Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.09.2023), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 3 din 8 aprilie 2023pentru modificarea şi completarea Codului de procedură disciplinară, aprobat prin Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2018
EMITENT
 • COLEGIUL PSIHOLOGILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 11 mai 2023Data intrării în vigoare 11-05-2023


  În temeiul dispoziţiilor art. 27 lit. a) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare,Convenţia naţională a Colegiului Psihologilor din România hotărăşte:Articolul ICodul de procedură disciplinară, aprobat prin Hotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2018, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 22 februarie 2019, se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  Articolul 9(1) Completarea în scris a plângerii, conform prevederilor art. 10 alin. (5), reprezintă o condiţie pentru demararea procedurii disciplinare, orice altă formă de plângere se consideră nulă de drept.(2) În cazuri motivate, cercetarea disciplinară poate fi iniţiată/dispusă şi din oficiu, în baza rolului activ al Comisiei, dacă a luat cunoştinţă, în mod nemijlocit, despre săvârşirea de către un psiholog a unei abateri, potrivit normelor în vigoare. În hotărârea de autosesizare se vor menţiona elementele care au stat la baza adoptării acestei hotărâri şi se vor ataşa, acolo unde este cazul, dovezile corespunzătoare.
  2. La articolul 10, alineatele (3)-(5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:(3) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (2) atrage respingerea plângerii ca tardivă.(4) Plângerea, împreună cu celelalte documente doveditoare, după caz, se depune la secretariatul tehnic al Comisiei, se transmite prin e-mail, pe adresa Comisiei, sau se transmite prin poştă, cu confirmare de primire, pe adresa sediului central al Colegiului Psihologilor din România. Secretariatul tehnic o va înregistra la registratura Colegiului Psihologilor din România.(5)
  Plângerea va conţine, în mod obligatoriu, următoarele elemente:a) datele de identificare ale psihologului reclamat, respectiv numele şi prenumele acestuia;b) numele şi prenumele, domiciliul sau reşedinţa petentului persoană fizică, numărul de telefon şi adresa de e-mail a acestuia, iar pentru petenţii persoane juridice, denumirea şi sediul acestora, numărul de telefon, adresa de e-mail;c) obiectul plângerii şi descrierea faptelor care, în opinia petentului, reprezintă abateri disciplinare săvârşite de către psihologul reclamat;d) semnătura olografă sau semnătura electronică a petentului, emisă în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
  3. La articolul 10, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:(6) În cazul plângerilor care vizează mai mulţi psihologi reclamaţi, petentul trebuie să indice faptele pe care i le impută fiecăruia dintre psihologi în parte şi care, în opinia petentului, reprezintă abateri deontologice, disciplinare sau profesionale.
  (7) Atunci când plângerea nu conţine toate elementele obligatorii prevăzute la alin. (5) şi (6), petentului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de 15 zile calendaristice de la primirea comunicării, trebuie să completeze plângerea cu elementele care lipsesc, sub sancţiunea respingerii plângerii pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă.(8) Pe parcursul procedurii, până la momentul finalizării cercetării disciplinare, conform art. 16 alin. (3), petentul poate renunţa la plângerea depusă printr-o cerere scrisă adresată Comisiei de deontologie şi disciplină, semnată olograf sau electronic, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.(9) Plângerile anonime, precum şi cele formulate împotriva unuia sau mai multor persoane care nu pot fi identificate ca fiind membri ai Colegiului Psihologilor din România vor fi clasate prin hotărâre a Comisiei.
  4. Articolul 11 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 11(1) După înregistrarea plângerii şi, după caz, după parcurgerea etapei prevăzute la art. 10 alin. (7), Comisia va demara analiza acesteia cu celeritate. (2)
  În urma analizei plângerii, Comisia va dispune, printr-o hotărâre, după caz:a) respingerea plângerii pentru neîndeplinirea condiţiilor de formă, în condiţiile art. 10 alin. (7);b) clasarea plângerii, în condiţiile prevăzute de art. 10 alin. (9);c) respingerea plângerii ca fiind tardivă, în condiţiile art. 10 alin. (3);d) respingerea plângerii ca fiind vădit nefondată, în situaţiile în care motivele prima facie ale plângerii nu au legătură cu profesia de psiholog, respectiv acestea nu pot fi în mod evident încadrate ca reprezentând încălcări ale reglementărilor profesionale;e) declanşarea cercetării prealabile.
  (3) Hotărârile Comisiei prevăzute la alin. (2) lit. a)-d) se comunică petentului.
  (4) Înaintea declanşării cercetării prealabile, Comisia poate invita părţile la mediere în vederea rezolvării aspectelor reclamate pe cale amiabilă.(5) În cazul declanşării cercetării prealabile, Comisia comunică psihologului reclamat o copie a plângerii şi a dovezilor depuse de către petent, solicitându-i acestuia să transmită un punct de vedere scris, precum şi înscrisurile doveditoare în apărarea sa, în termen de 20 de zile calendaristice de la primirea comunicării Comisiei. Punctul de vedere al psihologului reclamat însoţit de înscrisurile doveditoare se depun la secretariatul tehnic al Comisiei, care le va înregistra la registratura Colegiului Psihologilor din România, sau se transmit prin corespondenţă electronică la adresa de e-mail a Comisiei.(6) Comisia poate solicita petentului dovezi suplimentare privind aspectele sesizate în plângere.(7) Refuzul părţilor de a transmite punctul de vedere, informaţiile sau documentele solicitate potrivit alin. (5) sau (6) se consemnează la dosarul cauzei printr-un referat întocmit de către secretarul Comisiei, procedura disciplinară fiind continuată de drept. Se asimilează refuzului şi nedepunerea punctului de vedere, informaţiilor sau documentelor solicitate potrivit alin. (5) sau (6), în lipsa prezentării de către partea în cauză a unor motive obiective dovedite care au împiedicat-o pe aceasta să dea curs solicitării Comisiei.(8) Refuzul nejustificat al psihologului reclamat de a prezenta punctul de vedere, informaţiile sau documentele solicitate de către Comisie constituie abatere disciplinară.(9) Comisia va trimite comisiei sau comisiilor de specialitate competente din cadrul Comitetului director, după caz, plângerea, punctul de vedere, precum şi toate informaţiile şi documentele depuse de către părţi, însoţite de solicitarea Comisiei de transmitere a opiniei de specialitate în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la primirea solicitării.(10) Analiza comisiei sau comisiilor de specialitate competente, după caz, poate viza un act săvârşit în exercitarea profesiei de psiholog şi/sau un comportament profesional, astfel cum acesta este definit în Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică.
  (11) În termen de maximum 60 de zile calendaristice de la primirea solicitării Comisiei de deontologie şi disciplină şi a documentelor prevăzute la alin. (9), comisia sau comisiile de specialitate, după caz, vor transmite Comisiei de deontologie şi disciplină opinia de specialitate privind identificarea unor posibile încălcări de către psihologul reclamat, printr-un act săvârşit în exercitarea profesiei de psiholog şi/sau printr-un comportament profesional, astfel cum acesta din urmă este definit în Codul deontologic al profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, ale normelor deontologice, ale principiilor sau ale standardelor etice şi profesionale reglementate cu privire la exercitarea profesiei de psiholog. În situaţia identificării unor posibile încălcări de către psihologul reclamat ale normelor deontologice, ale principiilor sau ale standardelor etice şi profesionale reglementate cu privire la exercitarea profesiei de psiholog, comisia sau comisiile de specialitate, după caz, vor propune aplicarea unei sancţiuni disciplinare psihologului reclamat.(12) Opinia comisiei sau a comisiilor de specialitate este consultativă şi se va ataşa la dosarul cauzei.
  5. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 14(1) Pe tot parcursul cercetării prealabile şi al cercetării disciplinare, părţile au dreptul să formuleze cereri, note explicative, să propună administrarea unor noi dovezi sau documente în susţinerea poziţiilor prezentate, care trebuie verificate şi incluse în dosarul cauzei.
  6. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 15(1) După primirea opiniei de specialitate prevăzută la art. 11 alin. (11), Comisia analizează toate documentele primite şi hotărăşte începerea sau neînceperea cercetării disciplinare, după caz. Hotărârea de începere sau neîncepere a cercetării disciplinare marchează finalizarea etapei cercetării prealabile.(2) Etapa cercetării prealabile are o durată de cel mult 120 de zile calendaristice începând cu data hotărârii prin care s-a dispus declanşarea cercetării prealabile.(3) În cazul dispunerii neînceperii cercetării disciplinare, procedura disciplinară se va încheia, hotărârea Comisiei urmând a fi comunicată de către secretariatul tehnic al Comisiei tuturor părţilor implicate.(4) Neînceperea cercetării disciplinare constituie o modalitate de soluţionare a plângerii, iar hotărârea de neîncepere a cercetării disciplinare se va motiva în scris. În procedura de redactare a hotărârii de neîncepere a cercetării disciplinare, Comisia beneficiază de suportul consilierilor juridici ai Colegiului Psihologilor din România pentru încadrarea hotărârii şi a motivării acesteia în temeiurile de drept aplicabile.(5) Hotărârea prevăzută la alin. (4) va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:a) data hotărârii;b) descrierea pe scurt a faptelor ce au făcut obiectul plângerii;c) prezentarea probatoriilor administrate;d) opinia sau, după caz, opiniile comisiilor de specialitate competente;e) argumentele Comisiei care au condus la concluzia potrivit căreia faptele sesizate nu reprezintă o încălcare a normelor deontologice, a principiilor sau a standardelor etice şi profesionale reglementate cu privire la exercitarea profesiei de psiholog;f) indicarea temeiurilor de drept aplicabile;g) modalitatea de contestare a hotărârii;
  h) semnătura preşedintelui Comisiei de deontologie şi disciplină.
  7. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 16(1) În cazul dispunerii începerii cercetării disciplinare, Comisia va formula obiectivele acesteia în termenii încălcării de principii şi standarde etice, aşa cum acestea sunt prevăzute în Codul deontologic, ghidurile de bune practici profesionale şi celelalte norme care reglementează exercitarea profesiei de psiholog.(2) Etapa cercetării disciplinare are o durată de cel mult 120 de zile calendaristice începând cu data hotărârii de începere a cercetării disciplinare. (3)
  Etapa cercetării disciplinare se finalizează la data adoptării de către Comisie a uneia dintre soluţiile prevăzute la art. 18.
  (4) În cazul dispunerii începerii cercetării disciplinare, pentru a clarifica aspectele sesizate în plângere şi în documentele probatorii primite, Comisia poate convoca părţile, respectiv petentul şi psihologul reclamat, după caz, în vederea audierii acestora.(5) În vederea audierii acestora, părţile vor fi convocate, prin corespondenţă electronică - e-mail sau prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresele indicate de către acestea, cu cel puţin 7 zile calendaristice înaintea datei la care urmează să aibă loc audierea. În convocările transmise se vor comunica locul, modalitatea, data şi ora audierii, precum şi detaliile de conectare pentru audierile stabilite în format online, la distanţă. (6) În cazul convocării de către Comisie, părţile au obligaţia să participe la audiere. (7) În cazuri excepţionale şi pentru motive obiective temeinic justificate, de natură a împiedica părţile să participe la audiere (de exemplu, dar fără a se limita la: apariţia unui motiv de natură medicală, situaţii neprevăzute determinate de o situaţie de urgenţă familială cauzată de boală, accident sau deces, apariţia unei împrejurări de forţă majoră), absenţa se consideră justificată, iar Comisia poate reprograma audierea părţii în cauză pentru o dată ulterioară. (8) În situaţia prevăzută la alin. (7), partea în cauză va înştiinţa în scris Comisia, anterior datei stabilite pentru desfăşurarea audierii, prezentând motivul imposibilităţii de prezentare la audiere şi ataşând documente doveditoare în acest sens.(9) Absenţa nejustificată la audiere nu împiedică continuarea etapei cercetării disciplinare.
  (10) În situaţia neconvocării părţilor de către Comisie în vederea audierii acestora, oricare dintre părţi poate solicita Comisiei să fie audiată pentru a-şi susţine punctul de vedere.(11) Şedinţa de audiere va fi înregistrată, cu suportul secretariatului tehnic al Comisiei, iar înregistrarea şedinţei va face parte din dosarul cauzei.
  8. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 17Dacă pe parcursul cercetării disciplinare apar informaţii sau mijloace de probă noi, de natură a modifica substanţial opinia comisiei de specialitate emisă conform art. 11 alin. (11), Comisia poate trimite dosarul comisiei sau, după caz, comisiilor de specialitate, în vederea reexaminării opiniei emise. Concluziile comisiei de specialitate sau, după caz, opinia de specialitate revizuită vor fi comunicate de către comisia de specialitate în termen de cel mult 60 de zile calendaristice de la primirea dosarului.
  9. Articolul 21 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 21(1) Hotărârea de sancţionare a psihologului este emisă, după caz, în condiţiile art. 54 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, de către Comisia de deontologie şi disciplină sau în condiţiile art. 54 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, de către Comitetul director. (2) Hotărârea Comisiei prin care s-a dispus una dintre soluţiile prevăzute la art. 18 lit. a) şi b) se comunică petentului şi psihologului reclamat în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data finalizării etapei cercetării disciplinare. În procedura de redactare a hotărârii, Comisia beneficiază de suportul consilierilor juridici ai Colegiului Psihologilor din România pentru încadrarea hotărârii şi a motivării acesteia în temeiurile de drept aplicabile.(3) Hotărârea Comitetului director prin care s-a dispus una dintre sancţiunile prevăzute la art. 54 alin. (1) lit. c) şi d) din Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, precum şi, după caz, hotărârea Comitetului director de nesancţionare a psihologului reclamat se comunică petentului şi psihologului reclamat în termen de cel mult 90 de zile calendaristice de la data adoptării acestora. În procedura de redactare a hotărârilor, Comitetul director beneficiază de suportul consilierilor juridici ai Colegiului Psihologilor din România pentru încadrarea hotărârilor şi a motivării acestora în temeiurile de drept aplicabile.(4) Hotărârea de sancţionare prevăzută la alin. (1) va cuprinde în mod obligatoriu:a) data hotărârii;b) descrierea pe scurt a faptelor ce au făcut obiectul plângerii;c)
  prezentarea probatoriilor administrate;
  d) opinia sau, după caz, opiniile comisiilor de specialitate competente;e) argumentele Comisiei sau ale Comitetului director, după caz, care au condus la concluzia potrivit căreia faptele sesizate reprezintă o încălcare a normelor deontologice, a principiilor sau a standardelor etice şi profesionale reglementate cu privire la exercitarea profesiei de psiholog şi indicarea normelor legale care au fost încălcate de către psiholog;f) sancţiunea disciplinară aplicată şi criteriile avute în vedere pentru individualizarea sancţiunii aplicate;g) indicarea temeiurilor de drept aplicabile;h) eventualele măsuri complementare aplicate;i) modalitatea şi termenul de contestare a hotărârii, precum şi forul de conducere al Colegiului Psihologilor din România la care poate fi contestată hotărârea;
  j) semnătura preşedintelui Comisiei de deontologie şi disciplină sau a preşedintelui Comitetului director, după caz.
  (5) Hotărârea de nesancţionare emisă, după caz, de către Comisie sau de către Comitetul director va cuprinde în mod obligatoriu:a) data hotărârii;b) descrierea pe scurt a faptelor ce au făcut obiectul plângerii;c) prezentarea probatoriilor administrate;d) opinia sau, după caz, opiniile comisiilor de specialitate competente;e) argumentele Comisiei sau ale Comitetului director, după caz, care au condus la concluzia potrivit căreia faptele sesizate nu reprezintă o încălcare a normelor deontologice, a principiilor sau a standardelor etice şi profesionale reglementate cu privire la exercitarea profesiei de psiholog;
  f) indicarea temeiurilor de drept aplicabile;g) modalitatea de contestare a hotărârii;h) semnătura preşedintelui Comisiei de deontologie şi disciplină sau a preşedintelui Comitetului director, după caz.
  (6) Secretariatul tehnic al Comisiei răspunde de evidenţa sancţiunilor şi de comunicarea către părţile implicate a hotărârilor adoptate de către Comisie.
  10. La articolul 22 , după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:(5) În cazul hotărârilor de sancţionare a unor psihologi aflaţi în supervizare, psihologului supervizat i se recomandă să informeze psihologul supervizor cu privire la sancţiunea aplicată, în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii de sancţionare.11. Articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 23(1) Împotriva hotărârii de sancţionare, petentul şi psihologul reclamat pot formula contestaţie. Contestaţia va fi formulată în scris, va fi adresată, după caz, Comitetului director sau Consiliului Colegiului şi se transmite, prin corespondenţă electronică, la adresa de e-mail a Colegiului Psihologilor din România sau se transmite prin poştă, cu confirmare de primire, la adresa sediului central al Colegiului Psihologilor din România. Contestaţia se va înregistra la registratura Colegiului Psihologilor din România. (2) Contestaţiile depuse împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. a) şi b) se adresează Comitetului director, iar cele împotriva sancţiunilor prevăzute la art. 4 alin. (2) lit. c) şi d) se adresează Consiliului Colegiului.(3) Termenul pentru formularea contestaţiei este de 10 zile lucrătoare de la data comunicării hotărârii de sancţionare.(4)
  Termenul prevăzut la alin. (3) este un termen de decădere.
  (5) După înregistrarea contestaţiei la registratura Colegiului Psihologilor din România, Secretariatul Colegiului Psihologilor din România o va înainta către forul competent pentru soluţionarea acesteia, respectiv Comitetul director sau Consiliul Colegiului, după caz, pentru a fi introdusă pe ordinea de zi a primei şedinţe de lucru a forului competent.(6) O copie a contestaţiei va fi transmisă de către Secretariatul Colegiului către preşedintele Colegiului Psihologilor din România pentru a fi introdusă pe ordinea de zi a primei şedinţe de lucru a forului competent şi către secretariatul Comisiei de deontologie şi disciplină.(7) După primirea copiei contestaţiei, secretariatul Comisiei de deontologie şi disciplină va înainta dosarul cauzei forului competent pentru soluţionarea contestaţiei.(8) În situaţia în care părţile interesate nu formulează contestaţie în termenul prevăzut la alin. (3), hotărârea de sancţionare rămâne definitivă la expirarea termenului de contestare.
  12.
  La articolul 24 , alineatul (1) şi litera c) a alineatului (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 24(1) Forurile prevăzute la art. 23 alin. (2) se pronunţă, prin hotărâre motivată, asupra contestaţiei, la prima şedinţă a respectivului for. ...................................................c) admiterea contestaţiei şi anularea hotărârii de sancţionare, în situaţia în care hotărârea de sancţionare este nelegală ori procedura cercetării disciplinare a fost grav viciată.
  13. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 28În activitatea sa, Comisia este sprijinită de un secretar tehnic, angajat în structura de suport a Colegiului. Acesta asigură suport administrativ şi îndeplineşte sarcinile stabilite de Comisie în vederea soluţionării cauzelor şi comunicării hotărârilor.
  Articolul IIHotărârea Convenţiei naţionale a Colegiului Psihologilor din România nr. 2/2018 pentru aprobarea Codului de procedură disciplinară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din data de 22 februarie 2019, cu modificările şi completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Preşedintele Colegiului Psihologilor din România,
  Constantin-Edmond Cracsner
  Bucureşti, 8 aprilie 2023.Nr. 3.-----