Structură Act

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 27 iulie 2023privind asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior pentru menţinerea stării de sănătate a colectivităţilor şi pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 703 bis din 1 august 2023Data intrării în vigoare 31-08-2023  Aprobată prin ORDINUL nr. 2.508/4.493/2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 703 din 1 august 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1(1) Statul garantează drepturile antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor la sănătate, educaţie, mediu sănătos, protecţia şi îngrijirile necesare în vederea dezvoltării optime şi atingerii celei mai bune stări de sănătate, respectând drepturile şi obligaţiile părinţilor sau ale reprezentanţilor legali cărora acesta le-a fost încredinţat.(2) Statul asigură în unităţile de învăţământ tuturor antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor accesul la asistenţă medicală primară gratuită, cu accent pe acţiunile medicale preventive.Articolul 2(1) Asistenţa medicală şi asistenţa medicală stomatologică destinată antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se asigură în cabinetele medicale şi în cabinetele medicale stomatologice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior.(2) În unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior autorizate/acreditate, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) este asigurată de medici de medicină generală/medicină de familie, medici stomatologi şi asistenţi medicali, care îşi exercită profesia în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(3)
  În mediul rural, acolo unde nu există cabinete medicale şi cabinete medicale stomatologice în unităţile de învăţământ preuniversitar, asistenţa medicală prevăzută la alin. (1) se realizează prin medicii de medicină de familie/generală şi medicii stomatologi din localităţile respective sau din localităţi apropiate, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior particulare autorizate/acreditate respectă prevederile prezentului ordin şi asigură inclusiv încadrarea personalului medical şi dotarea cabinetelor medicale, conform baremelor prevăzute în prezentul ordin.(5) În vederea protecţiei datelor cu caracter personal, cabinetele medicale şi stomatologice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior sunt prevăzute cu echipament IT, mobilier şi spaţiu de arhivă a documentelor, dotate cu elemente de securitate.
  Articolul 3 Evaluarea stării de sănătate, realizată prin serviciile de asistenţă medicală şi stomatologică şcolară, are următoarele componente:a) servicii de asigurare a unui mediu sănătos prin identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţii, asigurarea circuitelor funcţionale (spaţiu şi instrumente), verificarea respectării reglementărilor de sănătate publică;b) servicii profilactice de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective:(i) efectuarea triajului epidemiologic zilnic în unităţile de învăţământ cu grupe de nivel antepreşcolar şi/sau preşcolar, înainte de intrarea în colectivitate;
  (ii) efectuarea triajului epidemiologic în unităţile de învăţământ preuniversitar, după vacanţele şcolare şi ori de câte ori este nevoie;(iii) efectuarea imunizărilor în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, cu respectarea legii drepturilor pacienţilor;(iv) iniţierea măsurilor de control şi combatere a bolilor transmisibile, după caz;
  c) servicii de supraveghere şi evaluare a stării de sănătate, inclusiv sănătate orală, depistarea precoce a afecţiunilor aparatului dento-maxilar, depistarea precoce a afecţiunilor cronice sau cronicizabile, monitorizarea pacienţilor cu afecţiuni cronice, eliberarea documentelor medicale necesare;d) acţiuni medicale curative gratuite: servicii medicale de asigurare a stării de sănătate, inclusiv a sănătăţii orale, acordarea de consultaţii medicale şi stomatologice, eliberarea de bilete de trimitere către medici de alte specialităţi, eliberarea de reţete gratuite şi acordarea de prim ajutor în caz de urgenţă;e) activităţi de educaţie pentru sănătate, inclusiv sănătatea reproductivă, sănătatea orală, şi de promovare a unui stil de viaţă sănătos;
  f) consilierea în vederea aplicării precoce a tratamentelor curative şi de recuperare medicală.
  Articolul 4(1) Categoriile de personal implicate în asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor sunt următoarele:a) personalul medical din unitatea de învăţământ preuniversitar sau instituţia de învăţământ superior;b) asistentul social responsabil de unitatea de învăţământ;c) personalul cu atribuţii specifice din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi al municipiului Bucureşti;d)
  personalul din administraţia publică locală cu competenţe partajate în învăţământul preuniversitar şi universitar, de stat;
  e) directorul unităţii de învăţământ preuniversitar/conducerea instituţiei de învăţământ superior;f) personalul didactic, personalul didactic auxiliar şi nedidactic din unitatea de învăţământ;g) personalul din inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti.
  (2) Încadrarea personalului medical din cabinetele medicale şcolare şi din cabinetele de stomatologie şcolară din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi din instituţiile de învăţământ superior de stat se asigură de către autorităţile administraţiei publice locale.(3) Pentru asigurarea în condiţii optime a activităţii de medicină şcolară, autorităţile administraţiei publice locale numesc medici coordonatori, din rândul medicilor încadraţi în cabinetele medicale şi stomatologice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior.a) Medicul coordonator este desemnat de către autorităţile administraţiei publice locale în baza următoarelor criterii:– gradul profesional; se va desemna medicul cu cel mai mare grad profesional din cadrul medicilor încadraţi în cabinetele medicale şcolare din aria administrativ-teritorială;
  – titlul didactic, după caz;– competenţe, instruiri şi specializări în asistenţa medicală şcolară/asistenţa medicală stomatologică şcolară.
  b) La propunerea medicilor coordonatori sunt desemnaţi asistenţi medicali coordonatori pentru fiecare tip de cabinet.
  (4) Coordonarea activităţii medicale şi stomatologice din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior se realizează după cum urmează:a) Se vor numi medici coordonatori diferiţi pentru:– cabinetele medicale şcolare;– 
  cabinetele medicale studenţeşti,
  – cabinetele de stomatologie şcolară;– cabinetele de stomatologie studenţeşti.
  b) Medicii coordonatori, în funcţie de specialitate, coordonează medicii şi asistenţii medicali din cabinetele medicale respective, colaborând în vederea realizării obiectivelor şi indicatorilor, conform atribuţiilor prevăzute în prezentul ordin.c) Medicul coordonator şcolar/universitar pentru asistenţa de medicină generală asigură coordonarea activităţii de asistenţă medicală din cabinetele şcolare/universitare de medicină generală, medicul coordonator şcolar/universitar pentru asistenţa stomatologică asigură coordonarea activităţii de asistenţă medicală şcolară/universitară stomatologică, iar asistentul medical şcolar/universitar coordonator de medicină generală/stomatologie colaborează şi sprijină medicul coordonator, în desfăşurarea activităţii acestuia.d) Personalul medical care exercită funcţiile de medic coordonator/asistent medical coordonator, pe perioada cât exercită această funcţie, beneficiază de majorarea salariului de bază conform legii.
  (5) Atribuţiile categoriilor de personal medical implicat în asigurarea asistenţei medicale a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, menţionate la alin. (1) lit. a), sunt prevăzute, pe categorii, în anexele nr. 1-6 şi 8.(6) Atribuţiile categoriilor de personal medical menţionate la alin. (2) sunt prevăzute în anexa nr. 7.(7) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) are obligaţia profesională şi deontologică de păstrare a confidenţialităţii activităţilor prestate şi a secretului de serviciu.
  Articolul 5 Baremul de dotare a cabinetelor medicale şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ de stat şi particulare autorizate/acreditate este prevăzut în anexele nr. 9-12.
  Capitolul II Organizarea evaluării şi supravegherii stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din unităţile şcolare de stat şi particulare autorizate/acreditate, de către personalul medicalArticolul 6(1) Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare autorizate/acreditate au ca scop menţinerea şi/sau îmbunătăţirea stării de sănătate, prin evaluarea sănătăţii colectivităţilor, prevenirea îmbolnăvirilor şi depistarea precoce a unor afecţiuni sau deficienţe şi a factorilor de risc pentru sănătate, prin iniţierea rapidă a acţiunilor necesare ori a măsurilor adecvate de educaţie pentru sănătate.(2) Medicii din cadrul cabinetelor medicale şi stomatologice din unităţile de învăţământ preuniversitar vor prezenta în consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ arondate o analiză anuală a stării de sănătate a populaţiei şcolare, conform modelului din anexa nr. 13.(3) Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar şi studenţilor din instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare autorizate/acreditate se realizează cu respectarea programelor naţionale de sănătate.(4) Supravegherea şi evaluarea stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat şi particulare autorizate/acreditate, precum şi administrarea oricărui tratament medical curativ sau profilactic se realizează cu înştiinţarea şi acordul părinţilor.(5) Datele de contact ale părinţilor sau reprezentaţilor legali ai antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor, cu acordul acestora, vor fi transmise de către conducerea unităţii de învăţământ şi personalului medical din cabinetele şcolare, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (GDPR).
  Articolul 7 Medicii din cabinetele medicale şcolare vor elibera bilete de trimitere pentru antepreşcolarii, preşcolarii, elevii şi studenţii depistaţi cu anumite afecţiuni medicale către cabinetele medicale de specialitate, în funcţie de patologia depistată, în vederea confirmării sau stabilirii diagnosticului definitiv, iar în baza scrisorii medicale emise de medicul specialist vor fi luaţi în evidenţă specială şi supraveghere medicală la nivelul cabinetului medical şcolar.Articolul 8 Etapele examinărilor medicale periodice şi de bilanţ ale stării de sănătate sunt următoarele:a) examinările medicale periodice şi de bilanţ ale stării de sănătate efectuate anual antepreşcolarilor şi preşcolarilor din colectivităţi;b) examinările medicale periodice ale stării de sănătate efectuate anual elevilor;c) examinările medicale de bilanţ ale stării de sănătate efectuate elevilor din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a, din ultimul an al şcolilor profesionale şi studenţilor din anul II de facultate.
  Articolul 9 Programarea evaluării medicale a stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor se face de către medicul/asistentul medical împreună cu conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar/instituţiei de învăţământ superior care va asigura şi mobilizarea preşcolarilor, elevilor şi studenţilor la datele stabilite de comun acord.
  Capitolul III Modul de efectuare a examinărilor medicale de bilanţ ale stării de sănătate şi a examinărilor periodice stomatologiceArticolul 10 Personalul care asigură examinarea este format din:a) medicul şi asistentul din cabinetul medical din colectivităţile de antepreşcolari, preşcolari şi din unităţile şcolare/instituţiile de învăţământ superior;b)
  medicul stomatolog şi asistentul medical din cabinetele stomatologice;
  c) educatorul-puericultor, profesorul pentru învăţământ preşcolar/educatorul/psihologul/logopedul din cadrul creşelor, grădiniţelor în care se efectuează aprecierea dezvoltării neuropsihice şi a limbajului, în vederea stabilirii conduitei medicale, care va informa medicul şcolar asupra rezultatelor evaluării.
  Articolul 11(1) Examinările medicale de bilanţ ale stării de sănătate se realizează după cum urmează:a) efectuarea anamnezei;b) efectuarea unui examen clinic pe aparate şi sisteme;c) efectuarea examenului dezvoltării fizice (somatoscopie, somatometrie, fiziometrie);
  (2) Datele obţinute în urma examinărilor medicale periodice şi de bilanţ ale stării de sănătate se înregistrează în fişa medicală a copilului/elevului/studentului.(3) În examinarea medicală de bilanţ a stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor se utilizează ca reper indicii de înălţime şi greutate conform referinţelor naţionale, prezentaţi în anexa nr.14.(4) Lunar, asistenţii medicali din unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior completează centralizatorul lunar al activităţii medicale pentru acţiunile desfăşurate în cabinetele din creşe, grădiniţe, şcoli, licee şi cabinete studenţeşti, după caz, conform anexelor nr. 15.1-15.4, care sunt predate, conform specialităţii, medicului şcolar coordonator.(5) Examinarea periodică stomatologică se face în cadrul dispensarizării afecţiunilor orodentare.
  Articolul 12(1) Documentele medicale necesare înscrierii sau transferului în unităţile de învăţământ sunt prezentate în anexele nr. 16, 16.1-16.3.(2) Normarea personalului medical din unităţile de învăţământ este prevăzută în anexa nr. 17.
  Capitolul IV Rolul unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior şi al autorităţilor publice locale în asigurarea şi menţinerea stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilorArticolul 13(1) Înfiinţarea cabinetelor medicale şi stomatologice în cadrul unităţilor de învăţământ se face de către autoritatea administraţiei publice locale, la solicitarea conducerii acestora, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Unităţile de învăţământ, cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale, asigură condiţiile igienico-sanitare privind organizarea şi desfăşurarea în bune condiţii a procesului instructiv-educativ în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1.456/2020 pentru aprobarea Normelor de igienă din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recreerea copiilor şi tinerilor, respectă în totalitate prevederile prezentului ordin privind acordarea asistenţei medicale în unităţile de învăţământ şi creează cadrul corespunzător de aplicare şi respectare a acestei legislaţii de către toate categoriile de personal din unitate.
  (3) Conducerea unităţilor de învăţământ antepreşcolar şi/sau preşcolar, în colaborare cu personalul de specialitate din direcţiile de sănătate publică, va stabili circuitele funcţionale corespunzătoare în vederea prezentării antepreşcolarilor, preşcolarilor cu părinţii la triajul epidemiologic zilnic, înainte de intrarea în colectivitate, iar unităţile de învăţământ preuniversitar vor asigura condiţiile necesare personalului medical în vederea efectuării triajului epidemiologic după vacanţe şi ori de câte ori este nevoie, inclusiv prin mobilizarea antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor/studenţilor şi cadrelor didactice.
  Articolul 14 În unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior se pot organiza activităţi educative extracurriculare şi extraşcolare pentru promovarea unui stil de viaţă sănătos, în parteneriat cu cabinetul medical şi de medicină dentară şcolar/universitar şi autoritatea publică locală.Articolul 15 Unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior prezintă în oferta educaţională activităţi formale/nonformale de educaţie pentru sănătate.Articolul 16(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior pot încheia parteneriate cu instituţii guvernamentale şi neguvernamentale în vederea promovării stilului de viaţă sănătos în rândul antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor, informând atât personalul medical care deserveşte unitatea de învăţământ asupra agendei acestor activităţi, cât şi părinţii.(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) sunt excluse parteneriatele cu operatorii economici care produc sau comercializează produse din tutun, produse conexe sau băuturi alcoolice sau cu organizaţii nonguvernamentale care au primit sponsorizări sau alte beneficii materiale de la agenţii economici menţionaţi.Articolul 17(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar colaborează cu autorităţile publice locale, precum şi cu părinţii sau reprezentanţii legali ai antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor pentru promovarea principiilor de viaţă sănătoasă.(2) Instituţiile de învăţământ superior colaborează cu autorităţile publice locale şi organizaţiile studenţeşti pentru promovarea principiilor de viaţă sănătoasă.
  Articolul 18(1) Unităţile de învăţământ preuniversitar informează, în scris, părinţii sau reprezentanţii legali ai antepreşcolarilor, preşcolarilor/elevilor că semnarea contractului educaţional include şi responsabilitatea acestora faţă de sănătatea propriilor copii şi în afara şcolii.(2) Unităţile de învăţământ preuniversitar anexează la contractul educaţional, în două exemplare, fişa de prezentare a activităţilor cabinetului medical din cadrul creşelor/grădiniţelor/şcolilor conform modelului prevăzut în anexa nr. 18 şi fişa de prezentare a activităţilor cabinetului stomatologic conform modelului prevăzut în anexa nr. 19 (după caz); un exemplar revine cabinetului medical/stomatologic, după semnarea şi completarea de către părintele sau reprezentantul legal, iar celălalt exemplar va fi înmânat părintelui sau reprezentantului legal.(3) Instituţiile de învăţământ superior anexează la contractul de studii universitare şi la regulamentul de ordine interioară şi fişa de prezentare a activităţilor cabinetului medical şi stomatologic studenţesc conform anexei nr. 20.(4) În timpul programului educativ antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii se află în supravegherea unităţilor de învăţământ, iar conducerea acestora, în colaborare cu comitetul de părinţi de la nivelul unităţii de învăţământ, stabileşte în regulamentul de ordine interioară următoarele:a) procedura privind informarea părinţilor/reprezentanţilor legali ai antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor minori privind depistarea problemelor de sănătate ale acestora;b) procedura privind preluarea din cadrul unităţii de învăţământ de către părinţi/aparţinători ai antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor cu probleme de sănătate sau depistaţi cu probleme medicale acute/urgente în perioada cursurilor şcolare;c)
  personalul medical din cabinetele medicale va fi informat asupra procedurilor menţionate la lit. a) şi b) stabilite la nivelul unităţii de învăţământ.
  Capitolul V Dispoziţii finaleArticolul 19(1) Copiii cetăţenilor rezidenţi pe teritoriul României, înscrişi în unităţi de învăţământ preuniversitar şi instituţiile de învăţământ superior de stat şi particulare autorizate/acreditate, beneficiază de asistenţă medicală gratuită, în condiţiile legii şi a prezentului ordin.(2) Studenţii cetăţeni străini rezidenţi pe teritoriul României beneficiază de asistenţă medicală şi de medicină dentară gratuite în cabinetele medicale din instituţiile de învăţământ superior în condiţiile legii şi a acordului bilateral de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate.
  Articolul 20Anexele nr. 1-20 fac parte integrantă din prezenta metodologie.
  Anexa nr. 1 la metodologieAtribuţiile medicului şcolar/medicului (după caz)din creşe, grădiniţe, şcoli/licee1. Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţiia) Semnalează în scris nevoile de amenajare şi dotare a cabinetelor medicale şcolare directorului unităţii de învăţământ şi/sau autorităţii locale, după caz, depunând referate de necesitate.b) Monitorizează respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, de cazare şi alimentaţie, din unităţile de învăţământ arondate, neregulile constatate vor fi consemnate într-un registru specific şi face recomandări de remediere a neregulilor constatate.
  c) Instruieşte personalul administrativ şi auxiliar privind aplicarea şi respectarea normelor de igienă şi sănătate publică, în conformitate cu normele în vigoare.d) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţiile de laborator, în vederea depistării afecţiunilor infecto-contagioase la subiecţi şi contacţi, în condiţii epidemiologice bine stabilite, conform protocoalelor.e) Urmăreşte modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie fizică).f) Controlează, prin sondaj, igiena individuală a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi şcolarilor.
  2. Gestionarea circuitelor funcţionalea) Evaluează circuitele funcţionale şi prezintă în scris directorului unităţii de învăţământ măsurile pentru conformarea la standardele şi normele de igienă.b)
  Sprijină conducerea unităţii de învăţământ în menţinerea condiţiilor igienico-sanitare în conformitate cu normele în vigoare.
  c) Monitorizează implementarea măsurilor propuse.
  3. Monitorizează respectarea reglementărilor de sănătate publică şi supervizează corectarea abaterilor.a) Raportează Direcţiei de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în conformitate cu legislaţia în vigoare, toate cazurile şi/sau focarele de boli transmisibile, efectuează ancheta epidemiologică în colectivitate sub îndrumarea epidemiologilor din Direcţiile de Sănătate Publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi implementează măsurile necesare, stabilite conform metodologiilor elaborate de Institutul Naţional de Sănătate Publică.4. Monitorizarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hraneia) Monitorizează periodic starea de igienă a blocului alimentar, igiena echipamentului precum şi starea de sănătate a personalului blocului alimentar, consemnează constatările în caietul/fişa de control igienico-sanitar zilnic al blocului alimentar şi aduce la cunoştinţa conducerii eventualele abateri constatate, în vederea instituirii imediate a măsurilor corective.b) Verifică meniurile care vor fi pregătite în săptămâna următoare în creşe, grădiniţe şi cantine şcolare, propune modificări în cazul meniurilor neconforme şi vizează meniurile care respectă legislaţia în vigoare.
  c) Supraveghează efectuarea anchetelor alimentare periodice în unităţile cu bloc alimentar propriu şi le vizează în vederea respectării unei alimentaţii sănătoase, făcând recomandările necesare de remediere a meniurilor în funcţie de rezultatele anchetelor alimentare.d) Monitorizează condiţiile igienico-sanitare din cantine şi sălile de masă special amenajate, precum şi modul de servire a mesei.
  5. Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective5.1. Servicii curente: Întocmeşte referat de necesitate pentru aprovizionarea şi dotarea cabinetului medical, conform baremului de dotare, în colaborare cu medicul coordonator şi îl înaintează angajatorului.5.2. Imunizări:a) Verifică antecedentele vaccinale ale copiilor la înscrierea în colectivitate şi pe întreg parcursul procesului de învăţământ, informează şi îndrumă părinţii/aparţinătorii legali către medicul de familie pentru efectuarea vaccinărilor în cazul în care acestea nu au fost efectuate corespunzător vârstei, conform recomandărilor prevăzute în Calendarul de vaccinări, din cadrul Programului naţional de vaccinare derulat de Ministerul Sănătăţii.b) Eliberează, la cererea părinţilor sau a tutorelui legal instituit al copiilor, fişa cu vaccinările efectuate în unitatea de învăţământ, în vederea transmiterii către medicul de familie a informaţiilor complete privind vaccinarea copiilor.
  c) Participă la realizarea de imunizări în situaţii epidemiologice speciale, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii.d) Organizează activitatea de vaccinare în situaţii epidemiologice speciale, respectând condiţiile de igienă şi de siguranţă.e) Colaborează cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea aprovizionării cu vaccinurile necesare în situaţii epidemiologice speciale.f) Se îngrijeşte de întocmirea corectă a evidenţelor necesare şi de raportarea activităţilor de imunizare realizate în situaţii epidemiologice speciale, conform normelor stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii, cu respectarea prevederilor Legii 46/2003, legea drepturilor pacienţilor.g) Eliberează părinţilor sau tutorilor legal instituiţi ai copiilor adeverinţe de vaccinare în cazul efectuării vaccinărilor în situaţii epidemiologice speciale, în vederea transmiterii către medicul de familie.
  5.3. Triaj epidemiologica) Iniţiază supravegherea epidemiologică a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate.b) Depistează şi declară bolile infecto-contagioase, conform reglementărilor în vigoare, izolează suspecţii şi informează conducerea unităţii de învăţământ în vederea instituirii măsurilor antiepidemice.c) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi.d) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focarele de boli infecto-contagioase şi parazitare, la indicaţia scrisă a medicilor epidemiologi.e) Semnalează şi solicită atât conducerii unităţii de învăţământ, cât şi direcţiilor judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti necesitatea întreprinderii de acţiuni de dezinfecţie-dezinsecţie şi deparazitare în cazul focarelor parazitare (pediculoză, scabie), virale sau microbiene (tuberculoză, infecţii streptococice, boli diareice acute etc.) din creşe, grădiniţe şi şcoli, conform normelor legale în vigoare.f) Iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a bolilor infecto-contagioase în sezonul epidemic.g) Iniţiază, coordonează şi efectuează împreună cu asistenţii medicali triajul epidemiologic, la intrarea şi revenirea în colectivitate după vacanţele şcolare sau ori de câte ori este nevoie.h)
  La revenirea preşcolarilor după vacanţe nu este necesară prezentarea avizului epidemiologic.
  6. Servicii de examinare a stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor6.1. Evaluarea stării de sănătatea) Iniţiază şi participă la evaluarea stării de sănătate în unităţile de copii şi tineri arondate.b) În campaniile de vaccinare şcolare în situaţii epidemiologice speciale, examinează antepreşcolarii, preşcolarii, elevii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice, pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii, supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse postimunizare (RAPI).b) Examinează, în cadrul examenului medical de bilanţ al stării de sănătate, toţi antepreşcolarii, preşcolarii din creşe şi grădiniţe şi elevii din clasele I, a IV-a, a VIII-a, a XII-a/a XIII-a şi ultimul an al şcolilor profesionale, pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni.c) Selecţionează, din punct de vedere medical, elevii cu probleme de sănătate, în vederea îndrumării spre Comisiile de orientare şcolar-profesională, la terminarea învăţământului gimnazial şi liceal.
  d) Examinează antepreşcolarii/preşcolarii şi elevii care vor participa la concursuri, olimpiade şcolare şi în vacanţe, în diferite tipuri de tabere, eliberând avizul epidemiologic, în care se va menţiona şi patologia cronică a copilului, conform fişei medicale.e) Eliberează avizul medical pentru antepreşcolarii/preşcolarii şi elevii care participă la concursuri/competiţii sportive şcolare cu caracter de masă, în conformitate cu starea de sănătate şi cu evidenţele medicale de la nivelul cabinetului medical şcolar. Avizul pentru competiţiile sportive de performanţă sunt eliberate de medicii specialişti de medicină sportivă.f) Ia în evidenţă specială şi consemnează în fişa medicală documentele medicale eliberate de medicul specialist pentru întocmirea dosarului de bursă socială pe criterii medicale.g) Efectuează vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate şi şcoli profesionale/licee vocaţionale.h) Asigură asistenţă medicală pe perioada desfăşurării examenelor naţionale, examenelor de bacalaureat, atestatelor profesionale, concursurilor şi olimpiadelor şcolare, cu excepţia celor sportive, în timpul programului de lucru.
  6.2. Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice Consemnează în registrul de evidenţă specială şi în fişa medicală documentele medicale eliberate de medicul specialist sau medicul de familie, în cazul antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor cu probleme de sănătate..
  6.3. Implementează, împreună cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, programele naţionale de sănătate adresate copiilor şi tinerilor din şcolile/grădiniţele/creşele arondate6.4. Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate Completează împreună cu asistentele medicale din subordine raportările curente privind morbiditatea înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din creşe, grădiniţe şi şcoli, conform fişei lunare/anuale de raportare.6.5. Eliberarea documentelor medicale necesare Eliberează adeverinţe medicale la terminarea creşei, grădiniţei, şcolii generale, şcolii profesionale şi a liceului şi în cazul transferului la o altă unitate de învăţământ, conform modelului din Anexa nr. 14.3 la ordin.
  7. Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale7.1. Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curentea) Acordă, la nevoie, primul ajutor prespitalicesc antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate, în limitele competenţelor profesionale şi dotărilor.b)
  Examinează, tratează şi supraveghează medical, antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii cu afecţiuni acute, până la preluarea lor de către familie/reprezentantul legal/servicii de ambulanţă.
  c) Acordă consultaţii la cerere antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate şi eliberează bilete de trimitere şi reţete simple/gratuite.
  7.2. Acordarea de bilete de trimitere Eliberează la nevoie bilete de trimitere către medicul de altă specialitate antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate.7.3. Acordarea de scutiri medicalea) Eliberează pentru elevii cu probleme de sănătate scutiri temporare/parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă, în cadrul instruirii practice în atelierele şcolare.b) Eliberează adeverinţe medicale pentru motivarea absenţelor de la cursuri pentru elevii bolnavi consultaţi în cabinetul medical şcolar şi pentru cei externaţi din spital, în baza biletului de externare.c) Eliberează scutiri medicale, anuale/temporare, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  d) Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor şcolare.
  8. Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătosa) Medicul, în colaborare cu directorul unităţii de învăţământ, iniţiază, coordonează şi efectuează activităţi de educaţie pentru sănătate în cel puţin următoarele domenii:(i) nutriţie sănătoasă şi prevenirea obezităţii sau altor boli legate de alimentaţie;(ii) activitate fizică;(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool şi de droguri (inclusiv noile substanţe psihoactive);(iv)
  educaţia pentru viaţa de familie, inclusiv profilaxia infecţiilor cu transmitere sexuală (ITS);
  (v) acordarea primului ajutor;(vi) pregătirea pentru acţiune în caz de dezastre;(vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuţi";(viii) orice alte teme privind stilul de viaţă sănătos;(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare;(x) educaţie pentru sănătate emoţională.
  b) Iniţiază, coordonează şi participă, după caz, la lecţiile de educaţie pentru sănătate.c) Participă, după caz, la lectoratele cu părinţii, pe teme care vizează sănătatea copiilor.d) Ţine prelegeri, după caz, în consiliile profesorale, pe teme privind sănătatea copiilor.e) Organizează instruiri ale personalului didactic şi administrativ în probleme de sănătate a copiilor, după caz.f) Consiliază cadrele didactice în legătură cu principiile promovării sănătăţii şi ale educaţiei pentru sănătate, în rândul antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor.h) Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ.
  9. Alte atribuţii Colaborează cu medicul coordonator în evaluarea profesională a asistentelor medicale din cabinetele medicale şcolare arondate.10. Educaţie medicală continuă Participă la programe de perfecţionare profesională şi la programe de educaţie medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare.
  Anexa nr. 2 la metodologieAtribuţiile asistentului medical din creşe,grădiniţe şi şcoli/licee1. Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţiia) Semnalează medicului şi directorului unităţii de învăţământ nevoile de amenajare şi dotare a cabinetului medical.
  b) Supraveghează modul în care se respectă programul de odihnă pasivă (somn) şi activă (jocuri) a copiilor şi condiţiile în care se realizează aceasta.c) Îndrumă cadrele didactice în aplicarea metodelor de călire (aer, apă, soare, mişcare) a organismului copiilor.d) Supraveghează modul în care se respectă normele de igienă individuală a copiilor din creşe, grădiniţe în timpul programului şi la servirea mesei.e) Controlează igiena individuală a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor, colaborând cu personalul didactic în informarea părinţilor pentru remedierea situaţiilor deficitare constatate.f) Izolează copiii suspecţi de boli transmisibile şi anunţă urgent medicul colectivităţii, familia/reprezentantul legal, şi conform metodologiei, după caz, părinţii contacţilor.g) Supraveghează focarele de boli transmisibile, iniţiază şi aplică măsurile antiepidemice de prevenire, combatere şi limitare a bolilor transmisibile din focar.h)
  Prezintă produsele biologice recoltate (exsudate nazo-faringiene) laboratoarelor de microbiologie şi ridică buletinele de analiză cu rezultatele, în situaţiile epidemiologice speciale din colectivitate.
  i) Întocmeşte zilnic în creşe, grădiniţe evidenţa copiilor absenţi din motive medicale, urmărind ca revenirea acestora în colectivitate să fie condiţionată de prezentarea avizului epidemiologic favorabil, eliberat de medicul de familie/medicul curant, pentru absenţe ce depăşesc 3 zile lucrătoare consecutiv.j) Monitorizează zilnic respectarea normelor de igienă din creşe, grădiniţe (săli de grupă, bloc alimentar, dormitoare, spălătorie- călcătorie, grupuri sanitare, curte etc.) şi şcoli, spaţiile de învăţământ (săli de clasă, laboratoare, ateliere şcolare, grupuri sanitare, săli de sport), de cazare (dormitoare, săli de meditaţii, grupuri sanitare, spălătorii) şi de alimentaţie (bucătăriile din incinta unităţii de învăţământ şi anexele acestora, săli de mese, inclusiv în unităţile de alimentaţie publică aflate în incinta unităţii de învăţământ) consemnând în caietul/fişa special destinată toate constatările făcute şi aducând operativ la cunoştinţa medicului şi, după caz, conducerii unităţii deficienţele constatate.k) Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de alimentaţie cu privire la sarcinile ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective.
  2. Gestionarea circuitelor funcţionale Urmăreşte respectarea circuitelor funcţionale autorizate şi aduce la cunoştinţa medicului şi directorului unităţii eventualele nereguli sesizate.3. Monitorizează respectarea reglementărilor de sănătate publică şi se implică activ în corectarea abaterilor.
  4. Monitorizarea condiţiilor şi a modului de preparare şi servire a hraneia) Participă la întocmirea meniurilor săptămânale.b) Participă la efectuarea periodică a anchetelor privind alimentaţia antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor în unităţile de învăţământ cu bloc alimentar propriu.c) Consemnează zilnic, în cadrul fiecărei ture, într-un caiet anume destinat pentru controlul blocului alimentar/cantinei constatările privind starea de igienă a acestuia, starea agregatelor frigorifice, calitatea alimentelor scoase din magazie şi a mâncării.d) Controlează şi consemnează igiena individuală a personalului blocului alimentar/cantinei şi starea de sănătate a acestuia, identificând persoanele care prezintă febră, diaree, infecţii ale pielii, tuse cu expectoraţie, amigdalite pultacee, aducând la cunoştinţa conducerii unităţii de învăţământ aceste constatări, care contraindică desfăşurarea activităţii în unitatea de învăţământ.e) Asistă la scoaterea alimentelor din magazie şi controlează calităţile organoleptice ale acestora, semnând foaia de alimentaţie privind calitatea alimentelor.f) Asistă, împreună cu administratorul unităţii de învăţământ/persoana responsabilă desemnată, la preluarea mâncării şi la modul de servire al acesteia, dacă este adusă în unitate prin sistem de catering, prin contract cu unitatea de învăţământ; verifică certificatele de conformitate, respectarea legislaţiei în ceea ce priveşte condiţiile de transport, ambalarea corespunzătoare, termenul de valabilitate, documentele de însoţire şi existenţa probelor alimentare inscripţionate corespunzător. În situaţiile în care se constată nereguli în acest proces anunţă medicul şi conducerea unităţii de învăţământ pentru aplicarea măsurilor de remediere, înainte ca mâncarea să fie distribuită copiilor.
  5. Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colective5.1. Servicii curentea) Gestionează, în condiţiile legii şi pe baza normelor Ministerului Sănătăţii, instrumentarul, materialele sanitare şi medicamentele de la aparatul de urgenţă şi răspunde de utilizarea lor.b) Urmăreşte aprovizionarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi instrumentar medical, sub supravegherea medicului.c) Colaborează cu cadrele didactice, cu psihohologi/logopezi în depistarea tulburărilor dezvoltării neuropsihomotorii şi a limbajului antepreşcolarilor, preşcolarilor, comunicând medicului cele constatate.d) Supraveghează starea de sănătate şi de igienă individuală a copiilor, iar în situaţii de urgenţă anunţă după caz, medicul colectivităţii, serviciul de ambulanţă, conducerea unităţii de învăţământ, precum şi familiile/reprezentantul legal al antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor conform protocolului pentru situaţii de urgenţă.5.2. Imunizări în condiţii epidemiologice specialea) Îndeplineşte măsurile stabilite de medic pentru organizarea activităţii de imunizare în situaţii epidemiologice speciale.
  b) Efectuează catagrafia copiilor eligibili pentru imunizări în situaţii epidemiologice speciale.c) Efectuează, sub supravegherea medicului, imunizările în situaţii epidemiologice speciale.d) Înregistrează imunizările efectuate în situaţii epidemiologice speciale în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări.e) Supraveghează apariţia reacţiilor adverse postimunizare la vaccinările efectuate în situaţii epidemiologice speciale.f) Încurajează cadrele didactice şi părinţii să faciliteze, respectiv, să accepte desfăşurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.f) Răspunde de păstrarea vaccinurilor în cabinetul medical, pe durata programului de lucru, conform reglementărilor în vigoare.
  5.3. Triaj epidemiologica) Efectuează zilnic triajul epidemiologic al copiilor din creşe, grădiniţe, examinând tegumentele, mucoasele şi scalpul şi consemnează triajul într-un registru special destinat. Nu vor fi admişi în colectivitate copiii care prezintă: angină cu febră, angină cu depozite pultacee, angină cu secreţii nazale muco-purulente, sindrom tusigen cu febră, conjunctivită acută, ochi roşu până la diagnosticare, subicter şi icter până la diagnosticare, erupţii cutanate cu potenţial infecto- contagios, până la diagnosticare, pediculoză (prezenţa de elemente vii sau lindini pe firele de păr).b) Efectuează triajul epidemiologic al tuturor copiilor şi elevilor după fiecare vacanţă şi ori de câte ori este nevoie, izolând la domiciliu elevii depistaţi cu afecţiunile menţionate la alin. a).c) Depistează şi izolează orice suspiciune/boală infecto-contagioasă, informând medicul despre aceasta.d) Participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a antepreşcolarilor, preşcolarilor/elevilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmisibile, sub îndrumarea medicului, conform metodologiilor în vigoare.e) Aplică tratamentele chimioprofilactice în focare, la indicaţia scrisă a medicului specialist şi conform metodologiilor în vigoare.f) Iniţiază şi supraveghează aplicarea măsurilor antiparazitare şi antiinfecţioase în focarele din creşe, grădiniţe şi şcoli, conform normelor legale în vigoare.
  g) Execută acţiunile de supraveghere epidemiologică a bolilor infecto-contagioase în sezonul epidemic, în conformitate cu protocoalele şi procedurile în vigoare şi a sarcinilor repartizate de medic.
  6. Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilora) Participă, sub îndrumarea medicului, la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de copii şi tineri arondate, conform dispoziţiilor medicului.b) Participă alături de medicul colectivităţii la examinarea medicală de bilanţ a stării de sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor, efectuând somatometria şi fiziometria, cu consemnarea rezultatelor în fişele medicale.c) Efectuează somatometria, somatoscopia, fiziometria şi examenul acuităţii vizuale în cadrul examenului medical periodic, înscriind datele rezultate în fişele medicale.d) Consemnează în fişele medicale ale antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor absenţele din cauze medicale, scutirile medicale de educaţie fizică, scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică, certificatele medicale pentru bursele medicale şcolare vizate de către medic.e) Participă alături de medic la vizita medicală a elevilor care se înscriu în licee de specialitate şi şcoli profesionale/licee vocaţionale.f) Participă în consiliile profesorale ale unităţilor de învăţământ la prezentarea analizei anuale a stării de sănătate a copiilor şi/sau elevilor.g) Asigură asistenţă medicală pe perioada desfăşurării examenelor naţionale, a examenelor de bacalaureat, a examenului pentru obţinerea atestatelor profesionale, a concursurilor şi olimpiadelor şcolare, cu excepţia celor sportive, în timpul programului de lucru.7. Monitorizarea copiilor cu afecţiuni cronice Supraveghează copiii cu afecţiuni cronice, consemnând în fişele medicale şi în registrul de evidenţă specială datele controalelor medicale şi rezultatele examenelor/reevaluărilor medicale.8. Eliberarea documentelor medicale necesare Înmânează, la cerere, direct părinţilor/reprezentanţilor legali, sub semnătură, documentele medicale pregătite în prealabil, semnate şi parafate de medic.9.
  Servicii de asigurare a stării de sănătate individualea) Acordă, la nevoie, în limita competenţelor, primul ajutor antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor din unităţile de învăţământ arondate; apelează Serviciul unic de urgenţă 112, informând ulterior familia şi medicul colectivităţii, conform protocolului pentru urgenţe.b) Efectuează tratamente simptomatice antepreşcolarilor/preşcolarilor/elevilor, strict la indicaţia medicului şcolar, cu acordul părinţilor/reprezentanţilor legali.c) Supraveghează antepreşcolarii, preşcolarii şi elevii cu afecţiuni acute şi efectuează strict tratamentul de urgenţă indicat acestora de către medicul şcolar, până la preluarea de către familie/ambulanţă.d) Completează, sub supravegherea medicului colectivităţii, condica de medicamente şi de materiale sanitare pentru aparatul de urgenţă şi participă la întocmirea referatului de necesitate.
  10. Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătosa) Colaborează cu educatoarele la formarea deprinderilor de igienă individuală la antepreşcolari şi preşcolari.b) Efectuează, sub îndrumarea medicului colectivităţii, activităţi de promovare a sănătăţii cu copiii, părinţii şi cu personalul didactic din creşă, grădiniţă şi, respectiv, în rândul copiilor/elevilor, al familiilor copiilor/elevilor şi al cadrelor didactice.
  c) Instruieşte grupele sanitare.d) Colaborează cu cadrele didactice în susţinerea lecţiilor sau a prelegerilor privind educaţia pentru sănătate a antepreşcolarilor, preşcolarilor şi elevilor.e) Participă la consiliile profesorale în care se discută şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ.
  11. Educaţie medicală continuă Participă la instruiri profesionale şi la programe de educaţie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.12. Raportare activitate Completează, sub îndrumarea medicului, centralizatorul de activitate medicală specifică conform modelului prevăzut în Anexele: 15.1 şi 15.2.
  Anexa nr. 3 la metodologieAtribuţiile medicului stomatolog şcolar din cabinetelede medicină dentară din unităţi de învăţământpreuniversitar şi universităţi1. Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţiia) Semnalează, în scris, nevoile de amenajare, dotare, aprovizionare cu instrumentar, materiale sanitare, materiale stomatologice şi tot ceea ce este necesar pentru o bună funcţionare a cabinetului, managerului unităţii de învăţământ preuniversitar, respectiv conducerii instituţiei de învăţământ superior şi autorităţii publice locale.b) Instruieşte personalul auxiliar privind aplicarea şi respectarea normelor de igienă şi sănătate publică, în conformitate cu normele în vigoare2. Gestionarea circuitelor funcţionalea) Evaluează circuitele funcţionale în cabinetul propriu şi propune, în scris, conducerii unităţii de învăţământ, toate măsurile pentru conformarea la standardele şi normele de igienă.
  b) Urmăreşte implementarea măsurilor propuse.
  3. Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publicăa) Răspunde de modul de efectuare a dezinfecţiei şi a sterilizării aparaturii, echipamentelor şi a instrumentarului medical, conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr. 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.4. Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colectivea) Solicită, în scris, autorităţii publice locale aprovizionarea cabinetului cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare, materiale stomatologice şi cu instrumentar medical, în colaborare cu medicul stomatolog coordonator.b) Solicită, în scris, conducerii unităţii de învăţământ dotarea cabinetului şi a spaţiilor comune aferente cu tot ce este necesar, conform baremului de dotare, în colaborare cu medicul stomatolog coordonator şi reprezentanţii autorităţii publice locale.
  5. Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor şi a studenţilor5.1. Evaluarea stării de sănătatea) Efectuează examinarea periodică a aparatului dento-maxilar.b) Depistează precoce şi activ afecţiunile aparatului dento-maxilar (carii, parodontopatii etc.), elaborează planul de tratament şi trimite la specialist cazurile care depăşesc competenţele medicului.c) Supraveghează şi monitorizează erupţia şi evoluţia sistemului dentar.d) Depistează precoce leziunile precanceroase şi formele de debut a cancerului la nivelul aparatului dento-maxilar şi îndrumă pacientul către serviciile de specialitate.e) Colaborează cu alte specialităţi de medicină dentară, cu medicul şcolar şi cu medicul de familie pentru monitorizarea unei dezvoltări armonioase şi menţinerea sănătăţii aparatului dento-maxilar.f) Întocmeşte la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ bilanţul de sănătate orodentară care va însoţi fişa medicală a copiilor, elevilor şi a studenţilor în ciclul următor.
  5.2. Monitorizarea copiilor, elevilor şi studenţilor cu afecţiuni cronicea) Dispensarizează afecţiunile cronice orodentare depistate şi efectuează tratamentele necesare în limita competenţelor deţinute sau la indicaţiile medicilor stomatologi specialişti.b) Colaborează cu medicul specialist ortodont pentru monitorizarea decondiţionării obiceiurilor vicioase.5.3. Implementează împreună cu direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, programele naţionale de sănătate orală adresate copiilor şi tinerilor.
  6. Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate Raportează anual Direcţiei de Sănătate Publică judeţene/a municipiului Bucureşti starea de sănătate orodentară a antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor din colectivităţile arondate.
  7. Eliberarea documentelor medicalea) Eliberează adeverinţe medicale pentru motivarea absenţelor de la cursuri din motive stomatologice.b) Eliberează bilete de trimite către medici specialişti şi pentru examinări paraclinice.c) Prescrie reţete medicale în limita competenţelor.d) Eliberează fişa medicală stomatologică, cu rezultatul examenului de bilanţ, la sfârşitul fiecărui ciclu de învăţământ.8. Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale8.1. Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curentea) Efectuează tratamentul tuturor leziunilor carioase, simple şi complicate, în dentiţia temporară, mixtă şi permanentă.b) Aplică măsuri de profilaxie a cariei dentare şi a altor afecţiuni ale aparatului dento-maxilar.c) Reface morfologia funcţională a dinţilor temporari şi permanenţi.d) Efectuează intervenţii de mică chirurgie în scop profilactic, preventiv şi interceptive (extracţii de dinţi, incizii de abcese dentare etc.).e) Implementează terapia de decondiţionare a obiceiurilor vicioase şi de reeducare a funcţiilor aparatului dento-maxilar în colaborare cu medicul specialist ortodont.f) Urmăreşte dezvoltarea armonioasă a aparatului dento-maxilar prin conservarea şi refacerea morfologiei dentare.g) Efectuează tratamente stomatologice de urgenţă în limita competenţelor.
  8.2. Acordă primul ajutor în caz de urgenţă, în limita competenţelor.
  9. Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătosa) Efectuează educaţia antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dentomaxilare.b) Efectuează educaţia antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor pentru igienă orală, igienă alimentară şi stil de viaţă sănătos.10. Educaţie medicală continuă Participă la instruiri profesionale şi la programe de educaţie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.11.
  Alte atribuţii Colaborează cu medicul coordonator în evaluarea profesională a asistentului medical din cabinet.
  Anexa nr. 4 la metodologieAtribuţiile asistentului medical din cabinetulstomatologic şcolar/universitar1. Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de copii, elevi şi studenţi1.1. Identificarea şi managementul riscurilor pentru sănătatea colectivităţiia) Aplică măsurile de igienă şi antiepidemice în cadrul cabinetului de medicină dentară, stabilite de medicul stomatolog.b) Răspunde de gestionarea deşeurilor provenite din activitatea medicală.
  2. Servicii de menţinere a stării de sănătate individuale şi colectivea) Propune aprovizionarea cabinetului de medicină dentară cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, cu materiale sanitare şi stomatologice şi cu instrumentar medical, în urma verificărilor constante.b) Are în gestiune şi administrează, în condiţiile legii şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare, instrumentarul, materialele sanitare şi stomatologice şi medicamentele din cabinetul de medicină dentară.c) Efectuează şi răspunde de dezinfectarea aparaturii şi a instrumentarului, de sterilizarea şi menţinerea sterilităţii instrumentarului.d) Monitorizează realizarea sterilizării conform prevederilor Ordinului Ministerului Sănătăţii nr.1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, evaluarea eficacităţii procedurilor de curăţenie şi dezinfecţie efectuate în cadrul acestora, procedurile recomandate pentru dezinfecţia mâinilor în funcţie de nivelul de risc, precum şi metodele de evaluare a derulării procesului de sterilizare şi controlul eficienţei acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.e) Supraveghează şi coordonează activitatea desfăşurată de personalul auxiliar.
  3. Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor şi a studenţilor Desfăşoară activitate de medicină preventivă împreună cu medicul stomatolog şi sub îndrumarea acestuia (examene medicale, controlul aplicării şi respectării normelor de igienă orodentară, cu accent pe prevenirea îmbolnăvirilor aparatului dento-maxilar).4. Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informaţional din sănătate Completează, sub supravegherea medicului stomatolog:a) fişele şi registrele de evidenţă a activităţii cabinetului de medicină dentară,b) formularele statistice privind activitatea cabinetului de medicină dentară,c) rapoartele curente pentru sistemul informatic din sănătate.5. Servicii de asigurare a stării de sănătate individuale5.1. Acordarea de îngrijiri pentru afecţiuni curentea) Asigură pregătirea pacientului prin tehnici specifice în vederea consultului şi tratamentului de specialitate.
  b) Desfăşoară activitate de medicină dentară profilactică împreună cu medicul stomatolog şi sub îndrumarea sa.c) Pregăteşte instrumentarul şi materialele stomatologice pentru tratamentul de specialitate.d) Participă împreună cu medicul la acordarea tratamentului de specialitate.
  5.2. Asigură, în limita competenţelor, primul ajutor în caz de urgenţă, copiilor, elevilor şi studenţilor.
  6. Servicii de promovare a unui stil de viaţă sănătosa) Efectuează, împreună cu medicul stomatolog, educaţia antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor în vederea realizării profilaxiei cariei dentare şi a anomaliilor dentomaxilare.
  b) Efectuează, împreună cu medicul stomatolog, educaţia antepreşcolarilor, preşcolarilor, elevilor şi studenţilor pentru igienă orală, igienă alimentară şi stil de viaţă sănătos.
  7. Educaţie medicală continuă Participă la instruiri profesionale şi la programe de educaţie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.8. Raportare Întocmeşte, sub îndrumarea medicului stomatologic şcolar, centralizatorul de activitate medicală conform modelului prevăzut în Anexa nr. 15.3.
  Anexa nr. 5 la metodologieAtribuţiile medicului din cabinetelemedicale studenţeşti
  1. Atribuţii referitoare la prestaţii medicale individualea) Examinează toţi studenţii din anul al II-lea de studii pentru aprecierea nivelului de dezvoltare fizică şi neuropsihică şi pentru depistarea precoce a unor eventuale afecţiuni.b) la în evidenţă specială şi dispensarizează studenţii cu probleme de sănătate, în scop recuperator.c) Examinează şi eliberează avize studenţilor care urmează să participe la competiţii sportive.d) Examinează studenţii care vor pleca în vacanţe în diverse tipuri de tabere (de odihnă, sportive etc.), semnând şi parafând fişele medicale de tabără.e) Examinează studenţii care vor fi supuşi imunizărilor profilactice în condiţii epidemiologice speciale pentru stabilirea eventualelor contraindicaţii medicale şi supraveghează efectuarea vaccinărilor şi apariţia reacţiilor adverse postimunizare.f) Supraveghează recoltarea de produse biologice pentru investigaţii de laborator, în vederea depistării afecţiunilor infectocontagioase la subiecţi şi contacţi.g) Eliberează pentru studenţii cu probleme de sănătate documente medicale în vederea scutirii parţiale de efort fizic şi de anumite condiţii de muncă în cadrul instruirii practice, precum şi documente necesare obţinerii de burse medicale.h) Eliberează scutiri medicale de prezenţă la cursurile universitare teoretice şi practice pentru studenţii bolnavi.i) Eliberează scutiri medicale, parţiale sau totale, de la orele de educaţie fizică, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.j) Eliberează documente necesare înscrierii la master sau la a doua facultate, examinează şi completează adeverinţe la cerere pentru studenţii care participă la practică, voluntariat, cursuri de formare pedagogică, examen de titularizare; eliberează adeverinţe la cerere pentru studenţii străini în vederea obţinerii permiselor de şedere temporară.k) Vizează documentele medicale eliberate de alte unităţi sanitare pentru motivarea absenţelor de la cursurile universitare.l) Eliberează adeverinţe medicale la terminarea facultăţii.m) Verifică starea de sănătate a personalului blocului alimentar din cantinele studenţeşti, în vederea prevenirii producerii de toxiinfecţii alimentare.
  n) Solicită în scris autorităţilor publice locale şi conducerii instituţiei de învăţământ superior, prin referat de necesitate aprovizionarea şi dotarea cabinetului medical cu medicamente pentru aparatul de urgenţă, materiale sanitare şi cu instrumentar medical, conform baremului, în colaborare cu medicul coordonator.
  2. Atribuţii referitoare la prestaţii medicale la nivelul colectivităţilor2.1. Iniţiază supravegherea epidemiologică a studenţilor, scop în care îndeplineşte următoarele atribuţii:a) Depistează, izolează şi declară orice boală infecto-contagioasă, conform recomandărilor direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.b) Sub îndrumarea metodologică a medicilor epidemiologi participă la efectuarea de acţiuni de investigare epidemiologică a studenţilor suspecţi sau contacţi din focarele de boli transmisibile.c) Iniţiază acţiuni de prelucrare antiparazitară (pediculoză, scabie) şi antiinfecţioasă (dezinfecţie-dezinsecţie) în focarele din unităţile de învăţământ superior (hepatită virală, tuberculoză, infecţii streptococice, boli diareice acute etc.).d) Iniţiază acţiuni de supraveghere epidemiologică a virozelor respiratorii în sezonul epidemic.
  2.2. Monitorizează zilnic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, cazare şi alimentaţie din instituţiile de învăţământ superior arondate.2.3. Iniţiază şi desfăşoară diverse activităţi de educaţie pentru sănătate pentru studenţi.2.4. Iniţiază acţiuni individuale de educaţie pentru sănătatea reproducerii, boli cu transmitere sexuală, consum de droguri, adicţii, comportamente cu risc pentru sănătate, în rândul studenţilor.2.5. Urmăreşte modul de respectare a normelor de igienă a procesului instructiv-educativ (teoretic, practic şi la orele de educaţie fizică).2.6. Participă la acţiunile profilactice organizate şi desfăşurate de alte foruri medicale în unităţi de învăţământ superior.2.7. Completează împreună cu cadrele medii din subordine dările de seamă statistice lunare şi anuale privind morbiditatea înregistrată şi activitatea cabinetelor medicale din instituţiile de învăţământ superior arondate.
  2.8. Participă la comisiile medicale de examinare a candidaţilor la concursurile de admitere în instituţiile de învăţământ superior arondate.2.9. Participă la anchetele stării de sănătate iniţiate în unităţile de tineri arondate.
  3. Atribuţii privind asistenţa medicală curativăa) Acordă la nevoie primul ajutor studenţilor (inclusiv studenţilor străini) din instituţiile de învăţământ superior arondate, în aria cabinetului medical, în limita competenţei.b) Examinează, tratează şi supraveghează medical studenţii bolnavi.c) Acordă consultaţii medicale la solicitarea studenţilor din instituţiile de învăţământ superior arondate.d) Prescrie medicamente eliberate fără contribuţie personală, pentru maximum 7 zile, studenţilor care prezintă afecţiuni acute care nu necesită internare în spital.
  e) Prescrie medicamente compensate pentru afecţiuni cronice, conform scrisorii medicale eliberate de medicul specialist.f) Eliberează bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice şi paraclinice, pentru studenţi.
  4. Educaţie medicală continuă Participă la instruiri profesionale şi la programe de educaţie medicală continuă conform reglementărilor în vigoare.5. Alte atribuţii Colaborează cu medicul coordonator în evaluarea profesională a asistentului medical din cabinet.
  Anexa nr. 6
  la metodologieAtribuţiile asistentului medical dincabinetele medicale studenţeşti1. Activităţi medicale privind asistenţa medicală preventivă, la nivel individuala) Participă la examinările medicale de bilanţ al stării de sănătate, efectuate de medicul cabinetului medical studenţesc la studenţii din anul II de studii.b) Participă la dispensarizarea studenţilor aflaţi în evidenţa specială, asigurând prezentarea acestora la controalele planificate de medicii din cabinetele unităţilor de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate şi aplică tratamentele prescrise de aceştia împreună cu medicii de familie. Consemnează în fişele medicale ale studenţilor rezultatele examinărilor medicale de bilanţ al stării de sănătate şi rezultatele controalelor studenţilor dispensarizaţi, sub supravegherea medicului unităţii de învăţământ superior, precum şi motivările absenţelor din cauză medicală ale studenţilor, scutirile medicale de la orele de educaţie fizică ori scutirile medicale de efort fizic la instruirea practică.c) Completează, sub supravegherea medicului, formularele statistice lunare şi anuale privind activitatea cabinetului medical studenţesc, calculând indicatorii de prevalenţă, incidenţă şi structură a morbidităţii; completează partea medicală a fişelor de tabără de odihnă ale studenţilor, precum şi adeverinţele medicale pentru studenţii care termină cursurile instituţiilor de învăţământ superior.d) Participă alături de medic la vizita medicală a candidaţilor care se înscriu în instituţii de învăţământ superior.e) Colaborează cu medicul în acţiunile de educaţie pentru sănătate privind planificarea familială, prevenirea bolilor cu transmitere sexuală şi participă la anchetele stării de sănătate din colectivităţile de tineri arondate.
  2. Activităţi medicale privind asistenţa medicală preventivă, la nivel colectiva) Participă împreună cu medicul la întocmirea meniurilor şi la efectuarea anchetei alimentare periodice pentru verificarea respectării unei alimentaţii raţionale în cantinele studenţeşti, controlând zilnic proprietăţile organoleptice ale alimentelor scoase din magazie şi modul de funcţionare a agregatelor frigorifice din blocul alimentar.b) Efectuează, sub îndrumarea medicului, acţiuni de educaţie pentru sănătate în rândul studenţilor.c) Participă la consiliile de administraţie în care se discută şi se iau măsuri vizând aspectele sanitare din unitatea de învăţământ arondată.d) Instruieşte personalul administrativ şi de îngrijire din spaţiile de învăţământ, cazare şi de alimentaţie asupra sarcinilor ce îi revin în asigurarea stării de igienă în spaţiile respective.3. Activităţi cu caracter antiepidemica) Efectuează catagrafia studenţilor supuşi (re)vaccinărilor, în situaţii epidemiologice speciale
  b) Efectuează sub supravegherea medicului imunizările profilactice planificate, în conformitate cu Programul naţional de imunizări.c) Înregistrează în fişa de consultaţie şi în registrul de vaccinări imunizările efectuate.d) Efectuează triajul epidemiologic la studenţi după vacanţe, precum şi alte triaje, atunci când este cazul.e) Execută acţiuni de combatere a bolilor transmisibile din focarele existente în unităţile de învăţământ superior arondate, întocmind şi fişe de supraveghere în focar.f) Controlează periodic respectarea condiţiilor de igienă din spaţiile de învăţământ, de cazare şi de alimentaţie (bucătării şi anexele acestora, săli de mese), consemnând în caietul special destinat toate constatările făcute şi aducându-le la cunoştinţă conducerilor unităţilor de învăţământ superior.
  4. Activităţi medicale privind asistenţa medicală curativăa) Acordă studenţilor primului ajutor în caz de urgenţă, în limita competenţelor.b) Efectuează tratamente studenţilor, la indicaţia medicului.5. Activităţi de perfecţionare a pregătirii profesionale. Participă la instruirile profesionale şi la educaţia medicală continuă, conform reglementărilor în vigoare.6. Raportare Întocmeşte, sub îndrumarea medicului şcolar, centralizatorul de activitate medicală conform modelului prevăzut în Anexa nr. 15.4.
  Anexa nr. 7 la metodologieAtribuţiile medicului şi asistentului
  medical coordonator
  I. Atribuţiile medicului coordonator al cabinetelor medicale şi stomatologice, şcolare şi studenţeşti1. Participă în comisiile de concurs organizate pentru ocuparea posturile vacante/nou înfiinţate de medici/asistenţi din cabinetele coordonate, conform metodologiilor de organizare a concursurilor.2. Instruieşte fiecare nou angajat cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor profesionale, managementul cabinetului şcolar, circuitul informaţional.3. Participă la întocmirea fişelor de post pentru întregul personal din subordine, în conformitate cu legislaţia aplicabilă în vigoare, care reglementează activitatea în cabinetele medicale/stomatologice care deservesc unităţile de învăţământ.4. Participă la toate comisiile de cercetare disciplinară prealabilă, organizate de angajator în cazul personalului medical din cabinetele coordonate.5. Mediază conflictele profesionale apărute între medici, medici-asistenţi medicali, personal medical-conducerea unităţilor de învăţământ/angajatoare.6. Monitorizează îndeplinirea atribuţiilor medicale de serviciu ale personalului medico-sanitar din cabinetele coordonate.
  7. Evaluează anual performanţele profesionale ale medicilor din cabinetele coordonate şi realizează evaluarea profesională anuală a personalului sanitar mediu, în colaborare cu medicii din cabinetele respective.8. Instruieşte personalul în vederea completării corecte a raportărilor lunare şi anuale ale activităţii cabinetelor.9. Propune angajatorului asistentul medical pentru funcţia de asistent coordonator şi participă la stabilirea atribuţiilor de coordonare ale acestuia.10. Propune anual angajatorului activităţi de educaţie medicală continuă pentru personalul coordonat.11. Propune angajatorului ocuparea posturilor vacante din teritoriu, pentru o bună desfăşurare a activităţii profesionale din reţea.12. Organizează lunar şi ori de câte ori este nevoie şedinţe de lucru cu personalul coordonat.13.
  Colaborează cu angajatorul în alegerea şi/sau implementarea proiectelor de educaţie pentru sănătate.
  14. Colaborează cu angajatorul în implementarea programelor de sănătate.15. Propune repartizarea personalului medico-sanitar în vederea asigurării asistenţei medicale pe perioada desfăşurării examenelor de evaluare naţională, de bacalaureat şi atestate profesionale.16. Propune angajatorului arondarea unităţilor de învăţământ preuniversitar şi instituţiilor de învăţământ superior, în limitele normării prevăzute de lege, în vederea asigurării optime a asistenţei medicale.17. Stabileşte necesarul şi priorităţile de dotare a cabinetelor medicale/stomatologice, împreună cu medicii pe care îi coordonează, comunicându-le angajatorului.18. Verifică corectitudinea specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini pentru achiziţiile necesare dotării cabinetelor medicale conform legii şi consemnează neconcordanţele constatate.19. Participă, după caz, la acţiunea de primire a produselor achiziţionate de la furnizor.
  20. Avizează cererile de concediu de odihnă, este informat în legatură cu cererile de concediu fără plată sau cu cele de studii, este anunţat în maximum 24 ore în cazul concediului medical sau în situaţia cererilor de acordare a zilelor pentru evenimente deosebite pentru personalul medical din subordine.
  II. Atribuţiile asistenţilor medicali coordonatori1. Colaborează cu medicul coordonator pentru organizarea, monitorizarea şi evaluarea activităţii medicale de medicină generală, respectiv a activităţii medicale de stomatologie;2. Colaborează cu medicul coordonator pentru întocmirea situaţiilor statistice periodice;3. Întocmeşte, împreună cu medicul coordonator, raportul anual de activitate;4. Face parte din comisiile de examinare, respectiv de soluţionare a contestaţiilor, pentru ocuparea, prin concurs, a posturilor vacante de asistent medical;5. Instruieşte fiecare asistent medical nou angajat cu privire la modul de îndeplinire a atribuţiilor profesionale, managementul cabinetului şcolar, circuitul informaţional.
  6. Participă ca membru în comisiile de cercetare disciplinară prealabilă pentru asistent medical7. Participă la distribuirea materialelor sanitare achiziţionate de către angajator8. Participă la şedinţele de lucru organizate de către angajator.
  Anexa nr. 8 la metodologie Atribuţii specifice1. Atribuţiile personalului cu atribuţii specifice din cadrul direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti
  Tipul de serviciiAtribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari, elevi și studenți
  Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitățiia) Verifică și controlează respectarea prevederilor Legii nr.123/2008 pentru o alimentație sănătoasă în unitățile de învățământ preuniversitar. b) Semnalează riscurile pentru sănătatea antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților, autorităților administrației publice locale, conducerii unităților de învățământ și Ministerului Sănătății, după caz.c) Verifică modul de asigurare a resurselor umane și financiare necesare pentru asigurarea asistenței medicale a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților în unitățile de învățământ de către administrația publică locală și conducerea unităților de învățământ particulare, după caz.d) Verifică organizarea concursurilor și respectarea legislației în vigoare cu privire la ocuparea posturilor vacante de medici și medici stomatologi, oferind sprijinul pentru alcătuirea comisiilor de concurs.
  Gestionarea circuitelor funcționalea) Acordă consultanță pentru organizarea adecvată a circuitelor funcționale;
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice specialea) Asigură, în situații epidemiologice speciale, vaccinurile necesare pentru imunizările realizate în cadrul unităților de învățământ.b) Transportă vaccinurile la unitățile de învățământ respectând lanțul de frig, și asigură lanțul de frig pe perioada campaniei de vaccinare în situații epidemiologice specifice.c) Primește raportările imunizărilor.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Elaborarea raportărilor curente pentru sistemul informațional din sănătatea) Primește raportările curente de la unitățile de învățământ.b) Realizează situații centralizate la nivelul județului privind starea de sănătate a antepreșcolarilor, preșcolarilor, elevilor și studenților
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătateInițiază, aprobă și susține, la nivel județean, în colaborare cu inspectoratele școlare și autoritățile publice locale angajatoare ale medicilor/medicilor stomatologi școlari campanii de educație pentru sănătate.
  2. Atribuţiile conducerii unităţii de învăţământ
  Tipul de serviciiAtribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari și/sau elevi
  Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivitățiia) Semnalează în scris nevoile de amenajare și dotare a cabinetelor medicale administrației publice locale, indicând și un spațiu corespunzător înființării acestora.b) Nominalizează personalul de îngrijire care va realiza curățenia în cabinetul medical.c) Prioritizează problemele de sănătate ale colectivității, prin realizarea de amenajări și dotări la nivelul unității de învățământ.d) Dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a procesului instructiv-educativ.e) Respectă prevederile în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă în ceea ce privește personalul din subordine.f) Solicită, în situații deosebite, examene medicale suplimentare, pentru personalul propriu, cu avizul consiliului de administrație al unității de învățământ.
  Gestionarea circuitelorfuncționalea) Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.b) Dispune măsuri și identifică resurse pentru gestionarea corectă a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publicăa) Implementează recomandările direcției de sănătate publică și programul de conformare pentru autorizarea sanitară a unităților aflate în proiecte de reabilitare.b) Dispune măsuri proprii și numește responsabili pentru corectarea abaterilor.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hraneia) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a neregulilor semnalate de medic.b) Respectă recomandările medicului la achiziționarea/solicitarea achiziționării de alimente către administrația publică locală.c) Dispune măsurile necesare pentru implementarea în unitatea de învățământ a programelor guvernamentale de nutriție.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Servicii curentea) Solicită autorității administrației publice locale, în baza necesarului întocmit de medicul/medicul stomatolog al unității și medicul coordonator, asigurarea necesarului de material sanitare și medicamente conform baremului de dotare prevăzut în anexele nr. 9, 10, 11, 12 la prezentul ordin. b) Sprijină acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în școli.c) Stabilește împreună cu comitetul de părinți modalitatea informării reprezentanților legali ai antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor minori despre problemele de sănătate ale acestora și modalitatea de părăsire a unității de învățământ a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în situații de boală.d) Dispune mobilizarea antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor la examenele periodice și de bilanț al stării de sănătate, conform programării realizate împreună cu medicul/medicul stomatolog al unității.e) Anexează la contractul educațional fișa de prezentare a cabinetului medical școlar din creșă/grădiniță/școală și informarea asupra activității cabinetului stomatologic școlar, prevăzute la anexele 16, 17.1; un exemplar completat și semnat se va arhiva la cabinetul medical.
  Imunizări în condiții epidemiologice specialea) Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.b) Dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lanțului de frig în unitatea de învățământ.c) Aduce la cunoștința autorităților publice locale resursele necesare pentru efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.d) Facilitează informarea cadrelor didactice și a părinților, realizată de către cadrele medicale, în legătură cu procesul de imunizare în condiții epidemiologice speciale.
  Triaj epidemiologic
  Sprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și dispune măsurile propuse de acesta, iar în unitățile de învățământ antepreșcolar și/sau preșcolar elaborează - sub supravegherea DSP-urilor județene și a municipiului București - circuitele funcționale necesare efectuării corecte a triajului epidemiologic zilnic.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Evaluarea stării de sănătateSprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a copiilor, elevilor prin dispunerea măsurilor propuse de acesta.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătatea) Sprijină planificarea, organizarea și desfășurarea de acțiuni de promovare a sănătății, desfășurate de către personalul medical al cabinetelor din unitățile de învățământ.b) Propun personalului medical al cabinetelor din unitățile de învățământ susținerea de acțiuni de promovare a sănătății, incluzându-le în oferta educaționalăc) Aprobă diversele activități de educație pentru sănătate și stil de viață sănătos desfășurate în unitatea de învățământ în parteneriat cu instituții guvernamentale, non-guvernamentale specializate în domeniu.d) Încurajează, susține și, după caz, participă la diversele activități de educație pentru sănătate organizate de personalul unității de învățământ.e) Dispune măsuri pentru susținerea/efectuarea activităților de educație pentru sănătate și sanitară de către personalul angajat.f) Sprijină asigurarea resurselor materiale necesare activităților de educație pentru sănătate.g) Poate să organizeze activități extracurriculare/cercuri de prim ajutor.h) Include și prezintă în oferta școlii disciplina opțională "Educație pentru sănătate".
  3. Atribuţiile dirigintelui/profesorului pentru învăţământ primar şi preşcolar/educatorului-puericultor
  Tipul de serviciiAtribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari și/sau elevi
  Gestionarea circuitelor funcționaleSprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publicăa) Aduce la cunoștința medicului și a directorului unității de învățământ abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.b) Implementează recomandările și măsurile dispuse de medic și de directorul unității de învățământ și programul de conformare pentru autorizarea sanitară a unităților aflate în proiecte de reabilitare.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hraneiImplementează în grupa/clasa de care răspunde, programele guvernamentale de nutriție.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice specialea) Îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor;b) Informează copiii și părinții despre importanța și beneficiile imunizării.c) Asigură interfața cu părinții, astfel încât aceștia să faciliteze, respectiv, să accepte desfășurarea imunizărilor, în interesul superior al copilului.
  Triaj epidemiologicSprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Evaluarea stării de sănătateSprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a copiilor, elevilor și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
  Monitorizarea copiilor cu afecțiuni croniceAduce la cunoștința personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă de care a luat cunoștință, mediind obținerea de documentație medicale de la părinții acestora.
  Eliberarea documentelor medicale necesareSe îngrijește de existența documentelor medicale necesare (scutiri medicale, avize epidemiologice) la integrarea/reintegrarea copiilor în colectivități.
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de scutiri medicaleUrmărește viza medicului unității de învățământ, acolo unde este cazul.
  Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curentea) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor personalului medical în rezolvarea situației.b) Apelează Serviciul unic de urgență - 112 în situații de urgențe medicale, la nevoie.c) Informează operativ părinții/reprezentanții legali ai copiilor în situații de necesitate de ajutor medical.d) Asigură comunicarea eficientă a cabinetelor medicale și stomatologice școlare cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor minori.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătatea) Inițiază și desfășoară cu clasa/grupa activități de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:(i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității;(ii) activitate fizică;(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv noile substanțe psihoactive);(iv) viața de familie, inclusiv infecții cu transmitere sexuală;(v) prevenirea accidentelor rutiere;(vi) pregătirea pentru acțiuni în caz de dezastre;(vii)instruirea elevilor din cadrul cercurilor "Sanitarii pricepuți";
  (viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos;(ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare.b) Inițiază lecțiile de educație pentru sănătate antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.c) Organizează lectorate cu părinții pe teme privind stilul de viață sănătos.d) Urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor.e) Supervizează deprinderile de educație pentru sănătate, în general și pe cele de bază sanogene în rândul antepreșcolarilor/ preșcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.).f) Controlează prin sondaj igiena individuală și aduce la cunoștința familiei/reprezentanților legali rezultatele.
  4. Atribuţii specifice personalului didactic
  Tipul de serviciiAtribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari și/sau elevi
  Gestionarea circuitelor funcționaleSprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publicăa) Aduce la cunoștința medicului și a directorului unității de învățământ abaterile de la normele de igienă și antiepidemice.b) Implementează recomandările și măsurile dispuse de medic și de directorul unității de învățământ și programul de conformare pentru autorizarea sanitară a unităților aflate în proiecte de reabilitare.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei
  Sprijină implementarea în unitatea de învățământ a programelor guvernamentale de nutriție.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice specialeÎndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor.
  Triaj epidemiologicSprijină personalul medical în efectuarea triajului epidemiologic și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Evaluarea stării de sănătateSprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a copiilor, elevilor și îndeplinește măsurile propuse de acesta.
  Monitorizarea copiilor cu afecțiuni croniceAduce operativ la cunoștința personalului medical cazurile de copii cu boli cronice din grupă/clasă.
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curentea) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor personalului medical în rezolvarea situației.b) Apelează Serviciul unic de urgență - 112 - în situații de urgențe medicale.c) Informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și, după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical.d) Asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătatea) Inițiază, desfășoară și participă la activitățile de educație pentru sănătate în cel puțin următoarele domenii:
  (i) nutriție sănătoasă și prevenirea obezității (ii) activitate fizică;(iii) prevenirea fumatului, a consumului de alcool, de droguri (inclusiv noile substanțe psihoactive)(iv) viața de familie, inclusiv infecții cu transmitere sexuală (v) prevenirea accidentelor rutiere(vi) pregătirea pentru acțiune în caz dezastre (vii) instruirea grupelor "Sanitarii pricepuți"(viii) orice alte teme privind stilul de viață sănătos (ix) prevenirea bolilor transmisibile, inclusiv prin imunizare (x) sănătate reproductivă.b) Participă, în funcție de specialitate și de solicitări, la lectorate cu părinții pe teme privind stilul de viață sănătos. c) Urmărește crearea/consolidarea comportamentelor sanogene în rândul antepreșcolarilor/ preșcolarilor/ elevilor. d) Supervizează deprinderile de educație pentru sănătate de bază sanogene în rândul antepreșcolarilor/preșcolarilor/elevilor (spălatul mâinilor etc.).
  5. Atribuţii specifice personalului didactic auxiliar
  Tipul de servicii Atribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari și/sau elevi
  Gestionarea circuitelor funcționale La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină implementarea în unitatea de învățământ a programelor guvernamentale de nutriție.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice speciale La solicitarea conducerii unității de învățământ, îndeplinește măsurile recomandate de medic pentru facilitarea efectuării imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.
  Triaj epidemiologic Sprijină, la solicitare, personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologic.
  Servicii de tratare a stării de sănătate individuale
  Acordarea de îngrijiri pentru afecțiuni curente a) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor personalului medical în rezolvarea situației. Anunță și conducerea unității.b) Apelează Serviciul unic de urgență 112 în situații de urgențe medicale.c) Informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și, după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical.d) Asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătateLa solicitare, sprijină și participă la activitățile de educație pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ.
  6. Atribuţii specifice personalului nedidactic
  Tipul de servicii Atribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolarilor, preșcolari și/sau elevi
  Gestionarea circuitelor funcționale a) Îndeplinește atribuțiile funcționale în conformitate cu normele legale în vigoare.b) La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei Contribuie la implementarea în unitatea de învățământ, în funcție de responsabilitățile delegate a programelor guvernamentale de nutriție.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice speciale Îndeplinește activitățile recomandate de medic și, la solicitarea conducerii unității de învățământ, pentru facilitarea efectuării imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.
  Triaj epidemiologic La solicitarea conducerii unității de învățământ, sprijină personalul medical sau personalul didactic în efectuarea triajului epidemiologic.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Evaluarea stării de sănătate a) Informează operativ personalul medical al unității de învățământ în situații de necesitate de ajutor medical și oferă, în caz de nevoie, ajutor personalului medical în rezolvarea situației. Anunță și conducerea unității.b) Apelează Serviciul unic de urgență 112 în situații de urgențe medicale.c) Informează operativ dirigintele, directorul unității de învățământ și, după caz, părinții în situații de necesitate de ajutor medical.
  d) Asigură comunicarea eficientă a cabinetului medical școlar cu părinții, în caz de accidente sau afecțiuni ale antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătate La solicitare, sprijină și participă la activitățile de educație pentru sănătate desfășurate în unitatea de învățământ.
  7. Atribuţiile inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti
  Tipul de servicii Atribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari și/sau elevi
  Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității a) Semnalează nevoile de amenajare și dotare administrației publice locale.b) Acordă atenție cu prioritate problemelor de sănătate a colectivităților în realizarea de amenajări și dotări la nivelul unităților de învățământ.
  Gestionarea circuitelor funcționale Sprijină directorul unității de învățământ în respectarea standardelor circuitelor funcționale.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice speciale Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale, la solicitarea direcțiilor de sănătate publică sau a unităților de învățământ.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a elevilor
  Eliberarea documentelor medicale necesareÎn colaborare cu DSP județene și a municipiului București aduce la cunoștința unităților de învățământ listele documentelor medicale necesare în situații de mișcare a antepreșcolarilor, preșcolarilor/elevilor între unitățile de învățământ.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătate a) Organizează, la nivel județean/de sector, campanii și activități extracurriculare și extrașcolare pentru promovarea stilului de viață sănătos.b) Încurajează oferta școlară pentru promovarea educației pentru sănătate.c) Realizează parteneriate, la nivel județean, cu instituții guvernamentale și nonguvernamentale specializate în educația pentru sănătate.d) Organizează cu cadrele didactice seminare de diseminare a bunelor practici privind rezultatele și activitățile realizate în domeniul educației pentru sănătate în unitățile de învățământ.
  8. Atribuţiile conducerii instituţiei de învăţământ superior
  Tipul de servicii Atribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de studenți
  Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității a) Asigură un spațiu corespunzător înființării și funcționării cabinetelor medicale/stomatologice; colaborează cu administrația publică locală privind amenajarea și dotarea acestora conform baremului în vigoare. Solicită autorității publice locale încadrarea de personal medical conform legislației în vigoare.b) Nominalizează personalul de îngrijire care va realiza curățenia în cabinetul medical.c) Asigură măsuri de securitate speciale pentru documentația și calculatoarele cabinetului medical.d) Dispune măsurile necesare pentru respectarea normelor de igienă a procesului instructiv-educativ.
  e) Respectă prevederile în vigoare privind sănătatea și securitatea în muncă în ceea ce privește personalul din subordine.
  Gestionarea circuitelor funcționale a) Sprijină personalul medical în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.b) Dispune măsuri și identifică resurse pentru gestionarea corectă a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publică a) Implementează recomandările direcției de sănătate publică și programul de conformare pentru autorizarea sanitară a unităților aflate în proiecte de reabilitare.b) Dispune măsuri proprii și numește responsabili pentru corectarea abaterilor.
  Monitorizarea condițiilor și a modului de preparare și servire a hranei a) Dispune măsurile necesare pentru rezolvarea imediată a neregulilor semnalate de medic.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Servicii curente a) Asigură bunurile materiale pentru dotarea cabinetului medical/stomatologic în conformitate cu baremul din prezenta metodologie, întreținerea imobilelor în care funcționează cabinetele medicale/stomatologice și plata utilităților.b) Sprijină acțiunile profilactice organizate și desfășurate de alte foruri medicale în universitate. c) Dispune mobilizarea studenților la examenele periodice și de bilanț al stării de sănătate, conform programării realizate împreună cu medicul/medicul stomatolog al unității.d) Anexează la contractul educațional fișa de prezentare a cabinetului medical și stomatologic.
  Imunizări în condiții epidemiologice speciale a) Dispune măsuri care să faciliteze efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.b) Dispune măsurile propuse de medic pentru asigurarea lanțului de frig în unitatea de învățământ.c) Aduce la cunoștința autorităților publice locale și direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București resursele necesare pentru efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.d) Facilitează informarea cadrelor didactice în legătură cu procesul de imunizare în condiții epidemiologice speciale.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a studenților
  Evaluarea stării de sănătate Sprijină personalul medical în evaluarea stării de sănătate a studenților prin dispunerea măsurilor propuse de acesta.
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătate a) Aprobă diversele activități de educație pentru sănătate desfășurate în instituția de învățământ superior de către terți cu informarea personalului din cabinetele medicale/stomatologice. b) Încurajează, susține activități de educație pentru sănătate organizate de personalul instituției de învățământ superior.
  9. Atribuţiile administraţiei publice locale cu competenţe partajate
  Tipul de servicii Atribuții specifice
  Servicii de asigurare a unui mediu sănătos pentru comunitatea de antepreșcolari, preșcolari, elevi și studenți
  Identificarea și managementul riscurilor pentru sănătatea colectivității a) Asigură resursele financiare adecvate pentru acoperirea nevoilor de medicamente, materiale stomatologice, materiale sanitare, obiecte de inventar (instrumentar, aparatură medicală, mobilier medical etc.), mijloace fixe, birotică, truse medicale de prim ajutor, contract de service pentru aparatura medicală și contract pentru gestionarea deșeurilor biologic periculoase.b) Asigură personalul medical necesar (prin contractare în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății către autoritățile administrației publice locale, aprobată prin Legea nr. 174/2011, cu modificările ulterioare) în unitățile de învățământ, în funcție de numărul de preșcolari/elevi și studenți normarea personalului.c) Organizează concursurile pentru ocuparea posturilor vacante de medici, medici stomatologi și asistente medicale, cu respectarea legislației Ministerului Sănătății și cu sprijinul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București.d) Desemnează asistenții sociali responsabili pentru gestionarea cazurilor sociale din unitățile de învățământ.
  Gestionarea circuitelor funcționale
  Sprijină unitățile de învățământ în evaluarea și conformarea la standarde a circuitelor funcționale.
  Monitorizarea respectării reglementărilor de sănătate publică Răspunde la solicitările Direcției de Sănătate Publică județene/a municipiului București privind respectarea reglementărilor de sănătate publică în unitățile de învățământ.
  Servicii de menținere a stării de sănătate individuale și colective
  Imunizări în condiții epidemiologice speciale Sprijină efectuarea imunizărilor în condiții epidemiologice speciale.
  Servicii de examinare a stării de sănătate a copiilor, elevilor
  Eliberarea documentelor medicale necesare Asigură necesarul de tipizate medicale necesare desfășurării activității cabinetelor medicale și de medicină dentară
  Servicii de promovare a unui stil de viață sănătos
  Educația pentru sănătate Susține, încurajează și promovează în unitățile de învățământ organizarea și desfășurarea activităților curriculare, extracurriculare și extrașcolare de educație pentru sănătate și de formare a stilului de viață sănătos.
  Anexa nr. 9la metodologieBaremul de dotare a cabinetelor medicaledin creşe şi grădiniţe
  Cantităţile din barem sunt cantităţi minime, care trebuie să existe în permanenţă în dotarea fiecărui cabinet medical şcolar. Cantităţile totale necesare/solicitate/achiziţionate pentru fiecare cabinet sunt variabile în funcţie de specificul unităţii de învăţământ (număr de copii, tip de patologie). Aprovizionarea cabinetului se va realiza în flux continuu, în funcţie de necesităţi.A. INSTRUMENTAR ŞI APARATURĂ MEDICALĂ FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Cântar medical, pentru persoane, cu taliometru, electronic, pe coloană, cu display LCD și funcție de calcul al indicelui de masă corporală cu acumulator reîncărcabil și/sau adaptor priză sau cântar medical mecanic pentru persoane 1
  2.
  Antropometru (pentru măsurarea staturii) - doar în cazurile în care cântarul nu este prevăzut cu antropometru 1
  3. Panglică metrică pentru măsurarea perimetrelor, cu sistem de retragere 1
  4. Tensiometru cu manometru aneroid, cu manșete interschimbabile, de dimensiuni variabile pentru copii și adulți, cu stetoscop separat, neîncorporat 1
  5. Stetoscop - pentru măsurarea tensiunii arteriale, cu capsulă simplă 1
  6. Stetoscop - pediatric, de consultație, cu tubulatură dublă și capsulă dublă 1
  7. Pulsoximetru de deget pentru copii + baterii/acumulatori 1
  8. Termometru noncontact + acumulatori 2 - 5 bucăți/cabinet
  9. Ciocan pentru reflexe, pediatric 1
  10. Dinamometru medical electronic, de mână cu priză reglabilă, pentru copii și adulți + acumulatori/baterii 1, facultativ
  11. Scoliometru din plastic 1
  12. Lanternă examinare uz medical + acumulatori 2
  13. Otoscop cu iluminare + acumulatori/baterii, facultativ 1, facultativ
  14. Optotip cu simboluri E-Snellen și/sau simboluri Lea din carton/plastic/cu ecran luminos cu citire de la 3 m 1
  15. Test Ishihara - set cu 36 planșe pseudoizocromatice
  1
  16. Peak-flowmetru electronic + baterii acumulatori + piese bucale. 1
  17. EKG portabil + consumabile (hârtie specială și soft de interpretare), facultativ 1, facultativ
  18. Glucometru + Testere pentru glicemie + Ace pentru testarea glicemie + baterii 1
  19 Guler cervical pentru copii, reglabil 1
  20. Balon de ventilație Ruben set complet 1
  21. Defibrilator manual + acumulator/baterii reîncărcabile, facultativ 1, facultativ
  22.
  Tăviță renală inox 2 bucăți
  23. Foarfecă dreaptă 2 bucăți
  24. Garou cu bandă elastică textilă și cataramă cu click 1
  25. Măsuță din inox, pentru instrumentar 1
  26. Canapea consultații electrică cu înălțime reglabilă, cu suport pentru rolă de hârtie sau canapea de consultații clasică, cu înălțime maximă de 60 cm 1
  27. Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) cu sistem de securizare cheie/lacăt 1
  28. Lampă cu UV pentru sterilizare încăperi (în cabinetul medical și în izolator) 2
  29 Dispozitiv anti-înec 1
  B. MATERIALE SANITARE FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Alcool sanitar flacon a 500 ml
  2
  2. Apă oxigenată - soluție 3% flacon a 200 ml 4
  3. Povidonum iodinatum soluție cutanată 10% flacoane a 100 ml 1
  4. Rivanol soluție 1o/oo flacoane a 100 ml 4
  5. Feși 5/8 10/100 copii
  6. Feși 8/10 sau alte dimensiuni 10/100 copii
  7. Fașă elastică diferite dimensiuni 10/100 copii
  8.
  Vată pachet a 250 g 1/100 copii
  9. Comprese sterile, 10x10cm, 50 buc/pachet sau alte dimensiuni 20/100 copii
  10. Leucoplast (2 cm și 5 cm) 3/100 copii
  11. Plasturi universali cu pansament, rezistenți la apă, diferite dimensiuni 100/100 copii
  12. Pansamente adezive sterile, individuale, 10x10cm și 10x15cm 50/100 copii
  13. Pungi cu gel cald/rece (minimum 2/cabinet) 2
  14. Mănuși de examinare - diverse mărimi, cutii a 100 bucăți 2
  15. Seringă de unică folosință 2 ml 10
  16. Seringă de unică folosință 5 ml 10
  17. Seringă de unică folosință 10 ml 5
  18. Ace sterile de unică folosință, de diferite dimensiuni, în ambalaje individuale 50
  19. Pahare de unică folosință de 150 - 200 ml 100/100 copii
  20. Abeslanguri (apăsătoare de limbă de unică folosință) 100 buc/cutie 1 cutie
  21. Prosoape de unică folosință - role sau cutii
  4
  22. Cearșaf de unică folosință - role, cantități variabile în funcție de activitatea cabinetului 2
  23. Vizieră/ochelari de protecție 1/persoană
  24. Bonete de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  25. Măști de protecție sanitară - cutii cu 100 50 bucăți 1 2
  26. Halat de protecție sau alt echipament de protecție (jachetă, pantaloni, etc) din bumbac, diverse mărimi 2/persoană/cabinet
  27. Halat de unică folosință impermeabil În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  28. Botoși de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  29. Saboți sanitari diverse mărimi 1 pereche/pers/cabinet
  30. Ambalaje pentru deșeuri cu risc infecto-contagios, rezultate din activitatea medicală, prin contractul de ridicare a deșeurilor, conform legislației permanent
  C. MEDICAMENTE FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE
  Nr. crt.
  Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Dexamethasonum soluție injectabilă, fiole a 8 mg/2 ml sau Hidrocortizon hemisuccinat 25 mg/5 ml sau Hidrocortizon succinat sodic 100 mg 2
  2. Epinephrinum soluție injectabilă, fiole a 1 mg/ml 2
  3. EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică 1 2
  4. Diazepamum soluție rectală, pungi 5 mg/2,5 ml 2
  5. Clorură de sodiu soluție a 9 mg/ml monodoza de plastic a 5ml 10
  6. Salbutamolum suspensie inhalatorie presurizată 100 micrograme/doză - tub spray cu valvă dozatoare și aplicator
  1
  7. Loratadinum sirop 1 mg/ml, flacon 1
  8. Paracetamolum sirop 120 mg/5 ml, flacon 2
  9. Ibuprofen sirop a 40 mg/ml, flacon 2
  10. Trimebutină suspensie buvabilă a 24mg/5ml, flacon 2
  11. Diosmectită pulbere, plicuri a 3 g, cutie 10
  12. Simeticonă picături orale, emulsie a 40 mg/ml (1 ml = 25 picături), flacon 1
  13.
  Cărbune activat pulbere, flacon 60 g 1
  14. Combinații (carbonat de calciu, carbonat de magneziu și trisilicat de magneziu), hidroxid de aluminium, suspensie buvabilă 1
  15. Calciu sirop fără zahăr, flacon 1
  16. Oxeladinum sirop 0,2%, flacon 1
  17. Hexetidinum soluție a 2 mg/ml spray bucofaringian, flacon presurizat 1
  18. Heparinoidum unguent - tub 1
  19. Unguent cu bacitracină și neomicină - tub 1
  20. Zinc bacitracină și sulfat de neomicină pulbere, pulbere cutanată. 1g pulbere = zinc bacitracină, 250 UI și sulfat de neomicină, 5000 UI - cutie a 10 g 1
  21. Clorhidrat de difenhidramină - 20 mg/g unguent sau gel, tub 1
  22. Clorhidrat de oxitetraciclină și hidrocortizon, suspensie, spray cutanat 1
  23. Phenylbutazonum - cream, tub 1
  24. Bureți cu efect hemostatic - buc 10
  D. MATERIALE DE CURĂŢENIE ŞI DEZINFECTANŢI - cantităţi variabile în funcţie de mărimea suprafeţelor şi concentraţii (l/mp), de tipul de instrumentar şi volumul de activităţi FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT
  2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE

  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1.Săpun lichid permanent
  2.Soluții dezinfectate pentru mâini cu acțiune inclusiv virulicidă permanent
  3.Dezinfectant pentru suprafețe - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex.: pavimente, faianță, mobilier, paturi, masă de tratament) acțiune inclusiv virulicidă permanent
  4.
  Dezinfectant pentru obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de curățare - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex: grupuri sanitare, găleți, sifoane pardoseală, recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere, lenjerie și echipamente de protecție) permanent
  5. Dezinfectant pentru instrumentar și echipamente - de nivel mediu și înalt (ex: termometre, specul auricular, piese bucale, măști de oxigen etc) permanent
  6. Cloramină B - tablete a 0,5 g, tablete efervescente 3,35 g, gel etc permanent
  7. Dicloroizocianurat de sodiu dihidtrat 77.14%, tablete efervescente - o tabletă eliberează 1,5 grame clor activ permanent
  E. MOBILIER FINANŢARE:1. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  Nr. crt.
  Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Birou cu sertare securizate 1
  2. Dulap fișier cu sistem de securizare 1
  3. Dulap biblioraft cu sistem de securizare 1
  4. Dulap vestiar, cu 2 compartimente separate 1
  5. Scaune de birou ergonomice, din materiale dezinfectabile 2
  6. Scaune din materiale dezinfectabile 2
  7. Cuier 1
  8. Pătură de tip fleece 2-4 bucăți
  9. Dozator de apă cu bidoane rezervă 1
  10. Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (detergent pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier) permanent
  11. Linie telefonică proprie cabinetului medical/telefon de serviciu 1
  12. Conexiune internet 1
  13.
  Boiler electric - unde nu există sistem centralizat pentru apă caldă 1
  14. Aparat aer condiționat 1
  15. Paturi pentru antepreșcolari, preșcolari 1/100 copii, în izolator, dar minimum 2
  16. Coș de gunoi cu pubelă și pedală în fiecare încăpere 1
  17. Suport hârtie igienică la fiecare baie 1
  18. Suport prosoape de hârtie, în fiecare încăpere 1
  F.
  EVIDENŢE PRIMARE, în funcţie de necesităţi FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.1
  2. Adeverință de intrare în colectivitate
  3.
  Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare
  4. Bilet de trimitere simplu/cu regim special
  5. Centralizator lunar/anual al stării de morbiditate (prevalența) și al consultațiilor
  6. Registru de consultații
  7. Registru de tratamente medicale
  8. Registru de evidență specială a bolnavilor
  9. Registru medicamente și materiale sanitare
  10. Registru pentru triajul zilnic al copiilor în creșe, grădinițe
  11. Registru pentru triajul zilnic al personalului în creșe, grădinițe
  12. Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate
  13. Registrul de controale igienico-sanitare zilnice ale creșei/grădiniței
  14. Registru de evidență a bolilor transmisibile
  15. Fișă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
  16. Rețetă medicală
  17. Tabel de catagrafie
  18. Fișă medicală pentru copii
  19. Anexa la fișa medicală
  20. Formular pentru examen de bilanț
  21. Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate
  22. Fișa de prezentare a activității cabinetului medical
  23.
  Condica de prezență
  24. Ștampilă cabinet medical
  25. Registru intrări-ieșiri documente
  26. Caiet/Registru note telefonice
  G. APARATURĂ NECESARĂ FUNCŢIONĂRII CABINETULUI MEDICAL FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE

  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Calculator/laptop 1
  2. Imprimantă multifuncțională 1
  3. Frigider cu congelator, cu uși separate 1
  4. Frigider pentru deșeuri medicale 1
  5. Contract de mentenanță pentru echipamente IT (calculator, imprimantă)
  H. CONSUMABILE DE BIROU ŞI DE CALCULATOR, în funcţie de necesităţi FINANŢARE:1. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate) Cantități
  1. Coli de scris A4
  2. Coli fotocopiere A4
  3. Toner
  4. Agrafe de birou
  5. Capsator
  6. Pix
  7. Creion
  8. Gumă de șters
  9.
  Caiete A5 și A4
  10. Tuș pentru tușiere ștampile
  11. Pastă corectoare
  12. Ace cu gămălie
  13. Lipici + bandă adezivă transparentă
  14. Bibliorafturi A4
  15. Dosare cu șină pentru biblioraft A4
  16. Folii protectoare A4
  17. Plicuri A4/A5, pentru predarea fișelor
  18. Cutii pentru arhivare dosare A4
  Anexa nr. 10la metodologie Baremul de dotare a cabinetelor medicale din şcoli Cantităţile din barem sunt cantităţi minime care trebuie să existe în permanenţă în dotarea fiecărui cabinet medical şcolar. Cantităţile totale necesare/solicitate/achiziţionate pentru fiecare cabinet sunt variabile în funcţie de specificul unităţii de învăţământ (număr de elevi, tip de patologie, profilul unităţii de învăţământ, existenţa spaţiilor de cazare, sau a atelierelor de practică). Aprovizionarea cabinetului se va realiza în flux continuu, în funcţie de necesităţi.
  A. INSTRUMENTAR ŞI APARATURĂ MEDICALĂ FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Cântar medical, pentru persoane, cu taliometru, electronic, pe coloană, cu display LCD și funcție de calcul al indicelui de masă corporală cu acumulator reîncărcabil și/sau adaptor priza sau cântar medical mecanic pentru persoane 1
  2. Antropometru (pentru măsurarea staturii) - doar în cazurile în care cântarul nu este prevăzut cu antropometru 1
  3. Panglică metrică pentru măsurarea perimetrelor cu sistem de retragere 1
  4. Tensiometru cu manometru aneroid, cu mansete interschimbabile, de dimensiuni variabile pentru copii și adulți, cu stetoscop separat, neîncorporat 2
  5. Stetoscop - pentru măsurarea tensiunii arteriale, cu capsulă simplă2
  6. Stetoscop pediatric, de consultație, cu tubulatură dublă și capsulă dublă 1
  7. Pulsoximetru de deget pentru copii + baterii/acumulatori 1
  8. Termometru noncontact + acumulatori 5 bucăți/cabinet
  9. Ciocan pentru reflexe
  1
  10. Dinamometru medical electronic, de mână cu priză reglabilă, pentru copii și adulți + acumulatori/baterii 1, facultativ
  11. Scoliometru din plastic 1
  12. Lanternă examinare uz medical + acumulatori 2
  13. Otoscop cu iluminare + acumulatori/baterii, facultativ 1, facultativ
  14. Optotip cu simboluri E-Snellen și/sau simboluri Lea din carton/plastic/cu ecran luminos cu citire de la 3 m 1
  15. Test Ishihara - set cu 36 planșe pseudoizocromatice 1
  16.
  Peak-flowmetru electronic + baterii acumulatori + piese bucale. 1, facultativ
  17. EKG portabil + consumabile (hârtie și soft de interpretare) 1, facultativ
  18. Ecograf portabil + baterii/acumulatori 1, facultativ
  19. Glucometru + Testere pentru glicemie + Ace pentru testarea glicemie + baterii 1
  20. Guler cervical pentru copii, reglabil 3, diferite dimensiuni
  21. Balon de ventilație Ruben set complet 1
  22. Defibrilator portabil, semiautomat + acumulator/baterii reîncărcabile, facultativ 1
  23. Tăviță renală inox 2 bucăți
  24. Foarfecă dreaptă 2 bucăți
  25. Garou cu bandă elastică textilă și cataramă cu click 1
  26. Măsuță din inox, pentru instrumentar 1
  27. Canapea consultații electrică cu înălțime reglabilă, cu suport pentru rolă de hârtie sau canapea de consultații clasică 2
  28. Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) cu sistem de securizare cheie/lacăt 1
  29. Lampă cu UV pentru sterilizare încăperi (în cabinetul medical și în sala de tratamente)
  2
  30. Stick urinar pentru sumar urină 8/100 copii, facultativ
  31 Dispozitiv anti-înec 1
  B. MATERIALE SANITARE FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE
  Nr. crt.
  Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Alcool sanitar flacon a 500 ml 2
  2. Apă oxigenată - soluție 3% flacon a 200 ml 4
  3. Povidonum iodinatum soluție cutanată 10% flacoane a 100 ml 2
  4. Rivanol soluție 1o/oo flacoane a 100 ml 4
  5. Feși 5/8 10/100 copii
  6. Feși 8/10 sau feși alte dimensiuni
  10/100 copii
  7. Fașă elastică diferite dimensiuni 10/100 copii
  8. Vată pachet a 250 g 1/100 copii
  9. Comprese sterile, 10x10 cm, 50 buc/pachet sau alte dimensiuni 20/100 copii
  10. Leucoplast (2 cm și 5 cm) 3/100 copii
  11. Plasturi universali cu pansament, rezistenți la apă, diferite dimensiuni 100/100 copii
  12. Pansamente adezive sterile, individuale, 10x10 cm și 10x15 cm 50/100 copii
  13.
  Pungi cu gel cald/rece (minimum 2/cabinet) 2
  14. Mănuși de examinare - diverse mărimi, cutii a 100 bucăți 2
  15. Seringă de unică folosință 2 ml 10
  16. Seringă de unică folosință 5 ml 10
  17. Seringă de unică folosință 10 ml 5
  18. Ace sterile de unică folosință, de diferite dimensiuni, în ambalaje individuale 50
  19. Pahare de unică folosință de 150-200 ml 100/100 copii
  20. Abeslanguri (apăsătoare de limbă de unică folosință) 100 buc/cutie 1 cutie
  21. Prosoape de unică folosință - role sau cutii permanent
  22. Cearșaf de unică folosință - role, cantități variabile în funcție de activitatea cabinetului Permanent
  23. Măști de protecție sanitară - cutii cu 50 bucăți 2
  24. Vizieră/ochelari de protecție 1/persoană
  25. Bonetă de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  26. Halat de protecție sau alt echipament de protecție (jachetă, pantaloni, etc) din bumbac, în funcție de necesități
  2/persoană/cabinet
  27. Halat de unică folosință, impermeabil În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  28. Botoși de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  29. Saboți sanitari, în funcție de necesități 1 persoană/pers/cabinet
  30. Ambalaje pentru deșeuri biologic periculoase, rezultate din activitatea medicală, prin contractul de gestionare a deșeurilor, conform legislației permanent
  31. Stick urinar pentru sumar urină 100, facultativ
  C. MEDICAMENTE FINANŢARE:1.
  AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT
  2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE

  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Dexamethasonum soluție injectabilă, fiole a 8 mg/2 ml ml sau Hidrocortizon hemisuccinat sau Hidrocortizon succinat sodic cu precizarea gramajului 2
  2. Epinephrinum soluție injectabilă, fiole a 1 mg/ml 2
  3. EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică 1
  4. Diazepamum soluție rectală, pungi 5 mg/2,5 ml și 10 mg/2,5 ml 2
  5. Glucosum 33% sol injectabilă 3,3 g/10 ml 5
  6. Clorură de sodiu soluție a 9 mg/ml monodoză de plastic a 5ml 20
  7. Salbutamolum - suspensie inhalatorie presurizată 100 micrograme/doza - tub spray cu valvă dozatoare și aplicator 1
  8. Loratadinum, sirop 1 mg/ml, flacon 1
  9. Loratadin, comprimate 20 cp/100 copii
  10.
  Paracetamolum, sirop 120 mg/5 ml, flacon 2
  11. Paracetamol 500 mg, comprimate 20 cp/100 copii
  12. Captopril 25 mg, comprimate 10 cp
  13. Metoprolol 50 mg, comprimate 10 cp
  14. Ibuprofen sirop a 40 mg/ml, flacon 2
  15. Ibuprofen 200 mg, comprimate 20 cp/100 copii
  16. Metamizol sodic 500 mg, comprimate 10 cp/100 copii
  17. Trimebutină suspensie buvabilă a 24 mg/5 ml, flacon 2
  18 Trimebutină 100 mg, comprimate 10 cp/100 copii
  19 Combinații (pancreatină 200 mg + extract bilă bou 25 mg) drajeuri 10 dj/100 copii
  20. Drotaverină 40 mg, comprimate 10 cp/100 copii
  21. Diosmectită pulbere, plicuri a 3 g, cutie 10
  22. Simeticonă picături orale, emulsie a 40 mg/ml (1 ml = 25 pic), flacon 1
  23. Cărbune activat pulbere, flacon 60 g
  1
  24. Cărbune activat 250 mg, comprimate 5 cp/100 copii
  25. Combinații (carbonat de calciu, carbonat de magneziu și trisilicat de magneziu), hidroxid de aluminium comprimate masticabile 1
  26. Maleat de proclorperazină, 5 mg sau Clorhidrat de metoclopramidă 10 mg, comprimate10 cp/100 copii
  27. Calciu sirop fără zahăr, flacon 1
  28. Calciu +D3 comprimate 10 cp/100 copii
  29. Magneziu +B6 comprimate 10 cp/100 copii
  30.
  Oxeladinum sirop 0,2%, flacon 1
  31. Hexetidinum soluție a 2 mg/ml spray bucofaringian, flacon presurizat 1
  32. Heparinoidum unguent, tub 1
  33. Unguent cu bacitracină și neomicină, tub 1
  34. Zinc bacitracină și sulfat de neomicină pulbere, pulbere cutanată 1g pulbere = zinc bacitracină, 250 UI și sulfat de neomicină 5000 UI, cutie a 10 g 1
  35. Clorhidrat de difenhidramină - 20 mg/g unguent sau gel, tub 1
  36. Clorhidrat de oxitetraciclină și hidrocortizon, suspensie, spray cutanat 1
  37. Phenylbutazonum - cream, tub 1
  38. Diclofenac gel, tub 2
  39. Bureți cu efect hemostatic - bucăți 10
  40 Desloratadina 0,5mg/ml sol. orala, flacon 1
  41. Gluconat de calciu fiole 5/100 copii
  42. Combinație ulei esențial de eucalipt, lămâie, cedru, cimbru, albastru de metil, comprimate de supt 20/100 copii
  43. Bromhexin cp
  10/100 copii
  44. Spray antialgic cu efect de răcire 1
  45. Furazolidon 100mg cp 10/100 copii
  46. Emetix cp10/100 copii
  D. MATERIALE DE CURĂŢENIE ŞI DEZINFECTANŢI - cantităţi variabile în funcţie de mărimea suprafeţelor şi concentraţii (l/mp), de tipul de instrumentar şi volumul de activităţi FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE

  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Săpun lichid permanent
  2. Soluții dezinfectate pentru mâini cu acțiune inclusiv virulicidă permanent
  3. Dezinfectant pentru suprafețe - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex.: pavimente, faianță, mobilier, paturi, masă de tratament), cu acțiune inclusiv virulicidă permanent
  4. Dezinfectant pentru obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de curățare - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex: grupuri sanitare, găleți, sifoane pardoseală, recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere, lenjerie și echipamente de protecție) permanent
  5. Dezinfectant pentru instrumentar și echipamente - de nivel mediu și înalt (ex: termometre, specul auricular, piese bucale, măști de oxigen etc) permanent
  6. Cloramină B - tablete a 0,5 g, tablete efervescente 3,35 g, gel, etc permanent
  7. Dicloroizocianurat de sodiu dihidtrat 77.14%, tablete efervescente - o tabletă eliberează 1,5 grame clor activ permanent
  E. MOBILIER FINANŢARE:1. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Birou (pentru 2 persoane), cu sertare securizate 2
  2. Dulap fișier cu sisteme de securizare 1
  3. Dulap biblioraft cu sisteme de securizare 1
  4. Dulap vestiar, cu 2 compartimente separate 1
  5. Scaune de birou ergonomice, din materiale dezinfectabile 2
  6. Scaune din materiale dezinfectabile 5
  7. Cuier
  1
  8. Pătură de tip fleece 2
  9. Dozator de apă cu bidoane rezervă 1
  10. Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (detergent pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier) permanent
  11. Linie telefonică proprie cabinetului medical/telefon de serviciu 1
  12. Conexiune internet 1
  13. Boiler electric - unde nu există sistem centralizat pentru apă caldă 1
  14.
  Aparat aer condiționat 1
  15. Coș de gunoi cu pubelă și pedală în fiecare încăpere 1
  16. Suport hârtie igienică la fiecare baie 1
  17. Suport prosoape de hârtie, în fiecare încăpere 1/fiecare încăpere cu chiuvetă
  F. EVIDENŢE PRIMARE, în funcţie de necesităţi FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE

  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.1
  2. Adeverință de intrare în colectivitate
  3. Aviz epidemiologic/dovadă de vaccinare/revaccinare
  4. Bilet de trimitere simplu și cu regim special
  5.
  Centralizator lunar și anual al stării de morbiditate (prevalență) și al consultațiilor
  6. Registru de consultații
  7. Registru de tratamente medicale
  8. Registru de evidență specială a bolnavilor
  9. Registru medicamente si materiale sanitare
  10. Registru triaj epidemiologic
  11. Registru pentru triajul zilnic al personalului din blocul alimentar
  12. Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate
  13. Registrul de controale igienico-sanitare zilnice
  14. Registru de evidență a bolilor transmisibile
  15. Fișă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
  16. Rețetă medicală
  17. Tabel de catagrafie
  18. Fișă medicală pentru copii
  19. Anexă la fișa medicală
  20. Formular pentru examenul de bilanț
  21. Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate
  22. Fișă de prezentare a activității cabinetului
  23. Raport de urgență
  24. Condica de prezență
  25. Ștampilă cabinet medical
  26. Registru intrări-ieșiri
  27. Caiet/Registru de evidență al scutirilor de educație fizică
  28. Caiet/Registru de evidență al motivărilor vizate
  29. Caiet/registru de evidență al documentelor medicale înregistrate pentru dosarele de bursă medicală
  G. APARATURĂ NECESARĂ FUNCŢIONĂRII CABINETULUI MEDICAL FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT DE STAT
  2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT, ÎN CAZUL UNITĂŢILOR PRIVATE

  Nr. crt. Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Calculator/laptop 1
  2. Imprimantă multifuncțională 1
  3. Token cu semnătură electronică 1
  4.
  Cititor de carduri 1
  5. Frigider pentru deșeuri medicale 1
  6. Frigider cu congelator, cu uși separate 1
  7. Contract de mentenanță pentru echipamente IT (calculator, imprimantă)
  H. CONSUMABILE DE BIROU ŞI DE CALCULATOR, funcţie de necesităţi FINANŢARE:1. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  Nr.
  crt.
  Denumirea U.M. (bucăți/cantitate)Cantități
  1. Coli de scris A4
  2. Coli fotocopiere A4
  3. Toner
  4. Agrafe de birou
  5. Capsator
  6.
  Perforator
  7. Pixuri diferite culori
  8. Creion
  9. Markere diferite culori
  10. Gumă de șters
  11. Caiete A5 și A4
  12. Tuș pentru tușiere ștampile
  13. Pastă corectoare
  14. Ace cu gămălie
  15. Lipici + bandă adezivă transparentă
  16. Bibliorafturi A4
  17. Dosare cu șină pentru biblioraft A4
  18. Folii protectoare A4
  19. Plicuri A4/A5, pentru predarea fișelor
  20. Cutii pentru arhivare dosare A4
  Anexa nr. 11la metodologie Baremul de dotare al cabinetelor medicale universitare Cantităţile din barem sunt cantităţi minime care trebuie să existe în permanenţă în dotarea fiecărui cabinet medical studenţesc. Cantităţile totale necesare/solicitate/achiziţionate pentru fiecare cabinet sunt variabile în funcţie de specificul unităţii de învăţământ (număr de studenţi, tip de patologie, profilul unităţii de învăţământ, existenţa spaţiilor de cazare sau a atelierelor de practică). Aprovizionarea cabinetului se va realiza în flux continuu, în funcţie de necesităţi.A. INSTRUMENTAR ŞI APARATURĂ MEDICALĂ FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2.
  INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ

  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1. Cântar medical, pentru persoane, cu taliometru, electronic, pe coloană, cu display LCD și funcție de calcul al indicelui de masă corporală cu acumulator reîncărcabil și/sau adaptor priză sau cântar medical mecanic pentru persoane 1
  2. Antropometru (pentru măsurarea staturii) - doar în cazurile în care cântarul nu este prevăzut cu antropometru. 1
  3. Tensiometru cu manometru aneroid, cu manșete interschimbabile, de dimensiuni variabile pentru copii și adulți, cu stetoscop separat, neîncorporat 2
  4. Stetoscop pentru măsurarea tensiunii arteriale, cu capsulă simplă 2
  5. Pulsoximetru de deget + baterii/acumulatori 1
  6. Termometru noncontact + acumulatori 5 bucăți/cabinet
  7. Ciocan pentru reflexe 1
  8. Dinamometru medical electronic, de mână cu priză reglabilă, pentru adulți + acumulatori/baterii 1, facultativ
  9. Lanternă examinare uz medical + acumulatori 2
  10. Otoscop cu iluminare + acumulatori/baterii, 1, facultativ
  11.
  Optotip cu simboluri E-Snellen din carton/plastic/cu ecran luminos cu citire de la 3 m 1
  12. Pensă 1
  13. Bisturiu 1
  14. Peak-flowmetru electronic + baterii acumulatori + piese bucale. 1, facultativ
  15. EKG portabil 1, facultativ
  16. Ecograf portabil+ baterii/acumulatori 1, facultativ
  17. Glucometru + Testere pentru glicemie + Ace pentru testarea glicemie + baterii 1
  18. Guler cervical de diverse dimensiuni 1
  19. Balon de ventilație Ruben set complet 1
  20. Defibrilator portabil, semiautomat + acumulator/baterii reîncărcabile, facultativ 1
  21. Tăviță renală inox 2 bucăți
  22. Foarfecă dreaptă 2 bucăți
  23. Garou cu bandă elastică textilă și cataramă cu click 1
  24. Măsuță pentru instrumentar - din inox
  1
  25. Canapea consultații electrică cu înălțime reglabilă, cu suport pentru rolă de hârtie sau canapea de consultații clasică 2
  26. Dulap cu uși din sticlă (pentru medicamente și instrumente) cu sistem de securizare cheie/lacăt 1
  27. Lampă cu UV pentru sterilizare încăperi 1
  B. MATERIALE SANITARE FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ

  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1. Alcool sanitar flacon a 500 ml 2
  2. Apă oxigenată - soluție 3% flacon a 200 ml 4
  3. Povidonum iodinatum soluție cutanată 10% flacoane a 100 ml 2
  4. Rivanol soluție 1 o/oo flacoane a 100 ml 4
  5. Feși 5/8
  10/100 studenți
  6. Feși 8/10 sau alte dimensiuni 10/100 studenți
  7. Fașă elastică diferite dimensiuni 10/100 studenți
  8. Vată pachet a 250 g 1/500 studenți
  9. Comprese sterile, 10x10 cm, 50 buc/pachet sau alte dimensiuni 20/100 studenți
  10. Leucoplast (2 cm și 5 cm) 3/100 studenți
  11. Plasturi universali cu pansament, rezistenți la apă, diferite dimensiuni 100/100 studenți
  12.
  Pansamente adezive sterile, individuale, 10x10 cm și 10x15 cm 10/100 studenți
  13. Pungi cu gel cald/rece (minimum 2/cabinet) 2
  14. Mănuși de examinare - diverse mărimi, cutii a 100 bucăți 2
  15. Seringă de unică folosință 2 ml 20
  16. Seringă de unică folosință 5 ml 20
  17. Seringă de unică folosință 10 ml 20
  18. Ace sterile de unică folosință, de diferite dimensiuni, în ambalaje individuale 100
  19. Plasturi sterili pentru fixarea branulelor 20
  20. Truse de perfuzie 5
  21. Microperfuzoare sterile cu ac G19, în ambalaj individual 5
  22. Set pentru suprimarea firelor de sutură chirurgicală 10
  23. Plasture pentru înlocuirea firelor de sutură 10
  24. Pahare de unică folosință de 150-200 ml 100/100 studenți
  25. Abeslanguri (apăsătoare de limbă de unică folosință) 100 buc/cutie 1 cutie
  26. Prosoape de unică folosință - role sau cutii permanent
  27. Cearșaf de unică folosință - role, cantități variabile în funcție de activitatea cabinetuluipermanent
  28. Măști de protecție sanitară - cutii cu 100 bucăți 1
  29. Vizieră/ochelari de protecție 1/persoană
  30. Bonetă de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  31. Halat de protecție sau alt echipament de protecție (jachetă, pantaloni, etc) din bumbac, în funcție de necesități 2/persoană/cabinet
  32.
  Halat de unică folosință, impermeabil În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  33. Botoși de unică folosință În caz de situație epidemică - cantități variabile, după caz
  34. Saboți sanitari, în funcție de necesități 1 per/pers/cabinet
  35. Teste rapide de sarcină 20
  36. Teste rapide de urină 100
  37. Ambalaje pentru deșeuri biologic periculoase, rezultate din activitatea medicală, prin contractul de gestionare a deșeurilor, conform legislației permanent
  C.
  MEDICAMENTE FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE, ÎN CAZUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1. Dexamethasonum soluție injectabilă, fiole a 8 mg/2 ml 2
  2. Hidrocortizon succinat sodic100mg flc 5
  3.
  Epinephrinum soluție injectabilă, fiole a 1 mg/ml 2
  4. EpiPen 150 micrograme, soluție injectabilă în stilou preumplut cu 2 ml pentru o doză unică 1
  5. Nitroglicerină spray 1
  6. Furosemid 20 mg fiole 5
  7. Furosemid comprimate 5/100 studenți
  8. Metoclopramid sol injectabilă, fiole 5
  9. Metoclopramid comprimate 20
  10. Trimebutin, comprimate 5 cp/100 studenți
  11. Diazepam fiole 3
  12. Glucosum 33% soluție injectabilă 3,3 g/10 ml 10
  13. Clorură de sodiu soluție a 9 mg/ml monodoza de plastic a 5 ml 20
  14. Clorură de sodiu 9 mg/ml soluție perfuzabilă pungi sau flacoane perfuzabile a 250 ml 5
  15. Salbutamolum - suspensie inhalatorie presurizată 100 micrograme/doză - tub spray cu valvă dozatoare și aplicator 1
  16. Loratadinum, comprimate
  40 cp
  17. Paracetamolum 500 mg, comprimate 20 cp/100 studenți
  18. Captopril 25mg, comprimate 10 cp
  19. Metoprolol 50 mg, comprimate 10 cp
  20. Metamizol sodic 500 mg, comprimate 10 cp/100 studenți
  21. Metamizol sodic, fiole 10
  22. Drotaverină fiole și comprimate 5 f și 10 cp/100 studenți
  23.
  Diosmectită pulbere, plicuri a 3 g, cutie 10
  24. Cărbune activat pulbere, flacon 60 g 1
  25. Combinații (carbonat de calciu, carbonat de magneziu și trisilicat de magneziu), hidroxid de aluminium, comprimate 10 cp/100 studenți
  26. Gluconat de calciu fiole 10
  27. Hexetidinum soluție a 2 mg/ml spray bucofaringian, flacon presurizat 1
  28. Heparinoidum unguent - tub 1
  29. Ibuprofen 200 mg comprimate 10 cp/100 studenți
  30. Unguent cu bacitracină și neomicină, tub 1
  31. Zinc bacitracină și sulfat de neomicină pulbere, pulbere cutanată 1 g pulbere = zinc bacitracină, 250 UI și sulfat de neomicină 5000 UI, cutie a 10 g 1
  32. Clorhidrat de difenhidramină - 20 mg/g unguent sau gel, tub 1
  33. Clorhidrat de oxitetraciclină și hidrocortizon, suspensie, spray cutanat 1
  34. Phenylbutazonum - cream, tub 1
  35. Bureți cu efect hemostatic - buc 10
  D. MATERIALE DE CURĂŢENIE ŞI DEZINFECTANŢI - cantităţi variabile în funcţie de mărimea suprafeţelor şi concentraţii (l/mp), de tipul de instrumentar şi volumul de activităţi FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1. Săpun lichid permanent
  2. Soluții dezinfectate pentru mâini cu acțiune inclusiv virulicidă permanent
  3. Dezinfectant pentru suprafețe - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex.: pavimente, faianță, mobilier, paturi, masă de tratament), cu acțiune inclusiv virulicidă permanent
  4. Dezinfectant pentru obiecte sanitare, recipiente de colectare, materiale de curățare - de nivel scăzut, mediu și înalt (ex: grupuri sanitare, găleți, sifoane pardoseală, recipiente pentru colectarea deșeurilor menajere, lenjerie și echipamente de protecție) permanent
  5. Dezinfectant pentru instrumentar și echipamente - de nivel mediu și înalt (ex: termometre, specul auricular, piese bucale, măști de oxigen etc) permanent
  6. Cloramină B - tablete a 0,5 g, tablete efervescente 3,35 g, gel etc permanent
  7. Dicloroizocianurat de sodiu dihidtrat 77,14%, factori de efervescență -o tabletă eliberează 1,5 grame clor activ. permanent
  E. MOBILIER FINANŢARE: INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Birou1
  2.Dulap fișier1
  3.Dulap biblioraft1
  4.Dulap vestiar, cu 2 compartimente separate1
  5.Scaune de birou ergonomice, din materiale dezinfectabile2
  6.Scaune din materiale dezinfectabile5
  7.Cuier1
  8.Pătură de tip fleece1
  9.Dozator de apă cu bidoane rezervă1
  10.Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (detergent pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier)permanent
  11.Linie telefonică proprie cabinetului medical1
  12.Conexiune internet
  1
  13.Boiler electric - unde nu există sistem centralizat pentru apă caldă1
  14.Aparat aer condiționat1
  15.Coș de gunoi cu pubelă și pedală, în fiecare încăpere1
  16.Suport hârtie igienică la fiecare baie1
  17.Suport prosoape de hârtie, în fiecare încăpere1
  F. EVIDENŢE PRIMARE, în funcţie de necesităţi FINANŢARE:1.
  AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT
  2. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ

  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.1
  2.Bilet de trimitere simplu
  3.Centralizator anual al stării de morbiditate (prevalența) și al consultațiilor
  4.Registru de consultații
  5.Registru de tratamente medicale
  6.Registru de evidență specială a bolnavilor
  7.Registru medicamente si materiale sanitare
  8.Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate
  9.Registrul de controalelor igienico-sanitare
  10.
  Registru de evidență a bolilor transmisibile
  11.Fișă de supraveghere a focarelor de boli transmisibile
  12.Rețetă medicală
  13.Tabel de catagrafie
  14.Fișă medicală adulți
  15.Anexa la fișa medicală
  16.Fișă de anchetă epidemiologică a cazului de boală în familie/colectivitate
  17.Formular pentru acordul informat, cu antetul angajatorului
  18.Raport de urgență
  19.Condica de prezență
  20.Ștampilă cabinet medical
  G. APARATURĂ NECESARĂ FUNCŢIONĂRII CABINETULUI MEDICAL FINANŢARE:1. AUTORITĂŢILE ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ

  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Calculator/laptop1
  2.Imprimantă multifuncțională1
  3.Token cu semnătură electronică1
  4.Cititor de carduri1
  5.Frigider pentru deșeuri medicale1
  6.Frigider cu congelator, cu uși separate1
  7.Contract de mentenanță pentru echipamente IT (calculator, imprimantă)1
  H. CONSUMABILE DE BIROU ŞI DE CALCULATOR, în funcţie de necesităţi FINANŢARE:1. INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR
  Nr. crt. Denumirea U.M.
  (bucăți/cantitate)
  Cantități
  1.Coli de scris A4
  2.Coli fotocopiere A4
  3.Toner
  4.Agrafe de birou
  5.Capsator
  6.Pixuri diferite culori
  7.Creion
  8.Markere diferite culori
  9.Gumă de șters
  10.Caiete A5și A4
  11.Tuș pentru tușiere ștampile
  12.Pastă corectoare
  13.Ace cu gămălie
  14.Lipici + bandă adezivă transparentă
  15.Bibliorafturi A4
  16.Dosare cu șină pentru biblioraft A4
  17.Folii protectoare A4
  18.Cutii pentru arhivare dosare A4
  Anexa nr. 12 la metodologie Baremul de dotare al cabinetelor de medicină dentară Cantităţile din barem sunt cantităţi minime, care trebuie să existe în permanenţă în dotarea fiecărui cabinet stomatologic şcolar şi universitar. Cantităţile totale necesare/solicitate/achiziţionate pentru fiecare cabinet sunt variabile în funcţie de specificul unităţii de învăţământ (număr de arondaţi, tip de patologie etc). Aprovizionarea cabinetului se va realiza în flux continuu, în funcţie de necesităţi.A. INSTRUMENTAR MEDICAL FINANŢARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITARĂ/INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate)
  Cantități
  1.Seringă Uniject4 buc.
  2.Mânere de bisturiu4 buc.
  3.Clești pentru extracție maxilar superior adulți/copii18 buc.
  4.Clești pentru extracție maxilar inferior adulți/copii18 buc.
  5.Clește crampon1 buc.
  6.Elevatoare drepte/Luxatoare6 buc.
  7.Elevatoare curbe3 perechi
  8.Mânere pentru oglindă dentară30 buc.
  9.Pense dentare30 buc.
  10.Sonde dentare30 buc.
  11.Spatule dentare40 buc.
  12.Pense instrumentar2 buc.
  13.Sonde parodontale10 2 buc.
  14.Tăvițe renale mari2 buc.
  15.Truse pentru detartraj/chiurete Gracey 7 bucăți/set2 seturi
  16.Pensă Pean2 buc.
  17.Recipiente pentru dezinfectarea instrumentarului folosit în cabinetul de medicină dentară, setx312 set
  18.Excavatoare duble30 buc.
  19.Fuloare dentare20 buc.
  20.Chiurete alveolare drepte/curbe
  6 buc.
  21.Foarfecă chirurgicală2 buc.
  22.Linguri standard pentru amprentă, perechi x 25 perechi
  23.Portmatrice circulară1 buc.
  24.Portmatrice segmentară2 buc.
  25.Cuțit pentru ceară1 buc.
  26.Spatulă de malaxat materiale pentru amprentare1 buc.
  27.
  Bol de cauciuc1 buc.
  28.Spatulă ciment12 buc.
  29.Lampă de spirt1 buc.
  30.Dispenser rulouri1 buc.
  31.Portvată1 buc.
  32.Godeuri sticlă cu suport și capace1 set
  33.Pistol aplicator capsule compomAer1 buc.
  B. APARATURĂ MEDICALĂ FINANŢARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Unit dentar1 buc.
  2.
  Fotoliu dentar1 buc.
  3.Compresor cu carcasă de insonorizare1 buc.
  4.Sterilizator cu aburi și anexe (distilator apă și sigilator pungi)câte 1 buc. din fiecare
  5.Lampă pentru fotopolimerizare + accesorii (ecran protecție, ochelari protecție)câte 1 buc din fiecare
  6.Aparat de detartraj cu ultrasunete + accesorii1 buc.
  7.Electrocauter1 buc.
  8.Aparat de profilaxie cu bicarbonat de Na1 buc.
  9.Piese de schimb și materiale de întreținere pentru echipamente și aparatură stomatologică
  10.Scaun medic1 buc.
  11.Cameră intraorală și monitor (facultativ)1 buc.
  12.Apex locator1 buc.
  13Accesorii unit dentar (suport pahare)1 buc.
  14.Piese mână fibră optică sau ledTurbină3 6 buc.
  Contraunghi
  3 6 buc.
  Dreaptă2 buc.
  15.Tensiometru cu stetoscop1 buc.
  16.Măsuță inox pentru instrumentar1 buc.
  17.Lampă cu ultraviolete pentru sterilizare încăperi (în cabinetul stomatologic și în sala de sterilizare)2 buc.
  18.Dulap medicamente și materiale stomatologice securizat1 buc
  19Baie cu ultrasunete 2,5 l ( FACULTATIV)1 buc
  20.Dispozitiv automat ungere piese de mana1 buc
  21.Pulsoximetru de deget pentru copii + baterii/acumulatori1 buc
  22.Termometru noncontact +acumulatori1 buc
  C. MATERIALE STOMATOLOGICE FINANŢARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt.
  Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Ace atraumatice de unică folosință pentru seringa Uniject200 buc.
  2.Seringi de unică folosință (5 ml, 2.5 ml.)200 buc.
  3.Lame sterile pentru bisturiu, drepte și curbe50 buc.
  4.Oglinzi dentare60 buc.
  5.Bisturiu de unică folosință cu mâner30 buc.
  6.Anse detartraj pentru aparat de detartraj cu ultrasunete
  8 buc.
  7.Ace irigare endocanaliculară50 buc.
  8.Canule pentru aspirarea salivei (unică folosință)1000 buc.
  9.Perii pentru periaj dentar profesional50 buc.
  10.Freze diamantate sau din oțel pentru piesă dreaptă5 buc.
  11.Freze diamantate sau din oțel pentru piesă unghi100 buc.
  12.Freze din oțel pentru turbină100 buc.
  13.
  Freze diamantate pentru turbină100 buc.
  14.Freze Beutelrock/Pesso asortate, 6 bucăți/cutie4 cutii
  15.Ace de tratament endodontic (Reamers, Haedstrom, Lentullo, Miller, Tirre- nerfes, Kerr), 6 bucăți/cutie5 cutii din fiecare tip
  16.Freze pentru lustruit30 buc.
  17.Set matrice metalică preformată segmentară cu clemă5 cutii
  18.Set matrice metalică preformată circulară3 cutii
  19.Matrice din celuloid1 cutie
  20.Matrice metalică20 buc.
  21.Pivoți endodontici fibră sticlă2 cutii
  22.Ace chirurgicale cu fir15 buc.
  23.Truse de consultație de unică folosință50 30 buc.
  24.Set discuri abrazive asortate cu mandrin3cutii
  25.Benzi abrazive1cutie
  26.Gume lustruit de diferite forme și culori
  50 buc.
  27.Dentocalmin2 flacoane
  28.Eugenol2 flacoane
  29.Oxid de zinc250 g
  30.lodoform100 g
  31.Pastă pe bază de hidroxid de calciu autopolimerizabil (pastă-pastă)2 cutii
  32.Pastă pe bază de hidroxid de calciu pentru tratament endodontic4 seringi
  33.
  Pastă pe bază de hidroxid de calciu fotopolimerizabil4 seringi
  34.Material de obturație provizorie4 3 flacoane
  35.Ciment fosfat de zinc1 cutie
  36.Pastă devitalizantă1 flacon
  37.Pastă mumifiantă1 flacon
  38.Soluție astringentă1 flacon
  39.Soluții pentru antiseptizarea canalelor radiculare4 flacoane
  40.Soluție spălături endocanaliculare4 flacoane
  41.Revelator placă bacteriană1 flacon
  42.Ciment tip ionomer de sticlă autopolimerizabil1 cutie
  43Ciment tip ionomer de sticlă fotopolimerizabil2 cutii
  44.Ciment tip ionomer de sticlă pentru cimentări1 cutie
  45.Materiale compozite pentru obturații definitive coronare + accesoriile necesare (demineralizant, liant)2 cutii
  46.Gel demineralizant 10 ml1buc.
  47.Liant pentru materiale compozite1 flacon
  48.Capsule compomer cu conținut ridicat de fluor50 buc.
  49.Materiale pentru obturații definitive radiculare1 cutie
  50.Kit sigilare4 buc.
  51.Gel fluorizant2 flacoane
  52.Materiale de amprentare a arcadelor alveolodentare (de tip siliconic în două consistențe și tip alginat)Câte 2 1 cutie
  53.
  Gelaspon, burete hemostatic porționat20 buc
  54.Antibiotic pentru alveolite postextracționale1 flacon
  55.Pastă pentru periaj profesional2 3 flacoane
  56.Pastă lustruit obturații2 flacoane
  57.Conuri din gutapercă5 4 cutii
  58.Conuri din hârtie12 cutii
  59.Hârtie articulație, 12 carnete/set1 set
  60.Soluție badijonare afte1 flacon
  61.Gel clorhexidină1 flacon
  62.Spray testare vitalitate1 buc
  63.Anestezic în carpule pentru seringă Uniject200 buc.
  64.Lidocaină spray2 flacoane
  65.Gel anestezic1 flacon
  66.Pudră aparat profilaxie, flacon 500g
  2 flacoane
  67Material compozit flow2 seringi
  68Aplicatoare liant pentru compozit2 cut
  69Revelator de carie1 cut
  70Vârfuri pentru aparat de profilaxie cu bicarbonat de sodiu3 buc
  71Plăcuțe de sticlă cu o față mată 7/11 cm5 buc
  72Cape celuloid trusa1 buc
  73
  Varfuri spray apa - aer de unică folosință punga x 100 buc5 pungi
  74Pene interdentare asortate1 cut
  75Vârfuri pentru electrocauter5 buc
  D. MATERIALE DE CURĂŢENIE, DEZINFECTANŢI ŞI PRODUSE DE STERILIZARE FINANŢARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞI INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr.
  crt.
  Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Alcool sanitar/alb1 litru
  2.Soluție concentrată dezinfectant de nivel mediu pentru dezinfecția instrumentarului stomatologic5 litri
  3Soluție concentrată de dezinfectant de nivel înalt pentru instrumentarul stomatologic5 litri
  4Soluție detergent dezinfectant/enzimatic concentrată pentru decontaminarea instrumentarului stomatologic5 litri
  5.Produse pentru dezinfecția mâinilor3 litri
  6.
  Dezinfectant pentru turbină și piese de mână1 flacon
  7.Banda pentru testare fizico-chimică la căldură umedă1 rola
  8.Test Bowie & Dick12 60 buc.
  9.Produse pentru dezinfecție de nivel înalt a suprafețelor de lucru spray5 litri
  10.Soluție concentrată de dezinfecție de nivel mediu și înalt pentru dezinfectarea suprafețelor mari2 câte 5 litri
  11.Soluție concentrată dezinfecție aspirator salivă2 litri
  12.Săpun dezinfectant2 litri
  13.Săpun lichid2 litri
  14.Șervețele dezinfectante suprafețe lucru10 cutii
  15Etichete dublu adezive pentru sterilizare la autoclav rolex500 buc2500 buc
  E. MATERIALE SANITARE FINANŢARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Mănuși de consultație1600 buc.
  2.Măști de protecție4 cutii
  3.Ochelari de protective UV1/persoană
  4.Rulouri de vată, pungă 1000 bucăți5 pungi
  5.Comprese de nețesut 5/51000 buc.
  6.Comprese sterile 10/10 cm, 50 buc/pac10 pachete
  7.Vată1 pachet
  8.Lubrifiant pentru turbină și piese de mână1 flacon
  9.Hârtie prosop10 role
  10.Halat/costum de protecție2 buc./persoană
  11.Halat de unică folosință, impermeabil100 bucÎn caz de epidemie - cantități variabile, după caz
  12.
  Saboți de protecție1 pereche/ persoană
  13.Bonete de unică folosință50 buc.În caz de epidemie - cantități variabile
  14.Botoși de unică folosință200 bucÎn caz de epidemie - cantități variabile
  12.Ecran de protecție cu folii de rezervă3 buc./persoana
  13.Pahare de unică folosință 200ml1000 buc.
  14.Câmpuri de hârtie + P.E. pentru masă unit1000 buc.
  15.
  Bavete de unică folosință1000 buc.
  16.Lanț pentru bavete de unică folosință2 buc.
  17.Apă oxigenată 3%1000 ml
  18.Pulbere curățare distilator 500g1 flacon
  19.Saci galbeni pentru deșeuri cu risc infectocontagios (inclus în contractul pentru ridicare deșeuri)3 role
  20.Saci negri pentru deșeuri menajere3 role
  21.Cutii de carton pentru deșeuri cu risc infectocontagios (inclus în contractul pentru ridicare deșeuri
  22.Cutii din PVC pentru deșeuri tăietoare înțepătoare cu risc infectocontagios (inclus în contractul pentru ridicare deșeuri)
  23.Periuțe metalice curățat instrumentar2 buc.
  24.Rolă hârtie imprimantă autoclav4 buc.
  25.Rolă pungi sigilabile împachetare instrumentar pentru autoclavDiametru 5,51 buc.
  Diametru 7,51 buc.
  Diametru 101 buc.
  26.Pungi autosigilante pentru autoclav57x 130
  600 buc.
  75x 2501000 buc.
  90x 270400 buc.
  27.Pungi cu gel rece2 5 buc.
  28.Leucoplast 2 cm1 rolă
  29.Plasturi universali cu pansament, rezistenți la apă, diferite dimensiuni20 buc
  F.
  APARATURĂ PENTRU ACTIVITĂŢI CONEXEFINANŢARE:AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Frigider cu congelator, pentru păstrarea materialelor1 buc.
  2.Frigider pentru păstrarea deșeurilor infecțioase1 buc.
  3.Calculator cu multifuncționalăcâte 1 buc.
  G. MOBILIER ŞI ALTE ACCESORII FINANŢARE: UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Birou cu sertare securizate, pentru două persoane1 buc.
  2.Scaune de birou ergonomice, din materiale dezinfectabil2 buc.
  3..Dulap fișier cu sistem de securizare1 buc.
  4.Dulap vestiar (cu 2 compartimente)1 buc.
  5.Scaune din materiale dezinfectabile5 buc.
  6.Coș cu pubelă și pedală2 buc.
  7.Cuier1 buc.
  8.Corp cu sertare securizate pt instrumentar steril1 buc
  9.Găleți,și mopuri plate3+3 buc.
  10.Rezerve de mopuri plate/mopuri de unică folosință10 buc/100 buc
  11.Lavete diferite culoriCâte 5 buc
  12.Portprosop1 buc.
  13.Substanțe pentru întreținerea igienei zilnice în cabinet (săpun, detergent- dezinfectant pentru paviment, chiuvetă, geamuri și mobilier)Câte 1 flacon
  14.Aparat aer condiționat1 buc.
  15.Linie telefonică proprie cabinetului medical1 buc
  16.Conexiune internet
  17.Boiler electric - unde nu există sistem centralizat pentru apă caldă
  1 buc.
  H. EVIDENŢE PRIMARE FINANŢARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.Adeverință medicală model M.S. cod 18.1.12 topuri
  2.Bilet de trimitere simplu2 topuri
  3.Condică de prescripții pentru aparat1 buc.
  4.Registru de tratamente medicale1 buc.
  5.Registru sterilizare2 buc.
  6.Registru de evidență a activității de educație pentru sănătate1 buc.
  7.Rețetă medicală simplă2 topuri
  8.Fișă stomatologică pentru copii/studenți
  1000 buc.
  9.Fișă de prezentare a activității cabinetului, cu antetul unității angajatoare1000 buc.
  10.Chestionar sănătate1000 buc.
  11.Ștampilă cabinet medicină dentară1 buc.
  12.Acord pacient informat în limba română, limbă de circulație internațională, cu antetul autorității locale angajatoare1000 buc.
  13.Raport de urgență, cu antetul autorității locale angajatoare200 buc.
  14.Condică de prezență1 buc.
  15.
  Registru evidență medicamente1 buc.
  16.Marcator pentru etichete dublu adezive de sterilizare1 buc.
  I. CONSUMABILE DE BIROU ŞI DE CALCULATORFINANŢARE:AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  Nr. crt. Denumirea U.M.(bucăți/cantitate) Cantități
  1.
  Coli de scris A4
  2.Coli fotocopiere A4
  3.Agrafe, ace cu gămălie
  4.Capsator, capse
  5.Pix, markere,creioane diferite culori, radieră
  6.Caiete
  7.Tuș
  8.Pastă corectoare
  9.Lipici
  10.Dosare, folii protectoare A4
  11.Bandă adezivă transparentă
  12.Biblioraft
  13.Toner
  14.Perforator
  Cutii de carton pentru arhivare dosare A4
  Foarfecă
  J. MEDICAMENTE DE URGENŢĂ FINANŢARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ1. Aparat de urgenţă Conform deciziei CMSR în vigoare
  2. Metamizol sodic 500 mg cp 20 buc3. Paracetamol 500 mg cp 20 buc4. Ibuprofen 200 mg cp 20 buc5. Calciu gluconic 15 fiole
  K. CONTRACTE FINANŢARE:1. AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN CAZUL UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR/ INSTITUŢIILOR DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR DE STAT2. UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSItAr/INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SUPERIOR PARTICULARĂ
  1. Contract ridicare deşeuri medicale Permanent2. Contract de mentenanţă aparatură medicală Permanent3. Contract de mentenanţă echipamente IT Permanent4. Contract control biologic al sterilizării cu autoclav o dată pe lună
  Anexa nr. 13 la metodologie
  ModelINFORMARE PRIVIND STAREA DE SĂNĂTATE ACOPIILOR ŞI ELEVILOR DIN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT "............." PE ANUL ŞCOLAR ...................În acest an şcolar au fost înscrişi la .............. un număr de ....... copii şi elevi, dintre care un număr de ........ (......%) au fost cuprinşi în evidenţa specială şi dispensarizaţi cu diferite afecţiuni cronice un număr de ...... (......%) după cum urmează: ● TBC ● tumori şi leucemie ● anemie cronică feriprivă ● guşă simplă şi alte afecţiuni ale tiroidei ● diabet zaharat ● alte tulburări endocrine, de metabolism şi alimentaţie din care:– cu suprapondere– cu obezitate de diferite etiologii ............, dar numai ............ cu obezitate endocrină, restul de ............. cu obezitate exogenă, de aport ● afecţiuni neuropsihice ● tulburări de vorbire ● epilepsie
  ● afecţiuni neuro-musculare ● vicii de refracţie ● tulburări de vedere altele decât viciile de refracţie ● tulburări de auz ● afecţiuni cardiace dobândite ● hipertensiune arterială şi tensiune arterială oscilantă ● astm bronşic ● boli digestive ● deformaţii dobândite ale membrelor (picior plat, picior plat valg etc) ● dorsopatii de deformare (cifoze, scolioze, cifoscolioze, atitudini vicioase) ● afecţiuni renale ● malformaţii congenitale cardiace
  De asemenea, în anul şcolar 20...../20..... cabinetul medical a efectuat un număr de consultaţii la cerere din care:– % afecţiuni respiratorii– % afecţiuni cardiace– 
  % afecţiuni dermatologice
  – % afecţiuni digestive– % afecţiuni renale şi ginecologice– % traumatisme– % alte afecţiuni
  S-au efectuat .............. examinări medicale de bilanţ al stării de sănătate, în urma cărora s-au depistat ............. afecţiuni noi. În vederea participării la competiţii sportive au fost examinaţi ................. copii/elevi. Au fost vizate .................... motivări şi au fost emise de către cabinetul medical un număr de ............. motivări pentru afecţiuni curente. Au fost emise şi vizate ................ scutiri de educaţie fizica din care ................ scutiri totale anuale.La triajele epidemiologice efectuate după vacanţele şcolare au fost examinaţi .......... preşcolari/elevi, şi au fost depistate .......... cazuri din care ........... angine, .......... pediculoze, ...........
  Controalele igienico-sanitare s-a efectuat zilnic în întreaga lege unitate de învăţământ şi în blocul alimentar.Cabinetul medical şcolar a participat la întocmirea şi vizarea a ........... meniuri, s-au efectuat anchete alimentare în lunile octombrie, februarie şi mai, şi s-au făcut recomandări de îmbunătăţire a meniurilor în vederea asigurării unei alimentaţii variate şi echilibrate din punct de vedere caloric şi nutritiv.Au fost susţinute ........ Ore de educaţie pentru sănătate în care au fost dezbătute următoarele teme .......... S-au întocmit ................ adeverinţe pentru înscrierea în altă colectivitate, la terminarea unui ciclu de învăţământ. S-a asigurat asistenţa medicală la olimpiade, examene de evaluare naţională, bacalaureat.
  Anexa nr. 14 la metodologie Indici de înălţime şi greutate, conform referinţelor naţionaleI. URBAN1. Greutate fete:
  mediadev.std.M-3d.sM-2d.sM-1d.s
  M+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n3.230.392.062.452.843.624.014.4
  1 luna4.150.582.412.993.574.735.315.89
  2 luni4.990.63.193.794.395.596.196.79
  3 luni5.610.743.394.134.876.357.097.83
  4 luni
  6.20.684.164.845.526.887.568.24
  5 luni6.720.834.235.065.897.558.389.21
  6 luni7.270.89
  4.65.496.388.169.059.94
  7 luni7.720.914.995.96.818.639.5410.45
  8 luni8.110.885.476.35
  7.238.999.8710.75
  9 luni8.470.915.746.657.569.3810.2911.2
  10 luni8.861.035.776.87.839.89
  10.9211.95
  11 luni9.241.0867.088.1610.3211.412.48
  12 luni9.521.036.437.468.4910.5511.5812.61
  15 luni10.191.126.837.959.0711.3112.4313.55
  18 luni10.91.316.978.289.5912.2113.5214.83
  21 luni11.49
  1.187.959.1310.3112.6713.8515.03
  24 luni12.091.427.839.2510.6713.5114.9316.35
  27 luni12.391.438.1
  9.5310.9613.8215.2516.68
  30 luni13.111.658.169.8111.4614.7616.4118.06
  33 luni13.521.538.9310.4611.9915.0516.5818.11
  36 luni13.911.619.0810.6912.315.5217.1318.74
  4 ani15.992.159.5411.6913.8418.1420.29
  22.44
  5 ani18.142.6310.2512.8815.5120.7723.426.03
  6 ani20.383.3410.3613.717.0423.7227.0630.4
  7 ani
  22.914.0310.8214.8518.8826.9430.9735
  8 ani264.6811.9616.6421.3230.6835.3640.04
  9 ani28.825.61
  11.9917.623.2134.4340.0445.65
  10 ani32.266.2613.4819.742638.5244.7851.04
  11 ani35.497.313.5920.89
  28.1942.7950.0957.39
  12 ani40.138.414.9323.3331.7348.5356.9365.33
  13 ani45.468.5119.9328.4436.9553.97
  62.4870.99
  14 ani49.237.8425.7133.5541.3957.0764.9172.75
  15 ani52.157.928.4536.3544.2560.0567.9575.85
  16 ani53.357.2931.4838.7746.0660.6467.9375.22
  17 ani54.557.4732.1439.6147.0862.0269.4976.96
  18 ani54.46
  7.3132.5339.8447.1561.7769.0876.39
  19 ani54.787.2333.0940.3247.5562.0169.2476.47
  2. Greutate băieţi
  mediadev.std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n3.350.422.092.512.933.774.194.61
  1 luna4.19
  0.552.543.093.644.745.295.84
  2 luni5.160.782.823.64.385.946.727.5
  3 luni5.820.773.51
  4.285.056.597.368.13
  4 luni6.70.814.275.085.897.518.329.13
  5 luni7.210.94.515.416.31
  8.119.019.91
  6 luni7.720.875.115.986.858.599.4610.33
  7 luni8.150.865.576.437.299.019.87
  10.73
  8 luni8.580.915.856.767.679.4910.411.31
  9 luni8.981.065.86.867.9210.0411.112.16
  10 luni
  9.291.026.237.258.2710.3111.3312.35
  11 luni9.630.986.697.678.6510.6111.5912.57
  12 luni9.881.15
  6.437.588.7311.0312.1813.33
  15 luni10.671.246.958.199.4311.9113.1514.39
  18 luni11.31.257.558.8
  10.0512.5513.815.05
  21 luni12.051.47.859.2510.6513.4514.8516.25
  24 luni12.471.468.099.5511.0113.9315.3916.85
  27 luni12.821.58.329.8211.3214.3215.8217.32
  30 luni13.431.538.8410.3711.914.9616.4918.02
  33 luni13.811.618.9810.5912.215.4217.0318.64
  36 luni14.261.559.6111.1612.7115.8117.3618.91
  4 ani16.39
  2.39.4911.7914.0918.6920.9923.29
  5 ani18.522.7410.313.0415.7821.262426.74
  6 ani21.123.2211.46
  14.6817.924.3427.5630.78
  7 ani23.353.911.6515.5519.4527.2531.1535.05
  8 ani26.554.8312.0616.8921.72
  31.3836.2141.04
  9 ani29.615.513.1118.6124.1135.1140.6146.11
  10 ani32.945.9715.032126.9738.9144.88
  50.85
  11 ani35.757.3613.6721.0328.3943.1150.4757.83
  12 ani39.468.513.9622.4630.9647.9656.4664.96
  13 ani
  44.729.5416.125.6435.1854.2663.873.34
  14 ani50.449.7721.1330.940.6760.2169.9879.75
  15 ani55.9510.06
  25.7735.8345.8966.0176.0786.13
  16 ani61.139.1933.5642.7551.9470.3279.5188.7
  17 ani64.329.3236.3645.685573.6482.9692.28
  18 ani66.369.4937.8947.3856.8775.8585.3494.83
  19 ani68.29.2540.4549.758.9577.45
  86.795.95
  3. Înălţime fete
  varstamediadev.std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n50.331.7645.0546.81
  48.5752.0953.8555.61
  1 luna53.932.4746.5248.9951.4656.458.8761.34
  2 luni56.772.5449.1551.6954.2359.31
  61.8564.39
  3 luni58.952.7650.6753.4356.1961.7164.4767.23
  4 luni61.242.7453.0255.7658.563.9866.7269.46
  5 luni63.243.5752.5356.159.6766.8170.3873.95
  6 luni65.583.3355.5958.9262.2568.9172.2475.57
  7 luni66.61
  3.1757.160.2763.4469.7872.9576.12
  8 luni68.262.959.5662.4665.3671.1674.0676.96
  9 luni69.953.0460.83
  63.8766.9172.9976.0379.07
  10 luni70.932.9762.0264.9967.9673.976.8779.84
  11 luni72.553.3462.5365.8769.21
  75.8979.2382.57
  12 luni73.723.563.2266.7270.2277.2280.7284.22
  15 luni76.333.6265.4769.0972.7179.9583.5787.19
  18 luni79.64.8864.9669.8474.7284.4889.3694.24
  21 luni82.14.4468.7873.2277.6686.5490.9895.42
  24 luni
  84.54.5970.7375.3279.9189.0993.6898.27
  27 luni86.044.7471.8276.5681.390.7895.52100.26
  30 luni88.915.87
  71.377.1783.0494.78100.65106.52
  33 luni91.445.2775.6380.986.1796.71101.98107.25
  36 luni92.955.277.3582.55
  87.7598.15103.35108.55
  4 ani101.795.7984.4290.2196107.58113.37119.16
  5 ani1095.7791.6997.46103.23114.77
  120.54126.31
  6 ani115.845.7498.62104.36110.1121.58127.32133.06
  7 ani121.556.12103.19109.31115.43127.67133.79139.91
  8 ani127.465.96109.58115.54121.5133.42139.38145.34
  9 ani132.56.64112.58119.22125.86139.14145.78152.42
  10 ani138.17
  6.83117.68124.51131.34145151.83158.66
  11 ani143.727.39121.55128.94136.33151.11158.5165.89
  12 ani150.517.71127.38
  135.09142.8158.22165.93173.64
  13 ani156.127.34134.1141.44148.78163.46170.8178.14
  14 ani159.496.55139.84146.39152.94166.04172.59179.14
  15 ani162.296.29143.42149.71156168.58174.87181.16
  16 ani163.185.98145.24151.22157.2169.16175.14
  181.12
  17 ani164.046.2145.44151.64157.84170.24176.44182.64
  18 ani164.125.92146.36152.28158.2170.04175.96181.88
  19 ani
  164.336.28145.49151.77158.05170.61176.89183.17
  4. Înălţime băieţi:
  mediadev.std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.s
  M+3d.s
  n.n50.991.8645.4147.2749.1352.8554.7156.57
  1 luna54.292.5946.5249.1151.756.8859.4762.06
  2 luni
  57.083.0747.8750.9454.0160.1563.2266.29
  3 luni59.863.6648.8852.5456.263.5267.1870.84
  4 luni62.893.09
  53.6256.7159.865.9869.0772.16
  5 luni64.923.554.4257.9261.4268.4271.9275.42
  6 luni66.93.1157.5760.68
  63.7970.0173.1276.23
  7 luni68.243.5457.6261.1664.771.7875.3278.86
  8 luni69.793.260.1963.3966.5972.99
  76.1979.39
  9 luni71.773.9160.0463.9567.8675.6879.5983.5
  10 luni72.243.2862.465.6868.9675.5278.882.08
  11 luni73.443.5462.8266.3669.976.9880.5284.06
  12 luni74.883.9762.9766.9470.9178.8582.8286.79
  15 luni77.29
  3.9165.5669.4773.3881.285.1189.02
  18 luni80.534.4867.0971.5776.0585.0189.4993.97
  21 luni83.574.7269.41
  74.1378.8588.2993.0197.73
  24 luni85.244.9470.4275.3680.390.1895.12100.06
  27 luni86.965.0471.8476.8881.92
  9297.04102.08
  30 luni90.025.3274.0679.3884.795.34100.66105.98
  33 luni91.955.5575.380.8586.497.5103.05
  108.6
  36 luni93.425.6376.5382.1687.7999.05104.68110.31
  4 ani102.576.0384.4890.5196.54108.6114.63120.66
  5 ani
  109.325.7492.197.84103.58115.06120.8126.54
  6 ani116.655.6199.82105.43111.04122.26127.87133.48
  7 ani121.945.96
  104.06110.02115.98127.9133.86139.82
  8 ani127.746.09109.47115.56121.65133.83139.92146.01
  9 ani133.356.4114.15120.55
  126.95139.75146.15152.55
  10 ani138.326.66118.34125131.66144.98151.64158.3
  11 ani142.777.11121.44128.55135.66149.88156.99164.1
  12 ani148.647.91124.91132.82140.73156.55164.46172.37
  13 ani155.258.77128.94137.71146.48164.02172.79181.56
  14 ani162.639.11135.3144.41153.52171.74180.85189.96
  15 ani169.198.14144.77152.91161.05177.33185.47193.61
  16 ani173.93
  6.93153.14160.07167180.86187.79194.72
  17 ani175.866.91155.13162.04168.95182.77189.68196.59
  18 ani177.416.58157.67
  164.25170.83183.99190.57197.15
  19 ani177.66.59157.83164.42171.01184.19190.78197.37
  5. Circumferinţă craniană fete
  media
  dev.std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n33.471.429.2730.6732.0734.8736.2737.67
  1 luna36.71.8131.27
  33.0834.8938.5140.3242.13
  2 luni37.811.633.0134.6136.2139.4141.0142.61
  3 luni38.961.7133.8335.5437.25
  40.6742.3844.09
  4 luni40.31.7734.9936.7638.5342.0743.8445.61
  5 luni41.171.9735.2637.2339.243.1445.11
  47.08
  6 luni42.041.8536.4938.3440.1943.8945.7447.59
  7 luni42.551.8437.0338.8740.7144.3946.2348.07
  8 luni43.351.8337.8639.6941.5245.1847.0148.84
  9 luni43.881.6338.9940.6242.2545.5147.1448.77
  10 luni44.351.87
  38.7440.6142.4846.2248.0949.96
  11 luni44.771.7439.5541.2943.0346.5148.2549.99
  12 luni44.931.6539.9841.63
  43.2846.5848.2349.88
  15 luni45.91.8440.3842.2244.0647.7449.5851.42
  18 luni46.662.0240.642.6244.6448.68
  50.752.72
  21 luni47.061.6442.1443.7845.4248.750.3451.98
  24 luni47.471.7242.3144.0345.7549.1950.9152.63
  27 luni47.621.6242.7644.384649.2450.8652.48
  30 luni48.14242.1444.1446.1450.1452.1454.14
  33 luni48.41
  1.8542.8644.7146.5650.2652.1153.96
  36 luni48.721.7843.3845.1646.9450.552.2854.06
  4 ani49.661.8344.17
  4647.8351.4953.3255.15
  5 ani50.291.7545.0446.7948.5452.0453.7955.54
  6 ani50.991.7245.8347.5549.27
  52.7154.4356.15
  7 ani51.51.9345.7147.6449.5753.4355.3657.29
  8 ani51.682.1245.3247.4449.5653.855.9258.04
  9 ani52.152.1445.7347.8750.0154.2956.4358.57
  10 ani52.591.847.1948.9950.7954.3956.1957.99
  11 ani
  53.19247.1949.1951.1955.1957.1959.19
  12 ani53.381.9347.5949.5251.4555.3157.2459.17
  13 ani53.861.96
  47.9849.9451.955.8257.7859.74
  14 ani54.132.0148.150.1152.1256.1458.1560.16
  15 ani54.472.3747.3649.73
  52.156.8459.2161.58
  16 ani54.651.7649.3751.1352.8956.4158.1759.93
  17 ani54.851.9349.0650.9952.9256.78
  58.7160.64
  18 ani54.862.0448.7450.7852.8256.958.9460.98
  19 ani54.86248.8650.8652.8656.8658.8660.86
  6. Circumferinţă craniană băieţi
  mediadev.std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n33.881.4529.5330.9832.4335.33
  36.7838.23
  1 luna36.761.7931.3933.1834.9738.5540.3442.13
  2 luni38.432.1132.134.2136.3240.5442.6544.76
  3 luni39.82.0533.6535.737.7541.8543.945.95
  4 luni41.191.7835.8537.6339.4142.9744.7546.53
  5 luni42.021.9236.2638.1840.143.9445.8647.78
  6 luni42.941.6937.8739.5641.2544.6346.3248.01
  7 luni43.491.937.79
  39.6941.5945.3947.2949.19
  8 luni441.7938.6340.4242.2145.7947.5849.37
  9 luni44.911.8639.3341.1943.05
  46.7748.6350.49
  10 luni45.072.0638.8940.9543.0147.1349.1951.25
  11 luni45.581.7440.3642.143.8447.3249.06
  50.8
  12 luni45.721.6840.6842.3644.0447.449.0850.76
  15 luni46.711.7341.5243.2544.9848.4450.1751.9
  18 luni
  47.51.8641.9243.7845.6449.3651.2253.08
  21 luni47.881.8442.3644.246.0449.7251.5653.4
  24 luni48.271.79
  42.944.6946.4850.0651.8553.64
  27 luni48.481.8342.9944.8246.6550.3152.1453.97
  30 luni49.051.8643.4745.33
  47.1950.9152.7754.63
  33 luni49.222.0443.145.1447.1851.2653.355.34
  36 luni49.351.9243.5945.5147.4351.27
  53.1955.11
  4 ani50.471.8344.9846.8148.6452.354.1355.96
  5 ani51.051.7245.8947.6149.3352.7754.4956.21
  6 ani51.741.7446.5248.265053.4855.2256.96
  7 ani52.191.8446.6748.5150.3554.0355.8757.71
  8 ani52.29
  2.1245.9348.0550.1754.4156.5358.65
  9 ani52.762.0546.6148.6650.7154.8156.8658.91
  10 ani53.151.7547.9
  49.6551.454.956.6558.4
  11 ani53.541.9147.8149.7251.6355.4557.3659.27
  12 ani53.781.8448.2650.151.94
  55.6257.4659.3
  13 ani54.131.8948.4650.3552.2456.0257.9159.8
  14 ani54.681.948.9850.8852.7856.5858.48
  60.38
  15 ani55.452.2448.7350.9753.2157.6959.9362.17
  16 ani56.052.0549.951.955458.160.1562.2
  17 ani
  56.82.1750.2952.4654.6358.9761.1463.31
  18 ani56.852.2949.9852.2754.5659.1461.4363.72
  19 ani56.872.31
  49.9452.2554.5659.1861.4963.8
  7. Perimetru toracic fete
  mediadev.std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n
  32.831.528.3329.8331.3334.3335.8337.33
  1 luna36.692.230.0932.2934.4938.8941.0943.29
  2 luni38.062.1631.5833.7435.940.2242.3844.54
  3 luni39.42.4232.1434.5636.9841.8244.2446.66
  4 luni40.912.1134.5836.69
  38.843.0245.1347.24
  5 luni41.812.5934.0436.6339.2244.446.9949.58
  6 luni42.592.4535.2437.6940.1445.04
  47.4949.94
  7 luni43.292.4935.8238.3140.845.7848.2750.76
  8 luni44.052.237.4539.6541.8546.2548.4550.65
  9 luni44.662.2337.9740.242.4346.8949.1251.35
  10 luni45.142.4437.8240.2642.747.5850.0252.46
  11 luni45.77
  2.637.9740.5743.1748.3750.9753.57
  12 luni45.942.2339.2541.4843.7148.1750.452.63
  15 luni46.832.3239.87
  42.1944.5149.1551.4753.79
  18 luni47.82.7339.6142.3445.0750.5353.2655.99
  21 luni48.432.2241.7743.9946.21
  50.6552.8755.09
  24 luni48.952.1742.4444.6146.7851.1253.2955.46
  27 luni49.452.3442.4344.7747.1151.7954.13
  56.47
  30 luni50.132.714244.7147.4252.8455.5558.26
  33 luni50.472.6142.6445.2547.8653.0855.6958.3
  36 luni50.762.5343.1745.748.2353.2955.8258.35
  4 ani52.582.7244.4247.1449.8655.358.0260.74
  5 ani54.223.02
  45.1648.1851.257.2460.2663.28
  6 ani55.63.4645.2248.6852.1459.0662.5265.98
  7 ani57.484.0645.349.36
  53.4261.5465.669.66
  8 ani60.434.4647.0551.5155.9764.8969.3573.81
  9 ani62.275.2746.4651.735767.54
  72.8178.08
  10 ani65.365.4449.0454.4859.9270.876.2481.68
  11 ani68.366.748.2654.9661.6675.0681.7688.46
  12 ani71.967.350.0657.3664.6679.2686.5693.86
  13 ani75.637.2653.8561.1168.3782.8990.1597.41
  14 ani78.01
  7.2856.1763.4570.7385.2992.5799.85
  15 ani80.267.2158.6365.8473.0587.4794.68101.89
  16 ani81.166.5461.54
  68.0874.6287.794.24100.78
  17 ani81.836.616268.6175.2288.4495.05101.66
  18 ani82.166.7361.9768.775.43
  88.8995.62102.35
  19 ani82.345.5165.8171.3276.8387.8593.3698.87
  8. Perimetru toracic băieţi
  mediadev.std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n33.341.5628.6630.2231.7834.936.4638.02
  1 luna36.631.9930.6632.6534.64
  38.6240.6142.6
  2 luni38.752.6930.6833.3736.0641.4444.1346.82
  3 luni40.022.931.3234.2237.1242.9245.82
  48.72
  4 luni41.692.4534.3436.7939.2444.1446.5949.04
  5 luni42.62.4535.2537.740.1545.0547.549.95
  6 luni
  43.442.1736.9339.141.2745.6147.7849.95
  7 luni44.372.5636.6939.2541.8146.9349.4952.05
  8 luni44.792.56
  37.1139.6742.2347.3549.9152.47
  9 luni45.372.6637.3940.0542.7148.0350.6953.35
  10 luni45.92.6437.9840.62
  43.2648.5451.1853.82
  11 luni46.182.5338.5941.1243.6548.7151.2453.77
  12 luni46.512.3839.3741.7544.1348.89
  51.2753.65
  15 luni47.822.4540.4742.9245.3750.2752.7255.17
  18 luni48.682.6840.6443.324651.3654.0456.72
  21 luni49.282.6241.4244.0446.6651.954.5257.14
  24 luni49.752.5342.1644.6947.2252.2854.8157.34
  27 luni50.082.6642.144.7647.4252.7455.458.06
  30 luni50.762.6142.9345.5448.1553.3755.9858.59
  33 luni51.212.5943.44
  46.0348.6253.856.3958.98
  36 luni51.362.4544.0146.4648.9153.8156.2658.71
  4 ani53.582.944.8847.7850.68
  56.4859.3862.28
  5 ani553.0245.9448.9651.9858.0261.0464.06
  6 ani56.783.4546.4349.8853.3360.2363.68
  67.13
  7 ani58.674.1146.3450.4554.5662.7866.8971
  8 ani61.484.5447.8652.456.9466.0270.5675.1
  9 ani
  63.664.9648.7853.7458.768.6273.5878.54
  10 ani65.775.0750.5655.6360.770.8475.9180.98
  11 ani68.295.95
  50.4456.3962.3474.2480.1986.14
  12 ani70.626.8150.195763.8177.4384.2491.05
  13 ani73.386.9452.5659.5
  66.4480.3287.2694.2
  14 ani76.297.3854.1561.5368.9183.6791.0598.43
  15 ani79.97.5157.3764.8872.3987.41
  94.92102.43
  16 ani84.236.4564.8871.3377.7890.6897.13103.58
  17 ani86.246.6466.3272.9679.692.8899.52106.16
  18 ani88.056.8967.3874.2781.1694.94101.83108.72
  19 ani88.557.4566.273.6581.196103.45110.9
  II. RURAL1. Greutate fete
  mediadev.std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n3.150.421.892.312.73
  3.573.994.41
  1 luna3.990.552.342.893.444.545.095.64
  2 luni4.630.642.713.353.995.275.91
  6.55
  3 luni5.480.763.23.964.726.2477.76
  4 luni6.10.863.524.385.246.967.828.68
  5 luni
  6.680.754.435.185.937.438.188.93
  6 luni7.180.894.515.46.298.078.969.85
  7 luni7.61.1
  4.35.46.58.79.810.9
  8 luni8.120.895.456.347.239.019.910.79
  9 luni8.431.025.376.39
  7.419.4510.4711.49
  10 luni8.620.955.776.727.679.5710.5211.47
  11 luni8.720.995.756.747.739.71
  10.711.69
  12 luni9.351.16.057.158.2510.4511.5512.65
  15 luni9.881.276.077.348.6111.1512.4213.69
  18 luni11.011.666.037.699.3512.6714.3315.99
  21 luni11.681.686.648.321013.3615.0416.72
  24 luni12.07
  1.467.699.1510.6113.5314.9916.45
  27 luni12.31.796.938.7210.5114.0915.8817.67
  30 luni13.051.668.07
  9.7311.3914.7116.3718.03
  33 luni13.471.917.749.6511.5615.3817.2919.2
  36 luni13.731.888.099.9711.85
  15.6117.4919.37
  4 ani15.292.158.8410.9913.1417.4419.5921.74
  5 ani16.982.369.912.2614.6219.3421.7
  24.06
  6 ani18.932.8310.4413.2716.121.7624.5927.42
  7 ani21.133.4110.914.3117.7224.5427.9531.36
  8 ani
  23.393.8811.7515.6319.5127.2731.1535.03
  9 ani25.894.5112.3616.8721.3830.434.9139.42
  10 ani28.875.52
  12.3117.8323.3534.3939.9145.43
  11 ani32.46.2713.5919.8626.1338.6744.9451.21
  12 ani36.587.2514.8322.08
  29.3343.8351.0858.33
  13 ani41.637.7518.3826.1333.8849.3857.1364.88
  14 ani46.077.692330.6938.3853.7661.4569.14
  15 ani49.617.872633.8741.7457.4865.3573.22
  16 ani52.67.1131.2738.3845.4959.7166.8273.93
  17 ani54.467.3132.5339.8447.1561.7769.0876.39
  18 ani55.847.4633.4640.9248.3863.370.7678.22
  2. Greutate băieţi
  mediadev. std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n3.210.481.772.252.733.694.174.65
  1 luna4.040.572.332.93.474.615.185.75
  2 luni4.860.722.73.424.145.586.37.02
  3 luni5.55
  0.783.213.994.776.337.117.89
  4 luni6.240.83.844.645.447.047.848.64
  5 luni6.910.983.97
  4.955.937.898.879.85
  6 luni7.591.024.535.556.578.619.6310.65
  7 luni7.911.084.675.756.83
  8.9910.0711.15
  8 luni8.310.965.436.397.359.2710.2311.19
  9 luni8.491.065.316.377.439.5510.61
  11.67
  10 luni9.051.15.756.857.9510.1511.2512.35
  11 luni9.161.245.446.687.9210.411.6412.88
  12 luni9.781.056.637.688.7310.8311.8812.93
  15 luni10.441.346.427.769.111.7813.1214.46
  18 luni11.441.6
  6.648.249.8413.0414.6416.24
  21 luni11.961.776.658.4210.1913.7315.517.27
  24 luni12.21.627.348.96
  10.5813.8215.4417.06
  27 luni12.41.617.579.1810.7914.0115.6217.23
  30 luni13.291.748.079.8111.5515.03
  16.7718.51
  33 luni13.61.828.149.9611.7815.4217.2419.06
  36 luni14.061.758.8110.5612.3115.8117.5619.31
  4 ani15.792.159.3411.4913.6417.9420.0922.24
  5 ani17.52.619.6712.2814.8920.1122.7225.33
  6 ani19.44
  2.8710.8313.716.5722.3125.1828.05
  7 ani21.853.3811.7115.0918.4725.2328.6131.99
  8 ani24.123.713.02
  16.7220.4227.8231.5235.22
  9 ani26.614.1914.0418.2322.4230.834.9939.18
  10 ani29.25.1213.8418.9624.08
  34.3239.4444.56
  11 ani32.175.7414.9520.6926.4337.9143.6549.39
  12 ani35.686.2516.9323.1829.4341.9348.1854.43
  13 ani39.597.5416.9724.5132.0547.1354.6762.21
  14 ani45.298.6819.2527.9336.6153.9762.6571.33
  15 ani
  50.799.1323.432.5341.6659.9269.0578.18
  16 ani55.367.7132.2339.9447.6563.0770.7878.49
  17 ani59.287.87
  35.6743.5451.4167.1575.0282.89
  18 ani62.087.9738.1746.1454.1170.0578.0285.99
  3. Înălţime fete
  mediadev. std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n50.72.5742.9945.5648.1353.2755.8458.41
  1 luna53.63.3
  43.74750.356.960.263.5
  2 luni55.23.3145.2748.5851.8958.5161.8265.13
  3 luni58.653.946.9550.85
  54.7562.5566.4570.35
  4 luni60.864.2348.1752.456.6365.0969.3273.55
  5 luni62.543.8850.954.7858.6666.42
  70.374.18
  6 luni64.613.8453.0956.9360.7768.4572.2976.13
  7 luni65.894.635256.6361.2670.5275.1579.78
  8 luni67.564.3254.658.9263.2471.8876.280.52
  9 luni68.663.9756.7560.7264.6972.6376.680.57
  10 luni70.344.0858.162.1866.2674.4278.582.58
  11 luni70.53.9758.5962.5666.5374.4778.4482.41
  12 luni72.754.5559.1
  63.6568.277.381.8586.4
  15 luni74.194.6260.3364.9569.5778.8183.4388.05
  18 luni79.256.2560.566.7573
  85.591.7598
  21 luni82.296.662.4969.0975.6988.8995.49102.09
  24 luni83.946.5664.2670.8277.3890.597.06
  103.62
  27 luni85.246.7365.0571.7878.5191.9798.7105.43
  30 luni88.636.8268.1774.9981.8195.45102.27109.09
  33 luni
  91.746.0373.6579.6885.7197.77103.8109.83
  36 luni92.495.6375.681.2386.8698.12103.75109.38
  4 ani99.886.66
  79.986.5693.22106.54113.2119.86
  5 ani106.826.0488.794.74100.78112.86118.9124.94
  6 ani112.936.3893.79100.17
  106.55119.31125.69132.07
  7 ani118.66.9497.78104.72111.66125.54132.48139.42
  8 ani124.356.54104.73111.27117.81130.89
  137.43143.97
  9 ani129.076.75108.82115.57122.32135.82142.57149.32
  10 ani134.427.65111.47119.12126.77142.07149.72157.37
  11 ani140.197.97116.28124.25132.22148.16156.13164.1
  12 ani146.398.2121.79129.99138.19154.59162.79170.99
  13 ani152.53
  8.08128.29136.37144.45160.61168.69176.77
  14 ani156.57.25134.75142149.25163.75171178.25
  15 ani158.877137.87
  144.87151.87165.87172.87179.87
  16 ani160.366.25141.61147.86154.11166.61172.86179.11
  17 ani161.816.34142.79149.13155.47
  168.15174.49180.83
  18 ani162.416.08144.17150.25156.33168.49174.57180.65
  4. Înălţime băieţi:
  mediadev. std.M-3d.s
  M-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n51.462.6443.5446.1848.8254.156.7459.38
  1 luna53.343.243.7446.9450.14
  56.5459.7462.94
  2 luni56.23.2346.5149.7452.9759.4362.6665.89
  3 luni59.024.0746.8150.8854.9563.0967.16
  71.23
  4 luni60.784.4247.5251.9456.3665.269.6274.04
  5 luni63.514.175155.1759.3467.6871.8576.02
  6 luni
  64.64.5950.8355.4260.0169.1973.7878.37
  7 luni66.984.2454.2658.562.7471.2275.4679.7
  8 luni68.414.355.5159.8164.1172.7177.0181.31
  9 luni69.464.5355.8760.464.9373.9978.5283.05
  10 luni71.14.6257.2461.86
  66.4875.7280.3484.96
  11 luni71.534.6557.5862.2366.8876.1880.8385.48
  12 luni73.834.1661.3565.5169.6777.99
  82.1586.31
  15 luni75.815.5459.1964.7370.2781.3586.8992.43
  18 luni816.2562.2568.574.7587.2593.599.75
  21 luni83.426.3864.2870.6677.0489.896.18102.56
  24 luni84.746.586571.5878.1691.3297.9104.48
  27 luni85.6
  6.5665.9272.4879.0492.1698.72105.28
  30 luni89.466.5269.976.4282.9495.98102.5109.02
  33 luni91.496.671.69
  78.2984.8998.09104.69111.29
  36 luni93.426.0375.3381.3687.3999.45105.48111.51
  4 ani100.656.8580.186.9593.8
  107.5114.35121.2
  5 ani107.086.8186.6593.46100.27113.89120.7127.51
  6 ani113.396.7893.0599.83106.61120.17126.95
  133.73
  7 ani119.77.1898.16105.34112.52126.88134.06141.24
  8 ani125.737.53103.14110.67118.2133.26140.79148.32
  9 ani129.596.48110.15116.63123.11136.07142.55149.03
  10 ani134.637.13113.24120.37127.5141.76148.89156.02
  11 ani139.237.3
  117.33124.63131.93146.53153.83161.13
  12 ani144.837.7121.73129.43137.13152.53160.23167.93
  13 ani149.968.55124.31132.86
  141.41158.51167.06175.61
  14 ani156.928.91130.19139.1148.01165.83174.74183.65
  15 ani162.149.03135.05144.08153.11171.17
  180.2189.23
  16 ani165.118.15140.66148.81156.96173.26181.41189.56
  17 ani168.027.51145.49153160.51175.53183.04190.55
  18 ani169.57.23147.81155.04162.27176.73183.96191.19
  5. Circumferinţă craniană fete
  mediadev. std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.s
  M+2d.sM+3d.s
  n.n33.461.9827.5229.531.4835.4437.4239.4
  1 luna36.552.1230.1932.3134.4338.6740.7942.91
  2 luni37.452.5929.6832.2734.8640.0442.6345.22
  3 luni39.252.332.3534.6536.9541.5543.8546.15
  4 luni39.91
  2.3632.8335.1937.5542.2744.6346.99
  5 luni41.512.0435.3937.4339.4743.5545.5947.63
  6 luni42.182.1835.6437.824044.3646.5448.72
  7 luni43.222.5835.4838.0640.6445.848.3850.96
  8 luni43.612.4336.3238.7541.18
  46.0448.4750.9
  9 luni43.572.7235.4138.1340.8546.2949.0151.73
  10 luni44.331.9938.3640.3542.3446.3248.31
  50.3
  11 luni44.422.2737.6139.8842.1546.6948.9651.23
  12 luni45.332.1538.8841.0343.1847.4849.6351.78
  15 luni
  45.772.2539.0241.2743.5248.0250.2752.52
  18 luni46.862.1340.4742.644.7348.9951.1253.25
  21 luni47.432.47
  40.0242.4944.9649.952.3754.84
  24 luni47.842.141.5443.6445.7449.9452.0454.14
  27 luni48.181.8742.5744.44
  46.3150.0551.9253.79
  30 luni48.241.6643.2644.9246.5849.951.5653.22
  33 luni48.442.2141.8144.0246.2350.65
  52.8655.07
  36 luni48.631.7643.3545.1146.8750.3952.1553.91
  4 ani49.221.8443.745.5447.3851.0652.954.74
  5 ani49.882.0743.6745.7447.8151.9554.0256.09
  6 ani50.512.0744.346.3748.4452.5854.6556.72
  7 ani50.92.1544.4546.648.7553.0555.257.35
  8 ani50.961.945.2647.1649.0652.8654.7656.66
  9 ani51.331.8745.72
  47.5949.4653.255.0756.94
  10 ani51.781.8846.1448.0249.953.6655.5457.42
  11 ani52.31.9446.4848.4250.36
  54.2456.1858.12
  12 ani52.681.9546.8348.7850.7354.6356.5858.53
  13 ani53.12.0746.8948.9651.0355.1757.24
  59.31
  14 ani53.482.0947.2149.351.3955.5757.6659.75
  15 ani54.071.9548.2250.1752.1256.0257.9759.92
  16 ani
  54.372.2847.5349.8152.0956.6558.9361.21
  17 ani54.612.4547.2649.7152.1657.0659.5161.96
  18 ani54.752.36
  47.6750.0352.3957.1159.4761.83
  6. Circumferinţă craniană băieţi
  mediadev. std.M-3d.sM-2d.sM-1d.sM+1d.sM+2d.sM+3d.s
  n.n
  34.262.3527.2129.5631.9136.6138.9641.31
  1 luna36.412.3529.3631.7134.0638.7641.1143.46
  2 luni38.22.34
  31.1833.5235.8640.5442.8845.22
  3 luni39.392.5631.7134.2736.8341.9544.5147.07
  4 luni40.542.333.6435.9438.2442.8445.1447.44
  5 luni41.732.3434.7137.0539.3944.0746.4148.75
  6 luni42.562.6734.5537.2239.8945.23
  47.950.57
  7 luni43.72.2636.9239.1841.4445.9648.2250.48
  8 luni43.922.4436.639.0441.4846.3648.851.24
  9 luni43.992.5836.2538.8341.4146.5749.1551.73
  10 luni44.782.0538.63