Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 3 august 2023pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi
EMITENT
 • MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 738 bis din 11 august 2023Data intrării în vigoare 11-08-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 20.645 din 3 august 2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 738 din 11 august 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Cadrul legal pentru organizarea Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi:a) Legea Tinerilor nr. 350/2006, cu modificările şi completările ulterioare;b) Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;c) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor);d) Hotărârea Guvernului nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu modificările şi completările ulterioare;e) Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare;
  (2) Prezenta metodologie reglementează procedura privind atribuirea contractelor de finanţare nerambursabilă din fondurile publice, conform Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare, destinate activităţii de tineret şi se aplică Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi, organizat la nivel naţional de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, denumit în continuare MFTES;
  Articolul 2(1) Fondurile publice pentru finanţarea proiectelor în cadrul Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi se alocă din bugetul Programului de politici şi activităţi de tineret şi studenţi.(2) În cadrul Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi nu se finanţează proiecte generatoare de profit sau proiecte ce presupun dezvoltarea infrastructurii solicitantului.(3) Pentru aceeaşi activitate nonprofit, un beneficiar nu poate contracta decât o singură finanţare nerambursabilă de la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în decursul unui an fiscal.(4) În cazul în care un Beneficiar contractează în cursul aceluiaşi an calendaristic, mai mult de o finanţare nerambursabilă de la aceeaşi autoritate finanţatoare, nivelul finanţării nu poate depăşi o treime din totalul fondurilor publice alocate programelor aprobate anual în bugetul autorităţii finanţatoare respective.
  Articolul 3Definiţii În înţelesul prezentei metodologii, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea semnificaţie:(1) Solicitanţii sunt structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, aşa cum sunt definite în Capitolul al III-lea din Legea Tinerilor nr. 350/2006, care desfăşoară proiecte/activităţi pentru tineri/studenţi, conform extrasului din Registrul special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de grefă, completate de statutul înregistrat la instanţă, respectiv Regulamentul intern de organizare şi funcţionare, în cazul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret şi a fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti.(2) Beneficiarul contractului este solicitantul eligibil căruia i se atribuie contractul de finanţare nerambursabilă de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în urma aplicării procedurii de selecţie publică de proiecte.(3) Beneficiarii proiectului sunt acele persoane care provin din grupul ţintă al proiectului a căror situaţie sau nevoi se vor ameliora, îmbunătăţi sau rezolva în urma implementării proiectului.(4) Programul în domeniul tineretului reprezintă un ansamblu de proiecte şi activităţi din domeniul tineretului organizate conform unei planificări strategice.(5) Proiectul de tineret/studenţesc este un set de activităţi organizate pentru atingerea unui scop.
  (6) Parteneriatul constă într-o formă de cooperare între entităţi de drept public şi/sau privat care urmăresc realizarea în comun a unui proiect, pentru care a fost încheiat un act juridic prin care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile părţilor semnatare.(7) Cheltuielile eligibile sunt cheltuieli care pot fi luate în considerare pentru finanţarea nerambursabilă, din fondurile MFTES, aşa cum sunt prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare. Cheltuielile eligibile vor putea fi plătite în baza unui contract de finanţare nerambursabilă numai în măsura în care sunt justificate şi oportune.(8) Contractul de finanţare nerambursabilă este contractul încheiat, în condiţiile legii, între Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse în calitate de autoritate finanţatoare şi Beneficiarul contractului.(9) Finanţarea nerambursabilă reprezintă alocaţia financiară directă din fonduri publice, în vederea desfăşurării de către persoane juridice fără scop patrimonial a unor activităţi nonprofit care să contribuie la realizarea unor acţiuni sau programe de interes public general sau regional.(10) Echipa de implementare proiect din cadrul structurilor neguvernamentale de şi pentru tineret definite la art. 3 alin. (1): manager de proiect, specialişti (responsabil financiar, consilier juridic, expert achiziţii, responsabil financiar), personal suport (asistent manager), alţi experţi în implementarea proiectelor ( responsabil grup ţintă, coordonator activităţi, formatori).(11) Responsabilul de proiect este salariatul MFTES care se ocupă cu monitorizarea, derularea şi decontarea contractului de finanţare nerambursabilă. Acesta, la solicitare, oferă consiliere de specialitate beneficiarului contractului de finanţare.
  Capitolul II Priorităţi, măsuri, buget şi linii de finanţareArticolul 4Priorităţi, măsuri, activităţi şi linii de finanţare(1) Priorităţile şi măsurile sunt stabilite de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse în concordanţă cu prevederile Programului de Guvernare şi cu alte documente de politici publice în domeniul tineretului. Acestea sunt precizate în anunţul de participare publicat în Monitorul Oficial al României şi pe site-ul MFTES - www.mfamilie.gov.ro.(2) În cadrul Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi vor fi deschise două linii de finanţare:a) pentru proiecte de tineret;b) pentru proiecte studenţeşti.
  (3) Domeniile de activitate în care pot fi încadrate activităţile destinate beneficiarilor proiectelor sunt următoarele: educaţie nonformală, cultural - artistic, incluziune socială, social - civic, ocupare şi antreprenoriat, voluntariat, sport, formare şi inserţie profesională, dezvoltare durabilă, digitalizare, timp liber şi stil de viaţă sănătos.(4) Tipurile de activităţi prin care se pot implementa domeniile de activitate menţionate la alin. (3) sunt următoarele: curs, seminar, consiliere, ateliere de lucru, focus grup, tabără tematică, concurs, dezbatere, simpozion, campanie informare/promovare/conştientizare, schimb de experienţă, expoziţie/târg, eveniment sportiv, festival, spectacol, concert, mentorat.(5) Activităţile se pot desfăşura în format fizic şi/sau online.
  Articolul 5Bugetul(1) Fondurile publice alocate Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi se aprobă anual, distinct pentru cele două linii de finanţare menţionate la art. 4, alin. (2), de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse din bugetul Programului de politici şi activităţi de tineret şi studenţi.
  (2) Fondurile publice aprobate pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi, se alocă din Programul de politici şi activităţi de tineret şi studenţi şi sunt precizate în anunţul de participare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea VI şi pe site-ului Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.(3) Bugetul concursului se alocă separat pentru cele două linii de finanţare: proiecte de tineret şi proiecte studenţeşti.(4) Suma maximă care poate fi solicitată din fondurile Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse pentru un proiect este cea precizată în anunţul de participare.(5) Dacă suma rămasă nealocată urmare derulării Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi este mai mare sau egală cu 10% din fondurile publice alocate pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi, MFTES va organiza un alt concurs de proiecte cu încadrarea în termenele şi condiţiile impuse de Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general.
  Capitolul III Condiţii şi criterii de eligibilitate pentru solicitanţi, parteneri şi proiecteArticolul 6Eligibilitate solicitanţi şi parteneri(1) Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi, solicitanţii eligibili sunt structurile neguvernamentale de tineret şi pentru tineret, aşa cum sunt definite în Capitolul III din Legea Tinerilor nr. 350/2006, care desfăşoară proiecte/activităţi pentru tineri/studenţi, conform extrasului din Registrul special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificat de grefa, completate de statutul înregistrat la instanţă, respectiv Regulamentului intern de organizare şi funcţionare, în cazul Fundaţiei Naţionale pentru Tineret şi a fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti.(2) În cazul în care din extrasul din Registrul special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor/Certificatul de grefă nu reiese clar că solicitanţii desfăşoară proiecte/activităţi pentru tineret sau studenţi, după caz, se va depune copie conform cu originalul după statutul înregistrat la instanţă.(3) Solicitanţii şi-au îndeplinit obligaţiile asumate prin contractele de finanţare nerambursabilă semnate cu Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu excepţia situaţiilor în care acestea au încetat cu acordul părţilor.(4) Criterii de excludere solicitanţi:a) fac obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;b) nu şi-au îndeplinit obligaţiile referitoare la plata contribuţiilor la asigurările sociale, la plata taxelor şi impozitelor la bugetul de stat şi local, în conformitate cu prevederile legale;c) au făcut obiectul unei hotărâri definitive şi irevocabile pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens;
  d) s-au aflat într-o situaţie gravă de nerespectare a obligaţiilor contractuale privind procedurile de achiziţie sau procedurile de acordare a finanţărilor;e) sunt subiectul unui conflict de interese cu reprezentanţii MFTES, respectiv persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare, contractare şi autorizare a finanţării nerambursabile;f) furnizează informaţii false în documentele prezentate sau nu au furnizat informaţiile/documentele solicitate de finanţator în condiţiile şi termenul solicitat;g) depune mai mult de un proiect care vizează acelaşi tip de activitate.
  (5) Partenerii eligibili sunt persoanele juridice care îndeplinesc următoarele condiţii:a) să fie implicaţi în cel puţin o activitate principală a proiectului şi să contribuie efectiv la implementarea proiectului;b)
  au respectat în ultimii doi ani prevederile contractuale din cadrul proiectelor finanţate de către MFTES respectiv MTS;
  c) în cadrul proiectului, partenerul nu poate asigura servicii, lucrări şi produse prevăzute a fi finanţate din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse;
  (6) În cadrul concursului un solicitant poate depune maximum două proiecte, în cadrul aceleiaşi linii de finanţare, pentru priorităţi diferite, dar nu pentru acelaşi tip de activitate.(7) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse va publica pe site-ul propriu, în acelaşi timp cu publicarea anunţului pentru organizarea concursului, lista cu organizaţiile care nu şi-au respectat obligaţiile din contractele de finanţare nerambursabilă încheiate cu MFTES şi care nu vor fi eligibile pentru finanţare. Se va preciza de asemenea numele proiectului care a făcut obiectul contractului de finanţare nerambursabilă şi motivul nerespectării contractului de finanţare.(8) Parteneriatul nu este obligatoriu în cadrul proiectului, dar este valorizat, prin punctaj suplimentar.
  Articolul 7
  Eligibilitate proiect(1) Este eligibil proiectul care îndeplineşte cumulativ următoarele:a) se înscrie în liniile de finanţare, priorităţile şi măsurile stabilite pentru concurs, prevăzute în anunţul de participare;b) se încadrează în domeniile de activitate prevăzute la art. 4, alin. (3) iar activitatea principală se încadrează în tipurile de activităţi prevăzute la art. 4, alin. (4);c) se încadrează în perioada de derulare stabilită pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi, precizată în anunţul de participare;d) au ca beneficiari minimum 80% tineri, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, în cazul proiectelor pentru tineret, 80% studenţi, în cazul proiectelor studenţeşti sau consilier administraţia publică - COR 242201, expert administraţia publică - COR 242202, inspector de specialitate în administraţia publică - COR 242203, referent de specialitate în administraţia publică - COR 242204 , agent în centre de informare (COR 4229), animator socio-educativ (COR 516907), animator centre de vacanţă (COR 516908), lucrător de TINERET (COR 341205), facilitator de dezvoltare comunitară (COR 341204), tehnician egalitate de şanse (COR 341207), agent orientare profesională a şomerilor/agent informare privind cariera (COR 333302), Consilier pentru tineret (COR 235920), mentor (COR 235902), formator (COR 242401), formator de formatori (COR 242402), specialist în activitatea de coaching (COR 242412), Organizator/ conceptor/ consultant formare (COR 242403), Manager de formare (COR 242406), Administrator de formare (COR 242407), manager proiect (COR 242101) , specialist în activitatea de lobby (COR 243220) în cazul proiectelor care se adresează persoanelor care lucrează cu tinerii;e) nu vizează generare de profit sau dezvoltarea infrastructurii solicitantului şi nu se adresează în exclusivitate membrilor solicitanţilor de finanţare sau ai partenerului/partenerilor;f) grupul ţintă este format din tineri, studenţi sau lucrători de tineret, după caz, provenind din cel puţin trei judeţe din două regiuni. Grupul ţintă provenit din patru sau mai multe judeţe constituie un avantaj şi este valorizat prin punctaj suplimentar;
  g) asigură cofinanţarea proiectului, în sensul că finanţarea nerambursabilă trebuie însoţită de o contribuţie din partea Solicitantului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării solicitată de la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse. Contribuţia solicitantului poate fi financiară şi valorizată, în natură dacă acesta este cuantificabilă (contracte de sponsorizare cu valoare, contracte de închiriere cu valoare, contracte de muncă şi alte contracte cuantificabile necesare derulării proiectului).h) solicită pentru proiect de la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse un buget care se încadrează în limita maximă precizată în anunţul de participare;i) cheltuielile pentru activitatea de informare şi promovare a proiectului se încadrează în limita a 20% din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse. Activităţile de tipul campaniilor de informare şi conştientizare a beneficiarilor sunt considerate activităţi specifice în cadrul proiectului şi fac excepţie de la această prevedere;j) cheltuielile pentru serviciile de cazare şi masă se încadrează în limita a 60% din bugetul total al proiectului;k) cheltuielile pentru remuneraţia echipei de implementare a proiectului se încadrează în limita a 20% din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse;l) cheltuielile pentru achiziţia de obiecte de inventar se încadrează se încadrează în limita a 15% din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse;m)
  respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activităţii de tineret, conform Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare, pentru cheltuielile finanţate de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse;
  n) în cazul cursurilor, acestea sunt acreditate, respectând standardele Autorităţii Naţionale pentru Calificări.
  Capitolul IV Organizarea concursuluiArticolul 8Anunţul de participare şi măsurile organizatorice(1) Anunţarea publică a Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi, respectiv intenţia de atribuire a contractelor de finanţare, se face de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse prin:a) anunţ în Monitorul Oficial al României, Partea VI;
  b) anunţ într-un cotidian central;c) anunţ pe site-ul Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, al direcţiilor judeţene pentru familie şi tineret, respectiv Direcţia pentru Familie şi Tineret a Municipiului Bucureşti, precum şi al caselor de cultură ale studenţilor, respectiv Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei;d) anunţ pe paginile de interacţiune media ale Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.
  (2) Publicarea poate fi completată şi prin utilizarea altor mijloace de informare.(3) Data apariţiei anunţului şi afişarea pe site-ul MFTES trebuie să fie cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.(4) Anunţul de participare cuprinde: perioada de organizare, suma alocată, bugetul maxim alocat unui proiect, liniile de finanţare, priorităţile şi măsurile concursului şi, data limită şi modalitatea de înscriere în concurs a aplicaţiilor, calendarul de desfăşurare al concursului, site-ul instituţiei de unde se pot obţine informaţii cu privire la concurs.
  (5) Metodologia de finanţare este pusă la dispoziţia celor interesaţi pe site-ul MFTES, www.mfamilie.gov.ro.(6) Clarificări privind metodologia de finanţare se pot solicita în scris sau prin poşta electronică, cu cel puţin 6 zile calendaristice înainte de data limită de depunere a proiectelor.(7) Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse are obligaţia de a răspunde solicitărilor prin poşta electronică, în cel mult 4 zile de la data primirii acestora. Toate întrebările şi răspunsurile vor fi publicate pe site-ul MFTES.(8) În situaţia în care la data limită de depunere nu există cel puţin doi solicitanţi înscrişi, MFTES are obligaţia să repete concursul cu respectarea prevederilor alin. (1) - (7) ale prezentului articol.(9) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (8) se va înscrie la concurs un singur solicitant, concursul se va organiza.
  Articolul 9Depunerea dosarului de concurs(1) Documentele se depun în termenul stabilit, la adresa precizată în anunţul de participare, în plic sigilat sau prin e-mail, cu menţiunea "Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi". În cazul depunerii prin poştă/curierat, plicul va avea data de trimitere cel târziu termenul limită prevăzut în anunţul de participare, iar solicitanţii care optează pentru această modalitate de depunere vor transmite către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, prin e-mail, dovada corespondenţei.(2) Solicitanţii depun următoarele documente în format fizic:a) Cerere de finanţare - Formular nr. 1, în original, completată integral, semnată de reprezentantul legal;b) Certificatul de atestare fiscală privind plata obligaţiilor la bugetul de stat, în original sau în format electronic validat de Administraţia finanţelor publice. În cazul în care sunt depuse mai multe proiecte, se poate depune copie conform cu originalul şi se va menţiona la care proiect a fost depus certificatul în original;c) Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele, taxele locale şi alte venituri datorate bugetului local, în original. În cazul în care sunt depuse mai multe proiecte, poate depune copie conform cu originalul şi se va menţiona la care proiect a fost depus certificatul în original;d) Declaraţia de integritate semnată de reprezentantul legal al solicitantului conform modelului din Formular nr. 2, în original;e) Declaraţie pe proprie răspundere privind solvabilitatea solicitantului, conform modelului din Formular nr. 4, în original, semnată de reprezentantul legal al solicitantului;
  f) Extrasul din Registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor/Certificatul de grefă, care trebuie să cuprindă date despre conducerea asociaţiei/fundaţiei, sediu şi informaţii din care să reiasă că desfăşoară activităţi pentru tineret sau studenţi, după caz. Se depune în original sau copie conform cu originalul, în cazul depunerii mai multor proiecte, cu menţionarea proiectului unde a fost depus în original. În cazul în care din extras/ certificat de grefă nu reiese clar că solicitanţii desfăşoară proiecte/activităţi pentru tineret sau studenţi, după caz, se va depune copie conform cu originalul după statutul înregistrat la instanţă.g) Regulamentul intern de organizare şi funcţionare, în cazul fundaţiilor judeţene pentru tineret şi a Municipiului Bucureşti, precum şi în cazul Fundaţiei Naţionale pentru tineret, în copie conform cu originalul;
  (3) Solicitanţii depun următoarele documente pe USB:a) Cererea de finanţare, în format word, conform Formular nr. 1;b) Acordul de parteneriat, dacă este cazul, conform Formular nr. 3, scanat în format pdf;c) CV-urile membrilor echipei de proiect din care să reiasă experienţa specifică tipului de proiect depus, scanate în format pdf.
  (4) În cazul depunerii prin e-mail, toate documentele menţionate la alin. (2) şi alin. (3) se transmit cu semnătură electronică certificată (certificat digital calificat). În cazul în care documentele scrise se transmit în formă electronică acestora le sunt aplicabile prevederile legale referitoare la semnătura electronică astfel încât să îndeplinească condiţiile de probă şi de validitate ale unui act juridic.
  Articolul 10Comisia de evaluare şi comisia de contestaţii(1) Comisia de evaluare şi comisia de contestaţii şi atribuţiile acestora se stabilesc prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.(2) La finalul fiecărei etape, comisiile menţionate la alin. (1) întocmesc rapoarte cu rezultatele semnate de către membrii comisiei. Rezultatele se afişează pe site-ul Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.Articolul 11
  Comisia de evaluare Verificarea, evaluarea şi selecţia proiectelor se realizează în două etape, de către comisia de evaluare, după cum urmează:(1) Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului - în această etapă se verifică conformitatea documentelor depuse, astfel cum au fost solicitate la art. 9 al prezentei metodologii. În această etapă nu se acordă punctaj şi este eliminatorie. Această etapă se va realiza folosind grila prevăzută în Formular nr. 5.(2) Etapa de evaluare tehnică şi financiară a proiectelor - în această etapă participă doar proiectele care au fost admise după etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii. În cadrul acestei etape proiectele primesc punctaj conform Formular nr. 6.
  Articolul 12Etapa de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului(1) În cadrul etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului, comisia de evaluare verifică dacă:a) documentele sunt depuse în termenul stabilit respectând prevederile art. 9, alin. (1);b)
  solicitanţii au depus la dosar documentele prevăzute la art. 9 alin. (2) şi alin. (3);
  c) proiectul şi solicitantul respectă prevederile art. 6 şi art. 7. Formularul de conformitate şi eligibilitate este prevăzut în Formular nr. 5.
  (2) După verificarea administrativă a documentelor şi a eligibilităţii proiectului şi a solicitatului, comisia de evaluare are obligaţia de a realiza un raport preliminar şi să publice pe site-ul MFTES rezultatele etapei. În urma verificării administrative intermediare, fiecare solicitant va primi pe adresa de email, specificată în Cererea de finanţare - Formular nr. 1, raportul privind documentele care necesită completare cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (3), alin. (4) şi alin. (5).(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data publicării rezultatelor etapei, solicitanţii ale căror proiecte îndeplinesc criteriile de eligibilitate, dar ale căror documente au fost declarate incomplete, au posibilitatea de a face completări.(4) Completările solicitate vizează doar documentele prevăzute la art. 9 alin. (2), lit. b), c), f) şi se transmit în original sau copie conform cu originalul. Documentele se pot transmite şi în format electronic, sub semnătură electronică - certificat digital calificat.(5) Se iau în considerare completările depuse sau transmise şi înregistrate la MFTES în perioada precizată în anunţul de participare. Completările depuse/transmise în afara perioadei din anunţul de participare nu se iau în considerare, fapt care duce la respingerea proiectului.(6)
  După verificarea documentelor, comisia de evaluare are obligaţia de a întocmi un raport cu rezultatul final al etapei de verificare administrativă şi a eligibilităţii solicitantului, partenerului şi a proiectului şi de a publica pe site-ul MFTES rezultatele finale ale etapei şi fiecare solicitant va primi pe adresa de email, specificată în Cererea de finanţare - Formular nr. 1, rezultatele finale ale etapei.
  (7) Solicitanţii care nu îndeplinesc condiţiile administrative, după completarea documentelor, sunt eliminaţi din concurs.(8) Proiectele, care îndeplinesc condiţiile etapei de verificare a conformităţii administrative şi de eligibilitate a solicitantului, partenerului şi a proiectului, trec în etapa de evaluare tehnică şi financiară.
  Articolul 13Etapa de evaluare tehnică şi financiară, pe bază de punctaj(1) Membrii comisiilor de evaluare acordă punctaj proiectelor conform criteriilor şi subcriteriilor prevăzute în Formular de evaluare nr. 6. Punctajul final al proiectului se calculează ca medie aritmetică a sumei punctajelor acordate de către 2 membri ai comisiei de evaluare.(2) În cazul în care există diferenţe mai mari de 10 puncte între punctajele totale acordate de către fiecare evaluator, membrii comisiei de evaluare care au evaluat proiectul, vor realiza o reconciliere pe baza motivelor de acordare a punctajelor şi vor reevalua punctajele proiectului.
  (3) Dacă în urma reconcilierii, diferenţele se menţin peste limitele menţionate la aliniatul anterior, proiectul este reevaluat de către o altă echipă desemnată de către preşedintele comisiei de evaluare.(4) Membrii comisiei de evaluare au dreptul de a solicita clarificări solicitanţilor cu privire la necorelările între bugetul şi activităţile proiectului sau încadrarea eronată a cheltuielilor pe categorii eligibile. Solicitarea de clarificări va fi transmisă pe adresa de e-mail a reprezentantului legal al solicitantului, precizată în cererea de finanţare.(5) Solicitanţii care au primit cerere de clarificări au obligaţia de a răspunde în termen de 3 zile lucrătoare, la adresa de e-mail prevăzută în anunţul de participare. În situaţia în care solicitanţii nu răspund în termen la cererea de clarificări sau răspunsul nu este edificator, proiectul este declarat respins.(6) Comisia de evaluare întocmeşte raportul etapei de evaluare tehnică şi financiară în baza punctajelor acordate şi publică rezultatele etapei.(7) Solicitanţii pot cere, spre informare, grilele de evaluare ale proiectelor proprii.
  Articolul 14Selecţia proiectelor(1) Pentru a fi selectat în vederea finanţării, proiectul trebuie să obţină un punctaj de minimum 60 de puncte, precum şi un punctaj de minimum 6 puncte la Criteriul 3, minimum 8 puncte la Criteriul 4 şi minimum 10 puncte la Criteriul 9, conform Formularului nr. 6. Totodată, notarea cu 0 a unui subcriteriu din cadrul Criteriilor 3, 4 şi 9, conduce la respingerea proiectului.(2) Proiectele admise primesc finanţare în ordine descrescătoare a punctajului obţinut, în limita sumei alocate pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi.(3) În situaţia în care două sau mai multe proiecte sunt pe ultimul loc, la punctaj egal, este finanţat proiectul care are punctajul cel mai mare la Criteriul 7.(4) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (3) se menţin la punctaj egal două sau mai multe proiecte, este finanţat proiectul care are punctajul cel mai mare la Criteriul 9.(5) Dacă şi în situaţia prevăzută la alin. (3) şi (4) se menţin la punctaj egal două sau mai multe proiecte aflate pe ultimul loc, este finanţat proiectul care are contribuţia proprie şi/sau atrasă cea mai mare.(6) Proiectele care nu au fost respinse conform criteriilor de la alin. (1) al prezentului articol, dar pentru care, în urma ordonării după punctaj, nu sunt fonduri disponibile, sunt plasate pe o listă de rezervă. În cazul în care nu se mai poate încheia contractul de finanţare pentru oricare dintre proiectele selectate, proiectele de pe lista de rezervă vor fi contractate în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.(7) Dacă în cadrul unei linii de finanţare bugetul nu este alocat în totalitate, suma rămasă nealocată se poate reporta către cealaltă linie de finanţare. Dacă în cadrul ambelor linii de finanţare rămân sume nealocate se poate finanţa proiectul cu punctajul cel mai mare, aflat pe lista de rezervă, indiferent de linia de finanţare la care a fost depus. Finanţarea proiectelor din sumele reportate se va face cu respectarea prevederilor alin. (1) - (6).Articolul 15Afişarea rezultatelor(1) Rezultatele concursului se afişează pe site-ul MFTES - www.mfamilie.gov.ro şi vor fi trimise solicitanţilor prin adresa de email precizată în aplicaţie.Articolul 16Contestaţii(1) Rezultatele concursului pot fi contestate în termen de 3 zile lucrătoare de la data afişării rezultatelor etapei de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii, precum şi ale etapei de evaluare tehnică şi financiară, pe bază de punctaj.
  (2) Contestaţiile se transmit la adresa menţionată în anunţul de participare sau prin e-mail, cu menţiunea "Pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi". Contestaţiile depuse în afara perioadei de contestaţii precizată în anunţul de participare şi/sau transmise prin alte modalităţi, în afara celor menţionate, nu sunt luate în considerare.(3) Contestaţiile sunt analizate de către comisia constituită în acest scop prin ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.(4) Rezultatele contestaţiilor se afişează pe site-ul MFTES la data prevăzută în anunţul de participare şi vor fi transmise solicitanţilor prin adresa de e-mail precizată în aplicaţie, de către comisia de contestaţii.(5) După afişarea rezultatelor la contestaţii se afişează pe site-ul MFTES rezultatele finale ale concursurilor.
  Capitolul V Finanţarea proiectelor selectateArticolul 17
  Contractarea(1) Proiectele selectate la Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi vor face obiectul unui contract de finanţare nerambursabilă, conform modelului prevăzut în Formular nr. 7, încheiat între solicitant şi MFTES. Contractul se va încheia şi semna în original, în două exemplare. Termenul limită de semnare a contractelor nu poate fi mai mare de 30 zile calendaristice de la data afişării rezultatelor finale, după soluţionarea contestaţiilor, dar nici mai mic de 2 zile lucrătoare faţă de începerea proiectului.(2) După afişarea rezultatelor finale, MFTES transmite, prin e-mail cu confirmare de primire, către solicitanţii declaraţi câştigători, o notificare prin care li se vor comunica detalii privind semnarea contractul de finanţare. În situaţia în care un solicitant nu răspunde la notificare în termen de maximum 3 zile lucrătoare, de la data transmiterii, contractul de finanţare nerambursabilă nu se încheie, urmând a fi contactaţi solicitanţii de pe lista de rezerve, în ordinea punctajului.(3) După semnarea contractului, solicitanţii ale căror proiecte sunt finanţate devin Beneficiari.
  Articolul 18Modificări aduse proiectului(1) Orice modificare a proiectului trebuie adusă la cunoştinţa MFTES. Modificările nu pot afecta scopul, obiectivele, activităţile şi indicatorii proiectului.
  (2) Modificarea locului de desfăşurare şi a calendarului de activităţi ale proiectului, fără schimbarea perioadei de implementare stipulată în contract, se poate realiza în baza unei notificări transmisă cu cel puţin 3 zile lucrătoare înainte de producerea acesteia şi confirmată de responsabilul de proiect.(3) Beneficiarul poate solicita modificarea bugetului în cadrul aceleiaşi categorii de cheltuieli, printr- o notificare scrisă, în limita a maximum 10% din valoarea acesteia. Modificările vor viza exclusiv liniile de finanţare existente.(4) Beneficiarul poate solicita modificarea bugetului între categorii de cheltuieli, prin act adiţional, în limita a maximum 10% din valoarea categoriei de unde se realocă fondurile.(5) Modificarea perioadei de desfăşurare a proiectului, cuprinsă în contract, se poate realiza prin act adiţional, în urma aprobării unui memoriu justificativ de către ordonatorul de credite, transmis cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de producerea modificării, cu condiţia încadrării acesteia în perioada din anunţul de participare.(6) Aprobarea sau respingerea memoriului justificativ de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu privire la modificările menţionate la alin. (3) şi (4) se va comunica solicitantului în maximum 7 zile lucrătoare de la data primirii solicitării. În cazul aprobării memoriului, actul adiţional se va semna în 10 zile lucrătoare de la data primirii solicitării.(7) Un Beneficiar poate solicita o singură dată modificarea proiectului prin act adiţional.
  Capitolul VI Implementarea proiectelorArticolul 19Implementarea proiectelor(1) Proiectele se desfăşoară în perioada prevăzută în contractul de finanţare. Perioada de desfăşurare a unui proiect cuprinde pregătirea, derularea şi evaluarea.(2) La deschiderea oricărei activităţi online se va face obligatoriu prezenţa şi se va menţiona numele finanţatorului, titlul proiectului, scopul şi obiectivele proiectului.Articolul 20Monitorizarea proiectelor
  (1) MFTES are dreptul de a monitoriza modul de implementare a proiectelor prin efectuarea de vizite de monitorizare la sediul Beneficiarului sau la locurile de desfăşurare a activităţilor proiectelor cât şi de a efectua verificări ulterioare.(2) Componenţa nominală şi atribuţiile comisiei de monitorizare a proiectelor finanţate la Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi se stabilesc printr-un ordin al ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse.(3) În timpul monitorizării se pot solicita Beneficiarului documente care demonstrează realizarea activităţilor şi efectuarea cheltuielilor proiectului, pe care Beneficiarii sunt obligaţi să le prezinte.(4) În cazul activităţilor desfăşurate online, organizatorii, facilitatorii şi persoanele desemnate de MFTES pentru monitorizare au dreptul să solicite Beneficiarilor proiectului să păstreze camerele video deschise pe perioada verificării prezenţei şi activităţii şi să interacţioneze online pe toată durata desfăşurării activităţii; pentru persoanele care nu vor fi vizibile online şi/sau nu vor răspunde la cererea de interacţiune, cheltuielile aferente participării acestora nu vor fi decontate.(5) În urma monitorizării se întocmeşte un raport, care se păstrează împreună cu documentele proiectului şi de care se va ţine cont la evaluarea finală a implementării proiectului. O copie a raportului se transmite Beneficiarului, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la realizarea acestuia.(6) În cazul constatării unor nereguli, comisia de monitorizare va transmite către direcţia responsabilă cu organizarea Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi şi către reprezentantul legal al instituţiei, o informare, în vederea luării măsurilor legale care se impun.
  Capitolul VII Decontarea proiectelorArticolul 21Decontarea proiectelor(1) Decontarea se face în baza unei cereri de decont de cheltuieli însoţită de documentele justificative legal întocmite, în original, care se completează conform modelului din Formular nr. 8.1 la prezenta metodologie şi va fi transmisă finanţatorului în maximum 7 zile lucrătoare de la terminarea proiectului. Cererea de decont, conform Formular 8.1, este verificată în termen de maximum 15 zile lucrătoare.(2) În cazul în care Beneficiarul depune documentaţia aferentă decontului incompletă, MFTES va notifica o singură dată, în scris, Beneficiarul, care are obligaţia de a depune completările solicitate în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii notificării. În situaţia în care Beneficiarul a depăşit termenele de depunere a documentaţiei aferente decontului, nu răspunde în termenul prevăzut sau nu răspunde solicitării, MFTES sistează finanţarea proiectului, prin aplicarea prevederilor art. 39.(3) Se acceptă spre decontare cheltuielile efectuate doar în perioada stabilită prin contractul de finanţare, conform prezentei metodologii, cu respectarea Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare.(4) Autorizarea cheltuielilor solicitate la decontare se realizează dacă sunt întrunite condiţiile de realitate, regularitate şi legalitate, operaţiune ce vizează verificarea documentelor suport: documente justificative ce atestă prestarea serviciilor şi/ sau livrarea bunurilor, documentele fiscale justificative.
  (5) În situaţia în care se constată că nu se poate face dovada recepţionării bunurilor şi serviciilor care fac obiectul contractului de finanţare, proiectul nu şi-a atins obiectivele şi indicatorii sau au fost utilizate documente care prezintă îndoiala de a fi contrafăcute sau falsificate pentru obţinerea fondurilor publice, responsabilul de proiect desemnat să verifice decontul de cheltuieli al proiectului finanţat va transmite, sub semnătura direcţiei, o informare ce prezintă situaţia constatată însoţită de documente de susţinere, către reprezentantul legal al instituţiei, în vederea luării unei decizii.(6) Pe perioada verificărilor care fac obiectul situaţiei prevăzute la alin. (5), termenul de plată al decontului se poate prelungi cu maximum 10 zile calendaristice.(7) Cererea de decont se plăteşte în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrare, cu excluderea termenelor la dispoziţia Beneficiarului pentru aducerea de clarificări, completări sau analize privind suspiciuni de nereguli.(8) Beneficiarul contractului de finanţare nerambursabilă are obligaţia de a depune la MFTES, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii banilor, documentele justificative ale efectuării plăţilor: chitanţe, ordine de plată, stat de plată, bonuri fiscale, după caz. Aceste documente pot fi depuse şi în format electronic.(9) În cazul în care, în urma verificării documentelor de plată sau a verificărilor suplimentare ale proiectului, se constată că au fost plătite Beneficiarului sume mai mari decât cele cheltuite pentru activităţile proiectului, MFTES întocmeşte şi transmite Beneficiarului o notă de debit. Beneficiarul contractului este obligat să returneze sumele primite suplimentar, în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notei de debit.
  Articolul 22Decontul parţial şi prefinanţarea(1) Se pot acorda avansuri în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în limita prevăzută de art. 2 din HG nr. 264/2004 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare.(2) Pentru proiectele care au o durată mai mare de 60 de zile calendaristice, se poate face decontare parţială de până la 70% din valoarea finanţării acordate, în baza documentelor justificative legal întocmite.(3) Solicitarea pentru decontarea parţială, menţionată la alin. (2), se transmite în acelaşi timp cu răspunsul la notificarea prin care li se vor comunica detalii privind semnarea contractului de finanţare, menţionat la art. 17, alin. (2). Decontarea parţială va fi stipulată în contractul de finanţare nerambursabilă încheiat între părţi.(4) Pentru decontarea parţială, Beneficiarul transmite o Cerere de decont, conform modelului din Formular nr. 8.1 şi un raport intermediar de implementare, însoţite de celelalte documente justificative menţionate la art. 23, cu excepţia Declaraţiei de implementare a proiectului.(5) Cererea de decont parţial se verifică în termen de 10 zile lucrătoare, perioadă în care se pot cere, clarificări şi completări. Beneficiarul este obligat să răspundă în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării. Decontarea cheltuielilor eligibile se va face conform prevederilor legale în vigoare.(6) Cererea de decont parţial se plăteşte în maximum 30 de zile calendaristice de la depunere; în cazul în care se solicită clarificări şi completări, termenul de plată se prelungeşte cu numărul de zile în care se răspunde la solicitare.
  Articolul 23Documente necesare pentru întocmirea decontului Pentru decontarea cheltuielilor în cadrul proiectelor, Beneficiarul va prezenta următoarele documente:1. Cererea de decont, completată conform modelului din Formularul nr. 8.1, însoţită de documentele justificative.2. Raportul de implementare şi lista de indicatori, în original, semnate de către reprezentantul legal sau desemnat al Beneficiarului, care se realizează conform modelului din Formular nr. 8.2 şi Formular nr. 8.3;3. Împuternicirea reprezentantului desemnat al Beneficiarului pentru decontarea cheltuielilor, în original, atunci când acesta nu este reprezentantul legal al Beneficiarului;4. Declaraţia implementării proiectului, în original, conform modelului din Formular nr. 9;5. Lista de participanţi, în original întocmită conform modelului din Formular nr. 10:a) Lista de participanţi va cuprinde toate persoanele pentru care se fac cheltuieli şi este însoţită obligatoriu de tabelul centralizator cu participanţii la proiect prevăzut la Formularul nr. 10.1, întocmit de către solicitant, în baza declaraţiilor de consimţământ prevăzute la Formularul nr. 10.2. sau Formularul nr. 10.2.1, după caz.
  b) Formularul nr 10.2 sau 10.2.1, după caz, se colectează de către Beneficiar care are obligaţia să le gestioneze, pe propria răspundere, în condiţiile legii; MFTES, prin intermediul responsabilului de proiect, poate solicita, pentru verificarea autenticităţii datelor, copii ale acestor formulare pe care Beneficiarul este obligat să le pună la dispoziţie.c) În cazul în care proiectul se desfăşoară online şi lista nu poate fi semnată de către participanţi, aceasta va fi asumată de către responsabilul de proiect şi de către prestatorul de servicii, după caz. În acest caz, participanţii semnează o declaraţie pe propria răspundere privind participarea la proiect, conform modelului din Formular nr. 10.3. Declaraţiile se colectează de către organizator, care are obligaţia să le gestioneze, pe propria răspundere, în condiţiile legii.d) Lista de participanţi se verifică de către responsabilul de proiect care va contacta cel puţin 20 % din beneficiarii proiectului pentru a confirma participarea acestora şi va nota numele/numerele lor din lista de participanţi la rubrica observaţii din cadrul Formular nr. 14 de verificare documente şi cheltuieli; la formularul de decont se va anexa, după caz şi corespondenţa electronică purtată cu aceştia.
  6. USB sau link valabil cel puţin 90 zile cu imagini şi înregistrări video din timpul derulării proiectului;a) Se vor prezenta poze de grup din care să reiasă numărul total de participanţi, implicarea acestora în activităţile proiectului, locaţia în care s-a desfăşurat proiectul, spaţiul unde s-au desfăşurat activităţile, spaţiul de cazare şi de servire a mesei, după caz;b) pentru tipărituri: imagini din care să rezulte în clar numele proiectului, perioada de derulare, locaţia, imagini cu sigla finanţatorului şi a Beneficiarului;c)
  pentru materiale promoţionale: imagini din care să rezulte în clar cel puţin denumirea proiectului şi sigla finanţatorului;
  d) imaginile de la lit. b) şi c) vor fi realizate înainte şi în timpul distribuirii;e) alte imagini considerate sugestive, din timpul derulării proiectului;f) în cazul activităţilor desfăşurate online, Beneficiarul va pune la dispoziţia MFTES, pe suport digital, înregistrarea integrală audio şi video a activităţilor.
  7. Documentele necesare pentru fiecare categorie de cheltuieli sunt menţionate la art. 24-38 din prezenta metodologie.a) Documentele justificative, în copie, care stau la baza cererii de decont înaintată către MFTES, certificate de către reprezentantul legal sau desemnat al Beneficiarului, cu menţiunea "Copie conform cu originalul" şi semnate de acesta.b) Beneficiarul păstrează pentru control şi audit toate documentele justificative pentru cheltuielile solicitate la decontare. Fiecare factură va purta inscripţia "Plătit de către MFTES cu suma de.. cf. contract nr..".
  8. Beneficiarii vor depune documentele justificative din dosarul de decont, în ordinea prezentată la alin. (1) - (7).
  Articolul 24Decontare cheltuieli cazare Documentele justificative pentru cheltuieli de cazare:a) contract/notă de comandă pentru serviciile de cazare;b) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă;c) diagrama de cazare, în original, conform modelului prezentat în Formular nr. 11, semnată de către unitatea prestatoare;
  d) proces verbal de recepţie a serviciilor de cazare;e) la stabilirea cheltuielilor de cazare se iau în considerare taxa de parcare hotelieră şi taxa de staţiune.
  Articolul 25Decontare cheltuieli alocaţie de masă(1) Alocaţia de masă poate fi decontată ca masă servită sau alimente;(2) Documentele justificative pentru masă servită:a) contract/notă de comandă pentru serviciile de masă;
  b) factura fiscală detaliată, conform contractului/notei de comandă, pentru masă servită;c) pontaj de masă, în original, întocmit conform Formular nr. 12, semnat de către unitatea prestatoare;d) proces verbal de recepţie a serviciilor de masă;
  (3) Documentele justificative pentru alimente achiziţionate:a) facturi sau bonuri fiscale până la valoarea stabilită de lege;b) pontaj de masă, în original, întocmit conform Formular nr. 12 dar fără semnătura unităţii prestatoare;
  Articolul 26Decontare cheltuieli de transport(1) Documentele justificative pentru cheltuielile privind transportul se acordă în temeiul H.G. nr. 714/2018 privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în interesul serviciului sunt:a) bilete de tren pentru transportul pe calea ferată, în condiţiile prevăzute de dispoziţiile legale, fără a putea depăşi drepturile de această natură care se pot acorda salariaţilor instituţiilor publice şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formular nr. 13;b) bilete pentru transportul cu mijloace de transport auto în comun, la tarifele stabilite pentru aceste mijloace şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formular nr. 13;c) bilete şi tichete de îmbarcare pentru transportul cu avionul şi pe căile de navigaţie fluvială, în situaţia în care aceasta se justifică, cu aprobarea în prealabil a ordonatorului de credite, efectuat conform contractului de finanţare, potrivit dispoziţiilor legale şi tabel cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea biletelor de transport, întocmit conform Formular nr. 13;d) factura fiscală detaliată, notă de comandă sau contract şi foaia de parcurs/scrisoarea de transport în copie (cu menţiunea "copie conform cu originalul") pentru transportul cu mijloace de transport auto închiriate, potrivit dispoziţiilor legale;e) bonuri fiscale de combustibil pentru transportul cu autoturismul proprietate personală, cu aprobarea în prealabil a ordonatorului de credite, în condiţii similare celor prevăzute de dispoziţiile legale pentru salariaţii instituţiilor publice şi tabel cu participanţii, în original, care au beneficiat de contravaloarea transportului, întocmit conform Formular nr. 13. Bonul fiscal trebuie să aibă data de emitere nu mai devreme de 2 zile calendaristice înainte de începerea activităţii şi nu mai târziu de ultima zi a acesteia. În acest caz, se va preciza în cererea de finanţare numărul de km parcurşi, precum şi numărul maşinilor folosite; cheltuielile pentru autoturism se calculează după următoarea formulă: nr. km x 7.5% x preţ combustibil/ litru.(2) Cheltuielile de transport pot să cuprindă şi următoarele tipuri de cheltuieli:a) taxele pentru trecerea podurilor;b) taxele de traversare cu bacul;c) taxele de aeroport, gară, autogară sau port;d) alte taxe privind circulaţia pe drumurile publice, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare.
  (3) Toate documentele menţionate la art. 26, alin. (1) lit. a) - c), e) şi alin. (2) vor fi centralizate în cadrul aceluiaşi tabel, întocmit conform modelului din Formular nr. 13.
  Articolul 27Decontare cheltuieli închiriere de bunuri şi servicii Documentele justificative pentru cheltuielile privind închirierea de bunuri şi servicii sunt:a) contract de închiriere de bunuri şi servicii;b) factura fiscală ori alte documente justificative;c) proces verbal de predare - primire a bunurilor şi serviciilor închiriate.
  Articolul 28Decontare cheltuieli prestări servicii de formare Documentele justificative pentru servicii de formare, efectuate în cadrul proiectelor, prestate de către persoane fizice, persoane fizice autorizate şi persoane juridice, sunt:a) contractul de prestări servicii;b) factură fiscală detaliată, pentru persoane fizice autorizate şi persoane juridice; stat de plată/fişa contului şi pontaj pentru persoanele fizice;c) raportul de activitate al serviciilor prestate şi livrabile, după caz;d) proces verbal de recepţie a serviciilor;e) catalogul absolvenţilor semnat de către comisia de evaluare, în cazul cursurilor acreditate;
  f) diploma de formator, în cazul cursurilor acreditate;g) în cazul contractelor de cesiune de drepturi de autor: notă justificativă privind caracterul independent al activităţii conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 29Decontare cheltuieli realizare de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea Documentele justificative pentru realizarea de tipărituri, multiplicări, inscripţionări şi altele asemenea sunt:a) contract prestări servicii sau notă de comandă;b) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;c)
  proces verbal de recepţie a produselor pentru tipărituri, inscripţionări;
  d) un exemplar din materialul multiplicat/imprimat, dacă este posibil. În caz contrar se ataşează imagini cu acesta;
  Articolul 30Decontare cheltuieli activităţi social - culturale Documentele justificative pentru activităţi social - culturale sunt: factură fiscală, bon fiscal sau alte documente cu regim special, aprobate potrivit legii.Articolul 31Decontare cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video, traduceri oficiale Documentele justificative privind realizarea materialelor audio-video şi traduceri oficiale, sunt:a)
  contract prestări servicii sau/şi contract de cesiune de drepturi de autor; în cazul contractelor de cesiune de drepturi de autor: notă justificativă privind caracterul independent al activităţii conform Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare;
  b) factură fiscală sau statul de plată/fişă de cont în cazul contractelor de cesiune de drepturi de autor;c) o copie a rezultatului contractat pe USB sau link valabil pentru cel puţin 90 zile;
  Articolul 32Decontare cheltuieli trataţii Documentele justificative privind cheltuielile pentru trataţii:a) factură fiscală, chitanţă, bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;b) trataţiile se acordă în limita a 6,5 lei/ persoană/zi;
  Articolul 33Decontare cheltuieli achiziţii de servicii, lucrări şi produse Documentele justificative privind achiziţia de servicii, lucrări şi produse (altele decât cele menţionate anterior) sunt:a) contract prestări servicii sau notă de comandă;b) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;c) proces verbal de recepţie a serviciilor, lucrărilor şi produselor, după caz.
  Articolul 34Decontare cheltuieli achiziţii de materiale consumabile Documentele justificative privind achiziţia de materiale consumabile sunt: contract, factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege după caz.Articolul 35Decontare cheltuieli salarizare echipă implementare proiect(1) Aceste cheltuieli vor fi doar pentru persoanele care desfăşoară activităţi în cadrul proiectului şi doar aferent perioadei de desfăşurare a acestuia.(2) Documentele justificative privind remuneraţia echipei de implementare a proiectului sunt:a) notă justificativă privind necesitatea implicării persoanei în proiect;b) contract individual de muncă (CIM) pe perioadă determinată, respectiv pentru perioada derulării proiectului;c) fişă de post;d) pontaj;e) stat de plată aferent proiectului;f) raport privind activitatea derulată în cadrul proiectului.Articolul 36 Decontare cheltuieli achiziţii obiecte de inventar Documentele justificative privind achiziţia obiectelor de inventar sunt:a) contract sau notă de comandă;b) factură fiscală sau bon fiscal, până la valoarea stabilită de lege;c) proces verbal de recepţie a obiectelor de inventar, după caz.Articolul 37Decontare alte cheltuieli Decontarea altor cheltuieli privind: poşta, telecomunicaţiile, internet, cărţi, publicaţii şi materiale pe suport magnetic prevăzute în Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare, altele decât cele menţionate anterior, se face prin documente justificative potrivit prevederilor legale în vigoare.
  Articolul 38Decontare cheltuieli privind contribuţia proprie a beneficiarului(1) Documentele justificative pentru contribuţia financiară proprie, în cuantum de minim 10% din valoarea finanţării solicitată de la MFTES, semnate cu menţiunea "conform cu originalul";(2) Documentele justificative pentru contribuţia proprie valorizată şi/sau atrasă, alta decât contribuţia financiară menţionată la pct. (1);a) Pentru muncă prestată: contract însoţit de fişa postului, pontaj, raport de activitate care să cuprindă activităţile din proiect;b) Pentru contribuţia atrasă: protocol/ contract de sponsorizare/contract de colaborare, în condiţiile legii.Articolul 39Achiziţiile publice(1) Achiziţiile publice se efectuează în condiţiile legii, respectiv ale Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu completările ulterioare şi ale Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Beneficiarii au obligaţia de a achiziţiona bunurile şi serviciile cu respectarea principiilor prevăzute în legislaţia în vigoare privind gestionarea fondurilor publice, inclusiv "Principiul celor 3 E": economicitate, eficienţă şi eficacitate.(3) Achiziţiile realizate respectă calendarul de activităţi al proiectului.Articolul 40Nedecontarea cheltuielilor(1) MFTES nu va deconta cheltuielile pentru proiectele care nu respectă:a) prevederile contractului de finanţare şi/ sau cheltuielile efectuate cu încălcarea dispoziţiilor legale cu incidenţă în derularea contractului;
  b) prevederile art. 20, pct. (4);c) cheltuielile aferente proiectelor în care s-a constatat că nu se poate face dovada recepţionării bunurilor şi serviciilor care fac obiectul contractului de finanţare.d) condiţiile de decontare prevăzute la art. 21 - art. 38.
  (2) MFTES nu va deconta integral cheltuielile proiectelor care nu şi-a atins indicatorii.(3) MFTES va sista decontarea proiectelor în cazul în care au fost utilizate documente care prezintă bănuiala de a fi contrafăcute sau falsificate pentru obţinerea fondurilor publice. În acest caz se va înainta o informare către reprezentantul legal, în vederea luării măsurilor legale care se impun.
  Articolul 41Raport Concurs MFTES întocmeşte un raport al concursului în care se precizează cel puţin numărul total de cereri de finanţare primite, numărul total de proiecte finanţate, absorbţia realizată, valoarea planificată şi realizată a indicatorilor standard. Raportul va fi publicat pe site-ul MFTES.Articolul 42Formulare Formularele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezenta metodologie. Pentru a fi considerate valide, formularele trebuie completate integral.
  Formular nr. 1 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţiCERERE DE FINANŢARE CONCURSUL NAŢIONALDE PROIECTE DE TINERET ŞI STUDENŢI

  1. TITLUL PROIECTULUI
  Titlul trebuie să exprime pe scurt ideea întregului proiect, să fie sugestiv (referire la ceva definitoriu: rezultate, metode s.a.), să atragă atenția, să fie ușor de reținut și cât mai scurt posibil.

  2.DATE CONTACT SOLICITANT
  Solicitant
  Denumire
  Adresa poștală
  Telefon:E-mail:
  Site/Profil rețele sociale
  Reprezentant legal
  Nume prenume
  Telefon:E-mail:
  Manager Proiect
  Nume prenume
  Telefon:E-mail:
  3.PARTENERI PROIECT (DACĂ E CAZUL)
  Denumire Partener 1
  Adresa poștală
  Telefon:E-mail:
  Persoană de contact
  Denumire Partener 2
  Adresa poștală
  Telefon:E-mail:
  Persoană de contact

  4. DESCRIEREA SOLICITANTULUI ȘI CAPACITATEA OPERAȚIONALĂ DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI
  Descrieți experiența specifică relevantă a solicitantului în domeniul abordat de proiect.Descrieți sumar principalele proiecte (titlul proiectului, scopul, obiectivele, rezultatele concrete obținute ca urmare a implementării proiectului).Capacitatea operațională a solicitantului de a implementa proiectul, fiind prezentate resursele materiale, umane și informaționale care sunt puse la dispoziție.

  5. DESCRIEREA PARTENERIATULUI (DACĂ ESTE CAZUL)
  Descrieți expertiza, rolul și implicarea în activitățile proiectului, pentru fiecare dintre parteneri.

  6. ÎNCADRAREA PROIECTULUI ÎN LINIA DE FINANȚARE, PRIORITATE, MĂSURĂ, DOMENIU DE ACTIVITATE, TIP DE ACTIVITATE

  A.LINII DE FINANȚAREAlegeți linia de finanțare pentru care doriți să aplicați și bifați.
  [ ] Proiect de tineret[ ] Proiect studențesc

  B.PRIORITATE ȘI MĂSURĂ
  Alegeți o singură prioritate în cadrul căreia se încadrează proiectul și bifați.Alegeți o singură măsură aferentă priorității în cadrul căreia se încadrează proiectul și bifați.
  [ ] Prioritatea: “ ……..”[ ] Măsura 1:[ ] Măsura 2:[ ] Măsura 3:[ ] Prioritatea: “ ……..”[ ] Măsura 1:[ ] Măsura 2:[ ] Măsura 3:[ ] Prioritatea: “ ……..”[ ] Măsura 1:[ ] Măsura 2:[ ] Măsura 3:

  C.DOMENIU DE ACTIVITĂȚIAlegeți domeniul de activitate în cadrul căreia se încadrează proiectul și bifați. Proiectul trebuie să se încadreze într-un singur domeniu de activitate.
  [ ] Edcuație nonformală[ ] Social-Civic
  [ ] Ocupare și antreprenoriat[ ] Dezvoltare durabilă
  [ ] Cultural-artistic[ ] Sport[ ] Voluntariat[ ] Digitalizare[ ] Incluziune social[ ] Formare și inserție Profesională[ ] Timp liber și stil de viață sănătos

  D.TIP DE ACTIVITATEAlegeți tipul de activitate în cadrul căreia se încadrează proiectul și bifați; proiectul trebuie să se încadreze într-un singur tip de activitate, respectiv cel pe care îl considerați drept principal.
  [ ] Curs[ ] Consiliere[ ] Dezbatere[ ] Schimb de experiență[ ] Campanie infromare/conștientizare/promovare[ ] Seminar[ ] Concurs
  [ ] Eveniment sportiv[ ] Festival/Concert/Spectacol[ ] Tabără tematică
  [ ] Atelier de lucru[ ] Focus grup[ ] Simpozion[ ] Mentorat[ ] Expoziție/Târguri

  7.LOCALIZARE PROIECT
  Se vor preciza locul/locurile în care se implementează activitățile proiectului și perioada de desfășurare a proiectului. Perioada de desfășurare a proiectului se va încadra în perioada prevăzută în anunțul de organizare a concursului.
  Perioadă de desfășurare proiect
  Județe
  Localitate/Localități

  8.REZUMATUL PROIECTULUI
  Prezentați un scurt rezumat al proiectului, care să ofere o imagine de ansamblu asupra conținutului acestuia: context local, social, cultural s.a., problema abordată, modul specific de soluționare a acesteia, activitățile cheie și schimbarea așteptată. Se va explica pe scurt modul în care proiectul va genera un effect pozitiv pe termen lung.

  9. JUSTIFICAREA PROIECTULUI
  Identificați și descrieți problema și nevoia grupului țintă care justifică intervențiile propuse în proiect, arătați că aceasta este concretă, importantă, stringentă, abordabilă, relevantă și fundamentată. Detaliați argumentele care indică de ce este o prioritate pentru persoanele din grupul țintă, care sunt consecințele nesoluționării, de ce este necesar și stringent ca ea să fie soluționată sau ameliorată.

  10. GRUP ȚINTĂ, BENEFICIARI ȘI FACILITATORI
  Definiți grupul țintă al proiectului – menționați categoriile de tineri care vor fi implicate în proiect și care vor beneficia, în mod direct sau indirect, de activitățile și rezultatele proiectului.Precizați numărul de beneficiari (direcți și indirecți) și dintre aceștia, dacă este cazul, numărul de tineri defavorizați.Grupul țintă al proiectului este alcătuit din persoane cărora li se adresează proiectul și care au în comun aceeași nevoie sau problemă.Beneficiarii proiectului: Categoria beneficiarilor poate fi clasificată, în funcție de modul în care beneficiază de rezultatele proiectului, în beneficiari direcți și beneficiari indirecți:a) Beneficiari direcți reprezintă acele persoane care beneficiază nemijlocit de rezultatele proiectului.b) Beneficiarii indirecți reprezintă acele persoane care beneficiază mijlocit de rezultatele proiectului și/sau ca urmare a efectului multiplicativ.Facilitatorii proiectului sunt acele persoane care participă la activitățile proiectului în calitate de organizatori, membri ai echipei de proiect, invitați, vorbitori, moderatori, lectori, mentori, reprezentanți ai autorităților etc.Indicați modalitatea de selecție a beneficiarilor direcți. Includeți descrierea modalităților prin care se respectă principiul egalității de șanse și nediscriminării
  Precizați facilitatorii proiectului și rolul acestora: organizatori, membri ai echipei de proiect, invitați, vorbitori, moderatori, lectori, mentori, reprezentanți ai autorităților, membri ai comunității etc. și numărul acestora.

  11. SCOP ȘI OBIECTIVE
  Se va formula scopul proiectului. Scopul este ceea ce dorim să realizăm, situația la care vrem să ajungem ameliorând problema. Enunțul scopului este scurt, concis și de obicei nu folosește conjuncția “și” care implică riscul împărțirii acestuia în două (scopuri).
  Se vor formula obiectivele proiectului. Obiectivul este un rezultat parțial preconizat în atingerea scopului proiectului. Obiectivele trebuie să fie formulate clar, succint și cuantificabil, păstrând elementele SMART (specific, măsurabile, abordabile, realiste și încadrabile în timp). Obiectivele trebuie să fie în strânsă corelare cu activitățile și rezultatele prevăzute a se obține.

  12. ACTIVITĂȚI PROIECT
  Se vor enumera activitățile ce urmează a fi derulate, în vederea obținerii rezultatelor previzionate. În funcție de complexitatea activităților, acestea vor putea avea una sau mai multe subactivități. Pentru fiecare activitate / subactivitate se va preciza perioada de desfășurare, locul, metodele utilizate, resursele alocate (umane, materiale, financiare etc.)

  13. INDICATORII PROIECTULUI
  Menționați pentru fiecare obiectiv specific al proiectului indicatorii prestabiliți (cantitativi, calitativi și financiari).Trebuie să existe concordanță între obiectivele specifice stabilite și indicatorii preconizați, rezultatele vizate și beneficiarii proiectului.Se va completa următorul Tabel al indicatorilor.
  Nr.Obiectiv
  IndicatoriValoare preconizată
  1Enunțarea obiectivului specific 1CantitativiEnunțarea indicatorului cantitativ 1
  Enunțarea indicatorului cantitativ N
  CalitativiEnunțarea indicatorului calitativ 1
  Enunțarea indicatorului calitativ N
  FinanciariEnunțarea indicatorului financiar 1
  Enunțarea indicatorului cantitativ N
  2

  Se va completa următorul calendar de activități ținând cont de consecutivitatea realizării lor.
  Nr.Activitatea /SubacticvitateaPerioadă proiect (săptămâni)Responsabil (Partener/ Solicitant)
  S1S2S3S4S5S6S7Sn
  A1Titlul activității1234567
  A1.1Titlul subactivității123
  A1.2Titlul subactivității234567

  14. INFORMAREA ȘI PROMOVAREA PROIECTULUI
  Descrieți modalitatea de informare a publicului larg cu privire la proiect, pentru promovarea scopului, obiectivelor, activităților și rezultatelor proiectului.Atenție! Activitățile specifice din cadrul proiectelor, adresate beneficiarilor, de tipul campanii de informare și conștientizare, campanii de recrutare a grupului țintă etc. nu reprezintă măsuri de informare si promovare a proiectului, ci activități care vor fi bugetate distinct, drept cheltuieli directe. Activitatea transversală ”Informare și promovare a proiectului” trebuie să se încadreze în limita a 20% din bugetul solicitat de la MFTES.

  15. REZULTATE ȘI IMPACT
  Descrieți rezultatele preconizate ale proiectului, impactul asupra beneficiarilor și la nivelul comunității. Rezultatele proiectului trebuie să reprezinte îmbunătățiri/ beneficii reale care determină în mod direct realizarea obiectivelor proiectului. Fiecare rezultat va fi corelat cu activitatea de proveniență și indicatorii proiectului.Trebuie să existe concordanță între obiectivele stabilite și indicatorii preconizați, rezultatele vizate și beneficiari.

  16. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI
  Precizați cum vor fi valorificate rezultatele proiectului (materiale de instruire, curricula, cunoștințe și abilități etc.), cum se va asigura transferabilitatea rezultatelor către alt grup țintă etc.

  17. MONITORIZARE ȘI EVALUARE
  Descrieți cum se va asigura monitorizarea proiectului. Ce instrumente/surse de culegere a datelor se vor utiliza ?Descrieți modalitatea de evaluare a proiectului, pentru a măsura gradul de atingere a indicatorilor.

  18. BUGETUL PROIECTULUI
  Se va completa bugetul detaliat al proiectului.

  Cheltuieli proiectDetaliere cheltuieliContribuție Solicitant/partenerContribuție MFTESTotal bugetActivitatea pentru care se solicită bugetul cf. calendarului
  A. CHELTUIELI ELIGIBILE DIN BUGETUL MFTES
  A.1. Cheltuieliprivind cazareaMax. 60% din bugetul total al proiectuluinr. pers. x nr. nopți x ...lei / noapte / pers
  A.2. Cheltuieli privind masa*)nr. pers. x nr. zile x ...lei / zi/ pers.
  A.3. Cheltuieli privind transportul**)nr. participanți x cheltuială medie/ participant pentru transport
  A.4. Cheltuieli privind închirierea de bunuri și servicii (săli, spații, instalații sunet, aparatură birotică, echipamente sportive, electronice etc.)nr. unități x nr. zile x ...lei/ zi/unitatenr. buc. x...lei/buc
  A.5. Prestări servicii: PFA, PJ, întreprinderi individuale, asociații/ fundații, contracte de cesiune de drepturi de autor (formatori, traineri, facilitatori, animatori de tineret, etc.)se va precizanr. pers x ...lei/pers/zi x nr. zile
  saunr. pers. x cost total /pers/stagiu (cu menționarea nr de zile/stagiu)
  A.6. Cheltuieli deinformare și promovare a proiectului: realizarea deMax.20% din contribuția MFTESse va defalca pe categorii de produse astfel:nr. unități (buc/ top/ bax) x ..... lei/unitate
  tipărituri, multiplicări, inscripționări și altele asemenea (afișe, flyere, tricouri, pixuri, bannere, roll-up etc.) ***)
  A.7. Cheltuieli pentru activități social-culturale (bilete intrare muzeu, spectacol, teatru etc)se va preciza tipul de cheltuieli și cost/ persoană
  A.8. Cheltuieli pentru realizarea materialelor audio-video, traduceri oficiale
  A.9. Cheltuieli pentru tratații (cafea, ceai, apă etc.)****)nr. pers x nr zile x ... lei /zi/pers
  A.10. Cheltuieli pentru achiziții publice de servicii, lucrări și produse (altele decât cele menționate anterior)nr. unități x nr. zile x ...lei/ zi/unitate
  A.11. Cheltuieli privind achiziția de materiale consumabileValoare totală(se vor preciza produsele fără defalcare pe bucată)
  A.12. Cheltuieli salarizare echipă management proiect *****)Max 20% din contribuție MFTESnr. persoane x nr. zile x nr. ore
  A.13. Decontare privind poșta, telecomunicații, internetnr. unități x nr. zile x ...lei/ zi/unitate
  A.14. Cheltuieli pentru procurarea cărți, publicații și materiale pe suport magneticnr. buc. x...lei/buc
  A.15 Cheltuieli pentru achiziția de obiecte de inventar ****)Max 15% din contribuție MFTES
  B. CHELTUIELI NEDECONTATE DIN BUGETUL MFTES ******)
  B.1.
  B.2.
  B.3.
  TOTAL BUGET (A + B)
  Notă *) baremul pentru masă este alocat conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 259 din 22 februarie 2006, privind aprobarea Normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările şi completările ulterioare în limita a 52 lei/zi/participant. **) cheltuielile pentru transport pot include transport cu mijloace de transport în comun sau personale şi trebuie să se încadreze în costul mediu şi în valoarea totală alocată acestei categorii de cheltuieli per participant. Cheltuielile pentru autoturism se calculează după următoarea formulă: nr. km x 7.5% x preţul combustibilului/litru. Cheltuielile pentru avion vizează destinaţiile interne, în situaţia în care acestea se justifică; se decontează doar preţul biletului la clasa economică şi doar dacă acest preţ nu depăşeşte contravaloarea unui bilet de tren, achiziţionat în condiţiile legii. ***) cheltuielile de promovare trebuie să aibă în vedere doar activitatea transversală "Informare şi promovare a proiectului", care se adresează publicului larg şi are în vedere informarea acestuia cu privire la scop, obiective, activităţi, rezultate, finanţator; activităţile de tipul campaniilor de informare şi conştientizare a beneficiarilor se consideră activitate specifică în cadrul proiectului şi face excepţie de la această prevedere. ****) au o valoare fiscală egală sau mai mică de 2.500 lei fără TVA.
  ****) trataţiile se acordă în limita a 6,5 lei/persoană/ zi. ******) solicitantul trebuie să asigure cofinanţarea proiectului, în sensul că finanţarea nerambursabilă trebuie însoţită de o contribuţie financiară din partea Beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării solicitate de la MFTES.

  19. DETALII BANCARE
  Codul fiscal al solicitantului: ........................................................
  Denumirea și adresa băncii: ........................................................
  Titularul contului: ........................................................
  Număr cont: ........................................................
  Numele și prenumele reprezentant legal : ....................................................
  Semnătura: ........................................................
  Ștampila: ........................................................
  Data: .................................................
  Formular nr. 2 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi TITLUL PROIECTULUI: ....................................... DECLARAŢIE DE INTEGRITATE
  Subsemnata/Subsemnatul, ........................, domiciliat în localitatea ........................, judeţul/sectorul ..............., strada ................., nr. ...., bloc...., apartament ....., identificată/identificat prin CI seria ......., nr. ......, eliberat de ....................., CNP ...................., în calitate de preşedinte/reprezentant legal al ........................, cunoscând dispoziţiile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere următoarele:(1) În situaţia aprobării finanţării proiectului ........................, cu privire la implementarea acestuia, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice situaţie care m-ar împiedica în orice moment să acţionez în conformitate cu obiectivele Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse.(2) Toate informaţiile din cererea de finanţare şi toate celelalte informaţii ataşate acestuia sunt în conformitate cu realitatea.(3) Asociaţia/Fundaţia .......................... nu este subiect al unui conflict de interese cu organizaţii sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanţării nerambursabile. Nume şi prenume: .......................... Semnătura:.............. Data: ..................
  Formular nr. 3. la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi TITLUL PROIECTULUI .............................. ACORD DE PARTENERIAT
  Încheiat între următoarele părţi: ASOCIAŢIA/FUNDAŢIA .............................. cu sediul în Strada ..................., cod poştal ............, telefon ............ , cont .............., deschis la .............................. cod fiscal ................ reprezentată prin doamna/domnul .............................. în calitate de Preşedinte, solicitant în cadrul Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi Denumire Partener/Parteneri .............................. cu sediul în Strada .................., cod poştal .........., telefon ............., cont ...................., deschis la .............................. cod fiscal .................. reprezentată prin doamna/domnul .............................. în calitate de ......................., Partener în cadrul Acordului de parteneriat1. DISPOZIŢII GENERALE Având în vedere atribuţiile şi competenţele fiecărei părţi, precum şi dorinţa de a colabora în domeniul activităţilor pentru atingerea scopului proiectului, se încheie prezentul acord de parteneriat care prevede organizarea şi desfăşurarea în comun a activităţii prevăzute în cadrul proiectului (tema) .................. din cadrul Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi1.1. Noi, părţile, declarăm prin prezenta că vom respecta principiile de bună practică ale parteneriatului în implementarea proiectului pentru care se depune Cererea de finanţare cu titlul [Titlul proiectului], în cadrul Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi, de către Solicitant [Numele organizaţiei solicitante]. Principiile de bună practică ale parteneriatului sunt: ■ Toţi partenerii au luat cunoştinţă de conţinutul Cererii de finanţare şi au înţeles pe deplin rolurile şi responsabilităţile ce le incumbă; ■ Partenerii implementează activităţile proiectului respectând cerinţele metodologice şi standardele etice şi profesionale cerute; ■ Toţi partenerii trebuie să implementeze activităţile cu respectarea standardelor profesionale şi de etică cele mai înalte; ■ Partenerii sunt obligaţi să respecte regulile privitoare la conflictul de interese şi regimul incompatibilităţilor, iar, în cazul apariţiei unui asemenea conflict, să dispună luarea măsurilor ce conduc la evitarea, respectiv stingerea lui.1.2. Scopul prezentului acord de parteneriat urmăreşte stabilirea relaţiei între Părţi, în special în ceea ce priveşte organizarea şi desfăşurarea activităţilor în comun, inclusiv managementul şi executarea proiectului, precum şi drepturile şi obligaţiile Părţilor.1.3. Prezentul acord se încheie pe perioada proiectului cu tema ....................., respectiv1.4.
  Acordul de parteneriat intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării lui de către părţi.
  1.5. Fiecare Parte se angajează să contribuie la implementarea eficientă a proiectului cu tema ........................., să coopereze, să efectueze şi să îndeplinească, prompt şi la timp, toate obligaţiile asumate de părţi în temeiul prezentului Acord de parteneriat, astfel încât Solicitantul să respecte obligaţiile Contractului de finanţare.1.6. Drepturile şi obligaţiile fiecărei părţi: Solicitant
  Nume:
  Vă rugăm să menționați activitățile pentru care organizația este responsabilă, rolurile și responsabilitățile specifice
  Vă rugăm să includeți costurile totale pentru Solicitant detaliate pentru partea de contribuție proprie/ cofinanțareCofinanțare:
  Nume/ poziție (reprezentant legal):
  Semnătură:
  Data și locul:
  Partener Vă rugăm să includeţi câte un tabel pentru fiecare partener.
  Nume:
  Vă rugăm să menționați activitățile pentru care organizația este responsabilă, rolurile și responsabilitățile specifice
  Vă rugăm să includeți costurile totale pentru Solicitant detaliate pentru partea de contribuție proprie/ cofinanțareCofinanțare:
  Nume/ poziție (reprezentant legal):
  Semnătură:
  Data și locul:
  ■ Responsabilităţile partenerului/partenerilor sunt în raport strict cu Solicitantul.■ În situaţia în care partenerul/partenerii renunţă la atribuţiile şi contribuţia din cadrul proiectului [Titlul proiectului], Solicitantul îşi asumă atribuţiile şi contribuţia acestuia/acestora. Noi, părţile, declarăm prin prezenta că am citit şi suntem de acord cu conţinutul Cererii de finanţare, inclusiv Bugetul proiectului, transmisă pentru finanţare.
  2. MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA ACORDULUI DE PARTENERIAT2.1 Prezentul acord poate să fie modificat cu acordul părţilor şi cu înştiinţarea Ministerul ui Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse.2.2 Prezentul acord încetează în următoarele cazuri:a) în situaţia în care proiectul [Titlul proiectului] nu este aprobat în vederea finanţării.b) prin ajungerea la termenul prevăzut la punctul 1.3;c) prin stabilirea acestui lucru de comun acord între părţi - cu menţionarea în scris a datei încetării;d) în cazul în care una dintre părţi nu-şi respectă obligaţiile asumate prin prezentul Acord de parteneriate) în cazul în care Solicitantul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin Contractul de finanţare nerambursabilă şi acesta este reziliat, rezilierea producând efecte de plin drept;
  f) sau în alte cazuri stabilite de legislaţia în vigoare.
  3. DISPOZIŢII FINALE3.1. Părţile se obligă să implementeze proiectul cu tema ............................. în conformitate cu etapele prevăzute în scopul atingerii în comun a rezultatelor scontate.3.2 Părţile poartă răspunderea pentru nerespectarea condiţiilor prezentului Acord de parteneriat.3.3 Prezentul Acord de parteneriat este întocmit în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare Parte şi unul pentru comunicarea cu autoritatea finanţatoare.
  Date de identificare
  Partea 1Partea 2
  Denumirea SolicitantuluiDenumirea Partenerului
  Adresa:Adresa:
  Tel.:Tel.:
  Cod fiscal:Cod fiscal:
  Reprezentant legal....................................(semnătura)Reprezentant legal.........................................(semnătura)
  Notă: Acordul de parteneriat poate fi semnat individual sau cu toţi partenerii.
  Formular nr. 4 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi TITLUL PROIECTULUI .................................. DECLARAŢIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE privind solvabilitatea solicitantului Subsemnatul/a .........................., CNP .................. domiciliat/ă în .................., Str. ............., Nr. ..., ap. ... tel. ............., e-mail: .........................., în calitate de ...................., al solicitantului .........................., cunoscând dispoziţiile art. 326 din Noul Cod Penal, cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că solicitantul:– nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;– nu am făcut obiectul unei hotărâri definitive pentru fraudă, corupţie, implicarea într-o organizaţie criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecţie în acest sens;– nu furnizează informaţii false în documentele prezentate şi furnizează informaţiile solicitate de finanţator în condiţiile şi termenul solicitat;– şi-a îndeplinit obligaţiile de plată exigibile a impozitelor şi taxelor către stat, precum şi a contribuţiei pentru asigurările sociale de stat;– 
  cheltuielile pentru care solicităm cofinanţare din partea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, nu beneficiem de o altă finanţare nerambursabilă;
  – va asigura contribuţia proprie şi atrasă aşa cum sunt acestea prevăzute în Capitolul VII, art. 37 din OMFTES nr. ......../2023.
  Numele şi prenumele: .......................... Semnătura:.............. Data: ..................
  Formular nr. 5 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţiFORMULAR DE VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE ŞIA ELIGIBILITĂŢII PROIECTULUI, SOLICITANTULUI ŞI PARTENERILOR Titlul proiectului: .......................... Solicitant: ..........................I. VERIFICARE A CONFORMITĂŢII ADMINISTRATIVE
  Nr. crt.Grila de verificare a conformității administrativeDANUNCClarificări
  C1Documentele au fost depuse/ transmise la adresa din anunțul de participare cu mențiunea „Pentru Concursul național de proiecte de tineret și studenți”
  C2Documentele au fost depuse/transmise în termenul stabilit în anunțul de participare.
  C3Cererea de finanțare (Formular nr. 1) completată integral, în original și pe USB, în format word sau prin email, sub semnătură electronică (certificat digital calificat).
  C4Certificatul de atestare fiscală privind plata obligațiilor la bugetul de stat și local, depus în original sau în format electronic validat, sau copie conform cu originalul, după caz.
  C5Certificatul de atestare fiscală pentru persoane juridice privind impozitele, taxele locale și alte venituri datorate bugetului local, depus în original sau în format electronic validat, sau copie conform cu originalul, după caz.
  C6Declarația de integritate, în original (Formular nr. 2), semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau sub semnătură electronică (certificat digital calificat).
  C7Declarația pe proprie răspundere privind solvabilitatea solicitantului (Formular nr. 4),în original, semnată de reprezentantul legal al solicitantului sau sub semnătura electronică (certificat digital calificat).
  C8Extrasul din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de grefă, în cazul asociațiilor și fundațiilor care funcționează în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificările și completările prin Legea nr. 246/2005, în original sau în copie conform cu originalul.
  C9Extrasul din Registrul special al asociațiilor și fundațiilor sau Certificatul de grefă, depus, cuprinde următoarele rubrici: conducerea asociației/ fundației, sediu și informații din care să reiasă că desfășoară activități pentru tineret sau studenți, după caz. În cazul în care din extras nu reiese clar că solicitantul desfășoară proiecte/activități pentru tineret sau studenți, se va depune o copie conform cu originalul după statutul înregistrat la instanță.
  C10Regulamentul intern de organizare și funcționare pentru Fundația Națională pentru Tineret și fundațiile județene pentru tineret și a Municipiului București, în copie conform cu originalul.
  C11Acordul de parteneriat (Formular nr. 3), semnat de reprezentantul legal al solicitantului și partenerilor (dacă e cazul), depus pe USB sau e-mail, scanat.
  C12CV-urile membrilor echipei de proiect din care să reiasă experiența specifică activităților proiectului, depuse pe USB sau e-mail, scanate.
  Proiectul şi solicitantul este declarat conform: [ ] Da [ ] Nu
  II. VERIFICAREA ELIGIBILITĂŢII SOLICITANTULUI, PARTENERULUI ŞI A PROIECTULUI
  Nr. crt.Grila de verificare a eligibilității solicitantului, partenerului și a proiectuluiDANUObservații
  C1ELIGIBILITATEA SOLICITANTULUI
  SC1.1Solicitantul este structură neguvernamentală de tineret/ pentru tineret, așa cum sunt definite în Capitolul III din Legea Tinerilor nr. 350/2006, care desfășoară proiecte/ activități pentru tineri/ studenți, conform extrasului din Registrul special al Asociațiilor și Fundațiilor/ Certificat de grefă, completate de statutul înregistrat la instanță, respectiv Regulamentului intern de organizare și funcționare, în cazul Fundației Naționale pentru Tineret și a fundațiilor județene pentru tineret și a Municipiului București.
  SC1.2.
  Solicitantul desfășoară programe/ proiecte/ activități pentru tineri sau studenți, după caz, conform Extrasului din Registrul Special al Asociațiilor și Fundațiilor/ Certificatului de grefă/ și Regulamentului intern de organizare și funcționare a fundațiilor județene pentru tineret, respectiv a Municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret.
  SC1.3.Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile asumate printr-un alt contract de finanțare nerambursabilă încheiat cu MFTES, cu excepția situațiilor în care acestea au încetat cu acordul părților.
  SC1.4.Solicitantul nu a depus mai mult de un proiect care vizează același tip de activitate, așa cum sunt prevăzute la art. 4 alin. (4); .
  SC1.5.Solicitantul a depus maximum două proiecte în cadrul aceleiași linii de finanțare; În cadrul concursului un solicitant poate depune maximum două proiecte, în cadrul aceleiași linii de finanțare. Pentru o prioritate s-a înscris un singur proiect, dar nu pentru același tip de activitate
  SC1.6.
  Solicitantul nu face obiectul unei proceduri de dizolvare sau de lichidare, ori se află deja în stare de dizolvare sau de lichidare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  SC1.7.Solicitantul și-a îndeplinit obligațiile referitoare la plata contribuțiilor la asigurările sociale sau la plata taxelor și impozitelor la bugetul de stat și local, în conformitate cu prevederile legale.
  SC1.8.Solicitantul nu a făcut obiectul unei hotărâri definitive și irevocabile pentru fraudă, corupție, implicarea într-o organizație criminală sau orice altă activitate ilegală în detrimentul intereselor financiare, fără să existe dovezi că s-au luat în ultimii ani măsuri de corecție în acest sens
  SC1.9.Solicitantul nu a fost declarat a fi într-o situație gravă de nerespectare a obligațiilor contractuale privind procedurile de achiziție sau procedurile de acordare a finanțărilor.
  SC1.10.
  Solicitantul nu este subiect al unui conflict de interese cu organizații sau persoane direct sau indirect implicate în procedura de acordare a finanțării nerambursabile.
  SC1.11Solicitantul nu furnizează informații false în documentele prezentate și furnizează informațiile solicitate de finanțator în condițiile și termenul solicitat.
  SC1.12Partenerul nu asigură servicii, lucrări și produse prevăzute în bugetul solicitat de la MFTES.
  C2ELIGIBILITATEA PROIECTULUI
  SC2.1.
  Proiectul se înscrie în liniile de finanțare, prioritățile și măsurile stabilite pentru concurs, prevăzute în anunțul de participare.
  SC2.2.Proiectul se încadrează în domeniile de activitate și tipurile de activități eligibile prevăzute la art. 4, alin. (3), (4) și (5).
  SC2.3.Proiectul se încadrează în perioada de derulare a concursului precizată în anunțul de participare, publicat în Monitorul Oficial al României și pe site-ul MFTES.
  SC2.4.Proiectul implică tineri, studenți sau lucrători de tineret din cel puțin 3 județe din două regiuni.
  SC2.5.
  Minimum 80% dintre beneficiari sunt studenți, tineri, cu vârsta cuprinsă între 14 şi 35 de ani, cu excepția proiectelor care se adresează lucrătorilor de tineret.
  SC2.6.Proiectul respectă prevederile legale în vigoare cu privire la normele de cheltuieli în domeniul activității de tineret, conform Hotărârii Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului și Sportului în domeniul activității de tineret, cu modificările ulterioare.
  SC2.7.Cheltuielile pentru informarea și promovarea proiectului se încadrează în limita a 20% din bugetul solicitat de la MFTES; activitățile de tipul campaniilor de informare și conștientizare a beneficiarilor sunt considerate activități specifice în cadrul proiectului și fac excepție de la această prevedere.
  SC2.8.Cheltuielile privind alocația de masă și cazarea se încadrează în limita a 60% din bugetul total al proiectului.
  SC2.9.Cheltuielile salariale pentru echipa de management al proiectului se încadrează în limita a 20% din bugetul solicitat de la MFTES.
  SC2.10Cheltuielile pentru achiziția de obiecte de inventar se încadrează în limita a 15% din bugetul solicitat de la MFTES.
  SC2.10Solicitantul asigură cofinanțarea, în sensul că finanțarea nerambursabilă trebuie însoțită de o contribuție financiară din partea Beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanțării din bugetul acordat de MFTES.
  SC2.11Oferă diplome acreditate, în cazul organizării de cursuri.
  Notă: SC 1.12 se verifică doar în cazul proiectelor în parteneriat; SC2.11 se aplică în cazul cursurilor.
  Proiectul şi solicitantul sunt declarate eligibile: [ ] Da [ ] Nu Nume prenume evaluator: ....................... Data: .................... Semnătură evaluator: ................. NOTE1. Solicitantul şi proiectul sunt declarate conforme dacă la toate criteriile aplicabile a fost bifat DA. Dacă la una dintre rubrici se bifează NU, solicitantul/ proiectul este declarat/ declaraţi neconform/ neconformi. În cazul în care se bifează rubrica Clarificări, se vor solicita clarificări vizând conformitatea administrativă, iar procedura se va relua prin completarea unui alt formular.2. Proiectul şi solicitantul sunt eligibili dacă la toate subcriteriile aplicabile a fost bifat DA. Grila de verificare a eligibilităţii trebuie să se încheie cu o concluzie clară cu privire la eligibilitatea proiectului şi a solicitantului. Numai în aceste condiţii un proiect va fi declarat eligibil. În caz contrar, proiectul este neeligibil.
  Formular nr. 6 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi FORMULAR DE EVALUARE TEHNICĂ ŞI FINANCIARĂ Titlul proiectului: ..................................
  Solicitant: ..........................................
  Criterii apreciere proiectModalitate acordare punctePunctaj evaluator
  DelocPuținMediuMultFoarte mult
  1. Capacitatea de implementareMaximum 5 pct
  1.1Solicitantul are o experiență în proiecte similare00.250.50.751
  1.2Solicitantul are capacitate operațională de a implementa proiectul: resursele materiale, informaționale și umane specializate.00.511.52
  1.3Partenerul deține o expertiză relevantă pentru proiect.00.250.50.751
  1.4Partenerul are un rol bine definit în activitățile pe care le va implementa în cadrul proiectului.00.25
  0.50.751
  2. Grupul țintă și facilitatorii proiectuluiMaximum 8 pct
  2.1Definirea beneficiarilor: explicitarea modalității de identificare si selecție.00.751.52.253
  2.2Proiectul implică tineri din mai mult de 3 județe.00.250.50.75
  1
  2.3Proiectul se adresează tinerilor vulnerabili (zone defavorizate/ rurale), tinerilor cu dizabilități într-un procent de cel putin 20 %00.751.52.253
  2.4Facilitatorii și beneficiarii sunt corect distribuiți în funcție de activitățile proiectului.00.250.50.751
  3. Nevoile și problemele grupului țintă(criteriu eliminatoriu: minimum 6 pct)
  Maximum 12 pct
  3.1Problema identificată este concretă, importantă, stringentă, abordabilă, relevantă și fundamentată.01.534.56
  3.2Nevoile grupului țintă sunt specifice și relevante.01.534.56
  4. Scopul, obiectivele si indicatorii(criteriu eliminatoriu: minimum 12 pct)Maximum 16 pct
  4.1Scopul răspunde adecvat problemei identificate și nevoilor grupului țintă.01234
  4.2Obiectivele sunt specifice, măsurabile, abordabile, realiste şi încadrabile în timp (SMART).01234
  4.3Indicatorii sunt corelați cu obiectivele.01234
  4.4Concordanță între nevoile grupului țintă, scop, obiectivele stabilite și indicatorii preconizați este realizată.01234
  5. Activitățile proiectuluiMaximum 12 pct
  5.1Activitățile sunt descrise distinct și detaliat.00.511.52
  5.2Activitățile au prevăzute resurse necesare pentru a fi implementate: financiare, umane, materiale, informaționale și de timp.00.511.52
  5.3Planificarea calendarul de activități este în concordanță cu desfășurarea proiectului.
  00.511.52
  5.4Există concordanță între obiective și activități.01234
  5.5Vizibilitatea și mediatizarea proiectului (scopului, obiectivelor, activităților, rezultatelor preconizate) și a finanțatorului este asigurată.00.511.5
  2
  6. Rezultatele proiectuluiMaximum 10 pct
  6.1Măsura în care intervenția atinge adecvat rezultatele vizate și contribuie la soluționarea necesităților grupului țintă.01234
  6.2Impactul estimat asupra beneficiarilor și comunității este relevant.00.751.52.253
  6.3Concordanța rezultatelor/ indicatorilor cu obiectivele este realizată.00.751.52.253
  7. Caracteristici individualizate ale proiectuluiMaximum 15 pct
  7.1Sunt propuse metode creative, inovatoare și sunt promovate tehnologii de ultimă generație.00.751.52.253
  7.2Complexitate: proiectul implică tinerii în cel puțin trei tipuri de activități diverse și complexe.
  00.751.52.253
  7.3Proiectul creează oportunități de învățare și dezvoltare personală.00.511.52
  7.4Asumă și promovează un comportament ecologic: costuri reduse cu tipărituri, combustibil, energie, material plastic s.a.00.511.5
  2
  7.5Proiectul asigură valorificarea și transferabilitatea rezultatelor.00.511.52
  7.6Sustenabilitate: menținerea beneficiilor proiectului pe termen lung.00.511.52
  7.7Proiectul asigură respectarea principiului egalității de șanse.
  00.250.50.751
  8. Măsuri de monitorizare și evaluare a proiectuluiMaximum 2 pct
  8.1Proiectul prevede măsuri adecvate de monitorizare.00.250.50.751
  8.2Proiectul prevede măsuri adecvate de evaluare.00.250.50.751
  9. Bugetul proiectului(criteriu eliminatoriu: minimum 6 pct)Maximum 20 pct
  9.1Contribuția proprie și/sau atrasă.0(10% )1.5(mai mult de 10% și cel mult egal cu15%)3(mai mult de 15% și cel mult egal cu20%)4.5(mai mult de 20% și cel mult egal cu 25%)6
  (maimult de25%)
  9.2Cheltuielile pentru informare și promovare a proiectului.0(20% )0.75Mai puțin de 20% și cel puțin egal cu 15%1.5Mai puțin de 15% și cel puțin egal cu 10%2.25Mai puțin de 10% și cel puțin egal cu 5%3Mai puțin de 5%
  9.3Costurile incluse în buget sunt realiste în termeni de rezonabilitate a costurilor.0
  1.252.53.755
  9.4Costurile incluse în buget sunt oportune în raport cu activitățile propuse și rezultatele așteptate.01.534.56
  Punctaj maximum 100 pct

  Proiectul este declarat admisTotal puncte ........
  DANume și prenume evaluator,
  NUSemnătura evaluator,
  Observaţii Punctajul final reprezintă suma punctajelor obţinute la toate criteriile. Notarea cu 0 a unui subcriteriu/ criteriu eliminatoriu (nr. 3, 4 şi 9) conduce la respingerea proiectului. Un proiect va fi selectat pentru finanţare dacă va acumula în urma evaluării un punctaj minimum de 60 de puncte, precum şi un punctaj minimum de 6 puncte pentru Criteriul 3, 8 puncte pentru Criteriul 4 şi 10 puncte pentru Criteriul 9.
  Formular nr. 7 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi
  MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSEASOCIAȚIA / FUNDAȚIA...................................
  CONTRACT DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ Nr. ............. din ....................Articolul 1BAZA LEGALĂ– Legea nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare;– Legea Tinerilor nr. 350/2006;– Ordonanţa Guvernului României nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii;– Hotărârea Guvernului României nr. 22/2022 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Ministerului Tineretului şi Sportului în domeniul activităţii de tineret, cu modificările ulterioare;– Hotărârea Judecătorească din data .........., pronunţată în dosarul .........., de înfiinţare a Asociaţiei .......... (în cazul asociaţiilor şi fundaţiilor înfiinţate în baza O.G. nr. 26/2000);– 
  Decretul lege nr. 150/1990 privind înfiinţarea fundaţiilor pentru tinere;
  – Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr .......... pentru aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi;– Raportul cu rezultatele finale ale Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi;– Referatul înregistrat la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse cu nr ..........
  Articolul 2PĂRŢILE MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE cu sediul în Bucureşti, Piaţa Montreal, nr. 10, sectorul 1, tel: .........., cod fiscal nr .........., cont nr .......... deschis la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, reprezentată prin .......... în calitate de Ministru, denumită în continuare Autoritate finanţatoare şi ASOCIAŢIA/ FUNDAŢIA .......... cu sediul în .........., Strada .........., cod poştal .........., telefon .........., cont .........., deschis la .........., cod fiscal .........., reprezentată prin doamna/domnul .......... în calitate de Preşedinte, denumită în continuare Beneficiar.
  Au convenit cele de mai jos:
  Articolul 3OBIECTUL CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanţării nerambursabile de către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, pentru implementarea Proiectului din Formular l - Cererea de finanţare, denumit în continuare ,Proiect" pe durata stabilită şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Finanţare inclusiv Anexele care fac parte integrantă din acesta. Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, înregistrată la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, cu nr .........., aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie conform Rezultatelor finale ale Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi nr .........., devine Formularul 1 la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta. Beneficiarul se angajează să implementeze Proiectul, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul contract şi legislaţia naţională aplicabilă acestuia. Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse finanţează cu suma de .......... lei proiectul ".........." al .........., din bugetul Programului de politici şi activităţi de tineret şi studenţi.Articolul 4DURATA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ(1) Contractul de Finanţare intră în vigoare şi produce efecte de la data semnării lui de către ultima parte.
  (2) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă se încheie pe perioada
  Articolul 5VALOAREA CONTRACTULUI DE FINANŢARE NERAMBURSABILĂ(1) Valoarea totală a contractului de finanţare este de .......... lei, (valoarea în litere) şi reprezintă finanţarea Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse în vederea implementării Proiectului de către Beneficiar.(2) Valoarea totală a Proiectului este de .......... lei, (valoarea în litere) din care:(2.1) Contribuţia Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse : .......... prin finanţare în baza prezentului Contract de Finanţare. Se va trece defalcat pe tipuri de cheltuieli.(2.2) Contribuţia Beneficiarului: .......... Contribuţia Beneficiarului poate să fie atât proprie, cât şi atrasă şi se va trece defalcat conform Cererii de finanţare aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie conform Rezultatelor finale ale Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi nr ..........(3) În cazul în care valoarea totală a Proiectului creşte, diferenţa rezultată va fi suportată în întregime de Beneficiar, fără să crească valoarea Contractului de Finanţare.Articolul 6MODALITĂŢI DE DECONTARE ŞI PLATĂ(1) Cheltuielile sunt considerate eligibile dacă sunt cuprinse în cererea de Finanţare, sunt în conformitate cu Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi şi sunt respectaţi termenii şi condiţiile Contractului de Finanţare şi prevederile legislaţiei în vigoare.(2) Plata sumei prevăzute la art 5, alin. (1) se va face astfel:a) În avans, în conformitate cu prevederile Legii 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general în limita prevăzută de art. 2 din HG 264/ 2004 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice cu modificările şi completările ulterioare, pe baza cererii pentru acordarea avansului transmisă de beneficiar, suma de ..........;b)
  Se decontează parţial până la 70 % din valoarea contractului, pe baza raportului intermediar de implementare şi a documentelor justificative de cheltuieli legal întocmite, suma de .........., cu respectarea art. 22 din Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi;
  c) Suma totală sau diferenţa de .......... se va deconta după încheierea proiectului, în termen de 30 de zile lucrătoare de la data depunerii raportului de implementare şi a documentelor justificative ale angajării cheltuielilor, în contul Beneficiarului .......... deschis la Banca ..........;d) Cererea de decont se verifică, în termen de 15 zile lucrătoare, de către compartimentul de specialitate al Ministerului Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, care poate cere clarificări şi completări, în scris, pe care Beneficiarul este obligat să le facă în maximum 5 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor. Cererea de decont se plăteşte în maximum 30 de zile lucrătoare de la înregistrare; în cazul în care se solicită clarificări şi completări, termenul de plată se prelungeşte proporţional cu numărul de zile de la primirea solicitării;
  (3) În cazul în care Beneficiarul nu transmite în termen sau nu completează documentaţia, conform solicitării, MFTES sistează acordarea finanţării proiectului.(4) Beneficiarul transmite către Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în format electronic, documentele justificative ale plăţii (chitanţe, ordine de plată, extras de cont etc.) pentru facturile din Cererea de decont, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea plăţii;(5) Se acceptă spre decont numai cheltuielile efectuate în perioada stabilită prin contractul de finanţare nerambursabilă, respectiv în perioada ..........;(6)
  În cazul în care, în urma verificării documentelor de plată sau a verificărilor suplimentare ale proiectului, se constată că la decontul parţial şi final s-au plătit Beneficiarului sume mai mari decât cele cheltuite pentru activităţile proiectului, Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse întocmeşte şi transmite Beneficiarului o notă de debit. Beneficiarul este obligat să returneze sumele primite suplimentar, în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea notei de debit.
  (7) Beneficiarul cunoaşte prevederile art. 326 din noul Cod penal, privind falsul în declaraţii.
  Articolul 7OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE PĂRŢILOR(1) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSEa) Să finanţeze suma prevăzută la art. 5 alin. (1) în conformitate cu metodologia de finanţare precum şi prevederile legale aplicabile în termenul prevăzut la art. 6 din prezentul contract;b) Să dispună nedecontarea finanţării pentru proiectele care nu respectă prevederile contractului de finanţare nerambursabilă , a metodologiei de finanţare precum şi prevederile legale aplicabile;c) Are dreptul de a face verificări în perioada derulării contractului de finanţare nerambursabilă, pentru respectarea clauzelor contractuale cât şi ulterior prin organele sale de control;
  d) Are obligaţia de a monitoriza implementarea proiectului în vederea asigurării îndeplinirii obiectivelor proiectului şi prevenirii neregulilor;e) Are dreptul de a verifica legalitatea şi realitatea tuturor activităţilor aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului Contract de Finanţare.
  (2) OBLIGAŢIILE ŞI DREPTURILE BENEFICIARULUIa) La încheierea prezentului contract de finanţare nerambursabilă, Beneficiarul este obligat să semneze o declaraţie de imparţialitate al cărui model este prevăzut în formularul ataşat la prezentul contract de finanţare nerambursabilă, în conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2005;b) să realizeze obiectul contractului de finanţare nerambursabilă prevăzut la art. 3 în condiţiile prevăzute de Formularul de finanţare, formular ataşat la prezentul contract;c) să asigure cofinanţarea, în sensul că finanţarea nerambursabilă trebuie însoţită de o contribuţie financiară proprie din partea Beneficiarului de minimum 10% din valoarea totală a finanţării din bugetul solicitat de la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse, precum şi atrasă de la Partener, acolo unde este cazul, aşa cum este prevăzută în Cererea de finanţare, formulat ataşat la prezentul contract şi la art. 5 alin. (2) şi (3);d)
  să menţioneze explicit (în mass-media şi pe toate tipurile de materiale informative şi în toate comunicările realizate în cadrul sau în legătură cu proiectul): "Proiect cofinanţat de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse";
  e) să informeze Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse cu privire la toate modificările produse în derularea proiectului astfel: cu minimum 3 zile lucrătoare înainte de modificarea locului de desfăşurare a proiectului, calendarului de activităţi, dar fără a depăşi perioada de implementare, bugetul aferent aceleiaşi categorii de cheltuieli, fără a putea depăşi limita bugetului aprobat pentru finanţare de la MFTES, cu cel puţin 10 zile în cazul modificării bugetului între diferite categorii de cheltuieli;f) are obligaţia de a începe executarea contractului, fără a depăşi perioada de implementare;g) să notifice Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse cu privire la adresa exactă de derulare a activităţii principale a proiectului cu minimum 5 zile lucrătoare înainte de derularea activităţii;g) să întocmească raport de implementare şi cerere de decont, să prezinte USB cu imagini din timpul derulării proiectului sau să pună la dispoziţie un link activ cel puţin 90 zile, de unde se pot descărca aceste informaţii, aşa cum se prevede în Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr ........ pentru aprobarea Metodologiei pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi;h) să prezinte raportul de implementare şi documentele justificative de cheltuieli, legal întocmite, pentru capitolele de cheltuieli prevăzute la art. 5, în termen de 7 zile lucrătoare de la încheierea proiectului. Să facă orice completare solicitată la raportul de implementare sau la documentele justificative de cheltuieli, în termen de 5 zile lucrătoare de la solicitare;i) să prezinte documentele justificative de efectuare a plăţii, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii banilor, aşa cum se prevede în Ordinul ministrului familiei, tineretului şi egalităţii de şanse nr ......... pentru aprobarea Metodologiei pentru concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi;
  j) are obligaţia de a pune la dispoziţia autorităţii finanţatoare sau a oricărui organism abilitat de lege documentele şi/sau informaţiile necesare pentru verificarea modului de utilizare a finanţării nerambursabile, la cerere şi să asigure condiţiile pentru efectuarea verificărilor la faţa locului., inclusiv acces la sistemele informatice care au legătură directă cu Proiectul;k) în situaţia în care implementarea Proiectului presupune achiziţionarea de bunuri, servicii ori lucrări, acestea se fac cu respectarea prevederilor legislaţiei naţionale în vigoare în domeniul achiziţiilor publice.
  Articolul 8MODIFICAREA ŞI ÎNCETAREA CONTRACTULUI(1) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă poate fi modificat doar prin Act adiţional semnat de ambele părţi, orice altă formă fiind nulă. Prin act adiţional nu poate fi suplimentată valoarea finanţării acordată de MFTES şi nu poate fi diminuată valoarea indicatorilor menţionată în Cererea de finanţare, formular ataşat la prezentul contract.(2) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă poate înceta în următoarele cazuri:a) prin ajungerea la termen;
  b) Oricare dintre părţi poate decide rezilierea prezentului contract, fără îndeplinirea altor formalităţi, în cazul neîndeplinirii culpabile de către cealaltă parte a obligaţiilor prezentului contract;c) Autoritatea finanţatoare poate decide rezilierea prezentului Contract fără îndeplinirea altor formalităţi cu recuperarea integrală a sumelor plătite în următoarele cazuri:i) dacă Beneficiarul încalcă prevederile art. 9 alin. (2);ii) dacă se constată faptul că Proiectul face obiectul unei alte finanţări din fonduri publice naţionale sau comunitare sau faptul că a mai beneficiat de finanţare pentru aceeaşi activitate din programul în baza căruia se acordă finanţarea sau din alte programe naţionale sau comunitare;d) În cazul în care Beneficiarul prezintă la decont documente neconforme cu realitatea;e) În cazul în care Beneficiarul nu depune în termen decontul de cheltuieli;f)
  Prin acordul părţilor cu recuperarea proporţională a finanţării acordate, dacă este cazul.
  Articolul 9CONTRACTAREA ŞI CESIUNEA(1) În cazul implementării Proiectului în Parteneriat responsabilitatea pentru implementarea activităţilor şi derularea Proiectului îî revine Beneficiarului.(2) Prezentul Contract, precum şi toate drepturile şi obligaţiile ce decurg din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parţiale, novaţiei, subrogaţiei sau a oricărui alt mecanism de transmisiune şi/sau transformare a obligaţiilor şi drepturilor.Articolul 10LITIGII(1) Litigiile ce pot apărea ca urmare a aplicării şi interpretării prevederilor prezentului contract de finanţare nerambursabilă se vor soluţiona pe cale amiabilă.(2) În cazul în care nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa instanţelor judecătoreşti competente.Articolul 11PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL Prezentul contract reprezintă un acord ferm pentru părţile contractante în ceea ce priveşte gestionarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal primite în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale, în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.Articolul 12FORŢA MAJORĂ(1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.(2) Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.(5) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 10 (zece) zile de la încetare.(6) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.
  Articolul 13LIMBA(1) Limba care guvernează contractul este limba română.(2) Contractul va fi interpretat în conformitate cu legislaţia în vigoare din România.Articolul 14COMUNICĂRI(1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.
  (2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât şi în momentul primirii.
  Articolul 15DISPOZIŢII FINALE(1) Părţile se obligă să ia toate măsurile pentru respectarea regulilor pentru evitarea conflictului de interese.(2) Curtea de Conturi exercită controlul financiar asupra derulării activităţii nonprofit finanţate din fondurile publice.(3) Prezentul contract de finanţare nerambursabilă reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă înţelegere verbală între acestea, anterioară încheierii lui. Fiecare parte semnatară declară şi garantează părţii ca este reprezentant legal sau convenţional al părţii pentru care semnează.(4) Prezentul contract a fost încheiat şi semnat în 2 (două) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.
  (5) Anexele prezentului Contract sunt:a) Formular nr. 1 - Cererea de finanţare depusă de Beneficiar, înregistrată la Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse , cu nr ..........., aprobată ca urmare a procesului de evaluare şi selecţie conform Rezultatelor finale ale Concursului naţional de proiecte de tineret şi studenţi nr .........b) Formular - declaraţie de imparţialitate.

  MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSEASOCIAȚIA / FUNDAȚIA...................................
  Nume, prenume reprezentant legalNume, prenume reprezentant legal
  Semnătura
  Formular ataşat la Contractul de finanţare nerambursabilă nr .........../......... DECLARAŢIE DE IMPARŢIALITATE Reprezintă conflict de interese orice situaţie care îl împiedică pe Beneficiar în orice moment să acţioneze în conformitate cu obiectivele autorităţii finanţatoare, precum şi situaţia în care executarea obiectivă şi imparţială a funcţiilor oricărei persoane implicate în implementarea proiectului poate fi compromisă din motive familiale, politice, economice sau orice alte interese comune cu o altă persoană. Subsemnata/ Subsemnatul ........... în calitate de reprezentant legal al solicitantului, mă oblig să iau toate măsurile preventive necesare pentru a evita orice conflict de interese, aşa cum este acesta definit mai sus, şi mă oblig să informez autoritatea finanţatoare despre orice situaţie ce generează sau ar putea genera un asemenea conflict. Nume şi prenume reprezentant legal: ........... Semnătura: ........... Data: ...........
  Formular nr. 8.1 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi DECONT DE CHELTUIELI Nr. ............. din ............ Titlu proiect ..................................... Nume Beneficiar ...................................
  Loc desfăşurare: ................ Perioadă de desfăşurare ............... Număr contract de finanţare ................................... Adresă: ................................... Cod fiscal: ................................... Cod IBAN: ................................... Numele băncii: ................................... Cheltuieli eligibile decontate din fonduri MFTES
  Nr.crt.Tip, nr., data factura/ document justificativEmitentDenumire cheltuieliValoare
  1
  2
  Total finanţare MFTES
  Contribuţie Solicitant şi /sau Parteneri:
  Nr.crt.Tip, nr. /data documentEmitentDenumire cheltuieliValoare
  1.
  2.
  Total cofinanţare Solicitant şi /sau Parteneri
  Pentru fiecare categorie de cheltuieli se vor anexa toate documentele precizate la art. 23-37, după caz. (raport de implementare, lista participanţi, USB, imagini etc.) Număr de pagini decont de cheltuieli (inclusiv documentele ataşate) : ............ Nume şi prenume contabil/ director economic: ................................ Semnătura: ........................ Data: ................... Numele şi prenumele reprezentantului legal: ........................ Semnătura: ............... Data: ................
  Formular nr. 8.2 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi Nr ....... din ............ RAPORT DE IMPLEMENTARE

  Titlul proiectului
  Locul si perioada de desfăşurare
  OrganizatorParteneri
  Participanţi
  Total cheltuieli
  Suma decontată din bugetul MFTES
  Suma reprezentând contribuţia proprie şi sau atrasă
  Concordanţa între obiectivele propuse şi rezultatele obţinute
  Descrierea activităţilor realizate
  Promovarea proiectului si a finanţatorului
  Se vor ataşa în mod obligatoriu copii după materialele, articole în presa scrisă şi/sau online, linkuri la apariţiile online, comunicate de presă, tipărituri, promoţionale, în situaţia în care aceasta s-a realizat în cadrul unor emisiuni radio sau televizate, se vor preciza postul, data şi emisiunea iar pentru afişe se va preciza locul afişării) prin care aceasta s-a realizat.
  Probleme/obstacole în desfăşurarea proiectului, sugestii
  Concluzii, menţiuni
  Lista documente, materiale ataşateUSB cu imagini din timpul derulării proiectului. Se vor prezenta poze de grup din care să reiasă numărul total de participanţi, implicarea acestora in activităţile proiectului, locaţia în care se desfăşoară (spaţiul unde se desfăşoară activităţile, spatiul de cazare şi de servire a mesei). Pentru tipărituri imagini în care să se observe în clar numele proiectului, perioada de derulare, locaţia, imagini cu sigla finanţatorului şi a Beneficiarului. Pentru materiale promoţionale imagini în care să se observe în clar cel puţin denumirea proiectului şi sigla finanţatorului. Imagini cu tipărituri şi materiale promoţionale înaintea şi în timpul distribuirii, precum şi alte imagini considerate sugestive, din timpul derulării proiectului.Pentru activitatea desfăşurată în mediul online se vor depune livrabile care să ateste desfăşurarea activităţii, respectiv înregistrări video, audio etc.
  Nume şi prenume reprezentant legal: ........................ Semnătura: ..................... Data: ..........................
  Formular nr. 8.3 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi TITLUL PROIECTULUI: .................... LISTA DE INDICATORI
  Nr.
  Indicatori(Calitativi, cantitativi şi financiari)Valoare preconizatăValoare finalăRealizat / Nerealizat(faţă de valoarea preconizată în Formularul de finanţare)Sursă de provenienţ ă a datelorExplicaţie(în cazul nerealizării indicatorului)
  1
  2
  Nume şi prenume reprezentant legal: ................. Semnătura: ..................... Data: ...................
  Formular nr. 9 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi - Antet Beneficiar - TITLUL PROIECTULUI: ............... DECLARAŢIE IMPLEMENTARE PROIECT Subsemnata/ Subsemnatul ................., domiciliat în localitatea ................., judeţul/sectorul ................., strada ................., nr....., bloc ......., apartament ......, identificat prin CI seria .......... număr .........., CNP .......... în calitate de reprezentant al .........., în proiectul .......... declar sub răspundere penală că datele şi actele furnizate MFTES sunt autentice, astfel:1. Procedurile pentru cumpărarea directă şi sau atribuirea contractului de achiziţie publică s-au desfăşurat în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu privire la achiziţiile publice.2. Planul de activităţi, bugetul stabilit şi contribuţia partenerilor la realizarea proiectului au fost în conformitate cu documentele încheiate.
  3. Participanţii care se regăsesc în lista prezentată la decont au beneficiat de serviciile prevăzute în contractul de finanţare.4. A fost respectată legislaţia în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.5. Nu există alte elemente referitoare la proiect pe care finanţatorul ar fi trebuit să le cunoască şi nu au fost comunicate de către solicitantul finanţării.
  Nume şi prenume reprezentant legal: .................... Semnătura: .......... Data: ..........
  Formular nr. 10 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi - Antet Beneficiar - LISTA DE PARTICIPANŢI*1
  *1 Beneficiari direcţi şi facilitatori. Pentru activităţile care se desfăşoară în mediul online, lista de participanţi în original este semnată doar de către echipa de proiect şi de persoanele care susţin activităţile Denumire proiect: .................... Localitatea: .................... Perioada: ....................
  Nr.crt.Numele şi prenumele participantului(beneficiari şi facilitatori)Semnătura
  1
  2
  Nume şi prenume reprezentant legal: .................... Semnătura: .......... Data: ..........
  Formular nr. 10.1 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi - Antet Beneficiar - TABEL CENTRALIZATOR PARTICIPANŢI Denumire proiect: .................... Localitatea: .................... Perioada: ....................
  Nr.crt.Nume si prenumeAsociaţia/ Fundaţia/ InstituţiaData naşteriiCNPAdresa e-mail si număr de telefon
  1
  2
  Declar sub răspundere penală că datele centralizate sunt conforme cu declaraţiile participanţilor la proiect, completate, de fiecare participant în parte, conform modelului din Formular 10.2/10.2.1 şi sunt arhivate la sediul Beneficiarului. Nume şi prenume reprezentant legal: .................... Semnătura: .................... Data: ....................
  Formular nr. 10.2 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi - Antet Beneficiar - DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  În baza Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) Subsemnatul, .................... identificat/ă cu CI seria .................... nr. ...................., e-mail ...................., telefon ...................., în calitate de părinte/tutore*2 al minorului (nume, prenume) ...................., identificat cu CNP ...................., email ...................., telefon .............., declar prin prezenta: *2 în cazul în care diferă numele de familie al părinţilor/tutorilor de cel al participantului la tabără, copia unui document care să ateste calitatea acestora de aparţinători legali. ● Că sunt de acord ca (nume, prenume minor) .................... să participe la proiectul .................., organizat de către (nume ONG) ...................., finanţat de Ministerul Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse, în perioada .................... ● Că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor caracter personal ale minorului ................ de către (numele ONG) ................. pentru participare la proiectul .............., inclusiv pentru transmiterea datelor către Ministerul Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse; ● Să fie fotografiat şi/sau filmat în timpul proiectului, materiale obţinute să poată fi utilizate atât pentru evaluarea şi decontarea cheltuielilor dar şi pentru mediatizarea activităţii de tineret, fără a afecta însă imaginea lui/noastră personală sau instituţională (cu excepţia cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apară în aceste materiale). ● Că sunt de acord să fiu contactat/ contactată prin email/ telefon de către organizatori/ finanţatorul proiectului respectiv Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse , doar în situaţii strict legate de acest proiect. ● Că am fost informat/ informată despre drepturile pe care le avem în calitate de persoane vizate de prelucrare a datelor cu caracter personal: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere a datelor, dreptul la restricţionare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimţământul. Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către ........................ (nume ONG) pentru decontarea proiectului ............... la Ministerul Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util. Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai jos sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Ministerul Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse. Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. Semnătură reprezentant legal al tânărului sub 16 ani (părinte, tutore legal desemnat): ........................ Data: .................................. * se va complete de către părinte/tutore pentru participanţii care nu au împlinit vârsta de 16 aniFormular nr. 10.2.1. la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi - Antet Beneficiar - DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
  PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
  În baza Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) Subsemnatul/Subsemnata ......................, domiciliat/ă în ......................, născut/ă la data de ......................, identificat/ă cu cod numeric personal ......................, e-mail , telefon ................, instituţia/organizaţia ...................... declar prin prezenta: ● Că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către .................... (numele ONG) pentru participare la proiectul ................., inclusiv pentru transmiterea datelor către Ministerul Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse (MFTES). ● Că sunt de acord să fiu fotografiat/ filmat în timpul proiectului şi aceste materiale să fie utilizate pentru decontarea acestuia şi pentru mediatizarea activităţii de tineret, fără a afecta însă imaginea mea personală sau instituţională (cu excepţia cazurilor justificate în care voi solicita expres să nu apar în aceste materiale). ● Că sunt de acord să fiu contactat prin email şi/ sau telefon de către organizatorii/ finanţatorul proiectului respectiv Ministerul Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse, doar în situaţii strict legate de proiectul ..................... ● Că am fost informat despre drepturile pe care le am în calitate de persoana vizată de prelucrare a datelor cu caracter personal le deţin: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la portabilitate a datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare, dreptul la ştergere a datelor, dreptul la restricţionare a prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a retrage consimţământul. ● Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal necesare şi solicitate de către decontarea proiectului .................... (nume organizator) pentru .................... la Ministerul Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice. Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris, în timp util. Consimţământul în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea datelor menţionate mai sus sunt voluntare. Acest consimţământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare gratuită către Ministerul Familiei Tineretului şi Egalităţii de Şanse. Notificarea de revocare a consimţământului poate fi realizată prin e-mail. Vă rugăm să aveţi în vedere faptul că revocarea consimţământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimţământului (notificarea nu are impact retroactiv). În cazul în care consimţământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. Semnătura: .................... Data: .................... * se va completa de către persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani.
  Formular nr. 10.3 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţiDECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE PRIVINDPARTICIPAREA LA ACTIVITATE*3 *3 Nu este obligatoriu ca Declaraţia pe propria răspundere privind participarea la activitate să fie completată în format tipărit. În ambele variante (format tipărit sau olograf) declaraţia se va transmite în format digital (fotografie, scanat etc.). Subsemnatul/a ...................., CNP .................... domiciliat/ă în ...................., Str ...................., Nr ........, ap ....., tel. mobil ................, e-mail, cunoscând dispoziţiile art. 326 Noul Cod Penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe proprie răspundere că în perioada ...................., am participat la activitatea "....................", din cadrul proiectului "....................", organizat de către Asociaţia/Fundaţia "...................." Semnătura participant: ................... Data: ...................
  Formular nr. 11 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi DIAGRAMA DE CAZARE Denumire proiect: .................... Perioada: .................... Locul de desfăşurare: ....................
  Unitatea prestatoare de servicii: ....................
  Nr.Crt.Nr.camerăNume şi prenumeTarif/ ziNr. zileValoareserviciu
  Nume şi prenume reprezentant legal: .................... Semnătura: .................... Data: .................... Nume şi prenume reprezentant unitate prestatoare de servicii .................... Semnătura: .................... Data: ....................
  Formular nr. 12 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi - Antet Beneficiar - PONTAJ DE MASĂ Denumire proiect: .................... Perioada: .................... Locul de desfăşurare: .................... Unitatea prestatoare de servicii: ....................

  Nr.crtNumePrenumeZiua 1Ziua 2Ziua 3Ziua ..... Semnătură participant
  Nume şi prenume reprezentant legal: .................... Semnătura: .................... Data: .................... Nume şi prenume reprezentant unitate prestatoare de servicii, după caz .................... Semnătura: .................... Data: ....................
  Formular nr. 13 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi - Antet Beneficiar - TABEL cu participanţii care au beneficiat de contravaloarea transportului Denumire proiect: .................... Localitatea: .................... Perioada: ....................
  Nr.Crt.Nume şi prenumeRutaSeria bilet /Bon fiscal combustibilSumaSemnătura
  1
  2
  Nume şi prenume reprezentant legal: .................... Semnătura: .................... Data: ............
  Formular nr. 14 la Metodologia pentru Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi - Antet Beneficiar - CERERE PRIVIND PLATA AVANSULUI ÎN CADRUL PROIECTELOR FINANŢATE LA CONCURSUL NAŢIONAL DE PROIECTE DE TINERET ŞI STUDENŢI
  Beneficiar: .................... Adresa beneficiarului: .................... Titlul proiectului: .................... Contract nr. .................... Valoarea contractului .................... Subsemnatul/a, .................... (numele şi prenumele reprezentantului legal), în calitate de reprezentant legal al beneficiarului finanţării acordate de Ministerul Familiei, Tineretului şi Egalităţii de Şanse prin Concursul naţional de proiecte de tineret şi studenţi prin prezenta cerere solicit suma de .................... lei, conform contractului de finanţare nerambursabilă.
  Valoarea cererii de avansCheltuieli solicitate în avans
  Plata va fi efectuată în contul bancar: .................... deschis la ....................: În calitate de Beneficiar declar următoarele:A. Nivelul avansului, respectiv suma solicitată este în conformitate cu prevederile Contractului de finanţare;B.
  Proiectul nu este finanţat prin alte instrumente naţionale de cofinanţare sau prin instrumente ale Comisiei Europene decât cele precizate în Contractul de finanţare;
  C. Toate tranzacţiile vor fi înregistrate în sistemul contabil şi suma solicitată la avans va corespunde cu datele din documentele contabile;D. Cerinţele în ceea ce priveşte publicitatea vor fi îndeplinite în conformitate cu prevederile din Contractul de finanţare;E. Regulile privind achiziţiile publice şi oportunităţi egale vor fi respectate;F. Toate documentele suport vor fi înregistrate în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale. Declar că prezenta Cerere de avans a fost completată cunoscând prevederile art. 322, art. 323 şi art. 326 din Codul penal privind falsul în înscrisuri sub semnătură privată, uzul de fals şi falsul în declaraţii;G. Sunt conştient de faptul că, în cazul nerespectării prevederilor contractuale, a depunerii la termenele stabilite a documentelor justificative a avansului acordat prin Cererea de avans sau în cazul schimbării destinaţiei fondurilor solicitate, este posibilă recuperarea parţială sau integrală a sumelor avansate, inclusiv a dobânzilor şi penalităţilor aferente, conform prevederilor legale în vigoare, prezenta va putea fi considerată titlu executoriu.
  În calitate de Beneficiar, certific faptul că suma care a fost solicitată prin intermediul acestei cereri de avans va fi utilizată pentru îndeplinirea scopului proiectului şi în concordanţă cu legislaţia în vigoare. [nume şi prenume]
  [funcţia] [semnătura]
  -----