Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 845 din 14 septembrie 2023privind acordarea unui sprijin de urgenţă pentru sectorul cerealelor şi cel al seminţelor oleaginoase
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 15 septembrie 2023Data intrării în vigoare 15-09-2023


  Având în vedere Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/1.343 al Comisiei din 30 iunie 2023 de prevedere a unei măsuri de sprijin de urgenţă pentru sectorul cerealelor şi cel al seminţelor oleaginoase din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1
  (1) Prezenta hotărâre instituie măsura de sprijin de urgenţă, pe baza unei scheme de susţinere financiară, denumită în continuare schemă, având ca obiectiv acordarea unui sprijin excepţional sub formă de grant producătorilor agricoli afectaţi de creşterea importurilor de cereale şi seminţe oleaginoase din Ucraina.(2) Prezenta schemă respectă dispoziţiile Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2023/1.343 al Comisiei din 30 iunie 2023 de prevedere a unei măsuri de sprijin de urgenţă pentru sectorul cerealelor şi cel al seminţelor oleaginoase din Bulgaria, Ungaria, Polonia, România şi Slovacia, denumit în continuare Regulament.
  Articolul 2(1) Autoritatea responsabilă cu implementarea schemei este Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, atât prin aparatul central, cât şi prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene/locale sau centrul din municipiul Bucureşti.(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale este autoritatea responsabilă cu aplicarea prevederilor art. 4 din Regulament.
  Articolul 3Schema se aplică pe întreg teritoriul României, în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3) din Regulament, pe bază de criterii obiective şi nediscriminatorii, şi nu provoacă denaturarea pieţei sau a concurenţei, iar plăţile sumelor reprezentând grantul se efectuează până la data de 31 decembrie 2023.Articolul 4(1) Schema reprezentând sprijinul excepţional sub formă de grant are în vedere compensarea producătorilor agricoli din sectorul vegetal pentru pierderile economice cauzate de creşterea importurilor de cereale şi seminţe oleaginoase din Ucraina şi reprezintă suma care se acordă acestora, exprimată în lei, pentru suprafeţele aferente culturilor cu porumb şi/sau orz şi/sau rapiţă şi/sau floarea-soarelui din cererile unice de plată depuse în anul 2022.(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt:a) producători agricoli persoane fizice;b) producători agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale constituite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare;c)
  producători agricoli persoane juridice, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de organizare, societăţile agricole organizate în conformitate cu Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, cu modificările şi completările ulterioare, societăţile reglementate de Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, grupurile şi organizaţiile de producători recunoscute potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 338/2005, cu modificările şi completările ulterioare, cooperativele agricole organizate în conformitate cu Legea cooperaţiei agricole nr. 566/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Pentru schematizarea modului de calcul al sprijinului excepţional sub formă de grant, prevăzut la alin (1), se consideră că acesta reprezintă o valoare aferentă unei cantităţi unitare de 78 litri/ha de motorină şi că în stabilirea valorii totale a sprijinului se utilizează 50% din cantitatea rezultată din înmulţirea numărului de hectare eligibile cu valoarea de 78 litri/ha de motorină.
  Capitolul II Schema de susţinere financiară, beneficiarii şi condiţiile de eligibilitateArticolul 5(1) Valoarea schemei, reprezentând sprijinul unitar excepţional sub formă de grant, denumit în continuare grant, este de 2 lei/litru de motorină, pentru cantitatea totală de 152.458.321,08 litri de motorină corespunzătoare culturilor prevăzute în anexa nr. 1.(2)
  Schema se acordă pentru suprafeţele aferente cererii de plată unică pe suprafaţă depuse în anul 2022 pentru minimum 1 ha cu una sau mai multe dintre culturile prevăzute în anexa nr. 1.
  (3) Suma totală reprezentând sprijinul excepţional sub formă de grant acordat unui producător agricol, care îndeplineşte condiţia de la alin. (2), se stabileşte utilizând prevederile art. 4 alin. (3) şi valoarea grantului unitar de 2 lei/litru prevăzut la alin. (1).
  Articolul 6(1) Resursele financiare totale necesare implementării schemei sunt de 304.916.642,16 lei şi reprezintă echivalentul sumei de 61.617.993,10 euro stabilit la cursul de schimb de 4,9485 lei pentru 1 euro în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (5) din Regulament, care se asigură astfel:a) 147.118.905 lei, echivalentul sumei de 29.730.000 euro, finanţare externă nerambursabilă prin Fondul european de garantare agricolă, pusă la dispoziţia statului român în conformitate cu art. 2 alin. (1) lit. d) din Regulament;b) 157.797.737,16 lei, echivalentul sumei de 31.887.993,77 euro, care se asigură de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulament, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2023 în cadrul capitolului 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare“, titlul 40 Subvenţii, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli“.(2)
  Sumele acordate cu titlu de sprijin de urgenţă în condiţiile prezentei hotărâri nu sunt supuse executării silite prin poprire în cazul în care împotriva beneficiarilor acestora a fost pornită procedura de executare silită.
  Articolul 7(1) Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli, indiferent de forma de organizare, care au depus o cerere unică de plată în anul 2022, pentru o suprafaţă determinată de minimum 1 ha în cadrul ajutorului naţional tranzitoriu 1, pentru una sau mai multe dintre culturile prevăzute în anexa nr. 1 şi care au depus, până la termenul-limită de depunere, în anul 2023 cerere de plată pentru intervenţiile din sectorul vegetal.(2) De prevederile prezentei hotărâri pot beneficia şi producătorii agricoli care figurează în sistemul IACS „caz închis“ ca urmare a imposibilităţii APIA de a efectua plata ca urmare a erorilor de cont bancar pentru cererea unică 2022, cu condiţia depunerii documentului de coordonate bancare aferent unui cont bancar activ după data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(3) Dacă producătorul agricol care a depus cerere unică de plată în anul 2022 a fost preluat prin transfer, sprijinul de urgenţă acordat în baza prevederilor prezentei hotărâri poate fi solicitat de entitatea care a preluat exploataţia. (4) Producătorii agricoli declaraţi neeligibili pentru plata unică pe suprafaţă şi ajutor naţional tranzitoriu 1 aferente campaniei 2022 care au primit decizie negativă/de respingere nu pot beneficia de prevederile prezentei hotărâri.
  Articolul 8Schema se aplică potenţialilor beneficiari care solicită plata sprijinului de urgenţă prevăzut de prezenta hotărâre, pe baza unor cereri de acordare a unui sprijin de urgenţă adresate APIA prin structurile sale teritoriale, respectiv centrele judeţene/locale sau centrul din municipiul Bucureşti, după caz.
  Capitolul III Reguli proceduraleArticolul 9(1) Beneficiarii care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5 şi 7 depun la centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul Bucureşti, unde au depus cererile unice de plată pe suprafaţă pentru anul 2022, o cerere de acordare a sprijinului de urgenţă conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, însoţită de copia documentului de coordonate bancare, numai în situaţia în care acesta a suferit modificări faţă de cel înscris în cererea de plată pentru anul 2023.(2) Copiile documentelor de identificare existente la dosarul cererii de plată unică pe suprafaţă aferentă anului 2022, în cazul în care nu sunt modificări, rămân valabile şi pentru acordarea sprijinului de urgenţă prevăzut de prezenta hotărâre.
  (3) Cererea de acordare a sprijinului de urgenţă şi documentele prevăzute la alin. (1) se depun în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.(4) Documentele depuse în copie de către beneficiar vor purta sintagma „conform cu originalul“, vor fi datate şi însuşite prin semnătură de către beneficiar.(5) APIA pune la dispoziţia solicitanţilor cereri pretipărite conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, cu suprafeţele determinate în urma controalelor administrative şi la faţa locului aferente fiecărei culturi cuprinse în anexa nr. 1 pentru anul 2022; suprafeţele totale se exprimă în ha, în cifre întregi fără subdiviziuni, prin trunchiere.
  Articolul 10(1) După primirea cererilor de acordare a sprijinului de urgenţă, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, personalul desemnat pentru primirea cererilor din cadrul centrelor judeţene/locale ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul Bucureşti efectuează un prim control vizual al datelor înscrise în cerere, o înregistrează în registrul electronic pentru alocarea numărului şi datei de depunere, înscrie suma solicitată şi întocmeşte un proces-verbal de control vizual. (2) După finalizarea perioadei de depunere a cererilor de acordare a sprijinului de urgenţă, centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul Bucureşti verifică respectarea/îndeplinirea prevederilor art. 5 şi 7, iar nerespectarea acestora de către solicitanţi atrage neeligibilitatea acestora la acordarea sprijinului de urgenţă. (3) Notificarea de respingere a cererii se comunică în scris solicitantului în termen de maximum 5 zile lucrătoare, de către centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul Bucureşti, iar aceasta poate fi contestată în termenele şi în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 11(1) Pentru gestionarea măsurii de sprijin de urgenţă pentru sectorul cerealelor şi cel al seminţelor oleaginoase, APIA creează o aplicaţie electronică de gestionare şi preia din Sistemul informatic de administrare şi control (IACS) date referitoare la:a) datele de identificare ale producătorului agricol, respectiv nume şi prenume/denumire, CUI/CNP, număr de identificare din Registrul fermierilor - ID APIA, adresa/sediul social, coordonatele bancare; în situaţia în care solicitantul furnizează un alt cont bancar, acesta se completează cu noile date la rubrica „cont IBAN nou“, barând cu o linie datele înscrise de către APIA aferente contului bancar existent în evidenţele acesteia; b) suprafeţele totale determinate în urma controalelor administrative şi la faţa locului pentru culturile prevăzute în anexa nr. 1.(2) Accesul la Sistemul informatic de administrare şi control (IACS) şi al aplicaţiei informatice de gestionare a sprijinului pentru personalul desemnat din cadrul centrelor locale/judeţene ale APIA se realizează pe bază de cod de utilizator şi parolă.
  (3) Persoanele prevăzute la alin. (2), desemnate prin decizie a conducerii centrului local/judeţean să aibă acces la datele cu caracter personal cuprinse în aplicaţia informatică de înregistrare nominală a datelor despre solicitanţii ajutorului excepţional, sunt obligate să aplice măsurile de protecţie a acestora, cu respectarea tuturor garanţiilor şi exigenţelor privind confidenţialitatea datelor.(4) Toate structurile APIA implicate în efectuarea de prelucrări de date cu caracter personal au obligaţia respectării dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi ale Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare.(5) În condiţiile prevăzute la alin. (3), APIA, în calitate de operator de date cu caracter personal, efectuează operaţiuni privind prelucrarea, colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, protejarea, ştergerea şi distrugerea datelor cu caracter personal.(6) Datele cu caracter personal înregistrate în aplicaţia informatică de gestionare a sprijinului sunt stocate pe durata de minimum 10 ani. (7) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, APIA elaborează proceduri de verificare aprobate prin decizie a directorului general al APIA.
  Articolul 12După expirarea termenului prevăzut la art. 9 alin. (3) şi finalizarea verificărilor, centrele judeţene/locale ale APIA, respectiv centrul APIA din municipiul Bucureşti stabilesc beneficiarii eligibili, cantităţile de motorină potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) şi art. 5, precum şi valoarea sprijinului, întocmesc şi transmit la aparatul central al APIA situaţia centralizatoare a beneficiarilor, cantităţilor de motorină şi valoarea sprijinului de urgenţă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.Articolul 13(1) În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea situaţiilor centralizatoare prevăzute la art. 12, aparatul central al APIA întocmeşte şi transmite la Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale situaţia centralizatoare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) După primirea situaţiei centralizatoare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale transmite Ministerului Finanţelor cererea de deschidere a creditelor bugetare însoţită de situaţia centralizatoare cu sumele aferente sprijinului de urgenţă care se acordă beneficiarilor schemei, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5.(3) După aprobarea de către Ministerul Finanţelor a deschiderii creditelor bugetare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europene din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale deschide şi repartizează credite bugetare la aparatul central al APIA, care virează sumele în contul beneficiarilor înscris în cererea de acordare a sprijinului de urgenţă.
  Capitolul IV
  Dispoziţii finaleArticolul 14(1) În cazul în care se constată că suprafeţele aferente culturilor din cererea unică de plată 2022, reglementată prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2022 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2022, se modifică în sensul diminuării, beneficiarii sprijinului financiar de urgenţă sunt obligaţi la restituirea contravalorii sumelor încasate care reprezintă sprijinul necuvenit.(2) Sumele reprezentând sprijin necuvenit prevăzute la alin. (1) reprezintă creanţe bugetare, pentru recuperarea acestora aplicându-se în mod corespunzător prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea şi sancţionarea neregulilor apărute în obţinerea şi utilizarea fondurilor europene şi/sau a fondurilor publice naţionale aferente acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările şi completările ulterioare. Articolul 15Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacşu
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Florin-Ionuţ Barbu
  Ministrul finanţelor,
  Marcel-Ioan Boloş
  Ministrul afacerilor externe,
  Luminiţa-Teodora Odobescu
  Bucureşti, 14 septembrie 2023.Nr. 845.Anexa nr. 1LISTA culturilor menţionate la art. 5 alin. (1)
  Nr. crt.Specificare
  1.Porumb
  2.Orz
  3.Rapiţă
  4.Floarea-soarelui
  Anexa nr. 2CERERE de acordare a sprijinului de urgenţă producătorilor agricoli din sectorul cerealelor şi cel al seminţelor oleaginoase (model)
  Centrul local/judeţean al APIA, respectiv centrul APIA din municipiul Bucureşti ...............Operator date cu caracter personal: 9596
  Nr. de înregistrare ..............Data .......................
  Nr. unic de identificare beneficiar din RUI (ID)
  I. Date de identificare a solicitantului
  Denumirea PJ/PFA/ÎI/ÎFNumele, prenumele PF
  Cod unic de înregistrare (CUI)/Cod de identificare fiscală(CIF)
  CNP pentru PF[ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
  Număr cerere unică de plată aferentă anului 2022

  Numele titularului/administratorului/reprezentantului legalPrenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal
  CNP-ul titularului/administratorului/reprezentantului legal
  Codul țării și nr. actului de identitate (pentru altă cetățenie)
  SEDIUL SOCIAL PJ/PFA/ÎI/ÎFDOMICILIUL PF
  Judeţul/SectorulLocalitatea
  Satul/StradaNr. Cod poştalBl.Ap.
  TelefonFaxE-mail
  ÎMPUTERNICIT (pentru cazurile în care cererea este semnată prin împuternicit)
  Numele Prenumele
  CNP
  Nr. și data împuternicirii/procurii
  Coordonate bancare:
  Banca/TrezorerieSucursala/Agenţia
  Nr. cont IBAN-IACS conform cererii de plată aferente anului 2023:
  Cont IBAN nou*) ......
  *) Se va completa de către solicitant numai în cazul în care se modifică coordonatele bancare înscrise de către APIA în formularul pretipărit de cerere.
  II. Date privind suprafeţele prevăzute în cererile unice de plată, aferente anului 2022În temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 845/2023, solicit acordarea sprijinului de urgenţă în valoare de ............. lei, aferent culturilor prevăzute în anexa nr. 1 la hotărâre şi suprafeţelor determinate în urma controalelor administrative şi la faţa locului efectuate de către APIA, după cum urmează:
  CulturaSuprafaţa determinată IACS în anul 2022 (ha)Cantitatea de motorină corespunzătoare sprijinului (litri)Cantitatea de motorină pentru care solicit acordarea sprijinului de urgenţă (litri)Cuantumul grantului unitar (lei/litru)Valoarea sprijinului de urgenţă solicitat (lei)
  (1)(2)(3) = 2 * 78(4) = 1/2 din col. (3)(5)(6) = (4) x (5)
  Porumb 2,00
  Orz2,00
  Rapiţă2,00
  Floarea-soarelui2,00
  Total
  NOTĂ:Cap. I:– APIA va înscrie datele existente în sistemul informatic IACS conform prevederilor art. 9 alin. (5).Cap. II: – în coloana (2) APIA înscrie suprafaţa determinată pentru culturile din anexa nr. 1 cuprinse în cadrul ajutorului naţional tranzitoriu ANT 1 din cererea unică de plată aferentă anului 2022, reglementat prin Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022;– în coloana (3) APIA va înscrie cantitatea de motorină corespunzătoare pentru culturile prevăzute în anexa nr. 1;– în coloana (4) APIA înscrie jumătate din cantitatea de motorină menţionată în coloana (3);– în coloana (6) APIA înscrie rezultatul înmulţirii valorilor din coloanele (4) şi (5).
  Îmi asum întreaga responsabilitate pentru informaţiile prezentate.Data ........................... Semnătura şi ştampila ....................................
  Nr. crt.Documentele atașate cereriiDANUNu este cazul.DANUNu este cazul.
  (0)(1)(2)(3)(4)
  (5)(6)(7)
  1.copie a documentelor de identificare a coordonatelor bancare, dacă este cazul[ ][ ][ ][ ]
  Semnătura solicitantului/admnistratorului/reprezentantului legal/împuternicitului ……………….Ștampila (dacă este cazul)
  Semnătura funcționarului APIA care a primit cererea ……….
  NOTĂ: Se bifează DA/NU/Nu este cazul pentru documentul de coordonate bancare.
  Coloanele (2), (3) şi (4) se completează de către beneficiar.Coloanele (5), (6) şi (7) se completează de către funcţionarul APIA care a primit cererea şi efectuează controlul vizual.
  III. Declaraţii şi angajamenteSubsemnatul, .................................., CNP/CUI ......................, administrator/reprezentant legal al ..........(denumirea persoanei juridice sau persoanei fizice autorizate/întreprinderii individuale/întreprinderii familiale).........., cunoscând că falsul în declaraţii se pedepseşte potrivit dispoziţiilor art. 326 alin. (1) din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, declar următoarele:Am luat cunoştinţă de condiţiile şi modalităţile de acordare a sprijinului de urgenţă conform reglementărilor naţionale şi europene, pe care mă angajez să le respect.Drept care declar şi mă angajez la următoarele:– îmi asum datele înscrise în formularul de cerere de acordare a sprijinului de urgenţă pus la dispoziţia mea de către centrul judeţean/local/centrul municipiului Bucureşti al APIA, pe baza cărora solicit valoarea sprijinului de urgenţă;– să restitui sprijinul de urgenţă necuvenit în cazul în care cererea unică de plată pentru anul 2022 va fi reinstrumentată de către APIA, iar în urma reinstrumentării va rezulta o suprafaţă totală a culturilor din anexa nr. 1 mai mică decât suprafaţa totală înscrisă în prezenta cerere.Sunt de acord ca datele din cerere să fie introduse în baza de date, procesate şi verificate în vederea calculării plăţii şi transmise autorităţilor responsabile în vederea elaborării de studii statistice şi de evaluări economice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
  SemnăturaŞtampila (după caz)Data ...................
  Anexa nr. 3Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Centrul Judeţean ..................... Operator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare .................. Data ................. SITUAŢIE CENTRALIZATOAREcu beneficiarii eligibili, cantităţile de motorină şi valoarea sprijinului de urgenţă care se acordă producătorilor agricoli din sectorul cerealelor şi cel al seminţelor oleaginoase(model)Bun de plată pentru suma de ...............leiFEGA ...............leiBN ...............leiDirector executiv,............. (semnătura)
  Nr.crt.Nume şi prenume/ DenumireaIDCNP/CUI/CIFCulturaCantitateademotorină pentru care se solicită acordarea grantului (litri)Cuantumgrantunitar(lei/litru)Valoarea sprijinului de urgentă cuvenit (lei)
  Valoarea sprijinului de urgenţă cuvenit (euro)
  Total, din care:FEGABNTotal, din care:FEGABN
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)=(5)x(6)(8)(9)(10)(11)(12)
  1.…………..Porumb…….2,00……….
  Rapiţă…….2,00………..
  Floareasoarelui…….2,00……….
  Orz……..2,00………..
  Totalbeneficiar1
  (X)(X)
  2.……..…..Porumb…….
  2,00…….
  Rapiţă…….2,00…….
  Floareasoarelui…….2,00…….
  Orz……..2,00……..
  Totalbeneficiar2(X)(X)
  ………
  …..……. ……..……..……..
  --
  TOTALGENERAL
  "Certificat din punct de vedere al legalităţii, realităţii şi regularităţii"Curs euro lei .4,9485 lei Notă:Coloana (7) se calculează prin înmulţirea coloanei (5) cu coloana (6);Coloana (8) se calculează prin înmulţirea coloanei (7) cu procentul de finanţare aferent FEGA (lei);Coloana (9) se calculează prin înmulţirea coloanei (7) cu procentul de finanţare aferent BN (lei);Coloana (10) se calculează prin împărţirea coloanei (7) la curs euro 4,9485 lei;Coloana (11) se calculează prin înmulţirea coloanei (10) cu procentul de finanţare aferent FEGA (euro);Coloana (12) se calculează prin înmulţirea coloanei (10) cu procentul de finanţare aferent BN (euro).Director executiv adjunct (semnătura)
  Şef serviciu, (semnătura)
  Anexa nr. 4MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEAgenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru AgriculturăOperator de date cu caracter personal: 9596Nr. de înregistrare ...............Data ...............SITUAŢIE CENTRALIZATOARENumărul de beneficiari eligibili şi valoarea sprijinului de urgenţă care se acordă producătorilor agricoli din sectorul cerealelor şi cel al seminţelor oleaginoase(model)
  Nr. crt.JudeţulNr. de beneficiariValoarea sprijinului de urgenţă (lei)Valoarea sprijinului de urgenţă (euro)
  Total, din care:FEGA BNTotal, din care:FEGABN
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
  1Alba
  2Arad
  3Argeş
  4Bacău
  5Bihor
  6Bistriţa-Năsăud
  7Botoşani
  8Braşov
  9Brăila
  10Buzău
  11Caraş-Severin
  12Călăraşi
  13Cluj
  14Constanţa
  15Covasna
  16Dâmboviţa
  17Dolj
  18Galaţi
  19Giurgiu
  20Gorj
  21Harghita
  22Hunedoara
  23Ialomiţa
  24Iaşi
  25Ilfov
  26Maramureş
  27Mehedinţi
  28Mureş
  29Neamţ
  30Olt
  31Prahova
  32Satu Mare
  33Sălaj
  34Sibiu
  35Suceava
  36Teleorman
  37Timiş
  38Tulcea
  39Vaslui
  40Vâlcea
  41Vrancea
  42Bucureşti
  TOTAL GENERAL
  Director general,..............................
  Anexa nr. 5MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDirecţia generală buget, finanţe şi fonduri europeneSe aprobă.Ordonator principal de crediteSITUAŢIE CENTRALIZATOAREcu sumele aferente sprijinului de urgenţă care se acordă producătorilor agricoli din sectorul cereale şi cel al seminţelor oleaginoase(model)

  Nr. crt.JudeţulNr. de beneficiariValoarea sprijinului de urgenţă (lei)Valoarea sprijinului de urgenţă (euro)
  Total, din care:FEGA BNTotal, din care:FEGABN
  (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
  1Alba
  2Arad
  3Argeş
  4Bacău
  5Bihor
  6Bistriţa-Năsăud
  7Botoşani
  8Braşov
  9Brăila
  10Buzău
  11Caraş-Severin
  12Călăraşi
  13Cluj
  14Constanţa
  15Covasna
  16Dâmboviţa
  17Dolj
  18Galaţi
  19Giurgiu
  20Gorj
  21Harghita
  22Hunedoara
  23Ialomiţa
  24Iaşi
  25Ilfov
  26Maramureş
  27Mehedinţi
  28Mureş
  29Neamţ
  30Olt
  31Prahova
  32Satu Mare
  33Sălaj
  34Sibiu
  35Suceava
  36Teleorman
  37Timiş
  38Tulcea
  39Vaslui
  40Vâlcea
  41Vrancea
  42Bucureşti
  TOTAL GENERAL
  Director general,..............................
  -----