Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROGRAMUL SOCIAL din 23 decembrie 2003pentru perioada 2003-2004
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 45 din 20 ianuarie 2004Data intrării în vigoare 20-01-2004


  I. Importanţa programului socialGuvernul României îşi propune adoptarea unui program social cuprinzător pentru perioada 2003-2004, pentru a da răspuns necesităţilor şi preocupărilor celor mai largi categorii ale populaţiei, în vederea îndeplinirii şi în al patrulea an a prevederilor Programului de guvernare pentru perioada 2001-2004.Scopul Programului social pentru perioada 2003-2004 este consolidarea politicii sociale a Guvernului, precum şi promovarea solidarităţii sociale. Orientarea spre eficienţă economică trebuie conjugată cu preocuparea pentru dimensiunea umană a progresu lui, pentru că mecanismele pieţei concurenţiale nu pot rezolva contradicţiile pe care le generează, ele trebuind să fie corelate cu interesele sociale şi cu nevoia de a asigura securitatea existenţei umane. Astfel, o politică socială viabilă trebuie să asigure un nivel al protecţiei sociale corespunzător cerinţelor unui trai decent. În acest scop, Programul social pentru perioada 2003-2004 angajează resursele financiare şi instituţionale disponibile atât la nivel naţional, cât şi la nivel local.Adoptarea Programului social pentru perioada 2003-2004 vine în concordanţă cu actuala reconstrucţie a întregului sistem de politică socială, cu opţiunea social-democrată, precum şi cu modelul social european conturat cu tot mai multă claritate. Planul naţional antisărăcie şi promovare a incluziunii sociale, ale cărui priorităţi pentru perioada 2002-2004 vizând absorbţia excluziunii sociale severe şi a stării de sărăcie se regăsesc în planul de acţiuni al actualului program social, oferă o abordare şi tematică atât la nivel de principiu, cât şi la nivel practic a problemei grave a sărăciei din societatea românească. Politica socială deplasează astfel accentul de la soluţii punctuale la o reconstrucţie socială globală a unei societăţi prospere economic, active, competente, coezive şi solidare.Politica socială promovată de Guvern urmăreşte asigurarea unui nivel corespunzător de protecţie socială, servicii sociale cât mai accesibile întregii populaţii, şanse reale pentru toţi cetăţenii şi garanţia exercitării de către aceştia a drepturilor fundamentale şi sociale, pe baza unei mai bune coordonări a programelor specifice.Guvernul porneşte de la premisa că, pentru a susţine creşterea productivităţii şi pentru a facilita adaptarea la marile schimbări impuse de reformă, sunt necesare politici sociale şi de ocupare a forţei de muncă eficiente.În Programul social pentru perioada 2003-2004 Guvernul României aplică în continuare principiul de bază al politicii sociale comunitare, "consolidarea rolului politicii sociale ca factor productiv", considerând că cea mai mare parte a cheltuielilor sociale destinate educaţiei, sănătăţii şi sprijinirii familiei semnifică o investiţie în resursele umane, cu efecte economice pozitive.
  Programul social pentru perioada 2003-2004 cuprinde cheltuieli sociale care respectă atât angajamentele luate prin Programul de guvernare pe perioada 2001-2004, cât şi principiile directoare ale politicii sociale europene, care au ca obiectiv politic principal consolidarea coeziunii sociale. Guvernul României înţelege să mobilizeze resurse suplimentare pentru cheltuieli sociale şi în concordanţă cu necesitatea atingerii ţintelor macroeconomice propuse în Programul de guvernare pe perioada 2001-2004, precum şi în acordurile încheiate cu instituţiile financiare internaţionale.II. Obiectivele programului socialConform măsurilor propuse în actualul program social, familiile cu venituri reduse vor beneficia şi în iarna 2003-2004 de ajutoare pentru plata încălzirii locuinţei, intenţia Guvernului fiind de reducere a gradului de îndatorare a familiilor. Familiile cu venituri reduse vor primi alocaţii familiale complementare şi cele monoparentale, alocaţii de susţinere de la data de 1 ianuarie 2004, după ce copiii din familiile defavorizate au beneficiat de rechizite gratuite la începutul anului şcolar 2003-2004. Va continua şi se va extinde programul prin care toţi copiii beneficiază de produse lactate şi de panificaţie pe durata anului şcolar, măsura vizând copiii din grădiniţele cu program normal de 4 ore şi din clasele I-IV.În preocuparea pentru protecţia socială a persoanelor vârstnice, Guvernul va continua procesul de recorelare şi de indexare a pensiilor în raport cu rata inflaţiei, iar de la data de 1 ianuarie 2004 va acorda pentru agricultori pensii în cuantum dublu faţă de pensiile din decembrie 2000. În continuare este necesară asigurarea fondurilor pentru acordarea medicamentelor în regim gratuit şi compensat.Pentru sprijinirea producătorilor agricoli, Guvernul a decis acordarea în anul agricol 2003-2004 a unui sprijin direct de 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţele de teren arabil de până la 5 ha inclusiv.În acelaşi timp acţiunile Programului social pentru perioada 2003-2004 asigură continuarea şi încheierea cu cele mai bune rezultate a negocierilor pentru integrarea României în Uniunea Europeană.Cele cinci obiective ale programului social sunt: 1. protecţia socială a familiei; 2. realizarea de locuinţe cu caracter social; 3. îmbunătăţirea şi extinderea accesului populaţiei la utilităţile sociale; 4. reducerea impactului social al restructurării economice; 5. ameliorarea stării de sănătate a populaţiei.Aceste obiective vizează:a) protecţia socială a familiei, în special a categoriilor vulnerabile şi defavorizate:- acordarea alocaţiei de stat pentru copii;- acordarea alocaţiei familiale complementare şi a celei de susţinere pentru familiile monoparentale, de la data de 1 ianuarie 2004, diferenţiat pe tranşe de venit şi în funcţie de numărul copiilor;- asigurarea gratuită de produse lactate şi de panificaţie pentru copiii din clasele I-IV şi din grădiniţele cu program normal de 4 ore;- acordarea de burse unor studenţi din mediul rural;- acordarea de burse pentru continuarea studiilor, în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării sociale;- recorelarea şi indexarea pensiilor;- dublarea pensiilor agricultorilor de la data de 1 ianuarie 2004;- distribuirea pentru pensionari a tichetelor de călătorie pe calea ferată, cu mijloace auto şi fluviale, cu reducere de 50%;- acordarea pentru pensionari a biletelor de tratament subvenţionate de la bugetul asigurărilor sociale de stat;
  - derularea de programe naţionale de sănătate, pentru ameliorarea indicatorilor mortalităţii infantile, mortalităţii materne, natalităţii, incidenţei anemiei la copii, bolilor cu transmitere sexuală sau prin alte forme de transmisie (sifilis, hepatită, SIDA, tuberculoză), bolilor cardiovasculare;- programe cu finanţare internaţională;- diminuarea bazei impozabile pentru calculul impozitului pe venitul persoanei fizice, în funcţie de situaţia proprie şi de numărul persoanelor aflate în întreţinerea contribuabilului, acordarea de deduceri suplimentare pentru persoanele aflate în întreţinere;- neimpunerea indemnizaţiei de maternitate şi pentru creşterea copilului, acordată conform legii;- actualizarea la inflaţie a baremului de impunere şi a sumelor fixe şi recalcularea impozitului pe veniturile realizate în anul 2003;- neimpunerea sumelor reprezentând burse primite de persoanele care urmează orice formă de şcolarizare sau perfecţionare în cadru instituţionalizat;- deductibilitatea din venitul anual global a contribuţiilor la schemele facultative de pensii ocupaţionale, în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an;b) ameliorarea condiţiilor de viaţă şi de locuire:- asigurarea populaţiei cu energie electrică, termică şi gaze naturale, precum şi cu produse agroalimentare în perioada toamnă-iarnă;- acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţelor pe timp de iarnă, diferenţiat în funcţie de venitul mediu net lunar pe membru de familie;- realizarea de locuinţe sociale, de locuinţe pentru tineri destinate închirierii;- atribuirea de terenuri pentru tineri, în vederea construirii de locuinţe;- racordarea de noi familii la sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă;- reabilitarea locuinţei de domiciliu, susţinută prin deducerea din venitul anual global a unei sume în limita a 15 milioane lei anual;- deductibilitatea din venitul anual global a primelor de asigurare pentru locuinţa de domiciliu, în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an;- scutiri la plata impozitului pe clădiri, impozitului pe teren, a taxei pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru activităţi economice şi viza anuală a acestora în cazul persoanelor invalide de gradul I şi II;- acordarea de competenţe consiliilor locale în vederea scutirii la plata impozitelor pe clădiri şi impozitului pe teren sau reducerea acestora pentru persoanele ale căror venituri lunare sunt mai mici decât salariul minim pe economie ori constau în exclusivitate din ajutor social şi/sau pensie de asistenţă socială;- scutirea de la plata impozitului pe clădiri, pe toată perioada de rambursare a creditului obţinut pentru reabilitare termică, precum şi de la plata taxei pentru eliberarea autorizaţiei de construire pentru lucrările de reabilitare termică, în cazul persoanelor fizice care reabilitează sau modernizează termic clădirile de locuit pe care le deţin în proprietate;
  c) îmbunătăţirea condiţiilor sociale în contextul restructurării economice:- creşterea în termeni reali a salariilor nete în anul 2004;- crearea de noi locuri de muncă, prin stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a şomerilor, prin acordarea de servicii de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau prin măsuri active de stimulare a mobilităţii forţei de muncă;- acordarea de credite şi stimulente financiare pentru dezvoltarea de noi afaceri şi extinderea celor existente;- organizarea burselor locurilor de muncă;- acordarea a 2 milioane lei/ha producătorilor agricoli pentru suprafeţe de teren arabil de până la 5 ha inclusiv;d) susţinerea acţiunilor şi factorilor care determină coeziunea socială:- creşterea calităţii serviciilor oferite copiilor şi părinţilor acestora, astfel încât acestea să răspundă mai bine nevoilor specifice;- crearea de centre medico-sociale şi de adăposturi pentru nevoile persoanelor aflate în situaţie de risc: persoane cu nevoi speciale, persoane fără adăpost şi victime ale violenţei în familie;- creşterea accesului la asistenţă medicală pentru segmentele de populaţie defavorizate;- creşterea ponderii intervenţiilor preventive, a asistenţei medicale primare şi ambulatorii de specialitate;- indexarea venitului minim lunar garantat;- deductibilitatea din venitul anual global a contribuţiilor pentru asigurările private de sănătate, în limita echivalentului în lei a 200 euro pe an;- reducerea cotei de taxă pe valoarea adăugată pentru medicamente de la 19% la 9% începând cu data de 1 ianuarie 2004;- integrarea în muncă a persoanelor cu nevoi speciale şi implementarea planurilor individuale ale acestora;- finanţarea unor lucrări de întretinere, construcţie şi reparaţie la clădirile instituţiilor de asistenţă socială în perioada 2003-2004;
  e) corelarea permanentă a politicilor economice cu cele sociale, în vederea realizării unor progrese armonizate cu prevederile Agendei pentru politica socială, adoptată de Consiliul European la reuniunea din decembrie 2000 de la Nisa. Prin îndeplinirea măsurilor prevăzute în Programul social pentru perioada 2003-2004, se vor ameliora indicatorii structurali de coeziune şi de calitate a angajării forţei de muncă.Guvernul este preocupat ca politica socială promovată să fie durabilă, viabilă şi în acord cu cerinţele unor categorii largi ale populaţiei, astfel încât să se coreleze cu realizările reformei economice. Programul social pentru perioada 2003-2004 răspunde acestor cerinţe.──────────────