Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 846 din 14 septembrie 2023privind aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024 şi pentru modificarea art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 837 din 15 septembrie 2023Data intrării în vigoare 15-09-2023


  Luând în considerare prevederile Programului de guvernare 2021-2024,având în vedere prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Prezenta hotărâre stabileşte o schemă transparentă de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1.408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis în sectorul agricol, modificat prin Regulamentul (UE) 2019/316 al Comisiei din 21 februarie 2019, denumit în continuare Regulamentul de minimis în sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejate cultivate.(2) Potrivit prevederilor art. 3 alin. (1) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, schema de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare prevăzută la art. 108 alin. (3) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.Articolul 2Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în perioada 2023-2024, pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejate, după cum urmează:a) tomate - Solanum lycopersicum L;b) ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar - Capsicum annuum L;c)
  castraveţi - Cucumis sativus L;
  d) fasole păstăi - Phaseolus vulgaris L;e) salată - Lactuca sativa L;f) spanac - Spinacea oleracea L;g) ceapă verde - Allium cepa L.
  Articolul 3În sensul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) ajutor de minimis - ajutor acordat unei întreprinderi, a cărui valoare cumulată pe durata a trei exerciţii financiare, exerciţiul financiar în cauză şi două exerciţii financiare precedente, nu depăşeşte echivalentul în lei al sumei de 20.000 euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;b) autorităţi competente - direcţiile pentru agricultură judeţene şi, respectiv, a municipiului Bucureşti, denumite în continuare DAJ, şi structurile teritoriale, respectiv centrele locale/judeţene şi, respectiv, ale municipiului Bucureşti ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumite în continuare APIA, şi oficiile fitosanitare din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare, denumite în continuare OFJ;c) întreprindere - orice entitate care, potrivit pct. (4) din preambulul Regulamentului de minimis în sectorul agricol, desfăşoară o activitate economică, indiferent de statutul său juridic şi de modul în care este finanţată;d) întreprindere unică - entitatea definită la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol;e) spaţii protejate - spaţii închise în care factorii de vegetaţie sunt dirijaţi pe întreg ciclul de producţie, respectiv sere/solarii.
  Capitolul II Beneficiarii, condiţiile de eligibilitate şi valoarea totală a ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejateArticolul 4(1) Schema de ajutor de minimis se acordă întreprinderilor/întreprinderilor unice care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole, pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejate, potrivit art. 2.(2) Prevederile prezentei scheme se aplică întreprinderilor/ întreprinderilor unice, pentru culturile de legume cultivate în spaţii protejate prevăzute la art. 2, respectiv:a) producătorilor agricoli persoane fizice care deţin atestat de producător emis în baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, cu modificările şi completările ulterioare, valabil până la 31 decembrie 2024;b) producătorilor agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;c) producătorilor agricoli persoane juridice.
  Articolul 5(1) Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru producţia de legume în spaţii protejate, beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii de eligibilitate:a) să solicite ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre;b) să utilizeze o suprafaţă cumulată de spaţii protejate de minimum 1.000 mp, cultivată exclusiv cu una dintre culturile de tomate, ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar, castraveţi, fasole păstăi, salată, spanac, ceapă verde;c) să marcheze suprafaţa prevăzută la lit. b), la loc vizibil, cu o placă-indicator, pe care să se găsească inscripţia „Program susţinere legume, perioada 2023-2024, beneficiar numărul ............................................, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ..................../Municipiului Bucureşti“, cu dimensiunea minimă recomandată de 50 cm/70 cm;d) să obţină producţiile minime corespunzătoare culturii de legume;e) să fie înregistraţi în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafeţele cultivate cu legume în spaţiile protejate în anul 2023, respectiv la data depunerii cererii;
  f) să deţină Registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, avizat de OFJ;g) să facă dovada obţinerii producţiei minime realizate, prin documente justificative în funcţie de forma de organizare;h) să obţină legume care nu depăşesc conţinutul maxim aplicabil reziduurilor de pesticide, condiţie care se verifică conform prevederilor art. 12 alin. (3).
  (2) Pentru suprafaţa prevăzută la alin. (1) lit. b) se acceptă o diferenţă de –50 mp rezultaţi în urma verificării în teren a suprafeţei cultivate cu legume.(3) Producţiile minime prevăzute la alin. (1) lit. d) sunt următoarele:a) 3.000 kg/1.000 mp pentru cultura de tomate;b)
  2.000 kg/1.000 mp pentru cultura de ardei gras şi/sau lung şi/sau gogoşar;
  c) 4.000 kg/1.000 mp pentru cultura de castraveţi;d) 1.500 kg/1.000 mp pentru cultura de fasole păstăi;e) 10.000 plante/1.000 mp pentru cultura de salată;f) 1.000 kg/1.000 mp pentru cultura de spanac;g) 100.000 bulbi/plante/1.000 mp pentru cultura de ceapă verde.
  (4) Valorificarea producţiilor prevăzute la alin. (1) lit. d) se face în perioada 20 octombrie 2023-31 ianuarie 2024 inclusiv.(5) Dovada obţinerii producţiei de legume obţinute în spaţii protejate prevăzută la alin. (3) o constituie copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare pentru legumele care fac obiectul programului.(6) Sprijinul financiar se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1)-(5) pentru o singură cultură, dintre cele prevăzute la art. 2.
  Articolul 6(1) Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprimă sub forma unei subvenţii, potrivit art. 3 alin. (6) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol, şi se acordă beneficiarilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5.(2) Sprijinul financiar de ajutor de minimis este de maximum 1.000 euro inclusiv/1.000 mp/beneficiar.(3)
  Valoarea maximă a sprijinului financiar prevăzută la alin. (2) se acordă în lei, la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de către Banca Centrală Europeană la data de 29 septembrie 2022, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 379 din 3 octombrie 2022, pentru schema de ajutor de minimis prevăzută la art. 4 alin. (1), în condiţiile prevăzute la art. 5.
  (4) Valoarea totală a ajutoarelor de minimis care se acordă unei întreprinderi/întreprinderi unice nu poate depăşi suma de 20.000 euro pe durata a trei exerciţii financiare, în cursul exerciţiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de înscriere în program şi în cele două exerciţii financiare precedente, conform prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
  Articolul 7Sumele reprezentând ajutoare de minimis se plătesc beneficiarilor începând cu data de 26 februarie 2024.Articolul 8(1) Resursele financiare reprezentând credite de angajament necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 109.373 mii lei, reprezentând echivalentul a 22.100 mii euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în condiţiile legii la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 51 „Transferuri între unităţi ale administraţiei publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.01 „Transferuri către instituţii publice“, direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 „Subvenţii“, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.(2)
  Sumele alocate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru plata ajutorului de minimis în anul 2024 se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  (3) Suma prevăzută la alin. (1) se distribuie beneficiarilor eligibili, cu încadrarea în bugetul alocat schemei.
  Capitolul III Modul de acordare şi modalităţile de verificare şi control al ajutorului de minimis pentru susţinerea producţiei de legume cultivate în spaţii protejateArticolul 9(1) Beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) pot solicita ajutorul de minimis la DAJ în termen de 20 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, printr-o cerere al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2.(2) La depunerea cererii, responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, în prezenţa potenţialilor beneficiari, verifică sumele rămase şi potenţial a fi primite prin prezenta schemă de ajutor de minimis, rezultate după însumarea ajutoarelor de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare, respectiv ajutoarele acordate în cele două exerciţii financiare precedente şi în exerciţiul financiar în cauză, şi până la concurenţa sumei de 20.000 euro, potrivit art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis în sectorul agricol.
  (3) Ajutoarele de minimis primite pe durata a trei exerciţii financiare sunt cele care au fost acordate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 365/2020 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa“, pentru perioada 2020-2022, precum şi a unor măsuri de aplicare a acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, în perioada 2021-2022, Hotărârii Guvernului nr. 651/2021 pentru aprobarea programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2021, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 652/2021 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de plante aromatice pentru anul 2021, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2021 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate în perioada martie-mai 2021 asupra sectorului apicol, Hotărârii Guvernului nr. 147/2022 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia în anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 148/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume în spaţii protejate pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 782/2022 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a producţiei de cartof de consum“, în anul 2022, Hotărârii Guvernului nr. 798/2022 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de struguri de masă pentru anul 2022, cu modificările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 168/2023 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru anul 2023, Hotărârii Guvernului nr. 393/2023 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de susţinere a producţiei de usturoi“, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de verificare şi control al acesteia, în anul 2023, precum şi orice alte sume acordate prin scheme de ajutor de minimis primite până la data acordării ajutorului de minimis prevăzut de prezenta hotărâre.(4) După efectuarea verificării prevăzute la alin. (2), beneficiarii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) completează şi depun cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de următoarele documente:a) copie a B.I./C.I. al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal dacă cererea este depusă prin reprezentant legal/ împuternicit;b) copie a atestatului de producător valabil până la 31 decembrie 2024;c) împuternicire/procură notarială şi o copie a B.I./C.I. al/a unui reprezentant, după caz;d) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului/Registrul naţional al asociaţiilor şi fundaţiilor sau a actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea;e) dovadă cont activ bancă/trezorerie;f)
  adeverinţă, în original, din Registrul agricol, conform înscrisurilor aferente anului 2023, care atestă suprafaţa de teren cu spaţii protejate utilizată de solicitant în baza oricărui act juridic care conferă dreptul de folosinţă asupra terenului în cauză.
  (5) Cererea, însoţită de documentele prevăzute la alin. (4), poate fi transmisă la DAJ şi prin mijloace electronice şi/sau poştă/curierat.(6) Documentele transmise prin mijloace electronice trebuie să fie semnate şi datate, iar copiile trebuie să fie certificate „conform cu originalul“ de către solicitant.(7) În situaţia cererilor depuse potrivit alin. (5), verificarea sumelor rămase potenţial a fi primite prin schema de ajutor de minimis se realizează în conformitate cu prevederile alin. (2), iar rezultatul se comunică prin mijloace de informare electronică/poştă/curierat, după caz, înainte de înregistrarea cererii de înscriere, iar dovada transmiterii va fi ataşată la cererea de înscriere în program.(8) În situaţia în care solicitantul utilizează suprafeţe de teren cu culturi de legume cultivate în spaţii protejate situate în judeţe/UAT diferite, acesta va formula şi depune o singură cerere de înscriere în program la DAJ unde are suprafaţa cultivată cea mai mare.(9) Responsabilii desemnaţi cu primirea cererilor din cadrul DAJ, înainte de înregistrarea cererii în registrul unic pentru accesarea programului, conform modelului din anexa nr. 3, verifică existenţa tuturor documentelor obligatorii prevăzute la alin. (4), efectuează corespondenţa datelor din cerere cu datele din documente şi întocmesc un proces-verbal de verificare a documentelor.(10)
  După verificarea prevăzută la alin. (9), responsabilii desemnaţi din cadrul DAJ, respectiv al municipiului Bucureşti înregistrează cererea în Registrul unic pentru accesarea programului.
  (11) După încheierea perioadei de depunere a cererilor, DAJ transmite către OFJ lista cu potenţialii beneficiari ai schemei de ajutor de minimis în vederea efectuării de controale oficiale, inclusiv prelevare de probe pentru determinarea conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din legume.
  Articolul 10(1) După încheierea perioadei de înregistrare a tuturor cererilor, DAJ solicită APIA desemnarea unui reprezentant în vederea constituirii unei echipe mixte pentru stabilirea suprafeţelor cultivate şi evaluarea producţiei de legume prevăzute la art. 2.(2) Directorul executiv al DAJ desemnează prin decizie echipe formate dintr-un reprezentant al DAJ, care, împreună cu reprezentantul APIA desemnat conform alin. (1), se deplasează în teren pentru stabilirea suprafeţei cultivate şi pentru evaluarea producţiei de legume înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari cu privire la începerea recoltării.(3) Beneficiarii sunt obligaţi să transmită în scris notificarea prevăzută la alin. (2) cu cel puţin 10 zile înainte de recoltarea legumelor, prin e-mail, fax sau poştă.(4)
  Echipele prevăzute la alin. (2) stabilesc suprafeţele cultivate şi evaluează producţia de legume înainte de recoltare, în baza notificării scrise transmise la DAJ de către beneficiari, întocmesc fişa pentru stabilirea suprafeţei cultivate şi pentru evaluarea producţiei de legume înainte de recoltare, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4, fiind direct răspunzători de veridicitatea verificărilor.
  (5) În cadrul fişei prevăzute la alin. (4), echipele prevăzute la alin. (2) menţionează dacă producţia estimată poate ajunge la maturitate până la data maximă prevăzută la art. 5 alin. (4).
  Articolul 11Verificările în teren pentru stabilirea suprafeţelor cultivate şi evaluarea producţiei de legume, prevăzute la art. 10 alin. (1), se realizează într-o singură etapă în baza procedurii operaţionale elaborate de către structura cu atribuţii în inspecţii tehnice din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Articolul 12(1) Controlul respectării normelor privind utilizarea produselor de protecţie a plantelor se face de către inspectorii fitosanitari care au în atribuţii efectuarea controalelor oficiale şi alte activităţi oficiale potrivit art. 1 alin. (2) lit. h) şi art. 5 alin. (4) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea măsurilor de aplicare a prevederilor art. 5 alin. (3) din acelaşi regulament.(2)
  Pentru obţinerea sprijinului prevăzut la art. 6 alin. (2), după efectuarea verificărilor prevăzute la art. 10, potenţialii beneficiari înregistraţi în Registrul unic pentru accesarea programului au obligaţia să depună la DAJ unde au depus cererea documentele justificative prevăzute la art. 5 alin. (5), precum şi copia Registrului de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, completat la zi şi avizat de OFJ, până cel târziu la data de 9 februarie 2024 inclusiv.
  (3) În vederea monitorizării calităţii legumelor, inspectorii din cadrul OFJ prelevează probe, prin sondaj şi inopinat, în vederea efectuării analizelor de laborator pentru determinarea reziduurilor de pesticide atât la recoltare, cât şi la valorificare.(4) OFJ are obligaţia transmiterii la DAJ a situaţiei cu beneficiarii ale căror legume în urma efectuării analizelor prevăzute la alin. (3) au înregistrat depăşiri ale conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide, conform prevederilor art. 26 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CE) nr. 396/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 februarie 2005 privind conţinuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din sau de pe produse alimentare şi hrana de origine vegetală şi animală pentru animale şi de modificare a Directivei 91/414/CEE, cu modificările şi completările ulterioare, cu încadrarea în termenul prevăzut la art. 13.(5) OFJ informează beneficiarii cu privire la rezultatele analizelor de laborator prevăzute la alin. (3).
  Articolul 13Responsabilii desemnaţi din cadrul DAJ, după finalizarea tuturor verificărilor condiţiilor de eligibilitate, întocmesc situaţia centralizatoare a beneficiarilor ajutorului de minimis, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, şi o transmit la Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale până la data de 16 februarie 2024 inclusiv.Articolul 14(1) După primirea tuturor situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 13, Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare a datelor comunicate de către toate direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea determinării valorii totale a sprijinului financiar cuvenit beneficiarilor.(2) În situaţia în care valoarea totală a sprijinului financiar cuvenit se încadrează în resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru perioada 2023-2024, prevăzute la art. 8 alin. (1), Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale întocmeşte situaţia centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.(3) Dacă valoarea totală a sprijinului financiar depăşeşte resursele financiare alocate schemei de ajutor de minimis pentru perioada 2023-2024, prevăzute la art. 8 alin. (1), Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale calculează coeficientul de reducere a valorii maxime prevăzute la art. 6 alin. (2), cu încadrarea în bugetul maxim alocat schemei, şi îl comunică direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, în vederea calculării ajutorului de minimis cuvenit fiecărui beneficiar.(4) În termen de trei zile lucrătoare de la primirea comunicării prevăzute la alin. (3), direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti refac situaţiile centralizatoare cu sumele necesare reprezentând sprijin financiar pe baza coeficientului de reducere corespunzător şi le retransmit Direcţiei generale buget finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru întocmirea situaţiei centralizatoare, în vederea deschiderii creditelor bugetare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 6.Articolul 15(1)
  După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se alimentează conturile DAJ.
  (2) Responsabilii desemnaţi din cadrul DAJ, respectiv al municipiului Bucureşti completează în Registrul unic pentru accesarea programului ajutorul de minimis cuvenit fiecărui beneficiar.(3) DAJ virează sumele cuvenite în conturile beneficiarilor, potrivit legislaţiei în vigoare.
  Articolul 16(1) Registrul unic pentru accesarea programului, precum şi documentaţia depusă pentru accesarea acestuia se păstrează la DAJ pe o perioadă de 10 ani fiscali de la data la care a fost plătit ajutorul de minimis.(2) DAJ publică pe site-ul instituţiei Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis şi sumele acordate potrivit prezentei hotărâri.
  Capitolul IV Dispoziţii finaleArticolul 17(1) Ajutorul de minimis acordat în temeiul prezentei hotărâri este avut în vedere pentru a fi dedus din orice schemă viitoare de ajutor de minimis.(2) Ajutorul de minimis prevăzut de prezenta hotărâre nu se acordă solicitanţilor a căror suprafaţă de culturi de legume în spaţii protejate este obţinută prin divizarea unei suprafeţe cu spaţii protejate efectuată după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, indiferent de modalitatea de transfer al suprafeţei, cu excepţia succesiunilor şi a contractelor de vânzare înregistrate în registrul agricol.Articolul 18(1)
  În cazul nerespectării de către beneficiari a condiţiilor prevăzute la art. 5, aceştia sunt obligaţi la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adaugă dobânzi şi penalităţi de întârziere calculate de la data încasării acestuia până la data recuperării integrale, conform prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Sumele reprezentând ajutor de minimis necuvenit, prevăzut la alin. (1), reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător dispoziţiile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Procesele-verbale de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare întocmite de către DAJ, prin care se individualizează sumele de recuperat exprimate în moneda naţională, constituie titluri de creanţă şi cuprind elementele actului administrativ-fiscal prevăzut de Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Titlul de creanţă constituie titlu executoriu la data împlinirii termenului de scadenţă prevăzut în cuprinsul acestuia, stabilit în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(4) Înainte de a se adresa instanţei de contencios administrativ competente, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său sau într-un interes legitim printr-un act administrativ individual care i se adresează trebuie să solicite autorităţii publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, în condiţiile şi termenele prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Creanţele bugetare principale şi accesorii se sting prin plată voluntară, compensare sau prin executare silită de către organele fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(6) Titlurile executorii împreună cu dovada comunicării acestora către debitor se transmit organelor fiscale competente subordonate Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea recuperării creanţelor bugetare prin executare silită, conform Legii nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(7) Cuantumul creanţelor bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se calculează de către DAJ care au emis procesul-verbal de constatare a neregulilor şi de stabilire a creanţelor bugetare.
  (8) Creanţele bugetare accesorii, reprezentate de dobânzi şi penalităţi de întârziere, se individualizează prin procese-verbale de constatare a accesoriilor, ce reprezintă titluri de creanţă, prevederile alin. (2)-(5) aplicându-se în mod corespunzător.(9) În procedura insolvenţei, înscrierea creanţei bugetare la masa credală a debitorului se efectuează de către DAJ.(10) Creanţele bugetare principale şi accesorii se recuperează în conturile indicate în titlurile de creanţă şi se constituie venit integral la bugetul de stat.
  Articolul 19Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 20Articolul 8 din Hotărârea Guvernului nr. 1.569/2022 privind aprobarea programului de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate pentru anul 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1273 din 29 decembrie 2022, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 8Resursele financiare necesare aplicării schemei de ajutor de minimis prevăzute de prezenta hotărâre sunt în sumă de 327.941 mii lei, reprezentând echivalentul a 66.264 mii euro, şi se asigură din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2023, la capitolul 83.01 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 51 «Transferuri între unităţi ale administraţiei publice», articolul 51.01 «Transferuri curente», alineatul 51.01.01 «Transferuri către instituţii publice», direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti, care asigură sumele necesare acordării schemei de la capitolul 83.10 «Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare», titlul 40 «Subvenţii», articolul 40.15 «Sprijinirea producătorilor agricoli».

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacşu
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuţ Barbu
  Ministrul finanţelor,
  Marcel-Ioan Boloş

  Ministrul afacerilor externe,
  Luminiţa-Teodora Odobescu
  Bucureşti, 14 septembrie 2023.Nr. 846.Anexa nr. 1(Model)Bucureşti, ..........................Nr. ...............Persoana juridică/PFA/II/IF/PF ..........Sediu (comuna, judeţul) ....................Ferma (nume/număr, adresă) ...........REGISTRUde evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor*
  * Registrul se completează după fiecare utilizare a acestor produse, cu respectarea normelor privind utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor prevăzute în „Codul de bune practici pentru utilizarea în siguranţă a produselor de protecţie a plantelor“, elaborat de Autoritatea Naţională Fitosanitară, postat pe pagina web a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, la secţiunea fitosanitar/utilizarea durabilă a produselor de protecţie a plantelor.
  Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)Cultura şi locul unde este situat terenulTimpul aplicăriiTratamentul efectuatNumele şi prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului, semnăturaData începerii recoltării produsului agricolNr. şi data documentului prin care s-a dat în consum populaţiei
  Agentul de dăunare: boala/dăunătorul/ buruieniDenumire ppp folositDoza omologată/ doza folosităSuprafaţa (ha)Cantităţi utilizate (kg, l)
  Semnătura solicitantului.............................
  AvizatOficiul Fitosanitar ....................Şef serviciu/Şef birou/CoordonatorNumele şi prenumele .................Semnătura ...................................
  Anexa nr. 2(Model)
  DAJ ......................Nr. şi data cererii ................................Modalitate de depunere
  Personal
  PoştăFormat electronic 
  Numele, prenumele şi semnătura funcţionarului care primeşte cererea[ ][ ][ ]
  CEREREI. Date de identificare a solicitantuluiPERSOANE FIZICE
  Numele:Prenumele:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
  PERSOANE JURIDICE ŞI PFA/II/IF
  Denumirea:
  Sediul social:
  Înregistrată la ONRC cu nr. .....................................................
  CUI/CIF:
  Cod CAEN:
  COORDONATE BANCARE
  Banca/TrezorerieSucursala/Agenţia
  Nr. cont IBAN:
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  NumelePrenumele
  CNP
  Nr. şi data împuternicirii/procurii notariale
  II. Suprafaţa şi suma solicitatăSolicit înregistrarea în Programul de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 846/2023 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024, pentru cultura ................................... şi acordarea ajutorului de minimis prevăzut la art. 6 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023 pentru aprobarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024.III. DeclaraţiiSubsemnatul/Subsemnata, ................................., identificat(ă) cu BI/CI nr. ........./seria ...................., eliberat(ă) de ................................. la data de ................................., având CNP ........................................, în calitate de titular/administrator/reprezentant legal al ............................................................., declar că:1. am fost informat(ă) asupra condiţiilor de înscriere în Programul de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate şi mă oblig să respect condiţiile de eligibilitate prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 846/2023; am fost informat(ă) cu privire la valoarea maximă a sprijinului financiar de ajutor de minimis de care aş putea beneficia cu încadrarea în bugetul alocat schemei şi sunt de acord cu aceasta;2. declar că în perioada 2021-2023 am/nu am beneficiat de ajutoare de minimis în temeiul art. ...... din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023, în oricare dintre formele de organizare conform art. 4 alin. (2), după cum urmează:......................................................................................, suma .........................................................;......................................................................................, suma .........................................................;......................................................................................, suma .........................................................;3. mă angajez să notific în scris DAJ, înainte de recoltare, în vederea efectuării verificărilor privind existenţa suprafeţei înfiinţate cu legume şi evaluării producţiei de legume înainte de recoltare potrivit Hotărârii Guvernului nr. 846/2023;4. mă angajez să prezint odată cu depunerea cererii de înscriere în program documentele obligatorii;
  5. mă angajez să prezint toate documentele obligatorii după depunerea cererii de înscriere în program, în termenul legal;6. mă angajez să respect legislaţia în vigoare cu privire la Programul de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate;7. mă angajez să notific, în scris, DAJ în termen de 5 zile lucrătoare orice modificări privitoare la informaţiile declarate în cererea de înscriere în program, anexând documentele justificative pentru aceste modificări, dacă este cazul;8. am fost informat(ă) de reprezentanţii DAJ cu privire la verificările ce se vor efectua privind existenţa suprafeţei cu legume, evaluarea producţiei înainte de recoltare, precum şi cele pentru determinarea conţinuturilor maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din legume;9. declar că deţin registrul de evidenţă a tratamentelor cu produse de protecţie a plantelor, prevăzut în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 846/2023;10. mă oblig ca la finalul recoltării să comunic Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului ........................./ a Municipiului Bucureşti cantitatea totală de legume obţinută de pe suprafaţele care au beneficiat de ajutor de minimis;11. toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai cât este necesar îndeplinirii scopului pentru care au fost colectate, plus termenele de arhivare prevăzute de dispoziţiile legale în materie, şi/sau atât cât este necesar pentru ca părţile să îşi poată exercita drepturile legitime. Sunt de acord ca DAJ să prelucreze datele mele cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - GDPR;
  12. cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte conform art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar că datele înscrise în formularul de cerere şi în documentele anexate sunt reale, corecte, complete şi perfect valabile.
  Semnătura beneficiarului ...............Data ..............................
  IV. Lista documentelor ataşate cererii de înscriere în Programul de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate...........................................................................Suma încasată în anii anteriori pentru ajutoarele de minimis reglementate de prevederile art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023 este de .............................. lei.Cererea a fost verificată şi este completă, corectă şi poate fi înregistrată.Semnătura beneficiarului .............................Semnătura funcţionarului .............................Data ...............................
  Anexa nr. 3(Model)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .........................../a Municipiului BucureştiREGISTRUL UNICpentru accesarea Programului de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate
  Nr. crt.Producător agricol (numele şi prenumele, denumirea, CNP/CUI, localitatea)Cererea de înscriere în program
  (nr./data)
  CulturaSuprafaţa pentru care se solicită sprijinulCantitatea comercializată(kg)Ajutorul de minimis cuvenit (lei)
  Total (m^2)din care:
  sere (m^2)solarii (m^2)
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
  1.1/data
  2.2/data
  3.
  4.
  ...
  NOTĂ:Coloana 7 se completează pe baza documentelor justificative depuse de solicitant.Coloana 8 se completează după împărţirea per beneficiar a sumelor aprobate în urma deschiderii creditelor bugetare.Întocmit..............................(numele, prenumele, funcţia, semnătura, ştampila)
  Anexa nr. 4(Model)Fişa de verificare în teren a suprafeţei cultivate cu legume şi de evaluare a producţiei înainte de recoltareNr. ............ data ..........................
  A. Verificarea în teren a suprafeţei cultivate cu legumeDate de identificare a beneficiarului:PERSOANE FIZICE
  Numele:Prenumele:
  Domiciliul:
  BI/CI seria ........... nr. ................, eliberat(ă) la data de ........................ de ...........................
  CNP:
  Telefon:E-mail:
  PERSOANE JURIDICE ŞI PFA/II/IF
  Denumirea:
  Sediul social:
  CUI/CIF:
  Spaţiul protejat: seră |_| solar |_|Cultura: .......................Data înfiinţării culturii declarată de producător: ............................Indicator cu dimensiunea minimă recomandată de circa 50 x 70 cm, pe care să se găsească inscripţia „Program de susţinere a producţiei de legume cultivate în spaţii protejate pentru perioada 2023-2024, beneficiar numărul ................, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului .................../Municipiului Bucureşti“.Da |_| Nu |_|Stadiul de dezvoltare a culturii: ...........................................................................................
  Suprafaţa solicitatăSuprafaţa confirmatăCultura solicitatăCultura confirmatăNr. foto georeferenţiată
  În cazul în care se depun cereri de înscriere în program în mai multe judeţe:Suprafaţa ..............., judeţul ........................................................... până la incidenţa suprafeţei totale de 1.000 mpObservaţii:Am constatat.Reprezentant DAJ,........................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura)Reprezentant APIA,........................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura)Sunt de acord cu rezultatul controlului.Solicitant,...........................(numele, prenumele, funcţia, semnătura)
  B. Evaluarea producţiei înainte de recoltareProducţia minimă estimată în kg/1.000 mp: .....................................................Producţia minimă estimată ajunge la maturitate pentru a putea fi comercializată până la data maximă prevăzută la art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023. DA |_| NU |_|Observaţii: ...................................................................................................Reprezentanţi DAJ,........................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura)........................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura)Sunt de acord cu rezultatul controlului.Solicitant,............................(numele, prenumele, funcţia, semnătura)NOTĂ: Aceste fişe se vor completa, în urma notificării scrise, de către solicitant, potrivit art. ..... alin. (...) din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023.
  Anexa nr. 5(Model)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleDirecţia pentru Agricultură a Judeţului .............................../a Municipiului BucureştiSITUAŢIA CENTRALIZATOAREa beneficiarilor eligibili la ajutorul de minimis
  Nr. crt.Numărul beneficiarilorCultura Suprafaţa pentru care se acordă sprijinCantitatea comercializată (kg)Valoarea maximă per beneficiar (lei)Suma aprobată*)
  Total (mp)din care:Total (lei)Din care:
  sere (mp)solarii (mp)sere solarii
  (0)(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)
  (9)(10)
  *) Se completează potrivit art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 846/2023.Director executiv DAJ,...................................(numele, prenumele, semnătura, ştampila)Întocmit.......................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura)Verificat.......................................................(numele, prenumele, funcţia, semnătura)
  Anexa nr. 6(Model)Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării RuraleSe aprobă.Ordonator principal de credite,................................................SITUAŢIA CENTRALIZATOAREcu sumele aprobate reprezentând sprijin financiar la nivel de judeţ
  Nr. crt.JudeţulCulturileNr. beneficiariValoare ajutor (lei)
  1.
  Alba
  Tomate
  Castraveţi
  Ardei
  Fasole păstăi
  Salată
  Spanac
  Ceapă verde
  2.Arad
  Tomate
  Castraveţi
  Ardei
  Fasole păstăi
  Salată
  Spanac
  Ceapă verde
  3.Argeş
  Tomate
  Castraveţi
  Ardei
  Fasole păstăi
  Salată
  Spanac
  Ceapă verde
  4.Bacău
  5.Bihor
  6.Bistriţa-Năsăud
  7.Botoşani
  8.Braşov
  9.Brăila
  10.Buzău
  11.Caraş-Severin
  12.Călăraşi
  13.Cluj
  14.Constanţa
  15.Covasna
  16.Dâmboviţa
  17.Dolj
  18.Galaţi
  19.Giurgiu
  20.Gorj
  21.Harghita
  22.Hunedoara
  23.Ialomiţa
  24.Iaşi
  25.Ilfov
  26.Maramureş
  27.Mehedinţi
  28.Mureş
  29.Neamţ
  30.Olt
  31.Prahova
  32.Satu Mare
  33.Sălaj
  34.Sibiu
  35.Suceava
  36.Teleorman
  37.Timiş
  38.Tulcea
  39.Vaslui
  40.Vâlcea
  41.Vrancea
  42.Bucureşti
  TOTAL GENERAL
  Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europeneDirector general,......................................(numele, prenumele, semnătura şi ştampila)
  -----