Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 27 decembrie 2001privind utilizarea Fondului special pentru produse petroliere
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 22 ianuarie 2002Data intrării în vigoare 22-01-2002


  Capitolul 1 Constituirea veniturilor Fondului special pentru produse petroliereArticolul 1(1) Fondul special pentru produse petroliere se constituie prin includerea în preţul produselor petroliere livrate, benzina şi motorina, obţinute de producători sau rezultate din procesare, a unei sume în lei reprezentând echivalentul sumei de 0,01 dolari S.U.A./litru la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Naţionala a României, valabil pentru ultima zi a lunii anterioare livrării.
  (2) În înţelesul prezentelor norme metodologice, în categoria benzina şi motorina se includ carburanţii, care se livreaza ca produse finite.
  Articolul 2(1) Suma determinata în condiţiile prevăzute la art. 1 se evidenţiază distinct în preţul produselor petroliere livrate, benzina şi motorina, şi nu se include în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată.(2) La vânzarea cu ridicată a carburantilor prevăzuţi la art. 1 se determina cantitatea în litri, utilizându-se densitatea la livrare. Fondul special pentru produse petroliere se stabileşte prin aplicarea sumei în lei/litru la cantitatea în litri şi se menţionează distinct în facturile emise la livrarea produselor petroliere respective.Articolul 3Obligaţia de a constitui veniturile Fondului special pentru produse petroliere revine producătorilor şi procesatorilor, persoane juridice cu sediul în România, denumite în continuare unităţi colectoare, indiferent de forma de organizare, de natura capitalului şi de destinaţia produselor petroliere livrate.Articolul 4Sumele colectate şi evidentiate distinct de către unităţile colectoare se virează cu ordin de plată, până la data de 25 a lunii pentru luna precedenta, în contul special nr. 50934192863 "Disponibil din Fondul special pentru produse petroliere", deschis la Direcţia trezorerie şi contabilitate publică a municipiului Bucureşti pe seama Ministerului Industriei şi Resurselor.Articolul 5Suma inclusă în preţurile produselor petroliere pentru constituirea Fondului special pentru produse petroliere reprezintă cheltuiala deductibilă din punct de vedere fiscal.Articolul 6Pentru neplata la termen a obligaţiilor de plată ale unităţilor colectoare la Fondul special pentru produse petroliere se datorează majorări de întârziere, calculate potrivitOrdonanţei Guvernului nr. 11/1996privind executarea creanţelor bugetare, aprobată cu modificări prinLegea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 7Controlul respectării obligaţiilor de plată ale unităţilor colectoare la Fondul special pentru produse petroliere şi la termenul stabilit laart. 6 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000se efectuează de către organele fiscale.Articolul 8Agenţii economici prevăzuţi la art. 3 au obligaţia să raporteze lunar, până la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare, situaţia conform formularului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  Capitolul 2 Gestionarea şi utilizarea Fondului special pentru produse petroliereArticolul 9Fondul special pentru produse petroliere este gestionat de Ministerul Industriei şi Resurselor, care în acest scop îndeplineşte atribuţiile şi răspunderile stabilite prin prezentele norme metodologice.Articolul 10Fondul special pentru produse petroliere se va utiliza pentru acoperirea integrală a obligaţiilor de plată aferente fostei Companii Române de Petrol - S.A. Ministerul Industriei şi Resurselor, în termen de 7 zile lucrătoare de la data încasării sumelor în Fondul special pentru produse petroliere, va efectua plati pe destinatiile prevăzute în anexa nr. 1 laOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000.Articolul 11(1) Din veniturile înregistrate lunar în contul special "Fondul special pentru produse petroliere" se vor achită cu prioritate obligaţiile de plată cuprinse la pct. 1-9 din anexa nr. 1 laOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000, în suma de 140.084 mii dolari S.U.A., în ordinea în care acestea sunt înscrise în anexa respectiva.(2) Plăţile se vor efectua în lei şi vor reprezenta echivalentul sumelor în dolari la cursul de schimb valutar din data plăţii.
  Articolul 12Plata obligaţiilor prevăzute la pct. 1-3 din anexa nr. 1 laOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000se va efectua în contul nr. 361180000302 deschis pe seama Ministerului Finanţelor Publice la Centrala Băncii Naţionale a României. Ministerul Finanţelor Publice va proceda la informarea lunară a Ministerului Industriei şi Resurselor cu privire la stingerea creanţelor respective în contabilitatea proprie, care la rândul sau va înştiinţa debitorii în scopul reflectării în contabilitatea acestora a stingerii obligaţiilor către Ministerul Finanţelor Publice.Articolul 13Sumele de 2.612 mii dolari S.U.A. şi 1.100 mii dolari S.U.A., prevăzute la pct. 6 din anexa nr. 1 laOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 249/2000cu titlu de valoare facturată şi, respectiv, parţial din suma de 2.905.940 dolari S.U.A., cu titlu de penalităţi de întârziere, vor fi achitate de către gestionarul Fondului special pentru produse petroliere către Societatea Naţionala a Petrolului "Petrom" - S.A. Bucureşti, care a achitat aceste sume către Societatea Comercială "Petrolexportimport" - S.A., ca urmare a Sentinţei judecătoreşti definitive şi executorii nr. 6.151 din 13 decembrie 1999. Suma rămasă din penalităţile calculate de 1.806 mii dolari S.U.A. va fi achitată de gestionarul Fondului special pentru produse petroliere către Societatea Comercială "Petrolexportimport" - S.A.Articolul 14(1) După acoperirea sumei de 140.084 mii dolari S.U.A., în condiţiile prevăzute la art. 11-13 se vor efectua plăţile pentru suma de 507.300 mii dolari S.U.A. reprezentând obligaţia reglementată prinOrdonanţa de urgenta a Guvernului nr. 72/1997privind regularizarea datoriei fostei Companii Române de Petrol, aprobată cu modificări prinLegea nr. 32/1999, cu modificările şi completările ulterioare, în acelaşi cont prevăzut la art. 12.(2) Ministerul Finanţelor Publice va utiliza suma încasată pentru diminuarea datoriei publice interne, constituită conformOrdonanţei de urgenta a Guvernului nr. 72/1997.
  Capitolul 3 Contabilitatea şi prezentarea execuţiei Fondului special pentru produse petroliereArticolul 15Operaţiunile contabile care se efectuează la unităţile colectoare sunt următoarele:a) înregistrarea cheltuielilor ocazionate de constituirea Fondului special pentru produse petroliere:
         
    635=447
    Cheltuieli cu alte impozite, taxe şi vărsăminte asimilate   Fonduri speciale - analitic distinct
  b) virarea sumelor de către unităţile colectoare în contul Ministerului Industriei şi Resurselor:
         
                         447=                        5121
    Fonduri speciale - analitic distinct              Conturi la bănci în lei
  Articolul 16Operaţiunile contabile care se efectuează la Ministerul Industriei şi Resurselor sunt:a) evidentierea sumelor încasate de Ministerul Industriei şi Resurselor la Fondul special pentru produse petroliere:
         
                            119.01.41=                          337.41
    Disponibil din Fondul special pentru produse petroliere   Fondul special pentru produse petroliere
  b) virarea sumelor către unităţile beneficiare:
         
                                  421=                            119.01.41
    Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială - analitic distinct   Disponibil din Fondul special pentru produse petroliere
  c) operaţiuni contabile la închiderea exerciţiului financiar:
         
                               337.41=                                  421
    Fondul special pentru produse petroliere   Cheltuieli din fonduri cu destinaţie specială - analitic distinct
  Articolul 17Operaţiunile contabile care se efectuează la unităţile beneficiaresunt:
         
    Conturi la bănci în lei la unităţile beneficiare=Contul în care beneficiarul are înregistrate creanţele de recuperat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 249/2000
  Articolul 18Disponibilităţile Fondului special pentru produse petroliere se raportează în anexa nr. 15 la darea de seama contabila trimestriala şi anuală a Ministerului Industriei şi Resurselor pentru instituţii publice pe rândul 18 şi se cuprind în totalul de la rândul 01.
  Anexa --------la normele metodologice------------------------
               
    Agentul economic plătitor  
    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
    Către Ministerul Industriei şi Resurselor
     
    SITUAŢIA privind plăţile efectuate către Fondul special pentru produse petroliere  pe luna . . . . . . . . . . anul . . . . . .
     
    Unitatea colectoareSuma constituităPlăţi efectuateExplicaţii
    Data plăţiiNumărul ordinului de platăSuma plătită
    123456
               
               
               
               
       
    Director general,Director economic,
    . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
  --------