Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.03.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÎRE nr. 617 din 1 octombrie 1992privind aprobarea Acordului de stimulare a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii
EMITENT
 • GUVERN
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 289 din 18 noiembrie 1992Data intrării în vigoare 18-11-1992


  Guvernul României hotărăşte: Se aprobă Acordul de stimulare a investiţiilor dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii. PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:-----------------Ministrul economiei şi finanţelor,
  George Danielescup. Ministrul bugetului, veniturilorstatului şi controlului financiar,Nicolae Vacaroiu,secretar de statPreşedintele Agenţiei Române deDezvoltare,Misu Negritoiu Anexa 1 ACORD de stimulare a investiţiilor între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii*) *) Traducere.Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii,afirmind dorinţa lor comuna de a incuraja activităţile economice în România care promovează dezvoltarea resurselor economice şi a capacităţilor productive ale României, şirecunoscind ca acest obiectiv poate fi promovat prin asigurarea (inclusiv reasigurarea) investiţiilor, împrumuturi şi garanţii ale investiţiilor care sînt susţinute în totalitate sau parţial de Guvernul Statelor Unite ale Americii şi emise de Overseas Private Investment Corporation (O.P.I.C.), o agenţie a Guvernului Statelor Unite ale Americii,au convenit următoarele:
  Articolul 1În acest acord, termenul acoperire se va referi la orice asigurare, reasigurare sau garanţie a investiţiilor, care este emisă de către un emitent în legătură cu un proiect de pe teritoriul României, iar termenul emitent se va referi la O.P.I.C., orice alta agenţie a Guvernului Statelor Unite ale Americii succesoare şi agentul oricăreia dintre acestea.Articolul 2a) (i) Dacă emitentul efectuează o plata către orice parte aflată sub acoperire, Guvernul României va recunoaşte, conform prevederilor art. 3 din acest acord, transferul către emitent al oricăror active, inclusiv al celor sub forma de investiţii, precum şi bani sau credite, în legătură cu asemenea plata, precum şi succesiunea emitentului faţă de orice drept, titlu, pretentie, privilegiu sau cauza de acţiune existente sau care ar putea să apară în conexiune cu acestea.(îi) Dacă emitentul, prin exercitarea drepturilor sale de creditor, dobîndeşte orice astfel de active sau obţine succesiunea oricărui drept, titlu, pretentie, privilegiu sau cauza de acţiune, Guvernul României va recunoaşte, în condiţiile art. 3 din acest acord, o asemenea achiziţie sau succesiune.b) Emitentul nu va revendica drepturi care să depăşească pe cele ale părţii de la care au fost obţinute aceste drepturi conform descrierii din paragraful a) al acestui articol.c) Emitentul, ca agenţie de asistenţa pentru străinătate a Guvernului Statelor Unite ale Americii, operind pe o baza necomercială, nu va fi supus reglementărilor conţinute în legile României aplicabile organizaţiilor de asigurări comerciale sau celor financiare. Pe aceeaşi baza, dobinda şi taxele asupra împrumuturilor făcute sau garantate de către emitent vor fi scutite de plată impozitelor în România. Emitentul nu va fi supus impozitării în România ca rezultat al oricărui transfer, succesiune sau altui tip de achiziţie descrisă în paragraful a) al acestui articol. În toate celelalte cazuri, tratamentul fiscal al tranzacţiilor efectuate de emitent în România va fi stabilit pe baza legilor în vigoare ale României sau a unui acord specific între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii. Nimic în acest paragraf nu va fi folosit pentru a scuti orice proiect asistat de emitent de orice taxa sau reglementare aplicabilă în cadrul legilor României.
  Articolul 3În măsura în care legislaţia României împiedica sau interzice, parţial sau total, transferul, succesiunea sau dobindirea în orice alt mod de către emitent, în conformitate cu art. 2 a) al acestui acord, a oricărui interes în orice proprietate aflată pe teritoriul României, Guvernul României va permite emitentului să facă aranjamentele potrivite, prin a căror îndeplinire asemenea interese să fie transferate unei persoane sau entităţi căreia îi este permisă proprietatea asupra unor astfel de interese, în conformitate cu legile României.Articolul 4a) Sumele în moneda legală a României, inclusiv creditele în aceasta, obţinute de emitent în legătură cu o plata către o parte aflată sub acoperire, vor primi pe teritoriul României un tratament nu mai puţin favorabil, în privinta utilizării şi conversiei, decît tratamentul de care aceste fonduri ar beneficia în posesia părţii aflate sub acoperire.b) Asemenea sume şi credite pot fi transferate de către emitent oricărei persoane sau entităţi şi, în urma transferului, vor fi disponibile pentru libera utilizare de către aceste persoane sau entităţi pe teritoriul României, în conformitate cu legile acesteia.c) Prevederile acestui articol vor fi, de asemenea, valabile pentru orice sume sau credite în moneda legală a României, ce vor fi acceptate de către emitent pentru reglementarea obligaţiilor legate de împrumuturi făcute de emitent pentru proiecte în România.
  Articolul 5a) Orice diferend între Guvernul Statelor Unite ale Americii şi Guvernul României privind interpretarea acestui acord sau care, în viziunea unuia dintre guverne, implica o problemă de drept internaţional provenind din orice proiect sau activitate pentru care s-a emis acoperire, va fi soluţionat, în măsura în care este posibil, prin negociere între cele doua guverne. Dacă, după şase luni de la solicitarea negocierilor, cele doua guverne nu au soluţionat diferendul printr-un acord, diferendul, inclusiv dacă acesta pune probleme de drept internaţional, va fi supus, la iniţiativa oricăruia dintre guverne, unui tribunal arbitral pentru soluţionare, în conformitate cu paragraful b) al acestui articol.b) Tribunalul arbitral pentru soluţionarea diferendelor, conform paragrafului a) al acestui articol, va fi înfiinţat şi va funcţiona după cum urmează:(i) Fiecare guvern va numi un arbitru; aceşti doi arbitri vor desemna de comun acord un preşedinte al tribunalului arbitral care va fi cetăţean al unui al treilea stat şi a cărui numire va fi supusă aprobării ambelor guverne. Arbitrii vor fi numiţi într-un termen de maximum trei luni, iar preşedintele în maximum şase luni de la data primirii cererii de arbitrare din partea oricărui guvern. Dacă numirile nu sînt făcute în intervalele de timp de mai sus, oricare dintre guverne poate solicita, în absenta oricăror altor înţelegeri, Secretarului general al Curţii Permanente de Arbitraj să facă numirea sau numirile necesare, şi ambele guverne sînt de acord sa accepte numirea sau numirile respective.(îi) Tribunalul arbitral îşi va baza deciziile pe principiile şi legile în vigoare ale dreptului internaţional. Tribunalul arbitral va hotărî prin vot al majorităţii. Hotărîrea va fi definitivă şi executorie.(iii) Pe durata procedurilor, fiecare guvern va suporta cheltuielile arbitrului şi ale reprezentării sale în proces în faţa tribunalului arbitral, iar cheltuielile preşedintelui şi alte cheltuieli legate de arbitraj vor fi suportate în părţi egale de ambele guverne. În hotărîrea sa, tribunalul arbitral poate realoca, în mod discretionar, cheltuielile şi costurile între cele doua guverne.(iv) În orice alte privinte, tribunalul arbitral îşi va stabili propriile proceduri.c) Nimic în acest acord nu va limita dreptul oricăruia dintre cele doua guverne, în capacitatea sa suverana, de a revendica pretenţii pe baza dreptului internaţional, separat faţă de orice drepturi pe care le-ar putea avea prin acest acord.Articolul 6
  Cele doua guverne, în dorinţa lor de reciprocitate, au căzut de acord ca, atunci cînd Guvernul României va face aranjamente pentru a emite acoperire sau va acorda împrumuturi pentru proiecte în Statele Unite ale Americii, în cadrul unui program similar, în substanţa cu programul de stimulare a investiţiilor de care este legat acest acord, se fie aplicate cu privire la aceste aranjamente prevederi echivalente cu cele ale acestui acord din momentul în care vor fi îndeplinite procedurile constituţionale sau altfel legale ale ambelor guverne care aproba astfel de prevederi.
  Articolul 7Acest acord va rămîne în vigoare pînă la expirarea a douasprezece luni de la data la care oricare dintre guverne notifica în scris pe celălalt despre terminarea acestui acord. În acest caz, referitor la acoperirea emisă sau împrumuturile acordate în orice moment înaintea terminării acordului, prevederile acestuia cu privire la asemenea acoperire sau împrumuturi vor rămîne în vigoare pentru o perioadă de douăzeci de ani de la data denunţării.Acest acord va intra în vigoare după un schimb de note diplomatice prin care părţile îşi vor notifica reciproc faptul ca toate cerinţele legale privind intrarea în vigoare a acestui acord au fost îndeplinite.Încheiat la Bucureşti la data de 30 iunie 1992, în dublu exemplar, în limba engleza. Va fi redactat un text în limba română care, după un schimb de note diplomatice ce atesta conformitatea sa cu textul în limba engleza, va avea o valoare egala cu acesta din urma. Pentru Guvernul României, Misu Negritoiu PentruGuvernul Statelor Unite ale Americii,Fred M. Zeder----------------