Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 25 iulie 2023privind organizarea şi desfăşurarea atestării pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului
EMITENT
 • REGISTRUL URBANIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 749 din 17 august 2023Data intrării în vigoare 17-08-2023  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 430 din 25 iulie 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 17 august 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Expertiza tehnică extrajudiciară în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, denumit în continuare domeniu, incluzând specializarea urbanism şi specializarea amenajarea teritoriului (aceste două specializări fiind denumite generic în cele ce urmează, individual, „specializarea“ şi, colectiv, „specializările“), se efectuează la cererea celor interesaţi şi se desfăşoară în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activităţii de expertiză tehnică judiciară şi extrajudiciară, aprobată prin Legea nr. 156/2002, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare OG nr. 2/2000).Articolul 2(1) În conformitate cu prevederile art. 26-28 din OG nr. 2/2000 raportate la art. 38 alin. (4) lit. g) din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, Registrul Urbaniştilor din România (denumit în continuare RUR) atribuie calitatea de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări pe bază de examen.(2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se atribuie pentru una dintre cele două specializări componente ale domeniului sau pentru ambele specializări în funcţie de opţiunea solicitantului şi rezultatul atestării.Articolul 3(1)
  RUR va întocmi Lista experţilor tehnici extrajudiciari RUR (denumită în continuare Lista experţilor), cărora le-a atribuit calitatea de expert tehnic extrajudiciar în specializările „urbanism“ sau „amenajarea teritoriului“, conţinând două secţiuni, aferente celor două specializări, furnizând, la cerere, persoanelor interesate lista sau contactele publice ale experţilor extrajudiciari dintr-o anumită zonă.
  (2) Conform art. 30 din OG nr. 2/2000, experţii tehnici judiciari în specializarea urbanism şi/sau amenajarea teritoriului pot efectua expertize tehnice extrajudiciare în domeniu fără a fi supuşi procedurii înscrierii în Lista experţilor, examinării sau altor formalităţi prevăzute de acest regulament.
  Capitolul II Atestarea pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciarSecţiunea 1 Condiţii pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciarArticolul 4(1) Poate dobândi calitatea de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări (amenajarea teritoriului sau urbanism) persoana fizică cu domiciliul în România care îndeplineşte următoarele condiţii:a) este cetăţean român;
  b) este specialist atestat de către RUR de cel puţin 5 ani, cu drept de semnătură în domeniul amenajării teritoriului şi/sau urbanismului, după cum urmează:(i) simbolul B pentru specializarea amenajarea teritoriului;(ii) simbolul D pentru specializarea urbanism;c) cunoaşte limba română;d) are capacitate de exerciţiu deplină;e) este aptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert;f) nu are antecedente penale sau sancţiuni disciplinare;
  g) se bucură de o bună reputaţie profesională şi socială;h) a promovat examenul organizat în acest scop.
  (2) Prin excepţie de la alin. (1) lit. h), poate dobândi calitatea de expert extrajudiciar:a) specialistul cu drept de semnătură RUR care are calitatea de expert judiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului sau are experienţă profesională de minimum 10 ani ca specialist atestat cu drept de semnătură pentru specializările menţionate la alin. (1) lit. b), dovedită prin portofoliu de documentaţii;b) arhitecţii-şefi cu o experienţă profesională pe post de minimum 5 ani, după cum urmează:(i) arhitecţii-şefi de judeţ pentru ambele specializări;(ii) arhitecţii-şefi de municipii şi oraşe pentru specializarea urbanism.
  (3) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţeanul român care a obţinut calificarea profesională necesară într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European poate dobândi calitatea de expert tehnic extrajudiciar în România, potrivit prezentului regulament, în aceleaşi condiţii precum cetăţenii români care au obţinut calificarea profesională necesară în România.(4) Recunoaşterea diplomelor şi a calificărilor profesionale obţinute într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, necesare dobândirii în România a calităţii de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări, va fi efectuată de către RUR potrivit Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Cetăţeanul unui alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European sau cetăţeanul român care a dobândit calitatea de expert tehnic extrajudiciar într-o specializare într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, calitate certificată de către autoritatea competentă din respectivul stat, poate profesa în calitate de expert tehnic extrajudiciar în respectiva specializare în România, în condiţiile legii, fiind exceptat de la procedura de examinare prevăzută de prezentul regulament, dar supus condiţiilor de la alin. (3). (6) La cererea solicitantului prevăzut la alin. (4), RUR recunoaşte, fără efectuarea vreunei formalităţi de verificare, documentul de atestare profesională emis de către autoritatea competentă din celălalt stat. Cererea va fi însoţită de documentul ce atestă dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specializarea vizată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, precum şi de documente care certifică îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b), c) şi f), emise sau eliberate de către autorităţile competente din România sau din statul/statele în cauză.(7) Dispoziţiile alin. (3)-(6) se aplică în mod corespunzător şi cetăţenilor aparţinând Confederaţiei Elveţiene.(8)
  Înscrierea expertului tehnic extrajudiciar prevăzut la alin. (3) şi (4) în Lista experţilor se efectuează în cel mult 30 de zile de la data comunicării tuturor documentelor care fac dovada îndeplinirii condiţiilor legale.
  (9) Termenul prevăzut la alin. (8) poate fi prelungit de către Comisia de atestare o singură dată, pentru maximum 15 zile, prin notificare comunicată solicitantului înainte de expirarea sus-menţionatului termen, notificarea urmând a include motivul şi durata prelungirii, o atare prelungire neatrăgând obligativitatea reînnoirii documentelor cu valabilitate limitată.
  Articolul 5Persoana care a dobândit calitatea de expert tehnic extrajudiciar în condiţiile prezentului regulament poate efectua, în temeiul respectivei calităţi, numai expertize tehnice extrajudiciare în specializarea în cauză, fără ca prin aceasta să fie interzis cumulul calităţilor de expert tehnic extrajudiciar în ambele specializări, dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile pentru fiecare (inclusiv condiţia de promovare a atestării aferentă fiecărei specializări).Articolul 6Calitatea de expert tehnic într-o specializare se dovedeşte cu legitimaţia şi parafa emise în acest scop de către secretariatul RUR, în condiţiile prezentului regulament.
  Secţiunea a 2-a Probele atestăriiArticolul 7(1) Atestarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar se realizează, de regulă, trimestrial, în funcţie de numărul candidaţilor înscrişi.(2) Consiliul Superior al RUR va decide locul şi data desfăşurării atestării.(3) Datele de susţinere a probelor şi restul detaliilor aferente se publică pe pagina de internet a RUR (www.rur.ro) cu cel puţin 30 de zile înaintea datei de începere a probei scrise.(4) Atestarea se desfăşoară în limba română şi are ca scop verificarea pregătirii de specialitate a candidaţilor, a nivelului lor de cunoaştere a aplicării actelor normative din domeniu, precum şi a legislaţiei care reglementează procedura de expertiză extrajudiciară.(5) Candidaţilor le va fi pusă la dispoziţie bibliografia necesară pregătirii.Articolul 8(1) Atestarea în vederea dobândirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar constă într-o probă scrisă, cu 2 subiecte, sau o probă orală cu un singur subiect.(2) Candidaţii prevăzuţi la art. 4 alin. (1) susţin doar proba scrisă.(3) Candidaţii prevăzuţi la art. 4 alin. (2) susţin doar proba orală.(4) Probele sunt distincte pe specializări şi programarea lor va face posibilă prezentarea persoanelor interesate la atestare pentru ambele specializări.
  Secţiunea a 3-a Înscrierea la atestareArticolul 9(1) Pentru înscrierea la atestare, candidatul va transmite prin poştă electronică următoarele documente:a) cerere de înscriere (conform anexei nr. 1);b) actul de identitate şi, dacă este cazul, alt act doveditor al cetăţeniei unuia dintre statele membre ale Uniunii Europene, aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene;c) atestatul de competenţă lingvistică privind cunoştinţele de limbă română, pentru candidatul care nu este cetăţean român;d) certificat/adeverinţă medical(ă) atestând că este apt din punct de vedere medical pentru desfăşurarea activităţii de expert;
  e) certificat de cazier judiciar valabil;f) dovada achitării tarifului de atestare;g) portofoliu de documentaţii, pentru solicitanţii prevăzuţi la art. 4 alin. (2), respectiv portofoliu cu documentaţiile avizate, pentru solicitanţii prevăzuţi la art. 4 alin. (3).
  (2) Înscrierea la atestare se face conform calendarului stabilit pentru fiecare sesiune de atestare.(3) Cuantumul tarifului de atestare se stabileşte prin hotărâre a Consiliului Superior al RUR. Tariful de atestare este nereturnabil.(4) Verificarea dosarelor de înscriere se va face de către secretariatul Comisiei de atestare, care va putea propune respingerea motivată dacă dosarul de înscriere al candidatului nu îndeplineşte toate condiţiile prevăzute de lege şi de prezentul regulament.
  Secţiunea a 4-a Mandatul şi competenţa comisiilorArticolul 10(1) Atribuţiile RUR în legătură cu atestarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în oricare dintre specializări se vor exercita de către o comisie de atestare.(2) Comisia de atestare se constituie prin hotărâre a Consiliului Superior al RUR.(3) Comisia de atestare (denumită în continuare Comisia) este formată din 3 membri titulari şi un membru supleant, astfel:a) preşedinte, ales dintre membrii Consiliului Superior al RUR, exercitând puteri de reprezentare;b)
  2 membri titulari, specialişti atestaţi de RUR, cu drept de semnătură de minimum 10 ani, desemnaţi de Consiliul Superior;
  c) 1 membru supleant, îndeplinind aceleaşi condiţii ca membrii titulari.
  (4) În situaţia absentării preşedintelui, acesta va mandata unul dintre ceilalţi membri titulari.(5) Comisia de atestare îndeplineşte, în principal, următoarele atribuţii:a) stabileşte bibliografia pentru atestarea candidaţilor;b) elaborează subiectele pentru proba orală, elaborează subiectele pentru proba scrisă şi stabileşte baremul de evaluare şi notare, cu asigurarea confidenţialităţii acestora din momentul elaborării acestora până la data susţinerii sesiunii de atestare;c) corectează şi notează răspunsurile fiecărui candidat;
  d) completează şi semnează fişele individuale de atestare a candidaţilor, pe baza rezultatelor obţinute la proba din cadrul sesiunii de atestare.
  (6) La încheierea sesiunii de atestare, activitatea Comisiei de atestare se consemnează într-un proces-verbal, semnat de toţi membrii acesteia prezenţi la sesiunea de atestare.
  Articolul 11Comisia îşi va desfăşura activitatea la sediul central al RUR sau în teritoriu, iar secretariatul Comisiei va fi asigurat din personalul secretariatului propriu al RUR.Articolul 12(1)
  Comisia de soluţionare a contestaţiilor este constituită în mod similar Comisiei de atestare.
  (2) Mandatul Comisiei şi al Comisiei de soluţionare a contestaţiilor este de 2 ani.
  Secţiunea a 5-a AtestareaArticolul 13(1) Cu 24 de ore înainte de data de susţinere a probei scrise, Comisia aprobă două variante de subiecte cu teme multiple şi baremele de punctare a probei scrise.(2) Accesul candidaţilor în sala de atestare se face pe baza listei întocmite cuprinzând numele celor ale căror dosare de înscriere au fost admise, listă afişată online cu cel puţin 24 de ore înainte de începerea probei.
  (3) În sala de atestare au acces candidaţii, membrii Comisiei şi secretariatul Comisiei.(4) Prezenţa la atestare se verifică prin actele de identitate ale candidaţilor, care se confruntă cu lista prevăzută la alin. (2).(5) Subiectul probei orale va urmări: rezolvarea, de principiu, a unei probleme din exerciţiul practic profesional (studiu de caz), precum şi legislaţia aplicabilă.(6) Candidaţii vor susţine proba scrisă pe coli de hârtie tip cu antetul şi ştampila RUR. Datele de identificare (numele, prenumele, seria şi numărul actului de identitate) se completează de către fiecare candidat în caseta prevăzută în acest scop pe prima coală, după care se verifică de către personalul de supraveghere, se acoperă, se lipeşte şi se ştampilează.(7) Candidaţii pot avea asupra lor, exclusiv pe suport hârtie, documentele prevăzute în bibliografia specifică, pe care le pot consulta pentru susţinerea probei.(8) Durata probei scrise este de 2 ore din momentul comunicării subiectului.(9) La terminarea lucrării sau cel mai târziu la expirarea duratei probei, candidatul va preda lucrarea, semnând în acest scop în rubrica specială din Lista candidaţilor. Respectiva listă se va anexa la procesul-verbal al desfăşurării probei scrise, ce se va întocmi de către Comisie.(10) Lucrările scrise se corectează de către membrii Comisiei pe baza baremului de punctare.(11) Comisia stabileşte termenul de corectare a lucrărilor aferente probei scrise, în funcţie de numărul de candidaţi înscrişi şi specializarea solicitată.(12) Sunt declaraţi admişi la proba scrisă candidaţii care au obţinut notă finală cel puţin egală cu 8.(13) Proba orală se notează de către Comisia de atestare cu „admis“ sau „respins“, pentru fiecare candidat în parte.(14) Lista cuprinzând rezultatele examenului de atestare se afişează pe pagina de internet a RUR.(15) Contestaţiile se depun online în termen de 2 zile lucrătoare de la afişarea rezultatelor.(16)
  Rezultatele necontestate în termenul stabilit, precum şi rezultatele din urma soluţionării contestaţiilor sunt definitive.
  Articolul 14Dobândeşte calitatea de expert tehnic extrajudiciar în specializare candidatul care a fost declarat „admis“.Articolul 15Validarea rezultatelor finale ale atestării pentru dobândirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în specializare se va face prin hotărâre a Consiliului Superior al RUR, publicată pe pagina de internet a RUR.
  Secţiunea a 6-a Evidenţa experţilor tehnici extrajudiciari şi legitimaţia de expert tehnic extrajudiciar
  Articolul 16RUR va întocmi Lista experţilor cuprinzând persoanele care au promovat procedura de atestare pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar.Articolul 17Experţii înscrişi în Lista experţilor au obligaţia ca, în termen de 30 de zile, să notifice RUR în privinţa oricărei modificări a datelor lor cu caracter personal supuse publicării sau a altor informaţii care au stat la baza admiterii dosarului/cererii lor de înscriere. Nerespectarea acestei obligaţii constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină şi procedura disciplinară.Articolul 18Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se poate exercita numai pe baza legitimaţiei şi a parafei atestând respectiva calitate.Articolul 19
  Legitimaţiile şi parafele se vor emite pe baza hotărârilor Consiliului Superior al RUR de validare a rezultatelor sesiunilor de atestare organizate, conform modelelor prevăzute în anexa nr. 2, pe baza achitării unui tarif de emitere, al cărui cuantum se stabileşte şi se actualizează periodic de către Consiliul Superior al RUR.
  Articolul 20Legitimaţiile se vizează la 3 ani, pe baza achitării unui tarif de reînnoire a legitimaţiei, al cărui cuantum se stabileşte şi se actualizează periodic de către Consiliul Superior al RUR.Articolul 21(1) În exercitarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar, expertul va semna şi va aplica parafa pe toate piesele componente ale dosarului de expertiză extrajudiciară, precum şi pe corespondenţa de specialitate.(2) Experţii tehnici extrajudiciari au obligaţia ca, până la data de 31 ianuarie a fiecărui an, să depună la secretariatul RUR un raport de activitate pe anul precedent, care să conţină, în mod succint, informaţii despre activitatea desfăşurată ca expert tehnic extrajudiciar.
  Capitolul III Formarea profesională continuă a experţilor tehnici extrajudiciariArticolul 22(1) Dreptul de exercitare a calităţii de expert tehnic extrajudiciar în oricare din specializări este condiţionat de îndeplinirea obligaţiei de formare profesională continuă. Consiliul Superior al RUR va stabili prin hotărâre necesarul de formare profesională anuală (în număr de ore) şi modalităţile concrete în care se poate realiza formarea profesională continuă a experţilor tehnici extrajudiciari în domeniu - specializările urbanism şi/sau amenajarea teritoriului.(2) Specialiştii cu drept de semnătură trebuie să cumuleze minimum 50 de credite de formare continuă într-un interval de 4 ani. (3) Controlul îndeplinirii obligaţiei de pregătire profesională continuă are loc pe baza declaraţiei expertului extrajudiciar însoţită de documentele doveditoare, supuse verificării şi evaluării de către RUR, conform Regulamentului privind formarea profesională continuă.(4)
  Formarea profesională continuă în domeniu poate fi de tip formal şi nonformal.
  (5) Constituie modalităţi de formare profesională continuă în cadru organizat, printre altele, participarea expertului extrajudiciar la:a) coordonarea şi/sau elaborarea documentaţiilor şi/sau părţilor de documentaţii;b) cursuri de specialitate organizate sau recunoscute de către RUR;c) seminare, reuniuni, conferinţe, congrese, ateliere de lucru şi orice altă formă organizată pentru realizarea actualizării cunoştinţelor şi tehnicilor de exercitare a profesiei;d) concursuri de specialitate.(6) De asemenea, constituie formare profesională continuă activitatea dedicată publicării, în calitate de autor sau coautor, de cărţi, note, articole, eseuri, studii şi alte materiale de specialitate, în ţară sau străinătate, precum şi efectuarea de expertize tehnice judiciare sau extrajudiciare în domeniul urbanismului şi amenajării teritoriului.
  Articolul 23Secretariatul Comisiei va înregistra numărul orelor de formare profesională continuă realizate de către fiecare expert, pe baza documentaţiei justificative depuse, situaţie ce se va alătura evidenţei expertizelor efectuate în cursul perioadei respective.Articolul 24Neîndeplinirea prevederilor privind formarea profesională continuă duce la respingerea vizării periodice a legitimaţiei de expert tehnic extrajudiciar.
  Capitolul IV Suspendarea şi încetarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar. Răspunderea disciplinarăSecţiunea 1 Suspendarea şi încetarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar
  Articolul 25(1) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar în oricare din specializări se suspendă pentru motive temeinice, precum şi în caz de incompatibilitate, potrivit legii.(2) În situaţia în care împotriva expertului s-a dispus începerea urmăririi penale pentru o infracţiune care aduce atingere prestigiului profesiei, se dispune suspendarea calităţii de expert tehnic până la soluţionarea definitivă a cauzei.(3) Suspendarea, respectiv încetarea suspendării calităţii de expert tehnic extrajudiciar se dispun prin hotărâre a Consiliului Superior al RUR, la cererea motivată a expertului sau din oficiu, motivat.Articolul 26(1) Expertul va putea renunţa oricând la calitatea de expert tehnic extrajudiciar notificând în acest sens RUR şi predând la secretariatul RUR legitimaţia şi parafa.(2) Persoana în cauză va fi radiată din Lista experţilor.Articolul 27(1) Suspendarea de către Consiliul Superior al RUR a calităţii de expert tehnic extrajudiciar, în oricare din specializări, se face în oricare dintre următoarele condiţii:a) se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile în baza cărora a fost dobândită această calitate;b) se constată că expertul tehnic extrajudiciar a uzat de această calitate în alte scopuri decât cele prevăzute de lege;c) prin neîndeplinirea condiţiilor pentru vizarea periodică a legitimaţiei.
  (2) Suspendarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar, în condiţiile alin. (1), şi anularea legitimaţiei şi a parafei se comunică în scris titularului acestora.
  Articolul 28(1) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar încetează de drept în cazul decesului sau al unei condamnări penale definitive.(2) Calitatea de expert tehnic extrajudiciar se pierde şi în cazul persoanei care a devenit inaptă din punct de vedere medical pentru îndeplinirea activităţii de expert extrajudiciar sau şi-a pierdut buna reputaţie profesională sau socială.(3) Persoana care a pierdut calitatea de expert tehnic extrajudiciar în condiţiile alin. (1) sau (2) va fi radiată din Lista experţilor.
  Secţiunea a 2-a Răspunderea disciplinarăArticolul 29Experţii tehnici extrajudiciari răspund disciplinar pentru fapta culpabilă constând în nerespectarea legislaţiei relevante, a oricăror alte dispoziţii legale şi/sau reglementări aplicabile în domeniu, a prezentului regulament, a hotărârilor obligatorii ale Consiliului Superior al RUR adoptate în temeiul OG nr. 2/2000 sau al prezentului regulament, precum şi pentru orice faptă săvârşită (prin acţiune/omisiune/orice act îndeplinit) în exerciţiul respectivei calităţi sau în legătură cu acesta care aduce atingere prestigiului profesiei sau RUR, orice astfel de faptă constituind abatere disciplinară. Constituie, de asemenea, abatere disciplinară exercitarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar cu încălcarea principiilor şi exigenţelor deontologice ale profesiei, şi anume:– integritate;– obiectivitate;– inexistenţa conflictului de interese;– independenţă;– concurenţă loială;
  – păstrarea secretului profesional;– competenţă profesională;– comportament demn;– sau a oricăror alte comandamente deontologice aplicabile.
  Articolul 30Sancţiunile disciplinare aplicabile experţilor tehnici extrajudiciari sunt următoarele:a)
  avertisment scris;
  b) suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice extrajudiciare pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an;c) încetarea calităţii de expert tehnic extrajudiciar.
  Articolul 31Procedura disciplinară se va derula, iar deciziile disciplinare se vor adopta aplicându-se în mod corespunzător prevederile compatibile ale Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de disciplină şi procedura disciplinară, aprobat prin Hotărârea nr. 105/2010 a Consiliului Superior al RUR, cu modificările ulterioare, Comisia de disciplină a RUR, în organizarea stabilită prin respectivul regulament, având competenţe şi în privinţa experţilor tehnici extrajudiciari în oricare din specializări.
  Capitolul V Dispoziţii finaleArticolul 32Toate documentele referitoare la organizarea şi desfăşurarea atestării în vederea acordării calităţii de expert tehnic extrajudiciar în oricare din specializări, precum şi cele referitoare la celelalte proceduri sau formalităţi prevăzute în acest regulament se arhivează, având termen de păstrare conform legii.Articolul 33Orice tarif la care se face referire în prezentul regulament se poate plăti în contul bancar al RUR, detaliile fiind publicate şi pe pagina de internet a instituţiei.Articolul 34Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul regulament.
  Anexa nr. 1la regulamentCERERE DE ÎNSCRIERECătre Registrul urbaniştilor din RomâniaConsiliul SuperiorSubsemnat(ul)/(a), .....(numele şi prenumele)...., domiciliat(ă) în .......(adresa completă)....., detalii de contact (pentru scopul procedurii de atestare şi al derulării relaţiei cu RUR, în eventualitatea dobândirii calităţii de expert tehnic extrajudiciar): .....(telefon, fax, e-mail etc.)....., act de identitate .....(BI/CI)..... seria ..... nr. ...., eliberat de .......(emitent)........ la data de ......, valabil până la data de ....................., având CNP ......................, profesia ........., absolvent(ă) al/a ..............(instituţia de învăţământ superior absolvită)........., solicit înscrierea la procedura de atestare sesiunea ........ pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar,[ ] conform art. 4 alin. (1) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea atestării pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 430/2023[ ] conform art. 4 alin. (2) din Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea atestării pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 430/2023(Se va bifa varianta aleasă.)în specializarea:[ ] Amenajarea teritoriului[ ] Urbanism(Se va bifa varianta aleasă.)Am luat cunoştinţă şi îmi însuşesc prevederile Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea atestării pentru atribuirea calităţii de expert tehnic extrajudiciar în domeniul amenajării teritoriului şi al urbanismului, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 430/2023, şi ale Regulamentului referitor la organizarea şi funcţionarea Registrului Urbaniştilor din România, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Registrului Urbaniştilor din România nr. 101/2010. Anexez dosarul de înscriere întocmit conform reglementărilor Registrului Urbaniştilor din România în vigoare la această dată. Cunoscând pe deplin că faptele de fals şi/sau uz de fals sunt pedepsite de legea română, declar că toate copiile anexate prezentei cereri sunt întru totul conforme originalelor înscrisurilor în cauză.
  Prezenta cerere are ca anexă Informarea referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal şi Consimţământul expres referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal.SemnăturaData .......... (ziua, luna, anul)
  Anexa nr. 2*)la regulamentModel ştampilă
  Model legitimaţie
  *) Anexa nr. 2 la regulament este reprodusă în facsimil.
  -----