Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 38 din 24 mai 2023pentru modificarea şi completarea unor acte normative în scopul furnizării de servicii publice electronice aferente înmatriculării vehiculelor în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 457 din 25 mai 2023Data intrării în vigoare 25-05-2023


  Ţinând cont de faptul că accelerarea proceselor de simplificare administrativă şi transformarea digitală a serviciilor publice şi a procedurilor interne de lucru sunt o prioritate asumată de Guvernul României prin Programul de guvernare,având în vedere că digitalizarea înmatriculării vehiculelor constituie un proiect de interes deosebit pentru Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, precum şi pentru Guvernul României,văzând faptul că lipsa unor instrumente juridice produce consecinţe negative în privinţa funcţionării instituţiilor statului, intervine aşadar obligaţia autorităţilor statului de a înlătura această vulnerabilitate printr-o intervenţie legislativă care să îmbunătăţească cadrul de organizare şi funcţionare a instituţiilor respective,luând în considerare faptul că accesul cetăţenilor la serviciile publice din domeniul înmatriculării vehiculelor rutiere presupune, în cele mai multe cazuri, deplasarea la sediile mai multor autorităţi, pentru îndeplinirea formalităţilor cerute de lege, iar parcurgerea acestor etape presupune constituirea unor seturi de documente care se impune a fi depuse la instituţiile anterior amintite, acest proces implicând un efort excesiv, consumator de timp şi resurse financiare, ce generează confuzii şi nemulţumiri în rândul solicitanţilor nevoiţi să adreseze câte o cerere fiecărei autorităţi implicate,ţinând seama de dificultăţile cu care se confruntă autorităţile responsabile în gestionarea operativă a solicitărilor de eliberare a documentelor aferente înmatriculării vehiculelor, în special, în ceea ce priveşte supraaglomerarea ghişeelor de preluare a documentelor necesare, precum şi verificarea îndeplinirii de către solicitanţi a formalităţilor prevăzute de lege la entităţile competente,dezvoltarea unei platforme informatice în vederea furnizării de servicii publice electronice pentru înmatricularea vehiculelor reprezintă un obiectiv imediat şi urgent, care are la bază necesitatea societăţii de a avea acces rapid la servicii publice de calitate,în considerarea faptului că modificarea legislativă va avea ca efect decongestionarea situaţiei operative şi va crea un flux simplificat de lucru la nivel naţional,
  apreciind că elementele de mai sus constituie premisele unei situaţii de urgenţă a cărei reglementare nu poate fi amânată din cauza efectelor negative şi a nemulţumirilor ce pot apărea în rândul societăţii civile, având în vedere că în viitor se estimează o creştere continuă a numărului de solicitări privind operaţiunile din sfera înmatriculării vehiculelor,în considerarea faptului că toate aceste elemente vizează un interes public şi constituie o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată fără riscul apariţiei unor blocaje sau disfuncţionalităţi instituţionale constând în creşteri semnificative ale termenelor de eliberare a documentelor din sfera înmatriculării vehiculelor, se impune adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 412 din 30 august 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 10(1) Cartea de identitate a vehiculului conţine datele de identificare şi caracteristicile tehnice ale vehiculului rutier.2. La articolul 10, alineatele (2)-(4) se abrogă.
  3. La articolul 10, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:(6) Autoritatea competentă de înmatriculare care a efectuat radierea are obligaţia de a comunica R.A.R., în interval de 30 de zile de la efectuarea operaţiunii, radierea unui vehicul rutier, în vederea anulării cărţii de identitate a vehiculului.4. La articolul 15 alineatul (1), după litera y) se introduce o nouă literă, lit. z), cu următorul cuprins:z) pune la dispoziţia autorităţii de înmatriculare, pe bază de protocol încheiat cu Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, datele de identificare şi caracteristicile tehnice ale vehiculelor, necesare îndeplinirii atribuţiilor specifice ale acestei autorităţi.5. La articolul 16, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 16(1) La epuizarea spaţiului destinat înscrierii datelor de identificare şi a caracteristicilor tehnice ale vehiculului rutier, R.A.R. este obligat să elibereze o nouă carte de identitate a vehiculului, după identificarea vehiculului rutier.
  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 670 din 3 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 11, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:(3) Operaţiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului, ale proprietarului şi, după caz, ale deţinătorului mandatat şi condiţionează eliberarea de către autorităţile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum şi a plăcuţelor cu numărul de înmatriculare atribuit şi transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare.2.
  La articolul 11^1 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:a) tarifele aferente confecţionării şi valorificării plăcilor cu numere de înmatriculare permanentă, de probă, temporare şi provizorii, atribuirii unui număr de înmatriculare preferenţial, păstrării sau rezervării combinaţiei numărului de înmatriculare;
  3. La articolul 11^1, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:(8) Tarifele prevăzute la alin. (1) lit. a), încasate în contul prevăzut la alin. (4) în cursul lunii anterioare, se virează de către instituţiile prefectului, în primele cincisprezece zile ale lunii în curs, în baza facturilor emise de către Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii «Venituri din prestări servicii» al acestei instituţii.4. După articolul 11^1 se introduc şase noi articole, art. 11^2-11^7, cu următorul cuprins:Articolul 11^2(1) Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări dezvoltă, administrează şi gestionează platforma informatică privind furnizarea de servicii publice electronice pentru înmatricularea vehiculelor de către autorităţile competente de înmatriculare. (2)
  Serviciile publice electronice furnizate prin intermediul platformei prevăzute la alin. (1) vizează:a) intermedierea încheierii actelor translative ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor, în vederea realizării operaţiunii de înmatriculare sau transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului;b) încărcarea actelor translative ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor şi, după caz, a extraselor din contractele de leasing, care să conţină cel puţin părţile, data încheierii contractului şi datele de identificare ale vehiculului, precum şi a proceselor-verbale de predare-primire, de către proprietarii acestora sau deţinătorii mandataţi, după caz, în vederea realizării operaţiunii de înmatriculare sau transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, precum şi transmiterea acestora prin mijloace automatizate către organele fiscale locale în scopul declarării sau radierii vehiculelor din evidenţele fiscale;c) încărcarea de către proprietar sau, după caz, de către deţinătorul mandatat a documentelor necesare efectuării operaţiunilor de înmatriculare, transcriere a transmiterii dreptului de proprietate asupra vehiculului, eliberare a unui nou certificat de înmatriculare sau radiere din circulaţie, stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19 şi, după caz, transmiterea acestora prin mijloace automatizate către organele fiscale locale; d) verificarea respectării prevederilor art. 159 alin. (5), respectiv alin. (5^1) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, după caz, în situaţiile prevăzute la lit. a) şi b);e) transmiterea datelor necesare declarării în vederea luării în/scoaterii din evidenţele organului fiscal local, a dobândirii sau înstrăinării, după caz, a vehiculelor către organele fiscale locale, prin mijloace automatizate;f) informarea proprietarului sau, după caz, a deţinătorului mandatat, cu privire la efectuarea serviciului public electronic solicitat.
  (3) Pentru realizarea operaţiunilor prevăzute la alin. (2) este necesară confirmarea identităţii persoanelor solicitante, astfel cum aceasta a fost stabilită cu ocazia accesării platformei informatice prevăzute la alin. (1).(4) Datele prelucrate prin intermediul platformei informatice prevăzute la alin. (1) nu pot fi prelucrate în alte scopuri, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege şi numai dacă sunt asigurate garanţiile necesare pentru protejarea drepturilor persoanelor vizate.(5) Actele translative ale dreptului de proprietate prevăzute la alin. (2) lit. a) produc toate efectele pe care legea le recunoaşte contractelor, atunci când sunt întrunite condiţiile cerute de lege pentru validitatea acestora.(6) În urma încheierii actului translativ al dreptului de proprietate prin intermediul platformei informatice prevăzute la alin. (1), administratorul acesteia îi aplică sigiliul electronic prin care confirmă perfectarea actului respectiv, îl pune la dispoziţia părţilor în platformă şi îl transmite acestora prin intermediul poştei electronice.(7) Proba încheierii contractului este supusă dispoziţiilor dreptului comun în materie de probă şi existenţei sigiliului electronic aplicat în condiţiile alin. (6).(8) Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări, în calitate de administrator al platformei informatice prevăzute la alin. (1), nu răspunde pentru veridicitatea datelor înscrise în actele translative ale dreptului de proprietate prevăzute la alin. (2) lit. a).(9) Intermedierea încheierii actelor translative ale dreptului de proprietate prevăzute la alin. (2) lit. a) se realizează prin punerea la dispoziţia părţilor, în cadrul platformei informatice prevăzute la alin. (1), a unui model al contractului de înstrăinare-dobândire, în vederea completării cu datele necesare şi exprimării voinţei cu privire la înstrăinarea, respectiv dobândirea vehiculului. Exprimarea voinţei părţilor se realizează prin parcurgerea în mod corespunzător a paşilor de urmat în platforma informatică prevăzută la alin. (1).
  Articolul 11^3(1) În termen de 5 zile de la data efectuării, prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1), a operaţiunilor de înmatriculare, de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate, de emitere a unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării datelor din acesta sau de radiere din circulaţie a unui vehicul, autoritatea competentă de înmatriculare transmite în format electronic organelor fiscale locale competente următoarele informaţii şi documente:a) datele de identificare ale persoanelor care au dobândit dreptul de proprietate asupra vehiculului care face obiectul respectivei operaţiuni, precum şi ale deţinătorului mandatat, după caz;b) datele de identificare şi caracteristicile tehnice ale vehiculului;c) confirmarea efectuării operaţiunii de înmatriculare, de radiere din circulaţie sau de emitere a unui nou certificat de înmatriculare, după caz, precum şi confirmarea declarării în scop fiscal şi de radiere din evidenţele fiscale;d) actele translative ale dreptului de proprietate asupra vehiculelor şi, după caz, extrasele din contractele de leasing, care să conţină cel puţin părţile, data încheierii contractului şi datele de identificare ale vehiculului, precum şi procesele-verbale de predare-primire. (2) Schimbul de date şi documente prevăzut la alin. (1) şi la art. 11^2 alin. (2) se efectuează prin intermediul:a) sistemului informatic PatrimVen al Ministerului Finanţelor/Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în condiţiile stabilite prin protocol încheiat între Ministerul Afacerilor Interne şi Ministerul Finanţelor; saub) mecanismului de comunicare stabilit în baza protocoalelor încheiate în temeiul art. 3 din Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, al ministrului finanţelor publice şi al ministrului afacerilor interne nr. 1.069/1.578/144/2016 pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX «Impozite şi taxe locale» din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016.Articolul 11^4(1) Prin derogare de la prevederile art. 471 alin. (2)-(5), alin. (6) lit. b) şi c), alin. (10), (12) şi (14) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, procedura privind declararea în vederea luării în/scoaterii din evidenţele organului fiscal local, a dobândirii sau înstrăinării, după caz, a vehiculelor se consideră a fi îndeplinită prin utilizarea platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1) în vederea efectuării operaţiunilor de înmatriculare, de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate, de emitere a unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării datelor din acesta sau de radiere din circulaţie a unui vehicul.(2) Prin solicitarea efectuării operaţiunilor de înmatriculare, de transcriere a transmiterii dreptului de proprietate, de emitere a unui nou certificat de înmatriculare ca urmare a modificării datelor din acesta sau de radiere din circulaţie a unui vehicul, prin intermediul platformei informatice prevăzute la art. 11^2 alin. (1), şi acceptarea termenilor şi condiţiilor de utilizare a acesteia, proprietarul sau deţinătorul mandatat, persoana care înstrăinează sau persoana care dobândeşte dreptul de proprietate asupra vehiculului, după caz, îşi exprimă acordul de deschidere sau de închidere a unui raport juridic fiscal, după caz, cu organul fiscal local de la domiciliul acestuia. Drepturile şi obligaţiile de natură fiscală ce decurg din raportul juridic fiscal sunt opozabile atât acestora, cât şi organului fiscal local.(3)
  Derogarea prevăzută la alin. (1) nu operează asupra termenelor prevăzute de legislaţia fiscală pentru declararea în vederea luării în/scoaterii din evidenţele organului fiscal local, a dobândirii sau înstrăinării, după caz, a vehiculelor.
  Articolul 11^5(1) Serviciile publice electronice furnizate în condiţiile prevăzute de art. 11^2-11^4 se realizează etapizat, în funcţie de capacitatea sistemelor informatice şi dezvoltarea conexiunilor de la nivelul autorităţii competente de înmatriculare şi de la nivelul organelor fiscale locale.(2) În vederea iniţierii procedurilor de implementare a serviciilor publice electronice, se abilitează Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări să organizeze şi să coordoneze platforme-pilot pentru furnizarea de servicii publice electronice de înmatriculare.(3) În înţelesul alin. (2), platforma-pilot reprezintă ansamblul procedurilor de lucru, al echipamentelor şi serviciilor de resortul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor ori al tehnologiilor folosite la furnizarea de servicii publice electronice de înmatriculare, în scopul furnizării unor servicii de calitate, fiabilitate şi flexibilitate pentru cetăţean.(4) Condiţiile de organizare a platformelor-pilot prevăzute la alin. (2) se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor interne, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Articolul 11^6(1) Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări are calitatea de operator de date cu caracter personal pentru platforma informatică prevăzută la art. 11^2 alin. (1).(2) În vederea realizării operaţiunilor de prelucrare prevăzute la art. 11^2 alin. (2), platforma informatică prevăzută la art. 11^2 alin. (1) se interconectează şi se interoperabilizează cu:a) Sistemul informatic naţional de evidenţă a permiselor de conducere şi a vehiculelor înmatriculate;b) Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;c) Platforma HUB de servicii de la nivelul Ministerului Afacerilor Interne;d) Sistemul informatic PatrimVen al Ministerului Finanţelor/ Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;e) Registrul central al comerţului;
  f) Sistemul naţional electronic de plată;g) registrele de evidenţă a mijloacelor de transport supuse înmatriculării/înregistrării ale organelor fiscale locale.
  (3) Datele utilizate pentru realizarea operaţiunilor de prelucrare prevăzute la art. 11^2 alin. (2) se stochează pe teritoriul României potrivit nomenclatorului arhivistic aprobat la nivelul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, în conformitate cu Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(4) La împlinirea termenelor de stocare stabilite prin nomenclatorul arhivistic prevăzut la alin. (3), datele sunt şterse în mod automat prin proceduri ireversibile, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unor proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.
  Articolul 11^7(1)
  Platforma informatică este dezvoltată astfel încât să păstreze evidenţa prelucrărilor realizate.
  (2) Evidenţa prevăzută la alin. (1) este protejată prin măsuri corespunzătoare împotriva accesului neautorizat şi poate fi utilizată numai în scopul monitorizării protecţiei datelor, inclusiv pentru a se verifica admisibilitatea unei solicitări de informaţii şi legalitatea prelucrării datelor, precum şi pentru asigurarea securităţii datelor.(3) Informaţiile conţinute de evidenţa prevăzută la alin. (1) se şterg după o perioadă de 5 ani de la introducerea acestora, cu excepţia cazului în care sunt necesare pentru desfăşurarea unor proceduri de monitorizare aflate în curs sau a situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor.(4) Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculări şi autorităţile competente de înmatriculare stabilesc proceduri interne pentru asigurarea conformităţii cu legislaţia din domeniul protecţiei datelor cu caracter personal.(5) Procedurile prevăzute la alin. (4) includ obligativitatea ca personalul din cadrul Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări şi din cadrul autorităţilor competente de înmatriculare, autorizat să acceseze platforma în interes de serviciu, să fie instruit cu privire la regulile de protecţie a datelor cu caracter personal anterior validării accesului la platforma informatică şi, ulterior, cel puţin o dată pe an.(6) Instruirea prevăzută la alin. (5) se referă, cel puţin, la următoarele:a) prelucrarea datelor să fie realizată exclusiv pentru îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;b) datele să fie prelucrate potrivit procedurilor şi prin mijloacele prevăzute de dispoziţiile legale aplicabile activităţilor în cadrul cărora sunt utilizate datele respective;
  c) prelucrarea datelor să respecte dispoziţiile legale privind protecţia datelor cu caracter personal aplicabile activităţilor în cadrul cărora sunt utilizate datele respective.
  (7) Instruirea personalului cu privire la regulile de protecţie a datelor cu caracter personal va fi realizată de către fiecare autoritate implicată în parte, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), cu modificările ulterioare, şi Legea nr. 363/2018 privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autorităţile competente în scopul prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale şi combaterii infracţiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor educative şi de siguranţă, precum şi privind libera circulaţie a acestor date.
  5. La articolul 17, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alin. (5^1), cu următorul cuprins:(5^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), radierea unui vehicul poate fi solicitată şi de persoana înscrisă ca proprietar în ultimul certificat de înmatriculare, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului afacerilor interne prevăzut la art. 19.
  Articolul IIIÎn termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă:a) ministrul afacerilor interne emite ordinul prevăzut la art. 11^5 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă;b) preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală modifică sau, după caz, completează protocoalele încheiate în temeiul art. 68 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul aplicării art. 11^3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă;c) viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii, ministrul afacerilor interne şi ministrul finanţelor modifică/completează Instrucţiunile privind cartea de identitate a vehiculului, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului finanţelor publice nr. 26/36/542/2016, în vederea punerii în aplicare a dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate a vehiculului şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea introducerii pe piaţă, punerii la dispoziţie pe piaţă, înmatriculării sau înregistrării în România, precum şi supravegherea pieţei pentru acestea, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 230/2003, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU

  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Sorin Mihai Grindeanu
  Ministrul afacerilor interne,
  Lucian Nicolae Bode
  Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
  Sebastian-Ioan Burduja
  Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei,
  Cseke Attila-Zoltán
  p. Ministrul finanţelor,
  Mihai Diaconu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 24 mai 2023.Nr. 38.-----