Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 4 din 8 aprilie 2023pentru modificarea şi completarea Hotărârii Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2018 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 11 mai 2023Data intrării în vigoare 11-05-2023


  În temeiul dispoziţiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:Articolul IHotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 1/2018 pentru aprobarea Codului deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 143 din 22 februarie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. În anexă, la „Introducere“, la secţiunea „Definirea termenilor“, prima liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:– 
  Psiholog, în sensul prezentului cod, reprezintă oricare dintre membrii Colegiului Psihologilor din România, respectiv psihologii cu drept de liberă practică, atestaţi conform Legii nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, precum şi orice alţi specialişti ale căror competenţe sunt recunoscute prin eliberarea unui atestat de liberă practică de către Colegiul Psihologilor din România.
  2. În anexă, la „Introducere“, la secţiunea „Definirea termenilor“, a doua liniuţă se modifică şi va avea următorul cuprins:– Comportamentul profesional reprezintă orice acţiune derulată de un psiholog, astfel cum acesta este definit în prezentul cod, atunci când acţionează în calitate profesională sau utilizează titlul de psiholog, inclusiv în relaţiile profesionale, în calitate de cercetător, profesor, supervizor, expert, în media, inclusiv pe reţele sociale.3. În anexă, punctul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:27. (1) Psihologii vor obţine consimţământul scris al beneficiarului direct ori de câte ori este posibil. Atunci când acest lucru nu este posibil, psihologii vor consemna în dosarul clientului consimţământul oral, permisiunea sau asentimentul clientului sau al reprezentantului legal al clientului. (2) În cazul în care evaluarea psihologică a minorului a fost realizată numai în prezenţa unui singur părinte, psihologul este obligat să menţioneze în raportul eliberat imposibilitatea evaluării psihologice a relaţiei minorului cu celălalt părinte.(3) În cazul evaluării psihologice a unui minor, psihologul este obligat să obţină consimţământul pentru evaluare de la cel puţin un părinte sau de la reprezentantul legal al minorului.
  (4) În cazul consilierii psihologice şi al psihoterapiei oferite unui minor, psihologul este obligat să obţină consimţământul ambilor părinţi, dacă aceştia exercită autoritatea părintească în comun asupra minorului. Excepţii şi limitări privind obligaţia obţinerii consimţământului ambilor părinţi sunt detaliate la pct. 154-161 din prezentul cod pentru contextul de evaluare psihologică şi la pct. 23 din prezentul cod pentru contextul de intervenţie psihologică. În asemenea situaţii, psihologul se va abţine de la orice apreciere sau descriere a părintelui absent şi a relaţiei dintre acesta şi beneficiarul minor.
  4. În anexă, punctul 100 se modifică şi va avea următorul cuprins:100. Psihologii nu vor contribui, fie singuri, fie în colaborare cu alţii, la niciun fel de practici care pot aduce atingere libertăţii individuale sau integrităţii fizice sau psihologice a oricărei persoane.5. În anexă, la capitolul V „Standarde specifice“, după secţiunea D „Cercetare ştiinţifică şi valorificarea rezultatelor“ se introduce o nouă secţiune, secţiunea E „Standarde specifice în cazul interacţiunii om-animal“, cu următorul cuprins:E. Standarde specifice în cazul interacţiunii om-animal 190^1. Psihologul are datoria de a se asigura de starea de bine a animalelor pe parcursul activităţilor psihologice profesionale care includ interacţiunea om-animal, împiedicând intervenţia brutală asupra animalelor.
  190^2. Psihologul are responsabilitatea etică a gestionării interacţiunii dintre animalul participant la activităţile psihologice profesionale şi beneficiar, astfel încât această interacţiune să se construiască cu păstrarea echilibrului dintre beneficiile clientului sau pacientului şi bunăstarea animalului. 190^3. Psihologul acordă atenţie stării de sănătate a animalelor participante la activităţile psihologice profesionale şi refuză să lucreze cu un animal având o stare de sănătate precară sau care este obosit. Animalul participant la activităţile psihologice profesionale nu trebuie să reprezinte un pericol pentru beneficiarul serviciului psihologic şi nici beneficiarul serviciului psihologic nu trebuie să reprezinte un pericol pentru animalul participant la activităţile psihologice profesionale.
  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

  Preşedintele Colegiului Psihologilor din România,
  Constantin-Edmond Cracsner
  Bucureşti, 8 aprilie 2023.Nr. 4.-----