Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 14 septembrie 2023de implementare a Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităţilor de acordare, a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai investiţiei, precum şi a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 836 din 15 septembrie 2023Data intrării în vigoare 15-09-2023  Aprobată prin HOTĂRÂREA nr. 844 din 14 septembrie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 836 din 15 septembrie 2023.
  Capitolul I Prevederi generale
  Articolul 1(1) Prezenta procedură de implementare a Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, a modalităţilor de acordare, a indicatorilor cantitativi şi calitativi ai investiţiei, precum şi a criteriilor de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante, denumit în continuare Programul, stabileşte regulile generale aplicabile întreprinderilor care solicită ajutor de stat în baza programului prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare şi susţinere a industriei alimentare INVESTALIM aferent perioadei 2023-2026, denumită în continuare Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023, modalitatea de acordare a ajutorului de stat, condiţiile generale privind plata ajutorului, respectiv indicatorii cantitativi şi calificativi ai investiţiei, criteriile de stabilire a punctajului pentru întreprinderile solicitante, precum şi regulile privind menţinerea investiţiei finanţate. (2) Procedura de implementare se aplică întreprinderilor solicitante care desfăşoară activităţi în sectoarele economice prevăzute la art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023.(3) Beneficiază de ajutor de stat acordat în baza Programului întreprinderile care îndeplinesc cumulativ la data înregistrării cererii de acord pentru finanţare criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 7 şi 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023, iar investiţiile realizate de acestea îndeplinesc cumulativ criteriile de eligibilitate prevăzute la art. 9 din actul normativ menţionat anterior. Cheltuielile eligibile trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (1) din respectiva ordonanţă de urgenţă.(4) Ajutorul de stat se acordă în baza Programului întreprinderilor care realizează investiţii iniţiale, respectiv investiţii iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice, astfel cum sunt definite la art. 6 lit. b), b^1) şi c^1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023. Investiţiile legate de diversificarea producţiei unei unităţi prin servicii sau schimbări fundamentale ale procesului general de producţie a prestării generale a serviciului/serviciilor vizat(e) de investiţia în unitate nu sunt considerate cheltuieli eligibile.(5) Activele achiziţionate pentru investiţiile realizate de întreprinderi conform prevederilor alin. (4) trebuie să fie noi.(6) Intensităţile maxime ale ajutorului atât pentru întreprinderile mari, cât şi pentru întreprinderile mici şi mijlocii se stabilesc conform prevederilor anexei nr. 1 şi nu pot depăşi 70% din costurile eligibile ale proiectului de investiţie.
  (7) Investiţiile realizate de beneficiari în cadrul Programului trebuie să genereze contribuţii la dezvoltarea regională, prin plata de taxe şi impozite la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, pentru perioada implementării investiţiei, respectiv 4 ani de la data împlinirii termenului prevăzut de art. 8 alin. (1) din prezenta procedură şi 5 ani de la data finalizării acesteia. (8) Întreprinderile beneficiare ale proiectelor derulate în cadrul intervenţiilor DR-22 - Investiţii în condiţionarea, depozitarea şi procesarea produselor agricole şi pomicole şi DR-23 - Investiţii pentru procesarea şi marketingul produselor agricole în vederea obţinerii unor produse alimentare şi produse transformate, altele decât cele prevăzute în anexa nr. 1 la Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, din cadrul Planului strategic PAC 2023-2027, nu sunt eligibile pentru accesarea ajutorului de stat prin prezentul program pentru aceeaşi activitate aferentă unui cod CAEN.
  Capitolul II Modalitatea de acordare a ajutorului de statArticolul 2(1) Pentru a beneficia de ajutor de stat, întreprinderea solicitantă trebuie să obţină un acord pentru finanţare din partea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, denumită în continuare AFIR.(2) Depunerea şi înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se realizează în sesiuni de 30 de zile calendaristice. Perioada de depunere şi înregistrare a cererilor se comunică de către AFIR pe website-ul www.afir.info, în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data deschiderii sesiunilor.
  (3) Depunerea şi înregistrarea cererilor de acord pentru finanţare se opresc la expirarea termenului-limită prevăzut în nota de lansare a sesiunii de depunere.
  Articolul 3(1) Întreprinderea solicitantă depune online pe portalul AFIR o cerere de acord pentru finanţare, însoţită de următoarele documente justificative:a) situaţii financiare anuale aprobate corespunzătoare ultimului exerciţiu financiar încheiat, cu excepţia întreprinderilor nou-înfiinţate;b) planul de afaceri din care să rezulte viabilitatea investiţiei iniţiale şi eficienţa economică a întreprinderii, inclusiv actele juridice care demonstrează existenţa unui drept real asupra imobilului/locaţiei sau drept de creanţă, care să confere drept de execuţie/realizare a investiţiei; actele juridice care demonstrează existenţa unui drept real asupra imobilului/locaţiei sau drept de creanţă vor fi depuse dacă solicitantul le deţine la momentul depunerii cererii de acord de finanţare, în caz contrar, urmând a fi depuse în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare; c) împuternicire semnată de reprezentantul legal al întreprinderii solicitante, în cazul în care o altă persoană decât acesta semnează cererea de acord pentru finanţare;d)
  act de identitate al persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea, în copie;
  e) opis cu documentele transmise.
  (2) Formularul cererii de acord pentru finanţare şi modalitatea de transmitere şi înregistrare a documentelor justificative prevăzute la alin. (1) sunt prevăzute în ghidul solicitantului aferent schemei de ajutor de stat INVESTALIM, care se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I. (3) AFIR calculează, pe baza criteriilor de evaluare prevăzute în anexa nr. 2, punctajul pentru întreprinderile care transmit cereri de acord pentru finanţare în cadrul sesiunii de depunere şi întocmeşte lista întreprinderilor solicitante, ordonate descrescător pe baza punctajului obţinut, menţionându-se şi ajutorul de stat solicitat în cuprinsul fiecărei cereri de acord pentru finanţare.(4) În termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii sesiunii de depunere a cererilor de acord pentru finanţare, AFIR publică pe website-ul www.afir.info lista prevăzută la alin. (3).(5) Începând cu data publicării pe website-ul AFIR a listei prevăzute la alin. (3), cererile de acord pentru finanţare care se încadrează în bugetul alocat sesiunii se analizează în ordinea punctajului obţinut.
  Articolul 4(1) AFIR verifică, pentru cererile de acord pentru finanţare prevăzute la art. 3 alin. (5), conformitatea documentelor transmise de solicitanţi, prevăzute la art. 3 alin. (1), şi îndeplinirea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023 şi analizează viabilitatea investiţiei şi eficienţa economică a întreprinderii, conform cerinţelor prevăzute în anexa nr. 3. (2) În urma procesului de evaluare a cererii de acord pentru finanţare, AFIR transmite întreprinderilor solicitante, după caz:a) acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023;b) solicitare de informaţii suplimentare şi/sau documente de clarificare, altele decât cele obligatorii, pentru completarea cererii de acord pentru finanţare. AFIR solicită informaţii suplimentare şi/sau documente de clarificare în cazul în care există neconcordanţe în informaţiile furnizate, când documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute în ghidul solicitantului sau când se constată necesitatea unor documente suplimentare în vederea soluţionării cererii;c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele obligatorii prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023;
  (iii) întreprinderea nu respectă termenul de transmitere de maximum 10 zile lucrătoare a informaţiilor suplimentare şi/sau documentelor de clarificare de la data comunicării de către AFIR a solicitării de informaţii suplimentare şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;(iv) informaţiile care au stat la baza calculării punctajului conform art. 3 alin. (3) din prezenta procedură nu se confirmă în urma verificării realizate conform alin. (1).
  (3) În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere, analiza continuă, în ordinea punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul alocat sesiunii.(4) În cazul în care bugetul alocat sesiunii este epuizat, analiza cererilor de acord pentru finanţare continuă, în ordinea punctajului obţinut, în limita bugetului total alocat schemei, până la epuizarea acestuia.(5) În situaţia în care există buget disponibil ca urmare a emiterii unor scrisori de respingere, analiza continuă, în ordinea punctajului obţinut, cu cererile de acord pentru finanţare care nu s-au încadrat iniţial în bugetul total alocat schemei.
  (6) În urma procesului de evaluare a cererilor de acord pentru finanţare prevăzute la alin. (3) şi (4), AFIR emite, după caz:a) proiect de acord pentru finanţare, dacă sunt îndeplinite cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023, în limita bugetului total alocat schemei conform art. 16 alin. (1) din actul normativ menţionat anterior;b) solicitare de informaţii suplimentare şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare. AFIR emite solicitare de informaţii suplimentare şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare în cazul în care există neconcordanţe în informaţiile furnizate, când documentele nu respectă condiţiile de conformitate prevăzute în ghidul solicitantului sau când se constată necesitatea unor clarificări prin documente suplimentare, în vederea soluţionării cererii;c) scrisoare de respingere a cererii de acord pentru finanţare, în cazul în care:(i) cererea de acord pentru finanţare nu este însoţită de documentele prevăzute la art. 3;(ii) nu sunt îndeplinite în mod cumulativ toate condiţiile şi criteriile de eligibilitate prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023;(iii) întreprinderea nu respectă termenul de transmitere de maximum 10 zile lucrătoare a informaţiilor suplimentare şi/sau a documentelor de clarificare de la data comunicării de către AFIR a solicitării de informaţii suplimentare şi/sau documente pentru completarea cererii de acord pentru finanţare;(iv) informaţiile care au stat la baza calculării punctajului conform art. 3 alin. (3) nu se confirmă în urma verificării realizate conform alin. (1).(7) Proiectele de acord pentru finanţare se aprobă în ordinea în care au fost emise, în limita bugetului aprobat, în condiţiile legii, fără a se depăşi bugetul total alocat schemei, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023.(8) Solicitanţii ale căror cereri de acord pentru finanţare nu se încadrează în bugetul total al schemei, prevăzut la art. 16 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023, vor fi notificaţi cu privire la respingerea acestora.(9) AFIR poate emite acorduri de finanţare în baza schemei de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2026, cu respectarea legislaţiei europene în domeniul ajutorului de stat în vigoare la momentul emiterii acordurilor de finanţare şi a hărţii regionale autorizate de Comisia Europeană, în limita bugetului anual alocat schemei.
  Articolul 5Documentele transmise de întreprinderea solicitantă din propria iniţiativă în vederea completării cererii de acord pentru finanţare nu sunt luate în considerare în procesul de evaluare a cererii de acord pentru finanţare.
  Articolul 6(1) AFIR verifică şi evaluează, conform art. 4, cererile de acord pentru finanţare însoţite de documentele justificative prevăzute la art. 3 alin. (1), în termen de 30 de zile lucrătoare de la data intrării în analiză a fiecărei cereri de acord pentru finanţare.(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se aplică şi pentru verificarea şi evaluarea informaţiilor şi documentelor justificative solicitate de AFIR conform art. 4 alin. (2) lit. b) sau alin. (6) lit. a), calculat de la data înregistrării acestora la AFIR.Articolul 7(1) Toate documentele transmise AFIR de către întreprindere trebuie prezentate în limba română. În cazul documentelor depuse într-o limbă străină, întreprinderea prezintă aceste documente însoţite de traduceri în limba română, certificate de către traducători autorizaţi.(2) Documentele emise de întreprinderea solicitantă trebuie să fie semnate electronic de persoana autorizată să reprezinte legal întreprinderea, cu semnătură bazată pe un certificat digital calificat emis de un furnizor de servicii de încredere, conform Regulamentului (UE) nr. 910/2014 privind identificarea electronică şi serviciile de încredere pentru tranzacţiile electronice pe piaţa internă şi de abrogare a Directivei 1999/93/CE, care se află în lista oficială a Uniunii Europene şi care se regăseşte la https://eidas.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home.
  Capitolul III Plata ajutorului de statArticolul 8(1) Întreprinderile au obligaţia demarării investiţiei pentru care au solicitat finanţare în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare, cu respectarea calendarului asumat în documentaţia anexată cererii, sub sancţiunea revocării acordului de finanţare.(2) Întreprinderile au obligaţia de a prezenta dovada existenţei sursei de finanţare din resurse proprii, de cel puţin 25% din costurile eligibile ale proiectului de investiţie, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public, în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare. Articolul 9
  Ajutorul de stat se poate plăti până în anul 2031 în baza acordurilor pentru finanţare emise şi se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul AFIR, în limita bugetului anual alocat Programului.
  Articolul 10În vederea plăţii ajutorului de stat, întreprinderea transmite la AFIR cererea de plată a ajutorului de stat şi formularul de decont, însoţite de documente justificative, potrivit ghidului de plată aferent Programului, aprobat prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 11(1) AFIR verifică conformitatea documentelor transmise şi îndeplinirea condiţiilor prevăzute de schema de ajutor de stat în vederea efectuării plăţii.(2) În cazul în care se constată lipsa unor documente sau neconcordanţe între datele şi informaţiile transmise, AFIR poate solicita documente şi informaţii suplimentare, care vor fi transmise de întreprindere în termen de 30 de zile lucrătoare de la data comunicării de către AFIR a solicitării.(3)
  În situaţia în care întreprinderea nu respectă termenul prevăzut la alin. (2), AFIR notifică întreprinderea cu privire la respingerea cererii de plată a ajutorului de stat în termen de 5 zile lucrătoare, informând beneficiarul cu privire la posibilitatea refacerii cererii de plată şi redepunerii acesteia.
  (4) În situaţia în care AFIR intră în posesia unor noi date/informaţii în legătură cu date şi informaţii ce au stat la baza încheierii acordului de finanţare, determinând verificarea acestora din perspectiva corectitudinii şi/sau completitudinii lor, AFIR suspendă plata pe perioada reanalizării noilor date/informaţii.
  Articolul 12(1) AFIR soluţionează cererea de plată a ajutorului de stat:a) după analizarea documentelor justificative anexate cererii de plată şi a eligibilităţii activelor pentru care se solicită plata ajutorului de stat; b) după verificarea la faţa locului a existenţei activelor şi a conformităţii declaraţiilor/documentelor aferente cheltuielilor efectuate de întreprindere.(2)
  AFIR verifică şi analizează cererea de plată a ajutorului de stat, însoţită de documentele justificative prezentate în ghidul de plată prevăzut la art. 10, în termen de 60 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia la AFIR.
  (3) Termenul prevăzut la alin. (2) se aplică şi pentru verificarea şi analiza informaţiilor şi documentelor justificative solicitate de AFIR conform art. 11 alin. (2), calculat de la data înregistrării acestora la AFIR.(4) Pe durata efectuării verificării la faţa locului, întreprinderea are obligaţia de a permite accesul echipei de control, în condiţiile legii, la activele aferente investiţiei iniţiale şi la toate documentele în original care atestă îndeplinirea condiţiilor impuse de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023.
  Articolul 13(1) AFIR nu efectuează plata ajutorului de stat în cazul în care întreprinderea înregistrează debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat. (2) Virarea efectivă a ajutorului de stat se face de către AFIR în termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care cererea de plată a ajutorului de stat este considerată completă în sensul prevederilor prezentei proceduri aferente schemei INVESTALIM şi a fost efectuată verificarea la faţa locului.(3)
  Întreprinderile au obligaţia de a verifica valoarea ajutorului de stat virat de AFIR, iar, în situaţia în care se constată existenţa unei sume necuvenite, întreprinderile au obligaţia de a informa de îndată AFIR în vederea restituirii acesteia.
  (4) În cazul în care din documentaţia depusă de beneficiar se dovedeşte că documentele şi informaţiile furnizate din cadrul acesteia sunt incorecte sau false, AFIR îşi rezervă dreptul de a stopa acordarea/plata ajutorului sau/şi de a solicita recuperarea ajutorului deja plătit. (5) Recuperarea/Stoparea ajutoarelor acordate se realizează de către AFIR conform prevederilor art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023.
  Articolul 14În cazul emiterii unui acord pentru finanţare rectificat, AFIR efectuează plata ajutorului de stat în limita ajutorului de stat înscris în acesta. Pentru plăţile deja efectuate în baza acordului de finanţare aprobat anterior rectificării, AFIR rectifică valoarea ajutorului de stat plătit în conformitate cu acordul pentru finanţare rectificat. Mecanismul de rectificare a valorii ajutorului de stat plătit se stabileşte prin ghidul de plată prevăzut la art. 10.
  Capitolul IV Menţinerea investiţiei şi recuperarea ajutorului de stat
  Articolul 15(1) Verificarea îndeplinirii obligaţiei beneficiarului de a menţine în stare de funcţionare investiţia iniţială realizată pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la data finalizării acesteia prevăzută la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023 se realizează de AFIR.(2) Întreprinderea beneficiară trebuie să obţină o rentabilitate medie a cifrei de afaceri estimată pe perioada ultimilor 5 ani de menţinere a investiţiei de cel puţin 1%; la finalul perioadei de menţinere a investiţiei, întreprinderea are obligaţia de a realiza rentabilitatea medie de cel puţin 1% pe perioada ultimilor 5 ani de menţinere.Articolul 16Până la data de 1 iulie a anului următor finalizării investiţiei, respectiv până la data efectuării ultimei plăţi a ajutorului de stat aprobat, după caz, întreprinderea va prezenta AFIR un raport auditat de o întreprindere autorizată care nu are calitatea de persoană afiliată cu întreprinderea beneficiară de ajutor de stat, care va certifica faptul că în urma implementării investiţiei întreprinderea realizează activitatea care a fost finanţată prin proiect.Articolul 17(1) Întreprinderile solicitante sunt obligate să finalizeze investiţia pentru care au solicitat finanţare în termenele prevăzute în planul de investiţii care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare.(2) În cazul în care calendarul realizării investiţiei înregistrează modificări, întreprinderea are obligaţia de a solicita, motivat, AFIR aprobarea acestor modificări, pe parcursul implementării investiţiei iniţiale, în termen de 30 de zile de când a luat cunoştinţă de respectiva modificare.(3) AFIR analizează documentaţia primită, procedând astfel:a) în situaţia în care se constată că investiţia îndeplineşte în continuare toate condiţiile prevăzute de prezenta procedură şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023, inclusiv cu respectarea încadrării în bugetele anuale ale schemei, acordul pentru finanţare se modifică corespunzător;b) în situaţia în care se constată că investiţia nu mai îndeplineşte condiţiile prevăzute de prezenta procedură şi de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023, acordul pentru finanţare se revocă, cu consecinţa recuperării ajutorului de stat acordat în conformitate cu prevederile art. 22 din ordonanţa de urgenţă, pentru a asigura respectarea regulilor în domeniul ajutorului de stat.(4) AFIR poate solicita întreprinderii informaţii suplimentare în vederea soluţionării cererilor privind modificarea prevăzută la alin. (2). Întreprinderea transmite completarea documentaţiei în termen de 10 zile lucrătoare de la comunicarea de către AFIR a solicitării.(5) AFIR poate aproba modificări ale acordurilor pentru finanţare oricând în perioada prevăzută la art. 15 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023, cu respectarea prevederilor prezentului articol.
  Articolul 18(1) În aplicarea art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023, AFIR poate dispune recuperarea/ stoparea acordării ajutorului de stat, respectiv poate revoca acordul pentru finanţare în următoarele situaţii:a) întreprinderea nu a demarat investiţia în termenul prevăzut la art. 8;b) întreprinderea nu respectă condiţia privind menţinerea investiţiei iniţiale prevăzută la art. 14 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023;c) întreprinderea nu respectă prevederile art. 16 din prezenta procedură;d) întreprinderea nu respectă prevederile art. 17 alin. (1) şi (2) din prezenta procedură;e)
  valoarea totală a investiţiei nu respectă prevederile art. 9 lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 65/2023;
  f) nerealizarea condiţiilor prevăzute în acordul pentru finanţare, pentru care se specifică revocarea acestuia;g) întreprinderea informează AFIR că este în imposibilitatea realizării investiţiei şi solicită revocarea acordului pentru finanţare;h) AFIR constată, ulterior emiterii acordului pentru finanţare, că investiţia a demarat anterior depunerii cererii de acord pentru finanţare;i) întreprinderea nu face dovada existenţei sursei de finanţare din resurse proprii, de cel puţin 25% din costurile eligibile ale proiectului de investiţie, sub o formă care să nu facă obiectul niciunui alt ajutor public, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare;j) întreprinderea nu prezintă documentele prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) prin care demonstrează existenţa unui drept real asupra imobilului/locaţiei sau drept de creanţă care să confere drept de execuţie/realizare a investiţiei, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare.
  (2)
  În situaţiile prevăzute la alin. (1), AFIR transmite întreprinderii o scrisoare de revocare a acordului pentru finanţare.
  (3) Revocarea acordului pentru finanţare în situaţiile prevăzute la alin. (1) determină aplicarea măsurilor necesare în vederea recuperării totale a ajutorului de stat plătit.(4) Ajutorul de stat plătit se recuperează proporţional cu gradul de nerealizare în următoarele situaţii:a) întreprinderea nu realizează contribuţia la dezvoltarea regională, într-un cuantum echivalent cu ajutorul de stat plătit în total;b) întreprinderea nu îndeplineşte alte condiţii prevăzute la rubrica menţiuni speciale în acordul pentru finanţare.(5) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Dobânda se calculează de la data la care ajutorul de stat a fost pus la dispoziţia beneficiarului până la data recuperării efective, fiind aplicabil principiul capitalizării.Decizia de recuperare se transmite organelor fiscale competente în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare. AFIR calculează şi informează organele fiscale competente cu privire la valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data plăţii ajutorului de stat sau de minimis şi data emiterii deciziei de recuperare inclusiv, iar organele fiscale competente vor calcula valoarea dobânzii pentru perioada cuprinsă între data emiterii deciziei de recuperare şi data recuperării sau a rambursării integrale. (6) În condiţiile în care, ulterior emiterii acordului pentru finanţare, intervin modificări ale legislaţiei generale care reglementează cadrul de organizare şi funcţionare a societăţilor, la sfârşitul perioadei de menţinere a investiţiei, valoarea contribuţiei la dezvoltarea regională prevăzută în documentaţia anexată cererii de acord pentru finanţare se recalculează în raport cu aceste modificări.
  Articolul 19Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta procedură.
  Anexa nr. 1la procedurăIntensităţile maxime ale ajutoarelor de stat regionale acordate întreprinderilor mari şi IMM-urilor
  RegiuneaJudeţele componenteIntensitatea maximă - % -Nivelul maxim al ajutorului de stat de care poate beneficia o întreprindere
  - euro -
  Nord-VestBihor40%33.000.000
  Bistriţa-Năsăud50%41.250.000
  Cluj40%33.000.000
  Maramureş50%41.250.000
  Satu Mare50%41.250.000
  Sălaj50%41.250.000
  CentruAlba50%41.250.000
  Braşov40%33.000.000
  Covasna40%33.000.000
  Harghita40%33.000.000
  Mureş50%41.250.000
  Sibiu40%33.000.000
  Nord-Est
  Bacău60%49.500.000
  Botoşani60%49.500.000
  Iaşi50%41.250.000
  Neamţ60%49.500.000
  Suceava60%49.500.000
  Vaslui60%49.500.000
  Sud-EstBrăila60%49.500.000
  Buzău60%49.500.000
  Constanţa50%41.250.000
  Galaţi70%57.750.000
  Vrancea60%49.500.000
  Tulcea60%49.500.000
  Sud-MunteniaArgeş50%
  41.250.000
  Călăraşi60%49.500.000
  Dâmboviţa50%41.250.000
  Giurgiu50%41.250.000
  Ialomiţa60%49.500.000
  Prahova70%57.750.000
  Teleorman60%49.500.000
  Sud-Vest Oltenia
  Dolj70%57.750.000
  Gorj70%57.750.000
  Mehedinţi60%49.500.000
  Olt60%49.500.000
  Vâlcea60%49.500.000
  VestArad30%24.750.000
  Caraş-Severin
  40%33.000.000
  Hunedoara50%41.250.000
  Timiş30%24.750.000
  Zonele „c“ care nu sunt predefinite
  Bucureşti-IlfovIlfov parţial: Ciorogârla, Domneşti, Clinceni, Cornetu, Bragadiru, Dărăşti-Ilfov, Jilava, 1 Decembrie, Copăceni, Vidra şi Berceni35%28.875.000
  Ilfov parţial: Periş, Ciolpani, Snagov, Gruiu, Nuci, Grădiştea, Petrăchioaia, Dascălu, Moara Vlăsiei, Baloteşti, Corbeanca, Buftea, Chitila, Glina, Cernica, Dobroeşti şi Pantelimon45%37.125.000
  NOTĂ: Intensităţile maxime majorate ale ajutorului pentru întreprinderile mari şi IMM-uri, menţionate mai sus în anexa nr. 3, nu pot depăşi 70% din costurile eligibile ale proiectului de investiţie.Pentru IMM-uri nu se aplică intensităţile maxime ale ajutorului ce pot fi acordate conform art. 3 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maximă a ajutorului de stat regional în perioada 2022-2027 pentru investiţii iniţiale, cu modificările ulterioare, şi beneficiază de aceleaşi intensităţi maxime ca şi în cazul întreprinderilor mari.
  Anexa nr. 2la procedurăCriterii pe baza cărora se calculează punctajul întreprinderilor solicitante
  Criterii de evaluareMod de determinarePunctaj
  Valoarea investiţiei(Valoarea investiţiei în lei/2.500.000 lei) x 10Rezultatul obţinut se transformă în număr de puncte.
  Investiţia iniţială- schimbarea fundamentală a procesului general de producţie a produsului (produselor) vizat(e) de investiţia în unitate20 puncte
  - extinderea capacităţii unei unităţi existente
  - diversificarea producţiei unei unităţi prin produse care nu au fost fabricate anterior în unitate
  - înfiinţarea unei noi unităţi de o întreprindere nou-înfiinţată10 puncte
  - înfiinţarea unei noi unităţi de o întreprindere în activitate
  Sectoare de activitate vizate de investiţieCAEN 1011 - Producţia şi conservarea cărnii; CAEN 1012 - Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre; CAEN 1013 - Fabricarea produselor din carne (inclusiv carne de pasăre); CAEN 1039 - Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelor; CAEN 1081 - Fabricarea zahărului50 puncte
  CAEN 1020 - Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor; CAEN 1031 - Prelucrarea şi conservarea cartofilor; CAEN 1032 - Fabricarea sucurilor de legume şi fructe; CAEN 1041 - Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor; CAEN 1051 - Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor; CAEN 1061 - Fabricarea produselor de morărit; CAEN 1071 - Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie30 puncte
  Locaţia realizării investiţiei- judeţ cu intensitate 70%100 puncte
  - judeţ cu intensitate 60%80 puncte
  - judeţ cu intensitate 50%60 puncte
  - judeţ cu intensitate 45%40 puncte
  - judeţ cu intensitate 40%20 puncte
  - judeţ cu intensitate 35% 10 puncte
  - judeţ cu intensitate 30%5 puncte
  Rentabilitatea cifrei de afaceri în unul din ultimele trei exerciţii financiare încheiate, în cazul întreprinderilor în activitateRca = (profit net/cifra de afaceri) x 100Rca > 1% 5 puncte
  Valoarea capitalului social subscris şi vărsat, în cazul întreprinderilor nou-înfiinţateCapital social > 500.000 lei
  5 puncte
  Anexa nr. 3la procedurăCerinţe care dovedesc eficienţa economică şi viabilitatea investiţiei
  Încadrarea în definiţia investiţiei iniţiale
  Prezentarea investiţiei şi demonstrarea încadrării investiţiei în categoria investiţiei iniţiale, respectiv în categoria investiţiei iniţiale în favoarea unei noi activităţi economice
  Justificarea necesităţii realizării investiţiei
  Prezentarea pieţei relevante a produselor realizate ca urmare a implementării investiţiei sub aspectul cererii, ofertei şi preţului, precum şi ariei geografice în care acestea se comercializează
  Cuantificarea şi justificarea capacităţii de producţie şi a gradului de utilizare a acesteia aferentă activităţii existente, pentru întreprinderile în activitate, cea aferentă investiţiei, precum şi fundamentarea necesităţii creşterii capacităţii de producţie existente prin implementarea investiţiei
  Analiza şi fundamentarea proiecţiilor financiare pentru perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la data finalizării acesteia
  Fundamentarea cifrei de afaceri prin prezentarea de documente justificative din care să rezulte că există asigurarea vânzării produselor obţinute ca urmare a realizării investiţiei
  Calcularea şi explicitarea indicatorilor cantitativi
  Indicatori cantitativiCalculul şi fundamentarea încadrării în limitele indicatorilor pe perioada implementării investiţiei şi 5 ani de la finalizarea acesteia, pe baza proiecţiilor financiare realizate conform prevederilor legale în vigoare şi instrucţiunilor din ghidul solicitantului
  Rata de solvabilitate generală Rsg = Active totale/Datorii totaleRsg > 1,66
  Rentabilitatea cifrei de afaceri Rca = 100 x (Profit net/Cifra de afaceri)Rca >/= 1%
  Rata lichidităţii curente RLC = (Active curente/Datorii curente)(Rlc) >/= 1,00
  Indicatorul gradului de îndatorare*) Igi = (Capital împrumutat/Capital angajat) x 100(Rig) </= 65%
  *) Capital împrumutat = credite peste un an
  Capital angajat = capital împrumutat + capital propriu
  Demonstrarea şi fundamentarea indicatorilor calitativi
  Asigurarea resurselor financiare necesare derulării investiţiei conform prevederilor art. 8 alin. (2) din Procedura privind acordarea ajutoarelor de stat şi instrucţiunilor din Ghidul solicitantului, în termen de 6 luni de la data emiterii acordului pentru finanţare Este permisă modificarea structurii resurselor financiare proprii ale întreprinderii prezentate iniţial în documentaţia care a stat la baza emiterii acordului pentru finanţare, cu condiţia ca valoarea totală a acestora să fie cel puţin egală cu diferenţa dintre valoarea proiectului de investiţii şi valoarea ajutorului de stat aprobat.
  Experienţa în domeniul pentru care solicită finanţare conform instrucţiunilor din ghidul solicitantului
  Contribuţia întreprinderii la dezvoltarea regională conform prevederilor din ghidul solicitantului
  Implicarea întreprinderii în diferite proiecte sociale cu impact pozitiv asupra comunităţii din regiunea unde se realizează investiţia, conform instrucţiunilor din ghidul solicitantului
  Efectul multiplicator al realizării investiţiei cuantificabil în economie prin antrenarea şi a altor investiţii conexe şi dezvoltarea furnizorilor locali de produse şi servicii din regiune conform instrucţiunilor din ghidul solicitantului
  Situaţia juridică a imobilului/locaţiei aferent(e) investiţiei, respectiv demonstrarea unui drept real sau drept de creanţă, care să confere drept de execuţie a investiţiei, asupra imobilului/locaţiei pe care urmează să se realizeze investiţia conform instrucţiunilor din ghidul solicitantului, în termen de 6 luni de la emiterea acordului pentru finanţare
  -----