Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.256 din 27 iulie 2023pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 3 august 2023Data intrării în vigoare 03-08-2023


  Având în vedere prevederile art. 5 alin. (8) şi ale art. 16 alin. (3) şi (4) din Metodologia de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor destinate victimelor infracţiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum şi a criteriilor de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2023, şi ale art. 9 alin. (2) şi art. 10 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile,în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor emite următorul ordin:Articolul IOrdinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia, precum şi a Criteriilor referitoare la autorizarea funcţionării unităţilor emitente de tichete, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 5^2, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^2(1) Modelul autorizaţiei de funcţionare emise unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pentru grădiniţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, de vouchere destinate victimelor infracţiunii, precum şi de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic este prevăzut în anexa nr. 13.
  2. La articolul 5^2, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Direcţia de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor, cu atribuţii de management al domeniilor reglementate specific, denumită în continuare direcţia de specialitate, alocă fiecărei autorizaţii de funcţionare un cod de autorizare, ţinând un registru special în acest sens, care va avea următoarea configuraţie:RO 123 XX 00000, unde:– RO reprezintă codul ISO al ţării;– 123 reprezintă o secvenţă numerică de 3 caractere pentru identificarea unităţii emitente;– XX - secvenţă ce reprezintă tipul activităţii autorizate, respectiv: VH - vouchere de vacanţă pe suport hârtie, VE - vouchere de vacanţă pe suport electronic, TG - tichete sociale pentru grădiniţă, MC - tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, SE - tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, VS - vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, PA - tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, NN - tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, VI - vouchere destinate victimelor infracţiunii, MD - măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic;
  – 00000 reprezintă o secvenţă de 5 caractere pentru identificarea numărului de autorizaţii alocate unei unităţi emitente.
  3. Articolul 5^4 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^4În vederea verificării îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7, în anexa nr. 14 pct. 4, în anexa nr. 15 pct. 5, în anexa nr. 16 pct. 5, în anexa nr. 18 pct. 5, în anexa nr. 19 pct. 5, în anexa nr. 20 pct. 5, în anexa nr. 22 pct. 5, respectiv în anexa nr. 24 pct. 5, direcţia de specialitate solicită organului fiscal competent din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală certificatul de atestare fiscală al unităţii emitente, din care să rezulte că nu înregistrează obligaţii fiscale restante existente în evidenţele fiscale. Solicitarea eliberării certificatului de atestare fiscală, precum şi transmiterea acestuia se pot efectua şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, conform procedurii pentru solicitarea certificatului de atestare fiscală, aprobată prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 3.894/2022 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, precum şi a atribuţiilor Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, a Procedurii de solicitare şi transmitere a certificatului de atestare fiscală, a modelului autorizaţiei şi scrisorii de atribuire a codului statistic, precum şi a modelului unor declaraţii, care se aplică în mod corespunzător în funcţie de tipul de activitate pentru care se solicită autorizaţie, respectiv pentru activitatea de emitere de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pentru grădiniţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, de vouchere destinate victimelor infracţiunii, precum şi de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic.4.
  Articolul 5^6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^6În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 1-3, în anexa nr. 14 pct. 1 şi 2, în anexa nr. 15 pct. 1-3, în anexa nr. 16 pct. 1-3, în anexa nr. 18 pct. 1, în anexa nr. 19 pct. 1-3, în anexa nr. 20 pct. 1-3, în anexa nr. 22 pct. 1-3, respectiv în anexa nr. 24 pct. 1-3, direcţia de specialitate solicită de la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin serviciul Recom online, furnizarea de informaţii din care să rezulte capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, asociaţii, obiectul de activitate (operaţiuni care privesc emiterea şi gestionarea tichetelor cod CAEN 1812 şi/sau cod CAEN 6612) şi administratorii.
  5. Articolul 5^7 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^7În vederea verificării îndeplinirii condiţiilor prevăzute în anexa nr. 12 pct. 4 lit. c), pct. 5 lit. c), în anexa nr. 14 pct. 3 lit. c), în anexa nr. 15 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 16 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 18 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 19 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 20 pct. 4 lit. c), în anexa nr. 22 pct. 4 lit. c), respectiv în anexa nr. 24 pct. 4 lit. c), în cazul în care spaţiul distinct este asigurat prin furnizor, şi nu direct de către unitatea emitentă, în contractele încheiate între operatorii economici care solicită autorizarea ca unitate emitentă de tichete şi operatorii economici care furnizează spaţiul este obligatorie existenţa unei clauze exprese care prevede permiterea accesului echipei de specialişti prevăzute de prezentul ordin în spaţiul respectiv.6. Articolul 5^8 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^8
  Verificarea îndeplinirii condiţiei prevăzute în anexa nr. 12 pct. 7^1, în anexa nr. 14 pct. 5, în anexa nr. 15 pct. 6, în anexa nr. 16 pct. 6, în anexa nr. 18 pct. 6, în anexa nr. 19 pct. 6, în anexa nr. 20 pct. 6, în anexa nr. 22 pct. 6, respectiv în anexa nr. 24 pct. 6 se face de către persoana desemnată din cadrul direcţiei de specialitate, în baza accesului direct la informaţiile privind cazierul fiscal al operatorului economic, administratorului/ directorului economic şi/sau financiar al acestuia, cuprinse în cazierul fiscal naţional gestionat de Ministerul Finanţelor, prin intermediul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform legislaţiei în vigoare.
  7. Articolul 5^10 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^10Unitatea care solicită autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, de vouchere destinate victimelor infracţiunii, respectiv de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, după caz, este obligată să dovedească, în termen de maximum 15 zile de la data la care i-a fost atribuit de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene şi, respectiv, de către Ministerul Justiţiei, după caz, contractul de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, pentru emiterea de vouchere destinate victimelor infracţiunii, respectiv pentru emiterea măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, după caz, sub sancţiunea retragerii autorizaţiei, îndeplinirea condiţiei prevăzute în anexa nr. 15 pct. 2, în anexa nr. 16 pct. 2, în anexa nr. 19 pct. 2, în anexa nr. 20 pct. 2, în anexa nr. 22 pct. 2, respectiv în anexa nr. 24 pct. 2, după caz. Dispoziţiile pct. 3 din anexa nr. 15, ale pct. 3 din anexa nr. 16, ale pct. 3 din anexa nr. 19, ale pct. 3 din anexa nr. 20, ale pct. 3 din anexa nr. 22, respectiv ale pct. 3 din anexa nr. 24, după caz, se aplică în mod corespunzător.8. Articolul 5^12 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^12(1) În situaţia în care un operator economic deţine autorizaţie de funcţionare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin şi pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional şi, respectiv, pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi.
  (2) Dacă un operator economic deţine autorizaţie de funcţionare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de vouchere de vacanţă şi, respectiv, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin şi pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii.(3) În situaţia în care un operator economic deţine autorizaţie de funcţionare, aflată în termen de valabilitate, ca unitate emitentă de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creşă, şi, respectiv, de tichete culturale, nu este necesară parcurgerea procedurii prevăzute de prezentul ordin şi pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic.(4) Anterior începerii activităţii, operatorul economic are obligaţia de a notifica Ministerul Finanţelor cu privire la intenţia de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii şi, respectiv, ca unitate emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic.
  9. Articolul 5^13 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 5^13(1) Autorizaţia de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, autorizaţia de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, autorizaţia de funcţionare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii, precum şi autorizaţia de funcţionare ca unitate emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, obţinute ca urmare a notificării prevăzute la art. 5^12 alin. (4), au aceeaşi valabilitate cu cea a autorizaţiei de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de vouchere de vacanţă, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creşă, şi, respectiv, de tichete culturale, pentru care a fost parcursă procedura de autorizare.
  (2) Unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, unitatea emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii, precum şi unitatea emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic solicită reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare obţinute în urma notificării.
  10. După articolul 5^20 se introduc patru noi articole, art. 5^21-5^24, cu următorul cuprins:Articolul 5^21Se aprobă Criteriile de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii, prevăzute în anexa nr. 22.Articolul 5^22Se aprobă procedura de notificare a intenţiei de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii, prevăzută în anexa nr. 23.
  Articolul 5^23Se aprobă Criteriile de autorizare a funcţionării unităţilor emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, prevăzute în anexa nr. 24.Articolul 5^24Se aprobă procedura de notificare a intenţiei de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, prevăzută în anexa nr. 25.
  11. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 6Anexele nr. 1-25 fac parte integrantă din prezentul ordin.12. În anexa nr. 2, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 1Autorizarea funcţionării unităţilor emitente de vouchere de vacanţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, a unităţilor emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, a unităţilor emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, a unităţilor emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii, precum şi a unităţilor emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, denumite în continuare operatori, se realizează prin intermediul Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, structură interdepartamentală care îşi desfăşoară activitatea la sediul Ministerului Finanţelor.13. În anexa nr. 2, la articolul 3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:(2) Deciziile comisiei sunt obligatorii pentru toţi operatorii economici din domeniile cu reglementări specifice - operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pentru grădiniţă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii, precum şi pentru operatorii economici care funcţionează ca unităţi emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic.14. În anexa nr. 12, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1.
  Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă funcţionează legal pe teritoriul României şi au prevăzute în actul de înfiinţare, la obiectul de activitate, operaţiuni privind emiterea şi gestionarea voucherelor de vacanţă pe suport hârtie având cod CAEN 1812 - «Alte activităţi de tipărire n.c.a.» şi/sau pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - «Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
  15. În anexa nr. 12, la punctul 5, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea voucherelor de vacanţă pe suport electronic, cu elemente de siguranţă a suportului electronic, de tip PIN, CIP;16. În anexa nr. 12, după punctul 6 se introduce un nou punct, pct. 6^1, cu următorul cuprins:6^1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere de vacanţă nu pot fi autorizate în situaţia în care administratorul/directorul economic şi/sau financiar au fost condamnaţi pe plan intern sau internaţional pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni privind regimul vamal.17.
  În anexa nr. 12, punctul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:18. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare, cu indicarea tipului suportului tehnic, respectiv hârtie şi/sau electronic, după caz, pe care entitatea solicitantă intenţionează să emită voucherele de vacanţă, conţinând datele de identificare ale unităţii;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a voucherelor de vacanţă şi, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverinţa emisă de unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanţă;d) angajamentul unităţii emitente că prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale voucherelor de vacanţă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e)
  certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar sau, după caz, consimţământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar;
  f) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor şi a directorului economic şi/sau financiar că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 7^1;h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligaţii de plată restante datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-4 şi/sau 1, 2, 3 şi 5, după caz, întocmită de o echipă de specialişti compusă din:– un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor;
  – un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi.
  18. În anexa nr. 12, după punctul 18 se introduce un nou punct, pct. 19, cu următorul cuprins:19.
  Documentele prevăzute la pct. 18 lit. a)-f), h) şi j) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 18 lit. g) şi i) se solicită, potrivit legii, de către direcţia de specialitate, autorităţilor emitente.
  19. În anexa nr. 14, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pentru grădiniţă funcţionează legal pe teritoriul României şi au prevăzute în actul de înfiinţare, la obiectul de activitate, operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pentru grădiniţă, având cod CAEN 1812 - «Alte activităţi de tipărire n.c.a.».20. În anexa nr. 14, după punctul 4 se introduce un nou punct, pct. 4^1, cu următorul cuprins:4^1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pentru grădiniţă nu pot fi autorizate în situaţia în care administratorul/directorul economic şi/sau financiar au fost condamnaţi pe plan intern sau internaţional pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni privind regimul vamal.21.
  În anexa nr. 14, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:13. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pentru grădiniţă, conţinând datele de identificare ale unităţii;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a voucherelor de vacanţă şi, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverinţa emisă de către unitatea bancară, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăţi distinct, prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniţă;d) angajamentul unităţii emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pentru grădiniţă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e)
  certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar sau, după caz, consimţământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar;
  f) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor şi a directorului economic şi/sau financiar că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 5;h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligaţii de plată restante datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1-3, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:– un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi.
  22. În anexa nr. 14, după punctul 13 se introduce un nou punct, pct. 14, cu următorul cuprins:14. Documentele prevăzute la pct. 13 lit. a)-f), h) şi j) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 13 lit. g) şi i) se solicită, potrivit legii, de către direcţia de specialitate, autorităţilor emitente.23. În anexa nr. 15, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde funcţionează legal pe teritoriul României şi au prevăzute în actul de înfiinţare, la obiectul de activitate, operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, având cod CAEN 6612 - «Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare24. În anexa nr. 15, la punctul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, cu elemente de siguranţă a suportului electronic, de tip PIN, CIP;
  25. În anexa nr. 15, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde nu pot fi autorizate în situaţia în care administratorul/directorul economic şi/sau financiar au fost condamnaţi pe plan intern sau internaţional pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni privind regimul vamal.26. În anexa nr. 15, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:15. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, conţinând datele de identificare ale unităţii;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde şi, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;
  c) adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde;d) angajamentul unităţii emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar sau, după caz, consimţământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor şi a directorului economic şi/sau financiar că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligaţii de plată restante datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale;
  i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi 4, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:– un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.
  Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi;
  k) o declaraţie pe propria răspundere a administratorului societăţii, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, să transmită către direcţia de specialitate o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 şi 3.
  27. În anexa nr. 15, după punctul 15 se introduce un nou punct, pct. 16, cu următorul cuprins:16. Documentele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f), h), j) şi k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 15 lit. g) şi i) se solicită, potrivit legii, de către direcţia de specialitate, autorităţilor emitente.28. În anexa nr. 16, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1.
  Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional funcţionează legal pe teritoriul României şi au prevăzute în actul de înfiinţare, la obiectul de activitate, operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, având cod CAEN 6612 - «Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
  29. În anexa nr. 16, la punctul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, cu elemente de siguranţă a suportului electronic, de tip PIN, CIP;30. În anexa nr. 16, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional nu pot fi autorizate în situaţia în care administratorul/directorul economic şi/sau financiar au fost condamnaţi pe plan intern sau internaţional pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni privind regimul vamal.31.
  În anexa nr. 16, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:15. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, conţinând datele de identificare ale unităţii;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional şi, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional;d) angajamentul unităţii emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar sau, după caz, consimţământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor şi a directorului economic şi/sau financiar că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligaţii de plată restante datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităţilor care nu deţin şi autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi 4, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:– un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor;
  –  un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor;–  un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;–  un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi;
  k) o declaraţie pe propria răspundere a administratorului societăţii prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, să transmită către direcţia de specialitate o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 şi 3.
  32. În anexa nr. 16, după punctul 15 se introduce un nou punct, pct. 16, cu următorul cuprins:16. Documentele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f), h), j) şi k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 15 lit. g) şi i) se solicită, potrivit legii, de către direcţia de specialitate, autorităţilor emitente.33. În anexa nr. 17, la punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) cele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f) şi k) din anexa nr. 16 la ordin.34. În anexa nr. 18, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă funcţionează legal pe teritoriul României şi au prevăzute în actul de înfiinţare, la obiectul de activitate, operaţiuni privind emiterea şi gestionarea voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, având cod CAEN 1812 - «Alte activităţi de tipărire n.c.a.
  35. În anexa nr. 18, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă nu pot fi autorizate în situaţia în care administratorul/directorul economic şi/sau financiar au fost condamnaţi pe plan intern sau internaţional pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni privind regimul vamal.36. În anexa nr. 18, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:15. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de vouchere pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, conţinând datele de identificare ale unităţii;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului conturile prevăzute la art. 6 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 157/2020 privind acordarea unui ajutor financiar sub formă de voucher pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în practicarea sportului de performanţă, aprobată prin Legea nr. 152/2021;c) adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă;
  d) angajamentul unităţii emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar sau, după caz, consimţământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor şi a directorului economic şi/sau financiar că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligaţii de plată restante datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi 4, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:– 
  un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor;
  – un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului;– un reprezentant al Companiei Naţionale «Imprimeria Naţională» - S.A.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi;
  k) o declaraţie pe propria răspundere a administratorului societăţii, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 10 zile de la data atribuirii de către Agenţia Naţională pentru Sport a contractului de achiziţie publică pentru emiterea voucherelor pe suport hârtie acordate în vederea achiziţionării de echipamente sportive pentru încurajarea şi sprijinirea copiilor în vederea practicării sportului de performanţă, să transmită către direcţia de specialitate o notificare însoţită de documentul din care reiese că societatea îndeplineşte condiţia prevăzută la pct. 2.
  37. În anexa nr. 18, după punctul 15 se introduce un nou punct, pct. 16, cu următorul cuprins:16. Documentele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f), h), j) şi k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 15 lit. g) şi i) se solicită, potrivit legii, de către direcţia de specialitate, autorităţilor emitente.38. În anexa nr. 19, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde funcţionează legal pe teritoriul României şi au prevăzute în actul de înfiinţare, la obiectul de activitate, operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, având cod CAEN 6612 «Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare
  39. În anexa nr. 19, la punctul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, cu elemente de siguranţă a suportului electronic, de tip PIN, CIP;40. În anexa nr. 19, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde nu pot fi autorizate în situaţia în care administratorul/directorul economic şi/sau financiar au fost condamnaţi pe plan intern sau internaţional pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni privind regimul vamal.41. În anexa nr. 19, punctul 14 se modifică şi va avea următorul cuprins:14. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, conţinând datele de identificare ale unităţii;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde şi, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;c) adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde;d) angajamentul unităţii emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar sau, după caz, consimţământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f)
  declaraţia pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor şi a directorului economic şi/sau financiar că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;
  g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligaţii de plată restante datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi 4, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:– un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor;
  – un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi;
  k) o declaraţie pe propria răspundere a administratorului societăţii, prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, să transmită către direcţia de specialitate o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 şi 3.
  42. În anexa nr. 19, după punctul 14 se introduce un nou punct, pct. 15, cu următorul cuprins:15.
  Documentele prevăzute la pct. 14 lit. a)-f), h), j) şi k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 14 lit. g) şi i) se solicită, potrivit legii, de către direcţia de specialitate autorităţilor emitente.
  43. În anexa nr. 20, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi funcţionează legal pe teritoriul României şi au prevăzute în actul de înfiinţare, la obiectul de activitate, operaţiuni privind emiterea şi gestionarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, având cod CAEN 6612 «Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare44. În anexa nr. 20, la punctul 4, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, cu elemente de siguranţă a suportului electronic, de tip PIN, CIP;45.
  În anexa nr. 20, după punctul 5 se introduce un nou punct, pct. 5^1, cu următorul cuprins:5^1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi nu pot fi autorizate în situaţia în care administratorul/directorul economic şi/sau financiar au fost condamnaţi pe plan intern sau internaţional pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni privind regimul vamal.
  46. În anexa nr. 20, punctul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:15. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente: a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, conţinând datele de identificare ale unităţii;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi şi, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic;
  c) adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi;d) angajamentul unităţii emitente, conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar sau, după caz, consimţământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor şi a directorului economic şi/sau financiar că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 6;h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligaţii de plată restante datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;
  j) în cazul unităţilor care nu deţin şi autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi 4, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:– un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Centrului National pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi;
  k) o declaraţie pe propria răspundere a administratorului societăţii prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea tichetelor sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, să transmită către direcţia de specialitate o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 şi 3.
  47. În anexa nr. 20, după punctul 15 se introduce un nou punct, pct. 16, cu următorul cuprins:16. Documentele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f), h), j) şi k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 15 lit. g) şi i) se solicită, potrivit legii, de către direcţia de specialitate, autorităţilor emitente.48. În anexa nr. 21, la punctul 1, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) cele prevăzute la pct. 15 lit. a)-f) şi k) din anexa nr. 20 la ordin;49. După anexa nr. 21 se introduc patru noi anexe, anexele nr. 22-25, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 1-4 care fac parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor,
  Marcel-Ioan Boloş
  Bucureşti, 27 iulie 2023.Nr. 2.256.Anexa nr. 1
  (Anexa nr. 22 la Ordinul nr. 2.007/2008)CRITERIIde autorizare a funcţionării unităţilor emitente devouchere destinate victimelor infracţiuniiÎn conformitate cu prevederile art. 5 alin. (8) şi ale art. 16 alin. (3) şi (4) din Metodologia de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor destinate victimelor infracţiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum şi a criteriilor de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2023, unităţile emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de către Ministerul Finanţelor, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii funcţionează legal pe teritoriul României şi au prevăzut în actul de înfiinţare, la obiectul de activitate, operaţiuni privind emiterea şi gestionarea de vouchere destinate victimelor infracţiunii, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare“.2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 500.000 de euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerţului sau în actul constitutiv, după caz.3. Pentru unităţile solicitante care deţin autorizaţie de funcţionare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare şi/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2021, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, după caz, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social sau de dotare subscris şi vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unităţile emitente de tichete de masă, tichete cadou şi tichete de creşă, tichete culturale, vouchere de vacanţă, tichete sociale pentru grădiniţă, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, şi, respectiv, măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, după caz.4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului voucherelor destinate victimelor infracţiunii sau externalizează acest ansamblu de măsuri, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea voucherelor destinate victimelor infracţiunii şi a suporturilor electronice, instrumente virtuale, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 541/2023;b) în cazul suporturilor electronice, dispozitive fizice, utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea voucherelor destinate victimelor infracţiunii, cu elemente de siguranţă a suportului electronic, de tip PIN, CIP;
  c) în cazul suporturilor electronice, dispozitive fizice, existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării şi ambalării acestora. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);d) existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea voucherelor destinate victimelor infracţiunii;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul contravalorii nominale a voucherelor destinate victimelor infracţiunii către beneficiari prin alimentarea suportului electronic, dispozitiv fizic sau instrument virtual;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu vouchere destinate victimelor infracţiunii la unităţile afiliate;g) mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice, dispozitive fizice, ale voucherelor destinate victimelor infracţiunii, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea respectivelor vouchere.
  5. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
  6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii nu pot fi autorizate în situaţia în care administratorul/directorul economic şi/sau financiar a/au fost condamnat/condamnaţi pe plan intern sau internaţional pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni privind regimul vamal.7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de vouchere destinate victimelor infracţiunii nu pot fi autorizate în situaţia în care acestea/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.8. În cazul în care unitatea care solicită autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii nu deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de vouchere de vacanţă sau de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de prezentul ordin, iar autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de 2 ani.Unitatea emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii solicită reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare.9. În situaţia în care o unitate deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii pentru o locaţie şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii, va depune la Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, o cerere de autorizare suplimentară, însoţită de documentele prevăzute la pct. 16, fiind necesar să facă şi dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.10. În situaţia prevăzută la pct. 9, comisia emite o autorizaţie de completare care are acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „completare“.11. Unităţile care îşi schimbă sediul social sau denumirea ori renunţă la un punct de lucru au obligaţia de a solicita modificarea autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia emite o nouă autorizaţie de funcţionare care are acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „modificare“.
  12. Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcţionare a sistemului voucherelor destinate victimelor infracţiunii şi care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcţiei de specialitate, în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări servicii. Prevederile pct. 13 se aplică în mod corespunzător.13. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerul Finanţelor sau de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 16 lit. j), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare sau retragerii acesteia, după caz.14. Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 16 lit. j).15. În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, comisia dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare. Retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produce efectele de la data comunicării deciziei.16. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii, conţinând datele de identificare ale unităţii;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a voucherelor destinate victimelor infracţiunii şi, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;
  (ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul emiterii suportului electronic, precum şi costul expedierii acestuia către entităţile publice şi private înrolate;
  c) adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale voucherelor destinate victimelor infracţiunii;d) angajamentul unităţii emitente conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a voucherelor destinate victimelor infracţiunii nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar sau, după caz, consimţământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor şi a directorului economic şi/sau financiar că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 7;
  h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligaţii de plată restante datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale;i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităţilor care nu deţin şi autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional sau de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi 4, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:– un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;– 
  un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.
  Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi;
  k) declaraţia pe propria răspundere a administratorului societăţii prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Justiţiei a contractului de achiziţie publică pentru emiterea voucherelor destinate victimelor infracţiunii, să transmită către direcţia de specialitate o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 şi 3.
  17. Documentele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f), h), j) şi k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 16 lit. g) şi i) se solicită, potrivit legii, de către direcţia de specialitate autorităţilor emitente.
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 23 la Ordinul nr. 2.007/2008)PROCEDURĂ DE NOTIFICAREa intenţiei de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitateemitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii1. Operatorul economic care deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, de tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, de vouchere de vacanţă şi, respectiv, de tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi, acordată potrivit legii, aflată în termen de valabilitate, poate obţine şi autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de vouchere destinate victimelor infracţiunii, după transmiterea către direcţia de specialitate a unei notificări cu privire la intenţia sa, însoţită de următoarele documente:a) cele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f) şi k) din anexa nr. 22 la ordin;b) o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unităţii emitente, din care să rezulte că societatea îndeplineşte ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 22 la ordin.2. Prevederile pct. II şi III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.Anexa nr. 3(Anexa nr. 24 la Ordinul nr. 2.007/2008)CRITERIIde autorizare a funcţionării unităţilor emitente de
  măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic
  În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi ale art. 10 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023 privind unele măsuri pentru acordarea unei prime de carieră didactică pentru personalul didactic şi didactic auxiliar, precum şi unei prime de carieră profesională pentru personalul nedidactic din învăţământul de stat, suportate din fonduri externe nerambursabile, unităţile emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic sunt obligate să solicite autorizaţie de funcţionare, care se acordă de către Ministerul Finanţelor dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele criterii:1. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic funcţionează legal pe teritoriul României şi au prevăzut în actul de înfiinţare, la obiectul de activitate, operaţiuni privind emiterea şi gestionarea de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, având cod CAEN 6612 - „Activităţi de intermediere a tranzacţiilor financiare“.2. Capitalul social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat de către unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, trebuie să reprezinte echivalentul în lei a cel puţin 500.000 de euro, luându-se în calcul cursul de schimb la data înfiinţării societăţii sau la data ultimei majorări a capitalului social, înregistrată la oficiul registrului comerţului sau în actul constitutiv, după caz.3. Pentru unităţile solicitante care deţin autorizaţie de funcţionare pentru emiterea unuia sau mai multor tipuri de bilete de valoare şi/sau tichete sociale, după caz, reglementate de Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 94/2014, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de mese calde pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 112/2021, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2020 privind unele măsuri pentru sprijinirea categoriilor de elevi cei mai defavorizaţi care beneficiază de sprijin educaţional pe bază de tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional acordate din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestora, aprobată prin Legea nr. 178/2021, cu modificările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situaţii de risc de deprivare materială şi/sau risc de sărăcie extremă, suportate parţial din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri de distribuire a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2022 privind unele măsuri necesare în vederea implementării Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, decontarea unor cheltuieli privind sprijinirea refugiaţilor din Ucraina, precum şi acordarea de granturi din fonduri externe nerambursabile pentru investiţii destinate retehnologizării IMM-urilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi, respectiv, de Hotărârea Guvernului nr. 541/2023 pentru aprobarea Metodologiei de emitere, distribuire şi decontare a voucherelor destinate victimelor infracţiunii, pentru stabilirea cuantumului acestora, precum şi a criteriilor de selectare a entităţilor publice şi private înrolate în mecanismul de acordare şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, condiţia de existenţă a unei valori minime a capitalului social sau de dotare, după caz, subscris şi vărsat, prevăzută la pct. 2, se aplică cumulativ cu nivelul minim prevăzut pentru unităţile emitente de tichete de masă, tichete cadou şi tichete de creşă, tichete culturale, vouchere de vacanţă, tichete sociale pentru grădiniţă, tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, tichete sociale pe suport electronic pentru nou-născuţi şi respectiv, vouchere destinate victimelor infracţiunii, după caz.4. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic trebuie să dovedească faptul că dispun de un ansamblu de măsuri de securitate care să garanteze buna funcţionare a sistemului sau externalizează respectivul ansamblu, după cum urmează:a) asigurarea cu personal de specialitate, angajat de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, şi dotarea cu echipament software şi alte echipamente, deţinute sau utilizate de către unitatea emitentă şi/sau de către furnizorii acesteia, necesare pentru emiterea măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2023;b) utilizarea de suporturi materiale specifice pe care se stochează valoarea măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, cu elemente de siguranţă a suportului electronic, de tip PIN, CIP;c) existenţa spaţiilor distincte, necesare emiterii, depozitării, ambalării suporturilor electronice ale măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic. Activitatea în aceste spaţii trebuie să se desfăşoare de către personalul autorizat în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare (cel puţin mijloace tehnice de supraveghere a spaţiilor de emitere şi de depozitare, mijloace tehnice de siguranţă, sisteme de alarmă);
  d) existenţa unei platforme proprii sau a unei confirmări de parteneriat/relaţii contractuale cu organizaţia care administrează scheme/aranjamente de plată sau cu alte organizaţii specializate, după caz, utilizate în emiterea, decontarea şi gestionarea măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic;e) asigurarea mecanismelor specifice pentru transferul valorii nominale a măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic către beneficiari prin alimentarea suportului electronic;f) asigurarea, direct sau prin furnizori, a sistemelor, funcţionalităţilor şi mecanismelor financiare necesare decontării tranzacţiilor efectuate cu măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic la unităţile afiliate;g) mijloacele de transport speciale şi asigurarea protecţiei transportului suporturilor electronice, pentru situaţiile în care se transportă şi suporturi electronice care sunt alimentate cu contravaloarea măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic.
  5. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic nu pot fi autorizate în situaţia în care înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central sau datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.6. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic nu pot fi autorizate în situaţia în care administratorul/directorul economic şi/sau financiar au fost condamnaţi pe plan intern sau internaţional pentru infracţiuni de evaziune fiscală sau infracţiuni privind regimul vamal.
  7. Unităţile care solicită autorizaţie de funcţionare ca unităţi emitente de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic nu pot fi autorizate în situaţia în care acestea/administratorul/directorul economic şi/sau financiar înregistrează fapte în cazierul fiscal.8. În cazul în care unitatea care solicită autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic nu deţine autorizaţie de funcţionare, potrivit Legii nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările şi completările ulterioare, pentru emiterea de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creşă, de tichete culturale, aceasta parcurge procedura de autorizare prevăzută de prezentul ordin, iar autorizaţia de funcţionare se eliberează pe o perioadă de 2 ani.Unitatea emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic solicită reautorizarea cu cel puţin 45 de zile calendaristice înainte de data expirării autorizaţiei de funcţionare.9. În situaţia în care o unitate deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic pentru o locaţie şi solicită, în cadrul termenului de valabilitate a autorizaţiei, completarea acesteia cu alte locaţii, va depune la Comisia pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice, denumită în continuare comisie, o cerere de autorizare suplimentară, însoţită de documentele prevăzute la pct. 16, fiind necesar să facă şi dovada îndeplinirii ansamblului de măsuri de securitate prevăzute la pct. 4.10. În situaţia prevăzută la pct. 9, comisia emite o autorizaţie de completare care are acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „completare“.11. Unităţile care îşi schimbă sediul social sau denumirea ori renunţă la un punct de lucru au obligaţia de a solicita modificarea autorizaţiei de funcţionare în termen de 30 de zile de la data înregistrării modificării. Comisia emite o nouă autorizaţie de funcţionare care are acelaşi termen de valabilitate cu autorizaţia iniţială şi pe care se înscrie, sub sintagma „Autorizaţie de funcţionare“, cuvântul „modificare“.12. Unităţile emitente care externalizează ansamblul de măsuri de securitate care garantează buna funcţionare a sistemului măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic şi care, în perioada de valabilitate a autorizaţiei, schimbă oricare dintre furnizorii de servicii notifică acest lucru direcţiei de specialitate în termen de 30 de zile de la data încheierii noului contract de prestări de servicii. Prevederile pct. 13 se aplică în mod corespunzător.
  13. Constatarea abaterilor se face de către organele cu atribuţii de control din cadrul Ministerului Finanţelor sau de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 16 lit. j), care informează de îndată comisia în vederea suspendării autorizaţiei de funcţionare sau a retragerii acesteia, după caz.14. Comisia poate dispune ridicarea sancţiunii de suspendare a activităţii dacă unitatea emitentă în cauză face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii. Constatarea remedierii se efectuează de către echipa de specialişti prevăzută la pct. 16 lit. j).15. În situaţia în care, la data expirării termenului de suspendare, unitatea emitentă nu face dovada remedierii cauzelor care au condus la aplicarea sancţiunii, Comisia dispune retragerea autorizaţiei de funcţionare. Retragerea autorizaţiei de funcţionare îşi produce efectele de la data comunicării deciziei.16. Pentru autorizare sunt necesare următoarele documente:a) cererea de autorizare ca unitate emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, conţinând datele de identificare ale unităţii;b) documentul emis de către unitatea teritorială a Trezoreriei Statului, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis la Trezoreria Statului:(i) un cont distinct disponibil cu afectaţiune specială, în care unitatea emitentă încasează sumele reprezentând valoarea nominală a măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic şi, respectiv, din care virează sumele încasate în conturile sau subconturile deschise la instituţii de credit;(ii) contul prevăzut la art. 6 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în care încasează sumele reprezentând costul aferent emiterii măsurii de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic;
  c) adeverinţa emisă de către unitatea bancară sau de entitatea însăşi în cazul instituţiilor de credit, din care să rezulte că unitatea emitentă a deschis un cont sau un subcont de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorilor nominale ale măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic;d) angajamentul unităţii emitente conform căruia prin contul sau subcontul de plăţi distinct prin care se vor derula încasările şi plăţile aferente valorii nominale a măsurii de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic nu vor fi utilizate alte instrumente financiare, cu excepţia viramentului bancar;e) certificatul de cazier judiciar al administratorului/ administratorilor şi al directorului economic şi/sau financiar sau după caz, consimţământul expres, exprimat în scris, al acestora cu privire la solicitarea de către Ministerul Finanţelor a extrasului de pe cazierul judiciar;f) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor şi a directorului economic şi/sau financiar că ocupă această funcţie în cadrul societăţii;g) extrasul de cazier fiscal pentru persoanele prevăzute la pct. 7;h) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al unităţii emitente, din care să rezulte că aceasta nu înregistrează obligaţii de plată restante datorate bugetelor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale;
  i) certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că unitatea nu înregistrează obligaţii de plată restante, astfel cum sunt acestea definite în Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, administrate de către organul fiscal central;j) în cazul unităţilor care nu deţin şi autorizaţie de funcţionare pentru emiterea de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creşă, de tichete culturale, nota de constatare, care conţine propunerea de acordare sau neacordare a autorizaţiei de funcţionare din perspectiva respectării cerinţelor prevăzute la pct. 1 şi 4, întocmită de o echipă de specialişti, compusă din:– un reprezentant al Direcţiei generale management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei de legislaţie şi reglementări contabile din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Centrului Naţional pentru Informaţii Financiare din cadrul Ministerului Finanţelor;– un reprezentant al Direcţiei generale coordonare control fiscal din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;– un reprezentant al organului fiscal competent cu administrarea contribuabilului.Nota de constatare va fi semnată de ambele părţi;
  k) declaraţia pe propria răspundere a administratorului societăţii prin care acesta se obligă ca, în termen de maximum 15 zile de la data atribuirii de către Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene a contractului de achiziţie publică pentru emiterea măsurilor de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, să transmită către direcţia de specialitate o notificare însoţită de documentele din care reiese că societatea îndeplineşte condiţiile prevăzute la pct. 2 şi 3.
  17. Documentele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f), h), j) şi k) se depun de către unitate, iar documentele prevăzute la pct. 16 lit. g) şi i) se solicită, potrivit legii, de către direcţia de specialitate autorităţilor emitente.
  Anexa nr. 4(Anexa nr. 25 la Ordinul nr. 2.007/2008)PROCEDURĂ DE NOTIFICAREa intenţiei de a obţine autorizaţie de funcţionare ca unitateemitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic1. Operatorul economic care deţine autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de tichete de masă, de tichete cadou, de tichete de creşă şi, respectiv, de tichete culturale, aflată în termen de valabilitate, poate obţine şi autorizaţie de funcţionare ca unitate emitentă de măsuri de susţinere a activităţii didactice pe suport electronic, după transmiterea către direcţia de specialitate a unei notificări cu privire la intenţia sa, însoţită de următoarele documente:a) cele prevăzute la pct. 16 lit. a)-f) şi k) din anexa nr. 24 la ordin;b) o declaraţie pe propria răspundere dată de reprezentantul legal al unităţii emitente, din care să rezulte că societatea îndeplineşte ansamblul de măsuri de securitate prevăzut la pct. 4 din anexa nr. 24 la ordin.2. Prevederile pct. II şi III ale anexei nr. 2 la ordin se aplică în mod corespunzător.-----