Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (03.06.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.554 din 18 decembrie 2003pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 17 din 9 ianuarie 2004Data intrării în vigoare 09-01-2004

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.Articolul IHotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 15 mai 2003, se modifica şi se completează după cum urmează:
  1. Partea introductivă a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) Se admite introducerea pe piaţa sau punerea în funcţiune numai a aparatelor care:"2. Litera b) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"b) poarta marcajul european de conformitate CE. Elementele de identificare ale marcajului CE sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. A."3. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(2) Marcajul CE semnifica conformitatea cu toate prevederile prezentei hotărâri şi se aplică de către producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, care are obligaţia de a supune aparatul următoarelor proceduri:a) în cazul aparatelor conforme integral cu standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 4;b) în cazul aparatelor la care producătorul nu aplica sau aplica parţial standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) ori în situaţia în care nu exista asemenea standarde se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 5;c) în cazul aparatelor pentru transmisii de radiocomunicatii se aplică procedura de evaluare a conformitatii prevăzută în anexa nr. 6."4. Alineatul (3) al articolului 5 va avea următorul cuprins:"(3) Conformitatea aparatului cu cerinţele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaraţie de conformitate EC, conform procedurilor de evaluare a conformitatii specificate în anexele nr. 4, 5 sau 6, emisă de către producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, al cărui conţinut este prezentat în anexa nr. 7."5. Alineatul (1) al articolului 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Marcajul CE se aplică de către producător sau de reprezentantul sau autorizat, stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, pe aparat sau pe ambalaj, pe instrucţiunile de exploatare ori pe certificatul de garanţie, dacă dimensiunile aparatului nu permit aplicarea acestuia în mod lizibil, vizibil şi de nesters."6. Alineatul (2) al articolului 7 va avea următorul cuprins:
  "(2) În cazul în care aparatului îi sunt aplicabile şi alte reglementări în vigoare care impun aplicarea marcajului CE, marcajul va trebui sa semnifice conformitatea cu prevederile tuturor acestor reglementări."7. După alineatul (4) al articolului 7 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Se interzice aplicarea pe aparat, pe ambalajul acestuia, pe instrucţiunile de exploatare ori pe certificatul de garanţie a oricărui marcaj asemănător cu marcajul de conformitate CE, care ar putea induce în eroare organele de control sau utilizatorii. Este admisă totuşi aplicarea altui marcaj pe aparat, pe ambalajul acestuia, pe instrucţiunile de exploatare sau pe certificatul de garanţie, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sa nu fie diminuate."8. Alineatul (2) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(2) În România recunoaşterea şi desemnarea organismelor competente pentru evaluarea conformitatii cu principalele cerinţe de protecţie a aparatelor prevăzute la pct. 1 lit. b), e), g), i) şi 1) din anexa nr. 2 se face de către Ministerul Economiei şi Comerţului pe baza criteriilor prevăzute în anexa nr. 1."9. Alineatul (3) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(3) Atunci când organismele recunoscute şi desemnate prevăzute la alin. (1) şi (2) nu mai îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa nr. 1, Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informatiei şi Ministerul Economiei şi Comerţului trebuie să retragă recunoaşterea şi desemnarea şi sa informeze imediat Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene."10. Alineatul (1) al articolului 14 va avea următorul cuprins:"Art. 14. - (1) Până la data intrării în vigoare a Protocolului al Acordul european privind evaluarea conformitatii şi acceptarea produselor industriale dintre România şi Uniunea Europeană, denumit în continuare PECA, se admite introducerea pe piaţa şi a aparatelor cu marcajul naţional de conformitate CS, aplicat conform prevederilor art. 17."11. Alineatul (1) al articolului 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - (1) În situaţia în care evaluarea conformitatii aparatelor destinate pieţei naţionale se realizează de către organismele prevăzute la art. 15 alin. (1), producătorul sau reprezentantul sau autorizat stabilit în România trebuie să aplice marcajul naţional de conformitate CS. Elementele de identificare ale marcajului CS sunt prevăzute în anexa nr. 3 lit. B."12. Articolul 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - În situaţia în care aparatelor le sunt aplicabile şi alte reglementări care prevăd aplicarea marcajului CS, marcajul trebuie să semnifice conformitatea aparatelor cu prevederile tuturor acestor reglementări."13. Alineatul (1) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"Art. 18. - (1) Responsabilităţile referitoare la introducerea pe piaţa a aparatelor cu marcaj CS ale producătorului, reprezentantului sau autorizat stabilit în România şi ale persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa sau cu punerea în funcţiune sunt aceleaşi cu cele prevăzute de prezenta hotărâre pentru aparatele cu marcaj CE."14. Articolul 19 va avea următorul cuprins:"Art. 19. - Începând cu data aderării la Uniunea Europeană vor fi admise la comercializare numai aparatele care poarta marcajul CE."15. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu excepţia prevederilor art. 4 alin. (3) şi (4) şi ale art. 13 alin. (3), care intră în vigoare la data aderării la Uniunea Europeană."16. Alineatul (2) al articolului 21 va avea următorul cuprins:
  "(2) Prevederile art. 5 alin. (4), (5) şi (6), art. 9 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (3) se aplică de la data intrării în vigoare a PECA."17. După articolul 21 se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:"Art. 22. - Prezenta hotărâre transpune Directiva Consiliului 89/336/EEC privind armonizarea legislativă a statelor membre referitoare la compatibilitatea electromagnetica, amendata de directivele Consiliului 91/263/EEC , 92/31/EEC şi 93/68/EEC ."18. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:"PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII(controlul intern al producţiei)1. În cazul aparatelor pentru care producătorul a aplicat standardele conform art. 4 alin. (1) din prezenta hotărâre, conformitatea aparatului cu cerinţele prezentei hotărâri trebuie certificată printr-o declaraţie de conformitate EC emisă de producător sau de reprezentantul sau autorizat stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene.2. Declaraţia de conformitate EC trebuie ţinuta la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricării ultimului aparat.3. Atunci când producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra declaraţia de conformitate EC revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a aparatului."19. Anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:"PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII(controlul intern al producţiei cu raport tehnic sau certificateliberat de un organism competent)1. În cazul aparatelor pentru care producătorul nu a aplicat sau a aplicat parţial standardele prevăzute la art. 4 alin. (1) din prezenta hotărâre ori în situaţia în care nu exista asemenea standarde, producătorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, trebuie să ţină la dispoziţia organelor de control, atunci când aparatul este introdus pe piaţa, un dosar tehnic.2. Dosarul tehnic trebuie să conţină următoarele elemente:a) descrierea aparatului;b) procedurile utilizate pentru asigurarea conformitatii aparatului cu cerinţele de protecţie prevăzute la art. 3 din prezenta hotărâre;
  c) un raport tehnic sau un certificat eliberat de un organism competent.3. Dosarul tehnic trebuie ţinut la dispoziţia organelor de control minimum 10 ani de la data fabricării ultimului aparat.4. Atunci când producătorul sau reprezentantul sau autorizat nu este stabilit în România ori într-un stat membru al Uniunii Europene, obligaţia de a păstra dosarul tehnic la dispoziţia organelor de control revine persoanei responsabile cu introducerea pe piaţa a aparatului.5. Conformitatea aparatului cu documentele prezentate în dosarul tehnic trebuie certificată conform procedurii prevăzute în anexa nr. 4. Se presupune ca aparatele îndeplinesc cerinţele de protecţie prevăzute în art. 3 din prezenta hotărâre dacă respecta prevederile din prezenta anexa."20. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:"PROCEDURA DE EVALUARE A CONFORMITATII(examinare CE de tip)1. Conformitatea aparatului pentru transmisii de radiocomunicatii cu prevederile prezentei hotărâri trebuie să fie certificată conform procedurii prevăzute în anexa nr. 4, după obţinerea de către producătorul sau reprezentantul sau autorizat, stabilit în România sau într-un stat membru al Uniunii Europene, a unui certificat de examinare CE de tip privind acest tip de aparat, emis de unul dintre organismele notificate prevăzute la art. 5 alin. (6) din prezenta hotărâre.2. Aceasta prevedere nu se aplică aparatelor menţionate la pct. 1, care sunt destinate şi utilizate exclusiv de radioamatori, în sensul art. 1 alin. (3) din prezenta hotărâre."21. Anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:"DECLARAŢIA DE CONFORMITATE ECDeclaraţia de conformitate EC trebuie să conţină următoarele elemente:a) descrierea aparatului la care se referă;b) referirea la specificaţiile în baza cărora este declarata conformitatea şi, acolo unde este cazul, la măsurile naţionale implementate în scopul asigurării conformitatii aparatului cu prevederile prezentei hotărâri;
  c) identificarea semnatarului împuternicit sa angajeze producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia;d) dacă este cazul, referinţe privitoare la certificatele de examinare CE de tip eliberate de un organism notificat."
  Articolul IIHotărârea Guvernului nr. 497/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa şi de funcţionare a aparatelor electrice şi electronice din punct de vedere al compatibilitatii electromagnetice, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUADRIAN NASTASEContrasemnează:────────────────Ministrul economiei şi comerţului,Dan Ioan PopescuMinistrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informatiei,Dan NicaBucureşti, 18 decembrie 2003.Nr. 1.554.────────────────