Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 1.939 din 18 decembrie 2001privind exercitarea controlului respectării reglementărilor şi sanctionarii contravenţiilor referitoare la comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor destinate acestora, la funcţionarea unităţilor de reparaţii şi reconstrucţie a vehiculelor, a statiilor de inspecţie tehnica, precum şi la metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 28 ianuarie 2002Data intrării în vigoare 28-01-2002

  Ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei,având în vedere prevederile art. 12 lit. d) şi q) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 197/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 4 alin. (3) lit. a)-l), ale art. 40 lit. g), h), i), j) şi k), precum şi ale art. 41 şi 43 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, ale art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, ale art. 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 pct. 9 şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei,emite următorul ordin:Articolul 1
  Controlul respectării reglementărilor privind comercializarea sau utilizarea vehiculelor rutiere, a echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor destinate acestora, funcţionarea unităţilor de reparaţii şi reconstrucţie a vehiculelor, a statiilor de inspecţie tehnica, precum şi al celor privind metodologia de efectuare a inspecţiei tehnice periodice şi constatarea şi sancţionarea contravenţiilor corespunzătoare, prevăzute la art. 40 lit. g), h), i), j), k) şi, respectiv, la art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2000, ale celor prevăzute la art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2000 privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi ale celor prevăzute la art. 46 lit. c) şi la art. 46^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se efectuează de către personalul împuternicit de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, pe baza legitimatiei de inspecţie şi control, ale carei model, forma şi conţinut sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Personalul împuternicit, locul de muncă, funcţia şi competentele de control ale acestuia se aproba de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, la propunerea Regiei Autonome "Registrul Auto Roman", denumita în continuare RAR.Articolul 3(1) Legitimatiile de inspecţie şi control se atribuie de secretarul de stat, coordonator al activităţii transporturilor rutiere, şi se eliberează de RAR, care va tine evidenta acestora.(2) Legitimatiile de inspecţie şi control se vizează anual de RAR.(3)
  Legitimatiile speciale de inspecţie şi control emise în baza Ordinului ministrului transporturilor nr. 536/1997, cu modificările şi completările ulterioare, rămân valabile până la înlocuirea acestora cu cele prevăzute la art. 1.
  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga punctul 11 din Reglementările privind certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere, precum şi evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor economici care prestează servicii de reparatie, reglare şi/sau desfăşoară activitate de reconstrucţie a vehiculelor rutiere - RNTR 4, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor nr. 536/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 348 din 9 decembrie 1997, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 5RAR va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul lucrărilor publice,transporturilor şi locuinţei,Miron Tudor Mitrea
  Anexa 1┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, ││ TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI ││ ┌────────────┐ ││ LEGITIMATIE │ │ ││ DE INSPECŢIE ŞI CONTROL │ │ ││ │ Loc │ ││ Nr. ........ data emiterii ....... │ pentru │ ││ Dl/Dna ........................... │ fotografie │ ││ Unitatea ......................... │ │ ││ └────────────┘ ││ ││ │
  │ În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 19/1997 privind ││ transporturile, aprobată şi modificată prin Legea nr. 197/1998, republicată││ cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordonanţei Guvernului ││ nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată şi modificată prin │Legea nr. 105/2000, ale Ordonanţei Guvernului nr. 80/2000 privind ││ certificarea şi/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb şi ││ materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere, precum şi ale │Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, ││ republicată, cu modificările ulterioare, titularul legitimatiei este ││ împuternicit: ││ 1. să execute inspecţia şi controlul de specialitate privind respectarea ││ reglementărilor pentru comercializarea vehiculelor, echipamentelor, ││ pieselor de schimb şi materialelor utilizate la vehicule rutiere, privind ││ evaluarea capabilităţii tehnice şi autorizarea agenţilor economici care ││ prestează servicii de reparatie, reglare şi/sau desfăşoară activitate de ││ reconstrucţie a vehiculelor; ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                                                                       (verso)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ 2. să aibă acces în unităţile agenţilor economici care desfăşoară ││ activităţile menţionate la pct. 1; ││ 3. să constate contravenţiile prevăzute la art. 40 lit. g), h), i), j) şi ││ k) din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997, la art. 6 din Ordonanţa Guvernului││ nr. 80/2000, precum şi la art. 46 lit. c) şi la art. 46^1 din Ordonanţa ││ Guvernului nr. 21/1992 şi să aplice sancţiunile corespunzătoare potrivit │art. 41 din Ordonanţa Guvernului nr. 44/1997, respectiv ale Ordonanţei ││ Guvernului nr. 21/1992. ││ ││ ┌────────┬──────┬──────┬──────┐ ││ │ ANUL │ 2002 │ 2003 │ 2004 │ ││ ├────────┼──────┼──────┼──────┤ Secretar de stat, ││ │ │ │ │ │ ...................... ││ │ VIZE │ │ │ │ (semnatura şi ştampila) ││ │ ANUALE │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ │ ││ └────────┴──────┴──────┴──────┘ ││ ││ │
  │ ││ ││ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
  --------------