Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.06.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 142 din 24 mai 2023privind registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 461 din 26 mai 2023Data intrării în vigoare 29-05-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul 1(1) Regia Autonomă „Registrul Auto Românˮ, denumită în continuare RAR, înfiinţează şi gestionează registrul electronic al istoricului vehiculelor rutiere înmatriculate sau înregistrate în România, denumit în continuare registru.
  (2) Registrul este constituit din informaţiile obţinute de către RAR cu ocazia prestaţiilor efectuate de RAR care implică identificarea vehiculului rutier ori cu ocazia efectuării inspecţiei tehnice periodice în cadrul reprezentanţelor RAR sau al staţiilor de inspecţie tehnică periodică autorizate conform legislaţiei în vigoare, din informaţiile transmise RAR de către atelierele pentru inspecţia tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză autorizate conform legislaţiei în vigoare, din informaţiile transmise RAR de către operatorii economici autorizaţi conform legislaţiei în vigoare care desfăşoară activităţi de reparaţii, de întreţinere, de reglări funcţionale, de modificări constructive şi de reconstrucţie a vehiculelor rutiere, denumiţi în continuare operatori economici autorizaţi, precum şi din informaţiile transmise RAR de către producătorii vehiculelor rutiere, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii sau distribuitorii de vehicule rutiere noi.(3) RAR asigură echipamentele şi resursele umane necesare respectării prevederilor alin. (1).
  Articolul 2(1) Este interzisă manipularea odometrului unui autovehicul, solicitarea manipulării odometrului sau orice acţiune de natură să influenţeze înregistrarea exactă a numărului kilometrilor parcurşi de un autovehicul.(2) În sensul prezentei legi, prin manipularea odometrului se înţelege practica frauduloasă de modificare voită şi neautorizată a kilometrajului real indicat de odometrul unui autovehicul.(3) În cazul în care odometrul este defect sau nu funcţionează corespunzător, proprietarul/utilizatorul menţionat în certificatul de înmatriculare/înregistrare al autovehiculului este obligat să îl repare sau să îl înlocuiască fără întârziere la operatori economici autorizaţi în acest sens.
  Articolul 3Staţiile de inspecţie tehnică periodică autorizate, precum şi atelierele pentru inspecţia tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză autorizate sunt obligate să transmită către RAR, cu ocazia fiecărei inspecţii efectuate, informaţii referitoare la numărul de identificare al autovehiculului şi valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului supus inspecţiei.Articolul 4Operatorii economici autorizaţi sunt obligaţi:a) să transmită către RAR, cu ocazia fiecărei prestaţii efectuate, informaţii referitoare la numărul de identificare al autovehiculului şi valoarea citită a indicaţiei odometrului autovehiculului supus prestaţiei în cauză;b) să transmită către RAR informaţii legate de repararea şi/sau înlocuirea odometrului din dotarea autovehiculelor, inclusiv valoarea indicaţiei acestuia înainte de intervenţie, precum şi după intervenţia efectuată;c) să transmită informaţii către RAR referitoare la numărul de identificare al vehiculului, precum şi la principalele operaţii de reparaţii pentru toate vehiculele rutiere la care au fost efectuate reparaţii în urma unor evenimente care au produs avarii grave la sistemul de direcţie, sistemul de frânare, structura de rezistenţă a caroseriei ori a şasiului sau la alte sisteme de siguranţă activă ori pasivă stabilite prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  Articolul 5Operatorii economici autorizaţi care deţin abilitare din partea producătorului autovehiculului respectiv sau din partea reprezentantului autorizat al acestuia, suplimentar faţă de obligaţiile menţionate la art. 4, sunt obligaţi să transmită către RAR, cu ocazia primei prezentări a autovehiculului în reţeaua de reparaţii a producătorului respectiv sau la solicitarea expresă a RAR, informaţiile existente deja în baza de date a producătorului respectiv cu privire la istoricul indicaţiei odometrului pentru autovehiculele care au fost anterior înmatriculate în alte ţări.Articolul 6Producătorii vehiculelor rutiere, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii şi distribuitorii de vehicule rutiere noi trebuie să transmită către RAR informaţii legate de campaniile de rechemare a vehiculelor rutiere care au fost înmatriculate, înregistrate sau introduse pe piaţă în România, iniţiate în cazul în care unul sau mai multe sisteme, echipamente, componente sau unităţi tehnice separate instalate pe vehiculul rutier prezintă un risc important pentru siguranţa rutieră, sănătatea publică sau protecţia mediului înconjurător, inclusiv informaţii cu privire la evoluţia acestor campanii.Articolul 7(1) Responsabilitatea pentru prejudiciile cauzate terţilor ca urmare a prelevării, introducerii sau transmiterii incorecte de date şi/sau informaţii revine entităţilor şi persoanelor care au efectuat aceste activităţi.
  (2) Toate acţiunile şi măsurile care implică transmiterea şi stocarea de date sunt conforme cu dispoziţiile Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, şi ale Regulamentului (UE) 2016/679.
  Articolul 8(1) RAR eliberează contra cost, la cerere, deţinătorilor de autovehicule destinate transportului de persoane care au, în afara locului conducătorului, cel mult 8 locuri pe scaune - autoturisme, un certificat denumit „RAR Auto-Pass“ care conţine informaţiile existente în registru cu privire la istoricul citirii odometrului, implicarea vehiculului rutier într-un eveniment care a produs avarii grave la sistemul de direcţie, sistemul de frânare, structura de rezistenţă a caroseriei ori a şasiului sau la alte sisteme de siguranţă activă ori pasivă prevăzute la art. 4 lit. c), precum şi la neprezentarea vehiculului rutier în cadrul unei campanii de rechemare prevăzute la art. 6 a vehiculelor rutiere care au fost înmatriculate, înregistrate sau introduse pe piaţă în România.(2) În cazul în care în registru nu sunt disponibile informaţii referitoare la vehiculul rutier respectiv, în locul certificatului „RAR Auto-Pass“, RAR va emite gratuit un document prin care se va menţiona această situaţie.Articolul 9(1) La înstrăinarea unui vehicul rutier înmatriculat, înregistrat sau introdus pe piaţă în România, persoana care înstrăinează vehiculul rutier remite dobânditorului un certificat "RAR Auto-Pass" valabil, pentru vehiculul rutier supus înstrăinării, sau documentul prevăzut la art. 8 alin. (2).(2) Certificatul „RAR Auto-Pass“ prevăzut la art. 8 alin. (1) este valabil 60 de zile de la data eliberării acestuia.(3) Domeniul de aplicare al certificatului „RAR Auto-Pass“ poate fi extins şi la alte categorii de vehicule rutiere prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.Articolul 10În funcţie de tipul activităţii şi clasa operatorului economic autorizat, prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii se poate stabili un calendar de aplicare etapizată a prevederilor prezentei legi.Articolul 11Este interzisă introducerea pe piaţă, punerea la dispoziţie sau utilizarea de echipamente, programe informatice şi de servicii conexe pentru manipularea odometrelor vehiculelor rutiere.Articolul 12(1) Constituie contravenţii, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni, şi se sancţionează cu amendă următoarele fapte:a) nerespectarea prevederilor art. 3-5, cu amendă de la 2.000 lei la 5.000 lei;b) nerespectarea prevederilor art. 6, cu amendă de la 10.000 lei la 30.000 lei;c) transmiterea unor informaţii eronate de către personalul staţiilor de inspecţie tehnică periodică autorizate, atelierelor pentru inspecţia tahografelor şi/sau a limitatoarelor de viteză autorizate, operatorilor economici autorizaţi, al producătorilor de vehicule rutiere, reprezentanţilor acestora, importatorilor sau distribuitorilor de vehicule rutiere noi, cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei;d) nerespectarea prevederilor art. 11, cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei.
  (2) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (1) se realizează de către personalul RAR împuternicit în acest scop de Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.(3) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 13În termen de 4 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, ministrul transporturilor şi infrastructurii emite un ordin pentru punerea în aplicare a prezentei legi.Articolul 14(1) Informaţiile prevăzute la art. 3-6 vor fi transmise prin intermediul unei aplicaţii informatice specifice furnizate de către RAR în termen de un an de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(2) Prevederile art. 9 alin. (1) se aplică de la 6 luni de la data-limită prevăzută la alin. (1).Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  CIPRIAN-CONSTANTIN ŞERBAN
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  SORIN-MIHAI CÎMPEANU
  Bucureşti, 24 mai 2023.Nr. 142.-----