Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 117 din 3 august 2023pentru modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 147/2013
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 747 din 17 august 2023Data intrării în vigoare 17-08-2023


  În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne, emite următorul ordin:Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare al Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Ordinul ministrului afacerilor interne nr. 147/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 681 din 6 noiembrie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 9(1) Conducerea Centrului este asigurată de director, ajutat de un director adjunct.
  2. La articolul 10, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Directorul poate delega, prin dispoziţie, în condiţiile actelor normative în vigoare, atribuţii din competenţa sa directorului adjunct şi/sau altor persoane din subordine.3. La articolul 10, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alin. (3)-(5), cu următorul cuprins:(3) Directorul stabileşte prin dispoziţie coordonarea, de către directorul adjunct, a activităţilor structurilor din cadrul Centrului.
  (4) Directorul adjunct se subordonează nemijlocit directorului Centrului şi răspunde de activitatea serviciilor/birourilor/ compartimentelor care îi sunt repartizate în coordonare şi/sau de îndeplinirea atribuţiilor delegate, potrivit fişei postului.(5) Directorul adjunct exercită, potrivit legii, atribuţiile specifice domeniului protecţiei informaţiilor clasificate, după cum urmează:a) coordonează întocmirea normelor interne privind protecţia informaţiilor clasificate, potrivit legii, şi le supune aprobării conducătorului entităţii;b) coordonează întocmirea programului de prevenire a scurgerii de informaţii clasificate şi îl supune avizării Direcţiei Generale de Protecţie Internă (DGPI), iar, după aprobare, acţionează pentru aplicarea acestuia;c) coordonează activitatea de protecţie a informaţiilor clasificate, în toate componentele acesteia;d) asigură relaţionarea cu DGPI, instituţie abilitată să coordoneze activitatea şi să controleze măsurile privitoare la protecţia informaţiilor clasificate pe spaţiul ministerului, potrivit legii;e) monitorizează activitatea de aplicare a normelor de protecţie a informaţiilor clasificate şi modul de respectare a acestora;f)
  consiliază conducerea entităţii în legătură cu toate aspectele privind securitatea informaţiilor clasificate;
  g) informează conducerea entităţii despre vulnerabilităţile şi riscurile existente în sistemul de protecţie a informaţiilor clasificate şi propune măsuri pentru înlăturarea acestora;h) acordă sprijin reprezentanţilor autorizaţi ai DGPI, potrivit competenţelor legale, pe linia verificărilor persoanelor pentru care se solicită accesul la informaţii clasificate;i) coordonează activităţile de pregătire specifică a persoanelor care au acces la informaţii clasificate;j) coordonează modul de păstrare a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces la informaţii clasificate;k) coordonează activitatea de actualizare permanentă a evidenţei certificatelor de securitate şi a autorizaţiilor de acces;l) coordonează actualizarea listelor informaţiilor clasificate sau păstrate de entitate, pe clase şi niveluri de secretizare;
  m) prezintă conducătorului entităţii propuneri privind stabilirea obiectivelor, sectoarelor şi locurilor de importanţă deosebită pentru protecţia informaţiilor clasificate din sfera de responsabilitate şi, după caz, solicită sprijinul DGPI;n) efectuează, cu aprobarea conducerii entităţii, controale privind modul de aplicare a măsurilor legale de protecţie a informaţiilor clasificate;o) exercită alte atribuţii în domeniul protecţiei informaţiilor clasificate;p) este responsabil pentru implementarea şi asigurarea măsurilor de securitate, pe linia INFOSEC, conform normelor în vigoare;q) pune la dispoziţia şefului Componentei de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (CSTIC) lista cu certificatele de securitate/autorizaţiile de acces la informaţii clasificate deţinute de personalul entităţii;r) monitorizează echipamentele care intră/ies în/din zonele de securitate.
  4. La articolul 21 alineatul (2), după litera n) se introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:o) asigură îndeplinirea responsabilităţilor Centrului Operaţional, prevăzute de art. 9 alin. (2) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/43/2012.5. La articolul 22^2 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. h), cu următorul cuprins:h) asigură îndeplinirea responsabilităţilor Centrului Tehnic, prevăzute de art. 8 alin. (3) din Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. S/43/2012.6. La articolul 23, litera z) se modifică şi va avea următorul cuprins:z) organizează activitatea de audienţă a conducerii Centrului şi primeşte petiţiile şi cererile depuse cu această ocazie;
  7. La articolul 24, după primul alineat se introduce un nou alineat, alin. (2), cu următorul cuprins:(2) În cadrul relaţiilor de serviciu/muncă funcţionează principiul egalităţii de tratament faţă de tot personalul Centrului. Este interzisă orice formă de discriminare bazată pe criteriul de sex, orientare sexuală, precum şi emiterea oricărei dispoziţii în măsură a discrimina o persoană. Pentru prevenirea şi eliminarea oricăror comportamente definite drept discriminare, Centrul are obligaţiile prevăzute de Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Soluţionarea sesizărilor şi reclamaţiilor privind discriminarea se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.8. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Bogdan Despescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 3 august 2023.Nr. 117.ANEXĂ^1^1 Anexa este reprodusă în facsimil.(Anexa nr. 1 la regulament)ORGANIGRAMA Centrului de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne
  ------