Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 815 din 8 septembrie 2023pentru modificarea şi completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 822 din 12 septembrie 2023Data intrării în vigoare 12-09-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. V din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul IRegulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 26 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 21, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2)
  Autovehiculele şi remorcile reclamate ca fiind furate în România sau în străinătate, precum şi cele date în urmărire de către structurile Poliţiei Române ori de către autorităţile altor state nu se înmatriculează.
  2. Articolul 22 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 22La înregistrare, vehiculelor li se atribuie plăcuţe cu un singur număr de înregistrare, care trebuie să aibă:a) fondul reflectorizant de culoare galbenă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru vehiculele înregistrate la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti;b) fondul reflectorizant de culoare albă, iar literele şi cifrele, în relief, de culoare neagră, pentru autovehiculele care se înregistrează la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Protecţie şi Pază sau, după caz, la Serviciul Român de Informaţii.
  3. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 25(1) Numărul de înregistrare al vehiculelor înregistrate la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti se compune din indicativul localităţii, format din cifre arabe, indicativul judeţului sau al municipiului Bucureşti, scris cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.(2) Numărul de înregistrare al autovehiculelor înregistrate la Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul de Protecţie şi Pază şi, după caz, la Serviciul Român de Informaţii se compune din abrevierea denumirii instituţiei, scrisă cu litere cu caractere latine majuscule, precum şi dintr-un număr de ordine, format din cifre arabe.(3) Indicativele localităţilor, prevăzute la alin. (1), se stabilesc prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.4. La articolul 33, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) dacă este cazul, să facă dovada că se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  5. După articolul 45 se introduce un nou capitol, capitolul III^1, alcătuit din articolele 45^1-45^3, cu următorul cuprins:Capitolul III^1 Eliberarea permisului de conducere internaţional de către Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor InterneArticolul 45^1Prevederile prezentului capitol stabilesc condiţiile emiterii permisului de conducere internaţional de către Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne.Articolul 45^2(1) Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate elibera permise de conducere internaţionale numai persoanelor care posedă un permis de conducere românesc aflat în termen de valabilitate administrativă şi al căror drept de conducere nu este suspendat sau anulat.(2) Verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către Direcţia generală permise de conducere şi înmatriculări din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prin consultarea Registrului naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate.
  (3) Permisul de conducere internaţional este valabil până la expirarea valabilităţii administrative a permisului de conducere românesc, dar nu mai mult de trei ani de la data emiterii acestuia.
  Articolul 45^3Forma, conţinutul şi procedura emiterii permisului de conducere internaţional se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul II
  Vehiculele înregistrate la nivelul primarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti anterior intrării în vigoare a ordinului emis potrivit dispoziţiilor art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2023 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, care poartă plăcuţe cu numărul de înregistrare având conţinutul prevăzut de legea în vigoare la data atribuirii, pot circula pe drumurile publice până la radierea acestora, în condiţiile legii.
  Articolul IIIPrevederile art. I pct. 3 referitoare la dispoziţiile art. 25 alin. (1) se aplică de la data intrării în vigoare a ordinului emis potrivit prevederilor art. IV din Ordonanţa Guvernului nr. 11/2023.Articolul IVÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, ministrul afacerilor interne emite ordinul prevăzut la art. 45^3 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,

  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Adrian-Ioan Veştea
  Bucureşti, 8 septembrie 2023.Nr. 815.-----