Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 39 din 24 mai 2023privind înfiinţarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri instituţionale referitoare la gestionarea schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023Data intrării în vigoare 25-05-2023


  Luând în considerare că prin Hotărârea Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare, s-a instituit schema de ajutor de stat ce are ca scop sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România, constând atât în filme cinematografice, astfel cum sunt definite la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările ulterioare, cât şi în filme şi seriale de televiziune, precum şi orice alte producţii audiovizuale, astfel cum sunt definite în Convenţia Europeană asupra coproducţiilor cinematografice, în vederea atragerii de producţii străine,având în vedere că în conformitate cu prevederile art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului este furnizorul schemei de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România, constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, preluând această activitate prin reorganizarea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri şi, respectiv, a Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului, care au preluat atribuţiile furnizorului schemei de ajutor de stat, respectiv Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză, luând în considerare că schema de ajutor de stat are caracter multianual şi se derulează până la data de 31 decembrie 2023, care reprezintă termenul-limită până când se pot încheia acorduri de finanţare, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă, iar plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2018-2025, acoperind maximum 45% din cheltuielile eligibile pentru producţia de film efectuate pe teritoriul României, în baza acordurilor de finanţare încheiate, în limita creditelor bugetare aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă,având în vedere faptul că, potrivit dispoziţiilor art. 9 lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, solicitantul trebuie să depună cererea de plată la autoritatea finanţatoare a schemei de ajutor de stat ulterior finalizării proiectului de film şi utilizării fondurilor bugetare alocate, dar nu mai târziu de 2 ani de la încheierea acordului de finanţare, însoţită de un raport de audit care să certifice suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate în conformitate cu acordul de finanţare şi cu reglementările legale în vigoare, ţinând cont de faptul că, pentru a fi decontate cererile de plată, trebuie analizate rapoartele de audit care certifică suma cheltuielilor eligibile efectiv realizate, ceea ce implică o analiză de specialitate în domeniul proiectelor culturale, precum şi ţinând cont de urgenţa realizării unei astfel de analize pentru încheierea acordurilor de finanţare în condiţii optime,având în vedere neadoptarea unei proceduri care să prevadă modalitatea de analizare a rapoartelor de audit şi de decontare a cheltuielilor eligibile în cadrul schemei de ajutor de stat în baza Hotărârii Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere faptul că, în lipsa unei astfel de proceduri care să detalieze modalitatea de decontare a cererilor de plată, termenele de analiză aplicabile furnizorului nu au început să curgă, precum şi faptul că întârzierea în soluţionarea proiectelor depuse nu poate fi imputată solicitanţilor,
  în considerarea aplicării pe scară largă a unor programe de stimulare a investiţiilor în acest domeniu la nivel european, aspect ce face deblocarea schemei de ajutor de stat reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, o condiţie esenţială pentru ca România să redevină o destinaţie atractivă pentru investitorii internaţionali în domeniul producţiei operelor audiovizuale şi proiectelor culturale,luând în considerare circumstanţele excepţionale de la data prezentei ordonanţe de urgenţă, legate de imposibilitatea finalizării analizei proiectelor depuse în lipsa aportului şi expertizei specialiştilor în domeniu, cu consecinţa unor întârzieri semnificative în analizarea proiectelor şi apariţia a numeroase litigii,având în vedere întârzierea în analizarea cererilor de finanţare şi semnarea acordurilor de finanţare pentru proiectele depuse în sesiunile 2018-2020, precum şi lipsa sesiunilor de concurs din anii 2021 şi 2022,în considerarea faptului că, în lipsa unor măsuri imediate care să deblocheze administrarea schemei de ajutor de stat, o serie de proiecte de investiţii şi de producţie de opere audiovizuale vor fi redirecţionate către alte state, care oferă deja aceste facilităţi, fără intervenţia legislativă imediată România va continua să fie ocolită de investitorii în producţia de opere audiovizuale, iar companiile naţionale din industrie şi din domeniile conexe nu vor beneficia de condiţii de finanţare adecvate pentru a derula proiecte internaţionale pe teritoriul României,având în vedere faptul că, la nivelul Uniunii Europene, programele similare sunt administrate cu celeritate şi eficienţă în cadrul unor instituţii având personal specializat în atragerea şi gestionarea investiţiilor în domeniul cultural,ţinând cont de faptul că Ministerul Culturii are ca atribuţii administrarea şi gestionarea bunurilor, bugetelor şi fondurilor alocate, prin subvenţii sau finanţări nerambursabile, în materie de artă, cultură şi patrimoniu, iar produsul cultural prin însăşi definiţia sa ţine de domeniul cultural, având în vedere nevoia urgentă de creştere a gradului de absorbţie al investiţiilor private naţionale şi internaţionale în domeniul culturii şi producţiei de opere audiovizuale, obiectiv de importanţă naţională datorită impactului direct în economie şi în mediul cultural şi artistic,în vederea organizării şi gestionării eficiente a programelor de atragere a investiţiilor în domeniul cultural şi al producţiei de opere audiovizuale, inclusiv schema de ajutor de stat pentru producţia de opere audiovizuale, reglementată de Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi pentru promovarea României ca destinaţie de investiţii în domeniul cultural şi al producţiei de opere audiovizuale şi a altor produse culturale, prin personal având expertiză şi atribuţii specifice particularităţilor proiectelor culturale,în conformitate cu obiectivele Ministerului Culturii, aprobate conform Programului de guvernare 2021-2024,ţinând cont că este necesar ca furnizorul schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice să fie o instituţie dedicată din subordinea Ministerului Culturii, urmând ca bugetul Ministerului Culturii să fie suplimentat cu sumele necesare finanţării schemei de ajutor de stat, astfel încât să se atingă obiectivele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu impact pozitiv asupra dezvoltării industriei cinematografice din România,întrucât neadoptarea unor măsuri în regim de urgenţă ar conduce la majorarea cheltuielilor ocazionate de întârzierea în deblocarea schemei de ajutor de stat şi pierderea unor sume considerabile reprezentând investiţii străine în producţia de opere audiovizuale pe teritoriul României, având în vedere toate argumentele anterioare care impun reglementarea, prin ordonanţă de urgenţă, a înfiinţării unei instituţii de cultură specializate, care să urmărească şi să atingă obiectivele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, cu impact asupra dezvoltării industriei cinematografice din România, şi să vină în sprijinul relansării economiei sectorului cultural în cel mai scurt timp de la constituirea sa, dat fiind faptul că aspectele indicate vizează interesul public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată şi care impune adoptarea de măsuri imediate prin ordonanţă de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul 1(1) Se înfiinţează Oficiul de Film şi Investiţii Culturale, denumit în continuare Oficiul, instituţie publică de cultură având personalitate juridică, subordonată Ministerului Culturii, prin fuziunea prin contopire a Studioului de Creaţie Cinematografică din Bucureşti şi a Studioului Video Art, instituţii publice cu personalitate juridică, aflate în subordinea Ministerului Culturii, care se desfiinţează.
  (2) Cheltuielile curente şi de capital ale Oficiului se finanţează din venituri proprii şi din subvenţii acordate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii.(3) Finanţarea schemelor de ajutor de stat şi a altor programe de finanţare gestionate de Oficiu se realizează de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, în limitele creditelor bugetare şi de angajament aprobate sau din veniturile proprii.(4) Oficiul este condus de către un manager (director general) potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor publice de cultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 269/2009, cu modificările şi completările ulterioare, care are calitatea de ordonator terţiar de credite.(5) În termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea Ministerului Culturii, se aprobă hotărârea Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Oficiului. (6) Înfiinţarea Oficiului, respectiv desfiinţarea prin fuziune a instituţiilor publice prevăzute la alin. (1) vor produce efecte juridice la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la alin. (5).(7) Personalul instituţiilor care se reorganizează potrivit alin. (1) se preia şi va fi încadrat în limita numărului maxim de posturi aprobat pentru Oficiu, beneficiind de drepturile salariale acordate, potrivit legii, pentru categoriile de funcţii din cadrul Oficiului.(8)
  Încadrarea personalului instituţiilor care se reorganizează în numărul de posturi aprobat şi pe noile funcţii din cadrul Oficiului, precum şi stabilirea drepturilor salariale aferente se realizează în termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (5), cu respectarea regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de funcţii.
  (9) Patrimoniul instituţiilor care se desfiinţează, stabilit pe baza situaţiilor financiare întocmite conform prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se preia pe bază de protocoale de predare-preluare în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la alin. (5). Protocoalele de predare-preluare încheiate între instituţiile publice reorganizate cuprind şi prevederile bugetare şi execuţia bugetară pe anul curent care se predă-preia între acestea.(10) Se autorizează Ministerul Finanţelor să introducă modificările în structura bugetului de stat şi în bugetul Ministerului Culturii pe anul 2023 corespunzător prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la propunerea ordonatorului principal de credite, în baza protocoalelor de predare-preluare.(11) Se autorizează Ministerul Culturii să detalieze modificările prevăzute la alin. (10), să introducă modificările corespunzătoare în anexele la bugetele proprii şi să le comunice Ministerului Finanţelor.(12) Până la data semnării protocoalelor de predare-preluare prevăzute la alin. (9), instituţiile supuse reorganizării se finanţează din bugetele entităţilor existente anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.(13) La solicitarea Ministerului Culturii, Ministerul Finanţelor va emite precizări în legătură cu modificările în execuţia bugetară ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.
  Articolul 2(1) În vederea realizării protocolului de predare-preluare prevăzut la art. 2 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului va pregăti spre predare documentaţia aferentă schemei de ajutor de stat transferate şi va pune la dispoziţia Ministerului Culturii o sinteză a proiectelor depuse, proiectelor analizate, hotărârilor adoptate de Comisia de Film în România, a acordurilor de finanţare semnate şi a cererilor de plată depuse, cu indicarea expunerii bugetare aferente. (2) Începând cu data de 30 septembrie 2023, pe baza protocolului de predare-preluare semnat conform art. 2 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021, cu modificările şi completările ulterioare, Oficiul se subrogă în drepturile şi obligaţiile Ministerului Antreprenoriatului şi Turismului şi exercită drepturile şi îndeplineşte obligaţiile ce decurg din calitatea de administrator al schemei de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, constituită potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare, conform legii şi în limita bugetului aprobat cu această destinaţie.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 1 alin. (5), la propunerea Ministerului Culturii, se aprobă hotărârea Guvernului privind procedura de gestionare şi verificare a proiectelor preluate, de încheiere a acordurilor de finanţare şi de efectuare a plăţilor aferente schemei preluate conform art. 2 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Oficiul va desemna membrii Secretariatului tehnic şi va demara analizarea dosarelor din sesiunile anterioare, predate conform art. 2 alin. (9) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021, cu modificările şi completările ulterioare, fiind repus în termenele procedurale şi de analiză a proiectelor depuse în cadrul schemei de ajutor de stat, care vor începe să curgă în termen de 30 de zile de la data aprobării procedurii prevăzute la alin. (3).(5) Oficiul va realiza analizarea dosarelor din sesiunile anterioare, cu luarea în considerare a respectării termenelor din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi a legislaţiei secundare în vigoare, a situaţiei litigioase, cu aplicarea normei în vigoare la data emiterii actelor supuse analizării, va solicita Comisiei de Film în România să emită hotărâri pentru cererile de finanţare deja depuse şi care îndeplinesc condiţiile legale, va încheia acorduri de finanţare pentru cererile deja depuse şi care îndeplinesc condiţiile legale şi va efectua plăţile pentru acordurile de finanţare care respectă condiţiile cerute de lege.
  Articolul 3(1) Începând cu data de 30 septembrie 2023, încetează mandatul Comisiei de Film în România, desemnată prin Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.246/2020*) privind aprobarea componenţei şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comisiei de Film în România, cu modificările ulterioare. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii prevăzute la art. 2 alin. (3), Ministerul Culturii va desemna membrii Comisiei de Film în România prin ordin, conform dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare.*) Ordinul ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri nr. 3.246/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.(2) Pentru activitatea desfăşurată în cadrul Comisiei de Film din România, începând cu data desemnării potrivit alin. (1), membrii au dreptul la o indemnizaţie lunară pentru lunile în care desfăşoară activitate, indiferent de numărul de şedinţe, care se stabileşte prin ordin al ministrului culturii şi nu poate depăşi 10% din indemnizaţia stabilită pentru secretar de stat. Plata indemnizaţiei se asigură de la bugetul de stat.Articolul 4(1) Durata schemei de ajutor de stat instituite conform art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 421/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi preluate potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se prelungeşte cu un an, respectiv până la data de 31 decembrie 2024.(2) Oficiul poate încheia acorduri de finanţare în baza schemei până la data de 31 decembrie 2024, cu respectarea legislaţiei în domeniul ajutorului de stat, în limita creditelor de angajament aprobate anual prin legea bugetului de stat pentru această schemă.
  (3) Plata ajutorului de stat se efectuează în perioada 2018-2027, fără modificarea bugetului maxim al schemei, după cum urmează: a) credite de angajament pentru emiterea de acorduri de finanţare pentru perioada 2018-2024;b) credite bugetare pentru plata ajutorului de stat pentru perioada 2018-2027.
  Articolul 5La articolul 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1127 din 25 noiembrie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, alineatele (7)-(9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(7) Începând cu data de 30 septembrie 2023, ajutorul plătit în conformitate cu schema de ajutor de stat pentru sprijinirea culturii de film şi producţiei de film în România, constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, cu modificările şi completările ulterioare, va fi suportat din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii, în limita bugetului aprobat cu această destinaţie.(8) Furnizorul schemei de ajutor de stat prevăzute la alin. (7) este Ministerul Culturii, iar administrator al schemei de ajutor de stat este Oficiul de Film şi Investiţii Culturale.
  (9) În termen de maximum 45 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Film şi Investiţii Culturale, Ministerul Culturii, în calitate de furnizor al schemei, împreună cu Oficiul de Film şi Investiţii Culturale, în calitate de administrator al schemei, preia de la Ministerul Antreprenoriatului şi Turismului, pe bază de protocol de predare-preluare: toate acordurile de finanţare existente, cererile de ajutor depuse de aplicanţi, cererile de plată, procesele-verbale şi documentele emise de Comisia de Film în România, rapoartele de audit, întreaga documentaţie aferentă schemei de ajutor de stat pe care o deţine, dosarele aflate pe rolul instanţelor de judecată al căror obiect vizează derularea schemei de ajutor de stat, precum şi elementele patrimoniale aferente schemei de ajutor de stat, stabilite pe baza situaţiilor financiare întocmite conform prevederilor art. 28 alin. (1^1) din Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 6(1) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi până la data de 30 septembrie 2023 se suspendă aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 421/2018 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind sprijinirea industriei cinematografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 508 din 20 iunie 2018, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Procedura de soluţionare a cererilor de finanţare şi a cererilor de plată depuse anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă va fi continuată de către Ministerul Culturii, în calitate de furnizor al schemei, împreună cu Oficiul, în calitate de administrator al schemei, începând cu data de 30 septembrie 2023.(3) Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă vor fi puse în aplicare cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul antreprenoriatului şi turismului,
  Constantin-Daniel Cadariu
  Ministrul culturii,
  Lucian Romaşcanu
  Ministrul muncii şi solidarităţii sociale,
  Marius-Constantin Budăi
  p. Ministrul finanţelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 mai 2023.Nr. 39.-----