Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 162 din 31 mai 2023pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 496 din 7 iunie 2023Data intrării în vigoare 10-06-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.ARTICOL UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 719 din 12 octombrie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 14, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) De la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cererea pentru eliberarea cărţii electronice de identitate se soluţionează de către orice serviciu public comunitar de evidenţă a persoanelor, indiferent de locul de domiciliu sau de reşedinţă al persoanei fizice.
  2. La articolul 28 alineatul (1), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) declaraţia pe propria răspundere a solicitantului, însoţită de nota de verificare a poliţistului de ordine publică, prin care se certifică existenţa unui imobil cu destinaţie de locuinţă şi faptul că solicitantul locuieşte efectiv la adresa declarată, pentru persoana fizică ce nu poate prezenta documentele prevăzute la lit. a) şi b), când proprietarului sau persoanei interesate nu i-au fost emise în condiţiile de validitate prevăzute de legislaţia română în vigoare actele privind titlul locativ;3. La articolul 28, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alin. (4)-(7), cu următorul cuprins:(4) Nu poate fi înscrisă în actul de identitate adresa de domiciliu dacă în RNEP sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă.(5) Limita prevăzută la alin. (4) nu se aplică în cazul titularului unui drept locativ asupra imobilului situat la adresa membrilor familiei extinse şi al situaţiilor prevăzute la art. 34 alin. (1).(6) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă a Guvernului, prin familie extinsă se înţelege titularul dreptului locativ, soţul/soţia acestuia, rudele titularului dreptului locativ ori ale soţului/soţiei în linie dreaptă, precum şi cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
  (7) În cazul persoanelor defavorizate care nu pot face dovada adresei de domiciliu, aceasta se înscrie în baza adeverinţei eliberate de unitatea administrativ-teritorială, din care rezultă adresa la care se stabileşte domiciliul.
  4. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:(3) Nu poate fi înscrisă în actul de identitate menţiunea privind reşedinţa, dacă în RNEP sunt înregistrate mai mult de 10 persoane la adresa respectivă. Prevederile art. 28 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.5. Articolul 36 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 36Persoana care găzduieşte o altă persoană care nu are înscrisă în actul de identitate adresa la care locuieşte efectiv după trecerea termenului prevăzut la art. 31 alin. (1) are obligaţia de a se prezenta împreună cu aceasta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul unde este situat imobilul, în vederea exprimării consimţământului de primire în spaţiu, făcând excepţie persoanele prevăzute la art. 32 alin. (2) lit. a).
  6. La articolul 39, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 39(1) Persoanele care, din diferite motive, locuiesc la alte adrese decât cea din actul de identitate sunt obligate să solicite la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor schimbarea domiciliului sau înscrierea menţiunii privind stabilirea reşedinţei în termen de 15 zile de la mutare şi să ceară înscrierea în cartea de imobil.7. La articolul 43, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:c) nerespectarea dispoziţiilor art. 25, art. 31 alin. (3), art. 34 alin. (2) şi art. 36, cu amendă de la 75 lei la 150 lei.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 31 mai 2023.Nr. 162.-----