Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 239 din 20 februarie 2004privind transmiterea unor terenuri din proprietatea privată a statului şi din folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietatea publică sau privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 174 din 1 martie 2004Data intrării în vigoare 01-03-2004

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (2), art. 8 alin. (1), art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 alin. (5) şi (7) din Legea nr. 152/1998 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 3^1 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/1999 privind reglementarea regimului juridic al terenurilor destinate construirii de locuinţe prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 243/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Se aprobă transmiterea unor terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 şi 3, aflate în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, a Consiliului Judeţean Ilfov şi a Consiliului Local al Comunei Voluntari, judeţul Ilfov.(2) Pe terenurile prevăzute la alin. (1) se vor realiza locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, lucrări de drumuri, lucrări necesare asigurării cu utilităţi şi dotări tehnico-edilitare a construcţiilor de locuinţe, precum şi alte obiective de investiţii de interes public, potrivit planurilor de urbanism aprobate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare.Articolul 2Se aprobă transmiterea, fără plată, a terenurilor aferente locuinţelor care se construiesc prin credite ipotecare prin intermediul Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 2 şi 3, aflate în folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi a Consiliului Local al Comunei Voluntari, judeţul Ilfov.Articolul 3Pe perioada execuţiei lucrărilor de construcţie, Agenţia Naţională pentru Locuinţe îşi păstrează dreptul de folosinţă gratuită a terenurilor aferente locuinţelor, în condiţiile legii.
  Articolul 4Predarea-preluarea terenurilor prevăzute la art. 1 şi 2 se face în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, pe bază de protocol încheiat între părţile interesate.Articolul 5După finalizarea lucrărilor de construcţie pe terenurile prevăzute la art. 2, la data predării locuinţelor către beneficiari, aceştia dobândesc un drept de folosinţă asupra terenului aferent locuinţelor, potrivit planurilor urbanistice aprobate şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe toată durata existenţei construcţiilor.Articolul 6Anexele nr. 1, 2 şi 3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre._________ *) Anexa nr. 3 se comunică Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului.
  PRIM-MINISTRUADRIAN NĂSTASEContrasemnează:--------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Miron Tudor MitreaMinistrul administraţiei şi internelor,Ioan RusMinistrul delegat pentru administraţia publică,Gabriel OpreaMinistrul finanţelor publice,Mihai Nicolae TănăsescuBucureşti, 20 februarie 2004.Nr. 239.
  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor care se transmit din proprietatea privată a statului şi din
  folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe în proprietateapublică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea ConsiliuluiLocal al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti, a Consiliului Judeţean Ilfovşi a Consiliului Local al Comunei Voluntari, judeţul Ilfov
    Nr. crt.Adresa terenurilor care se transmitPersoana juridică de la care se transmit terenurilePersoana juridică la care se transmit terenurileCaracteristicile tehnice ale terenurilor
    1.Municipiul Bucureşti, str. Câmpul Pipera, sectorul 1Statul român, Agenţia Naţională pentru LocuinţeMunicipiul Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului BucureştiSuprafaţa de 37,00277 ha conform planurilor urbanistice aprobate
    2.Comuna Voluntari, Judeţul IlfovStatul român, Agenţia Naţională pentru Locuinţejudeţul Ilfov, Consiliul Judeţean IlfovSuprafaţa de 14,748 ha conform planurilor urbanistice aprobate
    3.Comuna Voluntari, judeţul IlfovStatul român, Agenţia Naţională pentru LocuinţeComuna Voluntari, judeţul Ilfov Consiliul Local al Comunei VoluntariSuprafaţa de 17,65883 ha conform planurilor urbanistice aprobate
  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa terenurilor care se transmit, fără plată, din proprietatea privată astatului şi din folosinţa gratuită a Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe înproprietatea privată a unităţilor administrativ-teritoriale şi în adminis-trarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi aConsiliului Local al Comunei Voluntari, judeţul Ilfov
    Nr. crt.Adresa terenurilor care se transmitPersoana juridică de la care se transmit terenurilePersoana juridică la care se transmit terenurileCaracteristicile tehnice ale terenurilor
    1.Municipiul Bucureşti, str. Câmpul Pipera, sectorul 1Statul român, Agenţia Naţională pentru LocuinţeMunicipiul Bucureşti, Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului BucureştiSuprafaţa de 23,2793 ha conform planurilor urbanistice aprobate
    2.Comuna Voluntari, judeţul IlfovStatul român, Agenţia Naţională pentru LocuinţeComuna Voluntari, judeţul Ilfov Consiliul Local al Comunei VoluntariSuprafaţa de 23,0 ha conform planurilor urbanistice aprobate
  ---------