Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 115 din 10 mai 2023pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 403 din 11 mai 2023Data intrării în vigoare 11-11-2023


  Parlamentul României adoptă prezenta lege.Articolul ILegea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 9 martie 2016, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, partea introductivă şi literele b), d) şi e) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 2
  În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile utilizate în prezenta lege au semnificaţiile prevăzute în Legea nr. 237/2015 privind autorizarea şi supravegherea activităţii de asigurare şi reasigurare, cu modificările şi completările ulterioare, în Legea nr. 236/2018 privind distribuţia de asigurări, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi următoarele semnificaţii:..........................b) dezastru natural - formă de manifestare a riscurilor de cutremur de pământ, alunecare de teren şi inundaţii ca fenomene naturale, care generează prejudicii materiale; ...............................d) contract PAD - contract de asigurare a locuinţei împotriva dezastrelor naturale, în temeiul căruia asigurătorul se obligă să plătească asiguratului despăgubirea totală sau parţială, în condiţiile şi în limitele stabilite de prezenta lege şi de normele emise în aplicarea acesteia;e) Pool de Asigurare împotriva Dezastrelor Naturale, denumit în continuare PAID - societate de asigurare şi/sau de reasigurare, constituită cu scopul de a gestiona asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva dezastrelor naturale;
  2. La articolul 2, după litera h) se introduc două noi litere, literele i) şi j), cu următorul cuprins: i) reînnoire - emiterea unui nou contract de asigurare pentru aceleaşi riscuri asigurate, conform legislaţiei în vigoare, cu aceleaşi date de identificare ale asiguratului şi ale locuinţei asigurate la un moment anterior expirării perioadei de valabilitate, pentru care perioada de valabilitate are continuitate;
  j) coasigurare - operaţiunea prin care PAID împreună cu cel puţin un alt asigurător subscrie riscurile de cutremur de pământ, alunecare de teren şi inundaţii ca fenomene naturale; PAID răspunde faţă de asigurat în limitele obligaţiilor sale, stabilite prin prezenta lege şi reglementările emise în aplicarea acesteia.
  3. La articolul 3, alineatele (1), (5), (6), (8) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 3(1) Persoanele fizice şi juridice asigură împotriva dezastrelor naturale, în condiţiile prezentei legi, toate construcţiile cu destinaţia de locuinţă, înregistrate cu această destinaţie în evidenţele organelor fiscale, din mediul urban sau rural, aflate în proprietatea acestora şi pentru care s-a păstrat în fapt destinaţia de locuinţă............................(5) În cazul construcţiilor cu destinaţia de locuinţă aflate în coproprietate sau care au părţi de uz comun se încheie câte un contract de asigurare obligatorie pentru fiecare locuinţă în parte, indiferent dacă aceasta mai este utilizată sau nu în acest scop; în acest caz, prima de asigurare se plăteşte pentru fiecare locuinţă în parte.(6) Locuinţele situate în clădirile expertizate tehnic în condiţiile legii de către experţi tehnici atestaţi şi încadrate prin raport de expertiză tehnică în clasa I de risc seismic nu se asigură pentru dezastre naturale prin contracte PAD, până la data recepţiei efectuate la terminarea lucrărilor de consolidare a clădirilor.
  ..........................(8) Dovada existenţei asigurării obligatorii PAD o constituie contractul de asigurare PAD sau contractul de asigurare în care PAID are calitate de coasigurător.(9) Societăţile de asigurare nu pot încheia asigurări facultative pentru acea locuinţă care nu are încheiată în prealabil o asigurare obligatorie PAD; sunt exceptate în acest caz locuinţele situate în clădiri încadrate în categoria I de risc seismic.
  4. La articolul 3, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins: (10) Prin excepţie de la prevederile alin. (9), societăţile de asigurare pot încheia asigurări facultative pentru dezastre naturale pentru acea locuinţă pentru care contractul de asigurare se încheie în coasigurare cu PAID.5.
  La articolul 4, nota de subsol se abrogă.
  6. Titlul capitolului II se modifică şi va avea următorul cuprins: Capitolul II Contractul de asigurare împotriva dezastrelor naturale7. La articolul 5, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 5(1) Pentru contractele anuale, suma asigurată care se acordă în temeiul prezentei legi, denumită în continuare sumă asigurată obligatoriu, este:a) 100.000 lei, pentru fiecare locuinţă de tip A;b) 50.000 lei, pentru fiecare locuinţă de tip B.
  (2) Primele anuale cuvenite pentru sumele asigurate prevăzute la alin. (1), denumite în continuare prime obligatorii, sunt următoarele: a) 130 lei, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. a); b) 50 lei, pentru suma prevăzută la alin. (1) lit. b). (3) Suma asigurată obligatoriu şi prima obligatorie aferentă pot fi modificate prin reglementări emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, denumită în continuare A.S.F.; în acest caz, pentru contractele multianuale, suma asigurată obligatoriu şi prima de asigurare aferentă se reactualizează la data aniversării anuale.
  8.
  La articolul 5, alineatul (4) se abrogă.
  9. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 6Prin contractul PAD sunt acoperite daunele produse construcţiilor prevăzute la art. 3 de oricare dintre formele de manifestare a dezastrului natural, ca efect direct sau indirect al producerii riscurilor asigurate.10. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 7(1) Contractul de asigurare obligatorie a locuinţelor se încheie în forma scrisă între PAID şi proprietarul locuinţei, fie în mod direct, fie prin mijlocirea societăţilor de asigurare prin derogare de la Legea nr. 236/2018, cu modificările şi completările ulterioare, şi de la Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare, fie prin alte canale de distribuţie, şi îndeplineşte cel puţin următoarele condiţii: a) suma asigurată este egală cu cea asigurată obligatoriu;b) riscurile asigurate prin contract cuprind riscurile prevăzute la art. 6.
  (2) În baza prevederilor Legii nr. 236/2018, cu modificările şi completările ulterioare, personalul autorităţilor administraţiei publice locale şi cel al instituţiilor subordonate administraţiei publice locale, în cazul cărora nu există stare de incompatibilitate sau conflict de interese cu activitatea desfăşurată în mod curent, pot opta şi desfăşura activitate de distribuţie a contractelor de asigurare PAD.(3) Termenii, condiţiile şi clauzele contractului de asigurare a locuinţelor, referitoare la suma asigurată obligatoriu, prima obligatorie şi riscurile prevăzute la art. 6, denumite în continuare clauze obligatorii, sunt general valabile şi obligatorii şi se stabilesc prin reglementări emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi.
  11. Articolul 8 se abrogă. 12. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 9(1) Contractul PAD este valabil pe o perioadă de cel puţin 12 luni, cu începere cel mai devreme de la ora 0.00 a celei de a cincea zile calendaristice de la data la care s-a emis contractul de asigurare. (2) În cazul contractelor care se reînnoiesc, acestea intră în vigoare cel mai devreme la ora 0.00 a zilei următoare celei în care acestea s-au emis, dar nu mai devreme de ora 0.00 a zilei următoare celei în care expiră contractul care se reînnoieşte.(3) PAID poate efectua o inspecţie de risc a locuinţei care face obiectul asigurării obligatorii, iar cheltuiala ocazionată de aceasta este suportată de către PAID.(4) Contractul PAD poate fi emis, cu acordul părţilor, şi pentru perioade mai mari de 12 luni, numai în multiplu de 12 luni.(5) Condiţiile încetării valabilităţii contractelor de asigurare PAD încheiate pentru perioade mai mari de 12 luni sunt cele stabilite prin acordul părţilor în contractul de asigurare.(6) În situaţia schimbării proprietarului unei locuinţe care este asigurată obligatoriu şi pentru care prima de asigurare a fost achitată integral, contractul PAD rămâne valabil până la data trecută în contract, beneficiarul asigurării fiind noul proprietar.
  13. Articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 10(1) Pentru înregistrarea sau modificarea înregistrării unei locuinţe în cartea funciară, proprietarul acesteia este obligat să prezinte un contract de asigurare obligatorie a locuinţei.(2) Înregistrarea sau modificarea înregistrării locuinţei în cartea funciară este condiţionată de existenţa unui contract de asigurare obligatorie a locuinţei în vigoare la data solicitării.14. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 11
  (1) Asiguraţii care, după data intrării în vigoare a prezentei legi, procedează la modificarea locuinţelor fără autorizaţie de construire, emisă în condiţiile legii, sau cu nerespectarea autorizaţiei respective, afectând structura de rezistenţă a locuinţelor şi favorizând expunerea la unul dintre riscurile asigurate obligatoriu, nu sunt despăgubiţi pentru partea de pagubă care a fost produsă sau favorizată ca urmare a lucrărilor efectuate.(2) PAID este îndreptăţit să recupereze de la cei vinovaţi valoarea despăgubirilor achitate pentru acele pagube care au fost favorizate de lucrări de construcţie neautorizate sau pentru care nu s-au obţinut autorizaţiile necesare sau nu s-au respectat normativele în construcţii, conform legii aplicabile.
  15. La articolul 12, alineatul (1) se abrogă. 16. La articolul 12, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins: (3) În cazul contractelor PAD emise pentru perioade multianuale, plata primei obligatorii se efectuează anual în termenii conveniţi prin contractul de asigurare.
  17. Articolul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 13Mecanismul de plată a comisionului pentru contractele PAD emise conform art. 7 alin. (1) se stabileşte prin reglementări emise de către A.S.F.18. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 15Asiguratului îi revin următoarele obligaţii şi drepturi:a) obligaţii:(i) să achite prima de asigurare;(ii) să îndeplinească celelalte condiţii prevăzute de prezenta lege şi reglementările emise de către A.S.F.;
  b) dreptul să încaseze despăgubirea în cazul producerii riscului asigurat obligatoriu.
  19. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 16PAID, societăţile de asigurare, precum şi intermediarii care distribuie contractele PAD în conformitate cu prevederile prezentei legi au următoarele obligaţii: a) să solicite asiguratului informaţii cu privire la identificarea locuinţei şi a proprietarului acesteia pentru o evaluare corectă a riscurilor la momentul încheierii contractului PAD şi pe parcursul derulării contractului;b) să respecte condiţiile prevăzute de prezenta lege şi reglementările emise de către A.S.F. în aplicarea acesteia;
  c) să emită/să elibereze asiguratului contractul de asigurare, certificatul de asigurare sau nota de acoperire la momentul încheierii acestuia.
  20. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 17(1) PAID facilitează accesul primăriilor la lista actualizată a proprietarilor care au încheiat contracte PAD, în format electronic, prin acordarea la cerere a dreptului de acces în baza de date a PAID.(2) Compartimentele de specialitate ale primăriilor transmit semestrial, începând cu data de 15 ianuarie 2024, scrisori de înştiinţare, cu confirmare de primire, către persoanele care nu au încheiat contracte PAD pentru locuinţele pe care le deţin în proprietate.
  21. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins: Articolul 18(1) În cazul producerii unuia dintre riscurile asigurate obligatoriu, cererea de despăgubire se adresează asigurătorului care a eliberat contractul sau PAID în situaţia în care contractul a fost eliberat de către PAID direct sau prin intermediari.(2) În situaţii deosebite, în urma comunicării transmise/publicate de către PAID, cererea de despăgubire poate fi preluată direct de către PAID.22. La articolul 19, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: Articolul 19
  (1) Constatarea şi evaluarea prejudiciilor, precum şi stabilirea cuantumului despăgubirii se realizează de către asigurătorul care a eliberat contractul de asigurare, cu respectarea reglementărilor emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi.(2) În cazul contractelor eliberate prin intermediari, constatarea şi evaluarea prejudiciilor, precum şi stabilirea cuantumului despăgubirii se realizează de către PAID, cu respectarea reglementărilor emise de către A.S.F. în aplicarea prezentei legi.(3) În cazul în care asigurătorul care a eliberat contractul de asigurare informează PAID cu privire la imposibilitatea realizării în termenele prevăzute a instrumentării dosarelor de daună, PAID poate prelua această activitate.
  23. La articolul 19, alineatul (4) se abrogă. 24. La articolul 19, alineatele (5),(7) şi (9) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(5) În cazul în care o persoană este asigurată atât printr-un contract de asigurare obligatorie, cât şi printr-un contract de asigurare facultativă, plata despăgubirilor se efectuează în baza condiţiilor de asigurare obligatorie, urmând ca pentru suma asigurată care excedează sumei asigurate prin contractul PAD plata să se efectueze în baza contractului de asigurare facultativă.................................(7) Sumele cuvenite ca despăgubire se achită conform solicitării asiguratului prin mijloacele prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare la data plăţii................................(9) Obligaţia acoperirii costurilor aferente activităţii de constatare şi evaluare a prejudiciilor ce sunt în legătură cu acoperirea dată de un contract PAD cade în sarcina PAID.25. La articolul 19, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:(10) În cazul contractelor de asigurare în care PAID are calitatea de coasigurător, costurile aferente activităţii de constatare şi evaluare a prejudiciilor cad în sarcina asigurătorilor, iar stabilirea cuantumului aferent obligaţiei fiecărei părţi se realizează conform înţelegerii prealabile a acestora.26.
  Articolul 20 se abrogă.
  27. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21Sumele achitate de către PAID cu titlu de despăgubire, în temeiul contractelor PAD, acoperă cheltuielile de readucere a locuinţei la starea existentă anterior producerii evenimentului asigurat; acestea se constituie în baza principiului asigurării de prim risc în limita sumei asigurate obligatoriu.28. La articolul 22, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 22(1) Statul îşi rezervă dreptul de a nu acorda despăgubiri proprietarilor de locuinţe avariate prin dezastre naturale, atunci când locuinţele nu sunt asigurate printr-un contract PAD.
  29. La articolul 24 alineatul (2), literele a) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:a) emite contractul PAD, inclusiv în sistem electronic, atât în mod direct, cât şi în coasigurare;..............................d) îndeplineşte funcţia de centru de coordonare a activităţii de constatare a prejudiciilor rezultate în urma producerii unui dezastru natural, desfăşurată împreună cu societăţile de asigurări autorizate;30. La articolul 24 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:e) constituie şi menţine în permanenţă rezerva strategică de catastrofă, conform reglementărilor emise de A.S.F.
  31. La articolul 24, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la alin. (2), PAID:a) emite regulamente privind organizarea şi funcţionarea societăţii, relaţia dintre societăţile de asigurare autorizate şi PAID, fluxurile financiare şi de informaţii şi orice alte aspecte considerate a fi necesare pentru funcţionarea societăţii, în condiţiile legii;b) încheie protocoale/contracte de colaborare cu alte societăţi de asigurare autorizate sau alte entităţi care pot prelua legal activităţi de constatare şi evaluare a daunelor în caz de dezastru natural.(5) Atribuţiile organelor statutare, precum şi cele ale conducerii PAID se stabilesc în condiţiile prevăzute de legislaţia naţională şi legislaţia în vigoare a Uniunii Europene.32. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 25(1)
  Pot fi acţionari ai PAID, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, orice entităţi, în condiţiile în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:a) o entitate poate deţine individual acţiuni ce reprezintă maximum 25% din capitalul social al PAID sau din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor;b) două sau mai multe entităţi care fac parte din acelaşi grup/holding pot deţine acţiuni ce reprezintă maximum 30% din capitalul social al PAID sau din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a acţionarilor.
  (2) Societatea PAID poate să îşi extindă acţionariatul, inclusiv prin ofertă publică, în condiţiile Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Societăţii PAID i se permite să dobândească propriile acţiuni, fie direct, fie prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar pe seama societăţii în cauză, cu respectarea prevederilor Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  33.
  Articolul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 26Exercitarea atribuţiilor de către conducerea PAID se realizează cu îndeplinirea condiţiilor de legalitate prevăzute în legislaţia naţională şi legislaţia în vigoare a Uniunii Europene.
  34. Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 27Conducerea PAID îndeplineşte criteriile prevăzute de legislaţia naţională şi legislaţia în vigoare a Uniunii Europene.35. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 28
  (1) Disponibilităţile PAID pot fi plasate la instituţii de credit, în instrumente ale pieţei monetare, în titluri de stat sau obligaţiuni municipale ori în alte instrumente financiare, în conformitate cu prevederile legale aplicabile.(2) PAID deţine în permanenţă fonduri proprii eligibile care să acopere cerinţa de capital de solvabilitate şi cerinţa de capital minim în conformitate cu prevederile legale.
  36. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 29(1) Următoarele fapte constituie contravenţii:a) nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligaţiei de asigurare a locuinţelor prevăzute la art. 3 alin. (1);b) nerespectarea, în orice mod, a prevederilor prezentei legi şi a reglementărilor A.S.F. emise în aplicarea acesteia de către societăţile de asigurare şi de intermediari.
  37. La articolul 29, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a) se sancţionează cu amendă de la 100 la 500 lei.(3) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a) şi aplicarea sancţiunilor se fac de către primari şi de către persoanele împuternicite în acest scop de către aceştia.38. La articolul 29, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) lit. b) le sunt aplicabile următoarele dispoziţii după cum urmează:a) în cazul societăţilor, cele prevăzute în Legea nr. 237/2015, cu modificările şi completările ulterioare;b) în cazul intermediarilor principali şi/sau secundari, cele prevăzute în Legea nr. 236/2018, cu modificările şi completările ulterioare.(5) Prin derogare de la prevederile art. 8 alin. (3) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare, amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege şi aplicate de Consiliul A.S.F. se constituie ca venit la bugetul de stat în cotă de 50%, iar diferenţa de 50% ca venit la bugetul A.S.F.39. La articolul 29, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins: (6) Amenzile contravenţionale stabilite prin prezenta lege pentru contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), în cotă de 100%, se constituie ca venit la bugetul autorităţilor locale de pe raza teritorială în care locuieşte contravenientul.
  40. Articolul 32 se abrogă.41. Articolul 33 se abrogă.42. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 34A.S.F. emite norme în aplicarea prezentei legi.43. Articolul 37 se abrogă.
  Articolul IIAsigurările facultative multianuale existente la data intrării în vigoare a prezentei legi vor fi modificate corespunzător începând cu prima aniversare anuală. Articolul IIIPrezenta lege intră în vigoare la 6 luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul IVLegea nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren şi inundaţiilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 175 din 9 martie 2016, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VASILE-DANIEL SUCIU
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  ALINA-ŞTEFANIA GORGHIU
  Bucureşti, 10 mai 2023.Nr. 115.-----