroga orice prevederi contrare.Articolul 14Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.Ministrul sănătăţii,Ovidiu Brinzan
  Ministrul agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului,Ilie Sarbu
  Anexa CERTIFICATUL DE SĂNĂTATEpentru importul de arahide şi al unor produse derivatedin arahide provenite sau importate din RepublicaPopulara ChinezaCodul expedierii de marfa ......................... Numărul certificatuluide sănătate .................................Aplicabil arahidelor încadrate în codul CN 1202 10 90 sau 1202 20 00,arahidelor încadrate în codul CN 2008 11 94 (în pachete directe cu un conţinutnet ce nu depăşeşte 1 kg) sau 2008 11 98 (în pachete directe cu un conţinut netce nu depăşeşte 1 kg) şi arahidelor prajite încadrate în codul CN 2008 11 92(în pachete directe cu un conţinut net ce depăşeşte 1 kg) sau 2008 11 96 (înpachete directe cu un conţinut net ce nu depăşeşte 1 kg), originare sauexpediate din Republica Populara Chineza...............................................................................
  ..............................................................................(Administraţia de Stat pentru Inspecţia de Intrare-Ieşire şi Carantina aRepublicii Populare Chineze)CERTIFICAFaptul ca arahidele din prezenta expediere de marfa, cu numărul de cod..............................................................., compusa din(numărul de cod)............................................................................,(descrierea expedierii de marfa: produs, număr şi tip de ambalaj, greutatebruta sau neta)imbarcata la ..........................................................................................................................................,(locul de îmbarcare)de către ............................................................................................................................................,(identificarea transportatorului)cu destinaţia .......................................................................................................................................,(locul şi ţara de destinaţie)care provine de la ..................................................................................................................................,(denumirea şi adresa întreprinderii)au fost produse, sortate, manevrate, procesate, ambalate şi transportate înconformitate cu practicile igienice.Din aceasta expediere de marfa ...................................................................................................................(numărul de probe)probe de arahide au fost preluate la ...............................................................................................................,(data)supuse analizei de laborator la ......................................................................................................................(data)la ....................................................................................................................................................,(numele laboratorului)pentru a se determina nivelul de contaminare cu aflatoxina B1 şi cuaflatoxina totală. Detaliile prelevarii de probe, ale metodelor de analizautilizate şi toate rezultatele obţinute sunt ataşate.Realizat la ............................................................
  pe .........................................................................Reprezentantul Administraţiei de Statpentru Inspecţia de Intrare-Ieşireşi Carantina a Republicii Populare ChinezeŞtampila Semnatura