Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 653 din 3 august 2023pentru modificarea şi completarea titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 4 august 2023Data intrării în vigoare 04-08-2023


  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul ITitlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul 37, alineatele (1) şi (2) se abrogă.
  2. La punctul 37 alineatul (4), litera ţ) se modifică şi va avea următorul cuprins:ţ) băuturi, oţet comestibil şi înlocuitori de oţet comestibil obţinuţi din acid acetic, care se încadrează la codurile NC 2201, 2202 şi 2209 00, cu excepţia celor care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99;3. La punctul 37, după alineatul (13) se introduc două alineate noi, alin. (14) şi (15), cu următorul cuprins:(14) În sensul art. 291 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal, prin cazare în cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu funcţie similară se înţelege cazarea în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică prevăzute la art. 2 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare. Cota redusă de taxă de 9% prevăzută la art. 291 alin. (2) lit. j) din Codul fiscal se aplică pentru tipurile de cazare în structurile de primire turistică cu funcţiune de cazare, prevăzute la art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În cazul cazării cu mic dejun, cu demipensiune, cu pensiune completă sau cu «all inclusive», astfel cum sunt definite la art. 2^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi completările ulterioare, cota redusă de TVA se aplică asupra preţului total al cazării, care poate include şi băuturi alcoolice, precum şi băuturi nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99. Orice persoană care acţionează în condiţiile prevăzute la pct. 8 alin. (2) sau care intermediază astfel de operaţiuni în nume propriu, dar în contul altei persoane, potrivit art. 271 alin. (2) din Codul fiscal, aplică cota de 9% a taxei, cu excepţia situaţiilor în care este obligatorie aplicarea regimului special de taxă pentru agenţii de turism, prevăzut la art. 311 din Codul fiscal.(15) În aplicarea art. 291 alin. (2) lit. k) din Codul fiscal, prin servicii de restaurant şi de catering se înţelege serviciile prevăzute la pct. 18. Orice combinaţie de băuturi alcoolice şi nealcoolice, indiferent de concentraţia alcoolică, este considerată băutură alcoolică. Pentru băuturile alcoolice, precum şi pentru băuturile nealcoolice care se încadrează la codurile NC 2202 10 00 şi 2202 99, servite la restaurant sau oferite în cazul serviciilor de catering, se aplică cota standard de TVA, fără a se considera că are loc o livrare separată de bunuri, oferirea de băuturi făcând parte din serviciile de restaurant sau de catering.4. La punctul 38 alineatul (3), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c)
  valoarea-limită de 600.000 lei cuprinde valoarea locuinţei, inclusiv valoarea cotelor indivize din părţile comune ale imobilului şi a anexelor gospodăreşti şi, după caz, a terenului pe care este construită locuinţa, dar exclude unele drepturi de servitute legate de locuinţa respectivă.
  5. La punctul 38, alineatele (7) şi (8) se abrogă.6. După punctul 65 se introduce un nou punct, pct. 65^1, cu următorul cuprins:65^1. (1) Justificarea scutirii de taxă prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. a) din Codul fiscal pentru serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, pentru care beneficiarul este unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau, după caz, instituţia/autoritatea publică centrală sau locală, care asigură finanţarea acesteia, potrivit legii, se realizează cu documentaţia în baza căreia sunt prestate aceste servicii, cum ar fi contractele încheiate cu beneficiarul.(2) Scutirea de taxă prevăzută la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal se aplică direct, prin facturare fără TVA, pentru livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, precum şi pentru adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, efectuate către unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat, pe baza declaraţiei pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii spitaliceşti din care să rezulte că bunurile respective sunt destinate în mod normal utilizării în domeniul îngrijirilor de sănătate sau pentru utilizarea de către persoanele cu handicap, bunuri esenţiale pentru compensarea şi depăşirea handicapurilor. (3) Pentru livrările de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii şi echipamente de protecţie, materiale şi consumabile de uz sanitar, precum şi pentru adaptarea, repararea, închirierea şi leasingul unor astfel de bunuri, facturate către o instituţie/autoritate publică centrală sau locală, scutirea de taxă se aplică direct, prin facturare fără TVA, pe baza unei declaraţii pe propria răspundere a reprezentantului legal al instituţiei/autorităţii publice centrale sau locale respective din care să rezulte că bunurile/serviciile achiziţionate sunt destinate unei unităţi spitaliceşti din reţeaua publică de stat pentru care aceasta asigură finanţarea şi a declaraţiei prevăzute la alin. (2) a reprezentantului legal al unităţii spitaliceşti din reţeaua publică de stat beneficiare.(4)
  În cazul importului de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de TVA se aplică pentru operaţiunile realizate direct de către unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau de către instituţia/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanţarea acesteia, pe baza declaraţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), după caz, care se depun la organul vamal competent la momentul importului.
  (5) În cazul achiziţiei intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de TVA se aplică pentru operaţiunile realizate direct de către unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau de către instituţia/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanţarea acesteia, pe baza declaraţiilor prevăzute la alin. (2) şi (3), după caz, care se păstrează în evidenţele beneficiarului, în vederea justificării scutirii de TVA.(6) Prevederile referitoare la declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la alin. (2) şi (3) nu se aplică pentru bunurile prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) şi d) din Codul fiscal, acestea fiind scutite indiferent către cine sunt livrate.(7) Scutirea de taxă prevăzută la art. 294 alin. (5) lit. c) din Codul fiscal se aplică pentru protezele medicale şi accesoriile acestora, exclusiv protezele dentare care sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în condiţiile prevăzute la art. 292 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal. Proteza medicală este un dispozitiv medical destinat utilizării personale exclusive care amplifică, restabileşte sau înlocuieşte zone din ţesuturile moi ori dure, precum şi funcţii ale organismului uman; acest dispozitiv poate fi intern, extern sau atât intern, cât şi extern. Accesoriul unei proteze este un articol care este prevăzut în mod special de către producător pentru a fi utilizat împreună cu proteza medicală.(8) Scutirea de taxă prevăzută la art. 294 alin. (5) lit. d) din Codul fiscal se aplică pentru produsele ortopedice. Sunt produse ortopedice protezele utilizate pentru amplificarea, restabilirea sau înlocuirea ţesuturilor moi ori dure, precum şi a unor funcţii ale sistemului osteoarticular, ortezele utilizate pentru modificarea caracteristicilor structurale şi funcţionale ale sistemului neuromuscular şi scheletic, precum şi încălţămintea ortopedică realizată la recomandarea medicului de specialitate, mijloacele şi dispozitivele de mers ortopedice, precum fotolii rulante şi/sau alte vehicule similare pentru invalizi, părţi şi/sau accesorii de fotolii rulante ori de vehicule similare pentru invalizi.(9) În cazul importului de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) şi d) din Codul fiscal, scutirea de TVA se aplică de către organele vamale la momentul importului, indiferent de beneficiarul importului.(10) În cazul achiziţiei intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 294 alin. (5) lit. c) şi d) din Codul fiscal, scutirea de TVA se aplică de orice persoană ce realizează achiziţia intracomunitară a bunurilor în România.
  Articolul IIScutirea de TVA pentru livrările de bunuri şi/sau prestările de servicii prevăzute la art. 294 alin. (5) din Codul fiscal, efectuate către unitatea spitalicească din reţeaua publică de stat sau, după caz, către instituţia/autoritatea publică centrală sau locală care asigură finanţarea acesteia, potrivit legii, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a Legii nr. 88/2023 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se aplică dacă furnizorii/prestatorii fac dovada destinaţiei bunurilor/serviciilor prin orice probă şi mijloc de probă prevăzute de lege, inclusiv prin, dar nu limitat la, contractele şi declaraţiile pe propria răspundere prevăzute la art. I pct. 6.
  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru,
  Marian Neacşu
  Ministrul finanţelor,

  Marcel-Ioan Boloş
  Ministrul sănătăţii,
  Alexandru Rafila
  Bucureşti, 3 august 2023.Nr. 653.-----