Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
GHIDUL din 24 mai 2023carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile subordonate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 463 din 26 mai 2023Data intrării în vigoare 26-05-2023  Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 505 din 24 mai 2023, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 26 mai 2023.
  Capitolul I Dispoziţii generale
  Articolul 1Prezentul ghid stabileşte regulile privind organizarea şi dezvoltarea carierei cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile subordonate, denumite în continuare cadre militare.Articolul 2În înţelesul prezentului ghid, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:a) cariera militară reprezintă evoluţia profesională a cadrelor militare în activitate prin ocuparea, în mod gradual, a funcţiilor din ierarhia militară şi dobândirea succesivă a gradelor militare;b) profilul de activitate reprezintă ansamblul de sarcini şi îndatoriri care definesc un post din punctul de vedere al specificului activităţii;c) specializarea reprezintă activitatea de formare profesională care asigură dobândirea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice postului;d) perfecţionarea reprezintă activitatea de formare profesională care asigură dezvoltarea sau completarea cunoştinţelor, deprinderilor sau competenţelor profesionale necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice postului;
  e) cursurile pentru iniţierea în carieră sunt programe de formare profesională organizate într-un cadru instituţionalizat care se fundamentează pe o proiectare didactică explicită a cunoştinţelor militare generale cumulate cu cele specifice profilului de activitate şi se adresează personalului încadrat din sursă externă care nu a urmat o altă formă de pregătire militară;f) sursă externă reprezintă baza extinsă de selecţie a personalului şi cuprinde orice persoană care îndeplineşte condiţiile legale de ocupare a postului vacant, cu excepţia celor care au calitatea de cadru militar în activitate în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurilor subordonate.
  Articolul 3(1) Cariera militară începe cu acordarea primului grad şi numirea în prima funcţie, în condiţiile legii.(2) Ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii sunt numiţi în prima funcţie în raport cu nevoile de încadrare ale instituţiei.
  Articolul 4Promovarea în funcţie a cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile subordonate se poate face prin:a) numirea cadrelor militare în funcţii de execuţie sau de comandă prevăzute în statele de organizare cu grad sau coeficient superior celor din care au fost eliberate;b) numirea cadrelor militare în funcţii situate la niveluri ierarhice superioare celor din care au fost eliberate, prevăzute în statele de organizare cu aceleaşi grade;c) numirea în funcţii de comandă a cadrelor militare care au ocupat funcţii de execuţie prevăzute cu aceleaşi grade.Articolul 5Normele metodologice de promovare a cadrelor militare în activitate din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile subordonate se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne.
  Articolul 6(1) În baza formării profesionale, cadrele militare în activitate sunt confirmate în arme sau servicii şi specialităţi militare şi sunt considerate în serviciul militar activ ca militari profesionişti.(2) Trecerea cadrelor militare în activitate dintr-o armă sau serviciu şi specialitate militară în alta se face în raport cu nevoile Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, după parcurgerea formării profesionale corespunzătoare, în condiţiile legii.(3) Cadrelor militare le sunt recunoscute arma sau serviciul şi specialitatea militară în care sunt confirmate iniţial ori dobândite ca urmare a trecerii dintr-o armă sau serviciu şi specialitate militară în alta, pe întreaga perioadă a carierei militare, indiferent de domeniul în care activează.
  Capitolul II Reguli privind evoluţia în cariera militarăSecţiunea 1
  Elementele carierei militareArticolul 7Evoluţia în cariera militară se poate realiza prin:a) promovarea în funcţii;b) înaintarea în grad;c) trecerea dintr-un corp militar în altul.
  Secţiunea a 2-a Promovarea în funcţie
  Articolul 8(1) Promovarea în funcţie a cadrelor militare se realizează gradual, pe baza experienţei acumulate în profilul de activitate al postului, dacă îndeplinesc cumulativ condiţiile generale şi specifice prevăzute în prezentul ghid.(2) Condiţiile generale pe care cadrele militare în activitate trebuie să le îndeplinească pentru promovarea în funcţie sunt:a) să îndeplinească cerinţele din fişa postului;b) să fi obţinut în ultimii 3 ani calificativul de cel puţin „bun“ la aprecierea anuală de serviciu;c) să nu fie sub efectul unei sancţiuni disciplinare şi să nu fie puse la dispoziţie în condiţiile art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare;d) să nu se afle în curs de urmărire penală.
  (3) Condiţiile specifice pe care cadrele militare în activitate trebuie să le îndeplinească pentru promovarea în funcţie sunt:a) să fi absolvit cursurile stabilite pentru nivelul ierarhic corespunzător funcţiei, conform art. 9-12;b) să îndeplinească condiţiile de vechime în funcţii cu acelaşi profil de activitate, inferioare postului vizat, conform art. 9-12.(4) Funcţiile din structurile prevăzute cu un singur post din aceeaşi categorie de personal, precum şi funcţiile dintr-o structură prevăzute cu gradul cel mai mic pe corpuri militare pot fi ocupate fără aplicarea condiţiei de vechime în profilul de activitate al postului prevăzute la alin. (3) lit. b).
  Articolul 9Condiţiile specifice pentru promovarea în funcţiile de ofiţeri din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă sunt prevăzute în anexa nr. 1.Articolul 10Condiţiile specifice pentru promovarea în funcţiile de ofiţeri din structurile operative ale unităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sunt prevăzute în anexa nr. 2.Articolul 11Condiţiile specifice pentru promovarea în funcţiile de ofiţeri din unităţile neoperative, precum şi din inspecţia de prevenire/structurile-suport ale unităţilor operative subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sunt prevăzute în anexa nr. 3.Articolul 12Condiţiile specifice pentru promovarea în funcţiile de subofiţeri sunt prevăzute în anexa nr. 4.
  Secţiunea a 3-a Funcţia de execuţieArticolul 13(1) Stagiul minim în funcţia de execuţie este de 3 ani de la numire.(2) Modificarea raportului de serviciu prin detaşare sau mutare se poate realiza după parcurgerea stagiului minim prevăzut la alin. (1), cu excepţia situaţiilor în care a intervenit reorganizarea unităţii.Articolul 14(1) Cadrele militare în activitate care îndeplinesc condiţiile de înaintare în grad la expirarea stagiului minim şi care ocupă funcţii de execuţie prevăzute cu gradul identic celui deţinut pot fi menţinute în funcţiile ocupate, fără a fi înaintate în grad sau pot fi numite în funcţii prevăzute cu grad imediat superior, dacă acestea nu sunt prevăzute cu soldă de comandă.
  (2) Prevederile alin. (1) se aduc la îndeplinire în raport cu posibilităţile de încadrare ale instituţiei şi opţiunile individuale, prin ordin al comandanţilor/şefilor structurilor militare care au competenţe de gestiune a resurselor umane.
  Articolul 15Pentru ocuparea posturilor de execuţie vacante de ofiţeri prevăzute în statul de organizare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cadrele militare trebuie să cumuleze minimum 5 ani vechime în funcţii de ofiţer din cadrul unităţilor subordonate.Articolul 16Pentru ocuparea posturilor vacante de maistru militar/subofiţer prevăzute în statul de organizare al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă cadrele militare trebuie să cumuleze minimum 5 ani vechime în funcţii de maistru militar/subofiţer din cadrul unităţilor subordonate.Articolul 17(1) Prin excepţie, dacă în urma finalizării procedurilor de selecţie nu a fost identificat personal care să îndeplinească criteriile prevăzute la art. 15 şi 16, iar deficitul de personal afectează îndeplinirea obiectivelor instituţionale, inspectorul general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă poate aproba ocuparea posturilor cu cadre militare care nu îndeplinesc condiţiile de vechime în unităţile subordonate.(2) Ocuparea posturilor vacante în condiţiile alin. (1) se realizează prin reducerea graduală cu câte un an a perioadei de stagiu la unităţi subordonate.
  Secţiunea a 4-a Funcţia de comandăArticolul 18(1) Cadrele militare în activitate care îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute la art. 8-12 pot fi promovate în funcţii prevăzute cu soldă de comandă.(2) Absolvenţii Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ sau ai altor instituţii militare de învăţământ superior din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională care formează ofiţeri în specialităţile militare corespunzătoare posturilor pot fi încadraţi, prin numire directă, în funcţiile de comandant pichet, comandant staţie, adjunct comandant secţie, locţiitor comandant detaşament şi comandant detaşament instrucţie, indiferent de anul absolvirii.
  Articolul 19(1) Ofiţerii care din motive neimputabile au fost eliberaţi din funcţii de comandă şi au fost puşi la dispoziţie pot ocupa, cu acordul lor, o funcţie de comandă vacantă prevăzută cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior funcţiei din care au fost eliberaţi, dacă îndeplinesc condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului şi condiţiile generale şi specifice prevăzute de prezentul ghid.(2) Dacă până la expirarea perioadei legale de punere la dispoziţie nu au fost numiţi într-o funcţie de comandă în condiţiile alin. (1), ofiţerii vor fi numiţi într-o funcţie de execuţie, fără acordul lor, conform studiilor absolvite.Articolul 20Cadrele militare care ocupă o funcţie de comandă pot fi mutate, la cerere sau în interesul serviciului, în cadrul aceleiaşi unităţi sau în cadrul altei unităţi pe o funcţie similară cu acelaşi profil de activitate.
  Articolul 21(1) În situaţia în care, pentru ocuparea unui post vacant de comandă, nu a fost identificat personal care să îndeplinească condiţiile de vechime prevăzute de prezentul ghid, pentru asigurarea continuităţii managementului structurilor, cu aprobarea ministrului afacerilor interne, se poate reduce la jumătate perioada de vechime necesară.(2) În situaţia în care postul vacant de comandă nu se ocupă nici în condiţiile alin. (1), ministrul afacerilor interne poate aproba ocuparea postului cu personal care încadrează o funcţie inferioară, cu maximum două trepte, în profilul de activitate al postului.
  Secţiunea a 5-a Trecerea dintr-un corp în altulArticolul 22(1) Maiştrii militari şi subofiţerii pot trece în corpul ofiţerilor în condiţiile art. 36 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, dacă îndeplinesc cerinţele postului şi au absolvit cursul de formare a ofiţerilor în activitate.
  (2) După absolvirea cursului prevăzut la alin. (1), maiştrii militari şi subofiţerii se trec în corpul ofiţerilor şi se repartizează la unităţi în funcţie de opţiunile acestora, în ordinea descrescătoare a mediei de absolvire.(3) Normele metodologice privind admiterea la cursul de formare a ofiţerilor în activitate se aprobă prin ordin al ministrului afacerilor interne.
  Capitolul III Sistemul de cursuri/programe de formare profesionalăArticolul 23Dobândirea competenţelor profesionale minime necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor la numirea în prima funcţie de cadru militar şi dezvoltarea competenţelor profesionale deja dobândite se realizează prin parcurgerea programelor de formare profesională organizate în acest scop în cadrul instituţiilor de formare profesională din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională sau de către furnizori de formare profesională autorizaţi la nivel naţional.
  Articolul 24Programele de formare profesională destinate formării iniţiale şi continue a cadrelor militare se realizează prin:a) cursuri pentru iniţierea în carieră;b) cursuri/stagii pentru dezvoltarea carierei.Articolul 25(1) Cursurile pentru iniţierea în carieră se organizează în vederea formării iniţiale, potrivit specificului instituţiei, a cadrelor militare care au dobândit acest statut prin încadrare din sursă externă şi nu au o altă formă de pregătire militară.(2) Planificarea şi participarea personalului la cursurile pentru iniţierea în carieră se realizează fără a depăşi termenul de 30 de zile de la dobândirea statutului de cadru militar.(3) Prin excepţie, în situaţia în care cursul pentru iniţiere în carieră nu se poate organiza în termenul prevăzut la alin. (2), din motive justificate, inspectorul general poate aproba prelungirea perioadei de organizare a cursului până la 90 de zile.(4) Cursurile pentru iniţierea în carieră au o durată minimă de 360 de ore şi se desfăşoară la forma de învăţământ cu frecvenţă.(5) Personalul care din motive neimputabile nu poate participa la cursul pentru iniţierea în carieră în termenele specificate la alin. (2) şi (3) are obligativitatea promovării acestuia în primul an de activitate.Articolul 26(1) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt programe de formare profesională continuă care dau posibilitatea absolvenţilor acestora să ocupe unele categorii de funcţii sau să îşi actualizeze sau perfecţioneze cunoştinţele şi deprinderile profesionale.(2)
  Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt:a) curs de capacitate profesională pentru acordarea gradului de colonel;b) curs de perfecţionare în specialitate pentru acordarea gradului de maior;c) curs de formare a ofiţerilor în activitate;d) curs de formare a subofiţerilor în activitate;e) cursuri pentru ocuparea funcţiilor de comandă;f) cursuri de specializare;g) cursuri de perfecţionare;
  h) alte cursuri şi programe de formare profesională necesare îndeplinirii atribuţiilor postului.
  Articolul 27(1) Cadrele militare se pot înscrie la cursurile pentru ocuparea funcţiilor de comandă dacă au efectuat jumătate din perioada de vechime necesară ocupării funcţiei de comandă pentru care se organizează cursul.(2) Participarea la cursurile pentru ocuparea funcţiilor de comandă se realizează cu aprobarea comandantului unităţii, la propunerea şefilor nemijlociţi.
  Articolul 28(1) Pentru exercitarea atribuţiilor posturilor pe care sunt încadraţi, absolvenţii Facultăţii de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ au obligativitatea absolvirii cursului de specializare pentru promoţia de ofiţeri.(2) Cursul prevăzut la alin. (1) se organizează fără a depăşi termenul de 30 de zile de la prima numire.(3) Prevederile alin. (1) nu se aplică ofiţerilor care au absolvit Facultatea de Pompieri anterior aplicării prezentului ghid.Articolul 29Programele de formare profesională care pot fi frecventate de cadrele militare în activitate se stabilesc în strictă concordanţă cu atribuţiile funcţiilor sau cu nevoile instituţiei, prin ordin al inspectorului general al Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, în termen de 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
  Articolul 30Cadrele militare în activitate pot participa, în baza aprobării comandantului unităţii, la alte programe de formare profesională decât cele pentru dezvoltarea carierei, organizate în ţară şi/sau în străinătate, dacă acestea asigură îmbunătăţirea pregătirii în raport cu nevoile de performanţă profesională.
  Capitolul IV Dispoziţii finaleArticolul 31Consilierea şi orientarea profesională a cadrelor militare în activitate intră în sarcina structurilor de resurse umane din Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi din unităţile subordonate.Articolul 32Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ghid.
  Anexa nr. 1la ghidCONDIŢIILE SPECIFICEpentru promovarea în funcţiile de ofiţeri dinInspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă
  Nr. crt.FuncţiaCursuri necesare promovării în funcţieVechime în funcţii de nivel ierarhic inferior
  1.Inspector generalCurs postuniversitar de management strategic2 ani - prim-adjunct/adjunct al inspectorului general sau 5 ani - inspector-şef
  2.Prim-adjunct al inspectorului generalCurs postuniversitar de management strategic2 ani - şef direcţie în subordinea primului adjunct al inspectorului general sau 3 ani - inspector-şef
  3.Adjunct al inspectorului generalCurs postuniversitar de management strategic2 ani - şef direcţie în subordinea adjunctului inspectorului general sau 3 ani - inspector-şef
  4.Şef direcţieMaster sau curs postuniversitar absolvite în domeniul management2 ani locţiitor şef direcţie la inspectoratul general/inspector-şef/comandant unitate^1
  sau 3 ani - şef serviciu/şef birou la inspectoratul general sau 4 ani - prim-adjunct al inspectorului-şef/ adjunct al inspectorului-şef
  5.Locţiitor şef direcţieMaster sau curs postuniversitar absolvite în domeniul management2 ani - şef serviciu/birou la inspectoratul general sau 2 ani - prim-adjunct al inspectorului-şef/ adjunct al inspectorului-şef/locţiitor comandant unitate
  6.Şef serviciu/birouCurs şef serviciu/birou sau curs de management2 ani - şef serviciu/şef birou la unităţi subordonate/comandant unitate^2 sau 3 ani - ofiţer specialist principal la inspectoratul general
  7.Ofiţer specialist principal I/IICurs specializare5 ani - ofiţer la unităţi subordonate
  ^1 La Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de Urgenţă, Baza pentru Logistică a Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, Baza de Reparaţii a Tehnicii de Intervenţie, Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă „Pavel Zăgănescu“ Boldeşti, Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, Centrul Naţional pentru Securitate la Incendiu şi Protecţie Civilă.^2 La Centrul de Comunicaţii şi Informatică, Depozite Rezerve Proprii.
  Anexa nr. 2la ghidCONDIŢIILE SPECIFICEpentru promovarea în funcţiile de ofiţeri din structurile operative aleunităţilor subordonate Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă

  Nr. crt.FuncţiaCursuri necesare promovării în funcţieVechime în funcţii de nivel ierarhic inferior
  1.Inspector-şef la ISU Bucureşti-IlfovCurs pentru comanda unităţilor2 ani - prim-adjunct al inspectorului-şef la ISU^1 Bucureşti-Ilfov/inspector-şef la inspectoratele judeţene 6 ani - şef al inspecţiei de prevenire^2 la ISU Bucureşti-Ilfov
  2.Inspector-şef la inspectoratele judeţeneCurs pentru comanda unităţilor2 ani - prim-adjunct al inspectorului-şef sau 6 ani - şef al inspecţiei de prevenire^3
  3.Comandant Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de UrgenţăCurs pentru comanda unităţilor2 ani - locţiitor comandant unitate specială/prim-adjunct al inspectorului-şef
  4.Prim-adjunct al inspectorului-şef la ISU Bucureşti-IlfovCurs pentru comanda unităţilor3 ani - şef centru operaţional la ISU Bucureşti-Ilfov/prim-adjunct al inspectorului-şef la inspectoratele judeţene sau 5 ani - comandant grup intervenţie
  5.Prim-adjunct al inspectorului-şef la inspectoratele judeţeneCurs pentru comanda unităţilor2 ani - adjunct şef centru operaţional la ISU Bucureşti-Ilfov/comandant grup de intervenţie sau 3 ani - şef centru operaţional/şef serviciu
  6.Locţiitor comandant Unitatea Specială de Intervenţie în Situaţii de UrgenţăCurs pentru comanda unităţilor3 ani - şef birou/comandant detaşament unitate specială
  7.Şef centru operaţional la ISU Bucureşti-IlfovCurs şef birou/şef serviciu sau curs de management2 ani - adjunct şef centru operaţional la ISU Bucureşti-Ilfov/comandant grup de intervenţie/şef centru operaţional judeţean
  8.Adjunct şef centru operaţional la ISU Bucureşti-IlfovCurs şef birou/şef serviciu sau curs de management2 ani - şef serviciu/locţiitor comandant grup de intervenţie
  9.Şef serviciu/şef birou în cadrul centrului operaţional la ISU Bucureşti-IlfovCurs şef birou/şef serviciu sau curs de management3 ani - şef birou în grupul de intervenţie/adjunct şef centru operaţional la centrul operaţional judeţean sau 4 ani - ofiţer specialist la centrul operaţional al ISU Bucureşti-Ilfov
  10.Comandant grup de intervenţieCurs şef birou/şef serviciu sau curs de management2 ani - locţiitor comandant al grupului de intervenţie/adjunct şef centru operaţional la centrul operaţional judeţean
  11.Locţiitor al comandantului grupului de intervenţieCurs şef birou/şef serviciu sau curs de management3 ani - şef birou în grupul de intervenţie sau 7 ani - comandant detaşament/ comandant secţie
  12.Şef birou (în grupul de intervenţie)Curs şef birou/şef serviciu sau curs de management3 ani - ofiţer de execuţie la centrul operaţional/ofiţer de execuţie în grupul de intervenţie/comandant detaşament/ comandant secţie
  13.Ofiţer de execuţie în grupul de intervenţie^4-2 ani - comandant pichet/comandant staţie/adjunct comandant secţie/locţiitor comandant detaşament
  14.Şef centru operaţional judeţeanCurs şef birou/şef serviciu sau curs de management2 ani - adjunct şef centru operaţional
  15.Adjunct şef centru operaţional judeţeanCurs şef birou/şef serviciu sau curs de management3 ani - ofiţer specialist la centrul operaţional sau 5 ani - ofiţer la centrul operaţional sau 7 ani - comandant detaşament (fără Misiuni protecţie civilă)
  16.Ofiţer specialist^5 la centrul operaţional/ structura de pregătire pentru intervenţieCurs specializare3 ani - comandant detaşament sau 3 ani - ofiţer la centrul operaţional sau 5 ani - comandant secţie sau 7 ani - ofiţer - misiuni protecţie civilă
  17.Ofiţer^6 la centrul operaţional Curs specializare2 ani - comandant detaşament sau 4 ani - comandant secţie/ofiţer de execuţie în grupul de intervenţie sau 5 ani - locţiitor comandant detaşament/comandant staţie/adjunct comandant secţie/comandant pichet sau - absolvent academie militară^7
  18.Comandant detaşamentCurs comandă subunitate2 ani - comandant secţie sau 3 ani - locţiitor comandant detaşament/ comandant staţie/adjunct comandant secţie/comandant pichet
  19.Comandant secţieCurs comandă subunitate2 ani - locţiitor comandant detaşament/ comandant staţie/adjunct comandant secţie/comandant pichet
  20.Locţiitor comandant detaşament/ comandant staţie/adjunct comandant secţie/comandant pichet şi comandant detaşament instrucţieCurs de specializare pentru promoţia de ofiţeri- absolvent academie militară
  Curs de formare a ofiţerilor pentru ofiţerii proveniţi din maiştri militari/subofiţeri3 ani - şef gardă intervenţie - stingere
  ^1 ISU - inspectoratul pentru situaţii de urgenţă.^2 Suplimentar trebuie să îndeplinească condiţia de vechime de 3 ani în funcţii operative.^3 Suplimentar trebuie să îndeplinească condiţia de vechime de 3 ani în funcţii operative.^4 Cu atribuţii pe linie de planificare, pregătire, organizare şi/sau desfăşurare a intervenţiei.
  ^5 Prin „ofiţer specialist“ se înţelege una dintre funcţiile de ofiţer specialist I, ofiţer specialist II sau ofiţer specialist III, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 0610/2017 privind stabilirea funcţiilor pe grade militare, respectiv pe grade profesionale, pe coeficienţi şi solde de funcţie/salarii de funcţie, pentru personalul militar în activitate, poliţiştii, funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare şi preoţii militari din instituţiile de apărare, ordine publică şi securitate naţională.^6 Prin „ofiţer“ se înţelege una dintre funcţiile de ofiţer principal I, ofiţer principal II, ofiţer principal III, ofiţer I, ofiţer II, ofiţer III sau ofiţer IV, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 0610/2017.^7 Pentru structura Misiuni protecţie civilă.
  Anexa nr. 3la ghidCONDIŢIILE SPECIFICEpentru promovarea în funcţiile de ofiţeri din unităţile neoperative,precum şi din inspecţia de prevenire/ structurile-suport ale unităţilor operative subordonate Inspectoratului Generalpentru Situaţii de Urgenţă
  Nr. crt.FuncţiaCursuri necesare promovării în funcţieVechime în funcţii de nivel ierarhic inferior
  1.Comandant unitate/similar
  Curs pentru comanda unităţilor2 ani - locţiitor comandant unitate/ similar
  2.Adjunct inspector-şef/locţiitor comandant unitate/similareCurs pentru comanda unităţilor4 ani - şef serviciu/şef birou/similare
  3.Şef serviciu/similare şef birou/similareCurs şef serviciu/birou5 ani - ofiţer specialist^1
  4.Ofiţer specialist^2-3 ani - ofiţer provenit din ofiţer în alt profil de activitate 4 ani - ofiţer provenit din maistru militar/subofiţer 4 ani - ofiţer provenit din soldat şi gradat profesionist 4 ani - ofiţer din promoţia de ofiţeri 5 ani - ofiţer din sursă externă
  5.
  Ofiţer^3Curs de specializare pentru ofiţerii care îşi schimbă profilul de activitate3 ani - ofiţer în alt profil de activitate
  Curs de specializare pentru ofiţerii absolvenţi şcolarizaţi în beneficiul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă-
  Curs de formare a ofiţerilor pentru ofiţerii proveniţi din maiştri militari/subofiţeri3 ani - maistru militar/subofiţer
  Curs de formare a ofiţerilor pentru ofiţerii proveniţi din soldaţi şi gradaţi profesionişti4 ani - soldat şi gradat profesionist
  Curs pentru iniţierea în carieră a ofiţerilor proveniţi din sursă externă-
  ^1 În cazul structurilor care nu au posturi de ofiţer de execuţie ierarhizate, condiţiile de studii prevăzute la nr. crt. 4 se aplică funcţiei unice, iar vechimea minimă prevăzută la nr. crt. 3 şi 4 se cumulează potrivit sursei de provenienţă a ofiţerilor.^2 Prin „ofiţer specialist“ se înţelege una dintre funcţiile de ofiţer specialist I, ofiţer specialist II sau ofiţer specialist III, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 0610/2017.^3 Prin „ofiţer“ se înţelege una dintre funcţiile de ofiţer principal I, ofiţer principal II, ofiţer principal III, ofiţer I, ofiţer II, ofiţer III sau ofiţer IV, stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 0610/2017.
  Anexa nr. 4la ghidCONDIŢIILE SPECIFICEpentru promovarea în funcţiile de subofiţeri
  Nr. crt.FuncţiaCursuri necesare promovării în funcţieVechime în funcţii de nivel ierarhic inferior
  1.Şef gardă de intervenţieCurs şef GIS2 ani - comandant de echipaj
  2.Comandant de echipajCurs comandant echipaj4 ani - subofiţer operativ
  3.Conducător autospeciale în structurile de intervenţieCurs de formare a subofiţerilor în activitate proveniţi din corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti4 ani - în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
  Studii postliceale - pompieri-
  Curs pentru iniţierea în carieră a subofiţerilor proveniţi din sursă externă-
  4.Subofiţer operativ în structurile de intervenţieCurs de formare a subofiţerilor în activitate proveniţi din corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti4 ani - în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
  Studii postliceale - pompieri-
  5.Subofiţer instructorCurs de instructor2 ani - comandant de echipaj sau 4 ani - subofiţer operativ
  6.Subofiţer structuri-suportCurs specializare3 ani - subofiţer operativ
  Curs de formare a subofiţerilor în activitate proveniţi din corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti4 ani - în corpul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti
  Curs pentru iniţierea în carieră a subofiţerilor proveniţi din sursă externă-
  -----