Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
SCHEMĂ DE AJUTOR DE MINIMIS din 2 august 2023pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI, ANTREPRENORIATULUI ŞI TURISMULUI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 17 august 2023Data intrării în vigoare 17-08-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 181 din 2 august 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 17 august 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezenta procedură instituie o schemă de ajutor de minimis denumită „Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice“.Articolul 2Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme se va face numai cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate de Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.Articolul 3(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis nu intră sub incidenţa obligaţiei de notificare către Comisia Europeană în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.(2) Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României, în staţiunile balneare şi balneoclimatice atestate în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 4Schema de ajutor de minimis este implementată de către Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MEAT, prin intermediul Direcţiei generale turism (DGT) şi al agenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii (AIMM).
  Capitolul II Baza legalăArticolul 5Baza legală în temeiul căreia se instituie prezenta schemă se constituie din următoarele:a) Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale;b) Hotărârea Guvernului nr. 571/2019 privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear;
  c) art. 25^1 lit. i) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare;d) art. 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;e) Regulamentul CE nr. 1.407/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis.
  Capitolul III Obiectivul schemei de minimisArticolul 6Obiectivul schemei de ajutor de minimis îl constituie stimularea operatorilor economici din staţiunile balneare şi balneoclimatice pentru a realiza investiţii în infrastructura turistică, balneară, culturală, sportivă şi de agrement, în vederea diversificării ofertei şi creşterii calităţii serviciilor turistice şi conexe din aceste destinaţii, precum şi pentru acoperirea cheltuielilor aferente formării profesionale a personalului angajat în domeniul HORECA.Capitolul IV DefiniţiiArticolul 7În scopul prezentei scheme se aplică următoarele definiţii:a) furnizor de ajutor de minimis - MEAT, prin intermediul DGT şi al AIMM;b) beneficiar - orice întreprindere căreia i se acordă un ajutor de minimis, care respectă condiţiile de eligibilitate de la art. 8 şi 9;c) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurenţa şi/sau comerţul cu statele membre;d)
  data acordării ajutorului - data la care se semnează actul administrativ între furnizor şi beneficiarii finali;
  e) întreprindere - orice entitate care desfăşoară o activitate economică (oferă servicii, bunuri sau lucrări pe o piaţă);f) întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - întreprinderile care îndeplinesc criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din tratat, publicat Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187/1 din 26.06.2014;g) întreprindere unică - toate întreprinderile între care există cel puţin una dintre relaţiile următoare: (i) o întreprindere deţine majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor unei alte întreprinderi; (ii) o întreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte întreprinderi; (iii) o întreprindere are dreptul de a exercita o influenţă dominantă asupra altei întreprinderi în temeiul unui contract încheiat cu întreprinderea în cauză sau în temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia; (iv) o întreprindere care este acţionar sau asociat al unei alte întreprinderi şi care controlează singură, în baza unui acord cu alţi acţionari sau asociaţi ai acelei întreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale acţionarilor sau ale asociaţilor întreprinderii respective. Întreprinderile care întreţin, prin intermediul uneia sau al mai multor întreprinderi, relaţiile la care se face referire la pct. (i)-(iv) sunt considerate întreprinderi unice;h) domeniu de activitate - activitatea autorizată/activităţile autorizate desfăşurată/desfăşurate de beneficiar, corespunzător clasificării activităţilor din economia naţională (codului CAEN Rev. 2), relevantă/relevante pentru scopurile schemei este activitatea/sunt activităţile pentru care se acordă finanţarea;i) comercializarea produselor agricole înseamnă deţinerea sau expunerea unui produs agricol în vederea vânzării, a punerii în vânzare, a livrării sau a oricărei alte forme de introducere pe piaţă, cu excepţia primei vânzări de către un producător primar către revânzători sau prelucrători şi a oricărei alte activităţi de pregătire a produsului pentru această primă vânzare; o vânzare efectuată de către un producător primar către consumatori finali este considerată comercializare în cazul în care se desfăşoară în localuri distincte, rezervate acestei activităţi;j) produse agricole înseamnă produsele enumerate în anexa I la tratat, cu excepţia produselor obţinute din pescuit şi acvacultură prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 104/2000;
  k) prelucrarea produselor agricole înseamnă orice operaţiune efectuată asupra unui produs agricol care are drept rezultat un produs care este tot un produs agricol, cu excepţia activităţilor desfăşurate în exploataţiile agricole, necesare în vederea pregătirii unui produs de origine animală sau vegetală pentru prima vânzare.
  Capitolul V Beneficiari ai ajutorului de minimisArticolul 8Pot beneficia de măsurile de ajutor de minimis prevăzute în prezenta schemă operatorii economici care îndeplinesc, cumulativ, următoarele condiţii de eligibilitate:a) sunt întreprinderi înregistrate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei, republicată, cu modificările ulterioare, a Legii nr. 219/2015 privind economia socială, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri, aprobată cu modificări prin Legea nr. 301/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016, cu modificările şi completările ulterioare, şi îndeplinesc, la data depunerii cererii de finanţare, criteriile de eligibilitate impuse de legislaţia în domeniul ajutoarelor de minimis;b) sunt înregistraţi la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, au sediul social sau unul dintre punctele de lucru şi desfăşoară activitatea/activităţile pentru care solicită finanţare pe teritoriul localităţilor şi arealelor care dispun de factori naturali de cură, prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2011, cu modificările şi completările ulterioare;c)
  sunt întreprinderi mici sau mijlocii, conform definiţiei de la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii (au mai puţin de 250 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală netă care nu depăşeşte echivalentul în lei a 50 de milioane euro sau active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 de milioane euro);
  d) nu au depăşit plafonul de minimis prevăzut la art. 3 alin. (2) din Regulamentul CE nr. 1.407/2013 privind aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis (200.000 euro echivalent în lei) pe durata a trei exerciţii financiare consecutive, respectiv anul în curs şi ultimele două exerciţii financiare precedente. Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri ale Uniunii Europene;e) nu sunt supuşi concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvenţă, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;f) nu au datorii la bugetul general consolidat, nici pentru sediul social şi nici pentru toate punctele de lucru, la momentul verificării administrative şi de eligibilitate;g) nu au fost subiectul unei decizii emise de către Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, în cazul în care au făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată, cu penalităţi aferente, după caz;h) au înregistrat profit operaţional din activitatea curentă/ operaţională, respectiv din activitatea de exploatare, în unul din ultimele trei exerciţii financiare înainte de depunerea cererii de finanţare pentru obţinerea grantului, potrivit situaţiilor financiare depuse la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală;i) menţin pe toată perioada de la notificarea aplicantului şi până la finalizarea perioadei contractuale, aşa cum este prevăzută la art. 36, activitatea pentru care au primit finanţare şi un număr mediu anual de angajaţi cel puţin egal cu numărul de angajaţi de la depunerea cererii de finanţare, cu excepţia situaţiilor în care contractele individuale de muncă sunt încheiate pentru sezonieri sau/şi zilieri (Registrul salariaţilor emis din aplicaţia Revisal de la Inspecţia Muncii, cu maximum 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere, asumat de reprezentantul legal);j) deţin un drept asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, valabilă pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare, aşa cum reiese din documentele depuse, pentru care poate fi acordat dreptul de execuţie a lucrărilor de construcţii, în conformitate cu legislaţia în vigoare;k) fac dovada deţinerii surselor de cofinanţare a proiectului, respectiv diferenţa dintre valoarea totală a proiectului şi valoarea grantului de finanţare, sub formă de majorare de capital subscris şi vărsat, împrumut din partea acţionarilor sau a altor întreprinderi asociate, credit bancar. Documentele cu care se face dovada deţinerii surselor de cofinanţare sunt: certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, din care să reiasă majorarea capitalului la momentul înscrierii, extras de cont, contract de credit, scrisoare de garanţie bancară.
  Articolul 9În funcţie de categoria finanţării, se vor aplica şi următoarele criterii specifice de eligibilitate:a) în cazul în care se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie publică şi/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deţinute de beneficiar în domeniul HORECA, sunt eligibile întreprinderile care deţin respectiva structură/respectivele structuri de primire turistică cu funcţiuni de alimentaţie [conform art. 8 lit. j)], iar aceasta este clasificată/acestea sunt clasificate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului; în acest caz, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev. 2: 5610, 5630;b) în cazul în care se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică şi/sau pentru formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deţinute de beneficiar în domeniul HORECA, sunt eligibile întreprinderile care deţin respectiva structură/respectivele structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică [conform art. 8 lit. j)], iar aceasta este clasificată/acestea sunt clasificate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului; în acest caz, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev 2: 5510, 5520, 5530, 5590;c) în cazul în care se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de tratament balnear şi/sau pentru achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare, sunt eligibile întreprinderile care deţin respectiva bază/respectivele baze de tratament [conform art. 8 lit. j)], iar aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul sănătăţii. În acest caz, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev. 2: 5510, 8690, 9329;
  d) în cazul în care se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea obiectivelor culturale, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev. 2: 9001, 9002, 9003, 9004, 9101, 9102, 9103, 9104;e) în cazul în care se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea obiectivelor sportive, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev. 2: 9311, 9312, 9313, 9319;f) în cazul în care se solicită finanţare pentru extinderea şi reabilitarea obiectivelor de agrement, solicitantul trebuie să aibă autorizat, pentru activitatea desfăşurată, la punctul de lucru pentru care solicită finanţare, la momentul depunerii cererii de finanţare şi cel puţin cu un an înainte, unul dintre următoarele coduri CAEN Rev. 2: 7721, 9321, 9329.
  Articolul 10(1) Nu beneficiază de prevederile prezentei scheme societăţile cu activitate de:a) pescuit şi acvacultură, acoperite de Regulamentul (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor pescăreşti şi de acvacultură, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 şi (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 354 din 28.12.2013;
  b) producţie primară de produse agricole;c) prelucrare şi comercializare de produse agricole, în următoarele cazuri:(i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;(ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;d) export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoare direct legate de cantităţile exportate, ajutoare destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;e) utilizare preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate.
  (2) În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele menţionate la alin. (1) lit. a), b) sau c), cât şi în unul sau mai multe domenii de activitate eligibile în cadrul prezentei scheme, pentru a beneficia de prevederile schemei, întreprinderea în cauză trebuie să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse din domeniul de aplicare nu beneficiază de ajutoare de minimis acordate în conformitate cu prezenta schemă.
  Articolul 11În conformitate cu bugetul aprobat pentru anul 2023 al Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, se estimează un număr mediu anual de 15 întreprinderi beneficiare.
  Capitolul VI Tipul ajutoruluiArticolul 12Măsura de sprijin se acordă sub forma unei alocări financiare nerambursabile, reprezentând maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile, exclusiv TVA, aferente proiectului, în limita plafonului menţionat la art. 8 lit. d) (maximum 200.000 euro, echivalent în lei).
  Articolul 13(1) Tipuri de acţiuni eligibile pentru acordarea ajutorului sunt:a) extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, alimentaţie publică şi tratament balnear, inclusiv a reţelelor de captare şi transport al factorilor naturali de cură (ape minerale terapeutice, nămoluri terapeutice, gaze terapeutice, recunoscute în baza buletinelor de analize fizico-chimice şi farmacodinamice, efectuate de către Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie - INRMFB), pe care respectivele societăţi comerciale le deţin;b) construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) şi de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală de bowling, parc de aventură pentru copii şi adulţi, centre de echitaţie, centre de închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren de minigolf, pistă de carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din staţiunile balneare şi balneoclimatice;c) achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare;d) formarea profesională a personalului angajat în cadrul structurii deţinute de beneficiar în domeniul HORECA.(2)
  Un beneficiar poate aplica pentru una sau mai multe acţiuni eligibile.
  Articolul 14(1) Sunt cheltuieli eligibile pentru tipurile de acţiuni de la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b):A. Cheltuieli pentru amenajarea terenului:A.1. Cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor care includ cheltuielile efectuate la începutul lucrărilor pentru pregătirea amplasamentului şi care constau în demolări, demontări, dezafectări, defrişări, evacuări materiale rezultate, devieri reţele de utilităţi din amplasament, sistematizări pe verticală, drenaje, epuismente (exclusiv cele aferente realizării lucrărilor pentru investiţia de bază), devieri de cursuri de apăA.2. Cheltuieli de mediu care includ cheltuielile efectuate pentru lucrări şi acţiuni de protecţie a mediului, inclusiv pentru refacerea cadrului natural după terminarea lucrărilor (plantare de copaci, reamenajare spaţii verzi)B. Cheltuieli cu racordarea la utilităţi - asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
  C. Cheltuieli pentru investiţia de bază:C.1. Construcţii şi instalaţii - cuprind cheltuieli aferente realizării construcţiilor - construcţii/extindere/reabilitare a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, alimentaţie publică şi tratament balnear, inclusiv a reţelelor de captare şi transport al factorilor naturali de cură, precum şi construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor culturale şi de agrement, respectiv cheltuielile aferente execuţiei tuturor obiectelor cuprinse în obiectivul de investiţie: clădiri, instalaţii aferente construcţiilor, precum instalaţii electrice, sanitare, instalaţii interioare de alimentare cu gaze naturale, instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, P.S.I., telecomunicaţii şi alte tipuri de instalaţii impuse de destinaţia obiectivuluiC.2. Dotări, utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software şi funcţionale cu şi fără montaj necesare funcţionării obiectivului investiţional (se decontează doar dacă proiectul include şi construcţii, extindere şi reabilitare de clădiri), în conformitate cu acţiunile eligibile la finanţare:– cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente tehnologice, utilaje, mobilier, echipamente informatice, de natura mijloacelor fixe, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare;– cheltuieli cu achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/alternative de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare.Sunt eligibile cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2.500 de lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. În cazul unei imobilizări corporale care la data intrării în patrimoniu are o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.D. Organizare de şantier - subcapitolul 5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier din anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare
  (2) În cazul acţiunilor prevăzute la alin. (1), solicitantul trebuie să depună documente care să ateste că deţine unul din următoarele drepturi asupra imobilului/terenului, respectiv proprietate, concesiune sau închiriere pe termen lung, la data depunerii cererii de finanţare, precum şi pe o perioadă de minimum 10 ani de la data depunerii cererii de finanţare.În plus, conform extrasului de carte funciară, imobilul (teren şi/sau clădiri):– este liber de orice sarcini sau interdicţii ce afectează implementarea proiectului;– imobilul nu are ipotecă instituită asupra sa;– nu face obiectul unor litigii având ca obiect dreptul invocat de către solicitant pentru realizarea proiectului, aflate în curs de soluţionare la instanţele judecătoreşti;– nu face obiectul revendicărilor potrivit unor legi speciale în materie sau dreptului comun.(3) În cazul lucrărilor de extindere a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi alimentaţie, beneficiarul are obligaţia să obţină certificatul de clasificare emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului în perioada de monitorizare prevăzută la art. 36. În cazul lucrărilor de extindere a structurilor de primire turistică cu funcţiuni de tratament balnear, beneficiarul are obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare emisă de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul sănătăţii în perioada de monitorizare prevăzută la art. 36.
  Articolul 15Cheltuieli eligibile pentru tipurile de acţiuni de la art. 13 alin. (1) lit. c): achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare, în conformitate cu acţiunile eligibile la finanţare:– cheltuieli cu achiziţionarea de echipamente, mobilier şi aparatură medicală, de natura mijloacelor fixe, conform Hotărârii Guvernului nr. 2.139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu modificările ulterioare, şi care se încadrează în limita valorică aferentă mijloacelor fixe, stabilită prin reglementările legale în vigoare la data depunerii cererii de finanţare;– cheltuielile din categoria obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe, respectiv au valoarea sub 2.500 de lei, dar durata de utilizare este mai mare de 1 an. În cazul unei imobilizări corporale care la data intrării în patrimoniu are o valoare fiscală mai mică decât limita stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 2.139/2004, cu modificările ulterioare, contribuabilul poate recupera aceste cheltuieli prin deduceri de amortizare, potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 16(1) Cheltuieli eligibile pentru tipurile de acţiuni de la art. 13 alin. (1) lit. d): programe de calificare/perfecţionare/ specializare pentru: cameristă hotel, guvernantă de hotel/etaj, recepţioner de hotel, şef de recepţie hotel, director de hotel, administrator pensiune turistică, ajutor de bucătar, bucătar, bucătar-şef, bucătar specialist/vegetarian/dietetician, ospătar (chelner), şef de sală restaurant, barman, director de restaurant, cofetar, patiser.
  (2) În cadrul prezentei scheme se poate finanţa maximum un program de formare profesională (calificare/perfecţionare/ specializare) pe angajat, în limita a maximum 5.000 de lei/ angajat. Programele de formare profesională ar trebui să fie autorizate de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
  Articolul 17(1) Activele achiziţionate, mijloace fixe sau obiecte de inventar, trebuie să fie noi.(2) În cazul activelor achiziţionate, ajutorul financiar va fi acordat numai dacă acestea există la locul implementării proiectului şi, după caz, sunt puse în funcţiune, cu respectarea ghidurilor tehnice de instalare şi utilizare. În caz contrar, ajutorul financiar nu se acordă.(3) Nu se acordă ajutor financiar pentru activele achiziţionate în sistem de leasing, second-hand şi nici pentru cele care au constituit obiectul unei subvenţionări/finanţări nerambursabile din alte surse.(4) Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a contractului de finanţare, nu sunt eligibile.
  Articolul 18Beneficiarul nu poate schimba locaţia implementării proiectului, pe toată perioada contractuală.
  Capitolul VII Regula cumulului ajutoarelor de minimisArticolul 19(1) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 exerciţii fiscale consecutive, cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme, depăşeşte plafoanele de minimis menţionate la art. 8 lit. d), întreprinderea solicitantă poate beneficia de prevederile schemei doar pentru acea fracţie din ajutor care nu depăşeşte aceste plafoane.(2) Plafoanele se aplică indiferent de forma ajutorului de minimis sau de obiectivul urmărit şi indiferent dacă ajutorul este acordat din fonduri de la bugetul de stat sau din fonduri comunitare.
  (3) În cazul fuziunilor sau al achiziţiilor, atunci când se stabileşte dacă un nou ajutor de minimis acordat unui operator economic care face achiziţia depăşeşte plafonul relevant, se iau în considerare toate ajutoarele de minimis anterioare acordate tuturor operatorilor economici care fuzionează. Ajutoarele de minimis acordate legal înainte de fuziune sau achiziţie rămân legal acordate.(4) În cazul în care o întreprindere se împarte în două sau mai multe întreprinderi separate, ajutoarele de minimis acordate înainte de separare se alocă întreprinderii care a beneficiat de acestea, şi anume, în principiu, întreprinderii care preia activităţile pentru care au fost utilizate ajutoarele de minimis. În cazul în care o astfel de alocare nu este posibilă, ajutoarele de minimis se alocă proporţional pe baza valorii contabile a capitalului social al noilor întreprinderi la data la care separarea produce efecte.(5) Ajutoarele de minimis nu se cumulează cu ajutoarele de stat acordate pentru aceleaşi costuri eligibile sau cu ajutoarele de stat acordate pentru aceeaşi măsură de finanţare prin capital de risc dacă un astfel de cumul ar depăşi intensitatea sau valoarea maximă relevantă a ajutorului stabilită pentru condiţiile specifice ale fiecărui caz de un regulament sau de o decizie de exceptare pe categorii adoptată de Comisie.(6) Ajutoarele de minimis care nu se acordă pentru sau nu sunt legate de costuri eligibile specifice pot fi cumulate cu alte ajutoare de stat acordate în temeiul unui regulament de exceptare pe categorii sau al unei decizii adoptate de Comisie.(7) Ajutoarele de minimis acordate pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 360/2012 al Comisiei din 25 aprilie 2012 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene în cazul ajutoarelor de minimis acordate întreprinderilor care prestează servicii de interes economic general, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis, în limita menţionată la art. 8 lit. d).
  Capitolul VIII Perioada de aplicareArticolul 20(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică de la data adoptării până la 31 decembrie 2023, în conformitate cu durata de valabilitate a Regulamentului UE nr. 1.407/2013, cu posibilitatea prelungirii în condiţiile extinderii perioadei de valabilitate a regulamentului. În cazul în care Regulamentul UE nr. 1.407/2013 va fi prelungit şi se va dori prelungirea perioadei de aplicare a schemei, va fi necesară reavizarea acesteia de către Consiliul Concurenţei, în conformitate cu art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Contractele vor fi încheiate până la 31 decembrie 2023, în limita creditelor de angajament aprobate cu această destinaţie în bugetul pe anul 2023 al MEAT, iar plăţile vor fi efectuate până la 31 decembrie 2026, în limita creditelor bugetare aprobate în acest sens.Capitolul IX Bugetul schemeiArticolul 21(1) Prezenta schemă de ajutor de minimis este un program multianual. Valoarea totală a ajutoarelor care pot fi acordate în cadrul schemei de ajutor de minimis în anul 2023 este de 15.000.000 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul MEAT, în limita creditelor bugetare şi de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat.(2) Cursul de schimb utilizat în implementarea schemei de ajutor de minimis este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data lansării apelului de proiecte, comunicat pe site-ul instituţiei la data respectivă.Capitolul X Procedură de înscriere, selecţie, contractare şi platăSecţiunea 1 Procedura de înscriere în programArticolul 22(1) Înscrierea în program în vederea obţinerii grantului se face online folosind linkul https://turism.gov.ro/web/schema-balneo/.
  (2) Aplicaţii completează formularul electronic de înscriere şi încarcă documentele justificative, respectiv:– cerere de înscriere (anexa nr. 1 la prezenta procedură);– împuternicire, dacă este cazul (anexa nr. 2);– planul de investiţii (anexa nr. 3);– declaraţiile pe propria răspundere, conform anexelor nr. 4-6 la prezenta procedură (declaraţie ajutor de minimis, declaraţie tip întreprindere, formular de calcul pentru întreprinderi partenere sau legate);– copie după cartea de identitate a reprezentantului legal şi a împuternicitului, unde este cazul;– copie după extrasul de carte funciară la zi;– 
  copie după contractul de concesiune/contractul de închiriere, dacă este cazul;
  – copie extras Registrul salariaţilor din aplicaţia Revisal de la Inspecţia Muncii, emis cu maximum 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere;– copie după autorizaţia de construire (dacă este cazul);– dovada deţinerii surselor de cofinanţare a proiectului, conform art. 8 lit. k).Copiile după documentele menţionate trebuie să fie „Conform cu originalul“ şi semnate de reprezentantul legal/împuternicit. Prin completarea, semnarea şi încărcarea cererii de înscriere (anexa nr. 1) în cadrul formularului de înscriere, beneficiarii îşi vor lua angajamentul privind menţinerea activităţii şi a numărului mediu de angajaţi pe perioada contractuală, îşi vor asuma pe propria răspundere că întreprinderea nu se supune concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvenţă, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii şi că nu are decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei.
  (3) MEAT va verifica existenţa certificatului de înregistrare de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, certificatului de clasificare pentru structurile de primire cu funcţiuni de cazare şi/sau de alimentaţie publică, emis de autoritatea publică centrală cu responsabilitate în domeniul turismului, autorizaţiei de funcţionare pentru bazele de tratament balnear, emisă de autoritatea publică centrală cu responsabilitate în domeniul sănătăţii, certificatului de atestare fiscală, emis de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. În cazul în care MEAT va întâmpina probleme în obţinerea unui anumit document, acesta va fi solicitat prin scrisoarea de clarificări.(4) Toate documentele încărcate în formularul informatic trebuie să fie în format pdf şi asumate de reprezentantul legal/împuternicit, prin semnarea fiecăruia fie cu semnătură olografă, fie cu un certificat digital calificat deţinut de utilizator.(5) Aplicanţii au obligaţia de a urmări permanent mesajele primite prin adresa de e-mail folosită la înscriere, precum şi informaţiile referitoare la măsura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toată perioada de implementare (înscriere, verificare, clarificări, efectuare plăţi, încărcare documente cheltuieli, monitorizare, raportare).(6) Formularul electronic va fi folosit exclusiv pentru înscrierea în cadrul programului şi pentru transmiterea documentelor aferente în această etapă.
  Articolul 23(1) Data de la care este activă înscrierea în cadrul schemei, precum şi perioada de înscriere se comunică pe site-ul instituţiei cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de data începerii procesului de înregistrare propriu-zis.(2) Formularul electronic din cadrul schemei va fi deschis începând cu ora 10.00 a primei zile de înscriere până la ora 17.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului. Cu toate acestea, odată transmis formularul electronic de înscriere, nu se vor mai putea efectua modificări în cadrul respectivei aplicaţii/respectivului proiect.(3) Un beneficiar poate depune un singur proiect (o singură aplicaţie) în cadrul apelului. Aplicaţiile ulterioare depuse în cadrul acestui apel de acelaşi beneficiar nu vor fi luate în considerare.
  Articolul 24(1) După transmiterea formularului de înscriere şi a documentelor justificative, toată comunicarea dintre aplicant şi furnizorul schemei (MEAT/AIMM) se va purta prin intermediul anunţurilor postate pe pagina web a MEAT şi prin intermediul poştei electronice, respectiv:– e-mailul agenţiei care verifică dosarul, aşa cum apare în anexa nr. 14;– e-mailul folosit de aplicant la înscriere. Vor fi luate în considerare doar mesajele primite de la aplicanţi prin e-mailul folosit la înscriere. Adresa de e-mail trebuie să aparţină beneficiarului/împuternicitului acestuia şi să se regăsească în toată documentaţia; aceeaşi adresă va fi folosită pentru toată corespondenţa pe întreaga perioadă de implementare şi monitorizare a schemei.(2) În aceste condiţii, aplicanţii au obligaţia de a verifica permanent pagina web a MEAT, precum şi contul de e-mail, pentru a se asigura de respectarea termenelor procedurale de răspuns.
  Articolul 25(1) În momentul trimiterii formularului de înscriere online, împreună cu documentele solicitate, cererea de finanţare va primi un număr de înregistrare.(2) După completarea şi trimiterea online a formularului de înscriere, împreună cu celelalte documente solicitate, nu se mai pot face completări/modificări asupra acestuia. Completarea documentaţiei se va putea face doar în condiţiile art. 26 şi art. 28 alin. (5) din prezenta schemă.(3) Periodic vor fi publicate pe site-ul MEAT informări cu privire la lista cu solicitanţii înscrişi în vederea verificării administrative şi a eligibilităţii în cadrul schemei.Articolul 26Documentele lipsă, ilizibile, incomplete pot fi solicitate prin clarificări. Pentru registrul salariaţilor neîncărcat în aplicaţie şi solicitat la clarificări, documentul depus la clarificări trebuie să respecte prevederile art. 8 lit. i).
  Articolul 27Pentru toate documentele provenite din străinătate vor fi prezentate traduceri autorizate.
  Secţiunea a 2-a Procedura de verificare, selecţie şi contractare a beneficiarilorArticolul 28(1) Verificarea solicitărilor se va face de către AIMM, în ordinea numărului de înregistrare şi în limita bugetului aprobat. Peste limita bugetului aprobat, verificarea se efectuează în cazul în care aplicanţii admişi la finanţare în limita bugetului depun cerere-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, în cazul în care AIMM constată că solicitanţii nu semnează acordul de finanţare în termenul specificat, în situaţia unei suplimentări a bugetului alocat programului, precum şi în alte situaţii în care bugetul permite acest lucru.(2) Verificarea se va face în funcţie de apartenenţa la AIMM a sediului social al întreprinderii solicitante.(3) Verificarea documentelor depuse online prin intermediul formularului, precum şi a celor transmise prin e-mail (dacă sunt solicitate la clarificări) se va face din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii. Verificarea veridicităţii informaţiilor înscrise în formularul electronic de înscriere şi a tuturor documentelor anexate acestuia, a codului/codurilor CAEN Rev. 2 eligibil(e), inclusiv a legăturii activelor achiziţionate cu fluxul activităţilor/subactivităţilor care sunt necesare desfăşurării activităţilor codului/codurilor CAEN Rev. 2 pentru care se solicită finanţare, concordanţa dintre codul/codurile CAEN Rev. 2 pe care se accesează şi acţiunile propuse în planul de investiţii, se realizează de către reprezentanţii AIMM şi va conduce la admiterea cererii de finanţare sau la respingerea acesteia.
  (4) Solicitanţii care nu îndeplinesc criteriile administrative şi de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă vor primi decizie de respingere a proiectului, conform anexei nr. 8.(5) Aplicanţii au obligaţia de a urmări informaţiile referitoare la program publicate pe site-ul ministerului, precum şi pe cele trimise pe adresa de corespondenţă (e-mail). Se pot solicita clarificări, aplicantului fiindu-i transmisă scrisoare de solicitare clarificări pe adresa de e-mail înregistrată în formularul de înscriere. Clarificările solicitate se transmit pe adresa de e-mail a agenţiei care verifică dosarul, în 5 zile lucrătoare de la solicitare. Netransmiterea clarificărilor solicitate în termen de 5 zile lucrătoare conduce la respingerea proiectului. De asemenea, transmiterea incompletă şi incorectă a informaţiilor solicitate prin scrisoarea de clarificări conduce la respingerea proiectului.(6) Dacă în urma analizei documentaţiei înscrise integral se constată neconcordanţe, că informaţiile declarate de solicitant nu sunt complete/corecte/reale, că nu există concordanţă între codul/codurile CAEN Rev. 2 pe care se accesează schema de minimis şi acţiunile propuse în planul de investiţii, solicitantul va primi decizie de respingere. Dacă se constată că anumite acţiuni pentru care solicită finanţare sau anumite cheltuieli propuse nu se regăsesc între cele eligibile, aceste acţiuni/cheltuieli vor fi respinse, solicitantul urmând a primi finanţare doar pentru cheltuielile eligibile, conform art. 14 din prezenta schemă. Orice societate cu activitate economică neactualizată conform CAEN Rev. 2 va fi respinsă la finanţare.
  Articolul 29În conformitate cu dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, în situaţia în care solicitantul se consideră vătămat într-un drept al său sau într-un interes legitim, acesta are dreptul de a urma procedura prevăzută în aceste situaţii.Articolul 30
  Solicitantul se poate adresa AIMM de care aparţine, prin adresa de e-mail a agenţiei care verifică dosarul, formulând o contestaţie în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii actului administrativ pentru neîndeplinirea condiţiilor din punct de vedere administrativ şi al eligibilităţii, veridicităţii şi conformităţii celor înscrise în formularul de înscriere online şi în documentele justificative depuse.
  Articolul 31(1) Contestaţia se formulează în scris şi va cuprinde:– datele de identificare ale solicitantului;– obiectul contestaţiei;– motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază contestaţia;– dovezile pe care se întemeiază;
  – semnătura reprezentantului legal/împuternicitului.
  (2) Contestaţia se poate formula în orice etapă de implementare (verificare, semnare contract de finanţare, efectuare plăţi, depunere decont, certificare cheltuieli, raportare, monitorizare) cu respectarea prevederilor art. 30 şi ale alin. (1) din prezentul articol.(3) Se poate depune o singură contestaţie pe etapă. Contestaţiile care nu se depun conform procedurii nu se iau în calcul.
  Articolul 32Pentru soluţionarea contestaţiilor se va constitui o Comisie de contestaţie din cadrul AIMM de care aparţine, formată din 2 membri care nu au participat la procesul de verificare a documentaţiei pentru care s-a depus contestaţie.
  Articolul 33Termenul de soluţionare este de 15 zile lucrătoare de la data primirii contestaţiei. Comunicarea soluţionării contestaţiei se va face prin adresa de e-mail a agenţiei care verifică dosarul, aplicantul primind o notificare în acest sens pe adresa de e-mail înscrisă în formular.Articolul 34(1) Pentru aplicanţii acceptaţi în urma verificărilor administrative şi de eligibilitate, în limita bugetului alocat schemei, prin intermediul poştei electronice se va transmite Decizia privind acceptarea la finanţare (anexa nr. 7). Ulterior, va fi încheiat contract de finanţare pentru aplicanţii acceptaţi, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 la prezenta schemă. Aplicanţii vor primi documentul pe e-mail, îl vor descărca, îl vor semna şi transmite semnat la adresa de e-mail a agenţiei care verifică dosarul, în maximum 10 zile lucrătoare de la transmitere, dar nu mai târziu de data-limită prevăzută la art. 20.(2) Aplicanţii care nu semnează şi nu transmit contractul de finanţare până la termenul-limită prevăzut la alin. (1) vor primi decizie de respingere, semnată de ordonatorul de credite, transmisă prin e-mail.(3) După semnarea acestuia de către beneficiar, contractul va fi semnat de ordonatorul de credite şi transmis.(4) Contractarea se va face conform principiului „primul venit - primul servit“, în limita bugetului alocat.Articolul 35În cazul în care beneficiarii eligibili renunţă la finanţare pentru una sau mai multe acţiuni pentru care AIMM a transmis solicitanţilor contractul de finanţare însoţit de notificarea privind acordul de principiu pentru finanţare, aceştia au obligaţia de a transmite la AIMM cererea-tip de renunţare totală/parţială la finanţare, conform anexei nr. 9 la prezenta schemă. În situaţia în care aplicantul admis la finanţare renunţă la implementarea planului de investiţii fără a depune cerere-tip de renunţare totală/parţială, acesta nu va mai beneficia de finanţare în cadrul programelor şi proiectelor derulate de minister în următorii 3 ani.
  Secţiunea a 3-a Procedura de plată, decontareArticolul 36Schema de ajutor de minimis se desfăşoară pe parcursul a două perioade succesive:a) o perioadă de implementare de maximum 18 luni, calculată de la data intrării în vigoare a contractului de finanţare până la depunerea cererii de rambursare (anexa nr. 11);b) perioada de 2 ani de monitorizare, calculată de la finalizarea perioadei de implementare (depunerea cererii de rambursare).
  Cele două perioade succesive de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual în care se desfăşoară acordul de finanţare, conform prezentei proceduri.
  Articolul 37Decontarea cererilor de rambursare se face astfel:1. În termen de maximum 18 luni de la momentul intrării în vigoare a contractului de finanţare, beneficiarul are obligaţia transmiterii la adresa de e-mail a agenţiei care verifică dosarul a cererii de rambursare (anexa nr. 11), însoţită de documentele justificative specificate în aceasta, şi a raportului de progres prevăzut în anexa nr. 12 la prezenta schemă. În caz contrar, contractul va fi reziliat.2. Documentele lipsă, ilizibile, incomplete pot fi solicitate prin clarificări. În cazul în care nu se răspunde la solicitarea de clarificări în termen de 5 zile lucrătoare, orice documente transmise ulterior nu vor fi luate în considerare.3. Decontarea se face într-o singură tranşă, conform mecanismului decontării cererilor de rambursare pentru care s-a făcut dovada achitării integrale a cheltuielilor eligibile.4. Pentru fiecare tip de cheltuială efectuată, conform planului de investiţii, la momentul depunerii cererilor de rambursare (anexa nr. 11), se anexează facturile însoţite de instrumentele care dovedesc efectuarea plăţii (ordine de plată/extras de cont, traduse în limba română şi legalizate, dacă este cazul).
  5. Cheltuielile eligibile pentru care se vor aloca fonduri din cadrul schemei vor fi certificate prin vizita la faţa locului sau online a reprezentanţilor AIMM de care aparţine aplicantul, consemnând cele constatate într-un proces-verbal, contrasemnat de beneficiar, întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte (în anexa nr. 13 se regăseşte un model al procesului-verbal de certificare).6. Beneficiarii nu pot schimba, la achiziţionare, elementele de cost pentru care au primit notificarea privind decizia de acceptare.7. Nu se admit compensări între valorile unitare ale activelor cuprinse în contractul de finanţare (anexa nr. 10). Nu se admit compensări între beneficiarii şi furnizorii lor. Nu se admite modificarea numărului de active, chiar dacă se încadrează în aceeaşi sumă. Nu se admite achiziţionarea de alte active în cazul în care rămân bani în urma realizării achiziţiilor.8. Mecanismul decontării cererilor de rambursare este următorul:– după primirea facturilor pentru livrarea bunurilor/prestarea serviciilor/execuţia lucrărilor recepţionate şi efectuarea plăţilor, beneficiarul transmite către AIMM de care aparţine: cererea de rambursare, raportul de progres şi documentele justificative aferente acestora;– AIMM de care aparţine solicitantul efectuează verificarea documentelor şi aprobă sau nu cheltuielile eligibile, prin completarea procesului-verbal de certificare (anexa nr. 13). Suma aprobată nu poate depăşi suma prevăzută în contractul de finanţare semnat cu AIMM de care aparţine.9. În situaţia neefectuării cheltuielilor sau în cazul în care cheltuielile nu corespund cu elementele de cost aprobate prin notificarea anexă la contractul de finanţare sau elementele de cost nu sunt noi şi nu sunt puse în funcţiune, după caz, sau elementele de cost nu se regăsesc la locaţia de implementare a proiectului, beneficiarul nu primeşte finanţare pentru acestea.
  10. Beneficiarul este obligat să asigure în favoarea AIMM activele corporale achiziţionate prin program împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către AIMM. Această asigurare poate fi făcută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMM a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
  Articolul 38Plăţile din cadrul schemei se efectuează prin ordonanţare individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de către operatorii economici la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi au sediul sau la care sunt luaţi în evidenţă fiscală, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 39AIMM va transfera sumele aprobate în maximum 30 de zile lucrătoare de la verificarea şi acceptarea acestora, în contul deschis la trezorerie, sume reprezentând ajutor de minimis aferente contractelor de finanţare, în limita creditelor bugetare.
  Articolul 40Toate termenele prevăzute în prezenta schemă, cu excepţia situaţiilor în care contextul cere altfel sau a unor prevederi contrare, se calculează conform Codului de procedură civilă.
  Capitolul XI Monitorizarea şi controlul beneficiarilor schemeiArticolul 41(1) Monitorizarea şi controlul beneficiarilor programului se vor face de către AIMM de care aparţin, începând cu data depunerii cererii de rambursare, pe întreaga perioadă de valabilitate a contractului, cel puţin o dată în fiecare an de monitorizare, aşa cum este menţionată la art. 36.(2) Contractul de finanţare va fi reziliat, iar ajutorul de minimis acordat, împreună cu dobânzile aferente, va fi recuperat total conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în următoarele situaţii:a) pe perioada contractuală, beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare sau insolvenţă;
  b) obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul acordului nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere) sau înstrăinate, sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare, sau este instituită asupra lor o formă de garanţie reală (mobiliară sau imobiliară) oricând pe perioada de valabilitate a contractului de finanţare semnat de părţi;c) beneficiarul nu menţine pe toată perioada contractuală activitatea/activităţile pentru care a primit finanţare şi un număr mediu anual de angajaţi cel puţin egal cu cel de la depunerea cererii de finanţare;d) pentru lucrările de extindere, beneficiarul nu obţine, în perioada de monitorizare, certificatul de clasificare emis de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul turismului, respectiv autorizaţia de funcţionare emisă de autoritatea publică centrală responsabilă în domeniul sănătăţii;e) identificarea, de către alte instituţii abilitate sau de către organele de urmărire penală, oricând pe perioada contractuală, a unor fapte incriminate de Codul penal sau de alte legi speciale săvârşite de societăţi, reprezentanţi legali, acţionari/asociaţi/ administratori în legătură cu obţinerea sau utilizarea frauduloasă a fondurilor europene şi/sau publice;f) nerespectarea de către beneficiar a condiţiilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă;g) beneficiarul înstrăinează, oricând de la data înscrierii în cadrul programului şi până la finalizarea perioadei contractuale, mai mult de 49% din părţile sociale/acţiunile întreprinderii.
  (3) Prin excepţie, pentru activele corporale achiziţionate în cadrul proiectului care nu pot fi identificate la locaţia implementării cu ocazia efectuării vizitei de monitorizare, se va dispune măsura recuperării parţiale a ajutorului acordat.
  Articolul 42MEAT va realiza şi va menţine o evidenţă a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme, care trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin prezenta schemă, şi anume: datele de identificare a beneficiarului, durata (anul de raportare), valoarea cumulată a ajutoarelor de minimis acordate de MEAT în anii fiscali anteriori, valoarea estimativă (ex ante), valoarea exactă a ajutorului de minimis (la momentul efectuării decontului final al cheltuielilor aferente acţiunii, valoare ce va fi raportată Consiliului Concurenţei) şi sursa de finanţare. Această evidenţă se păstrează timp de 10 ani fiscali de la data acordării ultimului ajutor în cadrul schemei.Articolul 43(1) Operatorii economici beneficiari de ajutor de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia păstrării unei evidenţe a documentelor despre ajutoarele primite pentru o perioadă de minimum 10 ani de la data la care a fost acordată ultima alocare specifică. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, şi anume: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate.(2) Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis în cadrul prezentei scheme au obligaţia de a răspunde, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de minimis primite.
  (3) Operatorii economici care beneficiază de ajutoare de minimis au obligaţia de a pune la dispoziţia MEAT/AIMM, în formatul şi în termenul solicitate de către acesta/aceasta, toate documentele, datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce revin ca responsabilitate acestora.(4) Beneficiarul trebuie să accepte şi să faciliteze controlul reprezentantului MEAT/AIMM asupra utilizării ajutorului de minimis acordat prin proiect. În caz contrar, se dispune recuperarea totală a ajutorului de minimis. La solicitarea scrisă a AIMM, beneficiarul va transmite toate documentele solicitate menţionate în notificarea de monitorizare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, sub sancţiunea recuperării ajutorului acordat.(5) În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii AIMM sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarii au făcut declaraţii incomplete/nereale şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis sau se constată că nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în acordul de finanţare (anexa nr. 10) sau în legislaţia schemei de ajutor de minimis, AIMM va propune recuperarea totală a ajutorului acordat şi va anunţa MEAT că a fost declanşată recuperarea ajutorului de minimis împreună cu dobânzile aferente.
  Articolul 44(1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun în cazul nerespectării condiţiilor impuse prin prezenta schemă sau prin legislaţia naţională ori europeană aplicabilă la momentul respectiv.(2) În aplicarea prevederilor alin. (1), AIMM va emite decizii prin care va dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de minimis acordate, care, potrivit legii, vor avea caracter de titlu executoriu. MEAT va informa, în scris, Consiliul Concurenţei cu privire la deciziile adoptate privind recuperarea ajutoarelor de minimis, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la adoptare.(3) În vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la alin. (1), MEAT poate emite prin ordin norme metodologice proprii, aprobate prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, care vor fi transmise Consiliului Concurenţei, spre informare, în termen de 5 zile lucrătoare de la momentul adoptării.(4) MEAT va pune la dispoziţia Consiliului Concurenţei, în formatul şi în termenul prevăzute de Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea inventarului ajutoarelor de minimis şi a rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene.(5) MEAT va transmite spre informare Consiliului Concurenţei prezenta schemă în termen de 15 zile de la data adoptării acesteia, conform art. 17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.(6) MEAT va furniza date şi informaţii suplimentare Consiliului Concurenţei, atunci când din informaţiile deţinute de acesta rezultă că nu au fost respectate condiţiile de acordare a ajutoarelor de minimis.(7) Deciziile adoptate în condiţiile prevăzute anterior se transmit de MEAT, împreună cu confirmarea de primire a acestora de către beneficiari, în cel mult 20 de zile lucrătoare de la data adoptării, în vederea recuperării ajutoarelor de minimis, organelor fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, iar sumele astfel realizate se virează la bugetul de stat.(8) Pentru a crea posibilitatea verificării ex ante a eligibilităţii potenţialilor beneficiari ai măsurilor de ajutor, în conformitate cu prevederile art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, MEAT, în calitate de furnizor al măsurii de minimis, are obligaţia încărcării în Registrul general al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) a prezentei scheme. Contractele, plăţile, obligaţiile de recuperare a ajutoarelor şi rambursarea efectivă a respectivelor obligaţii, aferente acestei măsuri, se vor încărca în RegAS în termen de 7 zile lucrătoare de la data semnării contractului/actului de finanţare, respectiv de la data instituirii plăţilor, a obligaţiilor de recuperare a ajutoarelor sau a rambursării efective a respectivelor obligaţii.
  Capitolul XII Raportarea ajutoarelor de minimis acordate în cadrul schemeiArticolul 45Pentru implementarea schemei de minimis, MEAT, prin intermediul DGT, are obligaţia de a transmite Consiliului Concurenţei, până la data de 31 martie a fiecărui an următor anului de implementare a schemei, formularele completate în conformitate cu anexele la Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022.Articolul 46Raportările se transmit atât pe suport hârtie, cât şi pe suport magnetic, cu semnătură de primire şi număr de înregistrare, sau prin poştă, cu confirmare de primire.Articolul 47După raportarea la Consiliul Concurenţei, MEAT va publica, pe website-ul ministerului, valorile finale ale ajutoarelor de minimis acordate operatorilor economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice.Articolul 48Consiliul Concurenţei poate solicita informaţii suplimentare în cazul în care constată că datele sunt incomplete sau că există neconcordanţe faţă de cele primite pentru perioadele de raportare anterioare. Informaţiile suplimentare vor fi transmise în termen de maximum 30 de zile de la primirea solicitării din partea Consiliului Concurenţei. Răspunderea pentru corectitudinea şi completitudinea datelor şi informaţiilor raportate, precum şi pentru respectarea termenelor de raportare revine MEAT.Capitolul XIII Recuperarea ajutorului de minimisArticolul 49Recuperarea ajutorului de minimis se realizează de către MEAT, prin intermediul AIMM, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 50Ajutorul de minimis care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
  Capitolul XIV ConfidenţialitateArticolul 51Documentele justificative depuse de către solicitanţi în cadrul schemei sunt confidenţiale, membrii MEAT, respectiv AIMM, având obligaţia de a nu dezvălui informaţiile menţionate în acestea către terţe persoane, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.Articolul 52MEAT este autorizat să publice, în orice formă şi mediu, incluzând internetul, informaţiile referitoare la numele beneficiarului, valoarea totală a finanţării nerambursabile, activitatea/activităţile pentru care a aplicat, acţiunile finanţate, locaţia geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).
  Capitolul XV Dispoziţii finaleArticolul 53(1) Textul prezentei scheme se publică integral pe pagina oficială de web a MEAT.(2) Prezenta schemă se aprobă prin ordin al ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului şi va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.(3) Anexele nr. 1-14 fac parte integrantă din prezenta schemă.
  Anexa nr. 1la schemăCERERE DE ÎNSCRIERESchema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vedereamodernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimaticeProfilul meuNumele: ..................... Prenumele: ......................CNP: ............................ BI/CI: Seria: ..............Număr: ............. Ţara: ............................Judeţul/Echivalent: .................. Localitatea: .......................Strada: ............................... nr.: ............Bloc/Scară/Apartament: ...............................Cod poştal: ................. Telefon .............................Prin completarea prezentei declar faptul că sunt de acord ca Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului/AIMM să prelucreze datele cuprinse în cererea pentru solicitarea ajutorului de minimis, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018, cu modificările ulterioare.Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal este acordat pentru scopul implementării schemei de minimis.Declar că am înţeles, sunt de acord cu procesarea datelor mele personale în scopurile descrise în prezenta şi am luat cunoştinţă despre drepturile mele conferite de Regulamentul (UE) 2016/679: dreptul de acces la date, dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat“), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare.Prin acceptarea acestor politici de utilizare sunt de acord cu cele de mai sus.Înscrie persoana juridică:Numele întreprinderii: ..................................
  Cod unic de înregistrare: .............................Forma juridică: .........................................Categoria întreprinderii, în funcţie de dimensiune: ..................
  Sediul socialAdresa: ...............................................Data înfiinţării: ..........................Număr în registrul comerţului: ........................Reprezentant legal/Împuternicit: numele şi prenumele ..................................CNP BI/CI: Seria: ............ Număr: ......................Adresa: .............................................Telefon: ....................................E-mail: ................................................Acţionari/Asociaţi/TitulariTipul persoanei– FizicăNumele, prenumele ...........................................CNP .........................................Ponderea capitalului ............................– 
  JuridicăDenumirea .....................................CUI .........................................Ponderea capitalului ...................................Titlul proiectului ..............................................
  DeclaraţieSubsemnatul, în calitate de reprezentant legal, sub sancţiunea recuperării ajutorului de minimis acordat, împreună cu plata accesoriilor, mă angajez să:– menţin activitatea operaţională/curentă (activităţile operaţionale/curente) pentru care voi primi finanţare pentru o perioadă de minimum 2 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului pentru care primesc finanţare;– menţin obiectele/bunurile mobile sau imobile pentru care voi obţine finanţare, să le folosesc conform scopului destinat, să nu le vând, să nu le închiriez (cu excepţia activităţilor de închiriere), să nu le înstrăinez, să nu institui asupra lor o formă de garanţie reală, pentru o perioadă de minimum 2 ani după expirarea duratei de implementare a proiectului pentru care primesc finanţare;– menţin pe toată perioada contractuală un număr mediu anual de angajaţi cel puţin egal cu numărul de angajaţi de la depunerea cererii de finanţare;– asigur cofinanţare proprie a proiectului pentru diferenţa între valoarea totală a proiectului (cheltuieli eligibile şi cheltuieli neeligibile) şi valoarea grantului acordat;– respect prevederile legislaţiei în vigoare privind achiziţiile publice (Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare) şi să prezint dovezi privind rezonabilitatea costurilor (minimum trei oferte pentru achiziţii).Prin prezenta declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii, că întreprinderea pe care o reprezint:– nu este supusă concordatului preventiv, procedurilor pentru lichidare, insolvenţă, faliment, dizolvare, reorganizare judiciară, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii;– nu are decizie de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis, emisă de Comisia Europeană/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurenţei;– nu este rezidentă în scopuri fiscale în jurisdicţiile care figurează pe lista Uniunii Europene (UE) a jurisdicţiilor necooperante sau nu este constituită în temeiul legislaţiei acestora;– nu este controlată, direct sau indirect, de acţionari din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante, până la nivelul beneficiarului real, astfel cum este definit la art. 3 pct. 6 din Directiva 2015/849;– nu controlează, direct sau indirect, filiale din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante şi nu deţine sedii permanente în aceste jurisdicţii;
  – nu partajează proprietatea cu întreprinderi din jurisdicţiile care figurează pe lista UE a jurisdicţiilor necooperante.
  Informaţii cerereNumăr de angajaţi (conform registrului salariaţilor din Revisal, emis cu maximum 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere): .........................Cod CAEN autorizat al activităţii/Coduri CAEN autorizate ale activităţilor pentru care se solicită finanţare nerambursabilă: ....................Locaţia implementării proiectului .............................
  Valoarea totală a proiectuluiValoarea eligibilăValoarea neeligibilăValoarea-limită maximă a AFN*)Ajutoare de minimis primite în ultimii 3 aniValoarea solicitată la finanţareProcentul finanţare din valoarea eligibilă (maximum 50%)
  1 = 2 + 3234 = 50% * 256 = 4 – 57 = 6/2
  *) Maximum 200.000 euro, echivalent în lei, conform art. 12 din schemă.NOTĂ: Sumele sunt în lei.
  Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economicNumele .................................................................................Funcţia: .................................................................................Semnătura ............................................................................Data semnării: ......................................................................
  Anexa nr. 2la schemăÎMPUTERNICIRESubsemnatul(a), .................................., legitimat(ă) prin BI/CI seria ............. nr. ...., având funcţia de ................................, reprezentant legal al ........................................, CUI ......................., cu sediul în ............................................., împuternicesc pe domnul/doamna ......................................... să reprezinte entitatea pe care o reprezint legal, în toate acţiunile necesare implementării măsurilor instituite prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023.Împuternicitul va întreprinde toate acţiunile şi va semna toate documentele necesare entităţii juridice .................................... în implementarea măsurilor de sprijin, în numele şi pentru reprezentantul legal.Reprezentantul legal al ........................................Numele şi prenumele ................................Data...................................
  Semnătura ..................
  Anexa nr. 3la schemăPLAN DE INVESTIŢIIPrezentarea proiectuluiDescrierea situaţiei actuale (descrierea afacerii, locaţia, clienţii actuali şi potenţiali, număr locuri de muncă, cifră de afaceri)Descrierea proiectului pentru care se solicită finanţare– descrierea obiectelor investiţionale privind extinderea şi reabilitarea de structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică, alimentaţie publică şi tratament balnear, inclusiv a reţelelor de captare şi transport al factorilor naturali de cură pe care respectivele societăţi comerciale le deţin; construcţia, extinderea şi reabilitarea obiectivelor culturale (amfiteatre în aer liber, trasee educative), sportive (terenuri de sport) şi de agrement (piscine cu factori naturali de cură, tobogan acvatic, sanie de vară, tir cu arcul, sală de bowling, parc de aventură pentru copii şi adulţi, centre de echitaţie, centre de închiriere biciclete, trotinete, patinoar, teren de minigolf, pistă de carting, tubing de vară/iarnă, parcuri tematice) din staţiunile balneare şi balneoclimatice; achiziţie de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare; programul/programele de formare profesională a personalului angajat în domeniul HORECA– acţiuni necesare realizării proiectului (construcţie, extindere/reabilitare construcţie, achiziţie echipamente, amenajare spaţiu, asigurare utilităţi, formare profesională personală etc.)– locul implementării proiectului
  – perioada de realizare a proiectului
  Justificarea proiectului (contribuţia proiectului la modernizarea/dezvoltarea staţiunii balneare/balneoclimatice)Schimbări preconizate (număr locuri de muncă, cifră de afaceri, profit) în doi ani de la implementarea proiectului
  Plan de cheltuieli
  Nr. crt.Clasă de cheltuieliElement de investiţie/ Cheltuieli operaţionale DenumireNumăr de bucăţiValoare unitară fără TVA - lei -Valoarea totală cu TVA - lei -Valoarea eligibilă (Se adună TVA nedeductibil.)
  Pentru investiţii din domeniul construcţiilor, aferente acţiunilor eligibile de la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b) din schemă
  A.1.Cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor
  A.2.Cheltuieli de mediu
  B.Cheltuieli cu racordarea la utilităţi
  C.1.Construcţii şi instalaţii
  C.2.Dotări (utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software şi funcţionale cu şi fără montaj)
  D.Organizare de şantier:- Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
  Pentru achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare [art. 13 alin. (1) lit. c) din schemă]
  1.1.
  1.2.
  1.3.
  Pentru formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA [art. 13 alin. (1) lit. d) din schemă]
  1.1.Cameristă hotel
  1.2.Guvernantă de hotel/etaj
  1.3.Recepţioner de hotel
  1.4.Şef de recepţie hotel
  1.5.Director de hotel
  1.6.Administrator pensiune turistică
  1.7.Ajutor de bucătar
  1.8.Bucătar
  1.9.Bucătar-şef
  1.10.Bucătar specialist/vegetarian/dietetician
  1.11.Ospătar (chelner)
  1.12.Şef de sală restaurant
  1.13.Barman
  1.14.Director de restaurant
  1.15.Cofetar
  1.16.Patiser
  TOTAL GENERAL
  Anexa nr. 4la schemăDECLARAŢIEprivind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlociiI. Datele de identificare ale întreprinderiiDenumirea întreprinderii ..........................Adresa sediului social ....................................Codul unic de înregistrare ....................................
  Numele şi funcţia ..................................... (preşedintele consiliului de administraţie, director general sau echivalent)
  II. Tipul întreprinderiiIndicaţi, după caz, tipul întreprinderii:[ ] Întreprindere autonomă - În acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate doar din situaţia economico-financiară a întreprinderii solicitante. Se va completa doar declaraţia, fără anexa nr. 5 la schemă.[ ] Întreprindere parteneră - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la schemă, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.[ ] Întreprindere legată - Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor calculelor efectuate conform anexei nr. 5 la schemă, precum şi a fişelor adiţionale care se vor ataşa la declaraţie.III. Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii^1 (dacă tipul societăţii este parteneră sau legată) ^1 Datele sunt calculate în conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
  Exerciţiul financiar de referinţă^2
  Numărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  ^2 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi, respectiv pentru anul 2022, dacă societatea este parteneră sau legată.Important: Precizaţi dacă, faţă de exerciţiul financiar anterior, datele financiare au înregistrat modificări care determină încadrarea întreprinderii într-o altă categorie (respectiv microîntreprindere, întreprindere mică, mijlocie sau mare).[ ] Nu[ ] Da (În acest caz se va completa şi se va ataşa o declaraţie referitoare la exerciţiul financiar anterior.)
  Declar pe propria răspundere că datele din această declaraţie şi din anexe sunt conforme cu realitatea.Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic^3^3 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).Numele .........................................................................Funcţia: ........................................................................Semnătura ....................................................................Data semnării: ..............................................................
  Anexa nr. 5la schemăCALCULULpentru întreprinderile partenere sau legate
  Secţiunile care trebuie incluse, după caz:– secţiunea A, dacă întreprinderea solicitantă are cel puţin o întreprindere parteneră (precum şi orice fişe adiţionale);– secţiunea B dacă întreprinderea solicitantă este legată cu cel puţin o întreprindere (precum şi orice fişe adiţionale).Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate
  Perioada de referinţă - anul 2022
  Numărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Total active (mii lei/mii €)
  1. Datele^1 întreprinderii solicitante sau din situaţiile financiare anuale consolidate (Se vor introduce datele din tabelul B1 din secţiunea B^2.)
  2. Datele cumulate^1 în mod proporţional ale tuturor întreprinderilor partenere, dacă este cazul (Se vor introduce datele din secţiunea A.)
  3. Datele cumulate ale tuturor întreprinderilor legate^1 (dacă există), dacă nu au fost deja incluse prin consolidare la pct. 1 din acest tabel (Se vor introduce datele din tabelul B2 din secţiunea B.)
  TOTAL
  ^1 Datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale sunt cele realizate în ultimul exerciţiu financiar raportate în situaţiile financiare anuale aprobate de acţionari sau asociaţi. În cazul întreprinderilor nou-înfiinţate, datele cu privire la numărul mediu anual de salariaţi, cifra de afaceri anuală netă şi activele totale se determină şi se declară pe propria răspundere.^2 Datele întreprinderii, inclusiv numărul mediu anual de salariaţi, sunt determinate pe baza situaţiilor financiare anuale şi a datelor întreprinderii sau, atunci când este cazul, pe baza situaţiilor financiare anuale consolidate ale întreprinderii ori a situaţiilor financiare anuale consolidate în care întreprinderea este inclusă.Datele incluse în secţiunea „Total“ din tabel trebuie introduse în tabelul „Date utilizate pentru a se stabili categoria întreprinderii“ din anexa nr. 4 la schemă.
  Secţiunea A ÎNTREPRINDERI PARTENEREPentru fiecare întreprindere pentru care a fost completată „fişa de parteneriat“ (câte o fişă pentru fiecare întreprindere parteneră a întreprinderii solicitante şi pentru orice întreprindere parteneră a oricărei întreprinderi legate, ale cărei date nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale acelei întreprinderi legate), datele din această fişă de parteneriat trebuie să fie introduse în tabelul de mai jos.1. Date de identificare şi date financiare preliminare Tabelul A.1
  Întreprinderea parteneră - Date de identificareNumărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  Numele sau denumirea întreprinderiiAdresa sediului socialCodul unic de înregistrareNumele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  Total
  NOTE:Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporţional efectuat pe baza „fişei de parteneriat“, pentru fiecare întreprindere cu care întreprinderea solicitantă este direct sau indirect parteneră.Datele introduse în secţiunea „Total“ vor fi introduse la pct. 2 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate“ (referitor la întreprinderile partenere).Aceste date rezultă din situaţiile financiare anuale consolidate şi din alte date ale întreprinderii partenere, dacă există, la care se adaugă în proporţie de 100% datele întreprinderilor care sunt legate cu această întreprindere parteneră, în cazul în care acestea nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate ale întreprinderii partenere. Dacă este necesar, adăugaţi „fişe privind legătura dintre întreprinderi“ pentru întreprinderile care nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate.
  FIŞA DE PARTENERIAT1. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii ..................................Adresa sediului social .................................Codul unic de înregistrare ...............................Numele, prenumele şi funcţia .............................................. (preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent)2. Date referitoare la întreprinderea legată
  Perioada de referinţă - anul 2022
  Numărul mediu anual de salariaţi^1Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale^2 (mii lei/mii €)
  Total
  ^1 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.^2 Active totale reprezintă active imobilizate + active circulante + cheltuieli în avans.NOTĂ:Aceste date rezultă din conturile sau din alte date ale întreprinderii partenere, consolidate, dacă există. La acestea se adaugă într-un procent de 100% datele întreprinderilor care sunt legate de această întreprindere parteneră, dacă datele din conturile consolidate ale întreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare în conturile întreprinderii partenere. Dacă este necesar, se va adăuga „fişa întreprinderii legate“ pentru întreprinderile care nu au fost încă incluse prin consolidare.
  3. Calculul proporţionala) Indicaţi exact proporţia deţinută^3 de întreprinderea solicitantă (sau de întreprinderea legată prin intermediul căreia se stabileşte legătura de parteneriat) în întreprinderea parteneră la care se referă această fişă:^3 Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deţinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La acesta trebuie cumulată proporţia deţinută de fiecare întreprindere legată în aceeaşi întreprindere parteneră....................................................................Indicaţi, de asemenea, proporţia deţinută de întreprinderea parteneră, la care se referă această fişă, din capitalul social al întreprinderii solicitante (sau în întreprinderea legată):..................................................................b) Introduceţi în tabelul de mai jos rezultatul calculului proporţional obţinut prin aplicarea celui mai mare dintre procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse în tabelul de la pct. 2.Tabelul de parteneriat A.2
  ProcentNumărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale^3 (mii lei/mii €)
  Valoare rezultată în urma aplicării celui mai mare procent la datele introduse în tabelul de la pct. 2.
  Aceste date se vor introduce în tabelul A.1.
  Secţiunea B ÎNTREPRINDERI LEGATE1. Determinarea situaţiei aplicabile întreprinderii care solicită încadrarea în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii:Cazul 1: Întreprinderea solicitantă ţine situaţii financiare anuale consolidate sau este inclusă în situaţiile financiare anuale consolidate ale unei alte întreprinderi (tabelul B1).Cazul 2: Întreprinderea solicitantă sau una ori mai multe întreprinderi legate nu întocmeşte/întocmesc ori nu este/nu sunt inclusă/incluse în situaţiile financiare anuale consolidate (tabelul B2).NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă derivă din situaţiile financiare anuale şi din alte date ale acestora, consolidate dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere a acelei întreprinderi legate, situată imediat în aval sau în amonte, dacă nu a fost deja inclusă prin consolidare^4.^4 Definiţia întreprinderii legate din Legea nr. 346/2004 privind stimularea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare.
  2. Metode de calcul pentru fiecare cazCazul 1: Situaţiile financiare anuale consolidate reprezintă baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.Tabelul B1
  Numărul mediu anual de salariaţi^5Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  Total
  ^5 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.Datele introduse în secţiunea „Total“ din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 1 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate“.

  Identificarea întreprinderilor incluse prin consolidare
  Întreprinderea legată (denumire/date de identificare)Adresa sediului socialCod unic de înregistrare Numele şi prenumele preşedintelui consiliului de administraţie, director general sau echivalent
  A.
  B.
  C.
  D.
  E.
  NOTĂ:Întreprinderile partenere ale unei întreprinderi legate, care nu au fost încă incluse în situaţiile financiare anuale consolidate, sunt considerate partenere directe ale întreprinderii solicitante. Datele aferente acestora şi o „fişă de parteneriat“ trebuie adăugate la secţiunea A.
  Cazul 2: Pentru fiecare întreprindere legată (inclusiv prin intermediul altor întreprinderi legate) se va completa o „fişă privind legătura dintre întreprinderi“ şi se vor adăuga datele din situaţiile financiare anuale ale tuturor întreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.Tabelul B2
  Întreprinderea numărul:Numărul mediu anual de salariaţiCifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  1.*)
  2.*)
  3.*)
  4.*)
  5.*)
  Total
  *) Ataşaţi câte o „fişă privind legătura dintre întreprinderi“ pentru fiecare întreprindere.NOTĂDatele rezultate în secţiunea „Total“ din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul „Calculul pentru tipurile de întreprinderi partenere sau legate“ (privind întreprinderile legate).
  Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic^6^6 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).Numele .........................................................................Funcţia: .........................................................................Semnătura ....................................................................Data semnării: ..............................................................
  FIŞAprivind legătura dintre întreprinderi nr. .............. din tabelul B2, secţiunea B(numai pentru întreprinderile legate care nu sunt incluse în situaţiile financiare anuale consolidate)1. Date de identificare a întreprinderiiDenumirea întreprinderii ..........................................................................................Adresa sediului social .......................................................................................Codul unic de înregistrare.............................................................................................Numele, prenumele şi funcţia............................................................................................ (preşedintelui consiliului de administraţie, directorului general sau echivalent)2.
  Date referitoare la întreprindere
  Perioada de referinţă - 2022
  Numărul mediu anual de salariaţi^7Cifra de afaceri anuală netă (mii lei/mii €)Active totale (mii lei/mii €)
  Total
  ^7 În cazul în care în situaţiile financiare anuale consolidate nu există date privind numărul mediu anual de salariaţi, calculul se face prin cumularea datelor de la întreprinderile legate.Datele trebuie introduse în tabelul B2 din secţiunea B.NOTĂ:Datele întreprinderilor legate cu întreprinderea solicitantă sunt extrase din situaţiile financiare anuale şi din alte date aferente acestora, consolidate, dacă este cazul. La acestea se adaugă în mod proporţional datele oricărei eventuale întreprinderi partenere ale întreprinderii legate, situată imediat în aval sau în amonte de aceasta, dacă nu au fost deja incluse în situaţiile financiare anuale consolidate. Acest tip de întreprinderi partenere sunt considerate ca fiind întreprinderi direct partenere cu întreprinderea solicitantă. Datele aferente acestora şi „fişa de parteneriat“ trebuie introduse în secţiunea A.
  Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic^8^8 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).Numele ...........................................................Funcţia: ..............................................Semnătura ......................................................Data semnării: ......................................
  Anexa nr. 6la schemăDECLARAŢIEpe propria răspundere a beneficiarului ajutorului de minimisSubsemnatul/Subsemnata, ............................., identificat/identificată cu actul de identitate seria ........ nr. ..................., eliberat de ......................... la data de .................., cu domiciliul în localitatea ................................., str. ................. nr. ......, bl. ....., sc. ....., ap. ....., sectorul/judeţul .............., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al ............................................, declar pe propria răspundere că toate informaţiile furnizate şi consemnate în prezenta cerere sunt corecte şi complete.Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine avantaje pecuniare este pedepsită conform legii.A. Declar pe propria răspundere că acţiunile pentru care solicit finanţarea prin prezenta schemă nu au fost/nu sunt finanţate printr-un alt program de finanţare din fonduri publice naţionale sau europene.B. Declar pe propria răspundere că în ultimele trei exerciţii financiare[ ] nu am beneficiat de un alt ajutor de minimis.[ ] am beneficiat de următoarele ajutoare de minimis:
  Nr. crt.Anul acordării ajutorului de minimisForma ajutorului de minimisFurnizorul ajutorului de minimisActul normativ în baza căruia a beneficiat de finanţareCuantumul ajutorului acordat
  TOTAL
  Semnătura reprezentantului legal/împuternicitului operatorului economic
  Anexa nr. 7la schemăDECIZIEprivind acceptarea de principiu la finanţareNr. ......... din ................Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimaticeNume firmăCUI/CIF:Nr. în registrul comerţului:Adresă sediu social:Telefon:E-mail:
  Prin prezenta vă informăm asupra deciziei de acceptare de principiu la finanţare cu suma de .................................... RON, exclusiv TVA, reprezentând un procent de ........% din totalul cheltuielilor eligibile în valoare de ................... RON.Conform prevederilor procedurii de implementare a schemei de ajutor de minimis instituite prin ....................., aplicanţii notificaţi vor descărca contractul de finanţare primit prin e-mail, îl vor semna şi îl vor transmite semnat prin poşta electronică, în maximum 10 zile lucrătoare de la transmitere, Agenţiei de la care l-au primit [conform art. 34 alin. (1) din schemă].
  Anexa nr. 8la schemăDECIZIEprivind respingerea la finanţareNr. ......... din ................Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimaticeNume firmă:CUI/CIF:Nr. în registrul comerţului:Adresă sediu social:Telefon:E-mail:Prin prezenta vă informăm asupra deciziei de respingere la finanţare din motivele descrise mai jos:Motivele respingerii:..........................................................................................
  Împotriva prezentei decizii se poate depune contestaţie, în termen de 5 zile lucrătoare de la notificarea acesteia, prin intermediul poştei electronice, conform prevederilor procedurii de implementare a Schemei de minimis.
  Anexa nr. 9la schemăCERERE-TIPde renunţare totală sau parţială a finanţării pentru care există decizie de acceptare(Se completează în cazul modificării uneia dintre condiţiile în care s-a obţinut decizia de acceptare.)Subscrisa, ................., având datele de identificare menţionate la secţiunea A, reprezentată legal prin dl/dna ...................., având calitatea de .............., renunţ la finanţarea pentru categoriile de cheltuieli prezentate în secţiunea B.Secţiunea A Prezentarea operatorului economicDenumirea operatorului economic .................................................Adresa ....................................................................................Telefon .................... Fax ....................... E-mail ....................... Cod poştal ..............Data înregistrării ...................................Nr. de ordine în registrul comerţului ................................Codul unic de înregistrare ................................Nr. cerere-tip de acord de principiu pentru finanţare .........................Nr. notificare ..................................
  Valoarea totală pentru care se solicită renunţarea la finanţare ................................Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic^1^1 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).Numele ........................................................................Funcţia: ........................................................................Semnătura ...................................................................Data semnării: .............................................................NOTĂ: Această cerere se completează numai în cazul în care se renunţă în totalitate la cel puţin una din acţiuni.
  Secţiunea B Cheltuieli pentru care se solicită renunţarea la finanţare în cadrul Programului
  Nr. crt.Clasă cheltuieliElement de investiţie/Cheltuieli operaţionale/DenumireNumăr bucăţiValoare unitară fără TVA - lei -Valoarea totală cu TVA - lei -Valoare eligibilă (Se adună TVA nedeductibil.)
  Pentru investiţii din domeniul construcţiilor, aferente acţiunilor eligibile de la art. 13 alin. (1) lit. a) şi b) din schemă
  A.1.Cheltuieli de sistematizare şi amenajare teritorială a terenurilor
  A.2.Cheltuieli de mediu
  B.Cheltuieli cu racordarea la utilităţi
  C.1.Construcţii şi instalaţii
  C.2.Dotări (utilaje, echipamente tehnologice, inclusiv IT&C, tehnologii software şi funcţionale cu şi fără montaj)
  D.Organizare de şantier: Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de şantier
  Pentru achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală specifice tratamentelor balneare [art. 13 alin. (1) lit. c) din schemă]
  1.
  2.
  Pentru formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA [art. 13 alin. (1) lit. d) din schemă]
  1.
  2.
  TOTAL GENERAL
  Secţiunea C Declaraţie pe propria răspundereSubsemnatul(a), .................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria .........nr. ........, eliberat la data de ............., cu domiciliul în localitatea ................, str. .............. nr. ......, bl. ......, sc. ....., ap. ..., sectorul/judeţul ....................., în calitate de reprezentant legal/împuternicit al operatorului economic ....................................., declar pe propria răspundere că renunţ (total) la finanţarea în valoare de ......... lei, pentru care am primit Decizia privind acceptarea de principiu la finanţare nr. ....... din ...... .Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic^2^2 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).Numele .........................................................................Funcţia: ........................................................................Semnătura ...................................................................Data semnării: ..............................................................
  Anexa nr. 10la schemăCONTRACT DE FINANŢARE
  Nr. ............... din ..............
  În conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2023 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale, ale art. 25^1 lit. i) din Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, se încheie prezentul contract de finanţare între:Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, denumit în continuare MEAT, prin Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii ....., denumită în continuare AIMM, cu sediul în .........., judeţul ...................., str. ....................... nr. ....., telefon ............., fax ..........., e-mail: ........................, reprezentată prin ordonator terţiar de credite, ............................., în calitate de furnizor,şi.........................................., cu sediul în ................................, telefon ............, înregistrată cu nr. ........ la oficiul registrului comerţului, cod fiscal nr. .............., reprezentată legal prin ....................., având funcţia de ......................, în calitate de beneficiar.Precizări prealabileÎn prezentul contract de finanţare, cu excepţia situaţiilor când contextul cere altfel sau a unei prevederi contrare, calculul termenelor se face conform Codului de procedură civilă.I. Obiectul şi valoarea contractuluiArticolul 1Obiectul contractului îl reprezintă acordarea ajutorului de minimis sub formă de grant pentru investiţii, în baza formularului electronic de înscriere, a documentaţiei anexe justificative şi a cererii de rambursare, prin Schema de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobată prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023, denumită în continuare Schema de minimis, implementată de către MEAT, prin intermediul AIMM.Articolul 2Prin prezenta măsură, beneficiarul eligibil primeşte un grant pentru investiţii în valoare de maximum 50% din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate, exclusiv TVA, dar nu mai mult de 200.000 de euro. Valoarea este aprobată în urma verificării administrative şi de eligibilitate realizate de AIMM, în termenii şi în condiţiile stipulate în prezentul contract şi în procedura Schemei de minimis.Granturile pentru investiţii nu includ cofinanţarea proprie a beneficiarilor stabilită ca diferenţă între valoarea totală a proiectului şi valoarea grantului de finanţare.
  Articolul 3(1) Valoarea acordului de finanţare este de ....... lei, exclusiv TVA, reprezentând ..............% din valoarea cheltuielilor eligibile aprobate prin Decizie privind acceptarea la finanţare, anexă la prezentul contract.(2) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare este mai mare decât ce s-a aprobat prin notificarea anexată prezentului contract, atunci valoarea ajutorului de minimis acordată este cea stabilită în prezentul contract.(3) În situaţia în care valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la cererea de rambursare este mai mică decât ce s-a aprobat prin decizie privind acceptarea la finanţare, anexată prezentului contract, atunci valoarea ajutorului de minimis este de maximum 50% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, exclusiv TVA, cu încadrarea în regulile de acordare a ajutorului de minimis.(4) Cursul de schimb utilizat în implementarea Schemei de minimis este cursul Băncii Naţionale a României valabil la data lansării apelului de proiecte, comunicat pe site-ul instituţiei la data respectivă.
  II. Durata contractuluiArticolul 4Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte.Contractul se desfăşoară pe parcursul a două perioade:– o perioadă de implementare de maximum 18 luni, calculată din momentul intrării în vigoare a contractului de finanţare şi până la transmiterea cererii de rambursare (anexa nr. 11 la Schema de minimis), însoţită de documentele justificative specificate în aceasta şi de raportul de progres prevăzut în anexa nr. 12 la schema de minimis;– o perioadă de monitorizare de 2 ani, de la finalizarea perioadei de implementare (depunerea cererii de rambursare).Cele două perioade de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual în care se desfăşoară prezentul contract, conform procedurii de implementare.Articolul 5Termenul-limită pentru efectuarea cheltuielilor, a plăţilor prevăzute în procedura programului şi de depunere a cererii de rambursare şi a documentaţiei de decont şi a raportului de progres pentru toate acţiunile este de ................. .
  III. Modalităţile de platăArticolul 6Beneficiarul programului va deschide cont la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală. Sumele reprezentând grantul vor fi transferate prin ordonanţare individuală în contul beneficiarului în urma primirii cererii de rambursare şi a certificării cheltuielilor de către AIMM.Articolul 7Cheltuielile efectuate, inclusiv facturile emise înaintea intrării în vigoare a contractului de finanţare, nu sunt eligibile. Plăţile efectuate înaintea intrării în vigoare a prezentului contract nu sunt eligibile.IV. Drepturi şi obligaţiiArticolul 8(1) Furnizorul Schemei de minimis:a) va asigura finanţarea proiectului în condiţiile contractului şi în limita fondurilor aprobate pentru schemă, cuprinse în bugetul MEAT;b) va monitoriza îndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezentul contract, în procedura de implementare, pe o perioadă de 2 ani începând cu data acordării ajutorului de minimis;c) va recupera ajutorul de minimis, inclusiv dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data rambursării integrale a creanţei comunicate, în situaţia constatării nerespectării prezentului contract şi a prevederilor din procedura de implementare a Schemei de minimis.(2) Reprezentanţii AIMM au dreptul să verifice anunţat/ inopinat, online sau la sediul operatorilor economici, veridicitatea şi conformitatea declaraţiilor, acţiunilor asumate şi cheltuielilor realizate în baza acestui contract.
  Articolul 9Beneficiarul este obligat:a) să asigure implementarea proiectului şi să solicite decontarea cheltuielilor în conformitate cu legislaţia Schemei de minimis. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa furnizorului pentru implementarea proiectului său;b) să menţină activitatea/activităţile pentru care a primit accept la finanţare, obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, să le folosească conform scopului destinat, să nu le vândă, închirieze (cu excepţia activităţilor de închiriere), înstrăineze sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare sau să instituie asupra lor o formă de garanţie reală, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract (cel puţin 2 ani începând cu anul următor acordării ajutorului de stat);c) să menţină pe toată perioada contractuală un număr mediu anual de angajaţi cel puţin egal cu numărul de angajaţi de la data depunerii cererii de finanţare, aşa cum este prevăzut la art. 8 lit. i) din Schema de minimis;d) să obţină, în perioada contractuală, certificatul de clasificare/autorizaţia de funcţionare pentru structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, alimentaţie publică, respectiv tratament balnear, supuse lucrărilor de extindere;e) să pună la dispoziţia MEAT/AIMM toate documentele solicitate care dovedesc eligibilitatea, veridicitatea declaraţiilor făcute şi, în general, respectarea legislaţiei Schemei de minimis. Furnizorul Schemei de minimis poate cere oricând informaţii şi documente suplimentare (clarificări) ce trebuie furnizate în cel mult 5 zile lucrătoare de la solicitarea acestora;f) să pună la dispoziţia MEAT/AIMM, în formatul şi în termenul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare în vederea îndeplinirii procedurilor de raportare şi monitorizare ce cad în sarcina furnizorului;
  g) să păstreze toate documentele aferente ajutorului de minimis primit timp de minimum 10 ani de la data acordării ultimei alocări specifice. Această evidenţă trebuie să conţină informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea tuturor condiţiilor impuse prin actul de acordare, cum sunt: datele de identificare a beneficiarului, durata, cheltuielile eligibile, valoarea, momentul şi modalitatea acordării ajutorului, originea acestuia, metoda de calcul al ajutoarelor acordate;h) să răspundă, în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, la orice solicitare de informaţii privind ajutoarele de minimis primite. Termenul stabilit de Consiliul Concurenţei nu poate fi mai mic de 5 zile lucrătoare;i) să permită controlul la faţa locului furnizorului de ajutor de minimis şi organelor de control abilitate;j) să deschidă cont la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau la care este luat în evidenţă fiscală;k) să asigure în favoarea AIMM activele corporale achiziţionate prin Program împotriva tuturor riscurilor, pe toată perioada de valabilitate a acordului de finanţare, şi să cesioneze toate drepturile pe care le va dobândi în temeiul asigurării către AIMM. Această asigurare poate fi făcută şi anual, cu obligativitatea trimiterii către AIMM, anual, a unei copii după aceasta la momentul reînnoirii.
  V. Răspunderea contractualăArticolul 10Furnizorul nu răspunde, în nicio situaţie şi pentru niciun motiv, pentru pagubele sau prejudiciile suferite şi/sau prejudiciate de bunurile achiziţionate în cadrul programului pe tot parcursul derulării contractului şi nici nu poate accepta vreo pretenţie de compensare sau cerere de plată legate de aceste situaţii.Articolul 11În cazul în care prin bugetul Schemei de minimis nu se acoperă sumele necesare finanţării proiectului, furnizorul Schemei de minimis este exonerat de orice răspundere.Articolul 12Furnizorul schemei este exonerat de orice răspundere asociată oricărei pretenţii sau acţiuni cauzate de încălcarea regulilor, reglementărilor sau legislaţiei de către beneficiar, angajaţii acestuia ori de persoanele care răspund de aceşti angajaţi, precum şi ca urmare a încălcării drepturilor aparţinând terţelor părţi.
  Articolul 13În cazul în care, în urma controalelor efectuate de reprezentanţii MEAT/AIMM sau la sesizarea organelor de control abilitate ale statului, se constată că beneficiarul nu îndeplineşte condiţiile de eligibilitate prevăzute în procedura de implementare a Schemei de minimis, a făcut declaraţii incomplete şi/sau neconforme cu realitatea pentru a obţine ajutorul de minimis, a schimbat destinaţia grantului, nu a respectat obligaţiile prevăzute la art. 9 lit. a)-d) şi k) din prezentul contract de finanţare, acesta are obligaţia de a rambursa integral sumele primite, cu dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării, calculate conform legislaţiei în vigoare.Articolul 14În cazul în care nu s-a supus obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de minimis primite, conform art. 9 lit. g), nu transmite în termenul stabilit informaţiile solicitate de către Consiliul Concurenţei, conform art. 9 lit. h), şi de către furnizorul de ajutor de minimis, conform art. 9 lit. e)-f), sau nu permite controlul furnizorului de ajutor de minimis şi organelor de control abilitate, conform art. 9 lit. i), beneficiarul este sancţionat cu amendă conform art. 45 alin. (1) lit. a)-c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 15Beneficiarul îşi asumă responsabilitatea în faţa terţelor părţi, inclusiv răspunderea pentru fapte sau prejudicii de orice fel cauzate de acesta în limita derulării contractului. Contractul angajează răspunderea solidară a beneficiarului şi succesorilor săi, pe de o parte, iar, pe de altă parte, a furnizorului Schemei de minimis şi succesorilor acestuia. Beneficiarul va fi singurul răspunzător în faţa autorităţii finanţatoare pentru declaraţiile făcute şi pentru celelalte documente încărcate.
  VI. Conflict de intereseArticolul 16Beneficiarul se angajează să ia toate măsurile necesare pentru a evita conflictele de interese şi va informa imediat furnizorul Schemei de minimis despre orice situaţie care cauzează sau ar putea cauza un asemenea conflict. MEAT/AIMM poate refuza plata grantului în situaţia identificării unor legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II inclusiv (inclusiv soţ-soţie) între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia. Beneficiarul va depune la cererea de rambursare o declaraţie în acest sens, ataşată dosarului de decont, conform legislaţiei în vigoare privind conflictul de interese.VII. Clauza de confidenţialitateArticolul 17În înţelesul prezentului contract, informaţii confidenţiale sau secrete includ datele referitoare la informaţiile prevăzute în situaţiile financiare ale beneficiarului, aşa cum sunt ele prezentate în documentele depuse.Articolul 18Părţile se obligă să nu dezvăluie pe durata contractului şi să nu utilizeze vreo informaţie confidenţială sau secretă obţinută pe parcursul contractului în legătură cu cealaltă parte.
  Articolul 19Părţile convin că termenele şi clauzele prezentului contract sunt confidenţiale, fiecare dintre părţi obligându-se să nu transmită terţilor documente, date sau informaţii rezultate din derularea acestuia, cu excepţia cazului în care informaţiile sunt furnizate organelor abilitate ale statului în exercitarea atribuţiilor ce le revin.
  VIII. Publicarea datelorArticolul 20Beneficiarul este de acord ca următoarele date să fie publicate de către furnizorul Schemei de minimis, în orice formă şi mediu, incluzând internetul: numele beneficiarului, valoarea totală a finanţării nerambursabile, activitatea/activităţile pentru care a aplicat, acţiunile finanţate, locaţia geografică a proiectului (localitatea şi judeţul).IX.
  Modificarea contractuluiArticolul 21Orice modificare a prezentului contract se face prin act adiţional, semnat de ambele părţi, care face parte integrantă din contract.Articolul 22Valoarea totală a contractului poate fi modificată de către furnizorul Schemei de minimis, dar numai în sensul diminuării, în cazul constatării nerespectării de către beneficiar a clauzelor contractului sau în cazul solicitării exprese a beneficiarului.
  X. Încetarea contractuluiArticolul 23Contractul încetează de drept la termenul prevăzut în art. 4.Articolul 24Contractul poate înceta prin reziliere la iniţiativa furnizorului Schemei de minimis, fără acordarea niciunui preaviz, fără a plăti niciun fel de compensaţie şi fără nicio altă formalitate, atunci când beneficiarul:a) nu îşi îndeplineşte oricare dintre obligaţiile asumate prin contract sau în legislaţia Schemei de minimis;b) ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, reorganizare judiciară, dizolvare sau insolvenţă ori se radiază din Oficiul Naţional al Registrului Comerţului la solicitarea profesionistului. În această situaţie, beneficiarul este obligat să înştiinţeze AIMM, în termen de maximum 5 zile calendaristice din momentul apariţiei situaţiilor inserate;c) a făcut declaraţii false sau incomplete pentru a obţine finanţarea prevăzută în contract sau furnizează rapoarte ce nu reprezintă realitatea;d) comite nereguli de ordin financiar sau acte de corupţie în legătură cu proiectul, stabilite printr-o hotărâre judecătorească definitivă;e) nu menţine pe toată perioada contractuală cel puţin numărul mediu anual de angajaţi de la data depunerii cererii de finanţare;f)
  nu creează şi/sau nu menţine activitatea pentru care a primit accept la finanţare, obiectele/bunurile, fie ele mobile sau imobile, finanţate în cadrul prezentului contract, nu se încadrează în categoria cheltuielilor eligibile, nu sunt folosite conform scopului destinat, precum şi în cazul în care acestea sunt vândute, închiriate (cu excepţia activităţilor de închiriere), înstrăinate sub orice formă prevăzută de legislaţia în vigoare sau instituie asupra lor o formă de garanţie reală, oricând pe perioada de valabilitate a prezentului contract, aşa cum este stabilită la art. 4;
  g) nu obţine, în perioada contractuală, certificatul de clasificare/autorizaţia de funcţionare pentru structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare, alimentaţie publică, respectiv tratament balnear, supuse lucrărilor de extindere.
  Articolul 25Rezilierea contractului din motivele precizate la art. 24 conduce la excluderea beneficiarului de la posibilitatea de a beneficia de sprijin financiar de la bugetul de stat/fonduri externe nerambursabile în cadrul oricărui Program administrat de MEAT, pe o perioadă de 3 ani de la data constatării neîndeplinirii condiţiilor care au condus la încetarea contractului şi la restituirea de către beneficiar în întregime a sumelor de care a beneficiat, cu dobânzile datorate de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării.
  XI. CesiuneArticolul 26Beneficiarul nu poate ceda sau transfera prezentul contract sau oricare dintre creanţele sau obligaţiile rezultând din acesta în favoarea sau în sarcina unei terţe părţi.XII. Rezolvarea şi soluţionarea litigiilorArticolul 27Prezentul contract se supune legislaţiei româneşti.Articolul 28Eventualele litigii ivite în legătură cu prezentul contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, litigiul va fi adus spre soluţionare instanţei judecătoreşti competente.
  XIII. Forţa majorăArticolul 29Forţa majoră exonerează părţile de răspundere în cazul imposibilităţii derulării contractului, executării necorespunzătoare sau cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.Articolul 30Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil ori insurmontabil, apărut după încheierea contractului, care împiedică părţile să îşi execute obligaţiile asumate.Articolul 31Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.
  Articolul 32Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, existenţa şi data de începere a evenimentului sau împrejurările considerate ca forţă majoră, fiind obligată să ia toate măsurile posibile pentru limitarea consecinţelor produse de un asemenea caz.
  XIV. Dispoziţii finaleArticolul 33Prezentul contract reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară lui.Articolul 34Prezentul contract se completează cu prevederile Procedurii de implementare a Schemei de minimis de ajutor de minimis pentru operatorii economici în vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, aprobate prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului nr. 181/2023.
  Prezentul contract a fost semnat electronic de ambele părţi, având aceeaşi valoare pentru fiecare.
  Agenţia pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii ...........................Beneficiar, ..........................................
  Ordonator principal de credite, .......................................... (semnătura)Reprezentant legal/funcţia, .......................................... (semnătura)
  Control financiar preventiv propriu, .......................................... (semnătura)
  Compartiment economic, juridic, resurse umane şi administrativ, .......................................... (semnătura)
  Anexa nr. 11la schemăCERERE-TIP DE RAMBURSARESubscrisa, ....................., având datele de identificare menţionate mai jos, reprezentată legal prin dl/dna ..................., identificat(ă) cu B.I./C.I. seria ...... nr. ................., eliberat la data de ..............., cu domiciliul în localitatea ...................., str. .............. nr. ...... bl. ......, sc. ........., ap. ....., sectorul/judeţul ................, cod poştal .................., solicit eliberarea grantului pentru investiţii în condiţiile prevederilor programului aprobat prin Ordinul ministrului nr. .................. .Datele de identificare ale operatorului economic:Denumirea operatorului economic ................................................................Data înregistrării ...........................................................................................Nr. de ordine la oficiul registrului comerţului ................................................Codul unic de înregistrare ............................................................................Sediul/Adresa ...............................................................................................Telefon ............................ Fax ................................. E-mail ........................Cont Trezorerie ............................................................................................Sumă solicitată la rambursare: ....................................................... (maximum 50% din suma cheltuielilor eligibile din raportul de progres, dar nu mai mult decât valoarea prevăzută la art. 3 din contractul de finanţare)Anexez la prezenta:a) raportul de progres prevăzut în anexa nr. 12 la schema de ajutor de minimis;b) documentele justificative în ordinea activităţilor completate în raportul de progres.
  Beneficiarii sunt responsabili de utilizarea sumelor conform destinaţiilor aprobate, precum şi de restituirea sumelor virate în cazul în care aceştia nu justifică utilizarea lor prin cererea de rambursare.Declaraţie pe propria răspundere a beneficiaruluiBeneficiarul, ....................., declară pe propria răspundere faptul că activul achiziţionat/activele achiziţionate este nou/sunt noi şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului şi că nu aplică pentru acesta/acestea, amortizarea accelerată prevăzută în Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.Beneficiarul, ....................., declară pe propria răspundere faptul că nu există legături de rudenie până la gradul II inclusiv şi afini până la gradul II între structurile acţionariatului beneficiarului şi furnizorii acestuia.Reprezentantul legal/împuternicitul operatorului economic^1^1 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).Numele ...............................................Funcţia: ..............................................Semnătura ..........................................Data semnării: ....................................Documente justificative care însoţesc cererea de rambursare (se bifează documentele ataşate, în funcţie de tipurile de cheltuieli realizate prin proiect):A. Pentru contractele de lucrări [conform art. 13 alin. (1) lit. a) şi b) din schema de ajutor de minimis][ ] contractul de execuţie lucrări încheiat cu firma de construcţii pentru care se solicită decontare în cadrul cererii de rambursare;[ ] oferta financiară acceptată în urma achiziţiei publice de lucrări (Formulare F1-F6);[ ] facturile - în baza facturilor emise de firma de construcţii, beneficiarul va solicita rambursarea cheltuielilor eligibile;[ ] situaţiile de lucrări pentru lucrările executate aferente fiecărei facturi, semnate de beneficiar, constructor şi diriginte de şantier, dacă este cazul;[ ] autorizaţia de construire;[ ] punct de vedere de la INFRMB privind soluţia de extindere a bazei de tratament (dacă este cazul);[ ] garanţia de bună execuţie pentru lucrări (dacă este cazul);[ ] ordinul de începere a lucrărilor (dacă este cazul);[ ] procesele-verbale de recepţie pe faze determinante;[ ] procesul-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, cu participarea obligatorie a reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii în cazul investiţiilor finanţate din fonduri publice, conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (dacă este cazul);[ ] certificat de performanţă energetică (dacă este cazul);[ ] ordinele de sistare şi de reîncepere a lucrărilor (dacă este cazul);[ ] centralizator al situaţiilor de lucrări;[ ] notele de constatare emise de dirigintele de şantier/constructor şi dispoziţiile de şantier emise de proiectant şi semnate de beneficiar, dirigintele de şantier şi constructor (dacă este cazul);[ ] documentele care atestă plata - ordine de plată, extrase de cont, traduse în limba română şi legalizate, dacă este cazul, care dovedesc plata facturilor aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele justificative;[ ] imagini foto reprezentative.B. Pentru contractele de achiziţie de echipamente, utilaje, dotări şi aparatură medicală [conform art. 13 alin. (1) lit. c) din schema de ajutor de minimis][ ] trei oferte cu specificaţii tehnice din care să reiasă funcţionalitatea echipamentelor, utilajelor, dotărilor şi aparaturii medicale, în baza cărora s-au încheiat contractele;[ ] contractele încheiate de beneficiar;[ ] facturile;[ ] declaraţii vamale (pentru bunuri din import), din ţări, altele decât cele membre UE;[ ] procese-verbale de recepţie a bunurilor achiziţionate;[ ] procese-verbale de punere în funcţiune a bunurilor achiziţionate (dacă este cazul);[ ] punct de vedere de la INFRMB privind conformitatea echipamentelor/utilajelor/dotărilor/aparaturii medicale cu Hotărârea Guvernului nr. 1.154/2004 privind aprobarea Normelor tehnice unitare pentru realizarea documentaţiilor complexe de atestare a funcţionării staţiunilor balneare, climatice şi balneoclimatice şi de organizare a întregii activităţi de utilizare a factorilor naturali;
  [ ] fotografii ale echipamentelor puse în funcţiune;[ ] documentele care atestă plata - ordine de plată, extrase de cont, traduse în limba română şi legalizate, dacă este cazul, care dovedesc plata facturilor aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele justificative;[ ] certificate de garanţie a echipamentelor, utilajelor, dotărilor şi aparaturii medicale, după caz.
  C. Pentru formarea profesională a personalului angajat în domeniul HORECA [conform art. 13 alin. (1) lit. d) din schema de ajutor de minimis]:[ ] copie factură program de formare profesională, conform cu originalul;[ ] contractul de servicii pentru plată programe de formare profesională, dacă este cazul;[ ] contractele de muncă ale persoanelor care au beneficiat de formare profesională;[ ] certificatul de calificare profesională/certificat de absolvire a unui program de calificare/perfecţionare/specializare în domeniul HORECA, cu recunoaştere naţională, organizat de un furnizor de formare profesională autorizat de către Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. Certificatele menţionate anterior trebuie să fie însoţite de anexa denumită „Supliment descriptiv al certificatului“, în care se precizează competenţele profesionale dobândite. Se vor prezenta copii după certificat şi „Supliment descriptiv al certificatului“, conform cu originalul;[ ] documentele care atestă plata - ordine de plată, extrase de cont, traduse în limba română şi legalizate, dacă este cazul, care dovedesc plata facturilor aferente cheltuielilor eligibile incluse în documentele justificative.
  Anexa nr. 12la schemăRAPORTULde progres al solicitantului .......................................
  Perioada de raportare: .................................[Atenţie: Raportul de progres va avea ca referinţă perioada de la începutul implementării proiectului până la finalul perioadei de raportare curente, astfel încât să se poată identifica progresul proiectului.]I. Prezentare generală
  Contract de finanţare
  Locaţii de implementare a proiectului
  Localitate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.016/2011 privind acordarea statutului de staţiune balneară şi balneoclimatică pentru unele localităţi şi areale care dispun de factori naturali de cură, cu modificările şi completările ulterioare
  Data de începere a perioadei de implementare
  Data de finalizare a perioadei de implementare
  II. Detalii despre beneficiar
  Beneficiar
  CUI/Cod fiscal
  Adresa/sediu (strada, număr, cod poştal, localitate, municipiu, judeţ)
  Telefon
  E-mail
  Reprezentant legal
  Suma totală acordată în cadrul ajutoarelor de minimis în ultimele 3 exerciţii financiare
  III. Cheltuieli eligibile efectuate în cadrul schemei de ajutor de minimis
  Denumire lucrare/achiziţie/serviciuNr. contract, dacă este cazulNr. facturăDată facturăValoare totală fără TVA (lei)Valoare totală cu TVA (lei)Nr. ordinuluide platăValoare solicitată
  Total valoare eligibilă
  IV. IndicatoriÎntreprinderea menţine activitatea pentru care a primit finanţare.DA/NU
  Întreprinderea menţine obiectele/bunurile (mobile sau imobile) finanţate, le foloseşte conform scopului destinat, nu le-a vândut, închiriat (cu excepţia activităţilor de închiriere), înstrăinat şi nu a instituit asupra lor o formă de garanţie reală.DA/NUNumărul de angajaţi de la data depunerii cererii de finanţare (conform Registrului salariaţilor emis din aplicaţia Revisal de la Inspecţia Muncii, cu maximum 24 de ore înaintea trimiterii formularului de înscriere) ..................Numărul mediu anual de angajaţi pentru perioada ................. ..............Numărul mediu anual de angajaţi pentru perioada ................. ..............Numărul mediu anual de angajaţi pentru perioada ................. ..............
  Reprezentantul legal/Împuternicitul operatorului economic^1^1 Cererile şi toate celelalte documente vor fi semnate de aceeaşi persoană (reprezentant legal sau împuternicit).Numele ............................................................Funcţia: ...........................................................Semnătura ......................................................Data semnării: ................................................
  Anexa nr. 13la schemăPROCES-VERBALde certificare a cheltuielilorÎn urma analizării Cererii de rambursare, împreună cu Raportul de progres şi a documentelor însoţitoare, transmise de ...................................... (nume beneficiar), înregistrat cu CUI ....................... în cadrul Schemei de ajutor de minimis pentru operatorii economiciîn vederea modernizării şi dezvoltării staţiunilor balneare şi balneoclimatice, au fost aprobate următoarele cheltuieli eligibile:Cheltuieli eligibile efectuate în cadrul schemei de ajutor de minimis
  Denumire lucrare/achiziţie/serviciuNr. contract, dacă este cazulNr. facturăDată facturăValoare totală fără TVA (lei)Valoare totală cu TVA (lei)Nr. ordinului de platăValoare aprobată AIMM (lei)
  Total valoare eligibilă

  Verificator 1Verificator 2
  Nume și prenume
  Semnătura
  Data
  Anexa nr. 14la schemăLISTAagenţiilor pentru întreprinderi mici şi mijlocii (AIMM)

  Nr. crt.AIMM(judeţe arondate)AdresaTelefon/Fax/E-mail
  1.BraşovBraşovCovasnaSibiuStr. Turnului nr. 5, Clădirea AJOFM, et. 1, Braşov, C.P. 500152 Call center: 02179500980268-548.018 tel.0268-548.017 faxwww.imm.gov.roagentia.brasov@imm.gov.ro
  2.Cluj-NapocaBihorBistriţa-NăsăudClujMaramureşSatu MareSălajStr. Horea nr. 3, et. 3, Cluj-Napoca, C.P. 400174Call center: 0217950098
  0264-487.224 tel.0264-487.244 faxwww.imm.gov.roagentia.cluj@imm.gov.ro
  3.ConstanţaBrăilaBuzăuConstanţaGalaţiTulceaVranceaBd. Tomis nr. 79-81, et. 3, Constanţa, C.P. 900669Call center: 02179500980241-661.253 tel.0241-661.254 faxwww.imm.gov.roagentia.constanta@imm.gov.ro
  4.CraiovaDoljGorjMehedinţi
  OltVâlcea
  Str. Ştefan cel Mare nr. 12, et. 3, Craiova, C.P. 200130Call center: 02179500980251-510.785 tel./faxwww.imm.gov.roagentia.craiova@imm.gov.ro
  5.IaşiBacăuBotoşaniIaşiNeamţSuceavaVasluiStr. Tudor Vladimirescu nr. 45A, bl. B2, Iasicon Towers, Iaşi, C.P. 700305Call center: 02179500980232-261.101 tel./fax0232-240.213 tel.www.imm.gov.roagentia.iasi@imm.gov.ro
  6.PloieştiArgeşCălăraşiDâmboviţaGiurgiuIalomiţaPrahovaTeleormanBd. Republicii nr. 12, bl. 33, B1-B2, Ploieşti, C.P. 100066Call center: 02179500980244-522.085 tel.0244-544.054 faxwww.imm.gov.roagentia.ploiesti@imm.gov.ro
  7.Târgu MureşAlbaHarghitaMureşStr. Gheorghe Doja nr. 25, Târgu Mureş, C.P. 540342Call center: 02179500980265-311.660 tel.0265-260.818 faxwww.imm.gov.roagentia.targumures@imm.gov.ro
  8.TimişoaraAradCaraş-SeverinHunedoaraTimişBd. Eroilor de la Tisa nr. 22, Timişoara, C.P. 300575Call center: 02179500980256-292.739 tel.0256-292.767 faxwww.imm.gov.roagentia.timisoara@imm.gov.ro
  9.BucureştiBucureştiIlfovStr. Poteraşi nr. 11, sectorul 4, Bucureşti, C.P. 040263Call center: 02179500980374-490.686 tel.0374-092.945 fax.www.imm.gov.roagentia.bucuresti@imm.gov.ro
  -----